Inhoudsopgave. Pagina 2 van 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Pagina 2 van 25"

Transcriptie

1 NORMEN

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Vooraf... 3 Uitgangspunten... 3 De Procedure... 4 De normen per leerjaar per afdeling... 4 Pilotklas 1MH Pilotklas 1HV Brugklassen mavo - havo... 7 Brugklassen havo... 8 Brugklassen havo-vwo... 9 Brugklassen vwo Brugklassen gymnasium Tweede klassen mavo Tweede klassen havo Tweede klassen vwo / gymnasium Derde klassen mavo Derde klassen havo Derde klassen vwo / gymnasium Toelating 4 mavo > 4 havo Vierde klassen havo Toelating 5 havo > 5 vwo Vierde klassen vwo / gymnasium Vijfde klassen vwo / gymnasium Pagina 2 van 25

3 Vooraf Waar in de tekst sprake is van 'hij', leest men 'hij / zij'. Uitgangspunten 1. De normen zijn het geheel van regels, procedures en grenzen voor de beslissing over bevordering in de diverse leerjaren. De normen zijn openbaar. Een uittreksel uit de normen wordt elk schooljaar rond 1 november op de website gepubliceerd. 2. Op basis van het eindcijfer wordt bepaald of een leerling automatisch bevorderd is, besproken wordt of onder de bespreekzone staat. 3. In de vergadering wordt door het docententeam vastgesteld of een leerling afhankelijk van de bespreekzone doorstroomt naar een lagere opleidingsstroom, bevorderd wordt in dezelfde opleidingsstroom of bevorderd wordt naar een hogere opleidingsstroom. 4. Afspraken rond doubleren, tenzij de vergadering anders beslist: o doubleren in de brugklassen is niet toegestaan o twee maal hetzelfde leerjaar doubleren, is niet toegestaan o twee jaar achter elkaar een leerjaar doubleren, is niet toegestaan 5. Doubleurs kunnen niet aan het einde van het doubleurjaar naar een hogere afdeling doorstromen. 6. Handelingsdelen dienen tijdens het schooljaar naar behoren te zijn afgerond vóór de door de docent opgegeven data. Als twee dagen vóór de eindrapportvergadering alle handelingsdelen niet naar behoren zijn afgerond, kan de leerling niet bevorderd worden. Uitzonderingssituaties zijn ter beoordeling van de afdelingsleider, die deze leerling als bespreekgeval in de vergadering inbrengt. 7. De uitslag met betrekking tot de bevordering wordt per vak bepaald op basis van de eindstand van het voortschrijdend gemiddelde. Dit is het totaalgemiddelde van alle in de loop van het schooljaar behaalde cijfers, dat rekenkundig afgerond wordt tot een geheel getal. 8. Mocht er voor één of meer vakken geen rapportcijfer zijn, bijvoorbeeld in verband met vrijstelling voor een vak of vanwege langdurige geoorloofde afwezigheid, dan worden de genoemde grenzen in de schema s naar verhouding bijgesteld. 9. Met uitzondering van de klassen 1MH en 1HV kunnen leerlingen in de onderbouw (2 mavo, 2 & 3 havo) met een gemiddelde boven de 8 besproken worden voor bevordering naar een hoger niveau. 10. Leerlingen met officieel vastgestelde dyslexie of dyscalculie (op basis van een testrapport van een orthopedagoog) krijgen in de klassen 1 en 2 voor toetsen geen cijfer lager dan een 3. De regel vervalt wanneer de desbetreffende leerling gefraudeerd heeft, niets inlevert of aantoonbaar het huiswerk niet heeft gedaan. Dit ter beoordeling van de docent. 11. Indien er aantoonbare redenen bij een leerling zijn om af te wijken van de normen, kan besloten worden de leerling niet te bespreken in de rapportvergadering. Op voordracht van de afdelingsleider en de zorgcoördinator wordt de leerling in zo n geval besproken in de zorgcommissievergadering, zie De Procedure punt 6 op de volgende pagina. 12. Bij bijzondere omstandigheden kan van de normen worden afgeweken. De afdelingsleider kan, na overleg met de mentor, in dergelijke gevallen een leerling in de bespreking plaatsen. De afdelingsleider informeert tijdens de vergadering welke leerlingen waarom in de bespreking gebracht worden. Pagina 3 van 25

4 De Procedure 1. De afdelingsleider geeft op een overzichtslijst met eindcijfers per leerling de uitslag aan volgens de normen. Daarnaast worden andere relevante gegevens verstrekt. Docenten krijgen bij aanvang van de eindrapportvergadering deze overzichtslijst ter beschikking. De betreffende afdelingsleider zit de vergadering voor en brengt leerlingen voor een bevorderingsbespreking naar voren en stelt de beslissing van de vergadering vast. 2. Doel van de bevorderingsbespreking is om te bepalen of de leerling voldoende leercapaciteiten heeft om succesvol te kunnen zijn in het volgende schooljaar. De bevorderingsbespreking vindt alleen dan plaats: o o wanneer de leerling in de bespreekzone staat of wanneer een leerling op het voorlaatste rapport boven de bespreekzone staat en op het laatste rapport onder deze zone. 3. De stemprocedure na de bevorderingsbespreking is als volgt: Docenten stemmen op basis van de beschikbare relevante informatie. Docenten stemmen gehoord de vergadering. De leerling wordt bevorderd: o bij een meerderheid van stemmen voor bevordering o bij staken van stemmen Alleen docenten die aanwezig zijn bij de bespreking kunnen hun stem uitbrengen. Per vak mag er 1 stem worden uitgebracht. Als een docent meerdere vakken geeft, heeft hij 1 stem. Stemonthouding is niet toegestaan. De uitgebrachte stem en de stemverhoudingen worden niet buiten de vergadering genoemd. Iedere docent stemt naar aanleiding van hetgeen hij tijdens de vergadering heeft gehoord. 4. Tijdens elke rapportvergadering wordt via notulen bijgehouden: o Welke leerlingen in bespreking worden gebracht o De argumenten van de docenten en de mentor o Het resultaat van deze bespreking met stemverhouding 5. Na afloop van de rapportvergaderingen in een jaarlaag vindt overleg plaats tussen de afdelingsleider en de rector met als doel: o Nagaan of de beslissingen van de vergadering in overeenstemming zijn met de normen, en het onderling vergelijken van deze beslissingen. Op grond van deze of nieuwe informatie kan de rector besluiten tot revisie, hetgeen inhoudt dat het besluit wordt herzien, dan wel dat de rapportvergadering wordt heropend en de docenten wordt gevraagd zich opnieuw uit te spreken. o Het signaleren van tekortkomingen en onduidelijkheden in de normen, verwerkt tot een advies en wijzigingsvoorstellen door het MT, bij inhoudelijk wijzigingen ter instemming voorgelegd aan de MR. 6. Indien er sprake is van een zorgcommissie vergadering geldt: De commissie bestaat uit de rector, de betrokken afdelingsleider, de zorgcoördinator en indien wenselijk een externe expert. De commissie vraagt advies aan de rapportvergadering met betrekking tot de vorderingen van de leerling. De commissie vergadert over de leerling en neemt alle gegevens die van belang zijn om in het belang van de leerling te besluiten in overweging. De rector neemt, gehoord het overleg met de commissie, een besluit. Dit wordt gecommuniceerd met het docententeam. Van deze vergadering worden notulen bijgehouden. De normen per leerjaar per afdeling Met in achtneming van de hiervoor beschreven uitgangspunten en procedure gelden er specifieke normen en regels voor de diverse leerjaren binnen de verschillende afdelingen. Pagina 4 van 25

5 Pilotklas 1MH1 1. De wordt berekend op basis van de cijfers M&M, M&N, Ne, En, Fa en Wi. Als voor een of meer van de vakken Kunst (dat is het gemiddelde cijfer voor drama / beeldend / muziek / TKK) of LO een 7,5 of hoger wordt behaald, dan wordt de met 1 punt opgehoogd. Heeft de leerling voor de vakken drama, beeldend, muziek of LO méér dan één vijf, dan komt de leerling automatisch in de bespreekzone. Indien een leerling voor TKK lager dan een 6 haalt en de overgangsnorm naar 2 mavo niet haalt, kan de leerling bevorderd worden naar 2 mavo zonder TKK volgens de reguliere norm. De leerling kan het jaar hierna geen TKK volgen. 2. Onvoldoende eindcijfers geven zogenoemde aftrekpunten. Deze worden in mindering gebracht op de. Daarbij geldt de volgende telling: NE-FA-EN-M&M-M&N-WI 3. Er vindt gerichte bevordering plaats in de brugklas mavo-havo. Dit wil zeggen dat leerlingen worden bevorderd naar 2 havo, naar 2 mavo, of naar 2 Kader Beroepsgerichte Leerweg. 4. In de brugklas bestaat geen recht op doubleren, tenzij de vergadering anders beslist. 5. Om te bepalen volgens welke norm een leerling aan het einde van het jaar wordt bevorderd (lagere of hogere norm) wordt gekeken naar de totaalscore van de afgeronde cijfers op het hogere niveau. Een leerling is automatisch bevorderbaar naar 2 havo indien: T 33 2 havo 30 T 33 Bespreken 2 havo 6. Een leerling die recht heeft op een automatische bevordering naar 2 havo en het Technasium wil volgen, dient dit voorafgaand aan de eindrapportvergadering kenbaar te maken. Bevordering met Technasium gebeurt volgens onderstaand schema: Totaalscore Wi +M&N norm T 15 Technasium 13 T 15 Bespreekzone Technasium T 13 Afgewezen Technasium 7. Is een leerling niet bevorderbaar naar 2 havo, dan wordt gekeken naar de T score op het lagere niveau. Een leerling is automatisch bevorderbaar naar 2 mavo indien: T 33 2 mavo 30 T 33 Bespreken 2 mavo T 30 2 KBL 8. Indien een leerling méér dan twee aftrekpunten heeft, komt hij automatisch in de bespreekzone. Pagina 5 van 25

6 Pilotklas 1HV1 1. De wordt berekend op basis van de cijfers Ne, Fa, En, Ak, Gs, Wi, Bi en O&O. Als voor een of meer van de vakken Kunst (dat is het gemiddelde cijfer voor drama / beeldend / muziek / TKK), LB of LO een 7,5 of hoger wordt behaald, dan wordt de met 1 punt opgehoogd. Heeft de leerling voor de vakken drama, beeldend, muziek, LB of LO méér dan één vijf, dan komt de leerling automatisch in de bespreekzone. Indien een leerling voor TKK lager dan een 6 haalt en de overgangsnorm naar 2 mavo niet haalt, kan de leerling bevorderd worden naar 2 mavo zonder TKK volgens de reguliere norm. De leerling kan het jaar hierna geen TKK volgen. 2. Onvoldoende eindcijfers geven zogenoemde aftrekpunten. Deze worden in mindering gebracht op de. Daarbij geldt de volgende telling: NE-FA-EN-GS-AK-WI-BI-O&O 3. Er vindt gerichte bevordering plaats in de brugklas havo-vwo. Dit wil zeggen dat leerlingen bevorderd worden naar 2 mavo, 2 havo of naar 2 vwo. 4. In de brugklas bestaat geen recht op doubleren, tenzij de vergadering anders beslist. 5. Om te bepalen volgens welke norm een leerling aan het einde van het jaar wordt bevorderd (lagere of hogere norm) wordt gekeken naar de totaalscore van de afgeronde cijfers op het hogere niveau. Een leerling is automatisch bevorderbaar naar 2 havo indien: T 44 2 vwo 40 T 44 Bespreken 2 vwo 6. Een leerling die recht heeft op een automatische bevordering naar 2 havo of 2 vwo en het Technasium wil volgen, dient dit voorafgaand aan de eindrapportvergadering kenbaar te maken. Bevordering met Technasium gebeurt volgens onderstaand schema: Totaalscore BI + Wi + O&O norm T 22 Technasium 19 T 22 Bespreekzone Technasium T 19 Afgewezen Technasium 7. Is een leerling niet bevorderbaar naar 2 vwo, dan wordt gekeken naar de T score op het lagere niveau. Een leerling is automatisch bevorderbaar naar 2 havo indien: T 44 2 havo 40 T 44 Bespreken 2 havo T 40 2 mavo 8. Indien een leerling méér dan twee aftrekpunten heeft, is hij nooit automatisch bevorderbaar, maar komt hij altijd in de bespreekzone. Pagina 6 van 25

7 Brugklassen mavo - havo 1. De wordt berekend op basis van de cijfers M&M, M&N, Ne, En, Fa en Wi. Als voor een of meer van de vakken Kunst (dat is het gemiddelde cijfer voor drama / beeldend / muziek / TKK) of LO een 7,5 of hoger wordt behaald, dan wordt de met 1 punt opgehoogd. Heeft de leerling voor de vakken drama, beeldend, muziek, LB of LO méér dan één vijf, dan komt de leerling automatisch in de bespreekzone. Indien een leerling voor TKK lager dan een 6 haalt en de overgangsnorm naar 2 mavo niet haalt, kan de leerling bevorderd worden naar 2 mavo zonder TKK volgens de reguliere norm. De leerling kan het jaar hierna geen TKK volgen. 2. Onvoldoende eindcijfers geven zogenoemde aftrekpunten. Deze worden in mindering gebracht op de. Daarbij geldt de volgende telling: NE-FA-EN-M&M-M&N-WI 3. Er vindt gerichte bevordering plaats in de brugklas mavo-havo. Dit wil zeggen dat leerlingen worden bevorderd naar 2 havo, naar 2 mavo, of naar 2 Kader Beroepsgerichte Leerweg. 4. In de brugklas bestaat geen recht op doubleren, tenzij de vergadering anders beslist. 5. Met in achtneming van de genoemde regels en op basis van de twee gegevens en aftrekpunten, geldt het volgende schema: T 45 2 havo 42 T < 45 Bespreekzone 2 mavo / 2 havo 33 T < 42 2 mavo 30 T < 33 Bespreekzone 2 mavo / 2 KBL T < 30 2 KBL 6. Een leerling die recht heeft op een automatische bevordering naar 2 havo en het Technasium wil volgen, dient dit voorafgaand aan de eindrapportvergadering kenbaar te maken. Bevordering met Technasium gebeurt volgens onderstaand schema: Totaalscore Wi +M&N norm T 15 Technasium 13 T 15 Bespreekzone Technasium T 13 Afgewezen Technasium 7. Indien een leerling méér dan twee aftrekpunten heeft, is hij nooit automatisch bevorderbaar, maar komt hij altijd in de bespreekzone. Pagina 7 van 25

8 Brugklassen havo 1. De wordt berekend op basis van de cijfers Ne, Fa, En, Ak, Gs, Wi, Bi en O&O. Als voor een of meer van de vakken Kunst (dat is het gemiddelde cijfer voor drama / beeldend / muziek / TKK), LB of LO een 7,5 of hoger wordt behaald, dan wordt de met 1 punt opgehoogd. Heeft de leerling voor de vakken drama, beeldend, muziek, LB of LO méér dan één vijf, dan komt de leerling automatisch in de bespreekzone. Indien een leerling voor TKK lager dan een 6 haalt en de overgangsnorm naar 2 havo niet haalt, kan de leerling bevorderd worden naar 2 havo zonder TKK volgens de reguliere norm. De leerling kan het jaar hierna geen TKK volgen. Is dit niet het geval, dan komt de leerling automatisch in de bespreekzone. 2. Onvoldoende eindcijfers geven zogenoemde aftrekpunten. Deze worden in mindering gebracht op de. Daarbij geldt de volgende telling: NE-FA-EN-GS-AK-WI-BI-O&O 3. a. Kiest de leerling het vak O&O in 2 havo of 2 vwo, dan telt het vak volledig mee, voldoende of onvoldoende b. Kiest de leerling het vak O&O in 2 havo of 2 vwo niet, en zakt de leerling door een onvoldoende voor O&O onder de bespreekzone, dan wordt de leerling alsnog besproken. 4. Er vindt gerichte bevordering plaats in de brugklas havo. Dit wil zeggen dat leerlingen bevorderd worden naar 2 mavo, 2 havo of naar 2 vwo. 5. In de brugklas bestaat geen recht op doubleren, tenzij de vergadering anders beslist 6. Een leerling die recht heeft op een automatische bevordering naar 2 vwo of 2 havo mét Technasium, dient de positieve of negatieve keuze voor deze bevordering voorafgaand aan de eindrapportvergadering kenbaar te maken. Bevordering met Technasium gebeurt volgens onderstaand schema: Totaalscore BI + Wi + O&O norm T 22 Technasium 19 T 22 Bespreekzone Technasium T 19 Afgewezen Technasium 7. Met in achtneming van genoemde regels en op basis van de twee gegevens en aftrekpunten, geldt het volgende schema: T 44 2 havo 40 T < 44 Bespreekzone 2 mavo / 2 havo T <40 2 mavo 9. Indien een leerling méér dan twee aftrekpunten heeft, is hij nooit automatisch bevorderbaar, maar komt hij altijd in de bespreekzone. Pagina 8 van 25

9 Brugklassen havo-vwo 1. De wordt berekend op basis van de cijfers Ne, Fa, En, Ak, Gs, Wi, Bi en O&O. Als voor een of meer van de vakken Kunst (dat is het gemiddelde cijfer voor drama / beeldend / muziek / TKK), LB of LO een 7,5 of hoger wordt behaald, dan wordt de met 1 punt opgehoogd. Heeft de leerling voor de vakken drama, beeldend, muziek, LB of LO méér dan één vijf, dan komt de leerling automatisch in de bespreekzone. Indien een leerling voor TKK lager dan een 6 haalt en de overgangsnorm naar 2 havo niet haalt, kan de leerling bevorderd worden naar 2 havo zonder TKK volgens de reguliere norm. De leerling kan het jaar hierna geen TKK volgen. 3. Onvoldoende eindcijfers geven zogenoemde aftrekpunten. Deze worden in mindering gebracht op de. Daarbij geldt de volgende telling: NE-FA-EN-GS-AK-WI-BI-O&O 3. a. Kiest de leerling het vak O&O in 2 havo of 2 vwo, dan telt het vak volledig mee, voldoende of onvoldoende. b. Kiest de leerling het vak O&O in 2 havo of 2 vwo niet, en zakt de leerling door een onvoldoende voor O&O onder de bespreekzone, dan wordt de leerling alsnog besproken. 4. Er vindt gerichte bevordering plaats in de brugklas havo-vwo. Dit wil zeggen dat leerlingen bevorderd worden naar 2 mavo, 2 havo of naar 2 vwo. 5. In de brugklas bestaat geen recht op doubleren, tenzij de vergadering anders beslist 6. Een leerling die recht heeft op een automatische bevordering naar 2 havo of 2 vwo mét Technasium, dient de positieve of negatieve keuze voor deze bevordering voorafgaand aan de eindrapportvergadering kenbaar te maken. Bevordering met Technasium gebeurt volgens onderstaand schema: Totaalscore BI + Wi + O&O norm T 22 Technasium 19 T 22 Bespreekzone Technasium T 19 Afgewezen Technasium 7. Met in achtneming van genoemde regels en op basis van de twee gegevens en aftrekpunten, geldt het volgende schema: T 60 2 vwo 56 T < 60 Bespreekzone 2 vwo 44 T < 56 2 havo 40 T < 44 Bespreekzone 2 mavo / 2 havo T < 40 2 mavo 8. Indien een leerling méér dan twee aftrekpunten heeft, is hij nooit automatisch bevorderbaar, maar komt hij altijd in de bespreekzone. Pagina 9 van 25

10 Brugklassen vwo 1. De wordt berekend op basis van de cijfers Ne, Fa, En, Ak, Gs, Wi, Bi en O&O. Als voor een of meer van de vakken Kunst (dat is het gemiddelde cijfer voor drama / beeldend / muziek / TKK), LB of LO een 7,5 of hoger wordt behaald, dan wordt de met 1 punt opgehoogd. Heeft de leerling voor de vakken drama, beeldend, muziek, LB of LO méér dan één vijf, dan komt de leerling automatisch in de bespreekzone. Indien een leerling voor TKK lager dan een 6 haalt en de overgangsnorm naar 2 vwo niet haalt, kan de leerling bevorderd worden naar 2 vwo zonder TKK volgens de reguliere norm. De leerling kan het jaar hierna geen TKK volgen. Is dit niet het geval, dan komt de leerling automatisch in de bespreekzone. 1. Onvoldoende eindcijfers geven zogenoemde aftrekpunten. Deze worden in mindering gebracht op de. Daarbij geldt de volgende telling: NE-FA-EN-GS-AK-WI-BI-O&O 3. a. Kiest de leerling het vak O&O in 2 havo of 2 vwo, dan telt het vak volledig mee, voldoende of onvoldoende. b. Kiest de leerling het vak O&O in 2 havo of 2 vwo niet, en zakt de leerling door een onvoldoende voor O&O onder de bespreekzone, dan wordt de leerling alsnog besproken. 4. Er vindt gerichte bevordering plaats in de brugklas vwo. Dit wil zeggen dat leerlingen bevorderd worden naar 2 havo of naar 2 vwo. 5. In de brugklas bestaat geen recht op doubleren, tenzij de vergadering anders beslist. 6. Een leerling die recht heeft op een automatische bevordering naar 2 havo of 2 vwo met Technasium, dient de positieve of negatieve keuze voor deze bevordering voorafgaand aan de eindrapportvergadering kenbaar te maken. Bevordering met Technasium gebeurt volgens onderstaand schema: Totaalscore BI + Wi + O&O norm T 22 Technasium 19 T 22 Bespreekzone Technasium T 19 Afgewezen Technasium 7. Met in achtneming van genoemde regels en op basis van de twee gegevens en aftrekpunten, geldt het volgende schema: T 44 2 vwo 40 T < 44 Bespreekzone 2 havo / 2 vwo T < 40 2 havo 8. Indien een leerling méér dan twee aftrekpunten heeft, is hij nooit automatisch bevorderbaar, maar komt hij altijd in de bespreekzone. Pagina 10 van 25

11 Brugklassen gymnasium 1. De wordt berekend op basis van de cijfers Ne, La, Fa, En, Ak, Gs, Wi, Bi en O&O. Als voor een of meer van de vakken Kunst (dat is het gemiddelde cijfer voor drama / beeldend / muziek / TKK), LB of LO een 7,5 of hoger wordt behaald, dan wordt de met 1 punt opgehoogd. Heeft de leerling voor de vakken drama, beeldend, muziek, LB of LO méér dan één vijf, dan komt de leerling automatisch in de bespreekzone. Indien een leerling voor TKK lager dan een 6 haalt en de overgangsnorm naar 2 vwo niet haalt, kan de leerling bevorderd worden naar 2 gymnasium zonder TKK volgens de reguliere norm. De leerling kan het jaar hierna geen TKK volgen. 2. Onvoldoende eindcijfers geven zogenoemde aftrekpunten. Deze worden in mindering gebracht op de. Daarbij geldt de volgende telling: LA-NE-FA-EN-GS-AK-WI-BI-O&O 3. Er vindt gerichte bevordering plaats in de brugklas gymnasium. Dit wil zeggen dat leerlingen bevorderd worden naar 2 gymnasium, 2 vwo of 2 havo. 4. In de brugklas bestaat geen recht op doubleren, tenzij de vergadering anders beslist. 5. Gymnasium leerlingen die vóór het einde van het schooljaar het vak Latijn bij uitzondering hebben laten vallen worden bevorderd volgens de normen van 1 vwo. 6. Een leerling die recht heeft op een automatische bevordering 2 havo of 2 vwo met Technasium, dient de positieve of negatieve keuze voor deze bevordering voorafgaand aan de eindrapportvergadering kenbaar te maken. Bevordering met Technasium gebeurt volgens onderstaand schema: Totaalscore BI + Wi + O&O norm T 22 Technasium 19 T 22 Bespreekzone Technasium T 19 Afgewezen Technasium 7. Met in achtneming van genoemde regels en op basis van de twee gegevens en aftrekpunten, geldt het volgende schema: T 50 2 gymnasium 45 T < 50 Bespreekzone 2 havo / 2 vwo / 2 gymnasium T < 45 2 havo 8. Indien een leerling méér dan twee aftrekpunten heeft, is hij nooit automatisch bevorderbaar, maar komt hij altijd in de bespreekzone. Pagina 11 van 25

12 Tweede klassen mavo 1. De wordt berekend op basis van de cijfers M&M, M&N, Ne, En, Fa, Du en Wi. Als voor een of meer van de vakken Kunst (dat is het gemiddelde cijfer voor drama / beeldend / TKK) of LO een 7,5 of hoger wordt behaald, dan wordt de met 1 punt opgehoogd. Heeft de leerling voor de vakken drama, beeldend, muziek, LB of LO méér dan één vijf, dan komt de leerling automatisch in de bespreekzone. Indien een leerling voor TKK lager dan een 6 haalt en de overgangsnorm naar 3 mavo niet haalt, kan de leerling bevorderd worden naar 3 mavo zonder TKK volgens de reguliere norm. De leerling kan het jaar hierna geen TKK volgen. 2. Onvoldoende eindcijfers geven zogenoemde aftrekpunten. Deze worden in mindering gebracht op de. Daarbij geldt de volgende telling: NE-FA-DU-EN-M&M-M&N-WI 2. Er vindt gerichte bevordering plaats. Dat wil zeggen dat leerlingen bevorderd worden naar 3 havo, 3 mavo of naar 3 Kader Beroepsgerichte Leerweg. Leerlingen hebben niet het recht om te doubleren, tenzij de vergadering de leerling toestaat wél te doubleren. 3. Met in achtneming van de genoemde regels en op basis van de twee gegevens en aftrekpunten, geldt het volgende schema: T 39 3 mavo 35 T < 39 Bespreekzone 3 mavo / 3 KBL T < 35 Bespreken 3 KBL / doubleren 4. Indien een leerling voor het vak Nederlands een lager cijfer heeft dan een 5, is hij nooit automatisch bevorderbaar, maar komt hij altijd in de bespreekzone. 5. Indien een leerling méér dan twee aftrekpunten heeft, is hij nooit automatisch bevorderbaar, maar komt hij altijd in de bespreekzone. Pagina 12 van 25

13 Tweede klassen havo 1. De wordt berekend op basis van de cijfers Ne, Fa, Du, En, Ak, Gs, Wi, NASK, Bi, en evt. O&O. Als voor een of meer van de vakken Kunst (dat is het gemiddelde cijfer voor drama / beeldend / muziek / TKK), LB of LO een 7,5 of hoger wordt behaald, dan wordt de met 1 punt opgehoogd. Heeft de leerling voor de vakken drama, beeldend, muziek, LB of LO méér dan één vijf, dan komt de leerling automatisch in de bespreekzone. Indien een leerling voor TKK lager dan een 6 haalt en de overgangsnorm naar 3 havo niet haalt, kan de leerling bevorderd worden naar 3 havo zonder TKK volgens de reguliere norm. De leerling kan het jaar hierna geen TKK volgen. 2. Onvoldoende eindcijfers geven zogenoemde aftrekpunten. Deze worden in mindering gebracht op de. Daarbij geldt de volgende telling: NE-FA-DU-EN-GS-AK-WI-NASK-BI-(O&O) Sommige leerlingen zitten op het Technasium en hebben dus het vak O&O. Zij volgen dan in totaal 10 vakken. 3. Met in achtneming van de genoemde regels en op basis van de twee gegevens en aftrekpunten, geldt het volgende schema: T 50 3 havo 45 T < 50 Bespreekzone 3 mavo / 3 havo / doubleren T < 45 Bespreekzone 3 mavo / doubleren 4. Technasium: Leerlingen die in 2 havo géén Technasium-opleiding hebben gevolgd, kunnen niet bevorderd worden naar 3 havo of 3 vwo mét Technasium, tenzij de rapportvergadering hierop een uitzondering wil maken. 5. NORM 2-HAVO met Technasium T 55 3 havo met Technasium 50 T < 55 Bespreekzone 3 mavo / 3 havo / doubleren T < 50 Bespreekzone 3 mavo / doubleren 6. Indien een leerling voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde meer dan één aftrekpunt heeft, is hij nooit automatisch bevorderbaar, maar komt hij altijd in de bespreekzone. 7. Indien een leerling méér dan twee aftrekpunten heeft, is hij nooit automatisch bevorderbaar, is hij nooit automatisch bevorderbaar, maar komt hij altijd in de bespreekzone. Pagina 13 van 25

14 Tweede klassen vwo / gymnasium 1. De wordt berekend op basis van de cijfers Ne, evt. La, Fa, Du, En, Ak, Gs, Wi, NASK, Bi en evt. O&O. Als voor een of meer van de vakken Kunst (dat is het gemiddelde cijfer voor drama / beeldend / muziek / TKK), LB of LO een 7,5 of hoger wordt behaald, dan wordt de met 1 punt opgehoogd. Heeft de leerling voor de vakken drama, beeldend, muziek, LB of LO méér dan één vijf, dan komt de leerling automatisch in de bespreekzone. Indien een leerling voor TKK lager dan een 6 haalt en de overgangsnorm naar 3 vwo/gymnasium niet haalt, kan de leerling bevorderd worden naar 3 vwo/gymnasium zonder TKK volgens de reguliere norm. De leerling kan het jaar hierna geen TKK volgen. 2. Onvoldoende eindcijfers geven zogenoemde aftrekpunten. Deze worden in mindering gebracht op de. Daarbij geldt de volgende telling: NE-FA-DU-EN-GS-AK-WI-BI-NASK-(O&O)-(LA) Sommige leerlingen zitten op het Technasium en hebben dus het vak O&O. Zij volgen dan in totaal 10 vakken. Sommige leerlingen zitten op het Gymnasium en hebben dus als extra vak Latijn. zij hebben dan 10 vakken. Sommige leerlingen zitten op zowel Technasium als Gymnasium ; zij hebben dus als extra vakken Latijn en O&O (en hebben dan 11 vakken). Gymnasium leerlingen die vóór het einde van het schooljaar het vak Latijn bij uitzondering hebben mogen laten vallen, worden bevorderd volgens de normen van 2 vwo of 2 vwo met Technasium. 3. Met in achtneming van de genoemde regels en op basis van de twee gegevens en aftrekpunten, geldt het volgende schema: 4. NORM 2-VWO: T 50 Bevorderd 3 vwo 45 T < 50 Bespreekzone 3 havo / 3 vwo / doubleren T < 45 Bespreekzone 3 havo / doubleren 5. NORM 2-VWO met Technasium: T 55 Bevorderd 3 vwo met Technasium 50 T <55 Bespreekzone 3 vwo met Technasium / 3 vwo zonder Technasium / 3 havo met Technasium / 3 havo zonder Technasium / doubleren T < 50 Bespreekzone 3 havo met Technasium / 3 havo zonder Technasium / doubleren 6. Leerlingen die in 2 vwo géén Technasium-opleiding hebben gevolgd, kunnen niet bevorderd worden naar 3 vwo of 3 havo mét Technasium, tenzij de rapportvergadering hierop een uitzondering wil maken. 7. Indien een leerling voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde meer dan één aftrekpunt heeft, is hij nooit automatisch bevorderbaar, maar komt hij altijd in de bespreekzone. Pagina 14 van 25

15 8. NORM 2-GYMNASIUM: T 55 Bevorderd 3 gymnasium 50 T < 55 Bespreekzone 3ymnasium / 3 vwo / 3 havo / doubleren T < 50 Bespreekzone 3 vwo / 3 havo / doubleren 9. NORM 2-GYMNASIUM met Technasium: T 61 Bevorderd 3 gymnasium met Technasium 55 T < 61 Bespreekzone 3 gymnasium met Technasium / 3 gymnasium zonder Technasium / 3 vwo met Technasium / 3 vwo zonder Technasium / doubleren T < 55 3 vwo met Technasium / 3 vwo zonder Technasium / 3 havo met Technasium / 3 havo zonder Technasium / doubleren 10. Indien een leerling méér dan twee aftrekpunten heeft, is hij nooit automatisch bevorderbaar, maar komt hij altijd in de bespreekzone. Voor leerlingen met zowel gymnasium als Technasium, geldt dit bij méér dan drie aftrekpunten. Pagina 15 van 25

16 Derde klassen mavo 1. Om bevorderd te kunnen worden naar 4 mavo, moeten de vakken Lichamelijke Opvoeding en Kunstvakken 1 en Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding voldoende zijn afgesloten. 2. De cijfers van alle overige vakken tellen mee met betrekking tot de grens van de bevordering/ bevorderingsbespreking. Daarom worden de rapportcijfers van alle vakken opgeteld, waardoor een (= Totaalscore) wordt verkregen. Het gaat daarbij om de vakken: NE EN FA of DU GS AK WI NASK1 EC BI MA (10 vakken). 3. Onvoldoende eindcijfers geven zogenoemde aftrekpunten. Deze worden in mindering gebracht op de. Daarbij geldt de volgende telling: NE EN FA of DU GS AK WI NASK1 EC BI MA 4. Op basis van de twee gegevens en aftrekpunten, gelden onderstaande grenzen: T 55 en voldoet aan de examennorm (zie punt 5) T 55 en voldoet niet aan de examennorm T < 55 en voldoet aan de examennorm T < 55 en voldoet niet aan de examennorm Bevorderd naar 4 mavo Bespreekzone 4 mavo / doubleren Bespreekzone 4 mavo / doubleren / 3 KBL / mbo Bespreekzone 3 mavo / doubleren / 3 KBL / mbo 5. De leerling haalt voor de 7 gekozen examenvakken (inclusief Maatschappijleer) de volgende cijfers: a. Voor het vak Nederlands minimaal het eindcijfer 5 heeft behaald en b. voor alle vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, of c. voor één vak als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, of d. voor één vak als eindcijfer 4 heeft behaald en voor de overige vakken 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger, of e. voor twee vakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger. Pagina 16 van 25

17 Derde klassen havo 1. De cijfers van alle vakken tellen mee met betrekking tot de grens van de bevordering/ bevorderingsbespreking. Daarom worden de rapportcijfers van alle vakken opgeteld, waardoor een (= Totaalscore) wordt verkregen. Het gaat daarbij om de vakken: NE FA DU EN GS AK WI NA SK EC MU - BV - LO (13 vakken). Sommige leerlingen zitten op het Technasium, en hebben dus het vak O&O. Zij volgen niet de vakken muziek en economie(en hebben dus in totaal 12 vakken). 2. Onvoldoende eindcijfers geven zogenoemde aftrekpunten. Deze worden in mindering gebracht op de. Daarbij geldt de volgende telling: NE-FA-DU-EN-GS-AK-WI-NA-SK-(O&O)-(MU)- (EC)- BV-LO 3. Er vindt gerichte bevordering plaats uitgaande van onderstaand schema. Dat wil zeggen, dat leerlingen al dan niet bevorderd worden naar 4 havo (c.q. 4 vwo). Bij leerlingen die niet bevorderd kunnen worden naar 4 havo wordt een mogelijke bevordering 4 mavo besproken. 4. Voor leerlingen die een pakket mét WI volgen geldt: a. Heeft een leerling voor NE EN - WI maximaal één 5 dan gelden de normen als vermeld in artikel 5. b. Een leerling komt in de bespreekzone voor 4 havo als er op het eindrapport voor de vakken NE EN WI de volgende onvoldoendes staan: o 1 x 4 (andere cijfers 6 of hoger) o 2 x 5 (andere cijfer 6 of hoger) c. In alle overige gevallen is de leerlingen afgewezen voor 4 havo. Voor leerlingen die een pakket zonder WI volgen geldt: a. Heeft een leerling voor NE EN - WI maximaal één 5 dan gelden de normen als vermeld in artikel 5. b. Een leerling komt in de bespreekzone voor 4 havo als er op het eindrapport voor de vakken NE/EN de volgende onvoldoendes staan: o 2 x 5 (ander cijfer 6 of hoger) o 1 x 4 (ander cijfer 6 of hoger) c. In alle overige gevallen is de leerlingen afgewezen voor 4 havo. 5. Op basis van de twee gegevens en aftrekpunten, gelden onderstaande grenzen: Voor leerlingen zonder Technasium: T 78 4 havo 70 T < 78 Bespreekzone 4 mavo / 4 havo / doubleren 3 havo 58 T < 70 Bespreekzone 4 mavo / doubleren 3 havo T < 58 Doubleren 3 havo Voor leerlingen met Technasium: T 72 4 havo 64 T < 72 Bespreekzone 4 mavo / 4 havo / doubleren 3 havo 52 T < 64 Bespreekzone 4 mavo / doubleren 3 havo T < 52 Doubleren 3 havo Pagina 17 van 25

18 6. Voor alle leerlingen geldt bij de keuze voor een N-profiel: a. NT-profiel: wb/na/sk 19 NG-profiel: wb/na/sk 19 òf wb/ak/sk 19 òf wb/oo/sk 19 wa/na/sk 18 òf wa/ak/sk 18 òf wa/oo/sk 18 b. Ieder van de drie vakken moet voldoende zijn. Indien niet aan deze eisen met betrekking tot de profielvakken wordt voldaan, dan beslist de rapportvergadering of de leerling toch bevorderd kan worden met dat profiel, of dat een ander profiel gekozen moet worden en dat de leerling bij het niet wijzigen van het profiel moet doubleren (bespreekzone). Pagina 18 van 25

19 Derde klassen vwo / gymnasium 1. De cijfers van alle vakken tellen mee met betrekking tot de grens van de bevordering / bevorderingsbespreking. De rapportcijfers van alle vakken worden opgeteld, waardoor een (= totaalscore) wordt verkregen. Het gaat daarbij om de vakken: NE FA DU EN GS AK WI NA SK MU - BV - LO (12 vakken). Sommige leerlingen zitten op het Technasium, en hebben dus het vak O&O. Zij volgen niet het vak Muziek (en hebben dus 12 vakken). Sommige leerlingen zitten op het Gymnasium, en hebben dus de vakken Latijn en Grieks. Zij volgen niet het vak Muziek (en hebben dus 13 vakken). Sommige leerlingen zitten op én Technasium én Gymnasium. Zij hebben de vakken Latijn+ Grieks + O&O. Zij volgen niet het vak Muziek (en hebben dus 14 vakken). 2. Onvoldoende eindcijfers geven zogenoemde aftrekpunten. Deze worden in mindering gebracht op de. Daarbij geldt de volgende telling: NE-(LA-GR)-FA-DU-EN-GS-AK-WI-NA-SK-(O&O)- (MU)-BV-LO 3. Voor de vakken NE EN WI geldt het volgende: a. Heeft een leerling voor NE-EN-WI maximaal één 5 en zijn de andere twee vakken 6 of hoger, dan gelden de normen als vermeld in art. 6. b. Een leerling komt in de bespreekzone voor 4 vwo als er op het eindrapport voor de vakken NE EN WI de volgende onvoldoendes staan: o 1 x 4 (andere cijfers 6 of hoger) o 2 x 5 (andere cijfer 6 of hoger) c. In overige gevallen is de leerlingen afgewezen voor 4 vwo 4. Leerlingen die niet in 3 gymnasium zaten, kunnen niet bevorderd worden naar 4 gymnasium 5. Leerlingen die: a. In 3 gymnasium zaten en de overgangsnorm naar 4 gymnasium niet halen, kunnen bevorderd worden naar 4 vwo zonder Latijn en Grieks volgens de 3 vwo norm b. In 3 technasium zaten en de overgangsnorm naar 4 technasium niet halen, kunnen bevorderd worden naar 4 vwo zonder O&O volgens de 3 vwo norm c. In gymnasium + 3 technasium zaten en de overgangsnorm naar gymnasium + 4 technasium niet halen, kunnen bevorderd worden naar 4 vwo zonder Latijn / Grieks / O&O volgens de 3 vwo norm 6. Voor de bepaling van de uitslag gelden onderstaande grenzen. 3-VWO/ 3-TECHNASIUM: T 72 4 vwo 64 T < 72 Bespreekzone 4 vwo T < 64 Afgewezen 4 vwo 3-GYMNASIUM: T 78 4 gymnasium 70 T < 78 Bespreekzone 4 gymnasium T < 70 Afgewezen 4 gymnasium Pagina 19 van 25

20 3-GYMNASIUM met TECHNASIUM: T 84 gymnasium + 4 technasium 76 T < 84 Bespreekzone 4 gymnasium + 4 technasium T < 76 Afgewezen 4 gymnasium + 4 technasium 7. Voor leerlingen die een 4 vwo N-pakket hebben gekozen, gelden twee voorwaarden: a. Elk van de drie vakken (WI NA SK) moet voldoende zijn b. WA / NA / SK 18 of WB / NA / SK 19 Indien niet aan voorwaarde a. is voldaan, volgt een bevorderingsbespreking en stemming voor het N-pakket. Indien een leerling een N-pakket mag kiezen en daarin WB wil opnemen, maar niet het cijfertotaal van 19 heeft, volgt een bespreking en stemming over de vraag of de leerling WB in het pakket mag opnemen. Eventueel kan de leerling opgedragen worden om verplicht EC als extra vak te kiezen in verband met een overstap halverwege of na het 4 vwo/gymnasium jaar naar een M-pakket. Pagina 20 van 25

21 Toelating 4 mavo > 4 havo De toelatingscommissie (afdelingsleiders mavo en havo) beslist over toelating tot 4 havo onder andere op de volgende gronden: 1. Om toegelaten te worden tot 4 havo moet de leerling een 6,8 gemiddeld staan voor alle examenvakken. Dit geldt niet alleen voor de eindcijfers, maar ook voor de CE-cijfers. 2. Een leerling moet het 4 mavo examen met minimaal 6,0 afgesloten hebben voor de vakken Nederlands en Engels. Kiest een leerling Wiskunde in 4 havo dan geldt datzelfde voor dit vak. 3. Met de vakken waarin de leerling examen gedaan heeft, moet een profiel gekozen kunnen worden (bv om een natuurprofiel te kunnen kiezen moet de leerling NASK-1 en -2 en Wiskunde gehad hebben in het pakket). 4. Het advies van het mavo-team (mentor en afdelingsleider) moet positief zijn. Het advies betreft niet alleen de resultaten, maar ook zaken als studiehouding, motivatie, inzet, samenwerking en zelfstandigheid. 5. Het kan zijn dat een leerling om aangenomen te kunnen worden in 4 havo, een bijspijkerprogramma moet volgen in de zomervakantie. Voor aanmelding, zie protocol aanmelding 4 mavo 4 havo. Pagina 21 van 25

22 Vierde klassen havo 1. De vakken CKV, LO, LOB en levensbeschouwing moeten ieder voldoende zijn, anders is bevordering niet mogelijk. 2. Naar 5 havo vindt plaats aan de hand van onderstaand schema, waarbij de Rekentoets niet meetelt als onvoldoende, maar ook niet als compensatie, en waarbij het gemiddelde van CKV en Maatschappijleer telt als één cijfer. Onvoldoendes Aantal compensatiepunten Beslissing 1 x 4 binnen ne / en / wi Bespreekzone 5 / 5 binnen ne / en / wi Bespreekzone Meer of lagere onvoldoendes binnen ne / en / wi Niet bevorderd 5 0 of meer Bevorderd 5 / 5 0 of 1 Bespreekzone 5 / 5 2 of meer Bevorderd 4 0 of 1 Bespreekzone 4 2 of meer Bevorderd 4 / 5 0 Niet bevorderd 4 / 5 1 of 2 Bespreekzone 4 / 5 3 of meer Bevorderd 3 0 Niet bevorderd 3 1 of meer Bespreekzone 3 / 5 0 of 1 Niet bevorderd 3 / 5 2 of meer Bespreekzone 5 / 5 / 5 0 Niet bevorderd 5 / 5 / 5 1 of meer Bespreekzone 5 / 5 / 4 0 of 1 of 2 Niet bevorderd 5 / 5 / 4 3 of meer Bespreekzone 4 / 4 0 of 1 of 2 Niet bevorderd 4 / 4 3 of meer Bespreekzone Meer of lagere onvoldoendes Niet bevorderd 3. Indien een leerling door een onvoldoende voor een extra vak in of onder de bespreekzone komt, wordt gekeken wat de uitslag is als de onvoldoende voor het extra vak niet wordt meegerekend. Er kunnen zich dan vier verschillende situaties voordoen, ieder met andere gevolgen: Volledig rapport Zonder onvoldoende voor extra vak Uitslag Gevolgen voor extra vak Onder Boven bespreekzone Bevorderd Moet extra vak laten vallen bespreekzone Onder bespreekzone In bespreekzone Bespreken Moet extra vak laten vallen bij bevordering In bespreekzone In bespreekzone Bespreken Mag extra vak houden bij bevordering In bespreekzone Boven bespreek zone Bevorderd Mag extra vak houden 4. Bij doubleren krijgt de leerling vrijstelling voor alle vakken die in 4 havo zijn afgesloten, mits de leerling voor die vakken minimaal een 6 of voldoende heeft behaald. Het staat de leerling vrij al dan niet van de mogelijkheid tot vrijstelling gebruik te maken. Een eenmaal gemaakte keus is definitief, en daarmee het eindcijfer voor dat vak. Pagina 22 van 25

23 Toelating 5 havo > 5 vwo 1. Aanmelden via de mail bij de afdelingsleider vwo bovenbouw vóór de afsluiting van het 5 havo Schoolexamen. 2. De afdelingsleider nodigt de leerling uit voor een gesprek over voorwaarden e.d. vóór de start van het Centraal Examen. Daaraan gekoppeld zit een gesprek met de decaan over het vakkenpakket, en de keuze van het extra vak voor 5 vwo. De toelatingscommissie (afdelingsleiders havo en vwo) beslist over toelating tot 5 vwo onder andere op de volgende gronden: 6. Om toegelaten te worden tot 5 vwo moet de leerling in principe minstens een 6,8 gemiddeld staan voor alle examenvakken. Dit geldt niet alleen voor de eindcijfers, maar ook voor de CE-cijfers. 7. De leerling moet het 5 havo examen met minimaal 6,0 afgesloten hebben voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 8. Met de vakken waarin de leerling examen gedaan heeft, moet een profiel in 5 vwo gekozen kunnen worden. 9. De leerling moet in 5 havo WA of WB hebben gevolgd, en, in het geval van een M-pakket, FA of DU (uitgezonderd dyslectische leerlingen). 10. Voor enkele vakken, zoals Wiskunde B, kan de leerling een bijspijkerprogramma worden opgedragen in de weken tot aan de zomervakantie, gevolgd door een toelatingstoets. Als de toets niet voldoende is, mag de leerling het vak niet volgen. 11. Het advies van het havo-team (mentor en afdelingsleider) moet positief zijn. Het advies betreft niet alleen de resultaten, maar ook zaken als studiehouding, motivatie, inzet, samenwerking en zelfstandigheid. Voor aanmelding, zie protocol aanmelding 5 havo 5 vwo. Pagina 23 van 25

24 Vierde klassen vwo / gymnasium 1. De vakken LO, LOB en Levensbeschouwing moeten ieder voldoende zijn, anders is bevordering niet mogelijk. 3. Bevordering naar 5 vwo/gymnasium vindt plaats aan de hand van onderstaand schema, waarbij het gemiddelde van CKV en Maatschappijleer telt als één cijfer. Onvoldoendes Aantal compensatiepunten Beslissing 1 x 4 binnen ne / en / wi Bespreekzone 5 / 5 binnen ne / en / wi Bespreekzone Meer of lagere onvoldoendes binnen ne / en / wi Niet bevorderd 5 0 of meer Bevorderd 5 / 5 0 of 1 Bespreekzone 5 / 5 2 of meer Bevorderd 4 0 of 1 Bespreekzone 4 2 of meer Bevorderd 4 / 5 0 Niet bevorderd 4 / 5 1 of 2 Bespreekzone 4 / 5 3 of meer Bevorderd 3 0 Niet bevorderd 3 1 of meer Bespreekzone 3 / 5 0 of 1 Niet bevorderd 3 / 5 2 of meer Bespreekzone 5 / 5 / 5 0 Niet bevorderd 5 / 5 / 5 1 of meer Bespreekzone 5 / 5 / 4 0 of 1 of 2 Niet bevorderd 5 / 5 / 4 3 of meer Bespreekzone 4 / 4 0 of 1 of 2 Niet bevorderd 4 / 4 3 of meer Bespreekzone Meer of lagere onvoldoendes Niet bevorderd 3. Indien een leerling door een onvoldoende voor een extra vak in of onder de bespreekzone komt, wordt gekeken wat de uitslag is als de onvoldoende voor het extra vak niet wordt meegerekend. Er kunnen zich dan vier verschillende situaties voordoen, ieder met andere gevolgen: Volledig rapport Zonder onvoldoende voor extra vak Uitslag Gevolgen voor extra vak Onder bespreekzone Boven bespreekzone Bevorderd Moet extra vak laten vallen Onder bespreekzone In bespreekzone Bespreken Moet extra vak laten vallen bij bevordering In bespreekzone In bespreekzone Bespreken Mag extra vak houden bij bevordering In bespreekzone Boven bespreek zone Bevorderd Mag extra vak houden 4. Bij doubleren krijgt de leerling vrijstelling voor alle vakken die in 4 vwo/gymnasium zijn afgesloten, mits de leerling voor die vakken minimaal een 6 of voldoende heeft behaald. Het staat de leerling vrij al dan niet van de mogelijkheid tot vrijstelling gebruik te maken. Een eenmaal gemaakte keus is definitief, en daarmee het eindcijfer voor dat vak. Pagina 24 van 25

25 Vijfde klassen vwo / gymnasium 1. De vakken LO en LOB moeten ieder voldoende zijn, anders is bevordering niet mogelijk. 2. Bevordering naar 6 vwo/gymnasium vindt plaats aan de hand van onderstaand schema, waarbij de Rekentoets niet meetelt als onvoldoende, maar ook niet als compensatie en waarbij het cijfer van Maatschappijleer uit 4 vwo/gymnasium meetelt als één cijfer. Onvoldoendes Aantal compensatiepunten Beslissing 1 x 4 binnen ne / en / wi Bespreekzone 5 / 5 binnen ne / en / wi Bespreekzone Meer of lagere onvoldoendes binnen ne / en / wi Niet bevorderd 5 0 of meer Bevorderd 5 / 5 0 of 1 Bespreekzone 5 / 5 2 of meer Bevorderd 4 0 of 1 Bespreekzone 4 2 of meer Bevorderd 4 / 5 0 Niet bevorderd 4 / 5 1 of 2 Bespreekzone 4 / 5 3 of meer Bevorderd 3 0 Niet bevorderd 3 1 of meer Bespreekzone 3 / 5 0 of 1 Niet bevorderd 3 / 5 2 of meer Bespreekzone 5 / 5 / 5 0 Niet bevorderd 5 / 5 / 5 1 of meer Bespreekzone 5 / 5 / 4 0 of 1 of 2 Niet bevorderd 5 / 5 / 4 3 of meer Bespreekzone 4 / 4 0 of 1 of 2 Niet bevorderd 4 / 4 3 of meer Bespreekzone Meer of lagere onvoldoendes Niet bevorderd 3. Indien een leerling door een onvoldoende voor een extra vak in of onder de bespreekzone komt, wordt gekeken wat de uitslag is als de onvoldoende voor het extra vak niet wordt meegerekend. Er kunnen zich dan vier verschillende situaties voordoen, ieder met andere gevolgen: Volledig rapport Zonder onvoldoende voor extra vak Uitslag Gevolgen voor extra vak Onder Boven bespreekzone Bevorderd Moet extra vak laten vallen bespreekzone Onder bespreekzone In bespreekzone Bespreken Moet extra vak laten vallen bij bevordering In bespreekzone In bespreekzone Bespreken Mag extra vak houden bij bevordering In bespreekzone Boven bespreek zone Bevorderd Mag extra vak houden Pagina 25 van 25

Normen Gerrit Rietveld College

Normen Gerrit Rietveld College en 2016 2017 Gerrit Rietveld College INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 UITGANGSPUNTEN... 3 DE PROCEDURE... 4 DE NORMEN PER LEERJAAR PER AFDELING... 5 BRUGKLASSEN MAVO-HAVO... 5 BRUGKLASSEN HAVO... 6 BRUGKLASSEN

Nadere informatie

D E N O R M E N

D E N O R M E N Utrecht, 1 oktober 2011 D E N O R M E N 2011 2012 1. UITGANGSPUNTEN. 1.1 De normen zijn het geheel van regels, procedures en grenzen voor de beslissing over bevordering in de diverse leerjaren. De normen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Overgangsnormen JTC Schooljaar

Overgangsnormen JTC Schooljaar Overgangsnormen JTC Schooljaar 2014-2015 Regeling rond doubleren en gericht bevorderen Doubleren a. Doubleren in klas 1 is niet toegestaan. Indien in de rapportvergadering met 2/3 meerderheid op deze regel

Nadere informatie

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast.

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. Overgangsnormen onderbouw schooljaar 2014-2015 In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. In geval van twee

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij:

OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij: OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij: a. voor Ne, La*, Fa, Du, En, gs, ak, wi, na en bi een voldoende heeft

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Algemene opmerkingen 1. Over de bevordering beslist de docentenvergadering. Hierbij bestaan de volgende mogelijkheden: a. bevordering zonder meer: voldoende rapport.

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V. Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V. Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o Een leerling is bevorderd naar havo-2 als hij/zij: - maximaal 2

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN 2016 1 Versie 14 december 2016 Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

Overgangsnormen Lyceum Elst

Overgangsnormen Lyceum Elst Lyceum Elst leren voor het leven Auditorium 3 Postbus 187 6660 AD ELST (gld) Telefoon: (0481) 36 29 20 website: www.lyceumelst.nl E-mail: info@lyceumelst.nl Overgangsnormen Lyceum Elst 2016-2017 Document

Nadere informatie

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN Reglement rapportvergadering en bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN 2015-2016 1 1. Algemene zaken bij rapportvergaderingen Rapportvergadering RSG-Enkhuizen De rapportvergadering bestaat uit de aan de leerling

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2015-2016 Kenmerk: 2015-66 Voorgenomen besluit directie: 15-9-2015 Instemming MR: 3-11-2015 Vastgesteld directie: 24-11-2015 Vastgesteld bestuur: Inhoudsopgave Inleiding... 3 VMBO...

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het op het rapport vermelde jaarcijfer. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindrapport.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - -

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - - Bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2 Onvoldoendes 5 4 5-5 4-5 5-5-5 4-4 4-5-5 Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B - - - Compensatie: 4 punten: + + + B B - - Compensatie: meer dan 4 punten: +

Nadere informatie

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden.

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden. ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd en een ABCD-codering toegevoegd. De ABCD-codering

Nadere informatie

Voor het schooljaar 2015-2016 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld.

Voor het schooljaar 2015-2016 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen Apeldoorn, 17 december 2015 Kenmerk: LYC 15/16 secr-103 Betreft: overgangsnormen 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaren 1, 2 en 3

Bevorderingsnormen leerjaren 1, 2 en 3 Bevorderingsnormen leerjaren 1, 2 en 3 Revius Lyceum Doorn Schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de schoolleiding van het Revius Lyceum Doorn en met instemming van de medezeggenschapsraad op 29 september

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

BONAVENTURACOLLEGE. Overgangsnormen. Onderbouw. Vastgesteld in MR dd 26 mei 2011

BONAVENTURACOLLEGE. Overgangsnormen. Onderbouw. Vastgesteld in MR dd 26 mei 2011 BONAVENTURACOLLEGE Overgangsnormen Onderbouw Vastgesteld in MR dd 26 mei 2011 Overgangsnormen voor de onderbouw Mavo, Havo en Vwo op het Bonaventuracollege UITGANGSPUNTEN ONDERBOUW (leerjaar 1 Mavo, Havo

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016

Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016 Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016 Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen mavo/havo... 5 Brugklassen havo/vwo... 6 Brugklassen atheneum & technasium...

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 BEVORDERINGSNORMEN Combinatieklas 2 vmbo-theoretisch / havo (2TH) De volgende vakken worden in klas 2TH : NE = Nederlands FA = Frans DU = Duits EN = Engels GS = Geschiedenis AK = Aardrijkskunde

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 1. OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW GROENE DRIEHOEK 2014-2015 Algemeen De leerjaren 1 en 2 zijn ingedeeld in niveaugroepen tl/h, h/v en v/v+. Overgang van klas 1 naar

Nadere informatie

Voor het schooljaar 2013-2014 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld.

Voor het schooljaar 2013-2014 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen Apeldoorn, 17 december 2013 Kenmerk: LYC 13/14 secr-108 Betreft: overgangsnormen 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor het schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016-2017 Algemene regels: Alle klassen werken volgens een officieel toetsreglement; Alle cijfers behouden een decimaal; We werken met een doorlopend gemiddelde; Voor de vaststelling

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

2015-2016. Dalton Voorburg

2015-2016. Dalton Voorburg 2015-2016 Dalton Voorburg HET OVERGANGSBELEID In hoofdstuk 1 staat een overzicht van de regels en procedures die bij het nemen van overgangsbeslissingen voor alle leerjaren van belang zijn. In hoofdstuk

Nadere informatie

Overgangsnormen. Edith Stein College

Overgangsnormen. Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2013-2014 1 Inhoud Inhoud...2 Overgangsnormen: Internationale Schakelklas...4 Overgangsnormen: Brugklas...7 Overgangsnormen: Tweede klas...9 Overgangsnormen: 23 VT...14

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum

januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum Keuzegids Bevorderingsnormen klas 3 en havo, adviesprocedure atheneum en gymnasium januari 2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Bevorderingsnormen en adviesprocedure... 4 Advies in maart... 4 Procedure eindvergadering...

Nadere informatie

Overgangsnormen derde klas

Overgangsnormen derde klas Overgangsnormen derde klas Van naar Verplichte normen Subnorm Let op! 3 mavo naar 4 mavo De verplichtingen die tot het schoolexamen behoren dienen te zijn afgerond (zie PTA). Voor het vak ckv dient een

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

Overgangsnormen. Legenda

Overgangsnormen. Legenda snormen Legenda O = Over B = Bespreekgeval (blijven zitten, over naar hetzelfde niveau of over naar lager niveau) D =Doubleren (blijven zitten of over naar lager niveau) DL= Doubleren en niveau lager T

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo Naam notitie/procedure/afspraak Overgangsnormen vmbo Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

Cijfergeving in het brugjaar

Cijfergeving in het brugjaar Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op het derde rapport staat ook het eindrapport vermeld: het gemiddelde van alle in dat jaar behaalde resultaten. De eindrapportcijfers

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering vmbo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - vmbo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering - vmbo In dit boekje zijn de richtlijnen voor

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Overgangsnormen Hilfertsheem-Beatrix

Overgangsnormen Hilfertsheem-Beatrix Leerjaar 1 De rapportcijfers worden berekend op 1 decimaal nauwkeurig. De overgangsnormen A en B worden bij het eindrapport berekend met de decimale eindcijfers per vak. Rapport 1 telt eenmaal en de rapporten

Nadere informatie

Overgangsnormen HC

Overgangsnormen HC Leerjaar 1 De rapportcijfers worden berekend op 1 decimaal nauwkeurig. De overgangsnormen A en B worden bij het eindrapport berekend met de decimale eindcijfers per vak. Rapport 1 telt eenmaal en de rapporten

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg 2014-2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau havo en mavo (vmbo-tl). Cijfers/scores De bevorderingsbesluiten

Nadere informatie

Cijfergeving en overgangsnormen

Cijfergeving en overgangsnormen Cijfergeving en overgangsnormen 2016-2017 Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op elk rapport staat het gemiddelde van de cijfers, afgerond op 1 decimaal die je per trimester

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd door MR Huizermaat op Algemene begripsbepalingen Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2013-2014 De overgangsvergadering is de vergadering

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering Gereformeerde. Scholengemeenschap. Randstad. Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo vmbo September 2007 Richtlijnen voor bevordering september 2007 0 In dit boekje staan de richtlijnen voor de bevordering

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 vwo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg

Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2014 2015 Versie: 10 november 2014 Status: goedgekeurd MR (vergadering 26 november 2014) Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014 Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 30 juni 2014 Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen Mavo/Havo... 6 Bevorderingsreglement brugklas Mavo/Havo:... 7 Bevorderingsnormen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College Bevorderingsnormen Inhoud Bevorderingsnormen brugklas naar 2 e klas... 3 De mavo/havo brugklas... 3 De havo/vwo brugklas... 3 Bevordering van 2e klas naar 3e klas... 6 Van 2 mavo naar 3 mavo... 6 Van 2

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE BEVORDERINGSNORMEN EERSTE FASE BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE Eerste fase/onderbouw In alle leerjaren in de onderbouw, klas 1 t/m 3, wordt gewerkt met een zogenaamd voortschrijdend of doorlopend

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2012-2013 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau vwo, havo en mavo (vmbo-tl) en de gemengde leerweg. Voor de beroepsgerichte

Nadere informatie

Bevorderingsnormen atheneum havo - mavo leerjaar 1 t/m 3

Bevorderingsnormen atheneum havo - mavo leerjaar 1 t/m 3 Bevorderingsnormen 2017 2018 atheneum havo - mavo leerjaar 1 t/m 3 INHOUD 1. Algemeen... 2 1.1 Uitgangspunten... 2 1.2 Bevorderen... 2 1.3 Procedures... 3 1.4 Cijferberekening... 3 1.5 Onvolledig rapport...

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

VOORWOORD. drs.l.p.spelt rector

VOORWOORD. drs.l.p.spelt rector Bevorderingsnormen en aanverwante regelingen Schoolar 211-212 INHOUD blz. Inhoud 1 1. Voorwoord 2 2. Toelating. Rapporten 4. Bevorderingsnormen 4 4.1 Algemeen 4 4.2 gymnasium 6 4. tvwo 7 4.4 brugklassen

Nadere informatie

De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat:

De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat: Normering leerjaar 1 BL naar leerjaar 2 BL (BB/KB klassen en BB klassen) De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat: VAK NE DU* EN WI BI M&M VAK MU TN IF BV LV

Nadere informatie

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode:

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: Uitgangspunten overgangsnormen ONDERBOUW 1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: 10 uitmuntend 9 zeer goed 8 goed 7 ruim voldoende 6 voldoende 5 onvoldoende 4 ruim onvoldoende

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg 2013-2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De bevorderingsbesluiten

Nadere informatie

Algemeen 2. VMBO basis- en kader (dakpanklas) 3. Mavo/havo (dakpanklas) 4. Havo/atheneum (dakpanklas) 5. Havo (uitgroei) 6. Atheneum 7.

Algemeen 2. VMBO basis- en kader (dakpanklas) 3. Mavo/havo (dakpanklas) 4. Havo/atheneum (dakpanklas) 5. Havo (uitgroei) 6. Atheneum 7. Algemeen 2 VMBO basis- en kader (dakpanklas) 3 Mavo/havo (dakpanklas) 4 Havo/atheneum (dakpanklas) 5 Havo (uitgroei) 6 Atheneum 7 Gymnasium 8 Herstelprogramma, doubleren en afstroom 9 1 Op rapportlijsten

Nadere informatie

MAVO/ HAVO 1 (dakpanklas) -> MAVO 2 of HAVO 2 Voor overgang naar Mavo 2 geldt dat gekeken wordt naar de cijfers gekeken op het laagste niveau

MAVO/ HAVO 1 (dakpanklas) -> MAVO 2 of HAVO 2 Voor overgang naar Mavo 2 geldt dat gekeken wordt naar de cijfers gekeken op het laagste niveau Bevorderingsnormen onderbouw schooljaar 2017-2018 Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar: - als voor alle vakken de s een 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle op een decimaal afgeronde

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Leerjaar 1 Overgangsnormen 2015 2016 De rapportcijfers worden berekend op 1 decimaal nauwkeurig. De overgangsnormen A en B worden bij het eindrapport berekend met de decimale eindcijfers per vak. Rapport

Nadere informatie

Voorbereidend MBO, leerjaar 2

Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016-2017 Inhoud Algemene opmerkingen over de rapportage 2 Inleiding 2 1. Uitgangspunten 2 Zak-slaag regeling vwo en havo 3 Zak-slaag regeling mavo en vmbo 3 2. Afspraken 4 3. Revisie 4

Nadere informatie

Overgangsnormen Edith Stein College

Overgangsnormen Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2016-2017 1 Inhoud 1. Algemeen gedeelte overgangsnormen... 3 2. Internationale Schakelklas... 4 3. 23 VT... 5 5. Overgangsnormen van 23 VT naar 4 mavo... 5 4. Brugklas...

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2015-2016 12 oktober 2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015 BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015 1 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure Bevorderingsnormen geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. De exameneisen zijn

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Schooljaar 2016 2017 Ik heb zogezegd de moed om fouten te maken en behoud daar toch m n zelfvertrouwen bij Etty Hillesum, 14 januari 1942 Overgangsrichtlijnen

Nadere informatie

TOELATING 4vmbo > 4havo

TOELATING 4vmbo > 4havo TOELATING 4vmbo > 4havo Toelatingsprocedure Toelatingseisen Toelatingsformulier Almelo, mei 2013 Inleiding In de procedure voor de aanmelding en toelating kunnen de volgende stadia onderscheiden worden:

Nadere informatie