uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 13-02-2014"

Transcriptie

1 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker tel , fax Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/ agenda gemeenteraad vrijdag 28 februari 2014 Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 28 februari 2014 om 19 uur in de gemeenteraadzaal van het stadhuis voor de afhandeling van onderstaande agenda: openbare zitting Goedkeuring notulen gemeenteraadszitting 31 januari Politieaangelegenheden: a. Politieverordeningen: tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de laatste-100-dagenviering: vaststelling. b. Personeel: operationeel kader: 1. Vacant verklaren van 2 functies van hoofdinspecteur van politie (dienst meldkamer). 2. Vacant verklaren van 1 functie van inspecteur van politie (dienst lokale recherche). c. Personeel: administratief en logistiek kader: aanwerving contractueel CALogpersoneelslid niveau D omwille van dringende nood (dienst meldkamer). d. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: uitgaven van meer dan EUR: vaststelling van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden. 2. Stedelijke brandweer: verslag inspectiebezoek: kennisneming. 3. Ontwikkelingssamenwerking: a. Convenant met Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas vzw: goedkeuring. b. Convenant met ngo Bevrijde Wereld: goedkeuring. c. Convenant met Beweging in de Stad: goedkeuring. d. Convenant met Dwagulu-Dekkente vzw: goedkeuring. e. Convenant met ngo Studio Globo: goedkeuring. 4. Gemeentegoederen: verwervingen en vervreemdingen: Uilenstraat: verwezenlijking: aankoop grondstroken en pachtverbrekingen. 5. Gemeentepersoneel: a. Managementteam: samenstelling: wijziging. b. Administratief personeel: 1. Vacant verklaren van 4 functies van clustermanager. 2. Vacant verklaren van 2 functies van beleidsadviseur. c. Veiligheidskorpsen: brandweerpersoneel: aanleggen wervingsreserve voor de functie van beroepsbrandweerman/-vrouw-autobestuurder. 6. Patrimonium: a. Persoonlijke rechten: 1. Concessies: uitbating kasteel Walburg en conciërgewoning: vaststelling voorwaarden. 2. Conciërgewoning Huis Janssens: huurovereenkomst: vaststelling voorwaarden. b. Tragewegenplan Belsele: wenselijkheidskaart en adviesnota: goedkeuring. c. Openbare verlichting: westelijke tangent N41: uitbreiding: aangepaste gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling.

2 7. Museum: legaat: aanvaarding. 8. Openbare werken: a. Onderdoorpersing spoor ter hoogte van Valkstraat-Moortelhoekstraat: aanstellen ontwerper: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling. b. Onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonwegen: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling. c. Rioproject collector Ossenhoek: sluiten samenwerkingsovereenkomst en addendum: goedkeuring. 9. Gemeentegebouwen: stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken: uitbreiding (fase 3): aangepast definitief ontwerp: vaststelling. 10. Stedelijk basisonderwijs: a. Stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele: nieuw beleidscontract met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB): goedkeuring. b. Stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken: nieuw beleidscontract met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB): goedkeuring. 11. Jeugd: a. Stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven: nieuwe vaststelling. b. Stedelijk subsidiereglement voor de bevordering van kadervorming van kinderen en jongeren: vaststelling. c. Stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van projecten rond jeugdcultuur: vaststelling. d. Sluiten samenwerkingsovereenkomst 2014 met JOMI vzw betreffende het onderhoud en de veiligheid van speelterreinen. e. Sluiten overeenkomst met Speelpleinwerkingen Waasland vzw in het kader van jeugdwerkondersteuning en vakantieaanbod. 12. Milieu: toetreding tot burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie en engagement tot opmaak klimaatplan Sint-Niklaas klimaatneutraal Mobiliteit: stedelijk subsidiereglement voor activiteiten op Autovrije Zondag 21 september 2014: vaststelling. 14. Economie: stedelijk subsidiereglement voor de gevelrenovatie van leegstaande handelspanden en/of de structurele renovatie van leegstaande handelspanden in het projectgebied in Sint-Niklaas: invoering. 15. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: uitgaven van meer dan EUR: vaststelling van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden. besloten zitting 16. Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: a. Aanvaarding ontslag en vervroegde pensioenaanvraag van een hoofdinspecteur van politie. b. Aanvaarding ontslag en vervroegde pensioenaanvraag van een inspecteur van politie. c. Benoeming geselecteerde kandidaat inspecteur van politie (dienst nabijheidspolitie: MO-teams). d. Benoeming geselecteerde kandidaat inspecteur van politie (dienst nabijheidspolitie: wijk). Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal: De commissie voor mobiliteit, economie en werk: op maandag 17 februari 2014 om 19 uur voor de punten 6c, 13 en 14. Tijdens deze commissiezitting zal het beleidsplan thema werk toegelicht worden. De commissie voor personeel, wonen en sport: op maandag 17 februari 2014 om 20 uur voor de punten 5 en 6a. Tijdens deze commissiezitting zal een toelichting over het woonbeleidsplan worden gegeven. De commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen: op dinsdag 18 februari 2014 om 19 uur voor punt 8. De commissie voor jeugd, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 18 februari 2014 om 20 uur voor de punten 6b, 11 en 12.

3 De commissie voor cultuur, toerisme en landbouw: op donderdag 20 februari 2014 om 19 uur voor punt 7. De commissie voor stedelijk basisonderwijs en kinderopvang, inburgering en participatie: op donderdag 20 februari 2014 om 20 uur voor de punten 9 en 10. De commissie voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, groen en stadsreiniging, seniorenbeleid en evenementen: op vrijdag 21 februari 2014 om 19 uur voor punt 4. Tijdens deze commissiezitting zullen toelichtingen over de verschillende concepten van verkavelingen, de gebiedsgerichte werking en het woonbeleidsplan en een stand van zaken met betrekking tot het Na-Tourcriterium worden gegeven. De commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en erediensten: op maandag 24 februari 2014 om 19 uur voor de punten 1a, 1b, 1c, 2, 3 en 16. Aansluitend zal de adviescommissie integrale veiligheid samenkomen voor de bespreking van de camerabewaking en de GAS-wetgeving. De commissie voor financiën: op dinsdag 25 februari 2014 om 19 uur voor de punten 1d en 15. Hoogachtend Johan Verhulst stadssecretaris Freddy Willockx raadslid-voorzitter

4 Gemeenteraad Bondige toelichting 28 februari 2014 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/ openbare zitting 1. Politieaangelegenheden: a. Politieverordeningen: tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de laatste-100- dagenviering: vaststelling Naar aanleiding van de laatste-100-dagenviering, die plaatsheeft op 14 maart 2014, wordt aan de gemeenteraad gevraagd een tijdelijke politieverordening vast te stellen. b. Personeel: operationeel kader: 1. Vacant verklaren van 2 functies van hoofdinspecteur van politie (dienst meldkamer) In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone vastgesteld. Een hoofdinspecteur van politie (dienst meldkamer) gaat op 1 juli 2014 met pensioen. Een andere hoofdinspecteur van politie (dienst meldkamer) gaat via interne mutatie werken voor de nabijheidspolitie: wijk, waar een functie van hoofdinspecteur vacant is. Als gevolg hiervan worden 2 functies van hoofdinspecteur van politie binnen de dienst meldkamer vacant. Aan de raad wordt gevraagd deze functies vacant te verklaren. 2. Vacant verklaren van 1 functie van inspecteur van politie (dienst lokale recherche) In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone vastgesteld. Een inspecteur van politie (dienst lokale recherche) gaat op 1 oktober 2014 met pensioen. Als gevolg hiervan wordt een functie van inspecteur van politie binnen de dienst lokale recherche vacant. Aan de raad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren. c. Personeel: administratief en logistiek kader: aanwerving contractueel CALogpersoneelslid niveau D omwille van dringende nood (dienst meldkamer) Binnen de meldkamer van de politiezone Sint-Niklaas komt een functie van onthaalmedewerker-telefonist vrij. Om de operationaliteit van de dienst niet in het gedrang te brengen, is het belangrijk de functie zo snel mogelijk in te vullen. De korpschef wenst de functie niet meer in te vullen met stadspersoneel dat ter beschikking wordt gesteld van de zone, maar wel met een CALogpersoneelslid. Aan de raad wordt dan ook gevraagd deze functie omwille van dringende nood in te vullen via een contractuele aanwerving.

5 d. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: uitgaven van meer dan EUR: vaststelling van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden Onderhandelingsprocedure na raadpleging: levering Archipol6: Update digitaal archief De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van een update van het digitaal archief Archipol6. De totale raming hiervoor bedraagt ,59 EUR ,41 EUR (21 % btw) = EUR. Vervangen 15 pc s met scherm De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van 15 pc s met scherm. De totale raming hiervoor bedraagt ,69 EUR ,31 EUR (21 % btw) = EUR. Vervangen fileserver federale politie De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van een fileserver op vraag van de federale politie. De totale raming hiervoor bedraagt 7.438,02 EUR ,98 EUR (21 % btw) = EUR. Leveren hardwareplatform Windows server De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van een hardwareplatform Windows server op vraag van de federale politie. De totale raming hiervoor bedraagt 5.785,12 EUR ,88 EUR (21 % btw) = EUR. Vervangen ADM- en MAI-servers De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van ADM- en MAI-servers. De totale raming hiervoor bedraagt ,80 EUR ,20 EUR (21 % btw) = EUR. Leveren Geo reportingtool De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van een Geo reportingtool. De totale raming hiervoor bedraagt 8.264,46 EUR ,54 EUR (21 % btw) = EUR. Leveren 4 elektrische fietsen De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van 4 elektrische fietsen voor de wijkagenten. De totale raming hiervoor bedraagt 8.264,46 EUR ,54 EUR (21 % btw) = EUR. Leveren 20 pistolen Glock met holster De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van 20 pistolen Glock met holster. De totale raming hiervoor bedraagt ,25 EUR ,75 EUR (21 % btw) = EUR. Vervangen 5 mobiele en 25 draagbare zenders Astrid met toebehoren De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het vervangen van 5 mobiele en 25 draagbare zenders Astrid met toebehoren. De totale raming hiervoor bedraagt ,39 EUR ,61 EUR (21 % btw) = EUR. Leveren 7 ademanalysetoestellen en 6 ademtesters De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van 7 ademanalysetoestellen en 6 ademtesters. De totale raming hiervoor bedraagt ,90 EUR ,10 EUR (21 % btw) = EUR.

6 Leveren mobiele ANPR voor inbouw in voertuig De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van een mobiele ANPR voor inbouw in voertuig. De totale raming hiervoor bedraagt ,62 EUR ,38 EUR (21 % btw) = EUR. Open offerteaanvraag: levering Vervangen 3 dienstvoertuigen De politiezone wenst een open offerteaanvraag op te starten voor het vervangen van de dienstvoertuigen nrs. 158, 167 en 170 inclusief politie-ombouw. De totale raming hiervoor bedraagt ,55 EUR ,45 EUR (21 % btw) = EUR. 2. Stedelijke brandweer: verslag inspectiebezoek: kennisneming Op 7 en 8 november 2013 bracht de Brandweerinspectie, ressorterend onder de FOD Binnenlandse Zaken, een inspectiebezoek aan het stedelijk brandweerkorps. Dit bezoek beoogde een controle op de toepassing van de wetten en de verordeningen en op de uitvoering van de maatregelen met betrekking tot brandbestrijding. Met van 22 januari 2014 bezorgt de FOD Binnenlandse Zaken het definitief verslag van dit inspectiebezoek. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit verslag. 3. Ontwikkelingssamenwerking: a. Convenant met Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas vzw: goedkeuring Het stadsbestuur werkte de voorbije jaren samen met diverse Sint-Niklase organisaties om sensibiliseringsactiviteiten uit te werken door middel van convenanten. Deze convenanten eindigden op 31 december Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verlenging van het convenant met Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas vzw voor de volgende 3 jaar. b. Convenant met ngo Bevrijde Wereld: goedkeuring Het stadsbestuur werkte de voorbije jaren samen met diverse Sint-Niklase organisaties om sensibiliseringsactiviteiten uit te werken door middel van convenanten. Deze convenanten eindigden op 31 december Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verlenging van het convenant met ngo Bevrijde Wereld voor de volgende 3 jaar. c. Convenant met Beweging in de Stad: goedkeuring Het stadsbestuur werkte de voorbije jaren samen met diverse Sint-Niklase organisaties om sensibiliseringsactiviteiten uit te werken door middel van convenanten. Deze convenanten eindigden op 31 december Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verlenging van het convenant met Beweging in de Stad voor de volgende 3 jaar. d. Convenant met Dwagulu-Dekkente vzw: goedkeuring Het stadsbestuur werkte de voorbije jaren samen met diverse Sint-Niklase organisaties om sensibiliseringsactiviteiten uit te werken door middel van convenanten. Deze convenanten eindigden op 31 december 2013.

7 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verlenging van het convenant met Dwagulu-Dekkente vzw voor de volgende 3 jaar. e. Convenant met ngo Studio Globo: goedkeuring Het stadsbestuur werkt samen met diverse Sint-Niklase organisaties om sensibiliseringsactiviteiten uit te werken door middel van convenanten. Voorgesteld wordt met ngo Studio Globo een convenant af te sluiten voor wat betreft de inleefateliers (voor 3de kleuterklas en lagere school), die tot eind 2013 door ngo Bevrijde Wereld werden aangeboden onder de naam Baobab. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het sluiten van een convenant met ngo Studio Globo voor de volgende 3 jaar. 4. Gemeentegoederen: verwervingen en vervreemdingen: Uilenstraat: verwezenlijking: aankoop grondstroken en pachtverbrekingen Voor de realisatie van de rooilijn en de heraanleg van de Uilenstraat kon met verschillende eigenaars een overeenkomst worden afgesloten voor de aankoop van enkele grondstroken, gelegen in de Uilenstraat, namelijk inneming 5, kadastraal bekend 8ste afdeling, sectie B, deel van nummer 157 A, groot 74 m², voor een bedrag van EUR, inneming 6, kadastraal bekend 8ste afdeling, sectie B, deel van nummer 157 B, groot 82 m², voor een bedrag van 800 EUR, innemingen 7 en 13, respectievelijk kadastraal bekend 8ste afdeling, sectie B, deel van nummer 156, groot 277 m², en 6de afdeling, sectie B, deel van nummer 812 T, groot 34 m², voor een bedrag van EUR, inneming 8, kadastraal bekend 6de afdeling, sectie B, deel van nummer 810, groot 75 m², voor een bedrag van 510 EUR, inneming 9, kadastraal bekend 8ste afdeling, sectie B, deel van nummer 155, groot 38 m², voor een bedrag van 300 EUR, inneming 10, kadastraal bekend 6de afdeling, sectie B, deel van nummer 811, groot 127 m², voor een bedrag van 960 EUR, en inneming 12, kadastraal bekend 8ste afdeling, sectie B, deel van nummer 150 C, groot 144 m², voor een bedrag van 970 EUR. Tevens kon met verschillende pachters een overeenkomst tot pachtbeëindiging worden afgesloten voor enkele grondstroken gelegen Uilenstraat, namelijk voornoemde inneming 5 voor een bedrag van 50 EUR, voornoemde inneming 6 voor een bedrag van 55 EUR, voornoemde innemingen 7 en 13 voor een bedrag van 195 EUR, voornoemde inneming 8 voor een bedrag van 50 EUR en voornoemde inneming 12 voor een bedrag van 90 EUR. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd met deze aankopen en pachtverbrekingen in te stemmen. 5. Gemeentepersoneel: a. Managementteam: samenstelling: wijziging In zitting van 28 september 2007 stelde de gemeenteraad het managementteam samen op basis van het organogram. In zitting van 31 januari 2014 werden het organogram gewijzigd en de personeelsformatie aangepast, met als gevolg dat de samenstelling van het managementteam is achterhaald. Aan de raad wordt gevraagd de samenstelling van het managementteam te wijzigen. b. Administratief personeel: 1. Vacant verklaren van 4 functies van clustermanager In gemeenteraadszitting van 31 januari 2014 werd het organogram opnieuw vastgesteld en werd de personeelsformatie gewijzigd. In deze personeelsformatie werden 4 functies van clustermanager opgenomen. In zitting van heden wordt aan de raad gevraagd de samenstelling van het managementteam te wijzigen. Omdat de 4 clustermanagers deel zullen uitmaken van het managementteam, moeten deze 4 functies vacant worden verklaard door de gemeenteraad. Aan de raad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

8 2. Vacant verklaren van 2 functies van beleidsadviseur In gemeenteraadszitting van 31 januari 2014 werd het organogram opnieuw vastgesteld en werd de personeelsformatie gewijzigd. In deze personeelsformatie werden 3 functies van beleidsadviseur opgenomen. In zitting van heden wordt aan de raad gevraagd de samenstelling van het managementteam te wijzigen. Omdat 2 van de 3 beleidsadviseurs deel zullen uitmaken van het managementteam, moeten deze 2 functies vacant worden verklaard door de gemeenteraad. Aan de raad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. c. Veiligheidskorpsen: brandweerpersoneel: aanleggen wervingsreserve voor de functie van beroepsbrandweerman/-vrouw-autobestuurder Omdat in het kader van de beroepsbrandweer een functie vacant is en het stadsbestuur niet meer beschikt over een geldige wervingsreserve, wordt aan de raad gevraagd aanwervingsproeven te organiseren en een wervingsreserve aan te leggen voor de functie van beroepsbrandweerman/-vrouw-autobestuurder. 6. Patrimonium: a. Persoonlijke rechten: 1. Concessies: uitbating kasteel Walburg en conciërgewoning: vaststelling voorwaarden Op 30 juni 2014 loopt de concessie af voor de uitbating van het kasteel Walburg, Walburgstraat 35, 9100 Sint-Niklaas. Deze concessie bestaat uit het volledig kasteel Walburg, in hoofdzaak bestaande uit een inkomhal, sanitair gedeelte, centrale gang, taverne/bistro, 3 vergader-/feestzalen (Salon van Waelwyck, Walburgiszaal en Gerard De Cremerzaal), keuken, berging, bureel, terras en terrasgebouw, kelder en zolder, en heeft een looptijd van 9 jaar. Na voorlopige oplevering van de renovatiewerken aan de conciërgewoning, Walburgstraat 37-39, 9100 Sint-Niklaas, bestaande uit 4 vergaderzalen, wordt de concessie hiermee uitgebreid. Het is de bedoeling de nieuwe concessievoorwaarden te publiceren in maart 2014 zodat de concessie in april 2014 kan worden toegewezen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe concessievoorwaarden vast te stellen. 2. Conciërgewoning Huis Janssens: huurovereenkomst: vaststelling voorwaarden Op 1 november 2013 heeft de conciërge van het Mercatormuseum, het SteM Zwijgershoek en de salons voor schone kunsten zijn ontslag gegeven. Deze functie wordt tijdelijk overgenomen. Het is aangewezen een nieuwe conciërge aan te stellen en nieuwe voorwaarden vast stellen voor het verhuren van de conciërgewoning in het Huis Janssens. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van de huurovereenkomst vast te stellen. b. Tragewegenplan Belsele: wenselijkheidskaart en adviesnota: goedkeuring Het stadsbestuur heeft in 2013 het initiatief genomen om in samenwerking met het provinciebestuur en Trage Wegen vzw een tragewegenplan voor de deelgemeente Belsele op te maken. Dit tragewegenplan bestaat uit een wenselijkheidskaart en een adviesnota en is een beleidsnota voor het stadsbestuur. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wenselijkheidskaart en adviesnota goed te keuren.

9 c. Openbare verlichting: westelijke tangent N41: uitbreiding: aangepaste gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling In gemeenteraadszitting van 25 september 2009 werden de gunningsvoorwaarden en -wijze goedgekeurd voor het uitbreiden en aanpassen van de openbare verlichting in de Moortelhoekstraat, Tuinlaan, Arnhoutstraat en omgeving. De initiële offerte van Intergem was fout berekend waarna Intergem een nieuwe offerte bezorgde, met een hogere raming. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aangepaste gunningsvoorwaarden en -wijze vast te stellen. 7. Museum: legaat: aanvaarding Met brief van 16 januari 2014 deelt notaris Henri Meert mee dat het stadsbestuur de begunstigde is van een legaat. Het legaat bestaat uit een (onduidelijk gesigneerd) bronzen beeld, voorstellend een man met arend, en een linosnede Als t vaantje wappert, Beiaardier getekend G. De Beule. De waarde kan geschat worden op EUR voor het beeld en 50 EUR voor de linosnede. Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad dit legaat te aanvaarden. 8. Openbare werken: a. Onderdoorpersing spoor ter hoogte van Valkstraat-Moortelhoekstraat: aanstellen ontwerper: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling Door de stedelijke ontwerpendienst werden de gunningsvoorwaarden en -wijze opgemaakt voor het aanstellen van een ontwerper voor het onderdoorpersen van het spoor tussen Valkstraat en Moortelhoekstraat. De kosten voor deze studieopdracht worden indicatief geraamd op EUR, btw niet inbegrepen en de opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur op basis van artikel f van de wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Aan de raad wordt gevraagd de gunningsvoorwaarden en -wijze vast te stellen. b. Onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonwegen: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling Door de stedelijke ontwerpendienst werden de gunningsvoorwaarden en -wijze opgemaakt voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonwegen. De kosten van deze werken, die zullen gegund worden via onderhandelingsprocedure na raadpleging, worden indicatief geraamd op EUR, btw verlegd. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de uitvoering van deze werken en de gunningsvoorwaarden en -wijze vast te stellen. c. Rioproject collector Ossenhoek: sluiten samenwerkingsovereenkomst en addendum: goedkeuring Conform het investerings-/optimalisatieprogramma voor 2010 moet Aquafin het rioproject collector Ossenhoek uitvoeren. Het is wenselijk dat de stad instaat voor de wegverfraaiing en de heraanleg van het plein en deze werken samenvoegt met de werken van Aquafin. Thans bezorgt Aquafin als opdrachtgevend bestuur de samenwerkingsovereenkomst voor dit project evenals het addendum bij de overeenkomst van 23 oktober 2009 in verband met de uitbreiding van de opdracht van de ontwerper. Aan de raad wordt gevraagd het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en het addendum bij de overeenkomst van 23 oktober 2009 principieel goed te keuren.

10 9. Gemeentegebouwen: stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken: uitbreiding (fase 3): aangepast definitief ontwerp: vaststelling In zitting van 27 mei 2011 stelde de gemeenteraad het definitief ontwerp vast voor de uitbreiding (fase 3) van de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken, voor een geraamd bedrag van EUR, btw inbegrepen. Deze uitbreiding met circa 210 m² omvatte het bijbouwen van een kleuterrefter, een extra klasje en bijkomend sanitair. Dit ontwerp werd ondertussen volledig aangepast. De kosten van deze werken, die zullen worden gegund via open aanbesteding, worden nu indicatief geraamd op EUR, btw verlegd. Aan de raad wordt gevraagd het aangepast definitief ontwerp vast te stellen. 10. Stedelijk basisonderwijs: a. Stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele: nieuw beleidscontract met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB): goedkeuring In zitting van 23 juni 2006 keurde de gemeenteraad het beleidscontract goed met het Vrij CLB Waas en Dender ten behoeve van de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele. Een gewijzigd beleidscontract werd goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 24 februari Dit werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 november 2013 stilzwijgend verlengd tot en met 31 augustus Het is aangewezen het contract te actualiseren en de inhoud ervan te beperken tot wat wettelijk verplicht is. Aan de raad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. b. Stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken: nieuw beleidscontract met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB): goedkeuring In zitting van 23 juni 2006 keurde de gemeenteraad het beleidscontract goed met het Vrij CLB Waas en Dender ten behoeve van de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken. Een gewijzigd beleidscontract werd goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 24 februari Dit werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 november 2013 stilzwijgend verlengd tot en met 31 augustus Het is aangewezen het contract te actualiseren en de inhoud ervan te beperken tot wat wettelijk verplicht is. Aan de raad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 11. Jeugd: a. Stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven: nieuwe vaststelling In het stedelijk reglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven werden onder meer alle financiële ondersteuningsmaatregelen aan lokale jeugdwerkinitiatieven opgenomen. Door de goedkeuring van het meerjarenplan en de bijbehorende financiering, dringen de aanpassing, actualisering en verfijning van enkele bepalingen zich op. Daarnaast worden met deze wijziging de vorm en stijl aangepast om de leesbaarheid voor de klant te verhogen. Aan de raad wordt gevraagd het stedelijk subsidiereglement opnieuw vast te stellen.

11 b. Stedelijk subsidiereglement voor de bevordering van kadervorming van kinderen en jongeren: vaststelling Met dit stedelijk subsidiereglement wil het stadsbestuur kinderen en jongeren uit de stad stimuleren een kadervormingscursus te volgen. De tussenkomst voor het volgen van kadervorming was voorheen vervat in het stedelijk reglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, dat in zitting van heden in gewijzigde vorm aan de raad wordt voorgelegd (punt 11a). Aan de raad wordt gevraagd het stedelijk subsidiereglement vast te stellen. c. Stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van projecten rond jeugdcultuur: vaststelling Met dit stedelijk subsidiereglement wil het stadsbestuur een beleid voeren ter ondersteuning van initiatieven of projecten rond jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren of de artistiek expressieve beleving van kinderen en jongeren. Dit stedelijk reglement vervangt de projectsubsidie die in het stedelijk reglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, dat in zitting van heden in gewijzigde vorm aan de raad wordt voorgelegd (punt 11a), was opgenomen. Aan de raad wordt gevraagd het stedelijk subsidiereglement vast te stellen. d. Sluiten samenwerkingsovereenkomst 2014 met JOMI vzw betreffende het onderhoud en de veiligheid van speelterreinen Het stadsbestuur is verantwoordelijke uitbater van 43 speelterreinen, waarvan 36 openbare speelterreinen, en is daarvoor qua beheer en onderhoud gebonden aan strikte regelgeving en een Europees normeringskader. Via het afsluiten van een jaarlijkse samenwerkingsovereenkomst met JOMI vzw vervult het stadsbestuur zijn verplichting om speelterreinen te onderwerpen aan tussentijdse inspecties en omgevingscontroles. Aan de raad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. e. Sluiten overeenkomst met Speelpleinwerkingen Waasland vzw in het kader van jeugdwerkondersteuning en vakantieaanbod Het voorwerp van de overeenkomst met Speelpleinwerkingen Waasland vzw is drieledig: de ondersteuning van de particuliere speelpleinwerkingen uit Sint-Niklaas, de uitbouw van de werking van de Pretcamionet als kosteloos vakantie-initiatief in speelkansarme buurten en de coördinatie van de uitbetaling van de animatorenvergoeding aan de medewerkers van particuliere speelpleinwerkingen. De overeenkomst kadert binnen actieplannen 130 en 133 uit het meerjarenplan rond de ondersteuning van het jeugdwerk en het vakantieaanbod in de stad. Aan de raad wordt gevraagd deze overeenkomst te sluiten. 12. Milieu: toetreding tot burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie en engagement tot opmaak klimaatplan Sint-Niklaas klimaatneutraal 2050 In het Witboek engageerde de stad zich ertoe toe te treden tot het Europese Burgemeestersconvenant, Convenant of Mayors (COM). Door deze toetreding engageert de stad zich om: - te streven naar een vermindering van de CO 2 -uitstoot op haar grondgebied met minstens 20 % tegen 2020; - binnen het jaar na ondertekening een CO 2 -nulmeting van het grondgebied op te maken, de basis voor het klimaatplan; - binnen een jaar na ondertekening een klimaatplan in te dienen bij het Europese Covenant of Mayors office met daarin het ambitieniveau van de CO 2 -vermindering en een overzicht van maatregelen nodig om de gestelde ambitie te realiseren; - het middenveld en de burger te betrekken bij het opstellen en uitwerken van het klimaatplan;

12 - tweejaarlijks over de acties te rapporteren in een voortgangsrapport; - personeel in te zetten om de acties uit te voeren; - ervaring en knowhow met andere besturen, stakeholders, de burger, te delen. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding tot het burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie en met de opmaak van een klimaatplan Sint-Niklaas klimaatneutraal Mobiliteit: stedelijk subsidiereglement voor activiteiten op Autovrije Zondag 21 september 2014: vaststelling Op 2 december 2013 besliste het college een autovrije zondag te organiseren op 21 september 2014 en werd het concept goedgekeurd dat groepen en/of individuen op het stedelijk grondgebied de kans zouden krijgen ter gelegenheid van de autovrije zondag zelf activiteiten voor te stellen en te organiseren. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het stedelijk subsidiereglement voor activiteiten op Autovrije Zondag 21 september 2014 vast te stellen. Naast dit document zou een inschrijvings-/aanvraagformulier voor activiteiten autovrije zondag 21 september 2014 en het aanvraagformulier 2014 voor evenementen, buurtfeesten en fuiven ingevuld moeten worden door de kandidaat-organisator van een evenement. De aanvragen zullen beoordeeld worden door een jury samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende diensten. 14. Economie: stedelijk subsidiereglement voor de gevelrenovatie van leegstaande handelspanden en/of de structurele renovatie van leegstaande handelspanden in het projectgebied in Sint-Niklaas: invoering In zitting van 11 september 2013 besliste het college in te gaan op de projectoproep van de Vlaamse Regering om subsidies te verkrijgen van het Agentschap Ondernemen voor de gevelrenovatie van leegstaande handelspanden en de structurele renovatie van leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied van Sint-Niklaas. Op 12 september 2013 werd het projectvoorstel Renovatie handelspanden, ingediend. Hiervoor werd een nieuw stedelijk subsidiereglement opgemaakt. Met brief van 24 december 2013 heeft het Agentschap Ondernemen, meegedeeld dat dit projectvoorstel werd goedgekeurd door de minister bevoegd voor economie. Het nieuwe stedelijke subsidiereglement kan nu voorgelegd worden aan de gemeenteraad voor invoering. Dit reglement moet ten laatste in werking treden op 30 juni De projectperiode werd vastgelegd op 2 jaar of tot uitputting van de middelen. Aan de raad wordt gevraagd het stedelijk subsidiereglement in te voeren. 15. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: uitgaven van meer dan EUR: vaststelling van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden ICT: Verhoging raming FMIS-dossier In zitting van 24 juni 2011 stelde de gemeenteraad de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast voor de aankoop van een pakket facility management voor een totaal geraamd bedrag van EUR, btw inbegrepen, voor de stad en het OCMW samen. Als gevolg van de groeiende synergie tussen stad en OCMW zijn de oorspronkelijk beschreven behoeften gewijzigd. Daarom werd voorgesteld de aankoop en implementatie van het facilitair management informatiesysteem in synergie uit te voeren en een vaste financiële verdeelsleutel toe te passen, namelijk 60 % voor de stad en 40 % voor het OCMW. Na uitsplitsing van het toewijzingsbedrag door de projectmanager blijkt dat het aandeel van de investeringen voor het stadsbestuur ,55 EUR, btw inbegrepen, bedraagt. Omdat met dit bedrag de raming met meer dan 10 % wordt overschreden, moet de gemeenteraad instemmen met de verhoging van de raming van het stadsaandeel van EUR naar EUR, btw inbegrepen.

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-05-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 21443/2010/SP/SP contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. 1. Politiezone Aalst 5440. Rekening 2005. Vaststelling. (455088)

OPENBARE VERGADERING. 1. Politiezone Aalst 5440. Rekening 2005. Vaststelling. (455088) POLITIEZONE AALST 5440 OPENBARE VERGADERING 1. Politiezone Aalst 5440. Rekening 2005. Vaststelling. (455088) De stukken werden aan de gemeenteraadsleden bezorgd. 2. Politiezone Aalst 5440. Rekening 2006.

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015

23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 MET OPEN DEUREN: A-punten: 1. Voorlegging tot goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 februari

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 OVERLIJDEN RAADSLID Op 8 februari 2011 overleed gemeenteraadslid

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 12 februari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 mei 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 mei 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 mei 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 10 juni 2014 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 10 juni 2014 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 2 juni 2014 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 10 juni 2014 om 20:00 uur in het stadhuis.

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 APRIL 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gemeenteraad van 27 mei 2013

Gemeenteraad van 27 mei 2013 Gemeenteraad van 27 mei 2013 001 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 22 april 2013. 002 Financiën. Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur voor

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie