Draaiboek Maatschappelijke Stage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek Maatschappelijke Stage"

Transcriptie

1 Draaiboek Maatschappelijke Stage M. Vermeulen Pagina

2 Inhoudsopgave Visie... 3 Plan van invoering... 3 Betrokkenen... 5 Communicatie... 5 Documenten... 6 Werkwijze... 7 Leerjaar Leerjaar 2BK, 3T en 4HV... 7 In schema... 8 Bijlage 1 Aanvraag Maatschappelijke Stage... 9 Bijlage 2 Uren-aftelkaart 10 Bijlage 3 Stageovereenkomst Bijlage 4 Maatschappelijke stage registratiekaart M. Vermeulen Pagina

3 Visie Een maatschappelijke stage omschrijven we als: 'Een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met en een bijdrage leveren aan allerlei aspecten en onderdelen van die samenleving.' De maatschappelijke stage heeft tot doel jongeren vrijwilligerswerk te laten doen, de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en bovendien om een leuke tijd te hebben. Bij de ontwikkeling en opzet van de MaS zijn de volgende uitgangspunten belangrijk: hoogwaardig onderwijs, betrokkenheid, geborgenheid en gezondheid. Dit zijn de bouwstenen van het Citadel College. In de onderwijskundige uitgangspunten van de verschillende afdelingen zijn zaken genoemd als: Op weg naar verantwoordelijkheid; autonome burgers worden van onze samenleving en verantwoordelijkheid dragen voor die samenleving en Sociale cohesie waarin participatie en democratie een centrale plaats hebben. Dit zegt iets over de wijze waarop leerlingen met elkaar en hun omgeving omgaan. De MaS van het Citadel College zal zich dan ook vooral richten op onze directe omgeving. Dit willen we bereiken door een samenwerking aan te gaan met o.a. de wijkraden, verenigingen, onderwijsinstellingen en zorginstellingen uit Lent en Oosterhout. Een stage moet voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria: 1. leerlingen verbinden zich aan een organisatie/klus waarbij het vrijwillig werken centraal staat; 2. leerlingen zijn dienstbaar; 3. opdracht moet vallen binnen het begeleidingskader van de MaS: a. Een maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen via vrijwilligersactiviteiten kennismaken met en een bijdrage leveren aan allerlei aspecten en onderdelen van die samenleving; b. Er is een duidelijk verschil met een beroepsstage: een beroepsstage doe je voor jezelf om je te oriënteren op een beroep; 4. contacten vanuit school met de vrijwilligersorganisaties moeten goed zijn zodat begeleiding, terugkoppeling en urenverantwoording mogelijk is. Plan van invoering Vanaf leerjaar 2011/2012 is de MaS verplicht. Iedere leerling die dan instroomt in het voortgezet onderwijs volgt een maatschappelijke stage van 30 uur. Het Citadel College kiest in de opbouw van de MaS voor een toenemende zelfstandigheid over de opeenvolgende leerjaren. Verschillen per afdeling zijn uiteraard mogelijk en/of wenselijk. Gezien de grootte van de school en de verwachte groei wordt er vooral ingezet op lintstage. Op een plaats loopt een leerling of een wisselende groep leerlingen een langere tijd stage gedurende één dag of dagdeel per week. M. Vermeulen Pagina

4 Uitvoering in schooljaren en jaarlagen in aantal uren: VMBO- klas VMBO Klas a/2b * VMBO klas 3bk VMBO Klas 3T * HAVO- klas 3 HAVO klas * VWO klas 3 VWO Klas * Op deze manier werken we toe naar 30 uren in één leerjaar m.u.v. VMBO basis-kadertheoretisch (klassen 1a en 1b). Na aanleidingen van de (leerling) ervaringen in schooljaar en inschatting van docenten is er gekozen om 30 uur te verdelen over 2 leerjaren, namelijk leerjaar 1 (10 uur) en leerjaar 2 (20 uur). Leerlingen die instromen in leerjaar behoren tot de groep die verplicht de uren MaS moet maken. Deze groep is in het schema met rood weergegeven. Leerlingen die uit klas 2b doorstromen naar 3t krijgen vrijstelling van de MaS in dat leerjaar. Zij hebben immers in leerjaar 2 al voldaan aan de eis. Leerlingen die doorstromen van 3H naar 4T moeten nog WEL de 30 uur maken. Dit moet deels al gebeuren in de zomervakantie voor de overstap om te voorkomen dat alles in het eindexamenjaar moet plaatsvinden. M. Vermeulen Pagina

5 Betrokkenen Leerlingen: Zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatschappelijke stage. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de invulling van de maatschappelijke stage. De mogelijkheden hiervoor verschillen per leerjaar en mogelijk per afdeling. Leerlingen beschikken via over de documenten die nodig zijn ter aanvraag, registratie en afronding. Ook hebben zij via mas-xpress de mogelijkheid tot het stellen van vragen per mail. Mentoren: Zij motiveren en stimuleren de leerlingen met betrekking tot de stand van zaken omtrent de maatschappelijke stage gedurende het schooljaar. Ouders: Worden geïnformeerd en kunnen vanuit hun positie een bijdrage leveren door mee te denken bij het vinden van een stageplaats, een voorbeeld te zijn, interesse en waardering te tonen en aan de bel te trekken wanneer problemen worden gesignaleerd. Stagecoördinator: Is verantwoordelijk voor het netwerk rondom de stage, contacten met externe partijen, draagt zorg voor de teletopsite en informeert leerlingen, mentoren en directie. Informatiebron hiervoor is o.a. het netwerk vanuit het pilotproject, netwerk MaS Nijmegen en netwerk MaS Overbetuwe. Het registreren van de uren en de vertaling hiervan naar Magister is ook een taak van de stagecoördinator. In overleg met de mentor speelt de coördinator ook een rol in de informatielessen rondom de MaS. Is 1 e aanspreekpunt van leerlingen en ouders over de maatschappelijke stage en beoordeelt de geschiktheid van aangevraagde stages. Leerlingadministratie: Draagt zorg voor het bijhouden van de ontwikkelingen in Magister. Directie: Heeft in alle bijzondere gevallen, problemen en vraagstukken waarin de stageovereenkomst en/of het draaiboek niet voorzien de beslissende stem. Communicatie Teletop Er is een vaksite maatschappelijke stage die voor leerlingen van de betreffende leerjaren toegankelijk is. Hierop staan de documenten die zij nodig hebben bij de uitvoering van de MaS. Verder staan er voorbeelden van lokale en landelijke organisaties en is er een overzicht van mogelijkheden voor de MaS binnen het Citadel College. Website Op de website staat algemene informatie over de maatschappelijke stage voor leerlingen en hun ouders. Ook wordt hier een kopje ervaringen opgenomen om leuke, boeiende en interessante stages onder de aandacht te brengen. Ouderbulletin In dit bulletin komt regelmatig een stukje over de stand van zaken rondom de maatschappelijke stage. Ook kunnen hier ervaringen en oproepen worden geplaatst. M. Vermeulen Pagina

6 Personeelsbulletin Regelmatige update over de MaS, de ervaringen en de activiteiten die gevolgen hebben voor het lesprogramma. Daarnaast kan er ook op de teamvergaderingen aandacht worden besteed aan de MaS. Magister Hierin worden de uren geregistreerd zodat leerlingen, ouders en mentor altijd een actueel overzicht heeft van de gemaakte uren. Informatieavond Op de eerste kennismakingsavond (september) wordt ruimte ingericht om ouders te vertellen over de maatschappelijke stage. Mentor en stagecoördinator werken hierin samen. Documenten Er wordt gebruik gemaakt van een standaarddocumenten. Deze zijn beschikbaar voor de leerlingen via teletop. Dit zijn: Aanvraag Maatschappelijke Stage (bijlage 1) Formulier is bedoeld voor leerlingen uit leerjaar 1 die op eigen initiatief een stage hebben kunnen regelen EN voor leerlingen die op dit moment al actief zijn als vrijwilliger en dit willen indienen als hun maatschappelijke stage. De beoordeling van dit formulier kan uitsluitend door de stagecoördinator worden gedaan. In geval van twijfel beslist de directie. Uren aftekenkaart (bijlage 2) Deze kaart is bedoeld om de gemaakte uren te registreren en af te laten tekenen door de stagebegeleider (= contactpersoon van organisatie). Als het gaat om een activiteit / klus binnen het Citadel College is de stagecoördinator diegene die aftekent. Alleen een volledig ingevulde en ondertekende aftekenkaart kan door de stagecoördinator ingenomen en verwerkt worden. Stageovereenkomst (bijlage 3) Deze overeenkomst moet worden gebruikt op individuele basis. Voor georganiseerde en klassikale projecten wordt gebruik gemaakt van de stageovereenkomst per groep. Leerlingen tekenen dan de bijlage voor gezien. Registratiekaart (bijlage 4) Deze kaart wordt enkel gebruikt door de stagecoördinator. Na het inleveren van de urenaftekenkaart wordt de activiteit van de leerlingen overgenomen op de registratiekaart. Deze wordt opgeslagen in het MaS dossier van de leerling. Daarnaast zorgt de coördinator voor de verwerking van de uren in Magister waardoor leerling, ouder en mentor een actueel overzicht hebben van de gemaakte en opstaande uren. M. Vermeulen Pagina

7 Werkwijze Leerjaar 1 In schooljaar begint de maatschappelijke stage voor klas 1BK en 1KT. Voor deze groep leerlingen geldt in eerste instantie een maatschappelijke stage binnen het Citadel College of een eigen activiteit voor 10 uur. In het begin van het schooljaar maken de leerlingen kennis met vrijwilligerswerk door middel van een aantal lessen. Daarna wordt de maatschappelijke stage verder uitgewerkt. Leerlingen mogen kiezen voor welke activiteit zij zich opgeven. School bepaalt of en welke leerlingen uiteindelijk in aanmerking komen voor de uitvoering van de activiteit (bijv. wie mag er helpen op de open dag). Indien een leerling al vrijwilliger is mag hij deze tellen als maatschappelijke stage. Hiervoor gebruikt hij het formulier aanvraag maatschappelijke stage en levert deze ter beoordeling van de stagecoördinator bij haar in. Op 1 mei is de deadline van de MaS. Op dat moment moet iedere leerling 10 uur besteed hebben aan MaS of een concreet plan hebben om dit de laatste weken van het schooljaar nog te gaan behalen. Dit plan is ter beoordeling van de stagecoördinator. Heeft een leerling op 1 mei niet voldaan aan het aantal uren of geen concreet plan komt hij automatisch in de poule voor restactiviteiten (bijv. schoonmaken van de wijk, dijk, omgeving, school). De invulling van deze activiteit kan ieder jaar anders zijn en wordt bepaald door school. Aangegeven moet worden dat dit niet de leukste klussen zullen zijn. Leerjaar 2BK, 3T en 4HV In schooljaar gaan de leerlingen uit 3T en 4HV voor 18 uur op maatschappelijke stage. Zij kunnen kiezen uit een aantal onderdelen die bekend worden gemaakt via de teletopsite. Dit zijn activiteiten die door school (eventueel in samenwerking met een andere organisatie) geregeld worden. Naast dit aanbod mogen deze leerlingen ook een eigen activiteit aandragen ter beoordeling van de stagecoördinator. Deze activiteiten moeten uiteraard voldoen aan de kwaliteitscriteria maar moeten daarnaast buiten de reguliere schooltijd vallen. In het begin van het schooljaar maken de leerlingen kennis met vrijwilligerswerk door middel van een aantal lessen. Daarna wordt de maatschappelijke stage verder uitgewerkt. Leerlingen mogen kiezen voor welke activiteit zij zich opgeven. School bepaalt of en welke leerlingen uiteindelijk in aanmerking komen voor de uitvoering van de activiteit (bijv. wie mag er helpen op de open dag). Indien een leerling al vrijwilliger is mag hij deze tellen als maatschappelijke stage. Hiervoor gebruikt hij het formulier aanvraag maatschappelijke stage en levert deze ter beoordeling van de stagecoördinator bij haar in. M. Vermeulen Pagina

8 In schema September: Lessen MaS Leerling kiest activiteit Leerling maakt gebruik van eigen activiteit: (formulier aanvraag Mas) Leerling doet niets Bij onvoldoende uren komt de Leerling in week voor vakantie terug voor activiteit Leerling voert uit 1 mei: Deadline Controle aantal uren Leerling levert uren aftekenkaart in bij stagecoördinator Stagecoördinator registreert op registratiekaart en in magister M. Vermeulen Pagina

9 Bijlage 1 Aanvraag Maatschappelijke Stage Aanvraag Maatschappelijke Stage opdrachten op eigen initiatief LET OP: je mag NIET op stage voordat de stagecoördinator akkoord is!! lopende vrijwilligersklussen LET OP: je klus telt alleen als de stagecoördinator akkoord is!! Naam leerling: Klas: Datum: Naam instelling/organisatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: adres: Beschrijving opdracht/klus: Datum van uitvoer: Aantal uren: Paraaf contactpersoon: Akkoord stage coördinator: 0 ja Urenkaart uitgedeeld: 0 ja 0 nee Paraaf stage coördinator: M. Vermeulen Pagina

10 Bijlage 2 Uren-aftelkaart Naam stagiair:... School stagiair:... Organisatie:... Naam stagebegeleider:... Datum Aantal stageuren volbracht Eventuele opmerkingen Paraaf stage begeleider Instructie Na het volbrengen van de activiteit die vooraf is afgesproken moet de klus worden geregistreerd. Datum: datum invullen van klus (periode) en van vandaag Aantal uren: invullen van de daadwerkelijk gemaakte uren vrijwilligerswerk Opmerkingen: vrij in te vullen Paraaf: invullen door begeleider van maatschappelijke stage Deze kaart moet worden ingeleverd bij de stage coördinator voor verwerking op de maatschappelijke stage registratiekaart ten behoeve van schoolleiding en inspectie. M. Vermeulen Pagina

11 Bijlage 3 Stageovereenkomst Stageovereenkomst Graag in tweevoud opstellen. Één exemplaar is voor de stagiair. Ondergetekenden, Naam stageorganisatie:.... Gevestigd te:.... Vertegenwoordigd door:.... In de functie van:... Telefoonnummer:.... adres:.... Hierna te noemen stageorganisatie en Naam stagiair:.... Adres:.... Woonplaats:.... Geboortedatum:.... telefoonnummer:.... adres:.... Hierna te noemen stagiair, en Naam school:. Citadel College Gevestigd te:. Lent - Nijmegen Telefoonnummer: Naam mentor / stagecoördinator:. Mevr. M. Vermeulen adres mentor / stagecoördinator:. Hierna te noemen school Verklaren de hierna vermelde algemene bepalingen ten aanzien van de maatschappelijke stage overeen te zijn gekomen. De afspraken over de invulling van de stage staan op de ommezijde. Aldus overeengekomen en getekend: Plaats: Datum De stageorganisatie: De stagiair: Handtekening stagecoordinator Naam:... Naam:... Naam:... Handtekening: Handtekening: Handtekening: M. Vermeulen Pagina

12 Afspraken m.b.t. de maatschappelijke stage In te vullen door de stagebegeleider, in overeenstemming met de leerling en de schoolspecifieke bepalingen. De stageperiode loopt van: tot. De stage vindt plaats op de volgende dag(en) en tijdstip(pen): Totaal aantal te besteden uren: De stagiair gaat de volgende activiteiten/taken verrichten: De stagiair gaat de volgende stageopdrachten uitvoeren: (indien van toepassing) Overige afspraken en wensen: M. Vermeulen Pagina

13 Algemene bepalingen m.b.t. maatschappelijke stage Artikel 1: Soort werkzaamheden De organisatie stelt de stagiair in de gelegenheid om in het kader van maatschappelijke stage kennis te maken met aspecten van vrijwillige inzet voor de organisatie, of de doelgroep van de organisatie. De door de stagiair uit te voeren werkzaamheden betreffen onbetaalde werkzaamheden, waarvoor ook andere bij de organisatie werkzame personen niet betaald krijgen De werkzaamheden zijn van algemeen maatschappelijk nut De stagiair bepaalt in overleg met de stageorganisatie, voorafgaand aan de stage, de inhoud van de activiteiten en eventuele afspraken over het eindresultaat. Binnen de vastgestelde taken kan de stagiair, wanneer mogelijk, eigen initiatief ontplooien. Artikel 2: Werktijden en verplichtingen De stagiair verricht het met de school overeengekomen aantal uren werkzaamheden uit voor de stageorganisatie. Deze staan in de schoolspecifieke bepalingen voor de invulling van de stage, die de stagiair aan de organisatie heeft overhandigd. De stagiair voert de werkzaamheden uit op tijdstippen die hij/zij in overleg met de stageorganisatie bepaalt. Als de school richtlijnen stelt in de tijdstippen (bijv. werkzaamheden op bepaalde dagen, minimum aantal uren per week, etc.) dan staan deze in de schoolspecifieke bepalingen voor de invulling van de stage, die de stagiair aan de organisatie heeft overhandigd. De stagiair neemt in het belang van orde, veiligheid en gezondheid de door de stageorganisatie gegeven gedragsregels en aanwijzingen in acht. De stagiair is verplicht tot geheimhouding van wat hem/haar gedurende zijn/haar stageperiode ter kennis is gekomen en waarvan hij /zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het van vertrouwelijke aard is. Artikel 3: Begeleiding De stageorganisatie zorgt voor (deskundige) begeleiding van de stagiair Op de tijdstippen dat de stagiair werkt, is er (deskundige) begeleiding aanwezig of in ieder geval oproepbaar De stagiair volgt bij de stageorganisatie de aanwijzingen van de stagebegeleider op. Artikel 4: Ziekte en verhindering Bij ziekte of verhindering meldt de stagiair dit bij de stageorganisatie. Indien de stagiair zonder bericht afwezig is, meldt de stageorganisatie dit direct bij de school. Indien de stagiair afwezigheid niet voldoende compenseert, dan kan hij/zij niet slagen voor de maatschappelijke stage. M. Vermeulen Pagina

14 Artikel 5: Problemen en calamiteiten De stagiair richt zich bij problemen, waar hij/zij met de stagebegeleider niet uit komt, tot de mentor en/of de stagecoördinator van de school. De stageorganisatie neemt bij problemen en calamiteiten contact op met de stagecoördinator van de school. De stagebegeleider en de stagiair leggen geschillen voor aan de stagecoördinator van de school. Artikel 6: Beoordeling Aan de hand van de ervaringen met de stagiair en een eventueel stageverslag geeft de stageorganisatie een beoordeling. Dit beoordelingsformulier kan per school verschillen. Dit beoordelingsformulier heeft de stagiair aan de stageorganisatie overhandigd. Artikel 7: Schoolspecifieke bepalingen voor de invulling van de maatschappelijke stage Elke school vult de maatschappelijke stage anders in. De precieze opzet, die de school hanteert, staat in de schoolspecifieke bepalingen, die de stagiair aan de stageorganisatie heeft overhandigd. De stageorganisatie heeft kennis genomen van deze schoolspecifieke bepalingen en verklaart zich hiermee akkoord. Artikel 8: Verzekeringen De stageorganisatie draagt er zorg voor dat de werkplek en werksituatie van de stagiair voldoet aan de geldende (arbo)wetgeving en regelgeving. De school heeft een schoolongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekeringen zijn ook van kracht tijdens de werkzaamheden van de stagiair. Artikel 9: Overige zaken Over zaken waarin deze stageovereenkomst niet voorziet beslissen de stagecoördinator en de stageorganisatie in onderling overleg. M. Vermeulen Pagina

15 Bijlage 4 Maatschappelijke stage registratiekaart Naam leerling adres Telefoonnummer Klus Datum Uren Bijzonderheden Paraaf Stage - coördinator M. Vermeulen Pagina

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar 2009-2010 Als je gelukkig wilt zijn voor een uur, ga dan slapen. Als je gelukkig wilt zijn voor een maand, ga dan trouwen. Als je gelukkig

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid XPP: Expo personal project Doel Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid Route Eigen verantwoordelijkheden Duidelijk resultaat voor leerling

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar 2009-2010

Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar 2009-2010 Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar 2009-2010 Belangrijke adressen en telefoonnummers Handige informatie www.maatschappelijkestages.nl Dé website over maatschappelijke

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker 2010-2011 Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker Dit stage boek is van: Naam:..Klas. E-mail.. Maatschappelijke stage 1 Inleiding Onze maatschappij draait om meer dan alleen werken voor de centen.

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Voorwaarden voor erkenning stageplaats...4 Gang van zaken en regelgeving...4 Veelgestelde vragen...6 Belangrijke

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE MAATSCHAPPELIJKE STAGE HET BETERE WERK! logboek havo-3 / vwo-3 2010-2011 Comenius College Lijstersingel 18 Naam : Klas : 1 motto: leren van jezelf, leren met elkaar en leren in de wereld 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2016-2017 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:.

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding Stageovereenkomst Ondergetekenden 1. Naam school en opleiding Gevestigd te Vertegenwoordigd door In de functie van Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Rotterdam Mevr. K. Buijs

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE Zomer MaS MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 2017-2018 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon van de Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contact Zwin-College; 0117-454555

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage 2013-2014 Naam: Klas: Inhoud Informatie voor de stagebegeleider van de stageplek. Blz 3 Informatie voor de leerling: het vinden van een stageplek. Blz

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage 2011-2012 Naam: Klas:.. Inhoud Informatie voor de stagebegeleider van de stageplek. Blz 3 Informatie voor de leerling: het vinden van een stageplek. Blz

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE

HANDREIKING VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE HANDREIKING VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE Inhoudsopgave 1. Inleiding....3 2. Algemene informatie over de maatschappelijke stage....4 2.1 Wat is het doel van de maatschappelijke stage?... 4 2.2 Voor wie?...

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

Welkom bij de Maatschappelijke Stage!

Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed want naast de informatie bevat het ook een stagecontract,

Nadere informatie

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11 Ondergetekende, Stagebieder, (bedrijf) Exemplaar voor de school! STAGE-OVEREENKOMST a. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... E mail:... Branche:. ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

(indien de leerling minderjarig is)

(indien de leerling minderjarig is) Stageovereenkomst 2013-2014 Ondergetekenden: Geboortedatum Klas: 3b1 / 3b2 / 3k M/V Ouder(s)/Verzorger(s) (indien de leerling minderjarig is) Praktijkbiedende organisatie Vertegenwoordigd door Onderwijsinstelling

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Informatie voor leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College 0 Maatschappelijke Stage! Sinds 2011 nemen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan de Maatschappelijke Stage

Nadere informatie

Contact leggen. Wanneer en met wie heb je contact gehad met de organisatie? Vul de datum in en de naam/namen van de persoon/personen:

Contact leggen. Wanneer en met wie heb je contact gehad met de organisatie? Vul de datum in en de naam/namen van de persoon/personen: Contact leggen Voordat je begint, heb je contact gelegd met de stageorganisatie waar je gaat stagelopen. Op het onderstaande formulier vul je daarover de vragen in: Wanneer en met wie heb je contact gehad

Nadere informatie

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Woerden, juli 2014 Auteur: Iris Meijerink Welzijn Woerden Rembrandtlaan 2 ǀ 3443 EG Woerden ǀ T 0348 421101 ǀ E i.meijerink@welzijnwoerden.nl

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College en CSG Rehoboth. Schooljaar 2011 2012 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij

Nadere informatie

Informatie voor docenten/begeleiders

Informatie voor docenten/begeleiders Informatie voor docenten/begeleiders Maatschappelijke stage Wat is de maatschappelijke stage? Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage 2015-2016

Maatschappelijke Stage 2015-2016 Maatschappelijke Stage 2015-2016 Samen voor elkaar! Naam leerling: Klas+mentor: Opmerkingen stagebureau: Inhoud: pagina Algemene informatie: Even voorstellen 3 Maatschappelijke Stage op het Pius X College,

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Stage (voor elke stage een nieuwe bijlage)

Stage (voor elke stage een nieuwe bijlage) Checklist stageovereenkomst maatschappelijke stage Naam stagebieder : Vertegenwoordigd door : In de functie van : Hierna te noemen stagebieder In dit blok staan de personen/instellingen die de overeenkomst

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS MaS StageGids Mw. I. de Vries is de stagecoördinator van RSG Slingerbos Levant en contactpersoon voor zowel locatie Slingerbos Hoofdstuk 1 als locatie Levant. Zij verzorgt de voorlichting, denkt mee bij

Nadere informatie

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Stageverslag Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2014-2015 VWO 5 en HAVO 4 Naam: Klas: Organisatie: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3/4 Organisatiestructuur 5 Dagverslagen

Nadere informatie

MaSt een Must H4 en V4. Maak er iets moois van!

MaSt een Must H4 en V4. Maak er iets moois van! MaSt een Must H4 en V4 Maak er iets moois van! Handleiding Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 INLEIDING: Het Ministerie van Onderwijs schrijft: Maatschappelijke Stage: Vanaf schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school:

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: Wat doe jij voor een ander? ZWIN COLLEGE OOSTBURG MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: 0117-454555 Wat doe jij voor een ander? Je bent een geweldige

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Februari 2015 Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST

STAGEOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KU Leuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven STAGEOVEREENKOMST 2016-2017 Preservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding Gegevens

Nadere informatie

Wegwijzer voor organisaties Maatschappelijke Stages. Schooljaar 2012-2013. Pag 1 van 25

Wegwijzer voor organisaties Maatschappelijke Stages. Schooljaar 2012-2013. Pag 1 van 25 Wegwijzer voor organisaties Maatschappelijke Stages Schooljaar 2012-2013 Pag 1 van 25 Voorwoord Vanuit de gedachte Samen leven kun je leren heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 1 van de CAO Stichting

Nadere informatie

Bestuur Stichting De Zevensprong

Bestuur Stichting De Zevensprong Stichting De Zevensprong Stagebeleid Auteur: Document nummer: 7SD-VER-0005 Versie: 1.0 Status: definitief Document datum: 30 september 2008 Aantal pagina s: 5 Document eigenaar: Bestuur Stichting De Zevensprong

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Oktober 2016 Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

MaSt een Must H4 en V4. Maak er iets moois van!

MaSt een Must H4 en V4. Maak er iets moois van! MaSt een Must H4 en V4 Maak er iets moois van! Handleiding Maatschappelijke Stage Schooljaar 2011-2012 INLEIDING: Het Ministerie van Onderwijs schrijft: Maatschappelijke Stage: Vanaf schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country

VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country Tussen voor beroepsopleiding van... Accreditatienr : indien relevant in rechte

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van het CSG Rehoboth. Schooljaar 2011-2012 Welkom bij de maatschappelijke stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Met deze brief informeren wij u over de LOB stage van leerlingen in 3 mavo.

Met deze brief informeren wij u over de LOB stage van leerlingen in 3 mavo. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 3 mavo Slingerbos Datum : 20 september 2017 Ref.nr. : 02.70/dec.mavo/mau Betreft : stage 3 mavo Slingerbos Geachte ouder(s)/verzorger(s), Met deze brief

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Aanvraagformulier verlof buiten schoolvakanties (1-10 dagen)

Aanvraagformulier verlof buiten schoolvakanties (1-10 dagen) Aanvraagformulier verlof buiten schoolvakanties (1-10 dagen) Wanneer u verlof wilt aanvragen kan dit uitsluitend met dit formulier. Het formulier moet ruim op tijd (bij voorkeur een maand voor het verlof)

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2014-2015

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje voor leerlingen HAVO 4/5 en VWO 5/6 Schooljaar 2014-2015 MaS je mee? Versie week 39 2014-2015 Inhoud Welkom vrijwilliger Pag. 2 Veelgestelde vragen Pag. 3 Tijdpad/ stappenplan Pag. 5 Hoe

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Dit aanvraagformulier bestaan uit 4 onderdelen a t/m d.

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Leerling BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de speciale acties behandeld, die voor de leerling gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje voor leerlingen HAVO 4/5 en VWO 5/6 Schooljaar 2015-2016 MaS je mee? Versie 2015-2016 week 40 en 16 Inhoud Welkom vrijwilliger Pag. 2 Veelgestelde vragen Pag. 3 Tijdpad/ stappenplan Pag.

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs.

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs. Verzuimprotocol Document Auteur Eigenaar Beheerder Status Verzuimprotocol Ilse Koenders, Caroline Seesink CO Produs Ilse Koenders datum Concept 9-3-2015 Vaststelling in teamvergadering Produs Aanpassing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Werkboek VWO4. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor:

Werkboek VWO4. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor: Werkboek VWO4 Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor: 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Things to do.... 4 Ik ben geweldig.... 6 Wat wil je leren van je maatschappelijke stage?... 7 Maatschappelijke competenties...

Nadere informatie

MaS Instructie Stagerage

MaS Instructie Stagerage Hieronder vind je een uitgebreide instructie voor de website Stagerage. Stap 1: Inloggen en aanmelden: 1. Ga naar de website van MaS Gennep: www.masgennep.nl. Op deze site vind je een link naar Stagerage:

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

t Hooghe Landt LOB-Stage

t Hooghe Landt LOB-Stage t Hooghe Landt LOB-Stage Mavo 3 schooljaar 2016-2017 Beste stageverlener(ster), Hartelijk dank voor het voor het verlenen van een stage aan een leerling. Wij vinden dat het leren in een praktijkgerichte

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s )

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s ) LINT STAGEBOEK VAN Techniek Deel 2 inleveren op maandag 24 maart! Je laatste stage dag is vrijdag 28 maart! Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van:

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 14 24 april 2014 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 Inleiding Van 14 tot en met 24 april 2014 ga jij 7 dagen stage lopen.

Nadere informatie