Vergadering van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering van 18.01.16"

Transcriptie

1 Vergadering van Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse Vandenbulcke, Amand Bossuyt, raadsleden; Stefaan Oosthuyse, secretaris. De voorzitter verwelkomt Amand Bossuyt als nieuw lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en verwelkomt Pieterjan Geldhof opnieuw als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. Dagorde Openbare zitting 1. Vervanging voorzitter; 2. Sociale dienst: kinderarmoede en katrolwerking: stand van zaken; 3. Aanwijzing door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van mogelijke vervangers en opstellen rangorde vervangers; 4. Vervanging leden bijzonder comité sociale dienst; 5. Vervanging lid vast bureau; 6. Vervanging afgevaardigde raad van beheer en algemene vergadering W13; 7. Vervanging vertegenwoordiger vzw Sociale economie Wevelgem; 8. Verkiezing vertegenwoordiger CPBW (Comité Preventie en Bescherming op het Werk); 9. Verkiezing vertegenwoordiger BOC (Bijzonder Overleg Comité); 10. Erelidmaatschap: toekenning ere-voorzitterschap; PUNT 1: VERVANGING VOORZITTER Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 53; Overwegende dat Chris Loosvelt verkozen werd als voorzitter van het OCMW door de raad voor maatschappelijk welzijn dd op basis van de akte van voordracht van kandidaatvoorzitter; Overwegende dat, in toepassing van artikel 53, 1, 3 e lid van het OCMW-decreet, de akte van voordracht een einddatum van het mandaat van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn vermeldt, nl ; Overwegende dat de akte van voordracht eveneens de naam van de persoon vermeldt die de voorzitter gedurende de resterende duurtijd van het mandaat zal vervangen, nl. Frank Acke; Overwegende dat de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend is en van rechtswege wordt vervangen door de persoon die in de akte van overdracht als opvolger is vermeld;

2 ENIG ARTIKEL De raad neemt kennis van het mandaat van Frank Acke als voorzitter van het OCMW Wevelgem miv PUNT 2: SOCIALE DIENST: KINDERARMOEDE EN KATROLWERKING: STAND VAN ZAKEN Overwegende dat in samenwerking met andere sociale partners acties ondernemen tegen kinderarmoede een actie is die valt onder actieplan 2 (versterken van zelfredzaamheid van cliënten van de sociale dienst) als onderdeel van de prioritaire beleidsdoelstelling 1 (maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen op een volwaardige wijze laten deelnemen aan onze leef- en werkgemeenschap) zoals bepaald in het meerjarenplan ; Overwegende dat binnen het lokaal bestuur sinds april 2015 een werkgroep armoede opgericht is en dat deze werkgroep de bedoeling heeft verschillende acties te ondernemen om armoede in Wevelgem op een geïntegreerde manier te analyseren en zowel preventieve als curatieve maatregelen uit te rollen; Overwegende dat de kern van deze werkgroep bestaat uit de medewerker Welzijn en stafmedewerker onderwijs van het gemeentebestuur, de gemeentesecretaris, de voorzitter van het OCMW, gezinsbegeleidster en directeur van de sociale dienst van het OCMW; Afhankelijk van de thema s wordt deze werkgroep uitgebreid met interne en externe deskundigen; Overwegende dat, bij gebrek aan middelen en om te vermijden dat een breed armoedeoverleg te vaag en te abstract zou blijven, de keuze gemaakt werd om binnen het brede armoedethema de focus te leggen op kinderarmoede; Bedoeling is dat op termijn ook rond andere armoedethema s of doelgroepen aan de slag gegaan wordt. Overwegende dat de aanpak van kinderarmoede via een sterkere samenwerking met en ondersteuning van het onderwijs in Wevelgem een eerste doelstelling is en dat dit leidde tot volgende acties tot nog toe: Katrolwerking werd opgestart in september 2015: studie- en opvoedingsondersteuning in kwetsbare gezinnen (goedkeuring samenwerking in zitting van ) Bevraging directies en zorgcoördinatoren van alle Wevelgemse scholen: wat ondernemen zij reeds rond kwetsbare kinderen/kwetsbare gezinnen? Heeft de school een visie/algemeen beleid rond kwetsbare gezinnen? Hoe gaan ze om met concrete problematieken (kleuterparticipatie, spijbelen, te laat komen, onbetaalde facturen, taalmoeilijkheden, moeilijkheden om ouders te bereiken/aan te spreken/door te verwijzen/ ). Deze interviews werden afgenomen door telkens 2 leden van de werkgroep kinderarmoede in november/december 2015 De werkgroep kinderarmoede, uitgebreid met zorgcoördinatoren en directies, gaan met de resultaten van deze bevraging verder in overleg met de bedoeling om gemeentebreed zo sterk mogelijk preventief, proactief en curatief in te zetten op kinderarmoede via het onderwijs. Gelet op de toelichting door Sofie Delaere, directeur sociale dienst en Stefanie Donckels, maatschappelijk werker sociale dienst over de stand van zaken van beide projecten;

3 ENIG ARTIKEL Neemt akte van de stand van zaken in de projecten kinderarmoede en katrolwerking. PUNT 3: AANWIJZING DOOR DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN MOGELIJKE VERVANGERS EN OPSTELLEN RANGORDE VERVANGERS Overwegende dat de voorzitter meerdere vervangers kan aanwijzen en in dit geval een rangorde van vervangers opstelt (art. 54 OCMW-decreet); Gelet op de volgorde van vervangers: 1. Pieterjan Geldhof 2. Anita Deprez 3. Veerle De Pauw 4. Nico Vanwynsberghe 5. Ine Serlet ENIG ARTIKEL Volgende personen en in deze volgorde worden aangesteld als vervanger van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn: 1. Pieterjan Geldhof 2. Anita Deprez 3. Veerle De Pauw 4. Nico Vanwynsberghe 5. Ine Serlet PUNT 4: VERVANGING LEDEN BIJZONDER COMITE SOCIALE DIENST a) Vervanging Vicky Claeys Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 60 en volgende; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd houdende oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst; Gelet op de verkiezing van Vicky Claeys als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst in zitting van ; Overwegende dat Vicky Claeys schriftelijk haar ontslag indiende als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst op ; Gelet op art. 60, 3, 7 e lid van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW s dat bepaalt: Als het mandaat als lid van het vast bureau of van een bijzonder comité een einde neemt of bij een verhindering als vermeld in artikel 24, duiden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die voorkomen op dezelfde voordrachtakte

4 als vermeld in artikel 10, 1, onder hun leden een vervanger aan, behalve als het lid in het bijzonder comité was verkozen als jongste in jaren bij staking van stemmen. (...). Gelet op het 8 e lid van dit artikel dat vervolgt: de aanduiding van dat lid wordt meegedeeld met een door de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtakte, ondertekende verklaring afgegeven tegen ontvangstbewijs aan de secretaris van het OCMW. (...) De secretaris van het OCMW geeft er op de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn kennis van aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De aanduiding is definitief vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs. Overwegende dat een ondertekende verklaring, in de zin van art. 60, 3, 8 e lid werd bezorgd aan de secretaris waarbij Suzan Joye wordt aangeduid als vervanger van Vicky Claeys als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst m.i.v ; Overwegende dat de voordrachtakte aan de secretaris van het OCMW werd afgegeven op ; ENIG ARTIKEL De raad neemt kennis van de aanduiding van Suzan Joye als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst ter vervanging van Vicky Claeys. b) Pieterjan Geldhof Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 60 en volgende; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd houdende oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst; Gelet op de verkiezing van Pieterjan Geldhof als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst in zitting van ; Gelet op het einde van het mandaat van Pieterjan Geldhof als raadslid van het OCMW waardoor hij ook geen lid meer kan zijn van het bijzonder comité voor de sociale dienst; Gelet op art. 60, 3, 7 e lid van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW s dat bepaalt: Als het mandaat als lid van het vast bureau of van een bijzonder comité een einde neemt of bij een verhindering als vermeld in artikel 24, duiden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die voorkomen op dezelfde voordrachtakte als vermeld in artikel 10, 1, onder hun leden een vervanger aan, behalve als het lid in het bijzonder comité was verkozen als jongste in jaren bij staking van stemmen. (...). Gelet op het 8 e lid van dit artikel dat vervolgt: de aanduiding van dat lid wordt meegedeeld met een door de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtakte, ondertekende verklaring afgegeven tegen ontvangstbewijs aan de secretaris van het OCMW. (...) De secretaris van het OCMW geeft er op de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn kennis van aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De aanduiding is definitief vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs.

5 Overwegende dat een ondertekende verklaring, in de zin van art. 60, 3, 8 e lid werd bezorgd aan de secretaris waarbij Anita Deprez wordt aangeduid als vervanger van Pieterjan Geldhof als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst; Overwegende dat de voordrachtakte aan de secretaris van het OCMW werd afgegeven op ; ENIG ARTIKEL De raad neemt kennis van de aanduiding van Anita Deprez als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst ter vervanging van Pieterjan Geldhof. PUNT 5: VERVANGING LID VAST BUREAU Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 60 en volgende; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd houdende oprichting van een vast bureau; Gelet op de verkiezing van Linda Robensyn als lid van het Vast Bureau in zitting van ; Gelet op het einde van het mandaat van Linda Robensyn als raadslid van het OCMW; Gelet op art. 60, 3, 7 e lid van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW s dat bepaalt: Als het mandaat als lid van het vast bureau of van een bijzonder comité een einde neemt of bij een verhindering als vermeld in artikel 24, duiden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die voorkomen op dezelfde voordrachtakte als vermeld in artikel 10, 1, onder hun leden een vervanger aan, behalve als het lid in het bijzonder comité was verkozen als jongste in jaren bij staking van stemmen. (...). Gelet op het 8 e lid van dit artikel dat vervolgt: de aanduiding van dat lid wordt meegedeeld met een door de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtakte, ondertekende verklaring afgegeven tegen ontvangstbewijs aan de secretaris van het OCMW. (...) De secretaris van het OCMW geeft er op de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn kennis van aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De aanduiding is definitief vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs. Overwegende dat een ondertekende verklaring, in de zin van art. 60, 3, 8 e lid werd bezorgd aan de secretaris waarbij Nico Vanwynsberghe wordt aangeduid als vervanger van Linda Robensyn als lid van het vast bureau; Overwegende dat de voordrachtakte aan de secretaris van het OCMW werd afgegeven op ; Gelet op de verklaring ondertekend door de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, voorkomend op dezelfde voordrachtakte waarbij Nico Vanwynsberghe wordt aangeduid als lid van het Vast Bureau;

6 ENIG ARTIKEL Neemt kennis van de aanduiding van Nico Vanwynsberghe als lid van het Vast Bureau ter vervanging van Linda Robensyn. PUNT 6: VERVANGING AFGEVAARDIGDE RAAD VAN BEHEER EN ALGEMENE VERGADERING W13 a) Vervanging afgevaardigde algemene vergadering Gelet op de beslissing van de raad van tot aanstelling van Chris Loosvelt als afgevaardigde van het OCMW in de algemene vergadering van W13; Gelet op het einde van het mandaat van Chris Loosvelt als voorzitter en als raadslid van het OCMW per ; Gelet op artikel 13 van de statuten van W13: Het mandaat van een afgevaardigde van de algemene vergadering duurt in principe zes jaar, maar eindigt bij de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig art.16 van het OCMW-decreet, bij ontslag van een afgevaardigde uit de algemene vergadering of bij het einde van het mandaat als OCMW-raadslid. Een afschrift van de beslissing tot aanstelling van nieuwe afgevaardigden, wordt onmiddellijk toegestuurd naar de voorzitter van de algemene vergadering. De afgevaardigden blijven hun mandaat uitoefenen tot de dag waarop zij door de deelgenoot worden vervangen. Overwegende dat een nieuwe afgevaardigde moet verkozen worden in de algemene vergadering van W13; Overwegende dat de statuten van W13 bepalen dat de stemmingsprocedure verloopt als deze zoals omschreven in artikel 60 3 van het OCMW-decreet van 19 december 2008; Overwegende dat, in toepassing van artikel 60 3, 7 e en 8 lid Frank Acke als opvolger van Chris Loosvelt aangeduid is op de voordrachtakte; ENIG ARTIKEL Neemt kennis van de aanduiding van Frank Acke als afgevaardigde in de algemene vergadering van W13. b) Vervanging afgevaardigde raad van beheer Gelet op de beslissing van de raad van tot aanstelling van Chris Loosvelt als afgevaardigde van het OCMW in de raad van beheer van W13; Gelet op het einde van het mandaat van Chris Loosvelt als voorzitter en als raadslid van het OCMW per ; Gelet op artikel 23 van de statuten van W13: Het mandaat van een stemgerechtigd beheerder duurt in principe zes jaar, maar eindigt alleszins bij de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig art.16 van het OCMW-decreet of bij verlies van de hoedanigheid als OCMW-voorzitter of bij ontslag als OCMW-raadslid. Bij het openvallen van een mandaat van stemgerechtigd beheerder duidt de deelgenoot die de beheerder afvaardigt een vervangende beheerder aan, die het mandaat beëindigt van degene die hij vervangt.

7 Overwegende dat een nieuwe afgevaardigde moet verkozen worden in de raad van beheer van W13; Overwegende dat de statuten van W13 bepalen dat de stemmingsprocedure verloopt als deze zoals omschreven in artikel 60 3 van het OCMW-decreet van 19 december 2008; Overwegende dat, in toepassing van artikel 60 3, 7e en 8 lid Frank Acke als opvolger van Chris Loosvelt aangeduid is op de voordrachtakte; ENIG ARTIKEL Neemt kennis van de aanduiding van Frank Acke als afgevaardigde in de raad van beheer van W13. PUNT 7: VERVANGING VERTEGENWOORDIGER VZW SOCIALE ECONOMIE WEVELGEM Overwegende dat in zitting van Chris Loosvelt en Stefaan Oosthuyse aangeduid werden als afgevaardigden van het OCMW in de algemene vergadering van de vzw Sociale Economie Wevelgem; Gelet op het einde van het mandaat van Chris Loosvelt als voorzitter en als raadslid van het OCMW per ; Overwegende dat een nieuwe afgevaardigde moet aangeduid worden ter vervanging van Chris Loosvelt; Overwegende dat Frank Acke als opvolger van Chris Loosvelt voorzitter is van het OCMW miv ; Overwegende dat de voorzitter overgaat tot de geheime stemming die volgende uitslag geeft : Aantal stembiljetten: 11 Frank Acke bekomt 6 stemmen Amand Bossuyt bekomt 5 stemmen Aantal blanco stemmen: nihil Gelet op artikel 46 2 van het OCMW-decreet van 19 december 2008; ENIG ARTIKEL Frank Acke wordt aangeduid als vervanger van Chris Loosvelt in de algemene vergadering van de vzw Sociale Economie Wevelgem. PUNT 8: VERKIEZING VERTEGENWOORDIGER COMITE PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Gelet op de aanduiding van Linda Robensyn in zitting van als vertegenwoordiger van het OCMW in het Comité Preventie en Bescherming op het werk; Gelet op het einde van het mandaat van raadslid Linda Robensyn per ; Overwegende dat de raad een raadslid moet aanduiden als vertegenwoordiger van het OCMW in het Comité Preventie en Bescherming op het Werk; Overwegende dat de voorzitter overgaat tot de geheime stemming die volgende uitslag geeft :

8 Aantal stembiljetten: 11 Vicky Claeys bekomt 5 stemmen Veerle De Pauw bekomt 6 stemmen Aantal blanco stemmen: nihil ENIG ARTIKEL Veerle De Pauw wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW in het Comité Preventie en Bescherming op het Werk. PUNT 9: VERKIEZING VERTEGENWOORDIGER BOC (BIJZONDER OVERLEG COMITE) Overwegende dat in elke gemeente voor het personeel van de gemeente en het OCMW een Bijzonder Overleg Comité opgericht wordt waarin met de vakbonden onderhandeld wordt over personeelsmateries; Gelet op de aanduiding van Linda Robensyn in zitting van als vertegenwoordiger van het OCMW in het Bijzonder Overleg Comité; Gelet op het einde van het mandaat van raadslid Linda Robensyn per ; Overwegende dat de raad een raadslid moet aanduiden als vertegenwoordiger van het OCMW in het Bijzonder Overleg Comité; Overwegende dat de voorzitter overgaat tot de geheime stemming die volgende uitslag geeft: Aantal stembiljetten: 11 Veerle De Pauw bekomt 6 stemmen Suzan Joye bekomt 5 stemmen Aantal blanco stemmen: nihil BESLUIT : ENIG ARTIKEL Veerle De Pauw wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW in het Bijzonder Overleg Comité. PUNT 10: ERELIDMAATSCHAP: TOEKENNING ERE-VOORZITTERSCHAP a) Goedkeuring reglementering Gelet op artikel 27 4 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 dat stelt dat de raad voor maatschappelijk welzijn de eretitels toekent aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de mogelijkheid om aan aftredende OCMW-voorzitters het erelidmaatschap toe te kennen, na een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn; Naar analogie met het reglement voor het toekennen van erelidmaatschap aan ex-schepenen dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad (huishoudelijk reglement) wordt voorgesteld om het erelidmaatschap onder volgende voorwaarden toe te kennen: Een gewezen OCMW-voorzitter die gedurende ten minste 18 jaar in de gemeenteraad of de

9 OCMW-raad van de gemeente Wevelgem gezeteld heeft en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan door de raad voor maatschappelijk welzijn tot het voeren van de eretitel van ere-voorzitter worden gemachtigd. Voor de berekening van de totale termijn wordt de periode tussen 1 januari van het jaar van de installatie van de gemeenteraad of de OCMW-raad en respectievelijk de datum van de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad na de installatievergadering van de gemeenteraad, hetzij de installatievergadering van de OCMWraad mee in aanmerking genomen. De eretitel wordt verleend door de raad voor maatschappelijk welzijn mits voorafgaande aanvraag of instemming van het betrokken raadslid. ENIG ARTIKEL Het reglement erelidmaatschap voorzitter wordt goedgekeurd naar analogie met het reglement voor het toekennen van erelidmaatschap aan ex-schepenen. b) Toekenning ere-voorzitterschap Overwegende dat Chris Loosvelt, gewezen OCMW-voorzitter voldoet aan het hierboven vermelde principe van toekenning van erelidmaatschap; ENIG ARTIKEL Aan Chris Loosvelt, gewezen OCMW-voorzitter, wordt het erelidmaatschap toegekend.

Vergadering van 14.09.15

Vergadering van 14.09.15 Vergadering van 14.09.15 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 29.08.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse Vandenbulcke,

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 11.04.16 Aanwezig: Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse Vandenbulcke, Amand

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 14.11.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse Vandenbulcke,

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad Akte van mededeling betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van werkende leden en leden opvolgers van het O.C.M.W. Provincie : West Vlaanderen O.C.M.W. Ichtegem

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 09.05.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

1. Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen. DE GEMEENTERAAD, NEEMT AKTE VAN:

1. Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen. DE GEMEENTERAAD, NEEMT AKTE VAN: 1 Tegenwoordig: Jan SEYNHAEVE, burgemeester Frank ACKE, Geert BREUGHE, Hannelore CARLU, Filip DAEM, Marie DE CLERCK, Francies DEBELS, Kevin DEFIEUW, Sander DEFLO, Luc DEFRAYE, Mathieu DESMET, Daphne FLAMEZ,

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel

OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel INSTALLATIEVERGADERING Vergadering van maandag 7 januari 2013, van 20 uur OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel. 03 338 27 76 Rondgedeeld op: Aanwezig: M. B.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge.

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge. . OPENBARE VERGADERING DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge. 1.PROCEDURE Gelet op het verzoekschrift

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE BRECHT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN VERSLAG RAAD : 16/02/2016 Aanwezig : A. Van Dyck, voorzitter. L. Bennenbroek, C. Dierckx, J. Dignef, M. Van Dyck, F. Vangilbergen,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies,

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies, PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 januari 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 28/09/2016 HOOFDSTUK V Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der statuten worden commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u door de Waarnemend Voorzitter, Martine Robberechts.

De vergadering wordt geopend om 20u door de Waarnemend Voorzitter, Martine Robberechts. RAAD VAN 27 NOVEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, (Wnd.) Voorzitter; Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman, dhr. A. Piessens, dhr. E.Vangindertael, dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. J. M.

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 JULI 2017.

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 JULI 2017. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 JULI 2017. Openbare zitting 1. PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1 Personeel 1.1.1 Kennisname

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR ZITTING VAN 07 JANUARI 2013 AANWEZIG: Jens De Wael, voorzitter van

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Gabriels Katja, Burgemeester Karel De Gucht, Voorzitter gemeenteraad Abbeel Marleen,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau De heer Eddy Baelemans, OCMW ondervoorzitter; de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter;

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 21/12/2007 Aanwezig : Afwezig : Johnny Goos, Burgemeester-Voorzitter; Rik Braem,

Nadere informatie

Gemeenteraadsvoorzitter

Gemeenteraadsvoorzitter Gemeenteraadsvoorzitter Uittreksel uit de pocket Gemeentedecreet ontleed (11 e editie) 14. Wie kan de gemeenteraad voorzitten? Elk Belgisch gemeenteraadslid De burgemeester is niet automatisch voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen,

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Zitting van 02.01.2013 Aanwezig: C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Vandemaele, Persijn, Lambrecht, Vercaemer, De Smet,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang

Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang Artikel 1. Oprichting en doel Het lokaal overleg kinderopvang wordt opgericht als adviesraad van het lokaal bestuur overeenkomstig het

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Vergadering van 08.06.15

Vergadering van 08.06.15 Vergadering van 08.06.15 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigde schepen; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Emmy Mispelaere, Hilde Martin, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe,

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 28 augustus 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 28 augustus 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 28 augustus 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ORGANISATIE EN WERKING

ORGANISATIE EN WERKING HOOFDSTUK II. ORGANISATIE EN WERKING 200. Het beheer van het tijdelijke van de katholieke eredienst op lokaal vlak gebeurt voortaan op twee niveaus: per parochie is er een kerkfabriek met een kerkraad,

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Mededeling CAJO nr. 182 Administratieve en juridische ondersteuning

Mededeling CAJO nr. 182 Administratieve en juridische ondersteuning Mededeling CAJO nr. 182 Administratieve en juridische ondersteuning 02 240 07 60 Aan de bestuurders en de directies van de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding ons kenmerk datum Contactpersoon e-mailadres

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 25.08.14 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigde schepen; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 OPENBARE ZITTING 1. Kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden. 2 2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden 2 3. verslag vorige openbare zitting. 3 4. Goedkeuring

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN Titel 1 : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Vorm en naam Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Woonregie Stad Kortrijk. Art.

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 09.11.15 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigde schepen Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Datum 13 februari 2013 Plaats Raadzaal Uur 19.00 Aanwezig Depondt Geert, voorzitter, Allewaert Patrick, Arteel Rina, Beyens Arne, Decoene Georges, Degrendele Vanessa,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016

Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016 Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016 Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de werking en de nadere regels volgens dewelke de Federale

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Installatievergadering van de nieuwe raad van maandag 7 januari 2013 Tegenwoordig: dhr. Ignace Dereeper - voorzitter

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD SINT-JORISSCHOOL Fabiolalaan 2 Kloosterstraat 15 8930 Menen 8940 Geluwe Tel.: 056 51 36 82 Tel./Fax : 056 51 47 51 Fax : 056 51 99 12 056 53 14 20 www.sint-jorisschool.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Inhoud 1.Statutair doel... 3 2. Bevoegdheid... 3 3.Samenstelling... 3 4. Werking... 5 1. Statutair doel Artikel 1: De bevolking zal via de adviesraad lokale

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Jozef Lemmens, Kathleen Lemmens, Xavier Lesenne, Omer Mievis, Marlene Swinnen, Benny Vangelder, Patrick Vansweevelt:

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid; Gelet op

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON.

STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON. STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON. WIJZIGING. Artikel 1. De bestaande statuten van de Seniorenraad Borgloon worden opgeheven en vervangen door de hiernavolgende tekst. BENAMING. Artikel

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Hoofdstuk I- Samenstelling van de afdeling

Hoofdstuk I- Samenstelling van de afdeling ALGEMENE CENTRALE C DER OPENBARE DIENSTEN (A.C.O.D. A.C.O.D.) SECTOR LOKALE EN REGIONALE BESTUREN (L.R.B. B.) REGIO BRUSSEL (BRU) AFDELING GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR DE NETHEID (G.A.N.) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent SENIORENRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 14 december 2011. Definities: Commissie: officiële door de Algemene

Nadere informatie