Kijk vanuit diverse perspectieven naar het onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kijk vanuit diverse perspectieven naar het onderwijs"

Transcriptie

1 Kijk vanuit diverse perspectieven naar het onderwijs 'Over het muurtje' haalt uit verschillende rapporten, artikels en publicaties 4 grote vaststellingen over het Vlaamse onderwijslandschap. We bladeren in het Jaarboek van OASeS, het kersverse boek van de Amerikaanse rechtsfilosofe Martha Nussbaum, de (Vlaamse) bevindingen van het ICCS-onderzoek, de bijdrage van Piet Van Avermaet en Sven Sierens () in een te verschijnen UCSIA-boek, en het intervisie-verslagboek inzake preventie en remediëring van de Koning Boudewijnstichting. We linken deze vaststellingen aan onze visie over omgaan met diversiteit. 1. Vier vaststellingen a. De samenleving en haar uitsluitingsmechanismen Het Jaarboek 2011 van het Centrum OASeS (UA) is net uit. OASES staat voor Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad. We plukken er enkele voor dit artikel relevante conclusies uit (1). De armoedecijfers voor personen van buitenlandse herkomst, gemeten volgens inkomen, zijn hallucinant. Tijdens de periode hadden Belgen een armoederisico van 12%. Bij personen uit Zuid-Europa is dit 22%, van Turkse herkomst 33%, Oost-Europese 36% en niet- Europese 37%. Personen van Marokkaanse herkomst hadden zelfs een armoederisico van 54%. De schrijnende armoedecijfers verwijzen niet naar een problematiek eigen aan migranten, maar eigen aan onze samenleving, schrijft OASeS in haar perstekst, die via allerlei mechanismen sociale uitsluiting in stand houdt. Het Jaarboek zoomt ook in op de uitsluitingsmechanismen. Inzake onderwijs is onder meer te lezen: We weten langer dan vandaag dat ook de onderwijspositie van migranten slechter is dan die van Belgen. De kloof tussen beide groepen begint al bij de start van de schoolloopbaan en loopt verder gedurende de hele onderwijscarrière. (...) De verklaringen dienen niet alleen gezocht in het milieu van de jongeren en hun ouders ( onvoldoende integratie, taalgebrek, culturele verschillen ) of in het feit dat zij vaak uit sociaalachtergestelde milieus komen. Ook het onderwijs zelf reproduceert maatschappelijke verschillen.

2 b. Zwakke scores bij jongeren inzake burgerschap, migratie, Het onderzoek van ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) en de Vlaamse conclusies hieruit (2) geven aan dat, naast het feit dat Vlaanderen zeer goed scoort voor kennisoverdracht voor een selecte groep, het maar matig scoort voor sociale en democratische attitudes van jongeren. Enkele opmerkelijke zaken uit de samenvatting ( Vlaanderen in ICCS 2009, p ): Vlaamse leerlingen hechten minder belang aan fundamentele democratische rechten, willen aan etnische groepen minder kansen en rechten geven; hun zelfevaluatie inzake burgerschapsdoeltreffendheid is lager. Op de houding tegenover immigranten nemen de Vlaamse leerlingen de laagste positie in van alle deelnemende landen. Wat betreft de openheid van het klasklimaat, waarin het vormen van een eigen mening, het openlijk kunnen uiten van deze mening, het omgaan met verschillende meningen en het voeren van debat hieromtrent centraal staan, scoort Vlaanderen onder de norm van onze West- Europese buren. c. Vaardigheden gericht op de kennis-economie Het adagium in het huidige onderwijsbeleid en in de samenleving in het algemeen is dat van de kenniseconomie. Jongeren hiertoe opleiden is tot op zekere hoogte legitiem. Maar het houdt ook enkele gevaren in. Want hoe zou onderwijs eruit zien dat vooral of exclusief zou voorbereiden op het bijdragen tot de kenniseconomie? Martha Nussbaum (3) is daar in haar nieuwe boek zeer duidelijk over: Voor onderwijs gericht op economische groei moet een leerling zich een aantal basisvaardigheden eigen maken: goed kunnen lezen en schrijven, en over een goed rekenkundig inzicht beschikken. (...) Dorstend naar gewin ontdoen vele landen en de daarin bestaande onderwijsstelsels zich achteloos van allerlei competenties die noodzakelijk zijn voor het levend houden van de democratieën. In een steeds diverser wordende samenleving moeten enerzijds een onderwijs gericht op burgerschapsvorming, op diversiteit (leren) benutten en op het bestrijden van sociale ongelijkheid en anderzijds een onderwijs gericht op winst elkaar niet bestrijden, maar juist de handen in elkaar slaan zodat wordt bijgedragen tot de belangen van een moderne democratie. d. Het deficitdenken Een ander hardnekkig zeer is het deficitdenken (zie art. Van Avermaet en Sierens 2010) (4). De gedachte is dat kinderen en jongeren uit kwetsbare sociale milieus het niet goed doen op school, omdat de gezinnen waarin ze opgroeien hen onvoldoende die normen, waarden houdingen, idealen meegeven die in de samenleving als gemeenschappelijk gelden voor allen. Thuis een andere taal spreken, in armoede leven, een niet-middenklasse-opvoeding genieten, ouders hebben met weinig schoolse ervaring en dergelijke meer zien scholen niet als uitingen van verschil maar als afwijkingen van de gemiddelde norm, als een tekort.

3 De afstand tussen de beide werelden die van de school en die van thuis berust op een mismatch tussen het alledaagse leren van kinderen/jongeren en het schoolse leren van scholieren. Doordat de sociale, culturele en communicatieve codes van de school kunnen verschillen van de codes die kinderen van thuis meekrijgen, kan er een kortsluiting in het leren ontstaan. 2. Diversiteit, kern van het onderwijs Om een mogelijk antwoord te bieden aan de hierboven vermelde vaststellingen is een omslag nodig in de wijze waarop het leren op school wordt vormgegeven en georganiseerd (5). In een plurale samenleving moeten kinderen en jongeren via een democratische opvoeding leren ontdekken dat mensen van verschillende pluimage toch heel goed samen problemen kunnen oplossen. Burgerschap in een pluralistische samenleving betekent niet alleen je democratische rechten uitoefenen, maar op een respectvolle manier omgaan met heel verschillende mensen. Omgaan met diversiteit is dus een belangrijke doelstelling van burgerschapsvorming. Een voorbeeld inzake het deficitdenken. Zo is in de zienswijze van het Steunpunt Diversiteit en Leren het niet-schoolse kapitaal van kinderen geen louter obstakel maar ook een leerbron, een potentieel repertoire van kennis. Kinderen en jongeren uit lagere sociale milieus krijgen van thuis uit kapitaal mee: een taal of taalvariant, bepaalde vormen van kennis, leren en handelen, sociale en communicatieve vaardigheden. De uitdaging voor de school is hoe het die verschillen als leerbron kan benutten, zodat alle kinderen maximale kansen tot leren hebben. Diversiteit moet van de periferie naar de kern van onderwijs komen. Zolang we blijven vasthouden aan een puur remediërende aanpak van zogezegde leerachterstand blijft de

4 oorzaak en de verantwoordelijkheid voor het probleem nagenoeg uitsluitend bij de leerling en zijn omgeving liggen (zie ook kadertekst). In het verlengde hiervan ligt onze aanbeveling om gelijke leerkansen te scheppen in omgevingen waar lerenden vanuit sociale en culturele milieus met een ongelijke status diverse perspectieven in het leerproces inbrengen. Leraren die het informeel alledaags leren van jongeren met het formeel leren weten te vervlechten, slagen er beter in de kennis en vaardigheden van leerders uit diverse sociale groepen ook de kwetsbare te ontsluiten. Een veelheid aan ervaringen, gezichtspunten, leerbronnen en leerstijlen in een groep lerenden is geen belemmering maar een te benutten potentieel! Verslagboek Preventie en remediëring - Koning Boudewijnstichting Het Steunpunt Diversiteit en Leren was mee betrokken bij het organiseren en begeleiden van een intervisie rond Preventie & Remediëring in het secundair onderwijs. Na een oproep van de Koning Boudewijnstichting kwamen 34 secundaire scholen in het voorjaar 2011 samen in intervisiegroepen. Doel was goede praktijken en ervaringen uit te wisselen omtrent preventie en remediëring, met als invalshoek kansarmoede. Het kersverse verslagboek (6) brengt de ingebrachte acties samen en bundelt ze volgens de krachtlijnen van een brede beleidsvisie: breed observeren, krachtige leeromgeving, ouderparticipatie, welbevinden, enz. De publicatie laat ook een 8-tal scholen uitgebreid aan het woord. We geven graag enkele opvallende bevindingen mee. Daar waar het GOK-beleid zich focuste op het uitbouwen van een breed zorgkader voor kansarme leerlingen, groeit bij scholen de behoefte om acties op te zetten die àlle leerlingen ten goede komen. Dat voorkomt alvast stigmatisering bij die groep leerlingen die steeds opnieuw op hun tekorten, hun niet-kunnen worden aangesproken. Actief inzetten op het werken met de aanwezige diversiteit in de klas heeft positieve gevolgen voor de motivatie en de betrokkenheid van leerlingen (en dus van de leerkrachten), zodat ook het leerrendement stijgt.

5 (1) Deze en volgende cijfers zijn gebaseerd op de perstekst van OASeS, te vinden op Het Jaarboek wordt uitgegeven bij Acco (Leuven/Den Haag). Gegevens om het te bestellen vindt u via: (2) De brochure Vlaanderen in ICCS 2009 (De Groof, Elchardus, Franck en Kavadias) is downloadbaar via International Civic and Citizenship Study (ICCS), (3) Niet voor de winst, Martha Nussbaum. Ambo, Amsterdam Nussbaum is filosofe en hoogleraar rechtsfilosofie en ethiek aan de University of Chicago. (4) Diversiteit is de norm. Er mee leren omgaan de uitdaging. Een referentiekader voor omgaan met diversiteit in het onderwijs. Van Avermaet en Sierens, in Handboek beleidsvoerend vermogen. Doelgerichte visie, afl. 4, Politeia (5) Van periferie naar de kern, bijdrage van Piet Van Avermaet en Sven Sierens in de UCSIApublicatie Cultuuroverdracht en onderwijs in een multiculturele context. Verschijnt in 2012 bij Academia Press (6) Preventie en Remediëring in het secundair onderwijs het verslagboek. Koning Boudewijnstichting, november De publicatie is downloadbaar of te bestellen via

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP

VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP op zoek naar het interculturele gehalte EVA VERSTRAETE Universiteit Gent Sint-Pietersnieuwstraat 49 9000 Gent VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP op zoek naar het interculturele

Nadere informatie

HET VERSCHIL MAKEN. gelijke kansen in het beroeps- en technisch secundair onderwijs in Vlaanderen. Referentiekader gelijke kansen

HET VERSCHIL MAKEN. gelijke kansen in het beroeps- en technisch secundair onderwijs in Vlaanderen. Referentiekader gelijke kansen HET VERSCHIL MAKEN 1 Referentiekader gelijke kansen gelijke kansen in het beroeps- en technisch secundair onderwijs in Vlaanderen Tineke Padmos en Wouter Van den Berge HET VERSCHIL MAKEN gelijke kansen

Nadere informatie

HOE KLEUTERLERAARS LEREN OMGAAN MET ARMOEDE EN ONGELIJKHEID

HOE KLEUTERLERAARS LEREN OMGAAN MET ARMOEDE EN ONGELIJKHEID HOE KLEUTERLERAARS LEREN OMGAAN MET ARMOEDE EN ONGELIJKHEID Kleine kinderen, grote kansen. Hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid Een uitgave van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wat houdt onderwijssegregatie juist in?

Nieuwsbrief. Wat houdt onderwijssegregatie juist in? De discussie over etnische segregatie in het onderwijs, zeg maar over zwarte en witte scholen, is onlangs weer opgeflakkerd in de media. Stemmen gaan op dat het inschrijvingsbeleid in het kader van het

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014...en meer Opvoedtafels

Nadere informatie

BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder

BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder Analyse en vergelijking van het onderzoek om de Marokkaanse gemeenschappen in België beter te leren kennen Sami Zemni (met medewerking van Marlies Casier) COLOFON

Nadere informatie

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Een doorlichting van vijftien studies omtrent mondiale vorming en ontwikkelingseducatie Lieve Daens, Jan Van Ongevalle & Tom De Bruyn (HIVA) Draft, oktober

Nadere informatie

Omig Ouderbetrokkenheid 1

Omig Ouderbetrokkenheid 1 Omig Ouderbetrokkenheid 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 3 Inleiding... 4 Ouderbetrokkenheid doet echt ertoe!... 5 Invulling dimensies ouderbetrokkenheid... 15 De (allochtone) ouders, wie zijn ze, waarom

Nadere informatie

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Een vervolgonderzoek Julie Van Den Bossche (stagiair Onderwijskunde) Mentor en begeleiding Eva Verstraete Piet Van Avermaet Steunpunt

Nadere informatie

Samen staan we sterk: (de)- segregatie in het onderwijs

Samen staan we sterk: (de)- segregatie in het onderwijs Samen staan we sterk: (de)- segregatie in het onderwijs Orhan Agirdag, Patrick Loobuyck en Mieke Van Houtte Midden februari 2011 gaf de Nederlandse minister van onderwijs te kennen dat ze de strijd tegen

Nadere informatie

bijlage EEN BETERE WERELD VOOR JONGE KINDEREN investeren in hun omgeving

bijlage EEN BETERE WERELD VOOR JONGE KINDEREN investeren in hun omgeving bijlage EEN BETERE WERELD VOOR JONGE KINDEREN investeren in hun omgeving Deze visietekst kwam tot stand in samenwerking tussen Kind & Gezin en volgende wetenschappelijke experts: Sara De Mulder, Faculteit

Nadere informatie

Diversiteit is de norm. Leren omgaan met diversiteit de boodschap.

Diversiteit is de norm. Leren omgaan met diversiteit de boodschap. Diversiteit is de norm. Leren omgaan met diversiteit de boodschap. Steunpunt Diversiteit & Leren januari 2008 (Redactie: Erik D haveloose) Diversiteit: wat, hoe, waarom? Diversiteit is in de mode De doelstelling

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in het onderwijs: Oog voor verschillen

Omgaan met verschillen in het onderwijs: Oog voor verschillen Omgaan met verschillen in het onderwijs: Oog voor verschillen Caecile van Gorp Nurture & Nature Omgaan met verschillen is een van de uitdagingen waar het onderwijs mee te maken heeft. Dit is altijd zo

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Samen staan we sterk. Over de wenselijkheid van een desegregatie- en ondersteuningsbeleid in het Vlaamse onderwijs

Samen staan we sterk. Over de wenselijkheid van een desegregatie- en ondersteuningsbeleid in het Vlaamse onderwijs Samen staan we sterk. Over de wenselijkheid van een desegregatie- en ondersteuningsbeleid in het Vlaamse onderwijs Orhan Agirdag, Patrick Loobuyck & Mieke Van Houtte Midden februari 2011 gaf de Nederlandse

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

De stand van educatief Nederland 2013. Een smalle kijk op onderwijs kwaliteit

De stand van educatief Nederland 2013. Een smalle kijk op onderwijs kwaliteit De stand van educatief Nederland 2013 Een smalle kijk op onderwijs kwaliteit Een smalle kijk op onderwijskwaliteit Stand van educatief Nederland 2013 Eén keer in de vier jaar maakt de Onderwijsraad de

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf 1 Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf Een inventarisatie van de behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld

Nadere informatie

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap De KNVB gelooft in de maatschappelijke meerwaarde van voetbal. Voetbal brengt de samenleving in beweging. Zo n 300.000 vrijwilligers zijn in Nederland actief bij

Nadere informatie

Feedback. Soorten feedback Evaluatieve feedback: Goed gewerkt. Descriptieve feedback: Goed gewerkt. Je hebt alle belangrijke elementen opgenomen.

Feedback. Soorten feedback Evaluatieve feedback: Goed gewerkt. Descriptieve feedback: Goed gewerkt. Je hebt alle belangrijke elementen opgenomen. Feedback Wat is feedback? Feedback gaat over het terugkoppelen van informatie. Nicolien van Hamel 1 legt het kort en bondig uit: Feedback betekent letterlijk: terugkoppeling. Bij feedback hoor je van de

Nadere informatie

Evaluatie trainingen Amsterdamse professionals in het herkennen en omgaan met radicalisering Eindverslag

Evaluatie trainingen Amsterdamse professionals in het herkennen en omgaan met radicalisering Eindverslag Evaluatie trainingen Amsterdamse professionals in het herkennen en omgaan met radicalisering Eindverslag Trees Pels Marjan de Gruijter Corine van Middelkoop Utrecht, Oktober 2008 2 FORUM Instituut voor

Nadere informatie

Competenties voor de Kennismaatschappij

Competenties voor de Kennismaatschappij Competenties voor de Kennismaatschappij Beleidsplan ICT in het onderwijs 2007-2009 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Maatschappelijke context

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie