DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge."

Transcriptie

1 . OPENBARE VERGADERING DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge. 1.PROCEDURE Gelet op het verzoekschrift ingediend tegen ontvangstbewijs d.d. 5 januari 2007 van de heer René Thuys, de heer Marcel Vande Gaer, mevrouw Germaine Willems en de heer Victor Deschrijver, waarbij bezwaar wordt ingediend tegen de verkiezing van de heer Alfons Lemmens tot O.C.M.W.-raadslid te Tielt-Winge op 2 januari 2007; Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 9 januari 2007 aan de verzoekers, waarin werd meegedeeld dat ze inzage kunnen nemen van het dossier; Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 9 januari 2007 waarin de secretaris van de gemeente Tielt-Winge, de secretaris van het O.C.M.W Tielt-Winge, en diegenen die de voordrachtsakten hebben ondertekend, in kennis werden gesteld van dit verzoekschrift, een kopie hiervan hebben ontvangen, en werd meegedeeld dat men inzage kan nemen van het dossier; Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 18 januari 2007 waarin de verzoekers, de secretaris van de gemeente Tielt-Winge, de secretaris van het O.C.M.W Tielt- Winge, en diegenen die de voordrachtsakten hebben ondertekend, ervan in kennis werden gesteld dat de Raad op 25 januari 2007 het ingediende verzoekschrift in behandeling zal nemen; Gelet op het verzoekschrift ingediend tegen ontvangstbewijs d.d. 10 januari 2007 van de heer Werner Goethuys en mevrouw Germaine Willems, waarbij eveneens bezwaar wordt ingediend tegen de verkiezing van de heer Alfons Lemmens tot O.C.M.W.-raadslid te Tielt-Winge op 2 januari Verzoekers baseren zich

2 2 hiervoor op het proces-verbaal van de verkiezing van de leden van het OCMW van de gemeente Tielt-Winge zoals dit werd voorgelezen op de installatievergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 5 januari Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 18 januari 2007 waarin de secretaris van de gemeente Tielt-Winge, de secretaris van het O.C.M.W Tielt-Winge, en diegenen die de voordrachtsakten hebben ondertekend, in kennis werden gesteld van dit tweede verzoekschrift, een kopie hiervan hebben ontvangen, en ervan in kennis werden gesteld dat de Raad op 25 januari 2007 het verzoekschrift in behandeling zal nemen; Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant d.d. 25 janauari 2007 waarin de verzoekschriften van respectievelijk de heer René Thuys, de heer Marcel Vande Gaer, mevrouw Germaine Willems en de heer Victor Deschrijver en het verzoekschrift van de heer Werner Goethuys en mevrouw Germaine Willems ambtshalve worden samengevoegd teneinde over beide zaken bij eenzelfde beslissing uitspraak te doen. De partijen zijn van dit besluit in kennis gesteld per aangetekende brief d.d 26 januari 2007, en hebben hiervan een kopie ontvangen. Gelet op de volgende stukken: - De bovenvermelde verzoekschriften d.d. 5 januari 2007 en d.d. 10 januari 2007; - Het dossier betreffende de verkiezing van de O.C.M.W-raadsleden opgestuurd door het gemeentebestuur van Tielt-Winge d.d. 5 januari 2007, omvattende o Twee kopieën van het proces-verbaal d.d. 2 januari 2007 van de verkiezing van de leden van de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn o De 3 voordrachtsakten o De geloofsbrieven van de 17 kandidaat-werkende leden o De geloofsbrieven van de 25 opvolgers o De stembrieven (nagezonden op 12 januari 2007) - De ontslagbrief van de heer Alfons Lemmens, ons aangetekend opgestuurd door de gemeente Tielt-Winge op datum van 9 januari Het schrijven d.d. 19 januari 2007 van de heer René de Keyzer, gemeentesecretaris van Tielt-winge, betreffende deze zaak. - De 2 stukken van de heer Beeken, ingediend d.d. 24 januari 2007 waaruit blijkt dat tijdens de gemeenteraad d.d. 18 januari 2007 kennis werd genomen van het ontslag van de heer Lemmens als gemeenteraadslid en dat op de website van de gemeente Tielt-Winge, de heer Lemmens nog als gemeenteraadslid vermeld staat. - De memorie van de heer Victor Deschrijver ingediend op de zitting van 25 januari Gelet op de uiteenzetting van de zaak door Wouter Blomme, verslaggever; Gelet op de mondelinge toelichting ter zitting van de heer Rudi Beeken;

3 3 Gehoord in openbare zitting d.d. 25 januari 2007; Overwegende dat er nog geen dertig dagen verlopen zijn sinds de indiening van het verzoekschrift; 2. ONTVANKELIJKHEID 2.1. Verzoeker Overwegende dat enkel gemeenteraadsleden en de personen die voorkomen op de voordrachtsakte vermeld in artikel 11 1 van de O.C.M.W-wet gerechtigd zijn om bezwaar in te dienen; Overwegende dat wat de eerste klacht betreft twee verzoekers, de heer Victor Deschrijver en de heer Marcel Vande Gaer gemeenteraadslid zijn, en dat alle vier verzoekers voorkomen op de voordrachtsakte vermeld in artikel 11 1 van de O.C.M.W-wet, en bijgevolg allen over de vereiste hoedanigheid beschikken; Overwegende dat wat de tweede klacht betreft, beide verzoekers voorkomen op de voordrachtsakte vermeld in artikel 11 1 van de O.C.M.W-wet, en bijgevolg beide over de vereiste hoedanigheid beschikken; 2.2. Verzoekschrift Overwegende dat het eerste verzoekschrift is ingediend op 5 januari 2007, derhalve binnen de termijn van vijf dagen die volgt op de afkondiging van de verkiezingsuitslag. Overwegende dat dit verzoekschrift de naam en woonplaats vermeldt van verzoekers, dat het door verzoekers is ondertekend en het het voorwerp van het bezwaar vermeldt; Overwegende dat het eerste verzoekschrift derhalve ontvankelijk is; Overwegende dat het tweede verzoekschrift binnen een redelijke termijn is ingediend en verzoekers diligent zijn opgetreden; Overwegende dat het tweede verzoekschrift derhalve ontvankelijk is; 3. GEGRONDHEID 3.1. eerste verzoekschrift

4 4 Overwegende dat verzoekers klacht indienen op grond van volgende vier middelen: 1) Tot op heden zou de voorzitter van de gemeenteraad de O.C.M.Wraadsverkiezingen nog niet hebben afgekondigd. 2) De regels betreffende het ontslag van een gemeenteraadslid (artikel 15 en 16 van het gemeentedecreet) zijn niet nageleefd. Zo zou: a) het ontslag niet ter kennis zijn gebracht aan de gemeenteraad, zou b) de heer Alfons Lemmens nog deelgenomen hebben aan stemmingen terwijl hij geen gemeenteraadslid meer zou zijn, en zou c) er geen opvolger aangeduid zijn. 3) Artikel 10 van de O.C.M.W-wet, bepaalt dat de O.C.M.W-raad ten hoogste uit één derde mag bestaan uit gemeenteraadsleden die hun mandaat binnen de gebiedsomschrijving van het O.C.M.W uitoefenen. De heer Alfons Lemmens zou nog steeds gemeenteraadslid zijn, waardoor er momenteel vier gemeenteraadsleden in de O.C.M.W-raad zetelen. 4) Artikel 20quater van de O.C.M.W-wet bepaalt dat een verkozen lid van de O.C.M.W-Raad dat zich op het ogenblik van de installatievergadering in een situatie bevindt die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de O.C.M.W.- raad, kan de eed niet afleggen en wordt bijgevolg geacht afstand te doen van het aan hem toegekende mandaat. De heer Alfons Lemmens heeft echter wel zijn eed afgelegd, en is tot voorzitter van de O.C.M.W raad verkozen. Overwegende dat wat het eerste middel betreft, in het PV van de gemeenteraad van 2 januari 2007 onder punt 11. Verkiezing van de leden van de Raad van het Openbar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (openbare zitting, geheime stemming) vermeld wordt: De voorzitter van de gemeenteraad kondigt de verkiezingsuitslag af in openbare zitting. Overwegende dat het proces-verbaal een officieel stuk is, dat werd ondertekend door de burgemeester, de gemeentesecretaris en door de jongste gemeenteraadsleden-bijzitters; Overwegende dat in de brief d.d. 19 januari 2007 van de heer De Keyzer, gemeentesecretaris, wordt gesteld dat voor de afkondiging van de verkiezingsuitslag, de voorzitter een beroep deed op de heer De Keyzer, gelet op het rumoer in de zaal. Dat blijkt dat de afkondiging van de verkiezingsuitslag in openbare zitting is gebeurd. Overwegende dat verzoekers geen elementen van bewijs aanbrengen die dit ontkrachten; Overwegende dat het eerste middel ongegrond is;

5 5 Overwegende dat wat het tweede middel betreft, naar aanleiding van verschillende vragen over het verloop van de verkiezingen van de OCMW-raad, inzonderheid betreffende de regel dat de OCMW-raad ten hoogste voor 1/3 uit gemeenteraadsleden bestaat, de Permanente Werkgroep Juridische aangelegenheden van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur in vergadering van 14 december 2006 volgend standpunt hieromtrent heeft ingenomen: Tijdens de vergadering werden verschillende problemen/vragen besproken i.v.m. de installatievergaderingen van de gemeenten en/of ocmw s. Volgende case werd voorgelegd. Op 2 januari vindt de installatievergadering van de gemeenteraad plaats. Op deze raad worden ook de OCMW-raadsleden verkozen. De regel dat de raad voor maatschappelijk welzijn ten hoogste voor één derde mag bestaan uit gemeenteraadsleden van de betrokken gemeente, is behouden gebleven. Volgende situatie zal zich in een gemeente voordoen: 4 gemeenteraadsleden zullen op de installatievergadering van 2 januari 2007 verkozen worden als OCMW-raadsleden. Op 5 januari 2007 vindt de installatievergadering van de OCMW-raad plaats. Slechts 3 van de 4 gemeenteraadsleden zullen deel kunnen uitmaken van de OCMW-raad. Eén van de betrokken gemeenteraadsleden wil wel afstand doen van zijn mandaat als gemeenteraadslid zodat hij ocmw-raadslid kan worden. Hoe en wanneer moet dit in de praktijk gebeuren? De persoon in kwestie wil niet reeds op 2 januari 2007 afstand doen van zijn mandaat als gemeenteraadslid. Volgens de leden van de PWJA is volgend scenario mogelijk: Op de installatievergadering legt het betrokken raadslid de eed af als gemeenteraadslid. Nadien worden tijdens dezelfde vergadering ook de leden van de ocmw-raad verkozen. Indien betrokkene verkozen wordt als ocmw-raadslid kan hij tijdens de installatievergadering ontslag nemen als gemeenteraadslid. Als tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad kennis genomen wordt van het ontslag, kan belanghebbende zich zonder problemen tijdens de installatievergadering van de ocmw-raad laten installeren als ocmw-raadslid. Overwegende dat als bij de O.C.M.W-raadsverkiezingen de O.C.M.W-raad voor meer dan één derde zou bestaan uit gemeenteraadsleden, een gemeenteraadslid zijn ontslag dus kan indienen op de installatievergadering van de gemeenteraad op 2 januari 2007, en dit op de volgende manier: 1) De betrokken persoon laat zich beëdigen als gemeenteraadslid op de installatievergadering d.d. 2 januari 2007; 2) Vervolgens wordt deze persoon verkozen als OCMW-raadslid tijdens de installatievergadering d.d. 2 januari 2007;

6 6 3) Ter zitting d.d. 2 januari 2007 neemt het gemeenteraadslid ontslag (als gemeenteraadslid) en de gemeenteraad neemt hiervan onmiddellijk kennis; 4) D.d. 5 januari 2007 kan de installatie van de OCMW-raad (met een correcte samenstelling )zonder beletsel plaatsvinden; Overwegende dat de gemeente Tielt-Winge deze werkwijze, voorgesteld door de Permanente Werkgroep Juridische Aangelegenheden, heeft gevolgd. Het ontslag is schriftelijk ter kennis gebracht aan de gemeenteraad op 2 januari De gemeenteraad was verplicht kennis te nemen van dit geldig ingediend ontslag, en was niet bevoegd om over de aanvaarding van het ontslag te beraadslagen of dit ontslag te weigeren. Deze brief moest dan ook niet aanzien worden als een bijkomend agendapunt, dat bij hoogdringendheid moest geagendeerd worden. Overwegende dat de Raad van State bovendien stelt dat wanneer een ontslag schriftelijk wordt ingediend, wat in casu het geval is, de gemeenteraad wel akte moet nemen van dat ontslag, maar dat dat geen bespreking of besluitvorming vereist zodat de akteneming niet vooraf geagendeerd moet zijn (R.v.St., Verwimp, nr , 20 september 1994); Overwegende dat deze rechtspraak van de Raad van State ook bevestigd wordt in de rechtsleer waar gesteld wordt dat het ontslag schriftelijk moet worden ingediend en de gemeenteraad het ter zitting moet behandelen, zelfs indien dit punt niet op de agenda werd geplaatst. De gemeenteraad kan enkel akte nemen van het ontslag, maar kan het niet weigeren. Overwegende dat het proces-verbaal van de gemeenteraad d.d. 2 januari 2007 vermeldt: Aangezien het aantal verkozen gemeenteraadsleden het maximum (3) van één derde overschrijdt, voorzien bij art. 10 van de organieke wet, navermelde leden zich bevinden in een geval van onverenigbaarheid met toepassing van het gewijzigde art. 15. Het betreft Alfons Lemmens die vervolgens afstand doet van zijn mandaat als raadslid bij de gemeente bij schrijven waarvan de gemeenteraad nu akte neemt. Overwegende dat de gekozen terminologie afstand van mandaat niet anders kan gelezen worden als ontslag als gemeenteraadslid, temeer daar afstand van mandaat als OCMW-raadslid van rechtswege is; Overwegende dat wat betreft de opmerking dat de heer Alfons Lemmens na het indienen van zijn ontslagbrief zou zijn blijven zitten en nog zou deelgenomen hebben aan stemmingen, een ontslagnemend gemeenteraadslid zijn functie blijft uitoefenen totdat in zijn vervanging is voorzien (zie Praktisch Handboek voor Gemeenterecht). Overwegende dat de heer Alfons Lemmens niet onmiddellijk

7 7 kon worden vervangen, zodat hij nog steeds gerechtigd was om deel te nemen aan de vergadering van de gemeenteraad en aan de stemming. Overwegende dat de verzoekers aanhalen dat de opvolger van de heer Alfons Lemmens, die in het publiek aanwezig zou geweest zijn, niet onmiddellijk werd geïnstalleerd als raadslid. Overwegende dat het inderdaad zo is dat, als een mandaat van raadslid openstaat, de opvolger zo vlug mogelijk moet worden geïnstalleerd, maar nergens wordt bepaald dat dit tijdens de zitting zelf moet zijn. Het was nog niet helemaal duidelijk wie de opvolger zou worden. Het was onzeker dat de eerste opvolger, die net verkozen was tot O.C.M.W-raadslid het mandaat zou aanvaarden zodat de tweede opvolger van de heer Alfons Lemmens opgeroepen moest worden. Bovendien moet alvorens de opvolger kan geïnstalleerd worden, de gemeenteraad een aanvullend onderzoek doen van zijn geloofsbrieven. Door het onverwachte ontslag van de heer Alfons Lemmens, waren deze voorbereidingen niet kunnen gebeuren; Overwegende dat het tweede middel ongegrond is; Overwegende dat wat het derde en vierde middel betreft, deze middelen zonder voorwerp worden, aangezien de heer Alfons Lemmens wel degelijk een geldig ontslag als gemeenteraadslid heeft ingediend, en op 5 januari 2007, tijdens de installatievergadering van de O.C.M.W- raad, geen gemeenteraadslid meer was. Artikel 20quater O.C.M.W-wet komt dan ook gewoon niet ter sprake, de heer Alfons Lemmens moest helemaal geen afstand doen van zijn mandaat en mocht zijn eed afleggen. Overwegende dat het derde en vierde middel ongegrond zijn; 3.2. tweede verzoekschrift Overwegende dat verzoekers klacht indienen op grond van volgende drie middelen: 1) De afstand van mandaat waarvan het P.V. spreekt kan dus geen afstand van mandaat als verkozen gemeenteraadslid zijn (art. 9 gemeentedecreet), nu betrokkene zich liet installeren als gemeenteraadslid en bovendien het schriftelijke stuk aan de burgemeester werd bezorgd en niet aan de gemeentesecretaris. Moet dit stuk dan niet aanzien worden als een afstand van mandaat als verkozen lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in de zin van artikel 20quater van de organieke wet, dan wel in de zin van artikel van de organieke wet?

8 8 2) Tijdens de installatievergadering van de OCMW-raad verklaarde de voorzitter van de gemeenteraad tegen het P.V. in dat de gemeenteraad akte zou genomen hebben van een ontslagbrief en zij iemand zou gevraagd hebben om in haar plaats de verkiezingsuitslag af te kondigen in openbare zitting. Zij zou niemand gevraagd hebben om deze uitslag af te kondigen, waardoor dit niet gebeurd zou zijn. Bovendien zou zij de gemeenteraad hebben voorgesteld een agendapunt toe te voegen aan de vergadering aangaande een aan haar onder gesloten omslag afgegeven brief, hetgeen niet aanvaard werd door de gemeenteraad. 3) De heer Lemmens zou nog aanzien moeten worden als gemeenteraadslid, aangezien hij de procedure zoals voorzien in artikel 15 van het gemeentedecreet niet zou gevolgd hebben. Bovendien zou de heer Lemmens tijdens de installatievergadering nog hebben deelgenomen aan de beraadslaging en stemming en zou zijn opvolger niet zijn uitgenodigd de plaats van de heer Lemmens in te nemen, hoewel hij in het publiek aanwezig zou zijn geweest. Overwegende dat deze middelen inhoudelijk overeenstemmen met de middelen die in het eerste verzoekschrift werden aangehaald; Overwegende dat deze middelen daar ongegrond werden bevonden en bijgevolg het verzoekschrift van heer Werner Goethuys en mevrouw Germaine Willems zonder voorwerp is geworden; De Raad stelt tenslotte vast dat de zaak in essentie is te herleiden tot de kwestie of de heer Alfons Lemmens op de zitting van de gemeenteraad van 2 januari 2007 na zijn eedaflegging al dan niet ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid. Uit alle elementen van het dossier kan volgens de Raad alleen maar worden afgeleid dat dit inderdaad het geval is. Hij heeft zijn ontslagbrief op de gemeenteraad van 2 januari 2007 afgegeven en er kan geen twijfel over bestaan dat de gemeenteraad er ook kennis van heeft genomen. Meer was niet nodig, de gemeenteraad had er geen beslissing over te nemen. De kwestie diende zelfs niet geagendeerd te worden, al of niet met hoogdringendheid. Hier moest de zaak door de voorzitter van de gemeenteraad gewoon zijn afgesloten geweest met de mededeling van het ontslag. Door op de niet aan de orde zijnde agendering en hoogdringendheid in te gaan, heeft zij zich nodeloos vastgereden. Deze tekortkoming verhindert echter niet dat het schriftelijk ontslag van de heer Alfons Lemmens er wel degelijk was en de gemeenteraad er kennis van heeft genomen op 2 januari De Raad stelt jammer genoeg vast en betreurt dat de gemeentelijke overheden bij de afhandeling van de kwestie van het ontslag van de heer Alfons Lemmens als gemeenteraadslid tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad

9 9 geen blijk hebben gegeven van professioneel en deskundig gedrag en inzicht. Een beetje alerte reactie had kunnen voorkomen dat hier een zaak van kwam. BESLIST Artikel 1 Het bezwaar ingediend door de heer René Thuys, de heer Marcel Vande Gaer, mevrouw Germaine Willems, en de heer Victor Deschrijver en het bezwaarschrift ingediend door de heer Werner Goethuys en mevrouw Germaine Willems worden verworpen. Artikel 2 De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft vastgesteld dat de kiesverrichtingen correct zijn verlopen en dat het uitroepen van de gekozen raadsleden en de opvolgers gedaan werd overeenkomstig de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd door het decreet tot wijziging van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn d.d. 7 juli 2006 en overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 2006 betreffende de voordrachtsakte en de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn. Artikel 3 De O.C.M.W-raadsverkiezing te Tielt-Winge, zoals omschreven in het procesverbaal betreffende de kiesverrichtingen die op 2 januari 2007 hebben plaatsgevonden, wordt geldig verklaard. Artikel 4 Binnen drie dagen wordt deze beslissing conform artikel 18 van de O.C.M.W-wet ter kennis gebracht met een per post aangetekende brief aan de verzoekers, aan diegenen die de voordrachtsakten hebben ondertekend, aan de gemeenteraad van Tielt-Winge, en aan de raad voor maatschappelijk welzijn van Tielt-Winge. Artikel 5 Binnen acht dagen na de kennisgeving van deze beslissing, kunnen de betrokkenen inzage nemen van het dossier op het secretariaat van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Artikel 6 Overeenkomstig artikel 18 van de O.C.M.W-wet kan tegen deze beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen binnen acht dagen na de kennisgeving beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

10 10 Leuven, in openbare zitting van 31 januari De heer Lucien Renders Voorzitter Mevrouw Kaat Leus Lid.. De heer Wouter Blomme Lid Mevrouw Kris Vermeersch Secretaris....

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT OPENBARE ZITTING DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT Inzake de eedaflegging van de heer Roger Mertens d.d. 2 januari 2007 als gemeenteraadslid te Wemmel. 1. Procedure Gelet op het bezwaarschrift

Nadere informatie

Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Aarschot.

Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Aarschot. OPENBARE ZITTING DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Aarschot. 1. Procedure Gelet op het bezwaarschrift van de heer

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Huldenberg.

Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Huldenberg. OPENBARE ZITTING DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Huldenberg. 1. Procedure Gelet op het bezwaarschrift van de heer

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb.2015/0001 van 31 maart 2015 in de zaak 1415/0001 In zake: de heer Steven APER, wonende te 9180 Moerbeke, Damstraat 159 verzoekende partij Belanghebbende

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb. 1516/0002 van 25 januari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0003 In zake: mevrouw Sandy NEEL, wonende te 2050 ANTWERPEN, Frederik Van Eedenplein 6/25 verzoekende

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Malle. Verslaggever voor de raad : de heer Luc De Rammelaere.

Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Malle. Verslaggever voor de raad : de heer Luc De Rammelaere. DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ANTWERPEN IN OPENBARE ZITTING Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Malle. Verslaggever voor de raad : de heer Luc De Rammelaere. 1.

Nadere informatie

Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Hemiksem. Verslaggever voor de Raad: de heer Dimokritos Kavadias.

Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Hemiksem. Verslaggever voor de Raad: de heer Dimokritos Kavadias. DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN IN OPENBARE ZITTING Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Hemiksem. Verslaggever voor de Raad: de heer Dimokritos

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN OOST-VLAANDEREN

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN OOST-VLAANDEREN DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN OOST-VLAANDEREN BESLUIT BETREFFENDE DE SCHEPENENVERKIEZING VAN 2 JANUARI 2007 TE LEDE Kenmerk: Lede/bezwaari Bezwaarindiener: de heer Edwin Brantegem DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb. 1516/0003 van 2 februari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0004 In zake: de heer Fernand DELIAERT, wonende te 9940 Evergem, Riemesteenweg 147 verzoekende

Nadere informatie

Inzake de provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de stad Antwerpen.

Inzake de provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de stad Antwerpen. DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN IN OPENBARE ZITTING Inzake de provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de stad Antwerpen. Verslaggever

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Installatievergadering van de nieuwe raad van maandag 7 januari 2013 Tegenwoordig: dhr. Ignace Dereeper - voorzitter

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Munten Benny, Burgemeester; Nyns Jean-Pierre, Guldentops-Allard Elke, Debehets-Schepmans Ria, Vlayen Bart, Zurinckx-Liénart

Nadere informatie

Gemeenteraadsvoorzitter

Gemeenteraadsvoorzitter Gemeenteraadsvoorzitter Uittreksel uit de pocket Gemeentedecreet ontleed (11 e editie) 14. Wie kan de gemeenteraad voorzitten? Elk Belgisch gemeenteraadslid De burgemeester is niet automatisch voorzitter

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Affligem

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Affligem OPENBARE VERGADERING DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Affligem 1.PROCEDURE Gelet op het aangetekende bezwaarschrift

Nadere informatie

Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013

Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013 Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Daniëls Carlo, De Vroe Gwenny, Fannes Marleen, Gallo Claire, Grauwels Edith,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau De heer Eddy Baelemans, OCMW ondervoorzitter; de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter;

Nadere informatie

Vergadering van 18.01.16

Vergadering van 18.01.16 Vergadering van 18.01.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2012/157/, Inzake : de heer, wonende te, bijgestaan door Mter, advocaat te,

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2012/157/, Inzake : de heer, wonende te, bijgestaan door Mter, advocaat te, 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2012/157/, Inzake : de heer, wonende te, bijgestaan door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen : het,,, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II)

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II) 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2014/179/, (II) Inzake :, wonende te..,, vertegenwoordigd door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen: de GEMEENTE, vertegenwoordigd

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. G. V. O / 2007 / 5 / 5 september 2007

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. G. V. O / 2007 / 5 / 5 september 2007 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING G. V. O / 2007 / 5 / 5 september 2007 Inzake tegen verzoekende partij, bijgestaan door de inrichtende macht vertegenwoordigd door voorzitter van

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb.1516/0001 van 19 januari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0002 In zake: mevrouw Chris BOSMANS, wonende te 2580 Putte, Rappoortlaan 25 verzoekende partij

Nadere informatie

Besluit van de raad voor verkiezingsbetwistingen.

Besluit van de raad voor verkiezingsbetwistingen. 1/5 Besluit van de raad voor verkiezingsbetwistingen. kenmerk: Ronsebesluitraad betreft: Ronse Gemeenteraadsverkiezingen bezwaar De heer Joost Hysselinckx De Raad voor Verkiezingsbetwistingen (hierna te

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 67932 BELGISCH STAATSBLAD 24.12.2008 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne. NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne. NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007 1 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 2 januari 2007 Aanwezig :

Nadere informatie

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging.

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging. Huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid Artikel 1. De raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid bestaat uit 3 kamers : De eerste kamer neemt

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

De Raad voor verkiezingsbetwistingen Antwerpen

De Raad voor verkiezingsbetwistingen Antwerpen De Raad voor verkiezingsbetwistingen Antwerpen Besluit betreffende klachten omtrent de installatievergadering van 17 januari 2013 van de districtsraad van Deurne binnen het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad Akte van mededeling betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van werkende leden en leden opvolgers van het O.C.M.W. Provincie : West Vlaanderen O.C.M.W. Ichtegem

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2013/159/,

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2013/159/, 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2013/159/, Inzake : Mevrouw, wonende te,, in het dossier bijgestaan door Mter, advocaat te, waar keuze van woonplaats wordt gedaan,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd bij decreet van 2 juni 2006, inzonderheid op de artikelen 129, 136 en 143;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd bij decreet van 2 juni 2006, inzonderheid op de artikelen 129, 136 en 143; Page 1 of 6 Opschrift Besluit van de Vlaamse Regering [houdende vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire gemeentepersoneel ter uitvoering van artikel 129, 136 en 143 van het Gemeentedecreet,

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u door de Waarnemend Voorzitter, Martine Robberechts.

De vergadering wordt geopend om 20u door de Waarnemend Voorzitter, Martine Robberechts. RAAD VAN 27 NOVEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, (Wnd.) Voorzitter; Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman, dhr. A. Piessens, dhr. E.Vangindertael, dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. J. M.

Nadere informatie

POLITIEKE ORGANISATIE

POLITIEKE ORGANISATIE 2 POLITIEKE ORGANISATIE 1. De OCMW-raad 6. Hoeveel leden telt de OCMW-raad? Het aantal leden van de OCMW-raad is al decennia hetzelfde en hangt af van het aantal inwoners. Enkel in de OCMW s van de gemeenten

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 2 1. OPSTARTEN VAN DE PROCEDURE TOT AANSTELLEN VAN EEN NIEUW COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2015 / 11 / / 19 augustus 2015., wonende te, bijgestaan door, advocaat te,

KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2015 / 11 / / 19 augustus 2015., wonende te, bijgestaan door, advocaat te, 1 KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2015 / 11 / / 19 augustus 2015 Inzake, wonende te, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen met maatschappelijke

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2008/132/

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2008/132/ 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2008/132/ Inzake : Verzoekende partij, wonende te, Verzoekende partij Tegen : de STAD, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013 Inzake, wonende,, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen, dat deel uitmaakt van,,, vertegenwoordigd door, waarnemend

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE Stuk 7-B (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 17 maart 1999 DEONTOLOGISCHE CODE van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE van de

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2016 / 5 / / Inzake :, wonende te, bijgestaan door mter.

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2016 / 5 / / Inzake :, wonende te, bijgestaan door mter. KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2016 / 5 / / 2016 Inzake :, wonende te, bijgestaan door mter., advocaat, Verzoekende partij Tegen : vzw, met maatschappelijke zetel te, vertegenwoordigd

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Gabriels Katja, Burgemeester Karel De Gucht, Voorzitter gemeenteraad Abbeel Marleen,

Nadere informatie

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen,

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Zitting van 02.01.2013 Aanwezig: C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Vandemaele, Persijn, Lambrecht, Vercaemer, De Smet,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. G. V. O / 2008 / 10 / 17 september 2008

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. G. V. O / 2008 / 10 / 17 september 2008 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING G. V. O / 2008 / 10 / 17 september 2008 Inzake, tegen verzoekende partij, de inrichtende macht v.z.w., verwerende partij. Met een ter post aangetekende

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2015/ 13 / /16 september 2015. Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat te..

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2015/ 13 / /16 september 2015. Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat te.. 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING Nr. GVO/2015/ 13 / / Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat te.., Verzoekende partij Tegen : vzw, met maatschappelijke zetel te.., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Decretale bepalingen inspraak en participatie

Decretale bepalingen inspraak en participatie Decretale bepalingen inspraak en participatie Op basis van Gemeentedecreet en OCMW-decreet Decreet van 15 juli 2005 betreffende het Gemeentedecreet ART. 199. De gemeenteraad neemt initiatieven om de betrokkenheid

Nadere informatie

KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2011/011/

KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2011/011/ 1 KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2011/011/ Inzake:, leermeester lichamelijke opvoeding, wonende, bijgestaan door, adjunct provinciaal secretaris

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/P/KBO/2013/336 BETREFT: ontslag lid van de schoolraad 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 7 november 2013 1.2. Verzoeker [X] 1.3. Betrokken school/schoolbestuur - School: gemeentelijke

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 21 mei 2015 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Rolnr. 2015/071-21 mei 2015... 2 Rolnr. 2015/073-21 mei 2015...

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Uitspraak beroepsinstantie OVB/2015/231 231 Vlaamse overheid Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie afdeling openbaarheid van bestuur Boudewijnlaan 30 bus

Nadere informatie

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 OPENBARE ZITTING 1. Kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden. 2 2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden 2 3. verslag vorige openbare zitting. 3 4. Goedkeuring

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO / 2013 / 04 / / 8 MAART 2013., wonende te, bijgestaan door, advocaat te,

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO / 2013 / 04 / / 8 MAART 2013., wonende te, bijgestaan door, advocaat te, 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO / 2013 / 04 / / 8 MAART 2013 Inzake, wonende te, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen,, te, vertegenwoordigd door, algemeen directeur,,

Nadere informatie

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 OPENBARE ZITTING 1. Mededeling geldigverklaring gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012. Kennisname. Er wordt akte genomen van het besluit

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2006/121/

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2006/121/ 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2006/121/ Inzake : Verzoekende partij, wonende te en bijgestaan door Mr. A.W., advocaat te. Tegen :de STAD, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Het kiesreglement voor de raden van bestuur van de scholengroepen

Het kiesreglement voor de raden van bestuur van de scholengroepen KIESREGLEMENT RAAD VAN BESTUUR RaGOreg/015 van 29 MEI 2009 1 Het kiesreglement voor de raden van bestuur van de scholengroepen Hoofdstuk I - Inleidende bepalingen Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 18 december 2014 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Rolnr. 2014/404-18 december 2014... 2 Rolnr. 2014/404-18

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0492 van 22 juli 2014 in de zaak 2010/0393/A/3/0470 In zake: de heer..., wonende te... verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging REGLEMENT op de tuchtrechtspraak voor de leden van IIA-Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging De raad van tucht Artikel 1 1 De raad van tucht is belast met de behandeling van

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2015/ 6 / / 18 maart 2015

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2015/ 6 / / 18 maart 2015 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING Nr. GVO/2015/ 6 / / Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat te, met kantoor gevestigd, Verzoekende partij Tegen :, met maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/ 2016 / 6 / / 13 april 2016

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/ 2016 / 6 / / 13 april 2016 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING Nr. GVO/ 2016 / 6 / / Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat, verzoekende partij Tegen : VZW met maatschappelijke zetel te, vertegenwoordigd

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Uitspraak beroepsinstantie OVB/2016/138 Vlaamse overheid Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie afdeling openbaarheid van bestuur Boudewijnlaan 30 bus 20

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. Nr. GO/2009/5

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. Nr. GO/2009/5 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING Nr. GO/2009/5 Inzake: De heer., wonende te.,., niet aanwezig ter zitting bijgestaan door mevrouw.., juriste., Verzoekende partij Tegen: Scholengroep.,

Nadere informatie

Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen VERORDENING OP DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE SNN 2014 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SNN gelet op Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 28/09/2016 HOOFDSTUK V Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der statuten worden commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298

Rapport. Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298 Rapport Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg Ambulante Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening heeft geweigerd het

Nadere informatie

Brussel, 5 juli Mijnheer de minister-president,

Brussel, 5 juli Mijnheer de minister-president, 870 Brussel, 5 juli 2006 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 15 januari 2015 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Rolnr. 2014/536-15 januari 2015... 2 Rolnr. 2014/536-15

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Doelstelling, samenstelling en taken, openbaarheid en aanwezigheid Juridische

Nadere informatie