HANDLEIDING BELEIDSNOTITIE MAATSCHAPPELIJKE STAGE Versie havo-vwo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING BELEIDSNOTITIE MAATSCHAPPELIJKE STAGE Versie havo-vwo"

Transcriptie

1 HANDLEIDING BELEIDSNOTITIE MAATSCHAPPELIJKE STAGE Versie havo-vwo 1. Visie en doel van de maatschappelijke stage a. Welke visie en doelen heeft de school met maatschappelijke stage? b. Hoe sluit deze aan bij de missie en waarden van de school? Met een visie op de maatschappelijke stage geeft de school aan wat men ermee beoogd, welke doelen er nagestreefd worden. Kortom het waarom van de maatschappelijke stage. En hoe sluit de maatschappelijke stage aan bij de schoolmissie. Een uitgesproken visie op de maatschappelijke stage is een belangrijke basis voor alle vervolgstappen. Een visie is altijd toekomstgericht, bepaalt de richting, mobiliseert en bundelt de energie van de betrokkenen. Een visie dient daarom realiseerbaar, authentiek, verrijkend en inspirerend te zijn. Een visie levert op: focus, zingeving, enthousiasme, commitment en creatieve spanning. De visie op maatschappelijke stage kan onderdeel uitmaken van de brede visie van de school op leren en ontwikkelen, van maatschappelijke positionering, van profilering (p.r), van persoonlijke ontwikkeling of gekoppeld worden aan de denominatie van de school. De visie kan ook gericht zijn op de maatschappelijke stage als onderdeel van het onderwijsprogramma. Voorbeelden van mogelijke doelen zijn: - leerlingen actief kennis laten maken met allerlei aspecten van de samenleving - een vorm van buitenschools leren voor de leerlingen - actief burgerschap stimuleren - vergroten van maatschappelijke betrokkenheid - leerlingen een bredere kijk op de maatschappij geven door ze uit hun vertrouwde wereldje te halen - vergroten van besef van normen en waarden - verbeteren van sociale omgang en communicatieve vaardigheden van de leerlingen - versterken van besef van gedeelde verantwoordelijkheid voor de samenleving - werken aan generatieverschillen tussen jongeren en ouderen - leerlingen toerusten met kennis, inzichten en vaardigheden om in de samenleving te kunnen functioneren naar eigen aard en aanleg - contacten maken met andere leefwerelden - het bevorderen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen - het stimuleren van de uitvoering van maatschappelijke taken c.q. vrijwilligerswerk door jongeren - belang van vrijwilligerswerk overbrengen en leerlingen ertoe stimuleren - leerlingen kennis laten maken met een eventueel toekomstig beroep in de maatschappelijke sector 2. Plaats van de maatschappelijke stage binnen het onderwijsprogramma a. Voor welke richtingen en leerjaren worden maatschappelijke stages aangeboden? En om hoeveel leerlingen gaat het in de pilotfase en volgens de definitieve plannen? Advies is om kleinschalig te beginnen en geleidelijk uit te breiden. Maak daartoe in de startfase korte en lange termijn plannen. Stem het niveau van de stages af op het niveau van de leerlingen. b. De duur van de stage. Deze kan variëren van een losse dag (snuffelstage) tot een projectweek (binnen het lesprogramma) of een x-tal losse stageuren verspreid over meerdere weken, door de leerlingen zelf te regelen (buiten het lesprogramma om). c. De stageperiode. Hierbij gaat het om welke periode binnen het schooljaar voor de school (roostertechnisch) wenselijk is en de mogelijkheden bij de stageadressen. Sommige

2 maatschappelijke organisaties geven duidelijk de voorkeur aan een langere aaneengesloten periode. Dit kan eventueel opgelost worden met estafettestages, eenzelfde stageplek door meerdere leerlingen laten vervullen. In dat geval dienen de klassen in opeenvolgende perioden hun stage te plannen en niet gelijktijdig. d. Verplichte karakter. Zijn alle leerlingen verplicht om deel te nemen of is dit vrijwillig. Alle klassen van een bepaald leerjaar of alleen de leerlingen met het profiel Economie en Maatschappij. Vanuit de vrijwilligersorganisaties geldt vrijwillig, maar niet vrijblijvend. e. Inbedding in het curriculum. De stage kan geregeld worden als een projectachtige activiteit buiten andere vakken om, meestal gekoppeld aan mentorlessen. Of gekoppeld worden aan een vak, zoals maatschappijleer (middels opdrachten in de onderbouw of vrije uren in de bovenbouw). Of binnen de vrije ruimte van de tweede fase als praktische opdracht of profielwerkstuk voor het profiel Economie en Maatschappij. Of geïntegreerd in meerdere vakken, zoals Maatschappijleer, Nederlands (brieven schrijven, verslag maken, presenteren), Economie, Geschiedenis (achtergronden), e.a. Zie hoofdstuk 2.1 uit de publicatie Maatschappelijke Stage. De maatschappelijke stage kan ook uitgespreid en opgebouwd worden over meerdere leerjaren. Bijv. in 1 e en 2 e jaar van de onderbouw een klassikaal evenement (Dag van de mensenrechten, een dagje werken in de natuur in het kader van een natuur & milieu manifestatie, een buurtactiviteit om de relatie bewoners-school te versterken, een entertainmentactiviteit in een zorgcentrum, e.d.), gevolgd door een verplichte projectweek in het 3 e leerjaar (individueel of in kleine groepjes) en een vrijwillige stage in de bovenbouw als onderdeel van de vrije ruimte). f. Controle aanwezigheid. Hoe wordt de aanwezigheid gecontroleerd? Verantwoording via een (dag)verslag en/of urenverantwoording en/of aftekenen van een presentielijst door de stagebegeleider op de stageplek. 3. Competentieontwikkeling van leerlingen Een competentie is het vermogen om in een bepaalde situatie adequaat gedrag te vertonen. Het is de toepassing van kennis, houding en vaardigheden in termen van gedrag. De integratie van denken, voelen en doen. Maatschappelijke stages bieden een rijke leeromgeving waarin meerdere competenties ontwikkeld kunnen worden. Zie hoofdstuk 3.1 van de publicatie Maatschappelijke Stage. a. Welke competenties zijn in de gekozen stageopzet belangrijk? Te denken valt aan: - Samenwerken en overleggen (persoonlijk, per en per telefoon) - Communiceren en presenteren (luisteren, doorvragen, inleven, adequaat reageren, jezelf laten zien, schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid) - Zelfstandig werken (zelf contacten leggen, plannen maken, zaken regelen, evalueren) - Opkomen voor jezelf (vragen durven stellen, een eigen mening uitdragen, nee durven zeggen) - Werken in een rol (weten wat er van je verwacht wordt, afspraken nakomen, met regels omgaan, eigen werk kritisch beschouwen, doorzettingsvermogen)) - Verantwoordelijkheid nemen (inzicht hebben in eigen kunnen, reflecteren, feedback geven en ontvangen, uitleggen waarom je dingen doet) - Organiseren (initiatief nemen, ideeën in de praktijk uitvoeren) - Conflicthanteringen (inzicht in en omgaan met meningsverschillen en belangentegenstellingen) - Behulpzaam zijn (anderen helpen, kennis en ervaringen overbrengen, probleem oplossend werken, rekening houden met anderen, inlevingsvermogen in de ander, klantgerichtheid) - Creativiteit en vindingrijkheid (omgaan met onvoorziene situaties)

3 Sinds enkele jaren wordt ook gesproken over het belang van burgerschapscompetenties. De Onderwijsraad omschrijft deze als: Competenties die betrekking hebben op het kunnen sturen van de eigen levensloop op velerlei maatschappelijke domeinen. Het gaat om kennis, vaardigheden en houdingen om in het sociaal-maatschappelijke verkeer adequaat te kunnen handelen, in de samenleving te kunnen participeren en in de persoonlijke levenssfeer zelfsturend te kunnen handelen. De Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling omschrijft in het kader van burgerschapscompetenties een goede burger als sociaal, moreel, milieubewust, maatschappelijk actief, kan in zekere mate kritisch reflecteren op eigen gedrag en wordt gekenmerkt door verantwoordelijke zelfsturing. b. welke leer- en ontwikkelopdrachten worden er aan de maatschappelijke stage gekoppeld? Een overzicht van voorbeelden is in ontwikkeling. c. Beoordeling stage. Een verplichte activiteit die wordt afgetekend zonder verdere beoordeling of een activiteit die op deelactiviteiten beoordeeld wordt met punten of een omschrijving van de kwaliteit van de uitgevoerde activiteit. Zie hoofdstuk 3.2 uit de publicatie Maatschappelijke Stage. Beoordelingen van profielwerkstukken komen op de eindlijst en hebben daarmee een grotere status. 4. Organisatie binnen de school a. Wie zijn de initiatiefnemers en trekkers binnen de school? Het verdient aanbeveling een kleine projectgroep te formeren. Eventueel ook enkele leerlingen laten participeren. b. Commitment van de schoolleiding. Zorg tijdig voor draagvlak en facilitering. c. Wie gaat de maatschappelijke stages coördineren? Het is raadzaam dat 1 persoon verantwoordelijk is voor de eindregie. Deze kan uiteraard de medeverantwoordelijkheid delegeren naar enkele collega s. d. Wat is de rol van de coördinator en welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft hij/zij? e. Welke faciliteiten hebben de coördinator en de begeleiders nodig voor het uitvoeren van hun taken? Uren en voorzieningen zijn afhankelijk van hoe de stages ingericht worden en hoe intensief de begeleiding is. In de opstartfase zijn extra uren nodig voor ontwikkelwerk en het leggen van contacten met vrijwilligersorganisaties. In de vervolgfase kan gekozen worden voor vaste uren als onderdeel van het takenpakket (bijvoorbeeld mentoruren) of voor losse begeleidingsuren. f. Het aanleggen van een goed databestand van vrijwilligersorganisaties heeft grote prioriteit. De voorkeur heeft een digitaal bestand omdat dat makkelijk is te actualiseren en via het netwerk toegankelijk is op meerdere plaatsen. Ook kan gekozen worden voor posters met foto s en tekstvlakken die eveneens gebruikt kunnen worden voor een stagemarkt. Deze posters kunnen door leerlingen zelf gemaakt worden, aan het eind van hun stage, ter informatie van leerlingen die in de toekomst naar diezelfde plek willen. Leerlingen voorbereiden op de stage vraagt specifieke aandacht en tijd. De mentorlessen zijn daar bij uitstek geschikt voor. Zie het overzicht Aandachtspunten voor de mentoren (is in ontwikkeling). 5. Werving van stageplaatsen a. Hoe gaat de school stageplaatsen organiseren? Het verwerven van voldoende stageplekken is in de startfase een enorme klus. Het verdient de voorkeur om te starten met een kleinschalige pilot, zodat er voor die leerlingen voldoende stageadressen voorhanden zijn. Het opbouwen en onderhouden van contacten met (potentiële) stageorganisaties vraagt veel zorg. De school is gebaat bij het aangaan van duurzame relaties

4 met organisaties die potentiële stageplekken kunnen bieden. Dit vraagt vooral in de beginfase- het investeren in elkaar beter leren kennen en het aftasten van vraag en aanbod. Een duurzame relatie vraagt wederzijdse investering en wederzijdse baat. Het is voor de school van groot belang zich te verdiepen in de baat en het belang van potentiële stageorganisaties. Vaak hebben ze niet een directe vraag, maar zijn ze al meedenkend wel bereid om een vraag te creëren. Naarmate er meer flexibiliteit is ten aanzien van werktijden, uit te voeren activiteiten en begeleiding c.q. ondersteuning, blijkt er in de praktijk meer mogelijk te zijn. Omdat persoonlijke relaties en korte lijnen erg belangrijk zijn voor de communicatie en een duurzame relatie dienen de stageadrescontacten georganiseerd te worden rond een vaste contactpersoon. Om onderlinge concurrentie tussen afdelingen tegen te gaan en een goede interne communicatie te waarborgen is het van belang dat de contactpersonen onderling goed communiceren en afstemmen. Digitale en gestandaardiseerde adresbestanden die voor alle contactpersonen toegankelijk zijn. Niemand mag contact opnemen met de stageorganisatie zonder voorafgaande toestemming van die contactpersoon. Op deze wijze is overzicht het best gewaarborgd. In dit kader is het van belang om te werken met gestandaardiseerde digitale verwerkingsformulieren. Voorbeelden zijn in ontwikkeling. Voor de werving van stageadressen zijn de volgende acties optioneel: Actie 1: Het aanleggen van een databestand maatschappelijke stages start met een inventarisatie en het actualiseren van alle bestaande contacten. Dit is primaire een taak voor een te benoemen coördinator maatschappelijke stages. Actie 2: Het aanvullen van het bestand met (potentiële) nieuwe contacten door de leerlingen zelf. Leerlingen kunnen in hun eigen omgeving gaan zoeken naar geschikte organisaties of via het netwerk van hun ouders, familie en vrienden. Van belang is dat zij deze adressen eerst melden bij de stagecoördinator, alvorens contact te leggen. Deze beoordeelt of de stageorganisatie en stageplek voldoen aan de eisen en criteria die de school daaraan stelt. Leerlingen dienen voorafgaande het netwerken duidelijk geïnstrueerd en getraind te worden in benodigde sociaalcommunicatieve vaardigheden. Lesmaterialen hiervoor is in ontwikkeling. Actie 3: Het uitbreiden van het stagenetwerk met behulp van derden. Te denken valt aan de bemiddeling via vrijwilligerscentrales. Wellicht is het interessant om bij de gemeente een project aan te vragen voor extra steun bij het opzetten van maatschappelijke stages. Sommige gemeenten zijn geneigd dergelijke verzoeken financieel te ondersteunen, andere gemeenten participeren zelf actief mee en bieden ook stageplekken aan. Een andere wervingsbron is de vacaturebank voor vrijwilligers, Via de website krijg je inzicht in welke organisaties vrijwilligers vragen. Een nader kennismakingsgesprek met deze organisaties kan nieuwe mogelijkheden opleveren. Actie 4: Zelf activiteiten organiseren als er onvoldoende stageplekken te vinden zijn. Daarvoor mensen via organisaties uitnodigen (organisaties zoals bejaardentehuizen, buurthuizen, wijkorganisaties, etc.) per brief en/of artikelen in de lokale weekbladen. Voorbeelden van zelf te organiseren activiteiten zijn wekelijkse sport en bewegingsactiviteiten voor ouderen, eventueel ook voor gehandicapten en voor jonge kinderen (woensdagmiddagactiviteit) in een zelf te regelen accommodatie, een wekelijkse recreatieactiviteit voor ouderen op school (bijvoorbeeld samen spelletjes doen, kaarten, bingo, etc.). Of een installatie- en informatieploeg die vanuit school of buurthuis opereert en ouderen ondersteuning biedt bij de installatie van nieuwe electronische apparatuur (pc, tv, dvd/video, fototoestel, mobieltje) en wegwijs maakt in het gebruik ervan. Of een tuinploeg die ouderen en hulpbehoevenden helpen bij grasmaaien of enkele keren per jaar met de voorjaars en winterbeurt van hun tuin. Of een klussenploeg die bij ouderen en hulpbehoevenden langs gaan voor kleine (reparatie)klusjes. Of een voorleesploeg die ouderen die niet of moeizaam kunnnen lezen boeken gaan voorlezen.

5 Actie 5: Via de gemeentegids een inventarisatie maken van alle potentiële organisaties en enkele medewerkers of leden van die organisaties (bij voorkeur telefonisch) uitnodigen voor een voorlichtingsavond op school onder de titel: Wij kunnen meer voor u betekenen dan u denkt. Vaak realiseren organisaties zich niet waar ze een beroep op kunnen doen en anderzijds zijn er ook organisaties die specifieke eisen stellen. Door een vraag en aanbodbijeenkomst op school kan verkend worden wat specifieke behoeften zijn van organisaties, kunnen organisaties op ideeën gebracht worden voor mogelijkheden, en kunnen eisen die zowel door de school als de vrijwilligersorganisatie gesteld worden aan maatschappelijke stages worden uitgewisseld. De belangrijkste vragen hebben vaak betrekking op wie is verantwoordelijk voor de begeleiding van de maatschappelijke stage en wat wordt er van de begeleiders verwacht (tijdsinvestering in relatie tot de baat voor de organisatie), werktijden (weekend en buiten schooltijd zijn voor sommige maatschappelijke stages cruciaal, wat flexibiliteit van school en leerlingen vraagt), periode (bepaalde perioden zijn voor sommige maatschappelijke organisaties geschikter dan anderen én bij concurrentie tussen afdelingen en scholen om dezelfde stageadressen is afstemming en planning nodig), duur van de stage (naarmate een opdracht afgebakender is en/of de stage in tijd langer duurt, is het voor een organisatie interessanter om er meer in te investeren en is de balans tussen investering en baat voor de maatschappelijke organisatie meer in evenwicht). Daarbij kan ook gedacht worden aan een estafettestage, waarbij verschillende leerlingen elkaar opvolgen bij eenzelfde stage. Door aan de bijeenkomst een rondleiding op school te koppelen krijgen de genodigden een beter beeld van het schoolgebeuren. b. Hoe is de verantwoordelijkheid tussen school en stageorganisatie geregeld? Maak duidelijke afspraken die schriftelijk worden bevestigd. Een overeenkomst afsluiten (soort contract) maakt de stage minder vrijblijvend. (Standaardovereenkomsten zijn in ontwikkeling). c. Hoe wordt het beheer en het actualiseren van de stageadressen geregeld? Betrek hierbij zo mogelijk ook de leerlingen zelf. 6. Draagvlak creatie en communicatie a. Wat is er nodig om draagvlak te creëren bij schoolleiding en management? Het opstarten van maatschappelijke stages start met een opdracht en groen licht van de schoolleiding. De coördinator dient hen met regelmaat te informeren. b. Wat is er nodig om draagvlak te creëren bij de collega docenten? Kleine groep enthousiaste docenten laten participeren in een soort denktank. Overige docenten op adequate momenten informeren. c. Wat is nodig om draagvlak te creëren bij de leerlingen, hoe ze enthousiast te maken? Leerlingen hebben zelf vaak goede ideeën en suggesties over wat ze willen en hoe de stages vorm te geven. Maak gebruik van die kennis en ervaringen. Zorg ervoor dat ervaringen van eerdere stages meegenomen worden naar toekomstige stagiaires. Betrek leerlingen eventueel bij werving van nieuwe stageadressen en bij de informatie van medeleerlingen over eigen ervaringen. Informeer ze tijdig via mentorlessen. Verstrek ook alle afspraken en regels schriftelijk. d. Wat is nodig om draagvlak te creëren bij ouders? Vermelding in de schoolgids dat maatschappelijke stages onderdeel vormen van het onderwijsprogramma. Voorafgaande de stageperiode informeren via brief en/of ouderavonden en/of speciale bijeenkomsten. Na afloop eveneens terugkoppeling via ouderavonden of door leerlingen presentaties te laten verzorgen over hun stages en daar ouders bij uit te nodigen. e. Wat is nodig voor een goede communicatie met de vrijwilligersorganisaties? Een duurzame band valt of staat met goede en regelmatige communicatie. Investeer in het contact en geef aan hoe de begeleiders op school bereikbaar zijn. Organiseer eventueel een

6 informatieavond en leuke rondleiding met een hapje of drankje op school. Nodig ze uit voor het bijwonen van de presentaties van de leerlingen op school. Informeer ze tijdig per brief. Werk met overeenkomsten die door school, leerling en stagebegeleider ondertekend worden (ter voorkoming van wederzijdse vrijblijvendheid). Versie 1 - juni 2005 Wim van Oort

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

Als school in het voortgezet onderwijs heeft u waarschijnlijk al te maken met maatschappelijke stage of er op zijn minst iets van gehoord. Maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij alle jongeren

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart 2009 282843 conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van 6 03-06-2009 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 1 Missie/visie OSG Willem Blaeu wil bevorderen dat leerlingen participeren in school en samenleving. Zij wil stimuleren dat de leerlingen de

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Informatiegids Leercentrum Nijmegen

Informatiegids Leercentrum Nijmegen Informatiegids Leercentrum Nijmegen Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Nijmegen Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol

Nadere informatie

Maatschappelijke stage. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:.

Maatschappelijke stage. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:. In ons land worden veel activiteiten gedaan door mensen zonder dat ze er voor betaald worden. Denk maar eens aan de voetbaltrainer of de zwemhulp voor gehandicapten. Zaken die

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

Informatie voor docenten/begeleiders

Informatie voor docenten/begeleiders Informatie voor docenten/begeleiders Maatschappelijke stage Wat is de maatschappelijke stage? Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2014-2015 VWO 5 en HAVO 4 Naam: Klas: Organisatie: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3/4 Organisatiestructuur 5 Dagverslagen

Nadere informatie

2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken

2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn 2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken binnen en buiten de school de Rentmeesterhof, Nannies, woonzorgcentrum, de bistro, de maaltijdservice, de

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Rondom: Hoe werk je samen aan een goed begeleide stage? Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Deze checklist is voor scholen en (potentiële) stagebieders die elkaar beter willen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2012-2013. Havo 4 en VWO 5

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2012-2013. Havo 4 en VWO 5 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2012-2013 Havo 4 en VWO 5 Naam: Klas: Stageplaats: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3 Organisatiebeschrijving 6 Dagverslagen

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke Stage

Draaiboek Maatschappelijke Stage Draaiboek Maatschappelijke Stage M. Vermeulen Pagina 1 13-1-2012 Inhoudsopgave Visie... 3 Plan van invoering... 3 Betrokkenen... 5 Communicatie... 5 Documenten... 6 Werkwijze... 7 Leerjaar 1... 7 Leerjaar

Nadere informatie

Herinrichting Schoolplein mavo 3

Herinrichting Schoolplein mavo 3 Herinrichting Schoolplein mavo 3 Pagina 1 van 7 Inleiding Binnenkort ga je aan de slag met het project Herinrichting van het schoolplein. Alle leerlingen van het derde leerjaar gaan ervoor zorgen dat ons

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 4 VMBO TL en GL Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 7 december t/m 11 december 2015 Inhoud Tijdpad/stappenplan

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk

Nadere informatie

Met een hartelijke groet,

Met een hartelijke groet, Voor nadere informatie en aanvragen voor diensten uit zowel het basispakket als extra te leveren producten kan contact worden opgenomen met het idoe MaSteam te bereiken van maandag t/m donderdag tijdens

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

tevens de mogelijkheden op begeleiding op de stageplek

tevens de mogelijkheden op begeleiding op de stageplek Tips Startfase Kies als school duidelijk voor maatschappelijke stage Doe niets te overhaast, begin klein Begin met stageplaatsen dicht bij de school Begin niet met een te grote groep Begin in één onderwijstype

Nadere informatie

Bestuur Stichting De Zevensprong

Bestuur Stichting De Zevensprong Stichting De Zevensprong Stagebeleid Auteur: Document nummer: 7SD-VER-0005 Versie: 1.0 Status: definitief Document datum: 30 september 2008 Aantal pagina s: 5 Document eigenaar: Bestuur Stichting De Zevensprong

Nadere informatie

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld)

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Dit praktijkvoorbeeld is ontleend aan een school die met ondersteuning aan maatschappelijke stages is begonnen Auteur; Aafke Hoek, senior

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke stage 2012-2015

Maatschappelijke stage 2012-2015 2012-2015 goed voor elkaar concept 6 oktober 2011 1 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Yvet Arts conceptversie 6 oktober 2011 concept 6 oktober 2011 2 Inhoud SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages en WonenPlus.

Maatschappelijke Stages en WonenPlus. Maatschappelijke Stages en WonenPlus. Inhoudsopgave Inleiding en doel pag. 2 Plan van aanpak, voorbereiden en organiseren pag. 3 Plan van aanpak, uitvoeren en evalueren pag. 4 Bijlage 1. Vormen van stages

Nadere informatie

Plusdocument Knippenbergcollege, Helmond. De negen aandachtspunten

Plusdocument Knippenbergcollege, Helmond. De negen aandachtspunten Plusdocument Knippenbergcollege, Helmond De negen aandachtspunten 1 Waarom? De school werkt al geruime tijd aan onderwijs dat breder is dan het gangbare cognitieve programma. Zo is de school een technasium,

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:...

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:... ALGEMEEN DIT STAGEBOEK IS VAN Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Klas:.. MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie: Adres: Plaats: Telefoon: E-mail:......... MIJN STAGEBEGELEIDER IS Naam:. Functie:. Telefoonnummer:...

Nadere informatie

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander!

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! carmel www.carmelcollegesalland.nl college salland Inleiding Wat is een maatschappelijke stage? Je gaat een maatschappelijke stage lopen als onderdeel

Nadere informatie

Competentieprofiel Teamleider Scouting Lambertus Reuver

Competentieprofiel Teamleider Scouting Lambertus Reuver Competentieprofiel Teamleider Scouting Lambertus Reuver Leeswijzer Voor je ligt het competentieprofiel van de teamleider. Het profiel beschrijft wat er van een goed functionerende teamleider wordt verwacht.

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wat is dat eigenlijk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

SCHOOLSMAKER PEER MEDIATION. i.s.m. Basisscholengemeenschap Sint- Pieter en Sint- Guido Anderlecht 10 februari 2015

SCHOOLSMAKER PEER MEDIATION. i.s.m. Basisscholengemeenschap Sint- Pieter en Sint- Guido Anderlecht 10 februari 2015 SCHOOLSMAKER PEER MEDIATION i.s.m. Basisscholengemeenschap Sint- Pieter en Sint- Guido Anderlecht 10 februari 2015 WELKOM Wij willen u graag informeren & inspireren. Hanne Van Waeyenberge Bemiddelaar &

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK Draagvlak INLEIDING Kun je wel Cultuurprofielschool zijn als er binnen de school geen draagvlak voor is? Wat is draagvlak? Waarom is draagvlak belangrijk? Hoe creëer je draagvlak? Er is sprake van draagvlak

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Dit aanvraagformulier bestaan uit 4 onderdelen a t/m d.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE MAATSCHAPPELIJKE STAGE HET BETERE WERK! logboek havo-3 / vwo-3 2010-2011 Comenius College Lijstersingel 18 Naam : Klas : 1 motto: leren van jezelf, leren met elkaar en leren in de wereld 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Stagestructuur Altra College West

Stagestructuur Altra College West Stagestructuur Altra College West 2012-2013 Mei 2013 Inleiding Voor u ligt de stagestructuur zoals deze is beschreven voor het Altra College West. Wij hebben diverse groepen al op deze manier laten draaien

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO. openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid

Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO. openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid Locatie Nachtegaalplein februari 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Inleiding en Verantwoording porfolio Hoofdstuk 2 - Voorafgaand

Nadere informatie

1.1 Doelen van de maatschappelijke stage

1.1 Doelen van de maatschappelijke stage VOORBEREIDING STAGE 1.1 Doelen van de maatschappelijke stage Uiteraard ga je niet zomaar een maatschappelijke stage lopen. Het Wellantcollege Houten heeft voor de stage een aantal doelen opgesteld, waarvan

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

Functieprofiel. Wat is het?

Functieprofiel. Wat is het? Functieprofiel Wat is het? Een functieprofiel is een omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een functie binnen een organisatie. Het zorgt ervoor dat discussies worden vermeden

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair.

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair. Informatie voor stagebieders Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Checklist kennismakingsgesprek... 4

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE

HANDREIKING VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE HANDREIKING VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE Inhoudsopgave 1. Inleiding....3 2. Algemene informatie over de maatschappelijke stage....4 2.1 Wat is het doel van de maatschappelijke stage?... 4 2.2 Voor wie?...

Nadere informatie

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming Jeroen Bron en Minke Bruning, 27 november 2014 27-11-2014 SLO projectgroep burgerschap; Jeroen Bron CPS Onderwijsontwikkeling en advies;

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Welkom bij de Maatschappelijke Stage!

Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed want naast de informatie bevat het ook een stagecontract,

Nadere informatie

Samenwerken: eerste suggesties

Samenwerken: eerste suggesties is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Samenwerken: eerste suggesties We bieden een eerste overzicht van diverse suggesties en ideeën om de samenwerking tussen vrijwilligers

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

Beleidsplan LOB 2011-2012

Beleidsplan LOB 2011-2012 Beleidsplan LOB 2011-2012 LOB 2011 2012: het jaar van de 5 W s De noodzaak van invoering van LOB Zelf sturing geven aan je eigen (leer)loopbaan: daarover gaat LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding. Het

Nadere informatie

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement Inhoudsopgave reglement Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. 1. Algemeen 2. Begrippen 3. Totstandkoming en wijziging 4. Publicatie 5. Eisen 6. Commissie Examinering PrO den Haag 7. Beroepsmogelijkheid

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

Kan ik hier stage lopen??

Kan ik hier stage lopen?? Kan ik hier stage lopen?? Mogelijkheden voor maatschappelijke stage in de parochie. Uitgave van: Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam Informatieve websites www.samenlevenkunjeleren.nl/scholen/praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie