Overgangsnormen. Voorwoord 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangsnormen. Voorwoord 2"

Transcriptie

1 Inhoud Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 - Uitgangspunten 2 Hoofdstuk 2 - Afspraken Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers Afspraken overgangsnormen 4 Hoofdstuk 3 - Revisie 5 Hoofdstuk 4 - Overgang mavo 4 naar havo 4, havo 5 naar vwo 5 5 Hoofdstuk 5 - Opstromen: Overstap naar een ander ( hoger gelegen ) traject 6 Hoofdstuk 6 - Algemene opmerking betreffende het cijfer voor de Rekentoets 6 Hoofdstuk 7 - Overgangsnormen vwo/havo 7 Hoofdstuk 8 - Overgangsnormen mavo 11 Hoofdstuk 9 - Overgangsnormen vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg 12 Hoofdstuk 10 - Overgangsnormen vmbo-basisberoepsgerichte leerweg 13 1

2 Voorwoord Voor u ligt de brochure overgangsnormen. Deze brochure geeft informatie over hoe het Hendrik Pierson College de voortgang van haar leerlingen beoordeelt. Zij is bestemd voor leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Hoofdstuk 1 - Uitgangspunten Rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen zijn voor het Hendrik Pierson College belangrijke beslismomenten in de voortgangsbeoordeling van de leerling. Op dat moment en op die plaats besluit het betreffende team over doorstromen, opstromen en afstromen. Er vindt dan een zorgvuldige afweging van factoren plaats. Mens zijn is bewegen. Jezelf ontwikkelen is bewegen. Zo beweegt ook de jonge mens, onze leerling, zich over zijn eigen onderwijs-ontwikkel-weg. Het is de natuur van jonge mensen om leergierig te zijn, zich te willen ontwikkelen, in beweging te blijven en vooral zelf keuzes te maken. Het Hendrik Pierson College sluit daarbij aan door de menselijke maat als uitgangspunt te nemen. Zij doet dat door: - de leerling te zien als een totale mens. Niet alleen met hoofd, maar ook met hart en handen; - de leerling te zien als individu met recht op eigenheid; - het onderwijs te zien als een proces en niet als een optelsom van door leerlingen afgeleverde producten. Dat betekent voor leren en beoordelen het volgende: - leren en beoordelen is voor de leerling en de leerkracht elk moment van de dag in de school aanwezig. In de les en buiten de les (waarden en normen); - de leerling leert door zelf kennis op te bouwen (zelfstandig leren); - de leerling leert en beoordeelt door zijn prestatie met zijn vorige prestatie te vergelijken (reflectie); - de leerling en de leerkracht gaan samen op zoek naar waar de leerling goed in is en wat hij nog niet kan (erkende ongelijkheid); - samen leer je meer dan alleen (samenwerkend leren). Algemeen: De overgangsnormen zijn gebaseerd op en afgeleid van de zak-slaagregeling. Zak-slaagregeling vwo/havo De leerling is geslaagd bij: - alle cijfers 6 of hoger - alle cijfers 6 en een 5 - gemiddeld 6 en een 4 - gemiddeld 6 en twee 5-en - gemiddeld 6 en een 5 en een 4 - geen eindcijfer 3 of lager Het gemiddelde van de CE cijfers dient 5.5 of hoger te zijn. Er mag slechts 1x het cijfer 5 behaald worden in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets. * Er is geen verschil tussen vakken uit een profieldeel en andere vakken. * Een van de cijfers is het combinatiecijfer. * Een havo leerling krijgt totaal 8 cijfers (Ne, En, 4 profielvakken, 1 vrij deelvak, 1 combinatiecijfer) 2

3 * Een vwo leerling krijgt 9 cijfers (Ne, En, 2e MVT, 4 profielvakken, 1 vrij deelvak, 1 combinatiecijfer) Zak-slaagregeling vmbo/mavo De leerling is geslaagd bij: - alle cijfers 6 of hoger - een 5, rest 6 of hoger - een 4, met minimaal één 7 en rest 6 of hoger - 2x een 5, met minimaal één 7 en rest 6 of hoger - geen eindcijfer 3 of lager Het gemiddelde van de CE cijfers dient 5.5 of hoger te zijn. Er mag slechts 1x het cijfer 5 behaald worden in de vakken Nederlands en de rekentoets Cijfer beroepsgericht vak BB en KB telt 2x Maatschappijleer telt mee in de slaagregeling Kunstvak en LO moeten voldoende afgesloten zijn. Bij besluiten en of adviezen over de overgang naar een volgend leerjaar geldt als criterium steeds het belang van de leerling. Hierbij zal, naast de beoordelingen van de vakken, tevens rekening gehouden worden met: - de capaciteiten van de leerling (onderzoeksresultaten indien aanwezig / bevindingen leerkrachten / IZW gegevens), - zijn algemene studievaardigheden (o.a. zelfstandigheid), - zijn werkhouding en motivatie, - de persoonlijke aspecten van de leerling die van belang zijn (resultaten persoonlijkheidsonderzoek, bevindingen leerkrachten, gedragsobservatie, zienswijze ouders), - de gezinsomstandigheden, - de fysieke toestand, - de verwachtingen van de leerkrachten met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van de leerling. Bij discussie over leerlingen, zoals aangegeven in de overgangsnormen per leerjaar, worden besluiten genomen vanuit de intentie leerlingen waar mogelijk kansen te bieden. 3

4 Hoofdstuk 2 - Afspraken 2.1. Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers - Elke leerling ontvangt vier cijferrapporten. Het vierde rapport is eindrapport waarop de overgangsnormen van toepassing zijn - Rapportcijfers zijn het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers per vak, conform de afspraken per vak en/of afdeling - Rapportcijfers zijn gebaseerd op minimaal 2 cijfers per periode voor één- en twee-uursvakken per week en minimaal 4 cijfers voor vakken met 3 of meer uren. - Rapportcijfers worden berekend door middel van het bepalen van het voortschrijdend gemiddelde van de behaalde cijfers - Rapportcijfers worden rekenkundig afgerond op getallen met één decimaal voor de rapporten 1/ tm 3, het 4 e rapport wordt afgerond op hele cijfers - Op rapporten wordt niet lager gecijferd dan Leerlingen en ouders/verzorgers hebben recht op inzage in het tot stand komen van de rapportcijfers 2.2. Afspraken overgangsnormen - Bij de overgangsnormen wordt de term minpunt gehanteerd: Cijfer 5 = 1 minpunt Cijfer 4 = 2 minpunten Cijfer 3 = 3 minpunten - Besluiten over de overgang en/of over op- en afstromen worden genomen door de docentenvergadering. - Bij een besluit tot afwijzing geeft de docentenvergadering een gericht advies over de vervolgopleiding. - Tweemaal doubleren in eenzelfde leerjaar is niet toegestaan - Doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan - In de discussie worden de resultaten op het gebied van IZW bij de beoordeling betrokken. In bijzondere omstandigheden kan afgeweken worden van de richtlijnen zoals in deze brochure aangegeven zijn 4

5 Hoofdstuk 3 - Revisie Besluiten betreffende bevordering en afwijzing van leerlingen worden, conform de overgangsnormen, genomen door de docentenvergadering. In bijzondere gevallen kunnen besluiten van de docentenvergadering ten aanzien van bevordering en afwijzing worden herzien. De bevoegdheid daartoe ligt bij de Commissie van Beroep, bestaande uit de rector (voorzitter), een door de MR aan te wijzen lid en een afdelingsleider uit een andere dan de betrokken afdeling, na consultatie van de betrokken docenten (zo mogelijk alle betrokken docenten, maar in elk geval 50%). Revisie kan geschieden op grond van het bekend worden van nieuwe, mogelijk doorslaggevende argumenten die in de besluitvorming tot dan toe geen rol hebben gespeeld en/of bij evidente fouten, vergissingen, gemaakt door de docentenvergadering. Na kennisneming van de gegevens en de docenten gehoord hebbend, neemt de Commissie van Beroep een beslissing. Verzoeken tot herziening van een overgangsbesluit kunnen door de ouders of door de meerderjarige leerling schriftelijk bij de rector worden ingediend, binnen 3 dagen na bekendmaking van het besluit. In dit kader wijzen wij de ouders op het belang van het tijdig, d.w.z. vóór de overgangsvergaderingen, aan de school verschaffen van alle, voor de beslissing relevante gegevens. Hoofdstuk 4 - Overgang mavo 4 naar havo 4, havo 5 naar vwo 5 Aan de overstap van mavo 4 naar havo 4 en van havo 5 naar vwo 5 worden door het Hendrik Pierson College de volgende toelatingseisen gesteld: - Een SE/CE cijfer van 6.8 of hoger voor de examenvakken - Een positief advies van 80 % van de lesgevende docenten van de toeleverende afdeling of school - Minimaal het cijfer 6 voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets. Over een verzoek tot toelating binnen de eigen school wordt het besluit genomen in een vergadering van betrokken docenten uit beide afdelingen. 5

6 Hoofdstuk 5 - Opstromen: Overstap naar een ander ( hoger gelegen ) traject 1. Elke rapportperiode wordt het rapport op de volgende punten gewogen: - gemiddelde van cijfers - cijfers voor Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen - beoordeling van de vaardigheden inzicht, zelfstandigheid en werkhouding 2. Attitude van de leerling is van groot belang. Criteria/voorwaarden die aan opstromen gesteld worden: - Gemiddelde cijfer, minimaal een 7.5, waarbij alle cijfers vermeld op het rapport meewegen met de factor 1. - Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen mag geen lager cijfer op het rapport vermeld staan dan Voor de vaardigheden inzicht, zelfstandigheid en werkhouding moeten de docenten overwegend goede beoordelingen gegeven hebben. Met name de beoordelingen voor het item inzicht zullen zwaar meewegen in de besluitvorming. - Docentenvergadering: tijdens een leerlingbespreking bespreken de docenten een eerste keer de mogelijkheden van de leerlingen t.a.v. opstromen. De uiteindelijke beslissing wordt genomen tijdens een, op de leerlingbespreking volgende, rapportvergadering. - Het besluit is bindend Hoofdstuk 6 - Algemene opmerking betreffende het cijfer voor de Rekentoets In de overgangsnormen van klas 3 vmbo en mavo en klas 4 havo en 5 vwo is sprake van weging van het cijfer voor de Rekentoets. Hierbij zal gehandeld worden conform de wet- en regelgeving betreffende de weging van de Rekentoets in de zak-slaagregeling, die nog in ontwikkeling is. Waarschijnlijk zal het cijfer van de Rekentoets voor de bovengenoemde klassen op de hier vermelde wijze meegewogen gaan worden in de overgangsnormen vanaf het jaar

7 Hoofdstuk 7 - Overgangsnormen vwo/havo Klas vwo 1 naar klas vwo 2, Klas V/H 1 naar klas V/H 2, Klas havo 1 naar klas havo 2 Bevordering: Bij maximaal 2 minpunten Discussie: Bij 3 minpunten in 2 of 3 vakken of 4 minpunten in 2 vakken Afgewezen: In de overige gevallen Klas vwo 2 naar klas vwo 3, Klas V/H 2 naar klas H3, Klas havo 2 naar klas havo 3 Bevordering: Bij maximaal 2 minpunten Discussie: Bij 3 of 4 minpunten in maximaal 3 vakken, waarvan maximaal 2 minpunten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen Afgewezen: In de overige gevallen Klas V/H 2 naar klas vwo 3 Bevordering: Bij maximaal 2 minpunten en een gemiddelde van minimaal 6.8 van de niet afgeronde eindcijfers Discussie: Bij maximaal 2 minpunten en een gemiddelde van minder dan 6.8 van de niet afgeronde eindcijfers Bij 3 of 4 minpunten in maximaal 3 vakken, waarvan maximaal 2 minpunten in vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. Het behaalde gemiddelde van de niet afgeronde eindcijfers wordt meegewogen in de discussie. Afgewezen: In de overige gevallen Klas vwo 3 naar Klas vwo 4 Bevordering: Bij maximaal 2 minpunten, waarvan slechts 1 in de CE vakken* Voor bevordering naar een profiel dient minimaal het aantal van 27 punten behaald te zijn voor de 4 profielvakken Discussie: Bij 2 minpunten in de CE vakken Bij 3 of 4 minpunten, waarvan maximaal 2 minpunten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde Bij het niet behalen van de vereiste 27 punten voor de 4 profielvakken Bij stemming tellen de vakken met een CE twee maal Afgewezen: In de overige gevallen Klas havo 3 naar Klas havo 4 Bevordering: Bij maximaal 2 minpunten, waarvan slechts 1 in de CE vakken* Voor bevordering naar een profiel dient minimaal het aantal van 27 punten behaald te zijn voor de 4 profielvakken Discussie: Bij 2 minpunten in de CE vakken Bij 3 of 4 minpunten waarvan maximaal 2 minpunten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde Bij het niet behalen van de vereiste 27 punten voor de 4 profielvakken Bij stemming tellen de vakken met een CE twee maal Afgewezen: In de overige gevallen * inclusief Biologie klas 2 7

8 In de discussie worden de resultaten op het gebied van IZW bij de beoordeling betrokken. De eindkwalificatie voor de Maatschappelijke stage dient voldoende te zijn als voorwaarde voor bevordering naar klas 4 Klas vwo 4 naar klas vwo 5 - Het Combinatiecijfer wordt gevormd door het gemiddelde van de vakken Maatschappijleer,,en Godsdienst en telt als één van de 9 examenvakkenhet totaal aantal punten voor 9 examenvakken wordt verminderd met het aantal minpunten voor de vakken CKV en BO. Deze vakken geven wel minpunten maar geen compensatiepunten. - Bij onvoldoende in de vakken CKV en BO is er een verplichte herkansing in het volgende jaar, die tot een voldoende moet leiden. - Er mogen maximaal l 2 minpunten behaald worden in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en de rekentoets. - 2 minpunten voor één van deze kernvakken en een totaal aantal van 52 punten of meer valt altijd binnen het discussiegebied. - Bij stemming na discussie tellen de vakken met een CE twee maal. Bevorderingsschema Totaal aantal punten in de of meer examenvakken Onvoldoendes Geen * * * + + 1x het cijfer 5 * * x het cijfer 4 * D x het cijfer 4 in 1 kernvak * D D D D 2x het cijfer 5 - D D + + 1x het cijfer 3 - D D D + 1x het cijfer 4 en 1x het cijfer D D + 3x het cijfer D D 1x het cijfer 3 en 1x het cijfer D 2x het cijfer D + = bevorderen - = afwijzen D = discussiegebied * = n.v.t. Klas vwo 5 naar klas vwo 6 - Het combinatiecijfer wordt gevormd door het gemiddelde van de vakken Maatschappijleer en godsdienst, en telt als één van de 9 examenvakken. - Het totaal aantal punten voor 9 examenvakken wordt verminderd met het aantal min punten voor de vakken CKV en BO. Deze vakken geven wel minpunten maar geen compensatiepunten. - Bij een onvoldoende resultaat in de vakken CKV en BO is er een verplichte herkansing in het volgende jaar, die tot een voldoende moet leiden. 8

9 - Er mag maximaal 1 minpunt behaald worden in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en de rekentoets. - 2 minpunten voor één van deze kernvakken en een totaal aantal van 52 punten of meer valt altijd binnen het discussiegebied. - Het gemiddelde van de vakken met een CE dient 5,5 of hoger te zijn. - Bij stemming na discussie tellen de vakken met een CE twee maal. Bevorderingsschema Totaal aantal punten in de of meer examenvakken Onvoldoendes Geen * * * + + 1x het cijfer 5 * * x het cijfer 4 * D x het cijfer 4, in 1 kernvak * D D D D 2x het cijfer 5 - D D + + 1x het cijfer 3 - D D D + 1x het cijfer 4 en 1x het cijfer D D + 3x het cijfer D D 1x het cijfer 3 en 1x het cijfer D 2x het cijfer D + = bevorderen - = afwijzen D = discussiegebied * = n.v.t. Klas havo 4 naar klas havo 5 Het combinatiecijfer wordt gevormd door het gemiddelde van de vakken Maatschappijleer en Godsdienst en telt als één van de 8 examenvakken. - Het totaal aantal punten voor 8 examenvakken wordt verminderd met het aantal minpunten voor de vakken CKV en BO. Deze vakken geven wel minpunten maar geen compensatiepunten.bij een onvoldoende resultaat in de vakken CKV en BO is er een verplichte herkansing in het volgende jaar, die tot een voldoende moet leiden. - Er mag maximaal 1 minpunt behaald worden in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en de rekentoets. - 2 minpunten in één van deze kernvakken en een totaal aantal van 46 punten en hoger leidt altijd tot discussie. - Het gemiddelde van de vakken met een CE dient 5,5 of hoger te zijn. - Bij stemming na discussie tellen de vakken met een CE twee maal. Bevorderingsschema Totaal aantal punten in de of meer examenvakken Onvoldoendes Geen * * * + + 1x het cijfer 5 * * x het cijfer 4 * D x het cijfer 4 in 1 kernvak * D D D D 9

10 2x het cijfer 5 - D D + + 1x het cijfer 3 - D D D + 1x het cijfer 4 en 1x het cijfer D D + 3x het cijfer D D 1x het cijfer 3 en 1x het cijfer D 2x het cijfer D + = bevorderen - = afwijzen D = discussiegebied * = n.v.t. 10

11 Hoofdstuk 8 - Overgangsnormen mavo Klas mavo 1 naar klas mavo 2 Bevordering: Bij maximaal 2 minpunten Discussie: Bij 3 minpunten in 2 of 3 vakken, of 4 minpunten in 2 vakken Afgewezen: In alle overige gevallen Klas mavo 2 naar klas mavo 3 Bevordering: Bij maximaal 2 minpunten. Discussie: 3 of 4 minpunten in maximaal 3 vakken, waarbij maximaal 2 minpunten in de vakken Nederlands en rekenen. Het behaalde gemiddelde van de niet afgeronde eindcijfers wordt meegewogen in de discussie. Afgewezen: In alle overige gevallen. Klas mavo 3 naar mavo 4 Bevordering: Bij maximaal 3 minpunten. Het gemiddelde cijfer van de CE-vakken dient 5.5 of hoger te zijn. Discussie: Bij 4 minpunten, waarbij maximaal 1 in de vakken Nederlands en de rekentoets Afgewezen: In alle overige gevallen Voor de keuze van vakkenpakket gelden de volgende criteria: - alle cijfers zijn 6 of hoger - maximaal 1 x 4, verder 6 of hoger, waaronder tenminste 2 x 7 - maximaal 2 x 5, verder 6 of hoger, waaronder tenminste 2 x 7 - In de discussie worden de resultaten op het gebied van IZW bij de beoordeling betrokken. De vakken CKV, bewegingsonderwijs en maatschappijleer: Voor het vak CKV krijgt de leerling een cijferbeoordeling. Deze beoordeling telt volwaardig mee voor de overgang. In klas 3 krijgt de leerling één kans om van een eventuele onvoldoende cijferbeoordeling een voldoende cijferbeoordeling te maken. Een voldoende cijferbeoordeling voor CKV is voorwaarde voor deelname aan het Centraal Examen. Bij bewegingsonderwijs worden de leerprestaties van een leerling in klas 3 met een cijfer beoordeeld. Dit cijfer telt volwaardig mee voor de overgang naar klas 4. Aan het eind van klas 4 volgen de kwalificaties : onvoldoende, voldoende of goed. Een voldoende beoordeling voor bewegingsonderwijs is voorwaarde voor deelname aan het Centraal Examen. Maatschappijleer wordt met een cijfer beoordeeld, dit cijfer gaat mee naar klas 4 en telt mee in de zak- slaagregeling. Het cijfer maatschappijleer kan ook compensatie opleveren. Maatschappelijke stage: de eindkwalificatie dient voldoende te zijn als voorwaarde voor bevordering naar klas 4. 11

12 Hoofdstuk 9 - Overgangsnormen vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Klas kbl 1 naar klas kbl 2 Bevordering: Bij maximaal 2 minpunten. Discussie: Bij 3 minpunten in 2 of 3 vakken, of 4 minpunten in 2 vakken Afgewezen: In de overige gevallen Klas kbl 2 naar klas kbl 3 Bevordering: Bij maximaal 2 minpunten. Discussie: 3 of 4 minpunten in maximaal 3 vakken, waarbij maximaal 2 minpunten in de vakken Nederlands en rekenen. Het behaalde gemiddelde van de niet afgeronde eindcijfers wordt meegewogen in de discussie. Afgewezen: in de overige gevallen Klas kbl 3 naar klas kbl 4 Bevordering: bij maximaal 2 minpunten (met een 7 als compensatie; de minpunten voor de beroepsgerichte vakken tellen dubbel) het gemiddelde van de CE vakken dient 5,5 of hoger te zijn Discussie: bij 3 minpunten, waarbij maximaal 1 in de vakken Nederlands en de rekentoets. Afgewezen: in de overige gevallen In de discussie worden de resultaten op het gebied van IZW bij de beoordeling betrokken De vakken CKV, bewegingsonderwijs en maatschappijleer: Voor het vak CKV krijgt de leerling een cijferbeoordeling. Deze beoordeling telt volwaardig mee voor de overgang. Een voldoende cijferbeoordeling voor CKV is voorwaarde voor deelname aan het Centraal Examen. Bij bewegingsonderwijs worden de leerprestaties van een leerling in klas 3 met een cijfer beoordeeld. Dit cijfer telt volwaardig mee voor de overgang naar klas 4. Aan het eind van klas 4 volgen de kwalificaties : onvoldoende, voldoende of goed. Een voldoende beoordeling voor bewegingsonderwijs is voorwaarde voor deelname aan het Centraal Examen. Maatschappijleer wordt met een cijfer beoordeeld, dit cijfer gaat mee naar klas 4 en telt mee in de zak-slaagregeling. In de 4 de klas heeft de leerling recht op een herexamen (het hoogste cijfer telt). Het cijfer Maatschappijleer kan compensatie opleveren. Maatschappelijke stage: de eindkwalificatie dient voldoende te zijn als voorwaarde voor bevordering naar klas 4. 12

13 Hoofdstuk 10 - Overgangsnormen vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Algemeen Aan het eind van ieder leerjaar besluit de docentenvergadering over de bevordering van een leerling naar het volgende leerjaar. Voor dit besluit gelden overgangsnormen. In bijzondere situaties kan de docentenvergadering hiervan afwijken. In alle leerjaren wordt elke leerling met behulp van meetbare resultaten (cijfers en scores gedragsobservatie) beoordeeld op zichtbaar leergedrag (leerprestaties en schoolgedrag). Geen opvallende zaken, gewoon doorstromen. Opvallende zaken in positieve zin: voor de betreffende vakken onderwijs aanbieden op kbl niveau, eventueel aan het eind van het schooljaar opstromen. Een bbl leerling kan in het vierde leerjaar één of meerdere vakken op kbl niveau afsluiten. Opvallende zaken in negatieve zin: - de leerling volledig in beeld brengen - de begeleidingsvraag bepalen - begeleidingsafspraken maken - indien nodig een andere vorm van onderwijs bepalen - zittenblijven is alleen bij grote uitzondering aan de orde Tijdens de overgangsvergadering worden de volgende overgangsnormen gehanteerd: Klas bbl 1 naar klas bbl 2 Bevordering: Bij maximaal 2 minpunten Discussie: In de overige gevallen Klas bbl 2 naar klas bbl 3 Bevordering: Discussie: Bij maximaal 2 minpunten In de overige gevallen, waarbij maximaal 2 minpunten in de vakken Nederlands en rekenen Klas bbl 3 naar klas bbl 4 Bevordering: Bij maximaal 2 minpunten (met een 7 als compensatie; de minpunten voor de beroepsgerichte vakken tellen dubbel) Het gemiddelde van de CE vakken dient 5,5 of hoger te zijn discussie: bij 3 en 4 minpunten, waarvan maximaal 1 voor het vak Nederlands en de rekentoets afgewezen: in de overige gevallen 13

14 De vakken CKV, bewegingsonderwijs en maatschappijleer: Voor het vak CKV krijgt de leerling een cijferbeoordeling. Deze beoordeling telt volwaardig mee voor de overgang. Een voldoende cijferbeoordeling voor CKV is voorwaarde voor deelname aan het Centraal Examen. Bij bewegingsonderwijs worden de leerprestaties van een leerling in klas 3 met een cijfer beoordeeld. Dit cijfer telt volwaardig mee voor de overgang naar klas 4. Aan het eind van klas 4 volgen de kwalificaties : onvoldoende, voldoende of goed. Een voldoende beoordeling voor bewegingsonderwijs is voorwaarde voor deelname aan het Centraal Examen. Maatschappijleer wordt met een cijfer beoordeeld, dit cijfer gaat mee naar klas 4 en telt mee in de zak-slaagregeling. In de 4 de klas heeft de leerling recht op een herexamen (het hoogste cijfer telt). Het cijfer Maatschappijleer kan compensatie opleveren. Maatschappelijke stage: de eindkwalificatie dient voldoende te zijn als voorwaarde voor bevordering naar klas 4. 14

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016-2017 Inhoud Algemene opmerkingen over de rapportage 2 Inleiding 2 1. Uitgangspunten 2 Zak-slaag regeling vwo en havo 3 Zak-slaag regeling mavo en vmbo 3 2. Afspraken 4 3. Revisie 4

Nadere informatie

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast.

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. Overgangsnormen onderbouw schooljaar 2014-2015 In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. In geval van twee

Nadere informatie

De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo

De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo 1. Aan het eind van het schooljaar wordt op iedere vestiging bepaald waar de leerling

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Vernieuwde Tweede Fase

Bevorderingsreglement Vernieuwde Tweede Fase Van 4 naar 5 havo Van 4 naar 5 atheneum Van 5 naar 6 atheneum Bepalingen (voor de tweede fase) De cijfers van het eindrapport worden gevormd door het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers over het

Nadere informatie

in alle leerjaren, in alle gevallen

in alle leerjaren, in alle gevallen Bevorderingsreglement Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2014/2015 Algemeen 1.1 Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een cijferrapport. De cijfers worden tot één plaats achter de komma

Nadere informatie

Overgangsnormen Determinatie

Overgangsnormen Determinatie Overgangsnormen Determinatie 23 Overgangsnormen Rapportcijfers en eindcijfers onderbouw en middenbouw (leerjaar 1 en 2 plus 3 havo en 3 vwo) Het schooljaar wordt opgedeeld in vier perioden. Per periode

Nadere informatie

Overgangcriteria, opstroom en afstroom

Overgangcriteria, opstroom en afstroom Overgangcriteria, opstroom en afstroom www.rijswijkslyceum.nl www.vanvredenburchcollege.nl Doorstroom van leerjaar 1 naar 2 (vmbo/mavo) of 3(havo/vwo) Algemeen: Op het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch

Nadere informatie

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen Overgangsprotocol In dit overgangsprotocol voor: * leerjaar 1, 2 en 3 MAVO * leerjaar 1 MAVO/ * leerjaar 1, 2, 3 en 4 bundelt het Over Betuwe College Elst alle regels en afspraken die direct of indirect

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 2 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 2 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN LEERJAAR 1 EN 2 1. Een leerling is over bij 0 of 1 onvoldoende op het eindrapport. 2. Een leerling met 2 of 3 onvoldoendes op het eindrapport en die voor alle vakken gemiddeld

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering Gereformeerde. Scholengemeenschap. Randstad. Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo vmbo September 2007 Richtlijnen voor bevordering september 2007 0 In dit boekje staan de richtlijnen voor de bevordering

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN 2016 1 Versie 14 december 2016 Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015 BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015 1 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure Bevorderingsnormen geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. De exameneisen zijn

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 1 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 1 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN LOCATIE ZWARTEWATERLAND. LEERJAAR 1, 2 en 3 (TL)Havo/VWO

OVERGANGSNORMEN LOCATIE ZWARTEWATERLAND. LEERJAAR 1, 2 en 3 (TL)Havo/VWO OVERGANGSNORMEN LOCATIE ZWARTEWATERLAND LEERJAAR 1, 2 en 3 (TL)Havo/VWO 2012/2013 Overgangsnormen 2012 2013 Klas 1 en 2 (TL)Havo/VWO De leerlingen van leerjaar 1 en 2 krijgen drie rapporten en een eindrapport.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014/2015

Bevorderingsnormen 2014/2015 Bevorderingsnormen 2014/2015 Onder voorbehoud van goedkeuring door de MR 1 Amersfoort, januari 2015 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse

Nadere informatie

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen Bevorderingsnormen 2016-2017 VMBO Wageningen Inleiding Op het vmbo Wageningen is het schooljaar verdeeld in 3 periodes van minimaal 13 weken. Aan het eind van elke periode - begin december, medio maart

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014 Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 30 juni 2014 Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen Mavo/Havo... 6 Bevorderingsreglement brugklas Mavo/Havo:... 7 Bevorderingsnormen

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo

De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo De volgende gangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo 1. Aan het eind van het schooljaar wordt op iedere vestiging bepaald waar de leerling

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering vmbo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - vmbo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering - vmbo In dit boekje zijn de richtlijnen voor

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017 BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017 1 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure Bevorderingsnormen geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. De exameneisen zijn

Nadere informatie

Overgangsnormen. Edith Stein College

Overgangsnormen. Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2013-2014 1 Inhoud Inhoud...2 Overgangsnormen: Internationale Schakelklas...4 Overgangsnormen: Brugklas...7 Overgangsnormen: Tweede klas...9 Overgangsnormen: 23 VT...14

Nadere informatie

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55 Overgangscriteria Rijswijks Lyceum Karmozijnstraat 2 2284 GA Rijswijk T 070 336 49 44 info@rijswijkslyceum.nl www.rijswijkslyceum.nl Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070

Nadere informatie

Overgangcriteria, opstroom en afstroom

Overgangcriteria, opstroom en afstroom Overgangcriteria, opstroom en afstroom www.rijswijkslyceum.nl www.vanvredenburchcollege.nl Doorstroom van leerjaar 1 naar 2 (vmbo/mavo) of 3 (havo/vwo) Algemeen: Op het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Overgangsnormen JTC Schooljaar

Overgangsnormen JTC Schooljaar Overgangsnormen JTC Schooljaar 2014-2015 Regeling rond doubleren en gericht bevorderen Doubleren a. Doubleren in klas 1 is niet toegestaan. Indien in de rapportvergadering met 2/3 meerderheid op deze regel

Nadere informatie

Overgangsreglement Ichthus College Dronten

Overgangsreglement Ichthus College Dronten Overgangsreglement Ichthus College Dronten Versie: december 2016 Inleiding Voor u ligt het overgangsreglement, geactualiseerd n.a.v. de meest recente wet- en regelgeving en de nieuwe jaarindeling van het

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - havo/vwo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo In dit boekje zijn de richtlijnen

Nadere informatie

Voorbereidend MBO, leerjaar 2

Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016

Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016 Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016 Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen mavo/havo... 5 Brugklassen havo/vwo... 6 Brugklassen atheneum & technasium...

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark

Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark Algemene overgangsbepalingen Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark Aan het eind van ieder cursusjaar neemt de docentenvergadering t.a.v. iedere leerling een overgangsbeslissing, tenzij wegens bijzondere

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2015-2016

REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2015-2016 REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2015-2016 REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING A. REGLEMENT VAN BEOORDELING VMBO, MAVO, HAVO, VWO 1. De teamleiders zijn met een belangrijk deel

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT & BEVORDERINGSNORMEN (Dit reglement vervangt alle voorgaande bevorderingsreglementen.)

BEVORDERINGSREGLEMENT & BEVORDERINGSNORMEN (Dit reglement vervangt alle voorgaande bevorderingsreglementen.) BEVORDERINGSREGLEMENT & BEVORDERINGSNORMEN (Dit reglement vervangt alle voorgaande bevorderingsreglementen.) 11 oktober 2016 Bevorderingsreglement 1. Aan het einde van het schooljaar worden de overgangsvergaderingen

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

A T H E N E U M Inleidend Leerlingkenmerken Becijfering De brugklas en latere jaren

A T H E N E U M Inleidend Leerlingkenmerken Becijfering De brugklas en latere jaren A T H E N E U M Inleidend Binnen de Atheneumafdeling hebben we afspraken gemaakt over het geven van onderwijs dat past bij het type leerling in deze afdeling en bij de eisen die (op termijn) aan deze leerling

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM per schooljaar 2016-2017 ALGEMEEN Het is niet toegestaan om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren of dezelfde klas in een afdeling meer dan eenmaal

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - -

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - - Bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2 Onvoldoendes 5 4 5-5 4-5 5-5-5 4-4 4-5-5 Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B - - - Compensatie: 4 punten: + + + B B - - Compensatie: meer dan 4 punten: +

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

Overgangsnormen Mgr. Frencken College schooljaar

Overgangsnormen Mgr. Frencken College schooljaar Algemene uitgangspunten normen onderbouw 1) Alle vakken tellen even zwaar mee. 2) Van de eindcijfers in één decimaal van alle vakken wordt het gemiddelde berekend (de C-norm). 3) De op helen afgeronde

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie De Joost 2017-2018 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1 VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2 VMBO BB... 4 B. Bevordering naar 2

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat 2016-2017 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN. THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar

PROMOTIENORMEN. THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar 2016-2017 Rotterdam, 22 juni 2016 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs Locatie

Nadere informatie

Overgangsnormen HC

Overgangsnormen HC Leerjaar 1 De rapportcijfers worden berekend op 1 decimaal nauwkeurig. De overgangsnormen A en B worden bij het eindrapport berekend met de decimale eindcijfers per vak. Rapport 1 telt eenmaal en de rapporten

Nadere informatie

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1 Titel Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding vmbo september 2014 1 Auteur: Sectorleiding vmbo Beknopte toelichting inhoud: Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding, DV, MR Routing in school: Vervangt: eerdere

Nadere informatie

Opm: in het schooljaar 2014-2015 zal rekenen als apart vak op het rapport staan maar zal het cijfer niet meetellen in de overgangsnormen.

Opm: in het schooljaar 2014-2015 zal rekenen als apart vak op het rapport staan maar zal het cijfer niet meetellen in de overgangsnormen. Algemene uitgangspunten normen onderbouw 1) Alle vakken tellen even zwaar mee. 2) Van de eindcijfers in één decimaal van alle vakken wordt het gemiddelde berekend: de C-norm. 3) De op helen afgeronde rapportcijfers

Nadere informatie

Bevorderingsnormen atheneum havo - mavo leerjaar 1 t/m 3

Bevorderingsnormen atheneum havo - mavo leerjaar 1 t/m 3 Bevorderingsnormen 2017 2018 atheneum havo - mavo leerjaar 1 t/m 3 INHOUD 1. Algemeen... 2 1.1 Uitgangspunten... 2 1.2 Bevorderen... 2 1.3 Procedures... 3 1.4 Cijferberekening... 3 1.5 Onvolledig rapport...

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Havo 4

Bevorderingsnormen. Havo 4 Bevorderingsnormen Havo 4 BEVORDERINGSNORMEN HAVO 4 Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling kunnen

Nadere informatie

Overgangsnormen. Johannes Fontanus College. schooljaar 2015-2016. Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium

Overgangsnormen. Johannes Fontanus College. schooljaar 2015-2016. Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium Overgangsnormen schooljaar 2015-2016 Johannes Fontanus College Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium PREAMBULE Algemeen: bij de overgang worden bepaalde regels gehanteerd

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2015-2016 12 oktober 2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Een wettelijk andere berekening heeft het combinatiecijfer (zie H4/5).

Een wettelijk andere berekening heeft het combinatiecijfer (zie H4/5). 1 H A V O Inleidend Binnen de Havo afdeling bereiden wij de leerlingen voor op het HBO, terwijl ook een weg naar het Atheneum (opstroom) mogelijk moet blijven. Bij de becijfering wordt rekening gehouden

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Overgangsreglement Ichthus College Dronten

Overgangsreglement Ichthus College Dronten Overgangsreglement Ichthus College Dronten Versie: augustus 2014 Inleiding Voor u ligt een nieuw overgangsreglement, dat ingaat per augustus 2014. Er zijn twee redenen om het bestaande overgangsreglement

Nadere informatie

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo 2016-2017 BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo Bevordering in 4 havo, 4 en 5 vwo Begrippen 1. Met rapport wordt het laatste cijferrapport van het schooljaar bedoeld. 2. De vakken

Nadere informatie

Overgangsprotocol November 2013

Overgangsprotocol November 2013 Geert Groote College Amsterdam Overgangsprotocol November 2013 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding... 1 Rol van de lerarenvergadering.... 1 Overgang klas 7 naar 8... 2 Overgang klas 8 naar 9... 2 Overgang

Nadere informatie

OVERGANGSRICHTLIJNEN CSG Het Noordik. havo atheneum gymnasium

OVERGANGSRICHTLIJNEN CSG Het Noordik. havo atheneum gymnasium OVERGANGSRICHTLIJNEN CSG Het Noordik havo atheneum gymnasium schooljaar 2016/2017 Algemene regels Zitten blijven in het eerste leerjaar is niet toegestaan. keer zitten blijven in dezelfde klas of in twee

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016 VMBO Wageningen

Bevorderingsnormen 2015-2016 VMBO Wageningen VMBO Wageningen Inleiding Op het vmbo Wageningen is het schooljaar verdeeld in 3 periodes van minimaal 13 weken. Aan het eind van elke periode - begin december, medio maart en in juni/juli wordt het rapport

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark

Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark Algemene overgangsbepalingen Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark Aan het eind van ieder cursusjaar neemt de docentenvergadering t.a.v. iedere leerling een overgangsbeslissing, tenzij wegens bijzondere

Nadere informatie

Overgangsnormen Lyceum Elst

Overgangsnormen Lyceum Elst Lyceum Elst leren voor het leven Auditorium 3 Postbus 187 6660 AD ELST (gld) Telefoon: (0481) 36 29 20 website: www.lyceumelst.nl E-mail: info@lyceumelst.nl Overgangsnormen Lyceum Elst 2016-2017 Document

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN MELANCHTHON WILGENPLASLAAN SCHOOLJAAR

BEVORDERINGSNORMEN MELANCHTHON WILGENPLASLAAN SCHOOLJAAR BEVORDERINGSNORMEN MELANCHTHON WILGENPLASLAAN SCHOOLJAAR 2015-2016 Rotterdam, juni 2015 1. Algemene zaken bevorderingsvergadering Bevorderingsvergadering Melanchthon Wilgenplaslaan De bevorderingsvergadering

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2012-2013 VAN HET SCHELDEMOND COLLEGE

REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2012-2013 VAN HET SCHELDEMOND COLLEGE REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING VAN HET SCHELDEMOND COLLEGE 2012-2013 1 REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING A. Reglement van Beoordeling VMBO, MAVO, HAVO, VWO 1. De teamleiders

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V. Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V. Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o Een leerling is bevorderd naar havo-2 als hij/zij: - maximaal 2

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg 2014-2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau havo en mavo (vmbo-tl). Cijfers/scores De bevorderingsbesluiten

Nadere informatie