BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Agrifonds B.V. Emissie I. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Agrifonds B.V. Emissie I. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1"

Transcriptie

1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Koetshuis Landgoed t Stort Amersfoortseweg 7 Postbus AD Maarn T F / Agrifonds B.V. Emissie I Aanbieder De initiatiefnemer en beheerder van dit fonds is Fondsbeheer B.V. (hierna beheerder ). Deze vennootschap is opgericht in 2007, destijds onder de naam Jovapa Fondsbeheer B.V. Nadat in 2008 een besloten fonds en een semi open vastgoedfonds zijn gelanceerd, zijn de aandelen van de beheerder in 2009 overgenomen. Momenteel worden de aandelen gehouden door Stichting Administratiekantoor Fondsbeheer. De certificaten zijn in handen van de heer A.F. Maatje. De vennootschap is gevestigd te Den Haag. Volgens de directie had de beheerder al geruime tijd het plan om te komen met een nieuw product: een Agrifonds. Het betreft hier het eerste Agrifonds voor particuliere beleggers van een niet institutionele beheerder dat funding buiten besloten kring realiseert. De doelstelling is te investeren in agrarische ondernemingen waarbij veelal het vastgoed (grond en opstallen) als beleggingsobject zullen dienen. De beheerder heeft het voornemen om binnen één fonds meerdere investeringen te kunnen doen. Voor iedere investering in een agrarische onderneming wordt een aparte emissie van obligaties uitgegeven met eigen voorwaarden, omvang en rendement. Het prospectus ziet dus enerzijds in het algemeen op het fonds in en anderzijds op de specifieke emissie en de daarbij behorende investering. De directie van de aanbieder wordt gevormd door de heer A.F. Maatje en de heer A.N.H. Gonzalez Turnhout. De heer Maatje is na zijn opleiding Management, Economie en Recht werkzaam geweest sinds 1996 als projectontwikkelaar bij Bouwfonds, Dura Vermeer en Van Garderen en Dekker Vastgoedontwikkeling. Sinds 2007 is hij actief met het initiëren en beheren van vastgoedfondsen. De heer Gonzalez Turnhout heeft de studie Bedrijfskunde voor de financiële sector aan de Amsterdamse Academie voltooid. Hij is werkzaam geweest bij ING Bank en andere financiële dienstverleners. Tevens heeft hij opleidingen verzorgd op het gebied van verzekeringen en pensioenen. Vanaf 2007 is hij actief met het beheren van vastgoedfondsen. De beheerder heeft momenteel twee fondsen onder beheer. Dat betreft I CV, een besloten fonds met twee kantoorpanden en het semi open vastgoedfonds Vastgoedfonds N.V. Dit laatste fonds bezit tevens twee kantoorpanden in Nederland en heeft recent een kleinschalig winkelcentrum in Duitsland gekocht. Het trackrecord van deze fondsen ziet er als volgt uit:! I C.V.: gerealiseerd rendement van 2007 tot heden 4,6% gemiddeld;! Vastgoedfonds N.V.: vanaf 2008 gemiddeld 7% uitgekeerd. De beheerder staat onder toezicht van de AFM en beschikt over een vergunning op grond van de Wft. Dit prospectus is niet getoetst door de AFM en het fonds staat niet onder toezicht omdat gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingsregeling voor het plaatsen van een obligatie van minder dan , - per emissie. De beheerder is lid van de Vereniging Vastgoed Fondsen. Aandachtspunten + rendement + lage kostenstructuur + inleggarantie en gedeeltelijk rendement garantie - rendement mede afhankelijk van te realiseren biogasinstallatie - weinig flexibiliteit - spreidingsrisico Structuur Het fonds, Agrifonds B.V., is een besloten vennootschap waarvan alle aandelen gehouden worden door Garantiefonds B.V. Dit is een dochtermaatschappij van de beheerder. Het fonds geeft schuldbekentenissen uit aan de beleggers in de vorm van obligaties. Na aftrek van de initiële fondskosten wordt het bedrag doorgeleend aan het beleggingsobject. De reeds bestaande Stichting Bewaarder Fondsen oefent 1

2 toezicht uit op de beheerder en behartigt de belangen van de obligatiehouders. De rechten van de obligatiehouders zijn overigens zeer beperkt. Zo zijn de obligaties wel verhandelbaar maar alleen als men zelf een koper vindt. Nieuw in de structuur is dat de beheerder een garantiefonds heeft opgericht. Dit garantiefonds houdt alle aandelen van het fonds en verstrekt een garantie ten gunste van de obligatiehouders voor het nakomen van de verplichtingen van het fonds. Dit garantiefonds heeft echter een zeer beperkt vermogen dat zal worden versterkt met slechts 1% van deze en iedere vervolgemissie. Zie verder onder risico s en zekerheden, met name omdat dit niet de belangrijkste zekerheid is. Veelal verstrekken obligatiefondsen een lening aan een andere vennootschap binnen de fondsstructuur of investeren zelf de ontvangen gelden van obligatiehouders. Dit fonds verstrekt echter een lening van , - aan een beleggingsobject dat niet tot de fondsstructuur behoort. Het beleggingsobject betreft Agrarische Grond Tsjechië B.V., een Nederlandse houdstermaatschappij van de Tsjechische vennootschap Bohemen Grondfonds sro dat onder andere 544 ha akkerbouwgrond bezit. Fiscaal is sprake van een Box 3 belegging voor de particuliere belegger. Dat betekent dat alleen de waarde van de belegging jaarlijks in de belastingheffing betrokken wordt tegen effectief 1,2% belasting over het vermogen. Het beleggingsobject Deze eerste emissie betrefteen investering door middel van een lening van , - in Agrarische Grond Tsjechië B.V. Deze vennootschap is onderdeel van de Wieringerwaard groep waarvan de indirecte moedermaatschappij Wieringerwaard Invest VII B.V. een garantie verstrekt aan het fonds. Deze maatschappij beschikt over een aanzienlijk eigen vermogen van in ieder geval 16 miljoen ( 78 miljoen inclusief gedeeltelijk achtergestelde obligatieleningen). Agrarische Grond Tsjechië B.V. (hierna AGT ) beschikt zelf over een vermogen van 2 miljoen. Het doel van de lening van het fonds is dat AGT een lening aan haar dochtermaatschappij in Tsjechië, Bohemen Grondfonds sro, kan saneren en op deze wijze AGT zelf herfinanciert: AGT kan 1,5 miljoen terugbetalen op kapitaal aan Wieringerwaard en houdt , - beschikbaar voor investeringen. Deze investeringen zullen met name plaats moeten gaan vinden in een biogasinstallatie. Hier wordt later in de analyse op teruggekomen. Bohemen Grondfonds sro heeft 544 ha akkerbouwgrond in bezit. Dit is de laatste twee jaren in kleine delen gekocht van particuliere bezitters. De gronden zijn gelegen in de regio Pelhrimov in Tsjechië tussen Praag en de Oostenrijkse grens. Dit is een economisch sterke regio. De totale kostprijs van de grond is (inclusief kosten) , -. Dit is tevens de taxatiewaarde van de grond (inclusief opstallen). Op de grond zit een bankfinanciering van , -. Deze blijft in stand en wordt geleidelijk afgelost in de toekomst. Er is dus een overwaarde in de grond van , -. Dit is voldoende voor de zekerheden aan AGT Bohemen Grondfonds sro ontvangt pacht en huur voor de akkerbouwgronden en een bonusbetaling vanuit Bohemen Biogas sro in verband met een 10 jarig leveringscontract voor grondstoffen (maïs en kuilgras) voor een nog te realiseren biogasinstallatie. Daardoor ontvangt Bohemen Grondfonds sro volgens de begroting voldoende inkomsten om rente en aflossing aan AGT te voldoen en AGT vervolgens aan het Fonds. Het Fonds belegt derhalve indirect in de grond in eigendom van Bohemen Grondfonds sro, waarvan een belangrijk deel van de inkomsten moet worden gerealiseerd via Bohemen Biogas sro. Afbeelding 1 Structuuroverzicht Wieringerwaard Invest VII B.V. Obligatiehouders Fondsbeheer B.V. Beheerder Agrarische Grond Tsjechië B.V. Garantiefonds B.V. Beheer fee Stichting Bewaarder Bohemen Biogas S.r.o Opbrengst KW/h Bohemen Grondfonds S.r.o Agrifonds B.V. Pacht Fonds 2! Hypotheek Exploitatie Grond 2! Hypotheek Toezicht & Zekerheden 2

3 Biogasinstallatie In 2011 verwacht AGT via een andere dochtermaatschappij, Bohemen Biogas sro, één biogasinstallatie te realiseren. Dit is een bestaand model centrale van een gerenommeerde leverancier (Envitec uit Duitsland) met een bewezen staat van dienst. Tevens zijn er dan contracten met de energiemaatschappij voor de afname van stroom tegen vaste prijzen. Daardoor kan de biogasinstallatie een goed rendement maken. De beheerder heeft de begrotingen hiervan beoordeeld en ter beschikking. Uit dit rendement zal Bohemen Biogas sro jaarlijks een vergoeding voldoen van , - aan Bohemen Grondfonds sro voor het feit dat Bohemen Grondfonds sro er zorg voor draagt dat haar pachters grondstoffen leveren voor de biogasinstallatie. Daarnaast volgt na 10 jaar een eenmalige extra vergoeding van , -. Hiervoor is tussen beide ondernemingen een contract afgesloten met een looptijd van 10 jaren. Fondsinvestering en financiering Het totale fondsvolume bedraagt , - te plaatsen in 222 obligaties van , - per stuk. Uit de initiële fondskosten is bijzonder dat 1% ( ) wordt voldaan aan Garantiefonds B.V. ten gunste van vermogensvorming voor garantieverstrekking aan de obligatiehouders. Daarnaast zijn er , - kosten. Deze bestaan voor een belangrijk deel uit kosten selectie beleggingsobject (1,75%) en structureringskosten (3,5%). Naast een beperkte liquiditeitsreserve van 6.400, - resteert dan een lening welke het fonds aan AGT verstrekt van , -. Door het aantrekken van een obligatielening wordt het fonds eigenlijk volledig gefinancierd met vreemd vermogen van de beleggers, behalve de , - gestort oprichtingskapitaal. Rendement Op de obligaties wordt een vaste couponrente uitgekeerd van 8,75%. Daarnaast zal bij aflossing van de obligatie een premie worden betaald van 1,25% per jaar. Door deze aflossing tegen een hogere koers (112,5% bij 10 jaar looptijd) komt het rendement uit op 10% per jaar gedurende de gehele looptijd. Daarvan is 1,25% (de aflospremie) gegarandeerd rendement. Het fonds zelf maakt nog een beperkt resultaat op basis van haar begroting. Dit komt ten goede aan beheerder. Vandaar dat geen hoge liquiditeitsreserve noodzakelijk is. Kosten en vergoedingen De initiële fondskosten zijn marktconform wat betreft de oprichtingskosten en structureringskosten (3,5%). Daarnaast wordt echter nog een acquisitiekostenvergoeding betaald van 1,75% van het vermogen en een even hoge bijdrage aan de marketingkosten. De totale initiële kosten komen, na aftrek van de dotatie aan het garantiefonds op 8,6%. Dit is aan de hoge kant maar wordt mede veroorzaakt door het feit dat het fonds een beperkte omvang heeft. De extra kosten zien met name op de kosten in verband met een buitenlands beleggingsobject. Opvallend is tevens dat een aparte post toetsingskosten wordt opgevoerd. De beheerder heeft bevestigd dat dit te maken heeft met de extra kosten van derden waarmee aanbieders tegenwoordig te maken hebben voor analyses en ratingen van het prospectus. Daarentegen zijn de jaarlijkse fondskosten weer beperkt. Het betreft hier alleen een vergoeding voor de administratie- en accountantskosten van vast 9.000, - per jaar en een management- en beheervergoeding van 0,75% van het fondsvermogen. Dat is in vergelijking met andere fondsen een beperkt bedrag, zeker bij deze fondsomvang. Vaak wordt 1% in rekening gebracht. Het fonds heeft een Total Expense Ratio (hierna TER ) van 2,4%. Deze TER is gemiddeld voor de markt. Ook hier geld een hoge TER voor de initiële fondskosten en een lage TER voor de jaarlijkse kosten. Risico s en zekerheden Omdat hier sprake is van het verstrekken van een lening aan een derde (AGT) waarbij het rendement voor rente en aflossing moet komen uit Bohemen Grondfonds sro en uit Bohemen Biogas sro is van belang na te gaan of deze ondernemingen voldoende resultaat maken. Dit is volgens de directie van de beheerder voldoende op basis van de begrotingen, waarbij contracten aan ten grondslag liggen met een langere looptijd dan het fonds. Het risico zit echter met name in het niet of niet tijdig kunnen realiseren van de biogasinstallatie. Vergunningen of technische problemen kunnen tot vertraging leiden. Om dit risico af te dekken is men heel ver gegaan: Wieringerwaard Invest VII B.V., de indirecte moedermaatschappij heeft een garantie afgegeven aan het fonds dat als de biogasinstallatie niet gerealiseerd wordt het volledige bedrag van de hoofdsom ad , - terugbetaald zal worden., het Daarnaast geeft zij tevens een garantie op de aflospremie van 1,25% per jaar. Per saldo is hier dus sprake van een inleggarantie en een garantie op een deel van het rendement. Daarmee is sprake van een uitzonderlijk hoge garantie en wordt het risico voor de beleggers beperkt tot slechts een rendementsrisico. Het betreft een veilige belegging indien de garantiegever over voldoende vermogen beschikt. Op dit moment (balanspositie ultimo 2009) is het eigen vermogen van de garantiegever ruim voldoende. Tevens is voorzien dat AGT geen rendement mag uitkeren aan haar aandeelhouder voordat de verplichtingen aan het fonds door AGT voldaan zijn. Omdat een belangrijke dekking voor het fonds ook de waarde van de grond betreft zal het fonds de beschikking verkrijgen over twee afgeleide zekerheden van AGT: Bohemen Grondfonds sro mag het vastgoed niet vervreemden zonder toestemming van het fonds c.q. de bewaarder. Ook heeft AGT een tweede hypotheek gevestigd op de grond. Dit recht wordt ook overgedragen aan het fonds als zekerheid voor de lening c.q. aan bewaarder. Natuurlijk blijft een onvoorzien risico bestaan van eventuele waardedaling van de grond. Het valutarisico voor het fonds is beperkt omdat de lening en aflossing in euro s zal plaatsvinden. Wel is AGT afhankelijk van resultaat in Tsjechische kronen. AGT heeft aangegeven dat het valutarisico door AGT via swaps zal worden afgedekt. Deze kosten komen voor rekening van AGT. 3

4 Overige opmerkingen Omdat dit de eerste emissie is van het fonds dat meerdere emissies gaat plaatsen is het prospectus een samenstelling van kenmerken van het fonds zelf en informatie over de eerste emissie. Daardoor is het moeilijk te lezen, maar met dit onderscheid voor ogen is duidelijk dat alle informatie die nodig is erin staat en de kern van de investering van Emissie I duidelijk is. De Stichting Bewaarder is echt een onafhankelijke stichting. Het bestuur wordt gevormd door de heer T. van Bussel. De directie van de beheerder geeft desgevraagd aan dat gesprekken met een mogelijke tweede bestuurder hebben plaatsgevonden. Door het aantrekken van een tweede bestuurder zou de Stichting niet alleen deskundiger worden maar ook een meer onafhankelijk. De analyse van de eerste emissie van het Agrifonds B.V. is in opdracht geschreven voor Fondsbeheer B.V. copyright Beurswaage 6 augustus 2010 Gelet op de aard van haar activiteiten is Beurswaage B.V. niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat Beurswaage B.V. niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De fondsanalyses bevatten geen advies om deel te nemen in de obligatielening. Voor advies wordt u verwezen naar uw beleggingsadviseur. Alle genoemde kosten en rendementen zijn vastgesteld op basis van prognoses. Aan deze cijfers zijn geen rechten te ontlenen. De waarde van iedere belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 4

5 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN!"#"$%$&&'%'"$(")"$*

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie) Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie) Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie)

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wieringerwaard Flex Obligatie. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Wieringerwaard Flex Obligatie. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Wieringerwaard Flex Obligatie Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Neddex Winkelfonds Duitsland II N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Neddex Winkelfonds Duitsland II N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Neddex Winkelfonds Duitsland II N.V. Inleiding Deze analyse betreft een

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2 Aanbieder Het betreft hier de uitgifte van Tranche 2 van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed van Schild Holland Fonds N.V. Dit

Nadere informatie

BEURSWAAGE. SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV 9,4% * rendement Realistisch in rendement Prospectus AEFIDES Vastgoed XV CV Prospectus d.d. 8 september 2008 in verband met de uitgifte van 92 Participaties van 50.000 (totaal 4.600.000) in AEFIDES VASTGOED

Nadere informatie

U kunt d.m.v. navigatieknoppen. navigeren door deze pdf, maak wel gebruik van het handje-symbool. Prospectus

U kunt d.m.v. navigatieknoppen. navigeren door deze pdf, maak wel gebruik van het handje-symbool. Prospectus U kunt d.m.v. navigatieknoppen handig en snel navigeren door deze pdf, maak wel gebruik van het handje-symbool Prospectus 1 juni 2011 1 COLOFON ONTWERP: EN PAUL PRODUCTIE: WOLTERS CONSTANT WWW.WVW.NU TANGHE

Nadere informatie

PROSPECTUS OBLIGATIEFONDS HAERZATHE STUDENTENUNITS I BV. Haerzathe Investments

PROSPECTUS OBLIGATIEFONDS HAERZATHE STUDENTENUNITS I BV. Haerzathe Investments PROSPECTUS OBLIGATIEFONDS HAERZATHE STUDENTENUNITS I BV Haerzathe Investments Haerzathe Investments ProsPectus obligatiefonds HaerzatHe studentenunits i bv Haerzathe Studentenunits I B.V. 1 Colofon Dit

Nadere informatie

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland Supermarkt Fonds Nederland Informatie Memorandum juli 2010 Supermarkt Fonds Nederland is een initiatief van Annexum Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland INFORMATIE

Nadere informatie

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen.

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. Prospectus SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. 1 Dit Prospectus geeft u als belegger essentiële informatie over de beleggingsfondsen die vallen onder SynVest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Woningfonds Apeldoorn CV

Woningfonds Apeldoorn CV Prospectus Woningfonds Apeldoorn CV Annexum heeft een bijzondere vastgoedbelegging voor u geselecteerd die bestaat uit drie woontorens gelegen te Apeldoorn. BELEGGEN IN EEN BIJZONDER NEDERLANDS VASTGOED

Nadere informatie

Grond Obligatie Fonds I B.V. Informatiememorandum

Grond Obligatie Fonds I B.V. Informatiememorandum Grond Obligatie Fonds I B.V. Informatiememorandum GROND OBLIGATIE FONDS I B.V. Informatiememorandum VOORWOORD Met veel genoegen informeren wij u over de uitgifte van een obligatielening door Grond Obligatie

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87 3971

Nadere informatie

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug Informatiememorandum Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug 1 Definities Burgervlotbrug Beheer Burgerwind EIA Echo Investments Eneco Holding Evelop

Nadere informatie

MAGAZINE. Interview Sander Haas directeur Homburg. Interview Aart Hordijk, Hoogleraar Taxatieleer. Column Ewoud de Ruiter, 3RRR belastingadviseurs

MAGAZINE. Interview Sander Haas directeur Homburg. Interview Aart Hordijk, Hoogleraar Taxatieleer. Column Ewoud de Ruiter, 3RRR belastingadviseurs MAGAZINE Interview Sander Haas directeur Homburg Interview Aart Hordijk, Hoogleraar Taxatieleer Column Ewoud de Ruiter, 3RRR belastingadviseurs Maandelijks magazine Jaargang 1 november 2010 Bedankt! Na

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement

Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement Zorgveste Slingerbosch Prospectus oktober 2011 Zorgveste Slingerbosch is een initiatief van Annexum Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement Prospectus Zorgveste Slingerbosch Belangrijke informatie

Nadere informatie

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015.

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015. INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF -Obligaties Pagina 1 van 82 INLEIDING Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) investeert zowel in veelbelovende nieuwe als reeds bestaande professionele

Nadere informatie

Informatiememorandum Supermarktfonds.nl

Informatiememorandum Supermarktfonds.nl Informatiememorandum Supermarktfonds.nl Voor en door supermarktondernemers 1 augustus 2011 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 Voorwoord 5 1. Samenvatting 6 2. Risicofactoren 9 2.1 Liquiditeit / verhandelbaarheid

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen...3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting,

Nadere informatie

Trotter International Holding BV. Prospectus OBLIGATIELENING

Trotter International Holding BV. Prospectus OBLIGATIELENING Trotter International Holding BV Prospectus OBLIGATIELENING Den Haag 10-6-2013 PROSPECTUS Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 220 nominaal 7% + winstdelende

Nadere informatie

Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V. Prospectus Vastgoed Fundament Fonds N.V. Aandeel A, Aandeel B en Aandeel C 18 december 2009 Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V. In dit document wordt een

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 278 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP WADDINXVEEN

Prospectus voor de plaatsing van 278 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP WADDINXVEEN Prospectus voor de plaatsing van 278 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP WADDINXVEEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87

Nadere informatie