NOTULEN RAAD 08/07/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN RAAD 08/07/2014"

Transcriptie

1 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 08/07/2014 NOTULEN RAAD 08/07/ :00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Rogier Lindemans, Sven Pletincx, Robert Vandenbranden: raadsleden; Sara Van Osselt: plaatsvervangend secretaris Verontschuldigd: Kjell Bosmans, Nicky Van Acker: raadsleden; Dirk Pieters: burgemeester; Annelies Debilde: secretaris wnd. Afwezig: GOEDKEURING VAN DE NOTULEN De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10/06/2014 worden goedgekeurd zonder opmerkingen. OPENBARE ZITTING Ondersteunende afdelingen 1. BO Kwartaal rapportage secretarisbeslissingen De Raad, Aanleiding en doel: In het kader van de uitoefening van de bevoegdheden die toegekend werden aan de secretaris worden beslissingen genomen die ge-officialiseerd worden onder de vorm van een secretarisbeslissing. Annelies Debilde, secretaris wnd., wenst periodiek (per kwartaal) te rapporteren aan de raad betreffende de genomen secretarisbeslissingen. Juridische gronden: Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Beslissingen aangaande de delegatiebevoegdheid en het Budgethouderschap opgesteld en goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk welzijn. Advies en motivering: Er worden secretarisbeslissingen opgesteld ten aanzien van de uitoefening van volgende bevoegdheden: Aankopen/leveringen/diensten: - Budgethouderschap nl. over exploitatie-uitgaven minder dan 5500 exclusief BTW op jaarbasis en die het bestuur niet voor meer dan een jaar binden. - Goedkeuring vormingen tot 1250 euro per persoon 1

2 Procedures: Goedkeuring van alle procedures Rapporteren: Rapporten in kader van interne controle bv. kasbeheer, boordtabellen/kerngetallen. De afdeling bestuursondersteuning en kwaliteit maken een overzicht van de noodzakelijke rapporten. Geldstroom: Inning geringe dagontvangsten Voor aanvraag tot ontvangst van geringe dagontvangsten, maakt het diensthoofd een secretarisbeslissing. De secretaris vraagt advies aan de financieel beheerder. Van zodra dit positief is en de beslissing wordt genomen, wordt aan de verantwoordelijke het besluit betekend zoals bepaald in de raad van 14 juli Provisie: Voor aanvraag provisie maakt het diensthoofd een secretarisbeslissing. De secretaris vraag advies aan de financieel beheerder. Van zodra dit positief is en de beslissing wordt genomen, wordt aan de verantwoordelijke het besluit betekend zoals bepaald in de raad van 14 juli Operationeel: gebruik feestzaal Zonnig Huis voor bv. Pensioenfeestjes gebruik zaal/accommodatie/voertuigen door externe organisaties goedkeuring functieomschrijvingen (opgedragen door Rpr) stageaanvragen Personeelsbeheer Het begrip dagelijks personeelsbeheer dient nog nader omschreven te worden en wordt momenteel nog niet behandeld via een secretarisbeslissing maar via het Vast Bureau of de Raad. Van deze secretarisbeslissingen worden overzichtslijsten en notulen gemaakt conform de werking van onze bestuursorganen. Alle notulen worden gebundeld in een notulenboek en ondertekend door de secretaris. Er wordt voorgesteld aan de Raad om kennis te nemen van de overzichtslijst van het 2 e kwartaal 2014 en haar goedkeuring te verlenen ten aanzien van de genomen secretarisbeslissingen. Financieel advies en Visum: Niet van toepassing Stemming: Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen Besluit: Art 1. De Raad neemt kennis van de inhoud van de overzichtslijst van de secretarisbeslissingen van het 2 e kwartaal Art 2. De Raad verleent haar goedkeuring ten aanzien van de genomen secretarisbeslissingen. 2. BO Het huishoudelijk reglement voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De Raad, Aanleiding en doel: 2

3 Overeenkomstig het Decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008 en latere wijzigingen dient de raad voor maatschappelijk welzijn een Huishoudelijk Reglement aan te nemen. Juridische gronden: Het Decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008 en latere wijzigingen. Advies en motivering: Het Huishoudelijk Reglement is een belangrijk document van de OCMW-raad en een onmisbaar instrument voor de raadsleden. Hierin wordt immers de werking van de raad nader omschreven en vinden de raadsleden meer informatie over de rechten die ze hebben. Het decreet heeft een aantal bepalingen opgesomd die minstens dienen opgenomen te worden in het Huishoudelijk reglement. Daarnaast zijn er ook een aantal keuzemogelijkheden. Bij aanvang van een bestuursperiode dienst de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een huishoudelijk reglement aan te nemen. Dit huishoudelijk reglement kan doorheen de hele legislatuur gewijzigd worden. Als basis van het herwerken van het huishoudelijk Reglement voor de raad werden volgende documenten gehanteerd: - Ontwerpversie van de VVSG - Het goedgekeurde huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle (goedgekeurd ter zitting van de raad van 2012) - Het goedgekeurde huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van de Stad Halle Er werd tevens rekening gehouden met de nieuwe evaluatie rond het gebruik van het notuleringssysteem Cobra dewelke een zeker impact heeft gehad op de dossierbehandeling en kennisgeving aan de raadsleden. Het Vast Bureau verleende ter zitting van 16/06/2014 positief advies ten aanzien van het ontwerp. Aan de Raad wordt gevraagd zijn goedkeuring te geven aan het huishoudelijk reglement in bijlage van dit besluit. Financieel advies en Visum: Niet van toepassing Stemming: Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen Besluit: Art 1. De Raad keurt het huishoudelijk reglement in bijlage van dit besluit goed. 3. FADI Gunning - Levering, implementatie en onderhoud van VOIP-telefonie, netwerkapparatuur en netwerkbekabeling. Vaststellen van voorwaarden en wijze van gunning. 3

4 De Raad, Aanleiding en doel: Wijze van gunnen: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Raming van de opdracht: euro (excl. BTW 21%) euro (incl. BTW 21%) Duur van de opdracht: éénmalig Momenteel maken we gebruik van een digitale telefooncentrale. Gezien de huidige centrale aan vervanging toe is, moet er opnieuw geïnvesteerd worden in een nieuwe telefooncentrale. De investeringsbudgetten voor dit project zijn opgenomen in de goedgekeurde meerjarenplanning. Aan de raad wordt voorgesteld om de voorwaarden en wijze van gunnen goed te keuren. Juridische gronden: De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel eerste lid. Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen. De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (ter vervanging van het Koninklijk Besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken van 8 januari 1996). Het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (ter vervanging van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 26 september 1996). Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 juni Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten van 21 juni Ministerieel besluit dd. 18/12/2013 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten. Advies en motivering: De huidige telefooncentrale is 12 jaar oud en aan vervanging toe. Deze oude centrale kan daarnaast ook niet meer uitgebreid worden om bijvoorbeeld het vernieuwde Sociaal Huis van telefonie te voorzien. Dit leidt er ons toe dat er opnieuw geïnvesteerd moet worden in nieuwe telefonie met bijhorende vereisten op het vlak van netwerkbekabeling en netwerkapparatuur. Toekomstgerichtheid, flexibiliteit en schaalbaarheid worden binnen deze investering centraal vooropgesteld. 4

5 Als vervanging van onze huidige telefooncentrale verkiezen we om toekomstgericht te investeren in VOIP-telefonie, dit zowel voor onze vaste als voor onze draadloze DECTtelefoons. VOIP staat voor Voice over IP en betekent dat het telefoonverkeer via deze technologie over dezelfde netwerkbekabeling loopt als deze van de computers, printers, netwerkapparaten, Om de draadloze toestellen te vervangen binnen deze nieuwe VOIP-telefonie dienen we ook een draadloos netwerk te voorzien. Dit draadloos netwerk kunnen we naast de draadloze telefoons ook gaan gebruiken om efficiënter en mobieler te werken met laptops (cfr. zorgdossier van het Zonnig Huis via laptop), tablets, smartphones, Om de implementatie van deze nieuwe telefonie en het draadloos netwerk mogelijk te maken dienen we ook de huidige netwerkbekabeling en netwerkapparatuur te vernieuwen. Hiervoor werd een lastenkohier met onderwerp Levering, implementatie en onderhoud van VOIP-telefonie, netwerkapparatuur en netwerkbekabeling opgesteld. Daarnaast werd ook een projectraming gemaakt. Dit project kan worden gegund via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking - niet-europese bekendmaking. Huidig lastenkohier betreft enerzijds de vernieuwing van de telefooncentrale en de telefoontoestellen en anderzijds, in functie van de vernieuwing van de telefonie, ook de vernieuwing van de huidige netwerkbekabeling (met uitzondering van het Sociaal Huis), netwerkapparatuur en de installatie van een draadloos netwerk. Voor het Sociaal Huis betreft dit geen vervanging maar voorziening van een netwerkapparatuur, telefonie en de installatie van een draadloos netwerk. In de gunning van de vernieuwing van het Sociaal Huis werd enkel het voorzien van netwerkbekabeling opgenomen. Het lastenkohier is opgedeeld in 4 percelen: Perceel 1: VOIP-telefonie en netwerkapparatuur Perceel 2: Draadloos netwerk Perceel 3: Netwerkbekabeling Perceel 4: Project management De opdracht omvat onder meer: - Het verwijderen en vervangen van de huidige telefooncentrale en telefoontoestellen in het administratief gebouw, het Woonzorgcentrum Zonnig Huis, Brailon, Vankoekenbeek en De Haver. De bestaande alarmlussen en het zusteroproepsysteem blijven behouden en dienen binnen de nieuwe telefonie geïntegreerd te worden. - Het verwijderen van de huidige telefoniebekabeling in bovenvermelde gebouwen. - Het verwijderen en vervangen van de huidige netwerkapparatuur en bekabeling in functie van de minimale vereisten van de nieuwe telefonie en een draadloos netwerk. De netwerkbekabeling van het administratief gebouw voldoet integraal niet aan de minimale vereisten van de nieuwe telefonie. In de andere gebouwen zal nagegaan worden of de huidige netwerkbekabeling al dan niet voldoet voor de nieuwe telefonie. Zo niet, wordt de niet bruikbare netwerkbekabeling eveneens vervangen. - Het installeren van nieuwe telefonie en netwerkapparatuur in het Sociaal Huis - Het installeren van een draadloos netwerk. - Opvolging en leiding van de verschillende fases binnen dit project 5

6 Volgende gunningscriteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht Perceel 1: VOIP-telefonie en netwerkapparatuur Plan van aanpak 20 2 Onderhoud/SLA 30 3 Uitbreidbaarheid/flexibiliteit van de oplossing 30 4 Prijs 50 5 Kwaliteit 50 Perceel 2: Draadloos netwerk Plan van aanpak 10 2 Onderhoud/SLA 20 3 Uitbreidbaarheid/flexibiliteit van de oplossing 20 4 Prijs 40 5 Kwaliteit 40 Perceel 3: Netwerkbekabeling Plan van aanpak 10 2 Onderhoud/SLA 20 3 Certificering en documentatie 20 4 Prijs 40 5 Kwaliteit 40 Perceel 4: Project management 50 1 Plan van aanpak 10 2 Prijs 20 3 Kwaliteit van de projectomkadering 20 De raming van deze opdracht bedraagt euro (excl. BTW 21%) euro (incl. BTW 21%). De benodigde kredieten voor deze opdracht werden voorzien in de investeringsprojecten: / Wireless / Telefooncentrale / Aanpassing van administratief gebouw Via een latere budgetwijziging zal euro extra worden voorzien. De uitvoeringstermijn wordt geschat op een 2-tal jaar en dit in volgende fases: Vankoekenbeek (als testomgeving om de implementatie van de nieuwe telefonie en draadloos netwerk op te starten) Sociaal Huis Administratief gebouw (gelijklopend met het investeringsproject / Aanpassingen aan administratief gebouw) Brailon Zonnig Huis De Haver (indien deze locatie behouden blijft om kantoorruimte te voorzien) Aan de raad wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure een publicatietermijn van 22 dagen dient hierbij in acht te worden genomen (niet-europese bekendmaking). Gezien de vakantieperiode wordt de deadline voor het insturen van de offertes vastgelegd op vrijdag 26 september

7 Financieel advies en visum: Stemming: Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen Besluit: Art. 1 : De opstart van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als voorwerp Levering, implementatie en onderhoud van VOIP-telefonie, netwerkapparatuur en netwerkbekabeling en bijhorend bestek goed te keuren. Art. 2 : De geraamde prijs van deze opdracht waarvan sprake in artikel 1 is vastgelegd op: euro (excl. BTW 21%) euro (incl. BTW 21%) Art. 3 : De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden volgens de procedure van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking niet-europese bekendmaking; Art. 4 : De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal beheerd worden : - Enerzijds, door de Algemene Aannemingsvoorwaarden - Anderzijds, door het bijzonder bestek dat bij onderhavige beslissing is gevoegd Art. 5 : De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met de kredieten van de investeringsprojecten: / Wireless / Telefooncentrale / Aanpassing van administratief gebouw Via een latere budgetwijziging zal euro extra worden voorzien. 4. FADI Kennisname gunningsbeslissing OCMW Opwijk als opdrachtencentrale. Huur en was personeelskledij, huur en was platlinnen en was bewonerskledij. De Raad, Aanleiding en doel: Wijze van gunnen: gezamenlijke overheidsopdracht met opdrachtencentrale via algemene offerteaanvraag Europese publicatie Raming van de opdracht: exclusief BTW inclusief BTW (21%) jaarlijks exclusief BTW inclusief BTW (21%) Duur van de opdracht: 48 maanden De huidige opdracht met de firma Dumoulin voor de behandeling van linnen verliep 31/07/2013 een nieuwe marktraadpleging was aan de orde. In Raadszitting van 11 juni 2013 werd beslist om toe te treden in een gezamenlijke overheidsopdracht met 12 andere OCMW s uit Vlaams-Brabant en werd huidige opdracht tussentijds verlengd. 7

8 In zitting van het Vast Bureau van 4 november 2013 werd OCMW Opwijk aangeduid als opdrachtencentrale voor de gezamenlijke overheidsopdracht Huur en was personeelskledij, huur en was plat linnen en was bewonerskledij door OCMW s Vlaams Brabant. Het lastenkohier werd goedgekeurd in raadszitting van 23 december 2013 te Opwijk de opdracht werd gepubliceerd op 3 januari Bij opening van huidige opdracht op 7 maart 2014 bleek dat volgende firma s een inschrijving hadden ingediend : St-Joris, Emile Beauduinstraat 11, 3890 Gingelom (Jeuk), België Was- en nieuwkuisbedrijf Dumoulin nv, Zandvoordestraat 91, 8902 Zillebeke, België CleanLeaseFortex nv, Vullaertstraat 73, 8730 Oedelem, België Lips Gezondheidszorg nv, Fokkerstraat 574, 3125 BE Schiedam, Nederland Van deze inschrijvingen werd na toetsing van de diverse selectie- en gunningscriteria een pv van nazicht opgesteld. Aan de Raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de gunningsbeslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van OCMW Opwijk van 26 juni Juridische gronden: De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel eerste lid. Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen. De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (ter vervanging van het Koninklijk Besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken van 8 januari 1996). Het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (ter vervanging van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 26 september 1996). Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 juni Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten van 21 juni Ministerieel besluit dd. 18/12/2013 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten. De beslissing van de raad van 11/06/2013 betreffende de vaststelling van de voorwaarden en de wijze van gunning van de opdracht Gezamenlijke overheidsopdracht personeelskledij plat linnen bewonerskledij. 8

9 De beslissing van het vast bureau van 04/11/2013 betreffende de aanduiding van het OCMW Opwijk als Opdrachtencentrale voor de gezamenlijke overheidsopdracht Huur en Was Personeelskledij, huur en was platlinnen, was bewonerskledij door OCMW s Vlaams-Brabant. Advies en motivering: Uit het verslag van nazicht van offertes blijkt volgend resultaat : Deelopdracht personeelskledij : Inschrijver Prijs Assortiment Kwaliteit Service Duurzaam Totaal Lips GZ 40 10, ,74 Dumoulin 30,89 9, ,5 75,90 Sint-Joris 31,17 8, ,73 CLF 37,75 12, ,29 Inschrijver Clean Lease Fortex behaalt de beste eindscore op de gunningscriteria voor deelopdracht 1 (huur en was personeelskledij). Deelopdracht plat linnen : Inschrijver Prijs Kwaliteit Service Duurzaam Totaal Lips GZ 40,00 33, ,00 Dumoulin 35,93 32, ,5 84,43 Sint-Joris 32,05 30, ,05 CLF 37,50 30, ,50 Inschrijver Lips Gezondheidszorg Synergy Health behaalt de beste eindscore op de gunningscriteria voor deelopdracht 2 (huur en was plat linnen). Deelopdracht bewonerswas : Inschrijver Prijs Kwaliteit Service Duurzaam Totaal Lips GZ 40,00 24, ,00 Dumoulin 36,22 32, ,5 81,72 Sint-Joris 32,96 28, ,96 CLF 38,94 25, ,94 Inschrijver Dumoulin behaalt de beste eindscore op de gunningscriteria voor deelopdracht 3 (was bewonerskledij). Eindconclusie na toepassing van de weging op de respectievelijke deelopdrachten : Voor de berekening van de totale puntenscore voor alle deelopdrachten samen worden de subtotalen per deelopdracht vermenigvuldigd met het percentage bedden van de woonzorgcentra die deelnemen aan de deelopdracht gedeeld door het totaal aantal bedden van de twaalf deelnemende woonzorgcentra. Het lastenboek bepaalt dat de volgende formule wordt gehanteerd: Deelopdracht 1 X 0,86 + deelopdracht 2 X 1 + deelopdracht 3 X 0,49 Bijgevolg wordt de volgende puntenverdeling bekomen: Score Score Score Totale score deelopdracht 1 deelopdracht 2 deelopdracht 3 Lips GZ 75,46 87,00 39,69 202,15 Dumoulin 65,27 84,43 40,04 189,74 9

10 Sint-Joris 61,69 75,05 36,73 173,47 CLF 75,93 81,50 38,68 196,11 Vervolgens wordt deze totale score herleid naar een score op 100 punten (namelijk score / 2,35). We bekomen dan de volgende eindscore: Eindscore Lips GZ 86,02 Dumoulin 80,74 Sint-Joris 73,82 CLF 83,45 De firma Lips Gezondheidszorg behaalde aldus de beste quotering volgens de gunningscriteria. Er wordt dan ook voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan : Lips Gezondheidszorg nv, Fokkerstraat 574, 3125 BE Schiedam, Nederland De benodigde kredieten voor deze opdracht werden voorzien in het exploitatiebudget : Kwalitatief Leven / /Uitgegeven was en linnen. Kwalitatief Leven / /Uitgegeven was en linnen : arbeidskledij. Kwalitatief Leven / /Uitgegeven was en linnen van de bewoners. Financieel advies en visum: Het visum werd verleend dd. 17/06/2014. Stemming: Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen Besluit: Art. 1: De Raad neemt kennis van de gunning door OCMW Opwijk als opdrachtencentrale van de gezamenlijke overheidsopdracht Huur en was personeelskledij, huur en was plat linnen en was bewonerskledij door OCMW s Vlaams-Brabant. Art. 2: In toepassing van deze gezamenlijke overheidsopdracht wordt de opdracht Huur en was personeelskledij, huur en was plat linnen en was bewonerskledij voor OCMW HALLE toegewezen aan : Lips Gezondheidszorg nv, Fokkerstraat 574, 3125 BE Schiedam, Nederland. Art. 3 : De benodigde kredieten voor deze opdracht werden voorzien in het exploitatiebudget: Kwalitatief Leven / /Uitgegeven was en linnen. Kwalitatief Leven / /Uitgegeven was en linnen : arbeidskledij. Kwalitatief Leven / /Uitgegeven was en linnen van de bewoners. 5. FADI Gunning - afvalverwerking Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. De Raad, 10

11 Aanleiding en doel: Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Raming van de opdracht: euro (excl. 21% BTW) op jaarbasis of euro (incl. 21% BTW) euro (excl. 21% BTW) voor de periode van 4 jaar of euro (incl. 21% BTW) Duur van de opdracht: Vier jaar ingaande op 1 januari 2015 De huidige overeenkomst, met Sita Underground Containers uit BEERSE, voor het ledigen en verwerken van ons afval loopt ten einde op 31 december Bijgevolg werd een lastenkohier opgesteld en deze dienstverlening kan gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Aan de Raad wordt voorgesteld om de voorwaarden en wijze van gunnen goed te keuren. Juridische gronden: De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel eerste lid. Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen. De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (ter vervanging van het Koninklijk Besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken van 8 januari 1996). Het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (ter vervanging van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 26 september 1996). Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 juni Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten van 21 juni Ministerieel besluit dd. 18/12/2013 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten. Advies en motivering: Huidig lastenkohier opgenomen in bijlage van dit besluit betreft de aanstelling van een dienstverlener die volgende afvalfracties kan ophalen en verwerken: restafval, incontinentie afval, Groente- Fruit & Tuinafval, PMD, papier/karton en glas van de in totaal negen semiondergrondse containers geplaatst aan het WZC Zonnig Huis en de AW Ten Hove (enkel restafval). 11

12 Volgende gunningscriteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht 1 Prijs 80 Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs 2 Functionele en technische kwaliteiten, service en ondersteuning 20 Hier wordt rekening gehouden met : - technische uitrusting van de dienstverlener - de aangeboden service en ondersteuning - de communicatiemogelijkheden met de dienstverlener - de mogelijkheden van consultatie en rapportering m.b.t. het afvalbeheer 12

13 Volgende firma s zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Sita Underground Containers NV, Lilsedijk 19 te 2340 BEERSE, - Van Gansewinkel NV, Durmakker 39 te 9940 EVERGEM, - Traflux, Europark 1003 te 3530 HOUTHALEN, - Vanheede Environment Group, Beekstraat te 1080 BRUSSEL, - Shanks NV, Rue des Trois Burettes 65 te 1435 MONT-SAINT-GUIBERT, - Dufour, Boulevard Delwart 44 te 7500 DOORNIK. De raming van deze opdracht bedraagt euro (exclusief 21% BTW) of euro (inclusief 21% BTW) voor de duur van de overeenkomst, zijnde vier jaren. De kredieten om deze exploitatie uitgave te financieren werden op volgende artikelnummers voorzien: /01192 en / Aan de Raad wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De offertes zullen opgevraagd worden tegen 2 september Financieel advies en visum: Stemming: Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen Besluit: Art. 1: Een opdracht uit te schrijven met als voorwerp: Ophalen en verwerken van afval over een periode van vier jaar ingaande op 1 januari 2015 en bijhorend bestek goed te keuren. Art. 2: Het geraamde bedrag voor de opdracht waarvan sprake in artikel 1 wordt geraamd op euro (exclusief 21% BTW) of euro (inclusief 21% BTW) voor de volledige duur van de overeenkomst; Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking na raadpleging van volgende firma s : - Sita Underground Containers NV, Lilsedijk 19 te 2340 BEERSE, - Van Gansewinkel NV, Durmakker 39 te 9940 EVERGEM, - Traflux, Europark 1003 te 3530 HOUTHALEN, - Vanheede Environment Group, Beekstraat te 1080 BRUSSEL, - Shanks NV, Rue des Trois Burettes 65 te 1435 MONT-SAINT-GUIBERT, - Dufour, Boulevard Delwart 44 te 7500 DOORNIK. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal beheerd worden : - enerzijds, door de Algemene Aannemingsvoorwaarden - anderzijds, door het bijzonder bestek dat bij onderhavige beslissing is gevoegd Art. 5: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met de kredieten voorzien op de exploitatie artikelnummers: /01192 en / FADI Kennisname resultaten Openbare verkoop - modaliteiten nieuwe verkoop. De Raad, 13

14 Aanleiding en doel: Het OCMW is eigenaar van een perceel bouwgrond met achterliggende landbouwgrond gelegen te Halle Sint-Pietersleeuwsesteenweg - kadastraal gekend sectie A 98 C. Door de beperkte breedte (11.16m) aan de straat is afzonderlijke bebouwing niet mogelijk. In de loop der jaren werden verschillende verkavelingsvoorstellen ingediend, welke telkens negatief werden beoordeeld. Finaal werd een nieuw verkavelingsvoorstel ingediend met als uitgangspunt, 2 kavels voor open bebouwing. Dit verkavelingsvoorstel werd vergund door het College van Burgemeester en Schepenen op 17/07/2013. In zitting van 08/09/2013 werd door de Raad de modaliteiten aangaande de openbare verkoop van dit perceel grond bepaald. Op 21/11/2013 werd de akte van neerlegging stukken van de verkaveling ondertekend ten overstaan van notaris Vereeken. Op 02/04/2014 werd het lastenkohier van de openbare verkoop ondertekend ten overstaan van notaris Vereeken, de datum van openbare verkoop vastgelegd op 04/06/2014 en werd de publiciteit met affiches, advertenties en immoweb opgestart. Bij de openbare verkoop in Taverne Lamme Guiche op 04/06/2014 was er een zeer matige opkomst en werden geen biedingen ontvangen. Aan de Raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het resultaat van deze openbare verkoop en voorgesteld de modaliteiten van verkoop te wijzigen. Juridische gronden: Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 2 en de artikelen 42 en 43. De omzendbrief BB 2010/02 van 17 maart 2010 betreffende de vervreemding van onroerende goederen door lokale besturen. Advies en motivering: Huidige openbare verkoop werd georganiseerd mits volgende modaliteiten en volgens het bijzonder lastenkohier waarvan kopij hierbij in bijlage: een gezamenlijke openbare verkoop door notaris Hans Vereeken uit Halle een instelprijs van (premie van 1%) de opbrengst zal na aftrek van de kosten worden verdeeld tussen beide eigenaars volgens grondaandeel. verkoop als vrij en onbelast Bij de verkoop op 04/06/2014 bleken er slechts 2 gegadigden te zijn afgekomen naar de Taverne Lamme Guiche. Geen van deze potentieel geïnteresseerden wilde een bod uitbrengen na uitleg van de notaris omtrent de gevraagde instelprijs. Gezien het gebrek aan gegadigden werd besloten de openbare verkoop dan ook stop te zetten. 14

15 Er is niet onmiddellijk een objectieve verklaring voorhanden waarom er slechts beperkte interesse was voor het perceel, mogelijks is dit louter omwille van gekozen datum en tijdstip, algemene timing, afschrikking door publicatie instelprijs. Bespreking met de heer de Jonghe d Ardoye leert dat een nieuwe openbare verkoop met een timing 2 de helft september een mogelijke piste is. Financieel advies en Visum: Beraadslaging: Gelet op het mailbericht van het kantoor van Notaris Vereeken dd. 04/07/ u50 houdende het aankoopbod van de heer Detriche gedateerd 02/07/2014 voor huidig perceel grond lot 2 van de verkaveling - en bijkomend voor de achterliggende landbouwgrond - lot 3c uitgesloten uit de verkaveling worden de volgende elementen in beraad genomen: 1) De Raad verzoekt de heer notaris om huidig bod als bindend te laten vaststellen. 2) De Raad gaat akkoord met een onderhandse verkoop van het perceel bouwgrond lot 2-6 a 89 gezien de uiterst geringe interesse bij de georganiseerde openbare verkoop op 04/06/2014 en dit ondanks voldoende publiciteit (immoweb, affiches in tavernes, publicatie in de streekkrant, uithanging op het perceel) en de voldoende ruime publiciteitsperiode (8 weken) en dit mits volgende voorwaarden : a) het bekomen van het akkoord van de heer de Jonghe-D Ardoye als mede-eigenaar van lot 2. b) de verkoopprijs wordt vastgesteld op de vooropgestelde instelprijs, zijnde netto ,- en dit zonder aftrek van enige kost. c) alle kosten van de notaris : registratierechten, aktekosten, publiciteitskosten en eventuele erelonen zijn ten laste van de koper. d) alle kosten ten aanzien van de huidige uittredende pachter, zijnde de vergoeding voor vetten en navetten zijn ten laste van de koper. 3) De Raad gaat akkoord met de onderhandse verkoop van het perceel landbouwgrond lot 3c 6 a 09 gezien dit perceel enkel voor de voorliggende eigenaar van de bouwgrond een dergelijke gelegenheidswaarde biedt het perceel is immers voor het overige omsloten door het landbouwgebied eigendom van de huidige pachter en dit mits volgende voorwaarden : a) de verkoopprijs wordt vastgesteld op het bedrag van het bod (in bijlage) zonder aftrek van enige kost. b) alle kosten van de notaris, registratierechten, publiciteitskosten en eventuele erelonen zijn ten laste van de koper. c) alle kosten ten aanzien van de huidige pachter, zijnde de vergoeding voor het verzaken aan het voorkooprecht voor de pachter, verbrekingsvergoeding van de pacht, vergoeding voor vetten en navetten, zijn ten laste van de koper. 4) Het voorstel van verkoopsovereenkomst wordt voorgelegd in zitting van het Vast Bureau. Bij akkoord kan tevens de goedkeuring worden gegeven aan de koper voor het uitvoeren van eventuele grondsonderingen. 15

16 5) Voorzitter en secretaris zijn gemachtigd tot ondertekening van een eventuele verkoopsovereenkomst en de latere verkoopsakte in uitvoering van huidige beslissing. 6) De opbrengst van de openbare verkoop zal na aftrek van de kosten (verkavelingskosten) worden verdeeld tussen beide eigenaars volgens grondaandeel en worden aangewend ter financiering van de investeringsprojecten voorzien in de Meerjarenplanning /9 van beleidsitem Stemming na beraadslaging:: Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen Besluit: Art 1. De OCMW-Raad neemt hierbij kennis van de resultaten van de openbare verkoop van 04/06/2014 aangaande het perceel gelegen sectie A 98/C Sint-Pieters-Leeuwsesteenweg zoals opgenomen in het besluit. Art 2. De Raad gaat akkoord mits toepassing van de modaliteiten opgenomen in de beraadslaging van dit besluit. 7. FADI Leveren van geneesmiddelen e.a. voor het WZC Zonnig Huis - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen De Raad, Aanleiding en doel: Wijze van gunnen: Open offerteaanvraag Raming van de opdracht: euro (incl. BTW) op jaarbasis euro (incl. BTW) voor de duur van 4 jaar Duur van de opdracht: 4 jaar De huidige overeenkomst, met apotheek Bleyen (Multipharma Groep), Volpestraat 1 te 1500 Halle, voor het leveren van geneesmiddelen (en materialen) voor algemeen gebruik in het WZC Zonnig Huis loopt ten einde op 30 juni Bijgevolg werd een nieuw lastenkohier voor leveringen opgesteld zodat deze opdracht opnieuw kan gegund worden voor een periode van maximaal vier jaar. Aan de Raad wordt voorgesteld om de voorwaarden en wijze van gunnen goed te keuren. Juridische gronden: De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel eerste lid. Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen. De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (ter vervanging van het Koninklijk Besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 16

17 van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken van 8 januari 1996). Het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (ter vervanging van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 26 september 1996). Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 juni Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten van 21 juni Ministerieel besluit dd. 18/12/2013 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten. Advies en motivering: Huidig lastenkohier opgenomen in bijlage van het besluit betreft de aanstelling van een apotheker die gedurende een periode van vier jaar de levering van geneesmiddelen en farmaceutische producten aan het WZC Zonnig Huis op zich neemt. Het lastenkohier voorziet in een aantal gunningscriteria waardoor niet langer het vast kortingspercentage op het remgeld dé doorslaggevende factor is tot gunning van deze opdracht. De service als zijnde de farmaceutische zorg, de medicatieopdracht en het plan van aanpak zullen ook geëvalueerd worden. Volgende gunningscriteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Prijskorting op persoonlijk aandeel op maandbasis 70% Service - Farmaceutische zorg - Medicatieopdracht en plan van aanpak 10% 20% Verder dient de apotheker een afhaalpunt te hebben op het grondgebied van Halle en wel binnen een straal van 5 km vanaf het WZC. De raming van deze opdracht bedraagt euro (inclusief BTW) op jaarbasis of euro (inclusief BTW) voor de duur van de overeenkomst, zijnde vier jaar. De kosten verbonden aan deze opdracht zullen worden geboekt op het exploitatiebudget /09530 (Farmaceutische producten en geneesmiddelen voor verkoop) en /09530 (Farmaceutische producten en geneesmiddelen voor verbruik). Financieel advies en visum: Stemming: Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen 17

18 Besluit: Art. 1: Een opdracht uit te schrijven met als voorwerp: Leveren van geneesmiddelen en andere farmaceutische producten voor het WZC Zonnig Huis en het bestek in bijlage goed te keuren. Art. 2: Het geraamde bedrag van deze opdracht waarvan sprake in artikel 1 wordt geraamd op euro (incl. BTW) op jaarbasis of euro (incl. BTW) voor de duur van de overeenkomst, zijnde 4 jaar. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal beheerd worden: - enerzijds, door de Algemene Aannemingsvoorwaarden, - anderzijds, door het bijzonder bestek dat bij onderhavige beslissing is gevoegd. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met de kredieten van het exploitatiebudget /09530 (Farmaceutische producten en geneesmiddelen voor verkoop) en /09530 (Farmaceutische producten en geneesmiddelen voor verbruik). 8. FIDI Financieel - Jaarrekening 2013 vaststelling. De Raad, Aanleiding en doel: Onder leiding van de financieel beheerder en in overleg met het managementteam worden uiterlijk op 31/12 van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen gedaan om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van welke aard ook. Op basis van deze elementen wordt een ontwerp jaarrekening opgemaakt. In navolging van artikel 173 van het OCMW decreet dient de raad het ontwerp van de jaarrekening vast te stellen. Juridische gronden: Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 171 tem 175. Advies en motivering: Het ontwerp jaarrekening 2013 bestaat uit volgende documenten: de balans, de resultatenrekening, de toelichting, het schema van de financiële stromen en de bespreking. De voorzitter brengt ter zitting verslag uit over de financiële toestand, over het gevoerde beleid en beheer tijdens het voorafgaande financiële boekjaar en over de uitvoering van het budget. Aan de Raad wordt voorgesteld om het ontwerp van de jaarrekening 2013 vast te stellen. Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de provinciegouverneur, de externe auditcommissie en de gemeenteraad. 18

19 Deze jaarrekening is de laatste jaarrekening in de NOB-vorm. Vanaf volgend jaar wordt de jaarrekening in de BBC-normen opgemaakt. Financieel advies en Visum: Niet van toepassing Stemming: Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen Besluit: Art. 1 De jaarrekening 2013 wordt vastgesteld volgens kopie in bijlage van dit besluit. 9. FIDI Financieel - Financiering sociaal huis: vraag Cordeel. De Raad, Aanleiding en doel: Wijze van gunnen: algemene offerteaanvraag Raming van de opdracht: Bouwbudget: ,17 (excl. 21 % btw) Promotieopdracht BF: / jaarlijkse aflossing over een looptijd van 20 jaar Bedrag van de opdracht : Bouwbudget: (excl. 21 % btw) Promotieopdracht BF: (incl. btw) bij de voorlopige oplevering (incl. btw) gespreid in jaarlijkse schijven over 20 jaar vanaf de voorlopige oplevering. Duur van de opdracht: eenmalig :uitvoeringstermijn van 630 kalenderdagen voor de bouwwerkzaamheden vanaf de verzending van de kennisgeving van de goedkeuring van de offerte aan de opdrachtnemer + 20 jaar financiering vanaf voorlopige oplevering. De overheidsopdracht Promotieovereenkomst Sociaal Huis OCMW Halle werd op 11 juni 2013 door de Raad gegund aan de TV Cordeel nv, bestaande uit Cordeel Zetel Hoeselt nv (3730 Hoeselt, Industrielaan 18) en Cordeel Zetel Temse nv (9140 Temse, Eurolaan 7) voor : de aannemingssom van (excl. btw) en wat de financiering betreft met een marge in plus of min op de financiering van 265 uitgedrukt in basispunten (= 0,01 %) ; de uitvoeringstermijn van 630 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van de verzending van de kennisgeving van de goedkeuring van de offerte aan de opdrachtnemer. Tevens werd beslist dat de opdrachtgevende overheid lopende de uitvoering van de opdracht zal bepalen voor welk bedrag zij beroep doet op het financieringsvoorstel (en welk bedrag zij met eigen middelen zal betalen) en in welke mate zij gebruik zal maken van de aangeboden Aanvullende Diensten. N.a.v. de budgetbesprekingen en de opmaak van de meerjarenplannen is gebleken dat het OCMW maar nood heeft om ( btw) door de opdrachtnemer te laten prefinancieren. Het OCMW zou dus van de (incl. btw) met eigen middelen kunnen financieren. 19

20 De TV Cordeel is hiermee akkoord, maar wenst de schuldvordering van op het OCMW Halle (dus te betalen door het OCMW Halle bij de voorlopige oplevering) in pand te geven aan een Belgische financiële instelling, dit in het kader van een kredietovereenkomst voor de financiering van de werken. De TV Cordeel legt de Kredietovereenkomst met Belfius Bank nv voor en vraagt hieromtrent het akkoord van het OCMW Halle. Juridische gronden: Artikel 23 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken, leveringen en diensten. Advies en motivering: Ingevolge artikel 23 van de wet van 24 december 1993 kan een aannemer de schuldvordering op een aanbestedende overheid in pand geven, wanneer aan drie voorwaarden voldaan is (het gaat immers om de inpandgeving van een schuldvordering vóór de voorlopige oplevering), met name : (a) Het moet gaan om een inpandgeving ten voordele van een kredietverlener. (b) De inpandgeving moet worden aangewend tot waarborg van krediet of voorschotten verleend met het oog op de uitvoering van de opdracht. (c) Het moet gaan om een krediet of een voorschot die pas gelijktijdig met of na de betekening van de inpandgeving wordt aangewend. Blijkens de door de TV Cordeel voorgelegde Kredietovereenkomst met Belfius Bank nv zijn deze voorwaarden vervuld : (a) De inpandgeving wordt verleend ten voordele van een kredietverlener, met name Belfius Bank nv. (b) De inpandgeving wordt aangewend tot waarborg van krediet verleend met het oog op de uitvoering van de overheidsopdracht Promotieovereenkomst Sociaal Huis OCMW Halle (zie definitie Project : Betekent de realisatie van een promotie opdracht wat betreft de prefinanciering en de bouw van een sociaal huis te Halle, door de renovatie en de herbestemming van het oud wezenhuis, conform het Lastenboek artikel 2 van de Kredietovereenkomst bepaalt dat Krediet is benutbaar voor de gedeeltelijke financiering van de realisatie van het Project. ) (c) Ingevolge artikel 3 van de Kredietovereenkomst gebeuren pas uitbetalingen, wanneer de zekerheden rechtsgeldig gevestigd zijn. Artikel 3 bepaalt : De Voorschotten onder het Krediet kunnen slechts ter beschikking worden gesteld op voorwaarde dat de zekerheden vermeld in artikel 5 rechtsgeldig gevestigd zijn, ( ). Zie ook de definitie van Opnameperiode en artikel 4.3. Duur. Bijgevolg wordt het krediet niet aangewend vóór de betekening van de inpandgeving. De inpandgeving van de schuldvordering is dus mogelijk door de TV Cordeel. Evenwel is in artikel 5 van de Kredietovereenkomst ook sprake van de inpandgeving van de schuldvorderingen die de Kredietnemer heeft en/of in de toekomst zal hebben op verzekeringsmaatschappijen met wie verzekeringspolissen worden of werden afgesloten in het kader van het Project en op (fiscale) overheidsinstanties met betrekking tot het Project 20

21 (onder meer maar niet beperkt tot teruggaaf van registratierechten, doch met uitzondering van de gewone terugbetalingen/recuperaties van BTW), door middel van ondertekening van de akte van inpandgeving van schuldvorderingen. Verder staat te lezen dat dit in elk geval de verzekering Alle Bouwplaats Risico s betreft, en indien van toepassing de brandverzekeringspolis. In het bestek zijn een aantal verzekeringen verplicht gesteld, uiteraard niet met de bedoeling dat de vordering op vergoedingen die hieruit zouden kunnen voortvloeien, indien zich schade voortdoet, in pand gegeven zouden worden. Hoe dan ook kan de inpandgeving nooit betrekking hebben op bedragen, die de verzekeringsmaatschappij uitbetaalt, en die bedoeld zijn voor de schade die het OCMW Halle zou lijden. Doch ook de inpandgeving van de schuldvordering op de bedragen, waarop de TV Cordeel van de verzekeringsmaatschappij gerechtigd is, strijdt met de geest en de doelstelling van de opname van verzekeringsverplichtingen in het bestek, en zelfs de overheidsopdrachtenreglementering, en kan rechtstreeks en onrechtstreeks de goede uitvoering van de opdracht in het gedrang brengen (bijvoorbeeld indien de aannemer tijdens de uitvoering van de werken schade en het bedrag uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij niet kan aanwenden voor de compensatie van deze schade, waardoor de uitvoering van de werken kan vertraagd worden of zelfs stil liggen). Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt dan ook voorgesteld om geen bezwaar te uiten tegen de inpandgeving van de schuldvordering van de TV Cordeel op het OCMW Halle maar geen akkoord te verlenen met de inpandgeving van de schuldvorderingen die de TV Cordeel heeft en/in de toekomst zal hebben op verzekeringsmaatschappijen met wie verzekeringspolissen worden of werden afgesloten in het kader van de overheidsopdracht. Financieel advies en visum: Niet van toepassing Stemming: Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen Besluit: Art 1. Geen bezwaar te uiten tegen de inpandgeving van de schuldvordering van de TV Cordeel op het OCMW Halle, ten bedrage van , aan Belfius Bank nv. Art.2. Geen akkoord te verlenen met de inpandgeving van de schuldvorderingen die de TV Cordeel heeft en/in de toekomst zal hebben op verzekeringsmaatschappijen met wie verzekeringspolissen worden of werden afgesloten in het kader van de overheidsopdracht Promotieovereenkomst Sociaal Huis OCMW Halle. 10. PO Gunning - Dienstverlening als erkende externe dienst voor Preventie en bescherming op het werk en controle op het ziekteverzuim, vaststellen voorwaarden en wijze van gunning van de opdracht. De Raad, 21

22 Aanleiding en doel: Wijze van gunnen: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Raming van de opdracht: exclusief BTW inclusief BTW (21%) Duur van de opdracht: 5 jaar 1/1/ /12/2019 Het contract met Mensura, onze huidige arbeidsgeneeskundige dienst, loopt af op 31/12/2014. Wij wensen deze opdracht opnieuw te gunnen. Aan de Raad wordt voorgesteld om de voorwaarden en de wijze van gunnen goed te keuren. Juridische gronden: De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel eerste lid. Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen. De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (ter vervanging van het Koninklijk Besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken van 8 januari 1996). Het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (ter vervanging van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 26 september 1996). Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 juni Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten van 21 juni Ministerieel besluit dd. 18/12/2013 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten. Advies en motivering: De lopende opdracht bij Mensura werd gegund voor een periode van 5 jaar, ingaand op 1/1/2010 en eindigend op 31/12/2014. De toetredingsovereenkomst met Mensura, dd. 17/12/2009, werd echter afgesloten voor onbepaalde duur, met dien verstande dat opzegging door één van beide partijen mogelijk is, mits naleving van een opzegtermijn van ten minste zes maanden die aanvangt op de eerste dag van de maand die volgt op deze waarin de opzegging werd gegeven en die eindigt op 31 december van, al naargelang het geval, het lopende of het volgende kalenderjaar. Per aangetekend schrijven van 12/3/2014 werd deze overeenkomst met Mensura door OCMW Halle opgezegd, met een opzegtermijn van 6 maanden, ingaand op 1/7/

NOTULEN RAAD 18/11/2014 OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 18/11/2014 OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 18/11/2014 NOTULEN RAAD 18/11/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/02/2016

NOTULEN RAAD 09/02/2016 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 09/02/2016 NOTULEN RAAD 09/02/2016 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Carine De Cock, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 10/06/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 10/06/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 10/06/2014 NOTULEN RAAD 10/06/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 17 december 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 OPENBARE ZITTING 1. Kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden. 2 2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden 2 3. verslag vorige openbare zitting. 3 4. Goedkeuring

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 03 mei 2016 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 08/04/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 08/04/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 08/04/2014 NOTULEN RAAD 08/04/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Jeroen Hofmans,

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 17/11/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 17/11/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 17/11/2014 NOTULEN RAAD 17/11/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 19 juni 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine,

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/09/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/09/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 09/09/2014 NOTULEN RAAD 09/09/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 10/05/2016

NOTULEN RAAD 10/05/2016 NOTULEN RAAD 10/05/2016 Aanvang: Aanwezig: 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin,

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 oktober 2015

OCMW-raad van 29 oktober 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 22 juni 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert Patrick,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Afwezig/Verontschuldigd : Toon Vancoillie, Burgemeester. 1. Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst TIME-OUT Houtland

Afwezig/Verontschuldigd : Toon Vancoillie, Burgemeester. 1. Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst TIME-OUT Houtland Zitting van 14 juli 2015 Aanwezig : Logghe Christine voorzitter De Neve Stijn, Callebert Mieke, Vandecappelle Magda, Ampe Lieve, Waeyaert Jolien, Rossey Lode, Volckaert Carine, De Cuman Johan - Leden De

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

Verslag Raadszitting van 20 april 2017

Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Aanwezig: Paul Verschelden, Voorzitter Herman Vijt, Burgemeester Wesley Heirwegh, Bruno Pletinck, Jan Rosschaert, Annick Vehent, Kathleen De Bondt, Jurgen De Malsche,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 20 maart 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 Aanwezig: Katrijn Willems, voorzitter; Maria Brumagne, Marie-Josée Cludts, Xavier Du Château, Kristien Goeminne, Danny Laes, Hilde Noppen, Lieven Ral, Luk Van Biervliet,

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 7 JUNI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Heirman, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00519 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, Gent - Renovatie

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, DE BRUYNE Patrick,

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Pieter Vandenbroucke, Tine Vanderwee, Heidi Vanheusden,

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 05-12-2013 OVERZICHTSLIJST Openbare vergadering De voorzitter vraagt de raadsleden de goedkeuring om de volgende agendapunten in te trekken: 23 ste

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie