BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder"

Transcriptie

1 Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2 Aanbieder Het betreft hier de uitgifte van Tranche 2 van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed van Schild Holland Fonds N.V. Dit is een winkelfonds met vastgoed in Duitsland. Het gaat om een fonds dat in meerdere tranches wordt geplaatst, waarvan dit de tweede tranche is, met een verwachte looptijd van maximaal tien jaren. Schild Holland Fonds is ruim 25 jaar actief in de vastgoedmarkt als consultant, projectmanager en vastgoedbeheerder voor met name semi overheid, thuiszorginstellingen en ROC s. Het bedrijf heeft inmiddels vele vastgoedfondsen geplaatst met Nederlands en Duits vastgoed. De laatste tijd ligt de nadruk met name op woningen en winkels in Duitsland. De directie bestaat uit de heren D. van Dijck, drs. P. Visscher en mr. E. van Veen. Samen beschikken zij over meerdere jaren ervaring en deskundigheid op het gebied van vastgoed, financiën en beleggingen. De aanbieder is aangesloten bij de Vereniging Vastgoed Fondsen (VVF). Aandachtspunten + goede risicospreiding huurders + lage rente financiering + winstdeling bij verkoop vastgoedobjecten - enkele korte huurcontracten - kosten vastgoedselectie en overbruggingsfinanciering Structuur Het fonds had bij de uitgifte van Tranche 1 de structuur van een naamloze vennootschap en is in 2008 omgevormd in een Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed. Het bestuur van de stichting is Schild Holland Fonds N.V. De deelnames bestaan uit schuldbekentenissen (obligaties) welke aan de beleggers worden uitgegeven. Er is sprake van geringe flexibiliteit voor u als belegger. Het is mogelijk om de obligaties te verhandelen, maar u dient zelf een koper te vinden. Ga dus uit van een belegging met een termijn van 3 9 jaren, afhankelijk van de looptijd van de obligatie. In reactie geeft de directie van Schild Holland Fonds aan dat, ondanks het ontbreken van een inkoopverplichting, obligaties altijd kunnen worden aangeboden bij de beheerder. De beleggers verkrijgen een obligatie en worden obligatiehouder in het fonds. In feite geeft men een lening aan het fonds welke daarvoor een schuldbekentenis afgeeft. In dit geval worden er zeven verschillende soorten obligaties uitgegeven. Afhankelijk van de omvang variëren ook de opbrengsten. Dit komt door een andere winstdeling en emissiekosten per obligatievorm. Hoewel sprake is van een obligatie (verhandelbaar effect) blijkt nergens een garantie van een gelieerde maatschappij voor aflossing en rentebetaling. Eén van de kenmerken van een obligatiefonds is dat de belegger meestal minder zeggenschap heeft op het fonds in verhouding tot participaties in een CV of Certificaten in een open fonds en niet direct in vastgoed belegt. Beheerder en Initiatiefnemer in dit prospectus staan niet onder toezicht van de AFM omdat een beroep op een vrijstelling voor de vergunningplicht wordt gedaan. Fiscaal is sprake van een belegging van vermogen: de particulier belegger wordt slechts belast via de forfaitaire heffing van 1,2% in Box 3 van de inkomstenbelasting. In verband met de optimalisering van de renteaftrek in Duitsland is het fonds omgezet van een N.V. in een stichting. Vorig jaar is de Duitse wetgeving ten aanzien van renteaftrek en verliescompensatie aangescherpt, en kan maximaal 1 miljoen euro zonder beperking aan rente worden afgetrokken. De structuur van een stichting die een bedrijf uitoefent is niet benoemd als een organisatie waarbij de renteaftrek is beperkt tot 1 miljoen euro. Met de omvorming van het fonds in een stichting wordt de belastingheffing in Duitsland effectief gereduceerd tot nihil gedurende de exploitatieperiode

2 Beleggingsbeleid Het beleid is erop gericht in vijf jaren een fonds op te bouwen (in subfondsen) van , -. De obligatielening wordt geplaatst in verschillende tranches. Het vastgoed zal bestaan uit winkels. Gestreefd wordt naar een omvang van 5-50 winkels per object met een omvang variërend van 4 tot 18 miljoen. 20% van de beleggingen kunnen bestaan uit een andere vastgoedcategorie. Het doel is de winkels tijdens of aan het eind van de looptijd van het fonds met winst te verkopen zodat een indirect rendement wordt gerealiseerd. Het vastgoed voor Tranche 2 is reeds aangekocht, wordt rechtstreeks aan het fonds geleverd en bestaat voor 61% uit winkels en voor 39% uit woningen en zakelijke ruimte. Van de totale huurstroom wordt ruim 80% gegenereerd uit winkels. Vastgoed Het vastgoed is ondergebracht in het fonds. De totale koopsom bedraagt , -. Het prospectus geeft een beschrijving van de Duitse economie en de winkelmarkt. Daaruit valt een tendens af te leiden die positief is. Uitgangspunt daarbij is wel dat de waardestijging en huurprijsstijging constant blijft. Gelet op de huidige economische recessie kan de vraag worden gesteld of dit ook geldt voor met name de kleinere steden in Duitsland. In de fondsinvestering is rekening gehouden met extra renovatiekosten voor het object in Ilmenau en in Aken voor een bedrag van , -. De vier winkelobjecten kunnen als volgt worden samengevat: Ilmenau, een middelgrote plaats in de buurt van Nürnberg met in het centrum een passage welke gebouwd is in De passage met gebouwen bestaat uit totaal m 2. Ongeveer m 2 betreft winkelruimte. Voorts zijn er enkele woningen, een hotel/restaurant en een praktijkruimte. De belangrijkste huurders zijn Tegut Gutberlet, een supermarktketen met 300 vestigingen en Reno Shuhcentrum (750 eigen winkels). Voor het overige betreft het enkele lokale huurders. De totale huurinkomsten bedragen , - bij een koopsom van , -. Dit betekent een bruto aanvangsrendement (BAR kosten koper) van 8,4% (11,9 x de huur). Een gunstige koopsom. Wat opvalt, is dat de huurcontracten van de belangrijkste huurders in 2009 en 2011 verlengd moeten worden. Am Markt, Aken, het object is gebouwd in 2000 en bestaat uit een tweetal winkels en woningen nabij het voetgangersgebied in het centrum. De huurders van de winkels zijn Marccain, een modeketen met 83 winkels en een lokale speelgoedwinkel. De huurcontracten lopen nog 7 jaar. De huurinkomsten bedragen , - bij een koopsom van , - (BAR 6,4% k.k.). Couvenstrasse, Aken, gebouwd in 2002 bestaat het object uit één winkel en 21 woningen. De winkel is een Intersport zaak waarvan het huurcontract nog 9 jaar loopt. De ligging is centraal aan de rand van de voetgangerszone. De huuropbrengst bedraagt in totaal , - bij een koopsom van , - (BAR 7,1% k.k.). Beilngries is een kleine stad met minder dan inwoners tussen Nürnberg en München. Het betreft hier een nieuw gebouwd pand dat inmiddels in gebruik is genomen. Het is gelegen in het centrum. Het is een winkelcentrum met meerdere huurders van bekende landelijke ketens met huurcontracten van gemiddeld circa 7 jaar. Ook de plaatselijke bibliotheek is huurder. De totale huurinkomsten bedragen , - bij een koopsom van , - (BAR 7,8% k.k.). Kwaliteit, locatie en huurders van het vastgoed zijn goed. Wel dienen we ons zorgen te maken over de korte looptijd van enkele van de huurcontracten en de daardoor onvermijdelijk optredende frictieleegstand. Waarschijnlijk is dit ook een verklaring voor de relatief gunstige aankoopprijzen. Voor Ilmenau en het oudste object in Aken rekening gehouden met renovatiekosten van in totaal , -. Voorts lijkt Beilngries een erg kleine plaats om een substantiële investering te doen. In reactie geeft Schild Holland - 2 -

3 Fonds aan dat het winkelcentrum van Beilngries is gelegen in de kern van een verzorgingsgebied, een aanzuigende werking heeft in de regio en dat veel toeristen Beilngries bezoeken. Resterende looptijd huurcontracten 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% tot 1 jaar 1-2 jaar 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar 5-10 jaar > 10 jaar Gemiddelde resterende looptijd huurcontracten: 7 jaar. Rendement Het prospectus stelt een jaarlijks vaste rente van 5,25-6,75% in het vooruitzicht, afhankelijk van de categorie obligaties. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de winstdeling. Deze is afhankelijk van de omvang van de obligatie. Gemiddeld bedraagt het totaalrendement effectief 5,6-8,6% (IRR). Dit mede dankzij het feit dat dit fonds de obligatiehouders een winstdeling geeft. Het exploitatieresultaat is op basis van goede uitgangspunten berekend maar wel lager dan bij Tranche 1. Eén van de uitgangspunten zijn de kosten op basis van de hypotheekrente van 3,7%. Deze lage rente wordt bereikt door gebruik te maken van een rente swap contract, welke overigens veel geld kost ( , -). Dit betaalt u echter bij inleg en komt niet ten laste van de exploitatie. Er wordt rekening gehouden met een leegstand van 2% en met beperkte onderhoudskosten. De financiering is voor 7 jaar vast. Het risico van tussentijdse rentestijging is daardoor beperkt. Aangezien de overige kosten marktconform zijn is sprake van een realistische rendementsverwachting. De uitgangspunten zijn conservatief. Na aftrek van de rente en aflossingsverplichtingen blijft voldoende rendement over om het exploitatieresultaat positief te laten zijn. Alleen de eerste 4 jaren is er een tekort en wordt ingeteerd op de liquiditeitsreserve. Het rendement wordt gedrukt door de hoge kosten van de overbruggingsfinanciering en (niet onbelangrijk) de renteswap. Omdat sprake is van een winstdeling op de obligaties is de verwachte verkoopopbrengst van belang. De uitgangspunten voor de verkoopopbrengst zijn realistisch als het de kosten etc. betreft. Vraag is wel of een kapitalisatiefactor van 15,8 gehaald kan worden bij verkoop van deze objecten. Fondsinvestering Met een totale fondsinvestering van , - is Tranche 2 groter dan de Tranche 1. Daarvoor is , - obligatielening nodig. Dat is inclusief alle kosten en marktconform rekening houdend met de hogere kosten in Duitsland in vergelijking met Nederland. De structurerings-, marketing- en overige kosten bedragen samen ruim 3,4% van het fondsvermogen en komen (met uitzondering van de marketingkosten die worden toegerekend aan het fonds) toe aan de beheerder. Dit is lager dan het marktgemiddeld percentage van 4%. Er is bij Tranche 2 geen sprake van een garantievergoeding maar wel van hoge kosten voor de overbruggingsfinanciering ingebracht door private investeerders. De kosten voor de aankoop van het vastgoed bedragen zelfs circa 10% van de koopsom bij de investering. Dat lijkt voor Duits vastgoed realistisch, hoewel de kosten voor - 3 -

4 vastgoedselectie toekomen aan een gelieerde partij. De selectiekosten en de overbruggingsfinanciering verklaren ten dele waarom het rendement beperkt is. Financiering De hypothecaire financiering bedraagt , -. Dat is 73% van de koopsom k.k. van het vastgoed. Een lager bedrag aan vreemd vermogen dan bij Tranche 1, zodat het risico voor verplichte aflossingen bij een eventuele waardedaling van het vastgoed zich minder snel zal voordoen. De rente is voor 7 jaar vast op gemiddeld 3,7%. Inclusief het eerder genoemde bedrag van , - welke wordt betaald voor de swap (die wordt gebruikt om het renterisico af te dekken) en de eenmalige kosten voor de overbruggingsfinanciering (van , -.) is dit effectief ongeveer 4,8% per jaar. Het voordeel is een lage rente in de exploitatie maar een zware last voor de participanten bij de start van het fonds door de hoge kosten van de swap. Tevens dient jaarlijks afgelost te worden met gemiddeld 1% van de hoofdsom. Ten tijde van het uitbrengen van het prospectus was alleen de financiering van Ilmenau vastgelegd. De financiering voor de overige 3 panden is inmiddels eveneens vastgelegd. Kosten De exploitatiekosten op het vastgoed zijn redelijk laag. Totaal is ongeveer 10% gebruikelijk terwijl hier sprake is van 8,5%. Vraag is of voldoende rekening is gehouden met onderhoudskosten (2% van de huur). Ter vergelijking: veel Nederlandse fondsen houden voor bestaand vastgoed een percentage van 3-3,5% aan. Men dient te bedenken dat een deel van het vastgoed reeds geruime tijd bestaat maar in Duitsland komen veel van de onderhoudskosten ten laste van de huurder. De beheervergoeding (fondskosten) van ongeveer 6% van de huurinkomsten welke in rekening wordt gebracht is opvallend, als dit wordt afgezet tegen een benchmark van 4%. Dit lijkt zeer ruim, maar heeft ook zijn redenen. We constateren namelijk dat deze beheerder (zeker ook gezien de omvang van de vastgoedportefeuille) zeer sterk betrokken is bij het fonds en meer kosten naar zich toetrekt, waar andere fondsen veel beheertaken uitbesteden. De makelaarsvergoeding en kosten vastgoedselectie bij vastgoedaankopen zijn hoog maar in lijn met de rest van de Duitse markt. Emissiekosten worden in rekening gebracht variërend van 0,5% tot 2,5% per klasse obligaties. Voor de obligaties welke alleen in Duitsland worden geplaatst wordt 5% emissiekosten berekend. De overige kosten zijn normaal. Risico s Aangezien de objecten en de locatie goed zijn, is het vastgoedrisico zeer beperkt. Bij de huursituatie is sprake van een goede spreiding over meerdere huurders. Enkele huurcontracten hebben nog maar een beperkte looptijd, met name in Ilmenau. Wij vragen ons af of er wel voldoende rekening wordt gehouden met leegstandrisico of dalende huurniveaus. In de prognose worden de huren zelfs geïndexeerd. Ten aanzien van de financieringswijze geldt dat de lagere rente dan de marktrente voor 7 jaar voldoende is afgedekt door de renteswap. Aangezien het exploitatierendement, na aftrek van de obligatierente, de eerste 4 jaren weinig ruimte biedt voor tegenvallers, betekent een kleine tegenvaller in de exploitatie (bijvoorbeeld door een hogere leegstand dan voorzien) een liquiditeitsrisico. Na 4 jaar wordt die situatie jaarlijks beter. Omdat hier sprake is van een groeifonds met meerdere tranches is geregeld dat de risico s gedeeld worden (pooling). Dit betekent dat de huurinkomsten van alle objecten in hetzelfde fonds vallen en dus een betere risicodekking. Aan de andere kant kan het risico juist ook toenemen indien andere tranches een hoger risico hebben. Een garantie van de moedermaatschappij of andere vorm van garantie ontbreekt. Aangegeven wordt dat het risico en het rendement van Tranche 2 geen gevolgen hebben voor Tranche 1 en omgekeerd. Overige opmerkingen - 4 -

5 De Stichting Obligatiehouders SDF, de Trustee, vertegenwoordigd de belangen van de obligatiehouders en is echt een onafhankelijke stichting. Zijn heeft verregaande bevoegdheden om de belangen van de obligatiehouders te dienen. Dat schept vertrouwen. Overigens zijn de zeggenschapsrechten van de deelnemers in een obligatiefonds structuur beperkt. Dat geldt echter ook voor de aansprakelijkheid. Men kan hooguit het bedrag van de inleg verliezen. De analyse van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2 is in opdracht geschreven voor Schild Holland Fonds N.V. Copyright Beurswaage 22 oktober 2009 Gelet op de aard van haar activiteiten is Beurswaage B.V. niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat Beurswaage B.V. niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De fondsanalyses bevatten geen advies om deel te nemen in het betreffende fonds. Voor advies wordt u verwezen naar uw beleggingsadviseur. Alle genoemde kosten en rendementen zijn vastgesteld op basis van prognoses. Aan deze cijfers zijn geen rechten te ontlenen. De waarde van iedere belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

BEURSWAAGE. SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland Supermarkt Fonds Nederland Informatie Memorandum juli 2010 Supermarkt Fonds Nederland is een initiatief van Annexum Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland INFORMATIE

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V.

Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V. FINANCIËLE Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V. Productinformatie over het product Woningfonds Apeldoorn C.V. A. Korte weergave van de beleggingsinstelling Annexum Beheer B.V. is de beheerder

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV 2 Inhoudsopgave 1) Belangrijke informatie 5 2) Samenvatting 7 3) Risicofactoren 13 4) Betrokken partijen 16 5) Definities 17 6) Duitse winkelmarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s bruto aanvangsrendement en de Total Expense Ratio Universiteit van Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie Afdeling Business

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87 3971

Nadere informatie

Antea Vastgoed Palazzo CV

Antea Vastgoed Palazzo CV P R O S P E C T U S P R O S P E C T U S Antea Vastgoed Palazzo CV Uitgifte van 204 participaties ieder groot g 25.000 Minimumdeelname: g 50.000 (exclusief 3% emissiekosten) Initiatiefnemer: Antea Vastgoed

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

t Kompas Informatiememorandum Winkelvastgoedfonds CV Een initiatief van In samenwerking met

t Kompas Informatiememorandum Winkelvastgoedfonds CV Een initiatief van In samenwerking met Een initiatief van In samenwerking met Heeneman & Theelen Vastgoed BV Herengracht 566, 1017 CH Amsterdam tel. +31 (0)20-423 53 02 info@heenemantheelen.nl www.heenemantheelen.nl First Table Asset Consultants

Nadere informatie

4 e emissie Vastgoedfonds B&S Kantoren XI CV

4 e emissie Vastgoedfonds B&S Kantoren XI CV 4 e emissie Vastgoedfonds B&S Kantoren XI CV PROSPECTUS vierde emissie Vastgoedfonds B&S Kantoren XI CV B&S Kantoren XI CV is een initiatief van Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV. De eerste drie

Nadere informatie

ING Real Estate Woningfonds VI CV

ING Real Estate Woningfonds VI CV AUSTRALIE / AZIE / EUROPE / GROOT-BRITTANNIE / NOORD-AMERIKA ING Real Estate Woningfonds VI CV PROSPECTUS Haagse Poort Schenkkade 65 Postbus 90463 2509 LL Den Haag T 070 341 89 89 F 070 341 95 25 I www.privatefundmanagement.nl

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Beleggen in Duits Vastgoed

Beleggen in Duits Vastgoed Producten Beleggen in Duits Vastgoed Beleggen in woningen, zorgwoningen en winkelcentra in Duitsland. Voor een goed rendement en een overzichtelijk risico belegt u in SynVest German RealEstate Fund NV.

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds SAMENVATTING Prospectus vastgoedfonds Prospectus vastgoedfonds een initiatief van 3 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Samenvatting 7 2 Risicofactoren 21 3 Beleggingsbeleid 27 4 De Objecten 31

Nadere informatie

Beleggen in besloten vastgoedfondsen

Beleggen in besloten vastgoedfondsen Beleggen in besloten vastgoedfondsen Onderzoek naar de prognosemodellen en financieringsstructuren van de Nederlandse besloten vastgoedfondsen Masterproof ASRE-MSRE 2007-2010 Auteur: R. van Kooten Datum:

Nadere informatie

ING Real Estate Woningfonds VI CV

ING Real Estate Woningfonds VI CV EUROPA / AZIE / AUSTRALIE / GROOT BRITTANNIE / VERENIGDE STATEN ING Real Estate Woningfonds VI CV BROCHURE De Autoriteit Financiële Markten heeft op 14 november 2005 aan de Beheerder van het fonds ING

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

Vos. Retail Fund III NV

Vos. Retail Fund III NV Vos Retail Fund III NV Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Betrokken partijen 8 3 Definities 9 4 Zo werkt het 10 5 Inschrijfprocedure 12 6 Samenvatting 13 7 Kerngegevens 17 8 Vos Investment Groep NV 18 8.1

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Holding N.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2014

Nadere informatie

Een initiatief van: Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV onderdeel van ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV

Een initiatief van: Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV onderdeel van ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV Een initiatief van: Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV onderdeel van ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV ABN AMRO BOUWFONDS VASTGOEDFONDS VII DISTRIFONDS II NEDERLAND CV Inhoudsopgave Definities

Nadere informatie

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011 Vastgoedfonds II Jaarverslag 2011 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Verslag van de beherend vennoot 3 Financieel verslag en resultaat van het fonds 13 Jaarrekening 19 Balans per 31 december 2011 21

Nadere informatie