Gerrit van der Veen College. schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gerrit van der Veen College. schoolgids"

Transcriptie

1 Gerrit van der Veen College schoolgids havo/vwo

2 Inhoud Woord vooraf 5 1. Wat zijn wij voor een school? 6 De naamgever van de school 6 Wat zijn wij voor een school? 6 Onderwijsdoelen 7 Burgerschapsvorming en maatschappelijke stage 8 Cultuur profielschool 9 Bijzonder maar algemeen toegankelijk 9 Cito toetsen 9 Taalbeleid 9 Rekenbeleid 10 Samenwerking met dans- en muziekopleidingen 11 Samenwerking met Muziekschool Amsterdam 12 Zorg, kleinschaligheid en veiligheid 12 Duidelijke afspraken en regels 12 Het schoolgebouw 13 Lestijden 13 Lesrooster Het onderwijs 15 Vier afdelingen, vier periodes 15 De eerste fase: leerjaar 1, 2 en 3 15 Lessentabel 16 De tweede fase: leerjaar 4, 5 en 6 17 Onderwijsrendement Leerlingbegeleiding 19 De mentor 19 Afdelingsleider 19 Zorgstructuur en zorgcoördinator 19 Schoolarts, ziekte en schoolverzuim 19 Bureau Leerplicht Plus en Halt 20 Externe hulpverlening 20 Remedial Teaching, dyslexie, examenvreestraining en faalangstreductietraining 20 Decanaat en keuzebegeleiding 21 Vertrouwensdocenten 21 Begeleiding bij langdurige ziekte Toelating 23 Toelating algemeen 23 Leerlingen met een handicap 23 Toelating tot het eerste leerjaar 23 Van de havo kansklas op het Sweelinck College naar 2 havo 24 Overige leerjaren 24 Van 4 vmbo-tl naar 4 havo 24 Van 5 havo naar 5 vwo Rapportage en bevordering 25 Eerste fase 25 Tweede fase 25 Bevorderings- of overgangsnormen 25 Inzien van cijfers en absentie op het internet Belangrijke commissies 26 Leerlingencommissies 26 Ouderraad 26 Reglement Ouderrraad 26 Medezeggenschap Financiële en administratieve zaken 29 Schoolboeken 29 Kluisje 29 Vrijwillige bijdrage leermiddelen 29 Vrijwillige ouderbijdrage sociale en kunstactiviteiten 29 Reizen en werkweken 30 Verzekeringen 30 Schade/vermissing 31 Tegemoetkoming studiekosten 32 Scholierenvergoeding Veiligheid, gedrag en verzuim 33 Gedragsregels 33 Schorsing en verwijdering 34 Leerplicht, ziekmelding, absentie en te laat komen ZAAM 37 Identiteit van ZAAM 37 Medezeggenschap Overige nuttige informatie en adressen 38 Inspectie 38 Klachtenregeling 38 Overige adressen Medewerkers 40 Lijst docenten en mentoren 43 Vakantieverlof en buitengewoon verlof aanvragen 45 Belangrijke data 45 Ziekmelden leerlingen 45 Adres

3 Woord vooraf In deze schoolgids vindt u informatie over het Gerrit van der Veen College; een school voor HAVO/VWO op interconfessionele grondslag, met een erkend cultuurprofiel. Naast het reguliere programma biedt ons college aan getalenteerde leerlingen (op het gebied van dans en muziek) de mogelijkheid het halen van het HAVO of VWO diploma te combineren met het verder ontwikkelen van hun talent. Om dit te realiseren is er een nauwe samenwerking met een aantal scholen voor culturele vorming in Amsterdam. Het Gerrit van der Veen College is gehuisvest in een monumentaal gebouw in Amsterdam Zuid. We zijn een relatief kleine school: 860 leerlingen en 90 medewerkers. Door deze kleinschaligheid is persoonlijke aandacht en maatwerk mogelijk en staan we ervoor dat leerlingen en medewerkers zich bij ons op school gekend weten. Deze schoolgids verschijnt slechts beperkt in drukvorm, maar in de vorm van een pdf- document. Alleen de nieuwe brugklasleerlingen krijgen nog wel een papieren versie. De ervaring wijst uit dat er vanaf de uitreiking van de schoolgids en het einde van het schooljaar zoveel binnen de school gebeurt dat we ervoor kozen alle relevante informatie over de school, steeds geactualiseerd, op onze website (www.gerritvdveen.nl) te plaatsen. Naast de schoolgids publiceren we op deze site o.a. ook alle brieven die wij aan de leerlingen meegeven, het jaarrooster, de roosters voor de toetsweken en de dagelijkse roosterwijzigingen. Ik vertrouw erop dat u alle voor u belangrijke informatie kunt terugvinden en hoop dat het voor alle betrokken ouders/ verzorgers, leerlingen en medewerkers een succesvol en goed schooljaar wordt. Ellen Veenemans, rector 4 5

4 1. Wat zijn wij voor een school? De naamgever van de school Gerrit-Jan van der Veen ( ) Gerrit-Jan van der Veen was beeldend kunstenaar. In de oorlog weigerde hij lid te worden van de door de Duitsers gedomineerde Kultuurkamer. Hij werd zelfs leider van een actiegroep tegen deze kamer, met als gevolg dat hij gearresteerd werd. Na zijn vrijlating dook Van der Veen onder. De rest van de oorlogsjaren zwierf hij door Amsterdam, van het ene onderduikadres naar het andere. Hij was zeer actief in het verzet. Zo zette hij de Persoonsbewijs Centrale op, waar mensen een persoonsbewijs konden bestellen. Tijdens de oorlog hebben duizenden dankzij deze activiteiten de Duitsers weten te ontlopen. De opbrengst ging naar kunstenaars die niet mochten werken. In Amsterdam was het voor de bezetters erg eenvoudig, mensen via de goed georganiseerde persoons-administratie van Amsterdam op te sporen. Daarom besloten Van der Veen en enkele vertrouwelingen, het gebouw van het bevolkingsregister aan de Plantage Middenlaan op te blazen. Deze aanslag lukte gedeeltelijk. Een aantal vrienden, leden van de verzetsgroep, werd echter opgepakt. Van der Veen zelf wist uit handen van de Duitsers te blijven. In de vroege ochtend van dinsdag 2 mei 1944 ging hij samen met een paar andere verzetsstrijders naar de gevangenis aan de Weteringschans, waar zijn vrienden opgesloten zaten. Een bewaker, die in het complot zat, deed de poort open. Van der Veen werd verrast door een waakhond, trok zijn pistool en schoot op de hond. Het schot alarmeerde de bewakers. In de chaos die daarna ontstond werd Van der Veen getroffen door twee kogels, die zijn benen verlamden. Hij wist nog wel te ontkomen, maar twee weken later werd hij op zijn onderduikadres alsnog opgepakt. Op 10 juni 1944 is van der Veen in de duinen bij Overveen gefusilleerd. Na de oorlog is de school evenals de straat waarin de school staat naar deze verzetsheld vernoemd. Op de Plantage Middenlaan staat een verzetsmonument dat aan Gerrit Jan van der Veen herinnert. De school heeft dit monument geadopteerd. Elk jaar leggen leerlingen van de eerste klas vlak voor de meivakantie een krans bij het monument. In de school is een aantal kunstwerken van deze kunstenaar te bewonderen. Gerrit Jan van der Veen heeft in 2003 postuum de Yad Vashem onderscheiding ontvangen uit handen van de Israëlische ambassadeur voor zijn verdiensten als niet-jood voor zijn Joodse medeburgers. Wat zijn wij voor een school? Het Gerrit van der Veen College is een interconfessionele school voor havo en vwo, met rond de 860 leerlingen en 90 personeelsleden. Wij onderscheiden ons doordat bij ons veel aandacht gegeven wordt aan kunstzinnige en culturele vorming. Kunst en cultuur vormen naar onze overtuiging een belangrijk en verrijkend onderdeel van de samenleving. Ook vinden wij kunst- en cultuureducatie een geschikt middel om leerlingen op een aansprekende en stimulerende manier vaardigheden bij te brengen die ook voor andere vakken van belang zijn. In klas 1 en 2 krijgen leerlingen les in vijf kunstvakken. Het betreft de vakken muziek, tekenen, handvaardigheid, drama en dans. In klas 3 en 4 kiezen zij voor een verdieping in één van deze vakken, met uitzondering van dans. Naast de reguliere kunstlessen krijgen de leerlingen tal van culturele activiteiten aangeboden, zoals theater- en museumbezoek, activiteiten die een belangrijk onderdeel van het curriculum vormen en daarom voor alle leerlingen verplicht zijn. Voor elk leerjaar in de onderbouw worden bovendien kunstdagen georganiseerd. Naast de kunstzinnige en culturele vorming vinden wij het ook belangrijk om onze interconfessionele identiteit uit te dragen. Wij willen onze identiteit niet alleen vormgeven doordat wij levensbeschouwelijke vorming op de lessentabel hebben staan, maar ook doordat wij aandacht besteden aan normen en waarden in de omgang met elkaar. Onderwijsdoelen Het leerklimaat waar de school naar streeft, is als volgt geformuleerd: * Een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving Wij willen een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving creëren, waarin leerlingen, docenten en andere medewerkers optimaal kunnen presteren en waarin levensbeschouwelijke, culturele en creatieve vorming en betrokkenheid belangrijk zijn. * Goede leerlingbegeleiding Onontbeerlijk is een goede begeleiding op cognitief en sociaal-emotioneel gebied net als met het oog op de loopbaanontwikkeling en toekomst van de leerlingen een goede studie- en keuzebegeleiding. * Bevorderen van zelfstandigheid De school wil een evenwichtige, stapsgewijze bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen en voorwaarden scheppen, waaronder een leerling zelfstandig keuzes kan maken en in toenemende mate verantwoordelijkheid weet te dragen voor het eigen leerproces; dat proces verloopt op het Gerrit van der Veen College van geleid (in de eerste klas) via begeleid (in de tweede en begin derde 6 7

5 klas) naar zelfstandig (hogere klassen) leren. * Afwisseling in leer- en werkvormen Afwisseling in leer- en werkvormen, waaronder ook samenwerkend leren wordt verstaan, vormen belangrijke elementen voor een inspirerende leeromgeving. * Brede vorming leerlingen De school en haar personeel willen een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke, levensbeschouwelijke, culturele en kunstzinnige vorming van de leerling en hem of haar stimuleren om zich te ontwikkelen tot zelfbewust, creatief en verantwoordelijk individu; dit ter bevordering van een humaan en open cultureel klimaat op school en ter voorbereiding op een zinvol functioneren in de maatschappij. * Waarden educatie De levensbeschouwelijke identiteit van de school wordt gezocht in het nadrukkelijk aan de orde stellen van de waarden en normen uit de christelijke traditie in de lessen en in de omgang met de leerlingen. Het vak levensbeschouwing, maar ook de vakken filosofie en maatschappijleer nemen daarbij een bijzondere plaats in, omdat hier waarden en normen gethematiseerd aan de orde komen en gerelateerd worden aan het gedachtegoed van de verschillende levensbeschouwingen. Ook vieringen rond en in het kader van christelijke feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, dragen bij aan de vormgeving van het levensbeschouwelijke karakter van de school. Burgerschapsvorming en maatschappelijke stage Burgerschapsvorming houdt in dat de school haar leerlingen wil vormen tot verantwoordelijke en kritische wereldburgers. Uiteraard gebeurt dat binnen de schoolvakken, maar ook buiten de vakken om is er een groot aantal activiteiten waarin de burgerschapsvorming een plaats krijgt. Een aantal voorbeelden: elk jaar wordt een goed doel gekozen, waarover informatie gegeven en waarvoor geld bijeengebracht wordt bij allerlei schoolactiviteiten het pestprotocol wordt aan het begin van het jaar in elke klas besproken. Hierbij komt nadrukkelijk de manier waarop mensen met elkaar om dienen te gaan aan de orde de maatschappelijke stage is in ontwikkeling. Hierbij leren leerlingen vrijwilligerswerk te doen op vele terreinen in leerjaar 2 krijgen alle klassen les in het oplossen van problemen in de onderbouw wordt aandacht besteed aan verslaving en aan gezonde voeding en een gezonde leefstijl vertegenwoordigers van allerlei organisaties komen de school in om te vertellen over hun ervaringen (het GVB, het COC) er worden excursies georganiseerd, waarbij kennisgemaakt wordt met andere geloofsrichtingen en culturen - er worden excursies georganiseerd naar maatschappelijke instellingen (rechtbank, Tweede Kamer) Maatschappelijke stage Als onderdeel van de burgerschapsvorming is vanaf schooljaar een maatschappelijke stage een verplicht onderdeel in de opleiding van onze leerlingen. Alle leerlingen zullen vanaf dat schooljaar tijdens hun schoolcarrière verplicht invulling geven aan minimaal 30 uur maatschappelijke stage. Het Gerrit van der Veen College heeft de afgelopen jaren d.m.v. pilots ervaring opgedaan met de maatschappelijke stage. Er zijn lespakketten ontwikkeld om leerlingen de doelen van deze stage duidelijk te maken en hen enthousiast hun maatschappelijke stage te laten doen. Wij streven er naar om betrokken en dienstbaar aan de (lokale) gemeenschap te zijn. Cultuur profielschool Sinds januari 2011 is het Gerrit van der Veen College officieel een cultuurprofielschool. Een commissie van de vereniging van cultuurprofielscholen heeft gepraat met leerlingen, met docenten en met de schoolleiding, heeft gekeken naar wat we in en buiten school aan cultuur doen en heeft op grond van haar bevindingen ons die status van cultuurprofielschool gegeven. We zijn er trots op Cultuurprofielschool te zijn en zullen zorgen dat we het blijven en we zullen de kunst in de school verder ontwikkelen en borgen. Culturele en kunstzinnige activiteiten vormen dan ook een wezenlijk onderdeel van het curriculum. Bijzonder maar algemeen toegankelijk De school staat open voor leerlingen en personeelsleden, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, die de levensbeschouwelijke en onderwijskundige visie van het Gerrit van der Veen College respecteren, zoals ook de school van haar kant respect en gastvrijheid toont voor leerlingen en ouders met hun overtuigingen en visies. Cito toetsen Met ingang van schooljaar meten wij met behulp van citotoetsen het instapniveau van onze 1e klas leerlingen. In de tweede week van het schooljaar maken alle leerlingen citotoetsen rekenen/ wiskunde, Engels, leesvaardigheid, taalverzorging en woordenschat Nederlands. Omdat wij de opbrengst van ons onderwijs willen monitoren, herhalen wij deze toetsen in april. De uitkomsten van de toetsen kunnen ook een rol spelen bij het determinatie traject. In april 2014 worden de tweede klassen en het schooljaar daarna ook de derde klassen nogmaals getoetst. Van de toetsen in april krijgen ouders de uitslag. Taalbeleid Een goede beheersing van de Nederlandse taal wordt steeds belangrijker voor een 8 9

6 succesvolle schoolcarrière. Veel leerlingen hebben moeite met het juist interpreteren van vragen en teksten, waardoor ze niet altijd kunnen laten zien dat ze de kennis in huis hebben. Verbetering van de taalvaardigheid van leerlingen krijgt daarom sinds het schooljaar op het Gerrit van der Veen College structureel extra aandacht. In de brugklas ligt bij het vak Nederlands de focus op het aanleren van leesstrategieën. De vakdocenten volgen bovendien workshops om ook in hun eigen lessen een beroep te doen op de aangeleerde strategieën. Daarnaast leggen we ons toe op verbreding van de woordenschat van leerlingen. De brugklasleerlingen krijgen van ons een Gerrits Woordenschatje : een woordenboekje waarin we de zogenaamde schooltaalwoorden hebben verzameld. Ook op de website kunt u dit woordenboekje vinden met de door leerlingen vervaardigde illustraties. Naast de woordenschatverwerving tijdens de lessen, bieden we de schooltaalwoorden ook op ludieke wijze aan tijdens onze jaarlijkse WoordWeek. Met ingang van het schooljaar wordt de ontwikkeling van de taalvaardigheid (leesvaardigheid, spelling en woordenschat) van alle leerlingen in de onderbouw systematisch gevolgd met behulp van CITO- VAS. We sluiten hier zoveel mogelijk aan bij de zogenaamde referentieniveaus uit het rapport Over de drempels met taal en rekenen van de commissie-meijerink. Indien blijkt dat het taalniveau van de leerling achterblijft ten opzichte van het gewenste niveau, komt de leerling in aanmerking voor de steunles taal. Andere punten waarop het taalbeleid van het Gerrit van der Veen College zich richt, zijn de verbetering van de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid van leerlingen en het verder scholen van docenten, met het oog op een steeds taalgerichter vakonderwijs. Ook zijn we bezig met een richtsnoer voor het opstellen van toetsen. Taalcoördinatoren zijn drs. H. Leerintveld en drs. L.A.V. Cats. Rekenbeleid Rekenen speelt een belangrijke rol in onze zich snel ontwikkelende samenleving. Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland het rekenniveau de afgelopen jaren is verminderd. Om deze reden zijn er referentieniveaus geformuleerd voor het onderwijs door de commissie Meijerink. Onze secties, zoals wiskunde en economie, stemmen hun lesstof inmiddels af op deze referentieniveaus. In haar rapport Over de drempels met taal en rekenen is door de commissie het uitgangspunt geformuleerd dat een goede beheersing van taal en rekenen belangrijk is voor het succesvol doorlopen van een school. In het komende schooljaar zal er in 4 havo en 5 vwo een rekentoets worden afgenomen. Het betreft hier weliswaar een pilot, maar bij het scoren van een voldoende heeft de deelnemende leerling voldaan aan het rekenexamen. Als dit niet gelukt is, volgt er in het examenjaar een nieuwe mogelijkheid om aan de verplichte rekentoets deel te nemen. Ter voorbereiding zullen alle leerlingen uit 4 havo gedurende de eerste twee periodes rekenlessen volgen. Voor de leerlingen uit 5 vwo geldt dat ze getoetst zullen worden op hun rekenkennis, gevolgd door een remediërend rekenonderwijs bij onvoldoende rekenkennis. In de onderbouw wordt er al vroeg gestart met het rekenonderwijs. Daar volgen alle leerlingen uit de eerste twee leerjaren jaarlijks twee periodes rekenonderwijs. In de derde klas wordt rekenen een remediërend vak voor leerlingen van 3 havo en 3 vwo. De coördinatie van het rekenbeleid is in handen van de heer August Pinas ondersteund door een lid van de schoolleiding. Samenwerking met dans- en muziekopleidingen De school heeft een samenwerkingsverband met de vooropleidingen van - de Nationale Ballet Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - de Dansacademie Lucia Marthas - het Conservatorium van Amsterdam Leerlingen van deze vooropleidingen volgen op het Gerrit van der Veen College hun opleiding havo of vwo. Zij hebben een aangepast rooster en kunnen zich daardoor intensief aan de vooropleiding dans, ballet of muziek wijden. Dat geldt voor de eerste fase (onderbouw, klas 1, 2 en 3), maar ook voor de tweede fase (bovenbouw, klas 4, 5 en 6). Met de onderwijsinspectie is een regeling afgesproken, waarin leerlingen van deze vooropleidingen dispensatie krijgen voor een aantal vakken en dans/ballet of muziek een vast onderdeel vormt van het examen en het diploma. Het havo en vwo onderwijs voor de onderbouwleerlingen van genoemde opleidingen wordt met ingang van aangeboden in een driejarige havovwo brugperiode. Leerlingen van de Nationale Ballet Academie hebben de eerste twee leerjaren balletles in de Agamemnonstraat, vanaf het derde leerjaar in de Jodenbreestraat. Leerlingen van de vooropleiding van de Dansacademie Lucia Marthas (DALM) krijgen hun danslessen in de Rustenburgerstraat. Leerlingen van het Conservatorium van Amsterdam volgen de muzieklessen in het gebouw van het conservatorium op de Oosterdokskade

7 Samenwerking Muziekschool Amsterdam De lessen muziek van de reguliere leerlingen in klas drie en hoger worden gegeven in de Muziekschool Amsterdam aan de Bachstraat. Docenten van de muziekschool verzorgen daar de instrumentale en vocale lessen. Zorg, kleinschaligheid en veiligheid Om de onderwijsvisie vorm te kunnen geven moeten de condities voor leerlingen en medewerkers goed zijn. Zorg en kleinschaligheid zijn twee van die condities. Hetzelfde geldt voor een goed systeem van leerlingenbegeleiding, waarbij ruime aandacht wordt geschonken aan studiebegeleiding, keuzebegeleiding en persoonlijke begeleiding in probleemsituaties. De omgang tussen de leerlingen en het personeel is gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en geloof in elkaars capaciteiten. Veel leerlingen zijn actief in commissies en clubs. Onder zorg verstaan we ook onze verantwoordelijkheid voor een veilige sfeer op school. Agressief gedrag, zowel lichamelijk als in woord, geschrift en houding, is onacceptabel. Respect van en voor medewerkers en leerlingen, over en weer, verzorgd taalgebruik, dat alles draagt bij aan een veilige school, waar leerlingen zich thuis voelen. Zoals op alle scholen verschillen onze leerlingen onderling in intellectuele begaafdheid, in sociale belangstelling, in levensovertuiging, in sociale en etnische afkomst, in wensen voor de toekomst, enz. Om het beste uit hen te halen is enerzijds een goede en zorgzame begeleiding noodzakelijk, anderzijds een goede werkomgeving: gezellige lokalen, een schone school, een goede mediatheek en rustige werkplekken voor leerlingen en docenten. Verderop in deze schoolgids treft u informatie aan over de wijze waarop wij onze leerlingen op het Gerrit van der Veen College begeleiden. Duidelijke afspraken en regels Het is voor leerlingen prettig om te weten aan welke regels ze zich moeten houden en waar ze recht op hebben. De school heeft daarom heldere en eigenlijk ook vanzelfsprekende huisregels vastgesteld. Regels over de manier waarop leerlingen en medewerkers in de school met elkaar omgaan, maar bijvoorbeeld ook over de wijze waarop leerlingen beoordeeld worden op hun resultaten. De regels zijn van kracht in en om school. Dat wil zeggen dat deze ook van toepassing zijn op de omgang met de buurtbewoners en met de leerlingen van andere scholen. Het schoolgebouw Het Gerrit van der Veen College is gevestigd in een schitterend monument in Amsterdam-Zuid. Tot in de Tweede Wereldoorlog huisde in het gebouw aan de Euterpestraat (zo heette de straat vroeger) een Middelbare Meisjes School (MMS). In de oorlog hebben de Duitsers het pand in beslag genomen en tot hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst (SD) gemaakt. De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De haltes van de tramlijnen 5 en 24 liggen op 150 meter, en het NS-station Lesrooster Amsterdam Zuid WTC is in 10 minuten te belopen en buslijn 15 heeft een halte op nog geen 5 minuten loopafstand. Gymnastiek wordt op locaties buiten de school verzorgd. De aula dient op doordeweekse schooldagen als kantine. De school heeft een grote achter- en voortuin, beide toegankelijk voor de leerlingen. Lestijden Het Gerrit van der Veen College kent een 50 minutenrooster. Ten tijde van bijvoorbeeld rapportvergaderingen kan gebruik worden gemaakt van een 35 minutenrooster. lesuur 50 min. rooster verkort rooster (35 min.) 1e e e pauze 25 min pauze 25 min 4e e pauze 25 min pauze 25 min 6e e e e

8 2. Het onderwijs Vier afdelingen, vier periodes De school kent vier afdelingen met elk een afdelingsleider. Drie brugklassen en de klassen 2 en 3 vwo vormen een eerste fase afdeling. De twee andere brugklassen en 2 en 3 havo vormen de andere eerste fase afdeling. In de tweede fase kennen we een havo en een vwo afdeling. De leiding van de afdelingen is in handen van: brugklas 1A, 1B, 1C, 2B, 2 en 3 vwo: dhr. M. Velu brugklas 1D, 1E, 2 en 3 havo: dhr. G. Bouwer klas 4 en 5 havo: dhr. D. Renema klas 4, 5 en 6 vwo: dhr. D. Barkey Het schooljaar is in vier periodes van 8 à 9 lesweken verdeeld. Aan het eind van elke periode vindt voor leerlingen van de eindexamenklassen een toetsweek plaats, waarin zij dossiertoetsen maken, die meetelt voor de overgang en voor het schoolexamen. Na afloop van elke periode krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. Na het eerste en tweede en derde rapport kunnen ouders met de mentor of vakdocenten spreken op een zogenaamde ouderspreekmiddag/-avond. De eerste fase: leerjaar 1, 2 en 3 De school kent een eenjarige brugperiode. Dat wil zeggen dat de eerste klassen gemengd zijn: er zitten leerlingen in die op de basisschool òf een havo-advies hebben gekregen òf een vwo-advies of een gemengd advies. In het eerste leerjaar volgen alle leerlingen als klas dezelfde vakken (zie de lessentabel op de volgende pagina). Aan het eind van dit leerjaar wordt door de school bepaald of de leerling naar 2 havo of naar 2 vwo kan worden bevorderd. Dat gebeurt aan de hand van vastgestelde bevorderingsnormen, eveneens in deze schoolgids te vinden. Als blijkt dat het havo-niveau te hoog is, dan wordt de leerling bevorderd naar de tweede klas vmbo-tl (voorheen mavo). Het Gerrit van der Veen College heeft in deze een inspanningsverplichting bij het vinden van een school. Doubleren is in de eerste klas niet mogelijk. Slechts bij hoge uitzondering en op grond van sociaal-medische factoren kan een leerling het eerste schooljaar overdoen. Vanaf het tweede leerjaar zijn er havo- en vwo klassen. De leerlingen hebben een vakkenpakket dat voor iedere leerling gelijk is. Aan het eind van klas 3 wordt de basisvorming voor alle vakken afgesloten. In bijzondere gevallen kan de school toestaan dat een leerling bevorderd wordt van 2 havo naar 3 vwo, of van 2 vwo naar 3 havo. Het derde leerjaar staat in het teken van de voorbereiding op de Tweede Fase, waarvoor een profielkeuze gemaakt dient te worden(zie verder onder tweede fase). In dit jaar zijn de studie- en keuzebegeleiding, alsmede de rol en de adviezen van de decaan belangrijk. Aan het einde van de 3e klas wordt aan de hand van de bevorderingsnormen vastgesteld of de leerling bevorderd kan worden van 3 havo naar 4 havo, en van 3 vwo naar 4 vwo. In bijzondere gevallen wordt een leerling bevorderd van 3 vwo naar 4 havo. Een overgang van 3 havo naar 4 vwo is niet mogelijk. De bevorderingsnormen voor deze klassen zijn te vinden op onderwijs, onderwijs algemeen. Deze normen worden in september geëvalueerd en voor 1 oktober gewijzigd of opnieuw bekrachtigd

9 Lessentabel Gerrit van der Veen College vak 1HV 2H 2HV 2V 3H 3V 3HV 4H 4V 5H 5V 6V ne fa du en gs ak bi anw 2 ec mo X X X X 3 Wi Wa Wb wc ns na 2 2 (2) sk 2 2 (1) ml 2 2 fil ckv lo lv te ha mu da dr kbv kdr kmu kua mbv 2 2 mdr 2 2 mmu 2 2 men rek ½ ½ ½ ½ 1 sv ½ ½ De tweede fase: leerjaar 4, 5 en 6 De tweede fase, vroeger bovenbouw genoemd, omvat het 4e en 5e leerjaar havo en het 4e, 5e en 6e leerjaar vwo. Alle leerlingen ontvangen voor 1 oktober het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting. De school biedt onderwijs in alle profielen aan, zowel op de havo als het vwo. Het is goed te beseffen dat het (school) examen al in de vierde klas begint. In dit leerjaar worden bepaalde onderdelen of vakken die op de examenlijst staan afgesloten met een beoordeling. Kenmerken van het onderwijs in de tweede fase op het Gerrit van der Veen College zijn: 1. een indeling in vier profielen: natuur & techniek, natuur & gezondheid, economie & maatschappij en cultuur & maatschappij. Vanaf de vierde klas kiezen de leerlingen één van de vier profielen. Een overstap gedurende de cursus van het ene profiel naar het andere is in principe niet mogelijk. Wisselen van een profiel of vak kan bij uitzondering in de vierde klas, voor de herfstvakantie, na overleg met en onderzoek van de afdelingsleider. Het onderwijs in elk profiel bestaat uit: a. een (voor alle leerlingen gelijk) gemeenschappelijk of verplicht deel, dat de volgende vakken bevat: Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding, een module kunst naar keuze, basiscursus filosofie, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming, en (voor het vwo) Algemene Natuurwetenschappen. De drie laatste vakken worden in de vooreindexamenklas afgesloten. Daarnaast bevat elk profiel een aantal profielspecifieke en verplichte vakken. b. een keuzedeel waarmee de leerling het profiel kan uitbreiden met één, twee of drie vakken, die hem of haar naast de profielvakken ook interesseren dan wel als nuttig ervaren worden. Alle vakken van het verplichte deel en van het keuzedeel zijn met uitzondering van de kunstmodule en filosofie zogenaamde schoolexamenvakken en tellen mee voor de examenuitslag. De overige vakken kennen naast een schoolexamen ook een centraal examen aan het einde van de examenklas. 2. nadruk op actief en zelfstandig leren door de leerling. Leerlingen doen in toenemende mate zelfstandig onderzoek, schrijven verslagen en werkstukken. Er wordt verder een groot beroep gedaan op de vaardigheid van het plannen en structureren van het schoolwerk. De leerlingen worden daarbij begeleid door de mentor. 3. onderscheid in theorie- en werklessen: om de leerlingen ook daadwerkelijk planmatig en zelfstandig te laten werken wordt op het Gerrit van der Veen College bij veel vakken onderscheid gemaakt tussen theorieen werklessen. Dat wil zeggen dat er lessen zijn, waarin (nieuwe) stof door de docent wordt uitgelegd en besproken (theorielessen). Daarnaast zijn er lessen, waarin leerlingen onder begeleiding van dezelfde vakdocent 16 17

