Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei Mevrouw Mijnheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei 2015. Mevrouw Mijnheer"

Transcriptie

1 Ilse Van den Branden secretariaat Aan de leden van de gemeenteraad uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei 2015 Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 29 mei 2015 om 19 uur in de gemeenteraadzaal van het stadhuis voor de afhandeling van onderstaande agenda: Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen gemeenteraadszitting 24 april Politieaangelegenheden: a. Politiezone: 1. Begrotings- en jaarrekening 2014: vaststelling. 2. Begroting 2015: wijzigingen nrs. 1 en 2: vaststelling. b. Personeel: operationeel kader: vacant verklaren van een functie van inspecteur van politie (dienst lokale recherche). c. Politieverordeningen: tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Parkies 2015: vaststelling. 3. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: a. Dienstverlenende vereniging Cipal: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger. b. Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger. c. Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger. d. Fingem: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger. e. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening: statutenwijziging: goedkeuring ontwerp.

2 4. Erediensten: kerkfabrieken: a. Jaarrekening 2014: advies. b. Schilderwerken dekenij in opdracht van kerkfabriek Sint-Nicolaas: vaststelling stadsaandeel. c. Sint-Nicolaas: pand Houtbriel 29: heropbouwen dakkapel: vaststelling stadsaandeel. 5. Urbanisatie: a. Ontwerp provinciaal rup Reconversie verblijfsrecreatie fase 1d Z-vormige bosstructuur: advies. b. Ontwerp provinciaal rup Reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2: advies. 6. Verkavelingen: Sparrenhofstraat: tracé, aanleg en uitrusting wegenis: vaststelling. 7. Gemeentegoederen: verwervingen en vervreemdingen: Europark-Zuid 7c: gedeeltelijke verhuur: verlenen toestemming. 8. Flankerend onderwijsbeleid: omvorming GOK-projectenfonds: sluiten samenwerkingsovereenkomsten met School in Zicht vzw en met Scholengemeenschap Sint-Nicolaas en GO! scholengroep Waasland. 9. Musea: schenking: aanvaarding. 10. Toerisme: stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme: vervanging lid. 11. Jeugd: sluiten samenwerkingsovereenkomst 2015 met JOMI vzw betreffende het onderhoud en de veiligheid van speelterreinen. 12. Mobiliteit: sluiten overeenkomst met Blue-mobility nv omtrent de instap in de derdebetalersregeling van het Blue-bike-fietsuitleensysteem. 13. Patrimonium: zakelijke rechten: Pietje Waaspad: erfpacht elektriciteitscabine: vaststellen voorwaarden akte. 14. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: uitgaven van meer dan EUR: vaststellen van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden. Besloten zitting 15. Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: detachering inspecteur van politie naar politiezone Antwerpen. 16. Gemeentepersoneel: a. Managementteam: statutair clustermanager dienstverlening: definitieve aanstelling. b. Aanstelling sanctionerend ambtenaar. Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal: De commissie voor mobiliteit, economie en werk: op maandag 18 mei 2015 om 19 uur voor de punten 12 en 13. Tijdens deze commissiezitting zal een stand van zaken worden gegeven over de Stationsstraat. De commissie voor jeugd, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 19 mei 2015 om 19 uur voor punt 11. 2

3 De commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen: op dinsdag 19 mei 2015 om uur voor een rondrit langs de grote werven van de wegenwerken op het stedelijk grondgebied. De commissie voor welzijn en diversiteit, flankerend onderwijsbeleid en burgerzaken: op woensdag 20 mei 2015 om 19 uur voor punt 8. Tijdens deze commissiezitting zal de ontwerptekst van het diversiteitsplan worden besproken en zal een terugkoppeling worden gegeven over het intercultureel forum van 30 maart De commissie voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, groen en stadsreiniging, seniorenbeleid, evenementen en feestelijkheden: op woensdag 20 mei 2015 om uur voor de punten 3b, 5 en 6. Tijdens deze commissiezitting zal een toelichting worden gegeven over het stadsvernieuwingsproject Hendrik Heymanplein. De commissie voor cultuur, toerisme en landbouw: op donderdag 21 mei 2015 om 19 uur voor de punten 9 en 10. De commissie voor personeel, interne organisatie en sport: op vrijdag 22 mei 2015 om 19 uur voor de punten 7 en 16. Tijdens deze commissiezitting zal een toelichting worden gegeven door het managementteam over de nieuwe organisatiestructuur. De commissie voor financiën: op dinsdag 26 mei 2015 om 19 uur voor punt 14. De commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en erediensten: op dinsdag 26 mei 2015 om uur voor de punten 2, 3, 4 en 15. Tijdens deze commissiezitting zal een toelichting worden gegeven over de voorgenomen aanpassingen aan het algemeen politiereglement in het kader van de GAS-wetgeving. Hoogachtend Johan Verhulst stadssecretaris Freddy Willockx raadslid-voorzitter 3

4 Gemeenteraad Bondige toelichting 29 mei Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen gemeenteraadszitting 24 april 2015 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting van 24 april 2015 goed te keuren. 2. Politieaangelegenheden: a. Politiezone: 1. Begrotings- en jaarrekening 2014: vaststelling Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de begrotings- en jaarrekening 2014 van de politiezone Sint-Niklaas vast te stellen. 2. Begroting 2015: wijzigingen nrs. 1 en 2: vaststelling Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen nrs. 1 en 2 van de begroting 2015 van de politiezone Sint-Niklaas vast te stellen. b. Personeel: operationeel kader: vacant verklaren van een functie van inspecteur van politie (dienst lokale recherche) In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone vastgesteld. Een inspecteur van politie (dienst lokale recherche) is overleden. Als gevolg hiervan wordt een functie van inspecteur van politie binnen de dienst lokale recherche vacant. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren. c. Politieverordeningen: tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Parkies 2015: vaststelling Naar aanleiding van Parkies 2015, een muzikaal evenement dat iedere dinsdagavond vanaf 7 juli 2015 tot en met 18 augustus 2015 in het Romain De Vidtspark plaatsheeft, wordt aan de gemeenteraad gevraagd een tijdelijke politieverordening vast te stellen. 4

5 3. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: a. Dienstverlenende vereniging Cipal: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze vergadering moet aanwijzen uit zijn leden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: - akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van de Dienstverlenende vereniging Cipal op 12 juni 2015; - het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering; - volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy; plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Kris Van der Coelden. b. Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze vergadering moet aanwijzen uit zijn leden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: - akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland op 16 juni 2015; - het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering; - volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande; plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Sofie Heyrman. c. Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet be- 5

6 palen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze vergadering moet aanwijzen uit zijn leden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: - akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen op 18 juni 2015; - het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering; - volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief vertegenwoordiger: de heer Wout De Meester; plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Sofie Heyrman. d. Fingem: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze vergadering moet aanwijzen uit zijn leden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: - akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Fingem op 18 juni 2015; - het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering; - volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief vertegenwoordiger: de heer Luk Huys; plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Cansu Özen. e. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening: statutenwijziging: goedkeuring ontwerp De Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening deelt mee dat een statutenwijziging zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering op 29 juni 2015 en vraagt deze statutenwijziging ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze statutenwijziging kadert in de aanpassing van TMVW cvba als intercommunale naar een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat onder toepassing valt van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging goed te keuren. 4. Erediensten: kerkfabrieken: a. Jaarrekening 2014: advies De kerkraad stelt jaarlijks de jaarrekening van de kerkfabriek van het voorgaande jaar vast. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd advies uit te brengen over de jaarrekeningen over het dienstjaar 2014, ingediend door de 12 kerkfabrieken op het stedelijk grondgebied. 6

7 b. Schilderwerken dekenij in opdracht van kerkfabriek Sint-Nicolaas: vaststelling stadsaandeel Door de kerkfabriek Sint-Nicolaas werd een factuur overgemaakt voor uitgevoerde schilderwerken aan de dekenij ten bedrage van EUR, btw inbegrepen. Deze werken werden bij hoogdringendheid uitgevoerd omwille van de aanstelling van een nieuwe deken. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de uitvoering van deze werken en het stadsaandeel vast te stellen. c. Sint-Nicolaas: pand Houtbriel 29: heropbouwen dakkapel: vaststelling stadsaandeel In zitting van 26 september 2014 gaf de gemeenteraad gunstig advies voor de uitvoering van dringende instandhoudingswerken aan het pand Houtbriel 29 in opdracht van de kerkfabriek Sint-Nicolaas en stelde de gemeenteraad het stadsaandeel vast op ,35 EUR. Ondertussen werden werken uitgevoerd voor een totaalbedrag van 8.661,53 EUR en werd dit bedrag betaalbaar gesteld aan de kerkfabriek. De voorziene heropbouw van de dakkapel zelf werd echter niet uitgevoerd. Met brieven van 26 september 2014 en 15 januari 2015 heeft het stadsbestuur de kerkfabriek erop gewezen dat de heropbouw van de dakkapel om stedenbouwkundige redenen noodzakelijk is. Door de kerkfabriek wordt nu een offerte ingediend voor de heropbouw van de dakkapel. Indicatieve raming: ,40 EUR. Omdat er nog slechts een bedrag van ,82 EUR beschikbaar is, moet nog een bijkomend bedrag van ,58 EUR worden voorzien. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de heropbouw van de dakkapel en het bijkomend stadsaandeel vast te stellen. 5. Urbanisatie: a. Ontwerp provinciaal rup Reconversie verblijfsrecreatie fase 1d Z-vormige bosstructuur: advies Op 25 maart 2015 werd het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Reconversie verblijfsrecreatie fase 1d Z-vormige bosstructuur te Sint-Niklaas en Beveren door de provincieraad van Oost-Vlaanderen voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek loopt van 20 april 2015 tot en met 18 juni Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hierover advies te geven. b. Ontwerp provinciaal rup Reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2: advies Op 25 maart 2015 werd het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2 door de provincieraad van Oost-Vlaanderen 7

8 voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek loopt van 20 april 2015 tot en met 18 juni Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hierover advies te geven. 6. Verkavelingen: Sparrenhofstraat: tracé, aanleg en uitrusting wegenis: vaststelling De betrokken percelen zijn gelegen in een binnengebied tussen Sparrenhofstraat, Berkenlaan en Lepelhoekstraat. De aanvraag betreft het verkavelen ervan in 21 loten voor eengezinswoningen in een gesloten en halfopen bebouwing. De omgeving wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan woontypologieën. Zowel gesloten, open als halfopen bebouwingen komen voor. Het project is opgevat als een hedendaags woonproject bestaande uit één woonstraat waaraan de woningen zijn gekoppeld. Het geheel heeft een woonerfkarakter. De parkeerplaatsen (11 stuks) en de open carports (21 stuks) zijn langsheen de hoofdontsluiting voorzien. De open carports zijn gebundeld volgens het principe van een parkeerhaven. De wegenis wordt uitgerust met een gescheiden rioleringsstelsel en verlichting. De hoofdontsluiting geeft uit op de Sparrenhofstraat, na de afbraak van een woning in een gesloten bebouwing (kopgebouw). De vrijgekomen gevel wordt geïsoleerd en afgewerkt met leien. De wegenis wordt voorzien van groenaanplantingen. Waterloop nr. 67 wordt geherwaardeerd en geïntegreerd in de verkaveling. De afvalsortering gebeurt door middel van huis-aan-huisophaling. De aanvraag werd openbaar gemaakt van 8 februari 2015 tot 7 maart 2015 volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden 5 bezwaarschriften ingediend: 2 van deze bezwaarschriften (waarvan één per aangetekend schrijven en één via gerechtsdeurwaarder), met identieke inhoud, werden ondertekend door 31 personen en 1 bezwaarschrift werd ingediend namens het buurtcomité Bomenwijk. Enkel punt 1 (deel) en punt 5 (volledig) van de bezwaren handelen over de aanleg en de uitrusting van de wegenis. De bezwaren werden deels weerlegd en deels bijgetreden door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 mei De adviesinstanties verleenden een gunstig of voorwaardelijk gunstig advies. Het advies van de stedelijke planoloog legt als voorwaarde op dat het ontwerp van de wegenis in overeenstemming moet worden gebracht met het masterplan publieke ruimte (p ). Dit betekent concreet voor de ontsluitingsweg en parkeerplaatsen dat deze volledig in grijze betonstraatstenen moeten aangelegd worden in plaats van in asfalt en antracietgrijze betonstraatstenen. Ook het legverband moet aangepast worden (rijbaan in keperverband, parkeerplaatsen in elleboogverband). Voor de autoluwe woonstraat betekent de aanpassing dat de voorziene grijze betonstraatstenen in keperverband moeten aangelegd worden. Aan de raad wordt gevraagd het tracé, de aanleg en de uitrusting van de wegenis vast te stellen en bovenvermelde voorwaarde van de stedelijke planoloog op te leggen. 7. Gemeentegoederen: verwervingen en vervreemdingen: Europark-Zuid 7c: gedeeltelijke verhuur: verlenen toestemming Ingevolge artikel 11 van de verkoopakte d.d. 28 oktober 1998 van het onroerend goed gelegen Europark-Zuid 7c, 9100 Sint-Niklaas, vraagt de eigenaar, SDW nv, met maatschappelijke zetel 8

9 Nieuwkerkenstraat 100, 9100 Nieuwkerken, toelating om een deel van dit goed te verhuren als kantoorruimte. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan. 8. Flankerend onderwijsbeleid: omvorming GOK-projectenfonds: sluiten samenwerkingsovereenkomsten met School in Zicht vzw en met Scholengemeenschap Sint-Nicolaas en GO! scholengroep Waasland Op vraag van het Sint-Niklase onderwijsveld, op basis van de bevindingen van de GOK-commissie en op aandringen van de Vlaamse administratie wordt een hervorming van het Sint-Niklase GOK-projectenfonds voorgesteld. De bedoeling van de hervorming is af te stappen van de jaarlijkse GOK-projectenoproep bij de individuele basis- en secundaire scholen. Voorgesteld wordt het bedrag van EUR dat vrijkomt aan GOK-projectmiddelen, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid - departement onderwijs en vorming, in het basis- en secundair onderwijs te investeren in structurele netoverschrijdende GOK-projecten. Deze structurele netoverschrijdende GOK-projecten zijn: - basisonderwijs: een jaarlijkse projectsubsidie van EUR voor School in Zicht vzw voor de schooljaren en ; - secundair onderwijs: een jaarlijkse loonsubsidie van EUR voor een brugfiguur secundair onderwijs voor de kalenderjaren 2015 en Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe een samenwerkingsovereenkomst te sluiten respectievelijk met School in Zicht vzw en met Scholengemeenschap Sint-Nicolaas en GO! scholengroep Waasland. 9. Musea: schenking: aanvaarding Aan de gemeenteraad wordt in zitting van heden de aankoop van een werk van kunstenaar Marcel Maeyer, getiteld "De Kus", voorgelegd. Marcel Maeyer heeft de intentie ter gelegenheid van deze aankoop door het stadsbestuur 2 werken van zijn oom Alfons Proost aan de stad (het stedelijk museum) te schenken, namelijk "De acrobate" (waarde: EUR) en een zelfportret met balletdanseressen (waarde EUR). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze schenking te aanvaarden. 10. Toerisme: stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme: vervanging lid In zitting van 22 februari 2013 stelde de gemeenteraad de stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme opnieuw samen. De fractie sp.a-groen vraagt thans in de stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme haar afgevaardigde Ruth Verbeke te vervangen door Gretel Pauwels. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 9

10 11. Jeugd: sluiten samenwerkingsovereenkomst 2015 met JOMI vzw betreffende het onderhoud en de veiligheid van speelterreinen Het stadsbestuur is verantwoordelijke uitbater van 45 speelterreinen, waarvan 37 openbare speelterreinen, en is daarvoor qua beheer en onderhoud gebonden aan strikte regelgeving en een Europees normeringskader. Via het sluiten van een jaarlijkse samenwerkingsovereenkomst met JOMI vzw vervult het stadsbestuur zijn verplichting om speelterreinen te onderwerpen aan tussentijdse inspecties en omgevingscontroles. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze overeenkomst te sluiten. 12. Mobiliteit: sluiten overeenkomst met Blue-mobility nv omtrent de instap in de derdebetalersregeling van het Blue-bike-fietsuitleensysteem Sint-Niklaas wil een fietsstad worden. Het is de bedoeling het fietsgebruik bij inwoners en bezoekers van de stad aan te moedigen. Een publiek fietsuitleensysteem zoals Blue-bike draagt hiertoe bij. Om het aantal uitleningen op het stedelijk grondgebied uit te breiden, wordt aan de gemeenteraad gevraagd een overeenkomst te sluiten met Blue-mobility nv omtrent de instap in de derdebetalersregeling van het Blue-bike-fietsuitleensysteem. 13. Patrimonium: zakelijke rechten: Pietje Waaspad: erfpacht elektriciteitscabine: vaststellen voorwaarden akte Voor het plaatsen van een elektriciteitscabine op een perceel grond langs het Pietje Waaspad naast de spoorweg Gent-Antwerpen tussen Nieuwkerken en Beveren moet een erfpachtakte afgesloten worden met Intergem cv. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van de ontwerpakte vast te stellen. 14. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: uitgaven van meer dan EUR: vaststellen van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Dienst gebouwen: relighting kelder stedelijke openbare bibliotheek: leveren van armaturen en lampen In de kelder (-1) van de hoofdbibliotheek zijn veel lampen defect. Gezien de ouderdom van deze lampen is het aangewezen voor een relighting te kiezen, in plaats van de defecte lampen telkens te vervangen. In totaal gaat het over 280 lampen die moeten vervangen worden. De uitvoering zal gebeuren door de plaatselijke onderhoudsman. Het is niet mogelijk alle lampen tegelijk te vervangen omdat er onvoldoende stockeerruimte aanwezig is. In een eerste fase zouden reeds 150 armaturen aangekocht worden, in de tweede fase het overige deel. Voor dit project kan een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking opgestart worden. 10

11 De indicatieve raming bedraagt: 8.595,04 EUR ,96 EUR (21 % btw) = EUR. onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur: levering Stedelijk museum: aankoop van een schilderij/drieluik van Marcel Maeyer Het museum wenst het werk De Kus aan te kopen van de gerenommeerde kunstenaar Marcel Maeyer (pseudoniem voor Marcel De Maeyer, geboren in Sint-Niklaas in 1920). De prijs van het drieluik bedraagt EUR. 11

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie