In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast."

Transcriptie

1 Overgangsnormen onderbouw schooljaar In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. In geval van twee vijven (of 4) voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde geldt het volgende: klas 2: bespreken klas 3: afwijzen De overgangsnormen voor de mavo zijn geënt op de eindexameneis, dat de leerling gemiddeld een 5,5 of hoger moet halen op het centraal examen. Wiskunde is daarbij in de mavo een keuzevak en geen verplichting, zoals in de havo en het vwo. De docentenvergadering behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen af te wijken van de vastgestelde overgangsnormen. Algemeen Het rapportcijfer geeft steeds de actuele stand van zaken weer, dat wil zeggen het gewogen gemiddelde van alle toetsen die tot dat moment gemaakt zijn. Op de cijferrapporten die u in de loop van het jaar ontvangt, zijn de cijfers afgekapt op 1 decimaal. Aan het eind van het schooljaar wordt de overgangsbeslissing genomen op grond van de eindcijfers; deze worden verkregen door het rapportcijfer op een heel cijfer af te kappen. Determinatievakken In de onderbouw gebruiken we de term determinatievakken. Dit zijn de vakken die meewegen bij de compensatieregeling. tto leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 la, ne, fa, en, gs, ak, lm, wi, bi la, gr, ne, fa, du, en, gs, ak, lm, wi, na, vz, nask la, gr, ne, fa, du, en, gs, ak, ec, wi, na, sk, bi, nask1, nask2. la, ne, fa, Eng, His, Geo, lm, wi, Sci, D.T. la, gr, ne, fa, du, Eng, His, Geo, lm, wi, Sci, D.T. la, gr, ne, fa, du, Eng, His, Geo, Eco, wi, Sci, D.T. Overgangsnormen OB Pagina 1

2 Compensatiepunten De norm voor de overgang naar een volgend leerjaar staat per leerjaar vermeld. In die norm is soms sprake van. Elke 7 als eindcijfer levert één compensatiepunt op; elke 8 twee punten enz. Alleen de determinatievakken kunnen geven. Beslissingen De docentenvergadering stelt aan het eind van het schooljaar vast of een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar van hetzelfde schooltype of daarvoor wordt afgewezen. De volgende beslissingen zijn mogelijk: a. bevorderen : Een leerling wordt bevorderd als hij voldoet aan de cijfernorm (al dan niet na compensatie). b. afwijzen Bij afwijzen doet de docentenvergadering een uitspraak over het vervolgtraject. Een leerling mag maar één keer in de basisvorming (leerjaar 1 tot en met 3) doubleren. Doubleren in leerjaar 1 is alleen toegestaan als een onafhankelijke test aangeeft dat de leerling wel in het juiste schooltype zit of als er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Voor de mavo geldt dit ook voor leerjaar 2. Voor het mavo-traject geldt een maximale verblijfsduur van 5 jaar. Ook eventuele eerdere leerjaren in andere stromen tellen daarbij mee. Als de leerling in de categorie bespreken valt, worden de onafgeronde cijfers, de eventueel aanwezige compensatie, evenals de mening van de betrokken docenten over het perspectief van de leerling in het volgende leerjaar in ogenschouw genomen. Deze afwegingen leiden tot bevorderen of afwijzen. Een 3 levert nooit een normale bevordering op, maar valt altijd in de categorie bespreken. Leerlingen die onder de RT-regeling vallen worden besproken. Advisering Wanneer een leerling afgewezen wordt voor het volgende leerjaar in hetzelfde schooltype geeft de docentenvergadering altijd een advies over de verdere voortgang van de studie. Pakketkeuze/profielkeuze In geval van pakket- of profielkeuze doet de docentenvergadering een uitspraak die leidt tot toestaan of afwijzen van de gekozen vakken. Het gemiddelde cijferniveau en de advisering van de docenten zijn daarbij bepalend. Overgangsnormen OB Pagina 2

3 Taken Wanneer een leerling werkzaamheden voor een niet-determinatievak niet of onvoldoende heeft afgerond, kan de vergadering een taak opleggen. Dit betekent dat de overgangsbeslissing niet wordt beïnvloed door het nog ontbrekende of onvoldoende werk. De leerling moet de taak inleveren vóór de lessen na de vakantie weer beginnen. Als de taak als voldoende is beoordeeld mag hij weer lessen volgen. TTO Op de tto-afdeling wordt niet uitsluitend met rekenkundige gemiddelden gewerkt. Daar geldt dat het rapportcijfer een weergave is van het hoogst vastgehouden niveau. Het cijfer wordt in hele cijfers vermeld. Overgangsnormen per leerjaar Leerjaar 1 A. Doorgaan in hetzelfde schooltype mavo 1 naar mavo 2 5, verder alles voldoende 5-5 of 4 met minimaal één compensatiepunt 4-5 met minimaal twee 5, verder alles voldoende 5 (indien niet voor Engels), verder alles voldoende havo 1 naar havo 2 atheneum 1 naar atheneum 2 gymnasium 1 naar gymnasium of 4 met minimaal twee 4-5 met minimaal drie tto 1 naar tto 2 tto+ 1 naar tto+ 2 5 voor Engels 5-5 of 4 met minimaal twee 4-5 met minimaal drie Overgangsnormen OB Pagina 3

4 B. Overstappen naar een ander schooltype 1. Naar een hoger schooltype - van havo 1 naar atheneum 2 Een leerling kan overstappen naar een hoger schooltype als hij toestemming krijgt van de vergadering. Om deze toestemming te krijgen moet een leerling positief beoordeeld worden op werkhouding, tempo en inzicht. Bij de overstap naar vwo wordt tevens gekeken naar de onderdelen van het vwo-leerlingprofiel (o.a. nieuwsgierig en leergierig; verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces; reflecteren). Daarnaast geldt de volgende cijferondergrens: a. De som van de onafgeronde eindcijfers van de acht determinatievakken moet minimaal 64,0 punten zijn en b. er mag als laagste eindcijfer één afgeronde 6 voorkomen Het overstapprogramma start na de rapportage in februari: dit programma is bedoeld om meer informatie over de haalbaarheid van de overstap voor een leerling te verkrijgen. Een leerling kan op verzoek deelnemen aan het overstapprogramma, als bij bovengenoemde rapportage aan de cijferondergrens is voldaan. - van mavo 1 naar havo 2 Een leerling kan overstappen van mavo 1 naar havo 2 als er aan de volgende criteria is voldaan: Voor Mavo toetsen moet er gemiddeld een 8* gescoord worden. Voor de Havo toetsen een gemiddelde van een 7** * Mavo Van de determinatievakken mogen 2 eindcijfers gemiddeld een on-afgeronde 7 zijn, behalve op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, die met minimaal een afgeronde 8 afgesloten moeten worden. Minimaal 63 punten. ** Havo: Van de determinatievakken mogen 3 eindcijfers gemiddeld een niet naar boven afgeronde 6 op havo niveau zijn, behalve op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, die met minimaal een afgeronde 7 afgesloten moeten worden. Minimaal 53 punten. Daarnaast is ook hier een positief advies van de docentenvergadering nodig. 2. Naar een lager schooltype - van havo 1 naar mavo 2 - vwo 1 naar havo 2 - tto 1 naar havo 2 In deze gevallen beslist de docentenvergadering. Zij hanteert als vuistregel: op maximaal 5 vakken onvoldoendes en een positief advies van de docentenvergadering. Overgangsnormen OB Pagina 4

5 Leerjaar 2 A. Doorgaan in hetzelfde schooltype mavo 2 naar mavo 3 Een leerling mag maximaal één afgeronde 5 staan voor Nederlands, Engels of wiskunde. Als er een extra vak gekozen wordt mag een leerling op dat vak geen onvoldoende staan. 5, verder alles voldoende 5-5 of 4 met minimaal één compensatiepunt 5-5 of 4 zonder compensatie of 4-5 met minimaal twee havo 2 naar havo 3 atheneum 2 naar atheneum 3 gymnasium 2 naar gymnasium 3 tto 2 naar tto 3 tto+ 2 naar tto+ 3 Voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde geldt de overgangseis maximaal één vijf op één van deze vakken. Bij twee vijven of 4 wordt de leerling besproken. 5 (tto: indien niet voor Engels), verder alles voldoende 5-5 of 4 met minimaal twee 5 voor Engels (tto) 5-5 of of 4-5 met minimaal drie B. Overstappen naar een ander schooltype 1. Naar een hoger schooltype - van havo 2 naar atheneum 3 Een leerling kan overstappen van havo 2 naar atheneum 3 als hij toestemming krijgt van de vergadering. Om deze toestemming te krijgen moet een leerling positief beoordeeld worden op werkhouding, tempo, inzicht. Bij de overstap naar vwo wordt tevens gekeken naar de onderdelen van het vwo-leerlingprofiel (o.a. nieuwsgierig en leergierig; verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces; reflecteren) Daarnaast geldt de volgende cijferondergrens: a. De som van de onafgeronde eindcijfers van de tien determinatievakken moet minimaal 80.0 punten zijn en b. er mag als laagste eindcijfer één afgeronde 6 voorkomen Overgangsnormen OB Pagina 5

6 - van mavo 2 naar havo 3 Een leerling kan overstappen van mavo 2 naar havo 3 als er aan de volgende criteria is voldaan: Voor Mavo toetsen moet er gemiddeld een 8* gescoord worden. Voor de Havo toetsen een gemiddelde van een 7** * Mavo Van de determinatievakken mogen 2 eindcijfers gemiddeld een on-afgeronde 7 zijn, behalve op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, die met minimaal een afgeronde 8 afgesloten moeten worden. Minimaal 63 punten. ** Havo: Van de determinatievakken mogen 3 eindcijfers gemiddeld een niet naar boven afgeronde 6 op havo niveau zijn, behalve op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, die met minimaal een afgeronde 7 afgesloten moeten worden. Minimaal 53 punten. Daarnaast is ook hier een positief advies van de docentenvergadering nodig. 2. Naar een lager schooltype - van havo 2 naar mavo 3 - van atheneum 2 naar havo 3 - van gymnasium 2 naar havo 3 - van tto(+) 2 naar havo 3 In deze gevallen beslist de docentenvergadering. Zij hanteert als vuistregel: op maximaal 5 vakken onvoldoendes en een positief advies van de docentenvergadering. Overgangsnormen OB Pagina 6

7 Leerjaar 3 Van mavo 3 naar mavo 4 De leerling mag maximaal één 5 op het overgangsrapport hebben voor de vakken Nederlands, Engels of maatschappijleer; Het sectorbepalende vak moet voldoende zijn op het overgangsrapport; Op de keuzevakken mag een leerling maximaal voor één vak onvoldoende staan, maar zal hij voor dat vak extra oefenstof moeten doornemen in de periode voor de zomervakantie; Leerlingen die dat nodig hebben moeten ook extra rekenen geoefend hebben teneinde beter voorbereid te zijn op de rekentoets in het examenjaar, die meetelt voor de zak/slaagregeling. Voor de overgang naar mavo-4 moet worden verder worden voldaan aan twee criteria: 1. De leerling voldoet aan de overgangsnormen zoals geformuleerd in A. 2. De leerling kan een eindexamenpakket samenstellen dat voldoet aan de eisen van B. criterium A (overgangsnormen uitgaande van 12 vakken) 5, verder alles voldoende De leerling voldoet aan de 5-5 of 4 met minimaal één compensatiepunt overgangsnormen maar het gekozen vakkenpakket voldoet niet aan de eisen of 4-5 met minimaal twee die daaraan worden gesteld. criterium B (vakkenpakket uitgaande van 7 vakken) Verplichte vakken (3) Sectorvakken (2) Vrije deel (2) Nederlands Engels Maatschappijleer techniek wiskunde nask-1 economie economie Frans/Duits/wiskunde zorg en welzijn biologie ak/ gs / wiskunde resterende vakken, waaronder ook muziek, handvaardigheid. bevorderen 5, verder alles voldoende 5-5 of 4 met minimaal één compensatiepunt bespreken Als de leerling niet aan de onder B geformuleerde eisen voldoet, wordt hij altijd besproken. Bevordering naar leerjaar 4 kan alsnog plaatsvinden als de behaalde cijfers een reële slagingskans bieden. Overgangsnormen OB Pagina 7

8 Bijzonderheden: Maatschappijleer-1: Dit vak wordt in de loop van leerjaar 4 afgerond met een heel eindcijfer. Dit cijfer telt mee in de zak/slaagregeling. Kunstvakken (ckv en kv1): Deze vakken worden in leerjaar 3 afgerond met een cijfer. Een onvoldoende sluit deelname aan het examen uit. Bewegingsonderwijs: Dit vak wordt in de loop van het vierde leerjaar afgesloten met goed, voldoende of onvoldoende. Een onvoldoende sluit deelname aan het examen uit. Aan het eind van leerjaar drie wordt een cijfer gegeven dat meetelt in de overgangsregeling. Extra vak: Een extra vak mag alleen in het pakket worden opgenomen na een positief advies van de docentenvergadering én als het clusterrooster dit toelaat. Het gekozen vakkenpakket staat vermeld op het eindrapport. Hierna kan het niet meer worden gewijzigd. Van havo 3 naar havo 4 en van vwo 3 naar vwo 4 Alle leerlingen kiezen in de tweede fase één van de vier profielen met de daarbij behorende vakken, in het gemeenschappelijke deel, in het profieldeel, en in de vrije ruimte. Zowel in het gemeenschappelijke deel als in het profieldeel is naast keuzevakken ook sprake van verplichte vakken.vanaf hier noemen we dit geheel aan gekozen en verplichte vakken profielbepalende vakken. havo 3 naar havo 4 vwo 3 naar vwo 4 Voor de vakken Ne, En en wi geldt de overgangseis maximaal één vijf op één van deze vakken. Bij 5-5 of 4 is de leerling afgewezen. 5 en verder alles voldoende 5 in een profielbepalend vak en 5 daar buiten met minimaal twee 5-5 (of 4) buiten profielbepalende vakken met minimaal twee 5-5 (of 4) in een profielbepalend vak met minimaal twee 5 in een profielbepalend vak en 5 daar buiten. 5-5 (of 4) of (of 5-4) buiten de profielbepalende vakken 5 in een profielbepalend vak en 5-5 (of 4) daar buiten met minimaal drie buiten de profielbepalende vakken met minimaal vier Overgangsnormen OB Pagina 8

9 Overgang naar een lager schooltype - van havo3 naar mavo4 - van vwo 3 naar havo 4 In deze gevallen beslist de docentenvergadering; Zij hanteert als vuistregel: maximaal onvoldoendes op 5 vakken en een positief advies van de docentenvergadering. Van tto 3 naar tto 4 Alle leerlingen kiezen in de tweede fase één van de vier profielen met de daarbij behorende vakken, in het gemeenschappelijke deel, in het profieldeel, en in de vrije ruimte. Zowel in het gemeenschappelijke deel als in het profieldeel is naast keuzevakken ook sprake van verplichte vakken. Vanaf hier noemen we dit geheel aan gekozen en verplichte vakken profielbepalende vakken tto 3 naar tto 4 Voor de vakken Ne, En en wi geldt de overgangseis maximaal één vijf op één van deze vakken. Bij 5-5 of 4 is de leerling afgewezen 5 en verder alles voldoende 5 in profielbepalend vak en 5 voor ander vak met minimaal twee 5-5 (of 4) buiten de profielbepalende vakken met minimaal twee Overgang naar lager schooltype - Van tto 3 naar havo (of 4) in profielbepalend vak 5 binnen profielbepalende vakken en 5 er buiten zonder compensatie. 5-5 (of 4) in profielbepalend vak en 5 voor ander vak met minimaal drie 5 in profielbepalend vak en 5-5 (of 4) voor andere vakken met minimaal drie (of 4-5) buiten profielbepalende vakken met minimaal drie In dit geval beslist de docentenvergadering. Zij hanteert de vuistregel: maximaal onvoldoendes op 5 vakken en een positief advies van de docentenvergadering. Overgangsnormen OB Pagina 9

10 Van tto4 naar het vijfde leerjaar 1. Aan het einde van het vierde leerjaar sluiten de TTO-leerlingen het IBMYP af. Aan de eisen die daaraan gesteld zijn, moet worden voldaan voordat tot bevordering kan worden overgegaan. Die eisen zijn: De leerling moet minimaal de laatste twee jaren in het MYP gezeten hebben De leerling moet zijn personal project met minimaal een 3 hebben afgesloten De leerling moet voldaan hebben aan de eisen met betrekking tot het Community and Service- onderdeel. 2. De overgangseisen gelden zowel voor de overgang naar VWO-5 als naar IBDP-1. Voor de overgang naar IBDP-1 is daarnaast een positief advies van de docentenvergadering nodig. Dit advies wordt als voorlopig advies gegeven bij de maartrapportage en definitief gemaakt bij het overgangsbesluit. 3. Binnen de overgangsnormen tellen mee: Alle vakken van het gemeenschappelijk deel Alle vakken van het profieldeel Alle vakken van het vrije deel 4. Handelingsdelen moeten naar behoren zijn beoordeeld. 5. a. Een leerling kan niet worden bevorderd indien hij voor wiskunde, Engels of Nederlands één 4 of twee vijven gehaald heeft. b. Indien punt 5a niet van toepassing is, kan een leerling worden bevorderd in de volgende gevallen: Alle overgangscijfers een 6 of hoger Eén 5 en de rest 6 of hoger Eén 4 en de rest 6 of hoger met een gemiddelde van de overgangscijfers van minstens en de rest 6 of hoger met een gemiddelde van de overgangscijfers van minstens en de rest 6 of hoger met een gemiddelde van de overgangscijfers van minstens 6 10 Overgangsnormen OB Pagina

11 6. In de volgende gevallen wordt een leerling afgewezen: Als niet is voldaan aan de MYP-eisen Als niet is voldaan aan de bovenstaande cijfernorm Als het handelingsdeel niet volledig of naar behoren is afgerond 7. De rapportvergadering kan besluiten tot een uitgestelde bevordering in het geval dat een leerling wel aan de MYP-eisen en de cijfernorm voldoet, maar het handelingsdeel niet heeft afgerond. Deze leerling wordt alsnog bevorderd als hij voor de zomervakantie zijn handelingsdeel naar behoren heeft afgerond. 8. Doubleren in twee opeenvolgende leerjaren van hetzelfde schooltype is niet toegestaan. 9. De rapportvergadering behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een leerling in de categorie bespreekgevallen te plaatsen, ook al is dat niet in overeenstemming met de bovengenoemde grenzen. 11 Overgangsnormen OB Pagina

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij:

OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij: OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij: a. voor Ne, La*, Fa, Du, En, gs, ak, wi, na en bi een voldoende heeft

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Cijfergeving en overgangsnormen

Cijfergeving en overgangsnormen Cijfergeving en overgangsnormen 2016-2017 Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op elk rapport staat het gemiddelde van de cijfers, afgerond op 1 decimaal die je per trimester

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V. Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V. Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o Een leerling is bevorderd naar havo-2 als hij/zij: - maximaal 2

Nadere informatie

Cijfergeving in het brugjaar

Cijfergeving in het brugjaar Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op het derde rapport staat ook het eindrapport vermeld: het gemiddelde van alle in dat jaar behaalde resultaten. De eindrapportcijfers

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling mavo Bevorderingsnormen leerjaar1 MAVO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling mavo Bevorderingsnormen leerjaar1 MAVO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar1 MAVO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding In de bevorderingsnormen leerjaar 1, locatie Van Heeckerenlaan wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet

Nadere informatie

Voor het schooljaar 2013-2014 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld.

Voor het schooljaar 2013-2014 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen Apeldoorn, 17 december 2013 Kenmerk: LYC 13/14 secr-108 Betreft: overgangsnormen 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor het schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Overgangsnormen. Johannes Fontanus College. schooljaar 2015-2016. Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium

Overgangsnormen. Johannes Fontanus College. schooljaar 2015-2016. Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium Overgangsnormen schooljaar 2015-2016 Johannes Fontanus College Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium PREAMBULE Algemeen: bij de overgang worden bepaalde regels gehanteerd

Nadere informatie

Voor het schooljaar 2015-2016 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld.

Voor het schooljaar 2015-2016 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen Apeldoorn, 17 december 2015 Kenmerk: LYC 15/16 secr-103 Betreft: overgangsnormen 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

Overgangsnormen derde klas

Overgangsnormen derde klas Overgangsnormen derde klas Van naar Verplichte normen Subnorm Let op! 3 mavo naar 4 mavo De verplichtingen die tot het schoolexamen behoren dienen te zijn afgerond (zie PTA). Voor het vak ckv dient een

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum

Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum 2016-2017 Algemene afspraken Onze school werkt met jaarklassen. Dat betekent dat jaarlijks beslissingen moeten worden genomen over bevordering. Deze

Nadere informatie

Overgangsnormen JTC Schooljaar

Overgangsnormen JTC Schooljaar Overgangsnormen JTC Schooljaar 2014-2015 Regeling rond doubleren en gericht bevorderen Doubleren a. Doubleren in klas 1 is niet toegestaan. Indien in de rapportvergadering met 2/3 meerderheid op deze regel

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo

Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo 2010-2011 Bepaling eindcijfers: Tijdens het schooljaar 2010-2011 zal in de onderbouw van De Theaterhavo/vwo gewerkt worden met rapportcijfers die gebaseerd zijn op

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

Overgangsnormen. Voorwoord 2

Overgangsnormen. Voorwoord 2 Inhoud Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 - Uitgangspunten 2 Hoofdstuk 2 - Afspraken 4 2.1. Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers 4 2.2. Afspraken overgangsnormen 4 Hoofdstuk 3 - Revisie 5 Hoofdstuk 4 - Overgang

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Algemene opmerkingen 1. Over de bevordering beslist de docentenvergadering. Hierbij bestaan de volgende mogelijkheden: a. bevordering zonder meer: voldoende rapport.

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016-2017 Inhoud Algemene opmerkingen over de rapportage 2 Inleiding 2 1. Uitgangspunten 2 Zak-slaag regeling vwo en havo 3 Zak-slaag regeling mavo en vmbo 3 2. Afspraken 4 3. Revisie 4

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

1.3 Overgangsnormen vmbo

1.3 Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen 1.3 Overgangsnormen vmbo A. Van klas 3 vmbo BB naar klas 4 vmbo BB. De leerling doet examen in 6 vakken. a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM per schooljaar 2016-2017 ALGEMEEN Het is niet toegestaan om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren of dezelfde klas in een afdeling meer dan eenmaal

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 25

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 25 NORMEN 2017 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Vooraf... 3 Uitgangspunten... 3 De Procedure... 4 De normen per leerjaar per afdeling... 4 Pilotklas 1MH1... 5 Pilotklas 1HV1... 6 Brugklassen mavo - havo...

Nadere informatie

Algemeen 2. VMBO basis- en kader (dakpanklas) 3. Mavo/havo (dakpanklas) 4. Havo/atheneum (dakpanklas) 5. Havo (uitgroei) 6. Atheneum 7.

Algemeen 2. VMBO basis- en kader (dakpanklas) 3. Mavo/havo (dakpanklas) 4. Havo/atheneum (dakpanklas) 5. Havo (uitgroei) 6. Atheneum 7. Algemeen 2 VMBO basis- en kader (dakpanklas) 3 Mavo/havo (dakpanklas) 4 Havo/atheneum (dakpanklas) 5 Havo (uitgroei) 6 Atheneum 7 Gymnasium 8 Herstelprogramma, doubleren en afstroom 9 1 Op rapportlijsten

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College Bevorderingsnormen Inhoud Bevorderingsnormen brugklas naar 2 e klas... 3 De mavo/havo brugklas... 3 De havo/vwo brugklas... 3 Bevordering van 2e klas naar 3e klas... 6 Van 2 mavo naar 3 mavo... 6 Van 2

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR en doorstroming/instroming per schooljaar 2014-2015 Algemeen Een leerling heeft niet het recht om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren. Vanuit

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaren 1, 2 en 3

Bevorderingsnormen leerjaren 1, 2 en 3 Bevorderingsnormen leerjaren 1, 2 en 3 Revius Lyceum Doorn Schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de schoolleiding van het Revius Lyceum Doorn en met instemming van de medezeggenschapsraad op 29 september

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

Algemeen 2. Havo (uitgroei) 3. Atheneum 4. Gymnasium 5. Kernklas, verplichte extra lessen, doubleren en afstroom 6

Algemeen 2. Havo (uitgroei) 3. Atheneum 4. Gymnasium 5. Kernklas, verplichte extra lessen, doubleren en afstroom 6 Algemeen 2 Havo (uitgroei) 3 Atheneum 4 Gymnasium 5 Kernklas, verplichte extra lessen, doubleren en afstroom 6 1 Op rapportlijsten en in Magister staan cijfers op één decimaal vermeld; Rapportcijfers zijn

Nadere informatie

De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo

De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo 1. Aan het eind van het schooljaar wordt op iedere vestiging bepaald waar de leerling

Nadere informatie

Overgangsnormen. Edith Stein College

Overgangsnormen. Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2013-2014 1 Inhoud Inhoud...2 Overgangsnormen: Internationale Schakelklas...4 Overgangsnormen: Brugklas...7 Overgangsnormen: Tweede klas...9 Overgangsnormen: 23 VT...14

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 1. OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW GROENE DRIEHOEK 2014-2015 Algemeen De leerjaren 1 en 2 zijn ingedeeld in niveaugroepen tl/h, h/v en v/v+. Overgang van klas 1 naar

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het op het rapport vermelde jaarcijfer. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindrapport.

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2015-2016 Kenmerk: 2015-66 Voorgenomen besluit directie: 15-9-2015 Instemming MR: 3-11-2015 Vastgesteld directie: 24-11-2015 Vastgesteld bestuur: Inhoudsopgave Inleiding... 3 VMBO...

Nadere informatie

2015-2016. Dalton Voorburg

2015-2016. Dalton Voorburg 2015-2016 Dalton Voorburg HET OVERGANGSBELEID In hoofdstuk 1 staat een overzicht van de regels en procedures die bij het nemen van overgangsbeslissingen voor alle leerjaren van belang zijn. In hoofdstuk

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Vernieuwde Tweede Fase

Bevorderingsreglement Vernieuwde Tweede Fase Van 4 naar 5 havo Van 4 naar 5 atheneum Van 5 naar 6 atheneum Bepalingen (voor de tweede fase) De cijfers van het eindrapport worden gevormd door het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers over het

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Normen Gerrit Rietveld College

Normen Gerrit Rietveld College en 2016 2017 Gerrit Rietveld College INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 UITGANGSPUNTEN... 3 DE PROCEDURE... 4 DE NORMEN PER LEERJAAR PER AFDELING... 5 BRUGKLASSEN MAVO-HAVO... 5 BRUGKLASSEN HAVO... 6 BRUGKLASSEN

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Holz SCHOOLJAAR

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Holz SCHOOLJAAR OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Holz SCHOOLJAAR 2015-2016 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO-basis naar 2 VMBO-basis / kader 6

Nadere informatie

MAVO/ HAVO 1 (dakpanklas) -> MAVO 2 of HAVO 2 Voor overgang naar Mavo 2 geldt dat gekeken wordt naar de cijfers gekeken op het laagste niveau

MAVO/ HAVO 1 (dakpanklas) -> MAVO 2 of HAVO 2 Voor overgang naar Mavo 2 geldt dat gekeken wordt naar de cijfers gekeken op het laagste niveau Bevorderingsnormen onderbouw schooljaar 2017-2018 Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar: - als voor alle vakken de s een 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle op een decimaal afgeronde

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

Normen en Determinatie 2013-2014

Normen en Determinatie 2013-2014 Normen en Determinatie 2013-2014 Normen en Determinatie HNE 2013-2014 Pagina 1 Voorwoord Op onze school ontvangen de ouders/verzorgers driemaal per jaar een tussenrapportage per mail en worden er drie

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Overgangsnormen Lyceum Elst

Overgangsnormen Lyceum Elst Lyceum Elst leren voor het leven Auditorium 3 Postbus 187 6660 AD ELST (gld) Telefoon: (0481) 36 29 20 website: www.lyceumelst.nl E-mail: info@lyceumelst.nl Overgangsnormen Lyceum Elst 2016-2017 Document

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

compensatie tekort 2 tekort 3 tekort 4 tekort 5 of meer

compensatie tekort 2 tekort 3 tekort 4 tekort 5 of meer Bevorderingsnormen Het aantal tekortpunten wordt als volgt bepaald: het cijfer 5 levert 1 punt tekort het cijfer 4 levert 2 punten tekort, etc. Alle gevolgde vakken tellen mee. Bij de bevorderingsvergadering

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014/2015

Bevorderingsnormen 2014/2015 Bevorderingsnormen 2014/2015 Onder voorbehoud van goedkeuring door de MR 1 Amersfoort, januari 2015 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse

Nadere informatie

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN Reglement rapportvergadering en bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN 2015-2016 1 1. Algemene zaken bij rapportvergaderingen Rapportvergadering RSG-Enkhuizen De rapportvergadering bestaat uit de aan de leerling

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 1 Afdeling: ht Vastgesteld: oktober 2012 Vooraf Leerjaar 1 + 2 van de ht-klassen aan het Metameer is een determinatieperiode. De zorg om

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Schooljaar

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Schooljaar Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Schooljaar 2016-2017 Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017 BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017 1 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure Bevorderingsnormen geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. De exameneisen zijn

Nadere informatie

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd door MR Huizermaat op Algemene begripsbepalingen Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2013-2014 De overgangsvergadering is de vergadering

Nadere informatie

Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding

Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding 1 Bevorderen B2 Bevorderen K 2 Bevorderen GT2 Bevorderen bespreken Individuele eindcijfers van de kernvakken: Ne, En en Wi

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND CS Vincent van Gogh vmbo Salland schooljaar 2017-2018 Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten

Nadere informatie

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen Overgangsprotocol In dit overgangsprotocol voor: * leerjaar 1, 2 en 3 MAVO * leerjaar 1 MAVO/ * leerjaar 1, 2, 3 en 4 bundelt het Over Betuwe College Elst alle regels en afspraken die direct of indirect

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - -

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - - Bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2 Onvoldoendes 5 4 5-5 4-5 5-5-5 4-4 4-5-5 Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B - - - Compensatie: 4 punten: + + + B B - - Compensatie: meer dan 4 punten: +

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Comenius College

Bevorderingsnormen Comenius College Bevorderingsnormen Comenius College Versie 2013-2014 Leerjaar 3, 4 en 5 Zie ook www.comenius.nl / Onderwijs/ Bevorderingsnormen BEVORDERINGSNORMEN COMENIUS COLLEGE SEPTEMBER 2013 VERSIE:2013-2014 Inhoud

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 BEVORDERINGSNORMEN Combinatieklas 2 vmbo-theoretisch / havo (2TH) De volgende vakken worden in klas 2TH : NE = Nederlands FA = Frans DU = Duits EN = Engels GS = Geschiedenis AK = Aardrijkskunde

Nadere informatie

Overgangsnormen Determinatie

Overgangsnormen Determinatie Overgangsnormen Determinatie 23 Overgangsnormen Rapportcijfers en eindcijfers onderbouw en middenbouw (leerjaar 1 en 2 plus 3 havo en 3 vwo) Het schooljaar wordt opgedeeld in vier perioden. Per periode

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55 Overgangscriteria Rijswijks Lyceum Karmozijnstraat 2 2284 GA Rijswijk T 070 336 49 44 info@rijswijkslyceum.nl www.rijswijkslyceum.nl Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

VOORWOORD. drs.l.p.spelt rector

VOORWOORD. drs.l.p.spelt rector Bevorderingsnormen en aanverwante regelingen Schoolar 211-212 INHOUD blz. Inhoud 1 1. Voorwoord 2 2. Toelating. Rapporten 4. Bevorderingsnormen 4 4.1 Algemeen 4 4.2 gymnasium 6 4. tvwo 7 4.4 brugklassen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 De norm wordt toegepast op de jaarcijfers (van periode 4) van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer wordt gegeven nl. Nederlands-Frans-Engels-Geschiedenis-Aardrijkskunde-Wiskunde-Biologie-

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 1 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 1 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

OVERGANGSRICHTLIJNEN CSG Het Noordik. havo atheneum gymnasium

OVERGANGSRICHTLIJNEN CSG Het Noordik. havo atheneum gymnasium OVERGANGSRICHTLIJNEN CSG Het Noordik havo atheneum gymnasium schooljaar 2016/2017 Algemene regels Zitten blijven in het eerste leerjaar is niet toegestaan. keer zitten blijven in dezelfde klas of in twee

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2015-2016 12 oktober 2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

Overgangsnormering van klas 2 naar klas 3 SCHOOLJAAR Overgangsnormering klas 2 naar klas 3, schooljaar Pagina 1

Overgangsnormering van klas 2 naar klas 3 SCHOOLJAAR Overgangsnormering klas 2 naar klas 3, schooljaar Pagina 1 Overgangsnormering van klas 2 naar klas 3 SCHOOLJAAR 2016-2017 Overgangsnormering klas 2 naar klas 3, schooljaar 2016-2017 Pagina 1 Betreft: Algemene aanwijzingen en uitgangspunten rapportage 1. Leerlingen

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2017-2018 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. Elke leerling

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering vmbo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - vmbo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering - vmbo In dit boekje zijn de richtlijnen voor

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2016-2017 Inhoud Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria voor de indeling in leerwegen van klas 8 vmbo-tl/havo

Nadere informatie