10 3. Leerlingbegeleiding samen met leerlingen uit een ander leerjaar zelfstandig werken aan de verwerking en toepassing van de stof. Zij ontvangen daarvoor studiewijzers. Deze laatste lessen worden werklessen genoemd. In de praktijk is er veelal sprake van een combinatie van beide soorten lessen. Voor alle lessen gelden dezelfde regels, ook wat betreft de anwezigheidsplicht. Deze aanpak maakt het mogelijk dat leerlingen veel contacttijd op school doorbrengen, en steeds werken onder begeleiding van hun eigen vakdocent. De lessentabellen en de mogelijke keuzes daarbinnen voor de leerlingen zijn dermate uitgebreid en ingewikkeld, dat we deze niet in de schoolgids opnemen, maar op de website van de school hebben geplaatst. Onderwijsrendement Elk jaar brengt de Inspectie van het Onderwijs een kwaliteitskaart uit, die van elke school op het internet te vinden is. Zie Het rendement is ook te zien op Vensters voor verantwoording (zie over de school) Naast de kwaliteitskaart zijn op deze sites ook de in-, door- en uitstroomgegevens (IDU-gegevens) van het Gerrit van der Veen College te vinden. Formeel maakt het Gerrit van der Veen College deel uit van een brede scholengemeenschap met o.a ook het Sweelinck College. Daardoor is de inspectie niet in staat om de rendementsgegevens van de afzonderlijke scholen apart in kaart te brengen. De mentor Zowel onderwijs als begeleiding zijn op het Gerrit van der Veen College gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van de leerlingen en hun capaciteiten. Elke klas heeft een mentor, die de eerstverantwoordelijke is voor de begeleiding van de leerlingen. De mentor wordt daarin gesteund door de andere medewerkers van de school, waaronder een aantal medewerkers met deskundigheid op een specifiek terrein, zoals een remedial teacher en een decaan die de leerlingen begeleidt op het gebied van studie- en beroepskeuze. Elke klas heeft een mentorles op het rooster staan, waarin noodzakelijke communicatie over allerlei schoolse zaken plaatsvindt, maar ook leren leren en het ontwikkelen van een actieve en zelfstandige studiehouding aan de orde komen. Daarnaast wordt in deze lessen aandacht geschonken aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De mentor is de eerste contactpersoon binnen de school voor de ouders, en de aangewezen persoon voor een gesprek over de resultaten na elk rapport. Wanneer ouders behoefte hebben aan meer overleg en een gesprek, dan kunnen zij (binnen kantoortijd) contact opnemen met de school om een afspraak met de mentor te maken. n.b. Het Huiswerk Instituut Amsterdam (HIA) speelt op twee momenten in het brugklasjaar een rol in het leren omgaan met huiswerk, planning en dergelijke. Tijdens een apart en tijdelijk lesuur. Afdelingsleider De school is in vier afdelingen opgesplitst. Namelijk in de eerste fase havo, de eerste fase vwo, de tweede fase havo en de tweede fase vwo. Iedere afdeling heeft een eigen afdelingsleider. Deze is verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding en het onderwijs in zijn of haar afdeling. Zorgstructuur en zorgcoördinator Eens in de zes weken vindt er overleg plaats tussen de afdelingsleiders en de externe hulpverlening. Hiertoe behoren de schoolarts en verpleegkundige, de leerplichtambtenaar, een medewerker van bureau Jeugdzorg en een schoolmaatschappelijk werker. De zorgcoördinator is de persoon die dit overleg voorzit en alles wat er uit voortvloeit op gebied van in- en externe leerlingbegeleiding coördineert. De zorgcoördinator op het Gerrit van der Veen College is mevr. S. Jonker. Schoolarts, ziekte en schoolverzuim Nieuwe leerlingen worden in de loop van het tweede schooljaar opgeroepen voor een kort onderzoek door de schoolarts en schoolverpleegkundige. Ook ouders zelf kunnen vragen of de schoolarts of schoolverpleegkundige naar hun kind wil kijken. Om onnodige schooluitval zoveel mogelijk te voorkomen is door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een aanpak ontwikkeld voor de bestrijding van schoolverzuim. Het Gerrit van der Veen werkt hieraan mee. Als een leerling meer dan tien aaneengesloten dagen verzuimt of meer dan drie maal in twee maanden ziek gemeld is, kunnen leerling en ouder/ verzorger een uitnodiging van de schoolarts voor een gesprek krijgen. Er wordt dan gezocht naar mogelijke problemen die geleid hebben tot het 18 19

11 ziekteverzuim, en naar oplossingen hiervoor. De bevindingen worden met inachtneming van de privacyregels globaal teruggekoppeld naar school. Zo nodig kan de school geadviseerd worden om een leerling extra te begeleiden. Als er niet gereageerd wordt op de oproep van de schoolarts, kan de school besluiten de leerplichtambtenaar in te schakelen. Bureau Leerplicht Plus en Halt De school heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar. Bij ongeoorloofd verzuim kan Bureau Leerplicht Plus besluiten proces verbaal op te maken en de leerling te verwijzen naar Halt. De criteria die hiervoor gehanteerde worden zijn: Vanaf 9 keer te laat komen. Een week onafgebroken verzuim of maximaal 10 dagdelen. (Een dagdeel is één of meer lesuren op een ochtend of een middag) Bureau Leerplicht Plus rekent in twee periodes; de periode van september tot de kerstvakantie en vanaf januari tot de zomervakantie. Externe hulpverlening Vanuit Bureau Jeugdzorg jeugdhulpverlening is een medewerker iedere week een halve dag per week op school aanwezig. Daarnaast is er een schoolmaatschappelijk werker een dag per week op school aanwezig. Dit is dhr. K. Hersbach. Leerlingen die problemen ondervinden in hun functioneren op school, kunnen door de mentor in contact gebracht worden met de maatschappelijk werker. Samen met de leerling en zo nodig met de mentor en/of ouders, wordt getracht het probleem op te lossen. Soms zijn één of enkele gesprekken genoeg, soms is verwijzing naar een instantie buiten school beter. Dit laatste in overleg met de leerling en ouders. Remedial Teaching, dyslexie, examenvreestraining en faalangstreductietraining Aan de hand van een test wordt in de eerste klas vastgesteld of er bij leerlingen grote hiaten zitten in de taalvaardigheid en of er mogelijk sprake is van dyslexie. Dyslexie is een leesstoornis, waarvan veel varianten bestaan. Dyslectische leerlingen hebben problemen bij lezen en spellen, die kunnen doorwerken in de resultaten van veel vakken. Bij niet al te grote problemen wordt hulp geboden door een in dyslexie gespecialiseerde docent van de school. Bij ernstige dyslexieproblemen is deskundige hulp van een extern bureau onontbeerlijk. Zie Leerlingen, bij wie dyslexie is vastgesteld, krijgen een dyslexiekaart. Met deze kaart kunnen zij bij toetsen extra faciliteiten krijgen. Om voor deze faciliteiten in aanmerking te komen, is een officiële verklaring nodig, opgesteld door een erkende deskundige. Met deze verklaring kan de betreffende leerling bij het centraal examen en het schoolexamen extra faciliteiten krijgen. De aard van de beperking is bepalend voor de vorm waarin de leerling extra gefaciliteerd wordt. In de tweede fase vwo bestaat ook de mogelijkheid om vrijgesteld te worden van het volgen van een tweede moderne vreemde taal. Dyslectische leerlingen en leerlingen die ernstige lees- en schrijfproblemen blijken te hebben of vanwege hun anderstalige achtergrond een grote taalachterstand, worden bijgestaan door zogenaamde dyslexiecoördinatoren. Van deze docenten krijgen de ouders/verzorgers informatie en advies over vormen van begeleiding. De dyslexiecoördinatoren zijn mevrouw L. Hylkema en mevrouw S. Jonker. Voor leerlingen die faalangstig zijn wordt een faalangstreductie- en examenvreestraining georganiseerd, het komend jaar door de heer B. Rodermans en mevrouw L. Blankers. Decanaat en keuzebegeleiding De decanen begeleiden de mentoren bij hun werk als loopbaanbegeleider. Mentoren zijn de eerst aangewezenen om leerlingen te coachen bij hun pakket-, profiel- of beroepskeuze. De decaan is de tweede lijns-functionaris, die door de mentor geraadpleegd kan worden. Hij is de specialist die leerlingen met complexe keuzeproblemen op verzoek van de mentor verder helpt en begeleidt bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Als hij dat noodzakelijk acht, kan de decaan contact leggen met externe instanties voor een test schoolgeschiktheid of beroepskeuze. De decaan kent uiteraard niet alle leerlingen persoonlijk. Bij een goed advies is daarom altijd de mentor betrokken. Ouders kunnen via de mentor contact opnemen met een van de decanen. Mevrouw L. Blankers voor de onderbouw, de heer B. Menkveld voor de bovenbouw. Vertrouwensdocenten Op het Gerrit van der Veen College zijn twee vertrouwensdocenten aangesteld, te weten mevrouw K. Groenhout en de heer B. Menkveld. Vertrouwensdocenten luisteren, helpen zoeken naar oplossingen, geven informatie over hulpverlening en ondersteunen bij het eventueel indienen van een klacht. Zij kunnen leerlingen en personeelsleden verwijzen naar externe vertrouwenspersonen van ZAAM. ZAAM is aangesloten bij de landelijke 20 21

12 4. Toelating klachtencommissie van de besturenraad PCO. Een klacht kan worden ingediend bij: Landelijke klachtencommissie Postbus 907, 2270 AX Voorburg Vertrouwensdocenten en vertrouwenspersonen gaan vertrouwelijk om met de verstrekte informatie. Daarbij gelden wel de meldingsplicht van personeelsleden aan het bestuur en de aangifteplicht van het bestuur aan de politie, als het gaat om vermoedelijk strafbare feiten, seksuele intimidatie van personeelsleden ten opzichte van leerlingen. Begeleiding bij langdurige ziekte Er zijn een aantal organisaties actief in Amsterdam, die leerlingen bij langdurige ziekte kunnen begeleiden: Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen. Deze stichting begeleidt meer dan 90 jaar Amsterdamse scholieren, van basis-, speciaal en voortgezet onderwijs, die door ziekte of ongeval niet naar school kunnen gaan. De lessen thuis worden door docenten van de Stichting gegeven in overleg met de school. Er moet een medische indicatie zijn met de verwachting dat de leerling ten minste drie weken niet naar school kan. Voor informatie en aanmelding: Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Thuis Mevr. J.W. Taams Grote Kerkstraat 35, 1135 BC Edam Telefoon/fax Ondersteuning Onderwijs aan Zieke leerlingen Tijdens of na een opname in een niet-academisch ziekenhuis of revalidatiecentrum en bij alle andere vragen rondom ziekte en onderwijs kan men zich richten tot: Advies- en begeleidingscentrum ABC Dhr. E. Dirkmaat, Consulent ABC Telefoon AZVU of Emma Kinderziekenhuis / AMC Wanneer een leerling behandeld wordt in een van deze ziekenhuizen, kun men zich richten tot: Educatieve Voorziening Mevr. C. Hendriks, hoofd Educatieve Voorziening AZVU en Emma Kinderziekenhuis / AMC Telefoon Ouder- en Kindcentrum In het Ouder- en Kindcentrum (OKC) kunnen ouders en kinderen terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Bij het OKC vind je onder andere opvoedingsadviseurs en jeugdgezondheidszorg, de diëtist en opvoedcursussen. Daarnaast geeft het OKC trainingen, workshops over bijvoorbeeld pesten op school, agressie en sociale vaardigheden. De OKC s zijn er voor ouders en kinderen. Er zijn meer dan 20 Ouder-en Kindcentra in Amsterdam, dus ook bij u in de buurt. U kunt er elke werkdag terecht. U kunt OKC medewerkers spreken bij ouderavonden voor de brugklas en themabijeenkomsten over opvoeden en opgroeien, en tienercursussen voor ouders. Daarnaast kunt u opvoedadvies krijgen op school, in het OKC, telefonisch of via de mail. Toelating algemeen Het Gerrit van der Veen College is een school die openstaat voor ouders, leerlingen en medewerkers van verschillende levensbeschouwingen. Recht op de eigen christelijke levensbeschouwing en begrip voor de levensbeschouwing van de ander, zijn grondbeginselen van de school. Toelating is aan normen gebonden die zijn vastgelegd in deze schoolgids. De schoolleiding fungeert in wisselende samenstelling als toelatingscommissie, soms aangevuld met de decaan. Zij adviseert de rector bij de besluitvorming over toelating. Door de inschrijving binden de ouders/ verzorgers zich aan de regeling van het onderwijs, de maatregelen van orde die door bestuur, directie en management zijn of worden vastgesteld en de financiële verplichtingen die voor het volgen van onderwijs gelden. Leerlingen met een handicap Leerlingen met een handicap die extra voorzieningen nodig hebben om voortgezet onderwijs te kunnen volgen kunnen niet altijd worden toegelaten. Afhankelijk van de beschikbare expertise en voorzieningen zal telkens per aangemelde leerling beoordeeld worden of plaatsing mogelijk is. Toelating tot het eerste leerjaar Een leerling uit groep 8 van de basisschool kan in de eerste klas geplaatst worden als hij voldoet aan de eisen, zoals die in de Kernprocedure van de Gemeente Amsterdam staan vermeld. Nadere informatie kan verkregen worden bij de conrector en is te vinden op het internet: (onder: Voortgezet onderwijs/rechten en Plichten). In geval van overinschrijving is de school gedwongen om te loten. Uitgangspunt daarbij is dat de school streeft naar een gelijke verhouding tussen havo- en vwoleerlingen. 22

13 5. Rapportage en bevordering Leerlingen van de Nationale Ballet Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, van de Dansacademie Lucia Marthas en van de vooropleiding van het Conservatorium hebben voorrang bij plaatsing. Leerlingen die een broer op zus op school hebben in het jaar dat zij op school komen, hebben ook voorrang. Van de havo kansklas op het Sweelinck College naar 2 havo De school kent een samenwerkingsverband met het Sweelinck College. Leerlingen in de havo kansklas van deze school kunnen in de tweede klas havo van het Gerrit van der Veen College instromen, als zij aan de voorwaarden voldoen en er voldoende ruimte is op het Gerrit van der Veen College. Overige leerjaren Bij toelating van leerlingen wordt rekening gehouden met de plaatsingsmogelijkheden van de school, met adviezen van de toeleverende school en met de motivatie van de leerling en zijn ouders om van school te veranderen. Ouders en leerlingen kunnen zich vanaf juni aanmelden en worden op een wachtlijst geplaatst. Pas in de laatste schoolweek, na de rapportvergaderingen, kan uitsluitsel gegeven worden over definitieve plaatsing. Tot een hoger leerjaar kan worden toegelaten de leerling die op grond van zijn diploma, getuigschrift, of gevolgd onderwijs, hiertoe gerechtigd is. In geen geval wordt de leerling geplaatst in een klas/afdeling afwijkend van de (bevorderings-) beslissing van de toeleverende school. Van 4 vmbo-tl naar 4 havo Toelatingsvoorwaarden instroom 4 VMBO-T naar 4 HAVO voor het Gerrit van der Veen College: zie hiervoor de website Onder hoofdstuk onderwijs; toelatingsvoorwaarden. Van 5 havo naar 5 vwo Toelatingsvoorwaarden instroom 5 havo naar 5 vwo voor het Gerrit van der Veen College: zie hiervoor de website Onder hoofdstuk onderwijs; toelatingsvoorwaarden. Eerste fase In de eerste drie leerjaren krijgen de leerlingen tenminste drie keer per jaar een cijferuitdraai uit magister mee. Voor alle vakken worden daarop de cijfers vermeld en het voorlopige resultaat. Aan het einde van het schooljaar krijgt de leerling een eindrapport. Het eindrapport bestaat uit het gemiddelde afgerond cijfer per vak. We werken met ingang van schooljaar met voortschrijdend gemiddelde. Per vak bepaalt de sectie de weging van de verschillende toetsen gedurende het schooljaar. Aan de hand van het eindrapportcijfer wordt de bevorderingsbeslissing genomen. De normen daarvoor staan elders in deze schoolgids. Het eindrapport bestaat uit gehele cijfers per vak op de schaal van 1 tot 10, de tussentijdse cijferlijsten kennen cijfers met één decimaal achter de komma. In december is er een oudermiddag/ avond waarop ouders met een mentor over de schoolprestaties en het (sociaal) functioneren van hun zoon of dochter kunnen spreken. Eind januari is er de mogelijkheid om vakdocenten te spreken en in maart neemt de mentor contact op met de ouders, indien dat noodzakelijk wordt geacht. Om onaangename verrassingen te voorkomen wordt ouders/verzorgers geadviseerd geregeld contact met de klassenmentor op te nemen. Tweede fase Ook in 4 havo, 4 vwo en 5 vwo krijgen de leerlingen cijferuitdraaien mee naar huis, waarop steeds het voortschrijdend gemiddelde van de tot dan toe behaalde resultaten vanaf het begin van het schooljaar staan vermeld. Naast dit voortgangsrapport ontvangen de leerlingen een dossierkaart met daarop de beoordelingen van toetsen, praktische opdrachten, practica en handelingsdelen, die meetellen voor het schoolexamen. In de eindexamenklassen ontvangen de leerlingen geen voortgangsrapport meer. Om onaangename verrassingen te voorkomen wordt ouders/verzorgers geadviseerd geregeld contact met de klassenmentor op te nemen en op Magister de cijfers te bekijken. Bevorderings- of overgangsnormen Zie hiervoor de site onderwijs, bevorderingsnormen. Inzien van cijfers en absentie op internet In het begin van het schooljaar ontvangen alle ouder(s) van leerlingen die jonger zijn dan 18 jaar een inlogcode waarmee men in kan loggen in ons schooladministratiesysteem: Magister. Bij leerlingen van 18 jaar mogen wij alleen een inlogcode aan de ouder(s) geven als de leerling ons daar toestemming voor geeft

14 6. Belangrijke commissies Leerlingencommissies Op het Gerrit van der Veen College zijn een aantal leerlingencommissies actief: - de leerlingenraad, waarin leerlingen zitten die gekozen zijn door de leerlingen van het Gerrit van der Veen College. Regelmatig overlegt deze raad met de schoolleiding over praktische en andere onderwerpen die de school aangaan. De leerlingenraad is daardoor een spreekbuis van de leerlingen, bedoeld om meningen en ideeën die bij de leerlingen leven op de juiste plaats kenbaar te maken; - klassenvertegenwoordigers: een leerling per klas, door de klas gekozen. De afdelingsleiders overleggen regelmatig met de klassenvertegenwoordigers van hun afdeling over het reilen en zeilen rondom de lessen; - het leerlingenparlement, waarin alle klassenvertegenwoordigers zitting hebben; zij overleggen tenminste tweemaal per jaar met de leerlingenraad; - de feestcommissie, die samen met de schoolleiding per jaar ongeveer 3 feesten organiseert, een op school voor de onderbouw en twee, een kerstgala voor de bovenbouw en een eindfeest voor allen, in een discotheek; - de commissie Licht en Geluid, die alle activiteiten in de aula van een passende verlichting en geluidsversterking voorziet. Ouderraad De school kent een actieve ouderraad die ongeveer 6 keer per jaar bijeenkomt om samen met de directie actuele schoolzaken te bespreken. De raad bestaat uit 1 à 2 vertegenwoordigers per leerjaar. Op de eerste algemene ouderavond wordt ouders gevraagd zich beschikbaar te stellen. Wanneer (te) veel ouders zitting willen nemen in de raad volgen er verkiezingen. Klassenouders; om het contact met de ouders en de school te verstevigen werkt de ouderraad met klassenouders. De klassenouder is de verbinding tussen de ouders van de klas en de ouderraad en school; meer informatie: Reglement Ouderraad van het Gerrit van der Veen College: Doelstelling: De Ouderraad is een informele commissie, die is opgericht ten behoeve van een optimale communicatie en samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen en ouders. Begripsbepaling: Ouders: De ouders, voogden en feitelijke verzorgers van de leerlingen op het Gerrit van der Veen College Leerlingen: Alle leerlingen die op het Gerrit van der Veen College staan ingeschreven Schoolleiding: Het managementteam van het Gerrit van der Veen College Medezeggenschapsraad: Het vertegenwoordigend lichaam van de hele school (MR) Bevoegd gezag: Het schoolbestuur van het Gerrit van der Veen College, ZAAM. Functies: De ouderraad stelt zich ten doel de ouders voor de school te interesseren en bij de school te betrekken. Op basis hiervan zijn er een aantal functies te onderscheiden: 1. de brainstorm- en klankbordfunctie: als klankbord fungeren voor de ouders onderling en naar de schoolleiding toe teneinde de belangstelling, de kennis en het inzicht op het gebied van onderwijs en alle andere aan school gerelateerde zaken te vergroten. Hiervoor wordt vanuit de schoolleiding een zodanige informatie verwacht, dat de Ouderraad zich een beeld kan vormen van hetgeen er in de school omgaat. 2. de brugfunctie: het bieden van een platform. Ouders hebben hierdoor de mogelijkheid op een gestructureerde wijze betrokken te kunnen worden, opmerkingen te maken en eventueel klachten te uiten. Daarnaast kan hierdoor het gebruik van ideeën en adviezen uit de Ouderraad door de schoolleiding worden bevorderd. Werkwijze: Het praktisch uitvoeren van diverse activiteiten op verschillende niveaus en terreinen, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de schoolleiding. Taken: Op grond van het bovenstaande kunnen de volgende taken worden genoemd: Het vertegenwoordigen van de ouders Als aanspreekpunt fungeren voor de ouders Het kweken van belangstelling voor de school bij de ouders Het (mede)organiseren van activiteiten, zoals thema-avonden en de beroepenmarkt Het aanwezig zijn en het geven van informatie bij evenementen, die georganiseerd worden door de school zoals diploma-uitreiking en open dagen Het steunen van de school bij de vervulling van haar taak Het onderhouden van contacten met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad Het desgevraagd of op eigen initiatief advies geven aan de schoolleiding en medezeggenschapsraad Het werven van ouders voor de Ouderraad Het actief meewerken en uitdragen van de doelstellingen en het imago van de school als school met een kunst- en cultuurprofiel. Samenstelling Ouderraad: In de Ouderraad kunnen ouders deelnemen, waarvan één of meer kinderen les hebben op het Gerrit van der veen College. De raad streeft naar een gelijkmatige spreiding over ieder leerjaar. Bij meerdere aanmeldingen zal door middel van een loting de deelname aan de ouderraad worden bepaald. Tevens zal in dat geval een reservelijst worden aangelegd, die eveneens gebruikt kan worden voor een eventueel te vormen klankbordgroep

15 7. Financiële en administratieve zaken Door de Ouderraad worden een voorzitter en een secretaris gekozen. De voorzitter en secretaris zijn verantwoording verschuldigd aan de Ouderraad. Verder wordt om praktisch redenen nagestreefd dat leden van de Locatieraad en de Medezeggenschapsraad deel uitmaken van de Ouderraad. Taken van de voorzitter en de secretaris: Voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van de Ouderraad ziet erop toe dat het reglement wordt nageleefd stelt samen met de secretaris en de schoolleiding de agenda voor de vergadering vast. Secretaris nodigt de deelnemers aan de vergaderingen van de Ouderraad per mail uit behandelt alle correspondentie houdt bij wie de notulen moet maken Zittingsperiode: Deelname aan de Ouderraad is vrijwillig en eindigt automatisch als kinderen de school hebben verlaten. Tevens kan een ouder zich door schriftelijke afmelding bij de voorzitter terugtrekken. Participatie: Lid worden van de Ouderraad is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Van ouders die lid worden van de Ouderraad wordt deelname aan de vergaderingen en een actieve bijdrage verwacht. bijeen op vooraf bepaalde data. Daarnaast vindt één keer per jaar een ouderavond plaats. Op de laatste vergadering van het schooljaar, worden de data voor het nieuwe schooljaar door de Ouderraad in overleg met de schoolleiding bepaald. Van de vergadering worden alleen voor de deelnemers ten behoeve van de voortgang notulen gemaakt. Er wordt geen jaarlijks verslag samengesteld. Vergadersamenstelling: Voor de Ouderraadvergadering worden uitgenodigd: - alle leden van de Ouderraad, inclusief de afgevaardigden in de Medezeggenschapsraad - de Schoolleiding. Wijzigingen en aanpassingen van het reglement: Aanpassingen van dit reglement kunnen alleen worden doorgevoerd na goedkeuring door de meerderheid van de aanwezige leden, mits er minimaal een derde van de deelnemende ouders aanwezig is. Voor deze vergadering wordt aan de leden bekend gemaakt welke aanpassing voorgesteld wordt, en wanneer deze besproken wordt in de vergadering. Slotbepaling: In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Ouderraad. Contact met de ouderraad: gerritvdveen.nl Schoolboeken Met ingang van schooljaar worden de schoolboeken door de school verstrekt. Schade of vermissing van schoolboeken wordt in rekening gebracht bij de ouder(s verzorger(s). Om eventuele schadeclaims goed af te kunnen handelen wordt er voor het boekenpakket een borg gevraagd. Kluisje Op het GVC is voor iedere leerling een kluisje beschikbaar. Leerlingen kunnen een kluisje huren voor 10 euro per jaar. De schoolleiding heeft het recht om het gebruik van een kluisje te verbieden en om op gezette tijden de inhoud ervan te controleren. Onderling ruilen van kluisjes zonder toestemming van de conciërge en het delen van een kluisje samen met een ander is niet toegestaan. De politie kan ingeschakeld worden voor een steekproefsgewijze kluiscontrole. Vrijwillige bijdrage leermiddelen Wij vragen aan alle ouder(s)/verzorgers een vrijwillige bijdrage per leerjaar voor leermiddelen die niet op de boekenlijst staan maar wel ge- en verbruikt worden. De bijdrage heeft betrekking op leermiddelen en materialen, die niet door de overheid vergoed worden maar door de school gratis verstrekt worden, zoals audio- en videomateriaal, software en werkmateriaal voor o.a. de vakken tekenen, handvaardigheid, techniek, verzorging en muziek.voor specificatie kunt u de tabel op de website raadplegen. Vrijwillige ouderbijdrage sociale en kunstactiviteiten De vrijwillige ouderbijdrage voor de sociale en kunstactiviteiten is per leerjaar anders. Zie hiervoor de over de school, financiën, ouderbijdrage. Daarin kunt u zien waaraan het bedrag wordt besteed. Vergaderfrequentie: De Ouderraad komt minimaal vijf keer per jaar op de maandag van uur Medezeggenschap Zie bij punt 9. ZAAM 28 29

16 De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wij hebben de bedragen vastgesteld met instemming van de oudergeleding in de MR. Aangezien het deelnemen aan buitenschoolse activiteiten op het Gerrit van der Veen College een wezenlijk onderdeel is van het schoolprogramma wordt een nadrukkelijk beroep op de ouders/verzorgers gedaan deze bijdrage aan de school te voldoen. Het afzien van betaling van dit bedrag kan uitsluiting van de leerling van de activiteiten waarvoor wij de extra betaling vragen, tot gevolg hebben. Bij leerlingen van de kunstvooropleidingen brengen wij een ander bedrag in rekening. Ouders/verzorgers ontvangen voor de ouderbijdrages aan het begin van het schooljaar een acceptgiro met een specificatie. Zie de tabel op de website. Reizen en werkweken Deze activiteiten vormen voor de leerlingen van de eerste, de derde en de vijfde klas een vast onderdeel van het schoolprogramma. Met andere woorden: deze activiteiten zijn verplicht voor alle leerlingen van het betreffende leerjaar. De kosten daarvoor zijn niet opgenomen in de bijdrage leermiddelen of ouderbijdrage. Ouders krijgen voor deze reizen in principe twee maanden van tevoren een acceptgirokaart thuis gestuurd. Verzekeringen Alle leerlingen, ook als zij stage lopen, zijn tegen ongevallen verzekerd gedurende de schooltijd en één uur voor en na de schooltijd. Het betreft een aanvullende verzekering op de ziektekostenverzekering. Mocht een leerling iets overkomen op weg van of naar huis, dan moet de school onmiddellijk daarvan op de hoogte gesteld worden. De verzekering geldt niet voor materiële schade, dus niet voor beschadigingen aan brillen, kleding en andere eigendommen. Als de leerling deelneemt aan een excursie of werkweek is een eigen deugdelijke ziektekostenverzekering en een W.A.- verzekering verplicht. De school kent de volgende verzekeringen: W.A.-verzekering De school is alleen aansprakelijk voor schade die leerlingen tijdens de schooluren veroorzaken of oplopen indien de schade is ontstaan door: a. Een onrechtmatige daad van het bestuur (de school) of van één der personeelsleden; b. Indien de schade is ontstaan door schuld van één van de (mede)leerlingen, terwijl redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat de toezichthoudende leerkracht het ongeval had kunnen voorkomen. Collectieve Ongevallenverzekering Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden: a. Gedurende het verblijf in de schoolgebouwen of op de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële schooluren, evenals tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd ten hoogste gedurende één uur voor en één uur na de schooltijd; b. Tijdens verblijf op sportvelden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d., mits in klassikaal of schoolverband en onder toezicht; c. Tijdens (buitenlandse) schoolreizen, kampen, excursies in schoolverband, tijdens deelneming aan schoolsportwedstrijden e.d., mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan. Er geldt steeds, dat alleen uitkering plaatsvindt, voor zover geen andere (eigen) verzekering uitkeert of vergoedt. Deze onderdelen betreffen dus een aanvullende verzekering. Wij adviseren om daarnaast ook zelf een ongevallenverzekering af te sluiten Reisverzekering: Bij reizen vanwege werkweken (ook naar het buitenland) e.d. zijn de volgende risico s (tot een zeker maximum) verzekerd: onvoorziene noodzakelijke uitgaven, medische kosten volgens Nederlands tarief, tandheelkundige hulp na ongeval, verlies of beschadiging van bagage, overlijden door ongeval, blijvende invaliditeit door ongeval. Voor medische kosten geldt weer, voor zover geen andere verzekering uitkeert of vergoedt. N.B.: bij het opzettelijk toebrengen van schade en/of letsel keert de verzekering niet uit. De veroorzaker is altijd zelf aansprakelijk. Wij adviseren om daarnaast ook zelf een annuleringsverzekering en reisverzekering af te sluiten. Schade/vermissing Alle schade door een leerling toegebracht aan gebouw, meubilair, leermiddelen enz. moet door de leerling of de ouders worden vergoed. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van fietsen, brommers, kledingstukken en andere eigendommen van de leerling. In sommige gevallen kan een beroep 30 31

17 8. Veiligheid, gedrag en verzuim worden gedaan op de eigen inboedelverzekering. Om vermissingen zoveel mogelijk te voorkomen wordt ouders aangeraden, de eigendommen van een naam of merkteken te voorzien. Fietsen en brommers moeten op slot worden gezet. Het gebruik van dure fietsen wordt afgeraden. Tegemoetkoming studiekosten Ouders die schoolgaande kinderen hebben maken kosten. Ouders die onder een bepaalde inkomensgrens zitten, kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen. Afhankelijk van het (gezamenlijk) belastbaar inkomen kunnen ouders een maximale, gedeeltelijke of geen tegemoetkoming krijgen. Nadere informatie bij de IB- Groep, telefoon , of Op deze website staat tevens veel informatie over mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Scholierenvergoeding De gemeente Amsterdam kent een vergoeding voor schoolkosten of voor kosten voor sportieve en culturele activiteiten (waaronder schoolreisjes en excursies), bedoeld voor Amsterdamse jongeren tot 18 jaar, van wie de ouders/ verzorgers een laag inkomen hebben. Informatie is te krijgen bij: amsterdam.nl of Inleiding Iedere school heeft regels om de sfeer prettig te houden en om tot goede schoolresultaten te komen. Het Gerrit van der Veen College heeft een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerling geregeld worden. Het leerlingenstatuut kunt u op onze site vinden. Daarnaast zijn er huisregels van kracht, gedragsregels om leven en werken in een aangenaam klimaat mogelijk te maken. De regels zijn van kracht in en om school. Dat wil zeggen dat deze ook van toepassing zijn op de omgang met de buurtbewoners en met de leerlingen van andere scholen. De huisregels krijgt iedereen aan het begin van het schooljaar toegelicht. Gedragsregels Er is de school veel aan gelegen, dat de sfeer zodanig is dat allen, zowel leerlingen als personeelsleden, zich daar beschermd en veilig voelen. Dat betekent dat respect voor elkaar en elkaars eigendommen als vanzelfsprekend geldt. Binnen het Gerrit van der Veen College en de andere scholen van ZAAM wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het voorkomen van seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en racisme. Daarom is in beleid ontwikkeld om dit soort intimidatie tegen te gaan. Zo wordt een bijdrage geleverd aan een aangenaam en veilig leef- en werkklimaat op de locaties, waarin respectvol met elkaar omgaan gewoon is. Om de algemene sfeer in de school zo goed mogelijk te houden is het meenemen of uitnodigen van niet-leerlingen in de school niet toegestaan. Jongeren van buiten de school kennen de regels niet en daarom kunnen er zich vervelende incidenten voordoen. Plezierig, beleefd en respectvol met elkaar omgaan, hoe divers het intellectueel niveau, de huidskleur of de sociale achtergrond ook is, maakt een harmonieuze en studieuze sfeer op school mogelijk. Ook schreeuwen en rennen in school verstoort de goede sfeer. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze meehelpen om de goede sfeer te handhaven door geen gevaarlijke voorwerpen, wapens (waaronder ook zakmessen worden verstaan) en spuitbussen mee te nemen naar school. Deze zijn uitdrukkelijk verboden. Ook het gebruik van vuurwerk en laserpennen zowel binnen als buiten de school is zo gevaarlijk dat aansteken of gebruiken, maar ook meenemen van deze zaken volstrekt verboden is. Meenemen van viltstiften naar school is niet toegestaan, omdat wij prettig willen werken in een schoon gebouw zonder graffiti. Mobiele telefoontjes en geluidsapparatuur mogen alleen gebruikt worden en zichtbaar zijn in de gebieden die in de huisregels genoemd worden. De school aarzelt niet op te treden tegen leerlingen die zich niet aan de regels houden. Schorsing en melding aan de politie horen in een aantal gevallen bij de afgesproken procedure. Zo zal de school bij het plegen van een strafbaar feit en in geval van (een vermoeden van) crimineel gedrag contact opnemen met de politie, mogelijk gevolgd door een aangifte. De school kan, indien er gegronde redenen zijn, de kluisjes en tassen van leerlingen voor inspectie openen. Roken is zo gevaarlijk voor de gezondheid, dat wij de wettelijke voorschriften die 32 33

18 daarvoor gelden met betrekking tot openbare gebouwen volgen. Daarom is roken in de school en de tuinen verboden. Vanzelfsprekend nemen leerlingen geen drugs en alcohol mee naar school en gebruiken zij die niet. Elk jaar aan het begin van de cursus worden de schoolregels aan alle leerlingen toegelicht. De school heeft een veiligheidscoördinator. Deze onderhoudt contacten met de politie, de buurt, scholen in de buurt en is voor de eigen school aanspreekpunt voor alles betreffende de veiligheid in en om school. De veiligheidscoördinator is de heer M. Velu. Schorsing en verwijdering De rector kan een leerling voor een periode van ten hoogste een week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en de ouders/verzorgers meegedeeld. Het bevoegd gezag kan besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling. Voordat een besluit daarover wordt genomen, worden de leerling en de ouders/verzorgers gehoord. Het besluit tot verwijdering wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en de ouders/verzorgers meegedeeld. Het bevoegd gezag heeft een inspanningsverplichting om voor de betreffende leerling een alternatieve oplossing te zoeken. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling vindt plaats wanneer de leerling is ingeschreven bij een andere school of instituut. Tot die tijd wordt naar alternatieven voor opvang gezocht, i.s.m. de jeugdhulpverlening. Leerplicht, ziekmelding, absentie en te laat komen De plicht tot leren begint in het vijfde levensjaar en eindigt na elf jaar onderwijs of na het behalen van een diploma. Elke leerplichtige leerling moet bij een school staan ingeschreven en is verplicht alle lessen en activiteiten bij te wonen. U als ouder bent hier verantwoordelijk voor. Alleen om zeer ernstige redenen kunnen lessen verzuimd worden. In het kader van het Protocol Leerplicht en Verzuim dat door alle besturen van Amsterdamse scholen is ondertekend, neemt de school passende maatregelen om ongeoorloofd verzuim terug te dringen. Zorgwekkend verzuim wordt aan de leerplichtambtenaar gemeld. De afspraken over ziekmelding en verzuim binnen het Gerrit van der Veen College op een rijtje: Ziekmeldingen tussen 8.00 en 9.00 uur op de eerste dag van ziekte. Dit kan telefonisch ( ) of per mail Wanneer uw kind weer naar school komt ontvangen we graag een betermelding. Uw kind kan dit ook zelf doen bij de absentenadministratie. Medische afspraken minimaal 24 uur van te voren doorgeven. Wij verzoeken u echter deze afspraken beperkt onder schooltijd plaats te laten vinden. Toetsen mogen alleen ingehaald worden als voor aanvang een afmelding is gedaan. Probeer uw kind de toets zo veel mogelijk met de klas samen te laten maken. Als een leerling door een blessure de lessen LO niet kan volgen, is een brief van de ouders vereist. Leerlingen worden echter te allen tijde geacht bij de lessen LO aanwezig te zijn. Extra vakantieverlof buiten de vakantieperiodes om is beperkt mogelijk. Voor verlof wegens gewichtige omstandigheden geldt een afwijkende procedure. Zie hiervoor pagina 45, buitengewoon verlof. Een leerling die zich gedurende dag ziek wil melden, meldt zich bij de absentenadministratie. Een medewerker neemt contact op met ouders voor toestemming. Het is niet toegestaan zonder afmelding naar huis te gaan! Bij veelvuldig ziekteverzuim neemt de school, als onderdeel van ziekteverzuimproject van GGD Amsterdam, contact op met de schoolarts. Deze roept de leerling op voor een verplicht consult. Onze school houdt streng toezicht op het te laat komen. De eerste twee keer dat een leerling te laat komt, zijn er geen consequenties aan verbonden, dit in verband met eventuele overmacht zoals vertragingen in het openbaar vervoer of fietspech. Per keer daarna dient hij/zij zich de volgende dag om 8.00 uur te melden. Bij een 3e, 6e of 9e keer te laat komen worden tevens de ouders per brief geïnformeerd. Bij de 9e keer ontvangt de leerplichtambtenaar een kopie van deze brief en kan deze besluiten passende maatregelen op te leggen. Bij het missen van een les zonder geldige reden, dient de leerling dit lesuur dubbel in te halen. De leerling werkt tijdens deze twee uur zelfstandig aan het gemiste vak. N.B. Op internet kunnen ouders in Magister de absenties bekijken. Hiervoor wordt een inlogcode verstrekt

19 9. ZAAM ZAAM Het Gerrit van der Veen College maakt deel uit van ZAAM. De stichting beheert 22 scholen voor voortgezet onderwijs in Zaandam en Amsterdam. Samen met het Damstede College, Comenius Lyceum, Pieter Nieuwland College en Pascal College (in Zaandam) vormt het Gerrit van der Veen College de HAVO/VWO-groep van deze organisatie. De leiding van ZAAM berust bij het College van Bestuur. Identiteit van ZAAM In de statuten van de ZAAM is de interconfessionele grondslag van het onderwijs op de scholen binnen de stichting opgenomen. De wortels van ZAAM liggen in het christelijk geloof. Van allen die de school bevolken wordt verwacht dat zij deze grondslag respecteren, zoals de school ook van haar kant respect en gastvrijheid toont voor leerlingen en ouders van andere (godsdienstige) overtuigingen en levensopvattingen. In het schoolplan van de scholen wordt de inspiratie van waar uit ZAAM werkt zodanig vorm gegeven dat alle betrokkenen zich daarin herkennen. Daarbij wordt binnen de scholen voldoende ruimte ingebouwd voor het vak levensbeschouwing. De uitwerking van de uitgangspunten in het lesgeven en de overige werkzaamheden op de scholen is een proces waaraan personeel en leerlingen op alle scholen en binnen alle locaties voortdurend aandacht besteden. Medezeggenschap Het Gerrit van der Veen College is een van de 21 scholen van ZAAM Interconfessioneel VO Zaandam en Amsterdam. ZAAM kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Personeel, ouders en leerlingen zijn hierin vertegenwoordigd. Daarnaast heeft iedere school een Deel-MR, bestaande uit een aantal personeelsleden, ouders en leerlingen van de school. Het Gerrit van der Veen College heeft een Deel-MR waarin 3 docenten, 1 ondersteunend personeelslid, 2 ouders en 2 leerlingen vertegenwoordigd zijn. Voorzitter van de Deelraad is de heer Jan Geurts. Secretaris: de heer Raymond Kloos (vanuit de oudergeleding). Andere leden zijn: mevrouw Corine van der Heide, mevrouw Nienke Bakker en de heer Lange (personeelsgeleding), mevrouw Ineke Kaliën (oudergeleding) en Kelly Weerman en Romina Engel (leerlinggeleding). Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de personeelsgeleding. Op de website van de school wordt u geregeld op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de medezeggenschap op het Gerrit van der Veen College en binnen ZAAM

20 10. Overige nuttige informatie en adressen Inspectie Het adres van de onderwijsinspectie, waaronder de school ressorteert, is: Inspectie van het Onderwijs Kantoor Utrecht Park Voorn 4 Postbus GS Utrecht Telefoon voor ouders en leerlingen: Fax Het centraal telefoonnummer voor de vertrouwensinspecteurs van de inspectie is: Klachtenregeling Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school waar ouders of leerlingen problemen mee hebben. Zij kunnen dan een klacht indienen. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, leerkrachten of pesten. Allereerst kan de klacht besproken worden met degene tegen wie de klacht gericht is. Als dit geen positief effect heeft, kan de klacht worden besproken met de schoolleiding (directeur). Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van de Stichting ZAAM. De Klachtenregeling van ZAAM staat vermeld op nl/regelingen.html. Een exemplaar van deze klachtenregeling ligt ter inzage bij de schoolleiding. De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH te Den Haag. De klachtencommissie geeft advies over de klacht. Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken. De vertrouwenspersonen Voor een klacht tegen ongewenst gedrag (in het bijzonder seksuele intimidatie, racisme of een andere vorm van discriminatie, agressie of geweld) kan contact worden opgenomen met de mentor of de vertrouwensdocent. Om te kunnen spreken met iemand die verder van de school afstaat hebben we binnen ZAAM vertrouwenspersonen aangesteld. Deze zijn te bereiken via de coördinator voor klachten, de heer Frans Kaandorp, bereikbaar via zaam.nl. Hij brengt je in contact met één van de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon kan ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen. Wanneer er geen oplossing kan worden bereikt, kan de vertrouwenspersoon je begeleiden bij het indienen van een klacht bij de directeur of de landelijke klachtencommissie. Meer informatie over de verdere procedure is beschreven in de Klachtenregeling ZAAM. Commissie van Beroep voor Examens Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel (zoals bijvoorbeeld het zonder geldige reden afwezig zijn bij een toets van het schoolexamen), kan de directeur maatregelen treffen. In het Eindexamenbesluit (een wettelijke regeling) staat dat de directeur van de school dan bijvoorbeeld het cijfer 1 kan toekennen, of deelname aan een toets kan ontzeggen. Wanneer je het niet eens is met de maatregel die door de directeur is genomen, kan je in de eerste plaats bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de examencommissie, bezwaar maken tegen de beslissing. Wanneer de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de directeur, kan je tegen de beslissing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor Examens van Stichting ZAAM. Van belang is: dat je het beroep instelt binnen 5 werkdagen nadat de beslissing aan je bekend is gemaakt; dat je het beroep schriftelijk instelt en in je beroep de redenen van je beroep beschrijft; dat je het beroep stuurt naar de Commissie van Beroep voor Examens Stichting ZAAM, postbus 12426, 1100 AK Amsterdam. In de Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen is precies beschreven hoe je beroep kunt instellen en hoe het beroep wordt behandeld door de Commissie van Beroep voor Examens. De Regeling beroep tegen Examenbeslissingen kun je vinden op de website van de school (link toevoegen). Een exemplaar van de Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen ligt ter inzage bij de schoolleiding

kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/atheneum

kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/atheneum kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/atheneum 2015 Beste jongens en meisjes, Jullie staan voor een belangrijke, maar ook leuke keuze: naar welke school wil je gaan als je straks van de basisschool

Nadere informatie

kiezen voor het Gerrit van der Veen College

kiezen voor het Gerrit van der Veen College kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/vwo 2016 Beste jongens en meisjes, Jullie staan voor een belangrijke, maar ook leuke keuze: naar welke school wil je gaan als je straks van de basisschool

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE BEVORDERINGSNORMEN EERSTE FASE BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE Eerste fase/onderbouw In alle leerjaren in de onderbouw, klas 1 t/m 3, wordt gewerkt met een zogenaamd voortschrijdend of doorlopend

Nadere informatie

schoolgids Gerrit van der Veen College

schoolgids Gerrit van der Veen College schoolgids Gerrit van der Veen College havo/vwo 2014 2015 schoolgids Gerrit van der Veen College 2014-2015 Inhoud Woord vooraf 5 1. Wat zijn wij voor een school? 6 Wat zijn wij voor een school? 6 De naamgever

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

schoolgids Gerrit van der Veen College havo/atheneum

schoolgids Gerrit van der Veen College havo/atheneum schoolgids Gerrit van der Veen College 2015 2016 havo/atheneum 1 schoolgids Gerrit van der Veen College 2015-2016 Inhoud Woord vooraf 5 1. Wat zijn wij voor een school? 6 Wat zijn wij voor een school?

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

vwo havo Gerrit van der Veen College

vwo havo Gerrit van der Veen College vwo havo Gerrit van der Veen College 2017 Beste jongens en meisjes, Jullie staan voor een belangrijke en leuke keuze: naar welke middelbare school wil je volgend jaar gaan? Het Gerrit van der Veen College

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 25

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 25 NORMEN 2017 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Vooraf... 3 Uitgangspunten... 3 De Procedure... 4 De normen per leerjaar per afdeling... 4 Pilotklas 1MH1... 5 Pilotklas 1HV1... 6 Brugklassen mavo - havo...

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Ouderavond V4 Schooljaar 2015-2016

Ouderavond V4 Schooljaar 2015-2016 Ouderavond V4 Schooljaar 2015-2016 maandag 7 september 2015 D. Freriks Sectordirecteur vwo A) Plenair: algemene informatie Schoolorganisatie Tweede fase VWO bovenbouw Studiekeuze Examencijfer Slaag-/zakregeling

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

SCHOOLPLAN, Zaam Interconfessioneel v.o. Amsterdam. Zaam

SCHOOLPLAN, Zaam Interconfessioneel v.o. Amsterdam. Zaam SCHOOLPLAN, 2012-2013 Zaam Interconfessioneel v.o. Amsterdam Zaam Het Gerrit van der Veen College maakt deel uit van ZAAM. De stichting beheert 22 scholen voor voortgezet onderwijs in Zaandam en Amsterdam.

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen Reglement beoordeling en bevorderingsnormen van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2015-2016 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van het Rietveld Lyceum d.d. 10 november 2015 hiervoor

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast.

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. Overgangsnormen onderbouw schooljaar 2014-2015 In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. In geval van twee

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

Normen Gerrit Rietveld College

Normen Gerrit Rietveld College en 2016 2017 Gerrit Rietveld College INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 UITGANGSPUNTEN... 3 DE PROCEDURE... 4 DE NORMEN PER LEERJAAR PER AFDELING... 5 BRUGKLASSEN MAVO-HAVO... 5 BRUGKLASSEN HAVO... 6 BRUGKLASSEN

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

Informatieavond havo 4 Schooljaar donderdag 22 september 2016

Informatieavond havo 4 Schooljaar donderdag 22 september 2016 Informatieavond havo 4 Schooljaar 2016-2017 donderdag 22 september 2016 Programma Opening Algemene informatie Tweede Fase LOB Internationalisering Kennismaking mentor Gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten!

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Overgangsnormen Edith Stein College

Overgangsnormen Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2016-2017 1 Inhoud 1. Algemeen gedeelte overgangsnormen... 3 2. Internationale Schakelklas... 4 3. 23 VT... 5 5. Overgangsnormen van 23 VT naar 4 mavo... 5 4. Brugklas...

Nadere informatie

Overgangsnormen. Edith Stein College

Overgangsnormen. Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2013-2014 1 Inhoud Inhoud...2 Overgangsnormen: Internationale Schakelklas...4 Overgangsnormen: Brugklas...7 Overgangsnormen: Tweede klas...9 Overgangsnormen: 23 VT...14

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsbeleid 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten behoeve van

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM

OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Inleiding In dit protocol wordt beschreven wat de richtlijnen zijn die we hanteren bij de overgangen tussen de verschillende leerjaren en niveaus. De uitgangspunten

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 1. OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW GROENE DRIEHOEK 2014-2015 Algemeen De leerjaren 1 en 2 zijn ingedeeld in niveaugroepen tl/h, h/v en v/v+. Overgang van klas 1 naar

Nadere informatie

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas Overgangsnormen 2017-2018 Voor alle leerjaren zijn vaste overgangsnormen vastgesteld, die worden gebruikt bij de bepaling of een leerling toelaatbaar is een volgend leerjaar. Wij gaan uit van een zoveel

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016 TOELICHTING bij PTA havo/vwo (klas 12hv) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding 12 havo/vwo 1 Toelichting bij PTA 2015 2016 opleiding h/v Inleiding

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN Reglement rapportvergadering en bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN 2015-2016 1 1. Algemene zaken bij rapportvergaderingen Rapportvergadering RSG-Enkhuizen De rapportvergadering bestaat uit de aan de leerling

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Overgangsnormen JTC Schooljaar

Overgangsnormen JTC Schooljaar Overgangsnormen JTC Schooljaar 2014-2015 Regeling rond doubleren en gericht bevorderen Doubleren a. Doubleren in klas 1 is niet toegestaan. Indien in de rapportvergadering met 2/3 meerderheid op deze regel

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM 1 AANMELDING BRUGKLAS Ouders/verzorgers kunnen hun zoon/dochter persoonlijk aanmelden tijdens een intakegesprek op een van de aanmelddata. Daarvoor is het noodzakelijk

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

Hartelijk welkom Algemene ouderavond 9 september Havo 3

Hartelijk welkom Algemene ouderavond 9 september Havo 3 Hartelijk welkom Algemene ouderavond 9 september Havo 3 Kennismaking Havo 3 Teamleider Havo Assistant Teamleider Havo Merle Thonnard Ivar Spee Mentoren: H3A H3B-T Judith Spijkers en Ivar Spee Femke Lenaers

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 VWO exellius HAVO HAVO/VWO tweetalig onderwijs VMBO-t VMBO-k www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015 BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015 1 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure Bevorderingsnormen geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. De exameneisen zijn

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G Ouderavond klas 3E, 3F en 3G Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G woensdag 7 september 2016 Even voorstellen Mentoren: Klas 3E: klas 3F: klas 3G: Daniëlle Dupon Hugo de Groot Marian Lagraauw

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Profielkeuze / vakkenkeuze

Profielkeuze / vakkenkeuze OUDERAVOND 3 VWO Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen bij zittenblijven? Uitleg site Nederlands

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

BONAVENTURACOLLEGE. Overgangsnormen. Onderbouw. Vastgesteld in MR dd 26 mei 2011

BONAVENTURACOLLEGE. Overgangsnormen. Onderbouw. Vastgesteld in MR dd 26 mei 2011 BONAVENTURACOLLEGE Overgangsnormen Onderbouw Vastgesteld in MR dd 26 mei 2011 Overgangsnormen voor de onderbouw Mavo, Havo en Vwo op het Bonaventuracollege UITGANGSPUNTEN ONDERBOUW (leerjaar 1 Mavo, Havo

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek: Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen Telefoon: (024) 378 69 93 Fax:

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Op...naar het examen!

Op...naar het examen! 2017 Op...naar het examen! 2 Tijdpad van 3 maart tot de diploma-uitreiking in juli Dit document brengt een aantal zaken onder de aandacht die voor de examenkandidaten van de verschillende afdelingen van

Nadere informatie

OUDERAVOND 3 HAVO. Dinsdag 7 januari 2014

OUDERAVOND 3 HAVO. Dinsdag 7 januari 2014 OUDERAVOND 3 HAVO Dinsdag 7 januari 2014 Agenda: Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen

Nadere informatie

Kunstenaars in verzet 1940 1945

Kunstenaars in verzet 1940 1945 Kunstenaars in verzet 1940 1945 Fototentoonstelling Hoorn Bezet & Bevrijd Comité 45-45 Hoorn 2016 Kunstenaars in verzet 1940 1945 In 1933 richtte Joseph Goebbels in Duitsland de Reichskulturkammer op,

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Agenda Overgang van 3 vwo naar 4 vwo Overgang van Mondriaan College naar TBL Antwoord op jullie vragen Tweede Fase op het TBL: keuzemogelijkheden en voorwaarden

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College Bevorderingsnormen Inhoud Bevorderingsnormen brugklas naar 2 e klas... 3 De mavo/havo brugklas... 3 De havo/vwo brugklas... 3 Bevordering van 2e klas naar 3e klas... 6 Van 2 mavo naar 3 mavo... 6 Van 2

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan Informatieboekje 2015-2016 voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan 0 Inhoudsopgave pagina uitstroom mavo 4.2 doorstroomschema naar HBO.3 verschil mavo en havo.. 4 doorstroomvoorwaarden mavo

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 3

Informatieavond HAVO 3 Informatieavond HAVO 3 Programma van vanavond Even voorstellen: Klas Algemene informatie HAVO 3 Afsluiting met vragenronde 2 Even voorstellen Klas h3, eerste indruk 3 Overgang naar HAVO 3 De overgang naar

Nadere informatie

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen Overgangsprotocol In dit overgangsprotocol voor: * leerjaar 1, 2 en 3 MAVO * leerjaar 1 MAVO/ * leerjaar 1, 2, 3 en 4 bundelt het Over Betuwe College Elst alle regels en afspraken die direct of indirect

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 1 Afdeling: ht Vastgesteld: oktober 2012 Vooraf Leerjaar 1 + 2 van de ht-klassen aan het Metameer is een determinatieperiode. De zorg om

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017 BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017 1 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure Bevorderingsnormen geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. De exameneisen zijn

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie