S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S )"

Transcriptie

1 ERASMUS S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) Tussen: Gegevens thuisinstelling Naam thuisinstelling: Katholieke hogeschool Limburg EUC nummer thuisinstelling: IC BE-ERASMUS-EUCX-1 Erasmuscode thuisinstelling: B HASSELT20 KHLim departement: En: Gegevens student(e) Voornaam + naam student(e): Geslacht 1 : M / V Geboortedatum: Nationaliteit: Adresgegevens in België Straat, nr.: Postcode, plaats: Telefoonnummer (vaste lijn): Mobiel telefoonnummer: adres (persoonlijk): Correspondentieadres (bijv. ouders) Straat, nr.: Postcode, plaats: Telefoonnummer(s): Lopende studies Subject code studiegebied/opleiding: ISCED code studiegebied/opleiding: Studiefase 1 : Bachelor / Master / Doctoraat Aantal vóór vertrek voltooide studiejaren in deze richting: Titel vermeld op het diploma waarvoor je studeert: Gegevens uitwisseling Land gastinstelling: Naam gastinstelling (volledig uitschrijven): Erasmuscode gastinstelling: 1 Doorhalen wat niet van toepassing is FORM_INTSTUIT2 SMS contr_ doc EPOS Bijlage V.1 1/6

2 Worden de lessen in de taal van het gastland gevolgd? 1 JA/NEE Indien NEE, in welke taal dan wel? (1 taal opgeven) Volg je een taalvoorbereiding? 1 Geen/EILC/indien andere, welke? Wordt er een beurs gegeven voor een EILC taalcursus? 1 JA/NEE Hoeveel weken duurt de EILC taalcursus (max. 6 weken):. Weken Aantal ECTS credits tijdens uitwisseling: Wordt er gebruik gemaakt van ECTS voor het omrekenen van studiepunten? 1 JA/NEE Periode totale studieverblijf: / / 20 tot.. /.. / 20 Totale studieverblijf in maanden (minimaal 3 maanden): Maakt een stage deel uit van het verblijf? 2 : JA/NEE, zo ja: Periode stagegedeelte: / / 20 tot.. /.. / 20 Totale stageperiode in maanden: Mundus student(e)? 1 ja / neen Heb je vroeger reeds deelgenomen aan een Erasmusuitwisseling? 1 Neen / SMS / SMP / Mundus Kwalificatie verstrekt in de gastinstelling 1 : geen / double degree / joint degree / andere Totaal toegekend beursbedrag (incl. EILC periode): Bankrekening waarop de toelage dient gestort te worden: Eventuele opmerkingen: Bovengenoemden zijn het volgende overeengekomen: De student(e) verklaart dat hij/zij in het kader van het Erasmusprogramma een studieperiode voor de hierboven vermelde duur zal doorbrengen aan de hierboven vermelde buitenlandse gastinstelling, waartoe hij/zij de in deze overeenkomst genoemde voorwaarden accepteert en waarvoor hij/zij (aankruisen wat van toepassing is): in het kader van de Erasmus University Charter van de thuisinstelling een door de Europese Unie gefinancierde beurs ontvangt, waarvan de kaders zijn vastgesteld door EPOS vzw als het Vlaamse Nationaal Agentschap voor Erasmus. Indien er meer beursaanvragen zijn dan er door EPOS vzw aan de KHLim worden toegekend, zal bij de start van het academiejaar door de Stuurgroep Internationalisering van de KHLIm een ranking worden opgesteld. Voor een beschrijving van de selectie: zie en als nulbeursstudent(e) geen beurs ontvangt, maar verder in alle opzichten wordt beschouwd als deelnemer aan Erasmus. Wederzijdse verplichtingen: De instelling is slechts gehouden beurzen aan studenten uit te betalen, indien de instelling de (voorlopige) toekenning voor studentenmobiliteit heeft ontvangen van EPOS vzw. De student(e) ontvangt van zijn/haar thuisinstelling de volgende formulieren: - studentenovereenkomst studie - verklaring verantwoordelijkheid student(e) - ECTS application form - ECTS learning agreement - ECTS transcript of records UIT - ECTS transcript of records IN 1 Doorhalen wat niet van toepassing is 2 Neen kiezen, indien de stage een onderdeel vormt van de lessen ter plaatse FORM_INTSTUIT2 SMS contr_ doc EPOS Bijlage V.1 2/6

3 - statement host institution - Erasmus student charter - procedure noodsituaties (met kaartje noodsituatie en 2 linken voor de ICE webformulieren) - een uitnodiging tot het invullen van het eindrapport 1) Studentenovereenkomst studie Deze ligt voor. Hierin wordt de uitwisselingsovereenkomst tussen de thuisinstelling en de student(e) vastgelegd. LET OP: de studieperiode hierin opgegeven moet dezelfde zijn als deze opgegeven in het learning agreement. Deze overeenkomst dient vóór het vertrek van de student(e) volledig en correct te worden ingevuld, door alle betrokkenen ondertekend en ten laatste op 1 november via de departementale internationale coördinator bezorgd te worden aan de centrale administratie voor internationalisering. Alvorens de uitwisselingsovereenkomst in te vullen, moet de student(e) ervan op de hoogte zijn of zij/hij beursgerechtigdheid geniet voor de studietoelage bij de Vlaamse Gemeenschap en dit hier bevestigen. Zo ja, dan moet dit op p. 6 van deze overeenkomst tevens schriftelijk worden bevestigd door de maatschappelijke assistente van de KHLim. Zij zal dit berekenen aan de hand van de door de student(e) aangereikte gegevens (zie info : meebrengen voor berekening ). Een afspraak maken is niet nodig: betreffende dienst is bereikbaar tijdens de permanenties. (zie hiervoor 2) Verklaring verantwoordelijkheid student(e) Hierin bevestigt de student(e) zijn/haar kennisname en ontvangst van de volledige uitwisselingsprocedure en akkoord aangaande zijn/haar verantwoordelijkheid tijdens en na de uitwisselingsperiode. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend zijn voor het vertrek van de student(e). 3) ECTS Application form Met dit formulier doet de student(e) de aanvraag tot uitwisseling bij één of meerdere gewenste partnerinstellingen. Het transcript of records UIT (zie verder) wordt hierbij gevoegd. De gastinstelling onderschrijft hierop de aanvaarding of weigering van de aanvraag. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend zijn voor het vertrek van de student(e). 4) ECTS Learning Agreement In deze overeenkomst leggen thuisinstelling, gastinstelling en student(e) afspraken vast over het aan de gastinstelling te volgen studieplan en de erkenning van de studie als zijnde een volledig onderdeel van zijn of haar studie aan de thuisinstelling. LET OP: de study period hier opgegeven moet dezelfde zijn als deze in de studentenovereenkomst studie. Het learning agreement dient voor het vertrek van de student(e) door alle partijen te worden ingevuld en ondertekend. De student(e) zal iedere wijziging in de gemaakte afspraken met betrekking tot het studieplan of de studieperiode voor vertrek ter goedkeuring aan de thuisinstelling voorleggen. Indien de thuisinstelling instemt met de voorgestelde wijziging, bevestigt zij dit schriftelijk aan de student(e) en voegt deze bevestiging bij het contract. 5) ECTS Transcript of records UIT Hierin worden de reeds behaalde resultaten in de gevolgde opleiding overgenomen. Dit formulier wordt bij het application form gevoegd. 6) ECTS Transcript of records IN Er wordt een blanco exemplaar van de KHLim meegegeven. De gastinstelling kan er de vookeur aan geven hiervoor een eigen formulier te gebruiken. Aan het einde van de studie in het buitenland verstrekt de gastinstelling aan de student(e) en de thuisinstelling een certificaat ter bevestiging van het feit dat het FORM_INTSTUIT2 SMS contr_ doc EPOS Bijlage V.1 3/6

4 overeengekomen programma inderdaad is voltooid, met daarbij een overzicht van de resultaten. Dit moet worden ondertekend en afgestempeld door de verantwoordelijke van de gastinstelling. Het volledig ingevulde formulier wordt binnen twee weken na afloop van de uitwisseling aan de departementale coördinator van de KHLim bezorgd. 7) Statement of Host Institution Hierop worden de gegevens van de thuisinstelling vermeld, de naam van de student(e) en de gegevens van de gastinstelling. Het gedeelte van de KHLim is reeds ingevuld. Aan het einde van de uitwisseling laat de student(e) de reële verblijfsdata door de gastinstelling invullen en bekrachtigen met de handtekening van de plaatselijke verantwoordelijke en stempel van de gastinstelling. Het volledig ingevulde formulier wordt binnen twee weken na afloop van de uitwisseling aan de departementale coördinator van de KHLim bezorgd. 8) Erasmus student charter Dit charter beschrijft de rechten en plichten van de studenten die deelnemen aan een uitwisseling onder de koepel van LLP Erasmus. 9) Procedure noodsituaties Hierin wordt de procedure beschreven, te volgen voor een optimale beveiliging van de studenten in een mogelijke noodsituatie. Het invullen van de webformulieren is verplicht en dient te gebeuren op de afgesproken tijdstippen. 10) Eindrapport Na terugkomst zal de student(e) door de KHLim worden uitgenodigd zich te registreren voor het invullen van het eindverslag. De uitnodiging is herkenbaar aan het mailadres Het rapport zelf wordt aangereikt door het nationaal agentschap EPOS. Na de registratie door de student(e), kan deze via zijn/haar paswoord inloggen in het programma Budget-Online om het rapport in te vullen. Voor verzending van het rapport print de student(e) het verslag en overhandigt het aan de departementale internationale coördinator van de thuisinstelling. Indien de student(e) verzuimt de wederzijdse verplichtingen op te volgen, kan de thuisinstelling of EPOS besluiten de Erasmusbeurs gedeeltelijk of volledig terug te vorderen. De thuisinstelling verstrekt de student bij voorkeur vóór het vertrek een voorschot op de beurs, indien de toekenning van EPOS vzw is ontvangen. Als de student een aanvraag gedaan heeft voor een EILC cursus vóór het begin van het eigenlijke studieverblijf en hiervoor geselecteerd is, dan dient hij/zij deze cursus ook daadwerkelijk te volgen. Indien gegronde redenen de student verhinderen de cursus te volgen, dan dienen de betrokken instellingen zo snel mogelijk hiervan op de hoogte gesteld te worden. De student is verplicht de beurs geheel terug te betalen indien hij/zij niet naar het buitenland vertrekt; gedeeltelijk terug te betalen wanneer hij/zij voor een kortere periode naar het buitenland gaat dan waarvoor de beurs is bestemd; of de beurs geheel of gedeeltelijk terug te betalen indien hij/zij door eigen toedoen niet voldoet aan de vooraf met de thuisinstelling gemaakte afspraken met betrekking tot de buitenlandse studie of bij ontbinding van deze overeenkomst. FORM_INTSTUIT2 SMS contr_ doc EPOS Bijlage V.1 4/6

5 De student verklaart dat hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden: Ingeschreven staat voor een opleiding in een hogeschool of universiteit (bachelor-, master- of doctoraatsniveau) die leidt tot een erkend hogeronderwijsdiploma. Een voltijdse opleiding volgt aan de gastinstelling. Het eerste studiejaar met succes voltooid heeft. Nog niet eerder met een Erasmusbeurs voor studie naar het buitenland is geweest; dit is namelijk maar één keer toegestaan. Voor de studieperiode waarop deze overeenkomst betrekking heeft, geen aanspraak maakt op andere beurzen of toelagen van de EU in het kader van andere programma s. De Erasmusbeurs niet gebruikt voor dezelfde mobiliteitsuitgaven die hij of zij tijdens dezelfde periode uit andere subsidiebronnen krijgt vergoed. Niet-nakoming van de bepalingen en afspraken in dit studentcontract kan voor de thuisinstelling reden zijn de overeenkomst te ontbinden en de toegekende gelden terug te vorderen. Alumnigegevens: Ik verklaar dat mijn persoonlijke gegevens beschikbaar mogen worden gesteld voor de Erasmus Alumni databank en ben bereid mijn persoonlijke adres op te geven: Mijn adres:... Dit op voorwaarde dat mijn persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet gebruikt zullen worden voor andere doeleinden dan hierboven aangegeven. (aankruisen wat van toepassing is) JA NEE VOOR AKKOORD Voor de thuisinstelling, De student, Getekend op:... Getekend op:... te:... te:... Handtekening: Handtekening: (naam)... (functie)... FORM_INTSTUIT2 SMS contr_ doc EPOS Bijlage V.1 5/6

6 I. Erasmus Belgica studenten Tijdens en in functie van de uitwisselingsperiode in een anderstalig gedeelte van België huur ik een studentenkamer: 0 ja 0 neen Ik voeg het ORIGINELE huurcontract van de ter plaatse gehuurde kamer bij deze beursaanvraag. Ik verklaar alle gegevens in deze aanvraag naar waarheid te hebben verstrekt. Student(e):... II. Studenten die uitwisselen buiten België IIa. Indien geen recht op studietoelage Vlaamse Gemeenschap en geen recht op verlaagd studiegeld 0 Ik weet met zekerheid dat ik geen recht heb op een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap en niet in aanmerking kom voor verminderd studiegeld. Ik verklaar alle gegevens in deze aanvraag naar waarheid te hebben verstrekt Student(e):... IIb. Indien recht op studietoelage Vlaamse Gemeenschap en/of recht op verlaagd studiegeld Op basis van de berekening in Sibert en de door de student(e) verleende informatie heeft zij/hij 0 recht op een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap 0 geen recht op een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap, maar komt wel in aanmerking voor verlaagd studiegeld 0 geen recht op een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap en komt niet in aanmerking voor verlaagd studiegeld Maatschappelijke assistente:... Ik verklaar alle gegevens voor de berekening en in deze aanvraag naar waarheid te hebben verstrekt. Student(e):... FORM_INTSTUIT2 SMS contr_ doc EPOS Bijlage V.1 6/6

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Oktober 2014 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015

Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015 Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015 GEEF KLEUR AAN JE DIPLOMA Facebook, skype en andere media maken het je heel gemakkelijk om in contact te komen

Nadere informatie

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding Pagina 1 van 17 Inhoud Inleiding... 3 1. STOOF en haar ESF projecten: een nadere kennismaking... 4 2. Opleidingenlijst...

Nadere informatie

Brochure EVC opleidingstraject Toegepaste Psychologie. De inschrijfdocumenten kunt u downloaden op de website van NTI Zakelijk: www.nti-zakelijk.

Brochure EVC opleidingstraject Toegepaste Psychologie. De inschrijfdocumenten kunt u downloaden op de website van NTI Zakelijk: www.nti-zakelijk. Brochure EVC opleidingstraject Toegepaste Psychologie De inschrijfdocumenten kunt u downloaden op de website van NTI Zakelijk: www.nti-zakelijk.nl NTI Zakelijk januari 2012 Inhoud 1. Voortraject 1.1 Quickscan

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

ERASMUS+ Stages. april 2015

ERASMUS+ Stages. april 2015 ERASMUS+ Stages april 2015 Inhoud Programma landen Erasmus Charter for Higher Education Budget Voorwaarden Pas afgestudeerden Mobiliteitperiodes Stagebeurzen Formulieren Questions & Answers Programma Landen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren.

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren. 1 HANDLEIDING INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATE EN Het inschrijvingsformulier bestaat uit 5 stappen: Personalia; Voltooide studies; Huidige werkzaamheden; Overzicht; Upload documenten en dossierkosten.

Nadere informatie

Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek. Reglement en handleiding 2015.1 juni 2015 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3

Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek. Reglement en handleiding 2015.1 juni 2015 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3 Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek Reglement en handleiding 2015.1 juni 2015 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3 2 KENMERKEN VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3 2.1 DE OVEREENKOMST... 3 2.2 STARTDATUM

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen...7 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student).7

Nadere informatie

Uitzendreglement van de NGoB

Uitzendreglement van de NGoB Uitzendreglement van de NGoB Ronald Verhagen Versie 1.0 NGoB Versie 1.0 1/23 Voorwoord Met enige regelmaat nemen er (jeugd)spelers namens de Nederlandse Go Bond (NGoB) deel aan (buitenlandse) toernooien.

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3 INFORMATIEBUNDEL STAGE 2014-2015 OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologiee / vastgoed Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN

NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN I Inleiding Deze notitie gaat over aanbesteding en gunning van onderhandse aanbestedingen in de Achterhoekse gemeenten Montferland, Oost Gelre en

Nadere informatie

Stagefinanciering Erasmus+ stage na afstuderen

Stagefinanciering Erasmus+ stage na afstuderen Stagefinanciering Erasmus+ stage na afstuderen Via www.reconfirm.eu/nl kan men online kandideren voor stagefinanciering vanuit het Europese Erasmus+ programma. Onderstaande tekst geeft inzicht in de procedure

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student)...

Nadere informatie

Over de grens Informatie voor studenten over stages in het buitenland

Over de grens Informatie voor studenten over stages in het buitenland Over de grens Informatie voor studenten over stages in het buitenland 2010 ROC van Amsterdam, International Office Marian Markenhof Fraijlemaborg 141 1102 CV Amsterdam tel: + 020-5791189 e-mail: m.markenhof@rocva.nl

Nadere informatie

Contractovername Mobiele Telefonie

Contractovername Mobiele Telefonie Contractovername Mobiele Telefonie Bestemd voor KPN A Gebruik de toelichting op doorslag C van dit formulier. aansluiting 1 Wat is het mobiele nummer? 2 Indien een servicecontract is afgesloten, wordt

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN Bijlage V EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR SOCRATES-PROGRAMMA ERASMUS-PROJECTEN ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN VERLENGDE PROJECTEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (werk- en (land)bouwmaterieel categorie B)

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (werk- en (land)bouwmaterieel categorie B) INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING (werk- en (land)bouwmaterieel categorie B) Bevat: Voorwaarden Procedures aanvraag Aanvraagformulier Blanco formulier Geheimhouding Instructies

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie