NOTULEN RAAD 20/09/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN RAAD 20/09/2016"

Transcriptie

1 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin, Sven Pletincx, Nicky Van Acker, Robert Vandenbranden: raadsleden; Dirk Pieters: burgemeester; Jan De Winne: secretaris Kjell Bosmans: raadslid OPENBARE ZITTING Ondersteunende afdelingen 2. BO Kennisname van het ontslag van OCMW-Voorzitter Marie-Rose Harnie, kennisname van de eedaflegging in de handen van de voorzitter van de Gemeenteraad en de installatie van het nieuwe raadslid. Marie-Rose Harnie heeft haar ontslag als OCMW Voorzitter aangeboden aan de Voorzitter van de Gemeenteraad. Naar aanleiding van het ontslag van Marie-Rose Harnie, heeft Christoph Merckx de eed afgelegd als OCMW-raadslid. Aan de Raad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen. De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Het Decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008 en latere wijzigingen. Aan de Raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Marie-Rose Harnie als voorzitter en dus ook als lid van alle beslissingsorganen van het OCMW. Tijdens de gemeenteraad van de stad Halle van 13/09/2016 werd Christoph Merckx verkozen tot lid van de OCMW Raad. In dit kader legde hij in handen van de voorzitter van de gemeenteraad en in bijzijn van de gemeentesecretaris de eed af. Aan de Raad wordt dan ook voorgesteld kennis te nemen van de beëdiging van Christoph Merckx, wonende te Vondel 18/ Halle, op 13/9/2016 jl. Hij neemt vanaf 20/09/2016 het mandaat op als werkend lid van het OCMW Halle. 1

2 Stemming: Art 1. De Raad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Marie-Rose Harnie als Voorzitter en dus ook als lid van alle beslissingsorganen van het OCMW Halle. Art. 2 De Raad neemt kennis van de beëdiging van Christoph Merckx, wonende te Vondel 18/31, 1500 Halle, op 13/9/2016 jl. Hij neemt vanaf 20/09/2016 het mandaat op als werkend lid van het OCMW Halle. 3. BO Verkiezing van de OCMW-voorzitter. Overeenkomstig artikel 53 van het Decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008 en latere wijzigingen en artikel 25 bis van de organieke wet van 8 juli 1976 verkiest de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een nieuwe voorzitter van de Raad voor maatschappelijk welzijn als de huidige voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ontslag neemt. De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Het Decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008 en latere wijzigingen. De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt verkozen op basis van een akte van voordracht, ondertekend door meer dan de helft van de verkozen leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Om ontvankelijk te zijn, moet de akte van voordracht tevens ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde voordrachtsakte als lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werden verkozen. De voordrachtsakte werd voor de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van september, meerbepaald dd. 8/8/2016, aan de secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn overhandigd. Hieruit blijkt dat Christophe Merckx, geboren op 16/3/1965 van Belgische nationaliteit, wonende te Vondel 18/31 te 1500 Halle, op 13/9/2016 verkozen als werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, voorgedragen wordt voor het mandaat van voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 2

3 De secretaris overhandigde heden ter zitting, de akte van voordracht aan de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad nam de akte van voordracht in ontvangst, ging na en stelt vast dat de akte van voordacht ontvankelijk is overeenkomstig de voorwaarden zoals vastgesteld in het decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen. Er werden geen andere aktes van voordracht ingediend. Bijgevolg kan de voorgedragen kandidaat-voorzitter verkozen worden verklaard. Geheime stemming: Art 1. Christophe Merckx, geboren op 16/3/1965 van Belgische nationaliteit, wonende te Vondel 18/31, 1500 Halle als lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, wordt verkozen verklaard als voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 4. BO Aanwijzing door de voorzitter van de vervangers en hun rangorde. Overeenkomstig artikel 54 van het Decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008 dient de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op het ogenblik van zijn installatie van een nieuwe voorzitter zijn vervangers aan te wijzen. De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk welzijn. Het Decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008 en latere wijzigingen De voorzitter kan conform de bepalingen van artikel 54 één of meerdere vervangers aanduiden. In het geval van meerdere vervangers stelt hij een rangorde op. Aangezien er geen ondervoorzitters zijn aangesteld wordt de voorzitter in eerste instantie vervangen door het lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in volgorde van de rangorde bepaald door de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Indien dit niet mogelijk 3

4 is wordt hij/zij vervangen door de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in volgorde van hun anciënniteit. Bij een afwezigheid van de voorzitter van een periode van twaalf weken of meer fungeert de waarnemend voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ook als vervanger in het college van burgemeester en schepenen. Degene die de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vervangt, moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, zoals vermeld in artikel 53 van het decreet. De voorzitter heeft volgende leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn aangeduid als zijn/haar vervangers: 1 e vervanger: Nicky Van Acker 2 e vervanger: Freddy Busselot Aan de Raad wordt gevraag kennis te nemen van deze aanduiding. Stemming: Art 1. De Raad neemt kennis van de aanstelling door de voorzitter van volgende leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn als vervangers: 1 e vervanger: Nicky Van Acker 2 e vervanger: Freddy Busselot 5. BO Verkiezing van de leden van het Vast Bureau. Gezien de verandering van voorzitter is de samenstelling van het Vast Bureau in tegenstrijd met artikel In dit kader heeft Robert Vandenbranden zijn ontslag ingediend voor het Vast Bureau. Het OCMW decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Art 60 3 van het OCMW-decreet dat het volgende bepaalt: Als het mandaat als lid van het vast bureau of van een bijzonder comité een einde neemt of bij een verhindering als vermeld in artikel 24, duiden de leden van de raad voor 4

5 maatschappelijk welzijn die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in artikel 10, 1, onder hun leden een vervanger aan, behalve als het lid in het vast bureau of bijzonder comité was verkozen als jongste in jaren bij staking van stemmen Het Vast Bureau bestaat uit vier leden, inclusief de voorzitter, voor een Raad voor Maatschappelijk Welzijn van elf leden. De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is van rechtswege en met beraadslagende stem voorzitter van het Vast Bureau. Het Vast Bureau moet bestaan uit personen van verschillende geslacht. Indien het Vast Bureau na de verkiezing niet conform deze bepaling is samengesteld wordt een verkozen lid vervangen door een lid van het andere geslacht conform artikel 60 4 van het decreet. Door de voozitterswissel moet deze bepaling van samenstelling bekeken worden en een verandering in het Vast Bureau moet doorgevoerd worden. Robert Vandenbranden was verkozen op de voordrachtsakte Sp.a. De meerderheid van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de voordrachtsakte Sp.a gaven aan de OCMW-secretaris dd. 20/9/2016 een ondertekende verklaring af waarbij Valerie Hamelryck wordt aangeduid als lid van het Vast Bureau. Aan de Raad wordt gevraagd kennis te nemen van de geldige aanduiding van Valerie Hamelryck als lid van het Vast Bureau. Geheime stemming: Art. 1. De Raad neemt kennis van het ontslag van Robert Vandenbranden als lid van het Vast Bureau. Art 2. De Raad neemt kennis van de geldige aanduiding van Valerie Hamelryck als lid van het Vast Bureau. 6. BO Verkiezing van de leden van het bijzonder comité woonzorg. 5

6 Gezien de verandering van voorzitter en de aanstelling van Valerie Hamelryck in het Vast Bureau heeft zij beslist haar ontslag in te dienen voor het bijzonder comité woonzorg op 20/9/2016. Door haar ontslag als raadslid komt van rechtswege een einde aan haar lidmaatschap van het bijzonder comité woonzorg. Het OCMW decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Art 60 3 van het OCMW-decreet dat het volgende bepaalt: Als het mandaat als lid van het vast bureau of van een bijzonder comité een einde neemt of bij een verhindering als vermeld in artikel 24, duiden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in artikel 10, 1, onder hun leden een vervanger aan, behalve als het lid in het vast bureau of bijzonder comité was verkozen als jongste in jaren bij staking van stemmen Het bijzonder comité woonzorg bestaat uit vier leden, inclusief de voorzitter, voor een Raad voor Maatschappelijk Welzijn van elf leden. De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is van rechtswege en met beraadslagende stem voorzitter van het bijzonder comité woonzorg. Valerie Hamelryck was verkozen op de voordrachtsakte Sp.a. De meerderheid van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de voordrachtsakte Sp.a gaven aan de OCMWsecretaris dd. 20/9/2016 een ondertekende verklaring af waarbij Robert Vandenbranden wordt aangeduid als lid van het bijzonder comité woonzorg. Aan de Raad wordt gevraagd kennis te nemen van de geldige aanduiding van Robert Vandenbranden als lid van het bijzonder comité woonzorg. Geheime stemming: Art. 1. De Raad neemt kennis van het ontslag van Valerie Hamelryck als lid van het Bijzonder Comité Woonzorg. Art 2. De Raad neemt kennis van de geldige aanduiding van Robert Vandenbranden als lid van het Bijzonder Comité Woonzorg. 6

7 7. BO Afvaardiging in de algemene vergadering van 3wplus Het OCMW Halle is lid van 3Wplus. In dit kader wordt het OCMW Halle uitgenodigd voor deelname aan de algemene vergaderingen. Marie-Rose Harnie was aangeduid als vertegenwoordiger voor deze legislatuur. Gezien haar ontslag als voorzitter dienst de Raad bijgevolg over te gaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van het OCMW Halle. Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Halle. Wij stellen voor om over te gaan tot de geheime stemming om 1 afgevaardigde van het OCMW aan te duiden voor de vertegenwoordiging in de algemene vergadering van 3Wplus. Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de Raad wordt de agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt aan de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris, die deze bezorgt aan de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De voorzitter stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van de volgende vergadering van de Raad. Financieel advies en Visum: Geheime stemming: Art. 1: Op basis van de geheime stemming volgende persoon aan te duiden als afgevaardigd lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in 3Wplus: Christophe Merckx, wonende te Vondel 18/31, 1500 Halle in de algemene vergadering van 3Wplus Art. 2: De afgevaardigde blijft in functie tot de installatie van de nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn 8. BO Afvaardiging beheerscomité IGS woonbeleid Zennevalleiwoonbeleid. 7

8 Het OCMW Halle is lid van het beheerscomité IGS woonbeleid Zennevallei. In dit kader wordt het OCMW Halle uitgenodigd voor deelname aan het beheerscomité IGS woonbeleid Zennevallei. Marie-Rose Harnie was aangeduid als vertegenwoordiger voor deze legislatuur. Gezien haar ontslag als voorzitter dienst de Raad bijgevolg over te gaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van het OCMW Halle. Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Halle. Wij stellen voor om over te gaan tot de geheime stemming om 1 afgevaardigde van het OCMW aan te duiden voor deelname aan het beheerscomité IGS woonbeleid Zennevallei. Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de Raad wordt de agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt aan de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris, die deze bezorgt aan de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De voorzitter stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van de volgende vergadering van de Raad. Financieel advies en Visum: Geheime stemming: 9 stemmen voor - 1 ongeldige stem Art. 1: Op basis van de geheime stemming volgende persoon aan te duiden als afgevaardigd lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in het beheerscomité IGS woonbeleid Zennevallei: Christophe Merckx, wonende te Vondel 18/31, 1500 Halle in de algemene vergadering van het woonbeleid Art. 2: De afgevaardigde blijft in functie tot de installatie van de nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn 9. FIDI Verzekeringen vaststellen voorwaarden. 8

9 De verzekeringen zijn nooit onderworpen geweest aan de wet overheidsopdrachten. Het adviesbureau Risksolutions werd aangesteld om de verzekeringspolissen voor zowel Stad als OCMW te analyseren en te gunnen. Zij stellen nu het offertedocument/lastenboek voor. Wet op verheidsopdrachten. Vast Bureau van 18 januari 2016: gunning consultancy verzekeringen Vast Bureau van 4 juli 2016: gunnen verzekeringen stand van zaken Beslissing Raad Juli Het OCWM van Halle en de Stad Halle besliste om hun verzekeringen te gunnen. In bijlage kan het offertedocument/lastenboek voor de verzekeringen gevonden worden. Het adviesbureau Risksolutions heeft deze opgemaakt en gefinaliseerd met de interne bedenkingen. Er wordt gekozen om te gunnen in 4 percelen: Arbeidsongevallen, Burgerlijke aansprakelijkheid, Vloot en Brand. De percelen worden individueel beoordeeld. Toch kan de inschrijver kortingen voorstellen indien hij voor verschillende percelen gegund wordt. Er worden aparte prijzen gevraagd voor OCMW en stad, maar het geheel van het perceel zal doorslaggevend zijn. Het betreft een raamovereenkomst waarbij de stad Halle de trekker is en het OCMW zal afnemen. Tijdens de gemeenteraad van 13/9/2016 werd het lastenboek goedgekeurd. In de gemeenteraad van december zal de gunning definitief moeten zijn, zodat we op 1/1/2017 van start gaan. Niet alle vervaldata zijn al afgestemd op elkaar, waardoor sommige polissen niet onmiddellijk vernieuwd zullen zijn. Voor het OCMW houdt dit voornamelijk in dat de nieuwe polis burgerlijke aansprakelijkheid pas zal ingaan op 1/1/2018. De termijn van deze gunning is 3 jaar. Van 1/1/2017 tem 31/12/2020. In de Raad van december zal de gunningsbeslissing ter kennisname gebracht worden. Het is het adviesbureau Risksolutions dat de offertes zal beoordelen. Dit was zo voorzien in hun offerte. Stemming: Art 1. De Raad keurt het offertedocument/lastenboek zoals in bijlage opgeladen goed. 9

10 BESTUURLIJK TOEZICHT De beslissingen van de raad worden opgenomen in een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden. Deze overzichtslijst wordt binnen de 20 dagen na de vergadering van de OCMW-raad opgestuurd naar de toezichthoudende overheid, met name: de Heer Gouverneur, PROVINCIE VLAAMS BRABANT - Diestsesteenweg te 3010 LEUVEN de Heer Burgemeester Stad Halle, Oudstrijdersplein 18 te 1500 HALLE Einde: 20:16 uur De secretaris Jan De Winne De voorzitter Christophe Merckx Voor eensluidend afschrift De secretaris Jan De Winne De voorzitter Christophe Merckx 10

NOTULEN RAAD 09/02/2016

NOTULEN RAAD 09/02/2016 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 09/02/2016 NOTULEN RAAD 09/02/2016 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Carine De Cock, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin,

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 22/01/2013 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 22/01/2013 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013 NOTULEN RAAD 22/01/2013 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

Vergadering van 18.01.16

Vergadering van 18.01.16 Vergadering van 18.01.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 10/03/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 10/03/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 10/03/2015 NOTULEN RAAD 10/03/2015 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 08/04/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 08/04/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 08/04/2014 NOTULEN RAAD 08/04/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Jeroen Hofmans,

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u door de Waarnemend Voorzitter, Martine Robberechts.

De vergadering wordt geopend om 20u door de Waarnemend Voorzitter, Martine Robberechts. RAAD VAN 27 NOVEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, (Wnd.) Voorzitter; Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman, dhr. A. Piessens, dhr. E.Vangindertael, dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. J. M.

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/08/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/08/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/08/2014 NOTULEN RAAD 12/08/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie Hamelryck,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau De heer Eddy Baelemans, OCMW ondervoorzitter; de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter;

Nadere informatie

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad Akte van mededeling betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van werkende leden en leden opvolgers van het O.C.M.W. Provincie : West Vlaanderen O.C.M.W. Ichtegem

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel

OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel INSTALLATIEVERGADERING Vergadering van maandag 7 januari 2013, van 20 uur OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel. 03 338 27 76 Rondgedeeld op: Aanwezig: M. B.

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

ONTWERPNOTULEN RAAD 09/04/2013 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

ONTWERPNOTULEN RAAD 09/04/2013 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen ONTWERPNOTULEN RAAD 09/04/2013 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie Hamelrijck, Jeroen

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 oktober 2015

OCMW-raad van 29 oktober 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge.

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge. . OPENBARE VERGADERING DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge. 1.PROCEDURE Gelet op het verzoekschrift

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

OCMW-raad van 15 december 2016

OCMW-raad van 15 december 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 10/05/2016

NOTULEN RAAD 10/05/2016 NOTULEN RAAD 10/05/2016 Aanvang: Aanwezig: 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin,

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne. NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne. NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007 1 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 2 januari 2007 Aanwezig :

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Gabriels Katja, Burgemeester Karel De Gucht, Voorzitter gemeenteraad Abbeel Marleen,

Nadere informatie

Gemeenteraadsvoorzitter

Gemeenteraadsvoorzitter Gemeenteraadsvoorzitter Uittreksel uit de pocket Gemeentedecreet ontleed (11 e editie) 14. Wie kan de gemeenteraad voorzitten? Elk Belgisch gemeenteraadslid De burgemeester is niet automatisch voorzitter

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE Gemeenteraad van 27 maart 2007 Aanwezig Afwezig: Stany De Rechter, Burgemeester; Nicole Van Duyse, Frans Windhey, Johan Koppen,

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 OPENBARE ZITTING 1. Kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden. 2 2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden 2 3. verslag vorige openbare zitting. 3 4. Goedkeuring

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Installatievergadering van de nieuwe raad van maandag 7 januari 2013 Tegenwoordig: dhr. Ignace Dereeper - voorzitter

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 28 augustus 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 28 augustus 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 28 augustus 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 18/11/2014 OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 18/11/2014 OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 18/11/2014 NOTULEN RAAD 18/11/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang

Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang Artikel 1. Oprichting en doel Het lokaal overleg kinderopvang wordt opgericht als adviesraad van het lokaal bestuur overeenkomstig het

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Marc Verheyen, Pieter Vandenbroucke, Tine Vanderwee,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Munten Benny, Burgemeester; Nyns Jean-Pierre, Guldentops-Allard Elke, Debehets-Schepmans Ria, Vlayen Bart, Zurinckx-Liénart

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR ZITTING VAN 07 JANUARI 2013 AANWEZIG: Jens De Wael, voorzitter van

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN OOST-VLAANDEREN

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN OOST-VLAANDEREN DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN OOST-VLAANDEREN BESLUIT BETREFFENDE DE SCHEPENENVERKIEZING VAN 2 JANUARI 2007 TE LEDE Kenmerk: Lede/bezwaari Bezwaarindiener: de heer Edwin Brantegem DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cultuurraad

Huishoudelijk reglement cultuurraad Huishoudelijk reglement cultuurraad Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. organiek reglement: het organiek reglement van de cultuurraad van Berlare; 2. erkende en aanvaarde

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 28/09/2016 HOOFDSTUK V Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der statuten worden commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Doelstelling, samenstelling en taken, openbaarheid en aanwezigheid Juridische

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Jozef Lemmens, Kathleen Lemmens, Xavier Lesenne, Omer Mievis, Marlene Swinnen, Benny Vangelder, Patrick Vansweevelt:

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb.2015/0001 van 31 maart 2015 in de zaak 1415/0001 In zake: de heer Steven APER, wonende te 9180 Moerbeke, Damstraat 159 verzoekende partij Belanghebbende

Nadere informatie

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 OPENBARE ZITTING 1. Mededeling geldigverklaring gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012. Kennisname. Er wordt akte genomen van het besluit

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 10/06/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 10/06/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 10/06/2014 NOTULEN RAAD 10/06/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 januari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 2 1. OPSTARTEN VAN DE PROCEDURE TOT AANSTELLEN VAN EEN NIEUW COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II)

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II) 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2014/179/, (II) Inzake :, wonende te..,, vertegenwoordigd door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen: de GEMEENTE, vertegenwoordigd

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb. 1516/0002 van 25 januari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0003 In zake: mevrouw Sandy NEEL, wonende te 2050 ANTWERPEN, Frederik Van Eedenplein 6/25 verzoekende

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 14/07/2015 OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 14/07/2015 OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 14/07/2015 NOTULEN RAAD 14/07/2015 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Leen Destoop, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Rogier Lindemans,

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen,

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Zitting van 02.01.2013 Aanwezig: C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Vandemaele, Persijn, Lambrecht, Vercaemer, De Smet,

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 27.02.2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 01 OCMW-Zutendaal: Kennisname van het ontslag van Martin van der Sman uit OCMW-raad Kennisname van verzaken aan opvolging door Peter Louwies Aanstelling

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE BRECHT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN VERSLAG RAAD : 16/02/2016 Aanwezig : A. Van Dyck, voorzitter. L. Bennenbroek, C. Dierckx, J. Dignef, M. Van Dyck, F. Vangilbergen,

Nadere informatie

Zitting van 20 maart 2007.

Zitting van 20 maart 2007. Zitting van 20 maart 2007. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe, Lesage en Matthys Cindy, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie