Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008"

Transcriptie

1 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008 Aujeszky gelden De afgelopen maanden heeft het College van Deskundigen Ziekte van Aujeszky gelden (CvD ZvA) het bewijsmateriaal in de vorm van entbonnen, facturen en bankafschriften voor de destijds gedane Aujeszky entingen, bekeken en haar onderzoek naar destijds gedane feitelijke betalingen verricht. Daarnaast hebben de SER en de NVV hun bewijsstukken, commentaren daarop en hun standpunten verder kunnen toelichten. Naar verwachting zal het CvD ZvA eind augustus zijn definitieve advies aan de rechtbank uitbrengen. De rechtbank zal op basis van dit rapport bepalen hoe hoog de schade is die moet worden vergoed. Schade Het Gerechtshof had in 2002 al uitgesproken dat de varkenshouders in de periode van 1993 tot en met 1998 te veel hadden betaald voor de verplichte enting tegen de Ziekte van Aujeszky. In deze uitspraak werd verder gesteld dat aan de leden van de NVV, na overleg van bewijzen, moet worden terugbetaald: de berekende 10% administratiekosten van de GD; het verschil tussen de door het Landbouwschap vastgestelde prijs en de prijs die de individuele varkenshouder na onderhandeling met de dierenarts voor de enting zou hebben moeten betalen; de wettelijke rente over het te veel betaalde. In 2005 heeft de Hoge Raad het cassatieverzoek van de SER verworpen en werd de uitspraak van 2002 door het Gerechtshof definitief. Vervolg De leden van de NVV zullen op de hoogte worden gehouden over de verdere ontwikkelingen. Maar het zal duidelijk zijn dat de complete afwikkeling vanwege de grote financiële belangen (tientallen miljoenen euro's) en de complexiteit van de uitvoering nog wel enige tijd zal vergen. Project voor eindoplossing castratie alleen met bredere internationale aansluiting Voor de zomer heeft het Landelijk Bestuur (LB) van de NVV zich gebogen over een projectaanvraag van het LEI waarbij het hoofddoel is het uitwerken van een door de markt gedragen oplossing voor het stoppen met castreren van beerbiggen in relatie tot het vrijwaren van beregeur. Het gaat hierbij om een omvangrijk project waarbij niet alleen het LEI-WUR maar ook ASG-WUR, IPG (fokkerij), VION (slachterij), PVV en LNV zullen worden betrokken. Het gaat om een 5- jarig project waarvoor circa 7,8 miljoen nodig zal zijn. De vraag aan de NVV was of de primaire sector bereid is om via het PVV aan dit project mee te betalen. Internationaal draagvlak Het LB van de NVV heeft, na kennis te hebben genomen van het inhoudelijke project, het standpunt ingenomen dat er meer internationale aansluiting en draagvlak voor een dergelijk project nodig is. Anders lopen we het risico dat we als Nederland 5 jaar lang denken de oplossing te hebben, terwijl deze later niet door andere belangrijke handelslanden (vooral Duitsland) wordt geaccepteerd. De Denen hebben dit al een keer eerder meegemaakt; de door hen ontwikkelde detectie van beregeur werd toen niet in Duitsland geaccepteerd. Het kraken van mest De NVV onderzoekt in samenwerking met wetenschappers en het bedrijfsleven de mogelijkheden van het kraken van mest. Via deze techniek, waarmee in Frankrijk proeven worden gedaan, willen de partijen varkensmest zodanig behandelen dat de duurzame mineralen uit de mest kunnen worden gehaald, waardoor deze voor andere doeleinden bruikbaar worden. De methode is heel duur, maar als het product dat je maakt meer opbrengt, is dat geen probleem. Fosfaat wordt wereldwijd schaars, waardoor het zeker de moeite waard is om deze techniek te onderzoeken. De NVV verwacht de EU-studie De NVV heeft het LEI er verder op gewezen dat er aansluiting zou moeten worden gezocht bij de aanbestedingsprocedure van DG SANCO (een soort ministerie van gezondheid van de EU) over dierwelzijn over castratie van biggen. Deze zgn. tender is vooral tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse VVD Europarlementariër Jan Mulder. Hij heeft er mede voor gezorgd dat er bij de behandeling van de EU-begroting over miljoen werd vrijgemaakt voor alternatieven voor biggencastratie. Internationale bijeenkomst Inmiddels is er al een eerste internationale bijeenkomst geweest waarbij er inderdaad vanuit diverse Europese landen interesse is getoond om aan een dergelijk gezamenlijk project te gaan deelnemen. In de komende maanden zal een consortium gevormd gaan worden van de diverse deelnemende landen en/of instituten. Belangrijk hierbij zal zijn dat er vooral aansluiting vanuit Duitsland komt. Acceptatie Wat hiervan de uiteindelijke inhoudelijke en financiële uitwerking zal zijn op het oorspronkelijke projectplan van het LEI is op dit moment niet duidelijk. Voor de NVV is wel duidelijk dat we voor het traject naar de eindoplossing om te stoppen met castratie, ongeacht wat die eindoplossing nu zal worden, internationaal draagvlak en acceptatie nodig hebben. Dus dat kan alleen in EU-verband. mineralen uit de gekraakte mest te kunnen inzetten als grondstof voor energieproductie of als grondstof voor de bouw en industriële doeleinden. Voorwaarde van deze vormen van mestverwerking is dat het product geld moet opleveren. Bij sommige vormen van mestverwerking blijkt het eindproduct ook moeilijk te verkopen, maar dat is bij dit kraken niet de bedoeling. De NVV voorziet dat als de afzet voor de mineralen wordt geregeld, de helft van de Nederlandse mestproductie via deze techniek kan worden verwerkt. Voorlopig is het kraken van mest nog in ontwikkelingsfase, de NVV houdt u op de hoogte van deze ontwikkeling. 1

2 2 We verdienen meer Op dit moment zijn de financiële vooruitzichten voor de komende periode duidelijk beter dan vorig jaar om deze tijd. Destijds waren de grondstoffen spectaculair aan het stijgen terwijl de laatste maanden er een forse daling is ingezet. Dat biedt perspectief. Verder wordt steeds meer duidelijk dat we in Europa 20% minder zeugen hebben dan eerst. Dan kan het niet anders dan dat, ondanks de duidelijk verbeterde technische resultaten in de zeugenhouderij, er minder aanbod van varkens gaat komen. Dat, in combinatie met een steeds grotere vraagmarkt doordat nu ook steeds meer Oost-Europese landen zich op de inkoopmarkt begeven, zou moeten resulteren in hogere opbrengstprijzen. Met die wetenschap is de verleiding groot om in een euforische juichstemming te geraken. Ik bespeur dat er links en rechts hierover in de media wat stemming wordt gemaakt. De gemiddelde varkenshouder die afgelopen jaar alleen maar van echt zijn corebusiness, dus alleen van de varkens/biggen, heeft moeten rondkomen weet maar al te goed dat we eerst nog een fors financieel gat hebben goed te maken. En ik merk dat niet alleen de mensen die ik in het vergadercircuit tegenkom, maar ook mensen die de kost verdienen in de periferie, hier vaak te gemakkelijk overheen stappen. Menig bedrijf heeft de laatste anderhalf jaar fors bij moeten financieren om de gaten te dichten. Dat is zomaar niet weggewerkt. Dat betekent dat we de verdienste die we hopelijk in de komende periode ontvangen eerst zullen gebruiken om het oud zeer op te lossen voordat we echt aan extra investeringen of verdere bedrijfsontwikkeling toekomen. Ik schat de kans groot in dat in de komende periode er weer allerlei mensen en groeperingen zullen zijn die beginnen te roepen dat zij wel zouden weten waarin de varkenshouder zou moeten investeren. Natuurlijk zijn dat dan weer bovenwettelijke zaken zoals extra dierwelzijn en milieu. Daarvan zou ik willen opmerken dat de varkenshouders in Nederland altijd al genoeg hebben verdiend, probleem is alleen dat we het niet beuren of uitbetaald krijgen. Want tussen verdienen en werkelijk uitbetaald krijgen is er een wereld van verschil. Hopelijk zal dat in de komende periode inderdaad wel gaan gebeuren; het is hard nodig. Wyno Zwanenburg De voorzitter Eerlijke margeverdeling in de kolom Iedereen in onze kolom zowel aan de opbrengstenkant (retail 22% en slachterijen 9%) als aan de kostenkant (bijvoorbeeld voer 13% en mest??%) maakt flinke marges, terwijl de primaire producent met het meeste risico de minste, of dit jaar zelfs geen, marge heeft. Dat is in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), wat vele van onze toeleverende en/of afnemende bedrijven hoog in het vaandel hebben, compleet asociaal. Om dit probleem inzichtelijk te maken zou er volgens de NVV daarom een monitoringsysteem op de margeverdeling in de varkensvleeskolom moeten komen. Het liefst Europees en misschien naast varkensvlees ook voor diverse andere landbouwproducten, want deze kampen met ditzelfde probleem. Voorstel NVV De NVV heeft een voorstel voor een dergelijk monitoringsysteem al eens in het PVV gedaan. Zoals te verwachten werd dit niet gesteund door de slachterijen en de supermarkten. Maar ook LTO wilde hier amper op inhaken. Daarom heeft de NVV het punt van de margeverdeling in de kolom nu ook nadrukkelijker onder de aandacht bij de politiek in Brussel gebracht. Want het voorstel past naadloos bij diverse initiatieven die in de EU-politiek spelen om de producenten van landbouwproducten meer bescherming te geven. En al zeker in het licht van de mislukte WTO-onderhandelingen en de discussie over het wijzigen van het Europese landbouwbeleid. Zorgvee Zorgvee, ook wel wrakke dieren genaamd, is één van de onderwerpen die de NVV de laatste tijd heeft beziggehouden. Samen met andere partijen is de NVV bezig de problemen duidelijker in kaart te brengen en oplossingsrichtingen aan te geven richting ministerie van LNV. Problemen De transportverordening en de hygiëneverordening spreken elkaar op een aantal vlakken tegen. Zieke dieren moeten worden geweigerd door een slachterij op basis van de hygiëneverordening en volgens de transportverordening mogen ze echter wel worden vervoerd als transport geen extra lijden veroorzaakt. De dagelijkse praktijk is dat dierenartsen van de VWA en het bedrijfsleven niet meer lijken te weten welke dieren als zorgvee moeten worden gezien. De NVV vindt dat een belangrijk uitgangspunt is of een varken wel of niet geschikt is voor humane consumptie. En dan komt de vraag: wanneer is een varken fit genoeg om vervoerd te worden en wanneer niet? Nu worden er, volgens de NVV, dagelijks ten onrechte varkens geëuthanaseerd. Consument Een Europese margemonitoring kan nog een ander doel dienen. Het zou namelijk een prachtig instrument kunnen zijn om aan de Europese consument duidelijk te maken dat eerlijk voedsel zijn prijs heeft en dat men eigenlijk voor een dubbeltje op de eerste rang zit. Kwalitatief goed, veilig en lekker voedsel voor een eerlijke prijs. Daarmee zouden we kunnen verantwoorden waarom de productie van voedsel in Europa, die aan strengere spelregels dan elders in de wereld moet voldoen, meer moet kosten. Goedkope inkoop varkens Aan de opbrengstenkant is de zorg van de NVV dat de steeds groter wordende slachterijen en/of verwerkende bedrijven van landbouwproducten schijnbaar meer sturen op het zo goedkoop mogelijke inkopen in plaats van het creëren van een hogere opbrengstprijs. Deze bedrijven vallen in Europa over elkaar heen om alles voor zo weinig mogelijk geld weg te geven. Ook leidt dit, volgens de NVV, op termijn tot uitholling van de primaire producenten. Bewustwording Op korte termijn kan een dergelijk systeem misschien niet veel teweegbrengen, maar de NVV denkt zeker dat we met een dergelijk instrument een jaarlijks terugkerende discussie krijgen waarbij partijen in de keten zich moeten verantwoorden. En dan kan het niet anders dan dat men zich op termijn anders zal moeten gaan gedragen of er komen andere krachten in beweging. Want het is op basis van MVO niet uit te leggen dat de voedselproducenten zelf nauwelijks te eten hebben. Oplossingsrichtingen Er zijn verschillende oplossingsrichtingen mogelijk, o.a.: - Er zou gedacht kunnen worden aan zorgtransport van dieren die niet geschikt zijn voor regulier transport. Ook moet duidelijk worden waar de verantwoordelijkheid begint en eindigt van een varkenshouder, transporteur, verzamelplaats en slachterij. - Tevens zou er een lijst moeten komen van gebreken waarmee een dier toch kan worden vervoerd (transportwaardig is). Wel moeten we ons dan ook realiseren dat gebreken bij dieren niet uniform zijn. Een zeug is geen vleesvarken of een rund. - Mis(ver)standen qua dierwelzijn en/of interpretatie van het vervoeren van al dan niet zorgvee zouden centraal kunnen worden gemeld en vastgelegd. En deze zouden regelmatig met partijen moeten worden besproken. - In geval van een diergeneeskundige verklaring zou er een standaardmogelijkheid moeten worden gecreëerd voor een second opinion.

3 VROM handelt snel met betrekking tot IPPC Door inzet van o.a. de NVV heeft het ministerie van VROM op het laatste moment een onjuiste IPPC bedrijvenlijst teruggehaald die was gestuurd naar de Europese Commissie. Uit een gesprek op het ministerie van VROM bleek dat het ministerie zeer onzorgvuldig bezig was nadat zij een ingebrekestelling van de EU had ontvangen inzake de IPPC-richtlijn. Aanleiding Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de IPPC-richtlijn is er een systeem waar de werkelijke en vergunde emissies bijeen worden gebracht. In deze zogenaamde database worden Stand van zaken verdoofde castratie In de vorige Trog hebt u uitgebreid kunnen lezen hoe het traject rondom verdoofde castratie vanaf het ondertekenen van de Verklaring van Noordwijk is verlopen. Zoals u inmiddels uit de media hebt kunnen vernemen heeft het CBL de uiterlijke datum van 1 januari 2009 waarop zij alleen vers varkensvlees uit verdoofd gecastreerde tomen in hun schappen gaan leggen,verschoven naar 1 maart Dit heeft alles te maken met complicaties die naar voren zijn gekomen bij het verder uitwerken en in uitvoering brengen van de zaken zoals we in de genoemde Verklaring hebben afgesproken. Het gaat hierbij vooral om juridische hobbels zoals goedkeuring door de NMA. Maar ook bleken er wettelijke aanpassingen nodig te zijn omtrent CO2 als diergeneesmiddel en het toepassen ervan door de varkenshouders. IKB Nederland Afgelopen vakantieperiode is binnen de NVV en IKB Nederland gewoon doorgewerkt om inhoud te geven aan het praktijkklaar maken van het segment verdoofde castratie. Hiervoor zijn er gesprekken geweest met de apparatenbouwers, gasleveranciers en mensen die verstand hebben van borging en kwaliteitssystemen. Op basis daarvan is de vergunninggegevens door de bevoegde autoriteiten (provincie, gemeente of waterschap) ingevoerd en beheerd. De NVV had een bedrijvenlijst van VROM ontvangen, bestaande uit zo n 600 bedrijven, zowel uit de petrochemische industrie als slachterijen en een klein aantal veehouderijen, welke in de IPPC-database zijn geregistreerd als afgegeven voor 30 oktober 1999 en niet volgens de Best Beschikbare Technieken in werking waren. Nadat de NVV een willekeurig aantal in het bestand genoemde varkensbedrijven benaderd had, bleek dat deze of niet-ippc-waardig of gestopt waren of in een vergunningverleningtraject zaten. Op basis daarvan heeft de NVV de conclusie getrokken dat het bestand, voor wat de varkenshouderij betreft, niet representatief is. een specificatie opgesteld waaraan de apparaten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een erkenning door IKB Nederland. Verder is ook de borging, controle en sanctionering uitgewerkt. Cursus Om straks in aanmerking te komen voor een bijdrage/tegemoetkoming uit het fonds zal een varkenshouder, of degene die de castratie op het bedrijf gaat uitvoeren, een cursus moeten volgen. Deze cursus is vergelijkbaar van opzet met die van de cursus "Adequaat Vaccineren", die destijds werd gegeven in het licht van de zelf entende varkenshouder. Ook nu zal de cursus een dagdeel beslaan waarin over diverse aspecten rondom verdoofde castratie zoals het gebruik van CO2, veiligheid, dierwelzijn, veterinaire uitleg, de beschikbare apparaten en financiën, tekst en uitleg zal worden gegeven. Ook het opstellen, uitwerken en organiseren van deze cursussen is in volle gang. Fonds Verder wordt er ook inhoudelijk gewerkt aan het opzetten en inrichten van het afgesproken fonds van 3,7 miljoen. Hierbij worden zaken zoals de borging c.q. garantie voor het vullen van het fonds, maar ook uitwerking over positionering van het fonds en wie wanneer vanuit het fonds mag uitbetalen, worden uitgewerkt. Gevolgen? De NVV heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het ongecontroleerd beschikbaar stellen van een deel van de databasegegevens zonder dat hierop enige check heeft plaatsgevonden. Wij zijn van mening dat het de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid is om de gegevens die in de IPPC-database door lokale overheden zijn geregistreerd, te controleren op juistheid. De NVV stelt zich verder op het standpunt dat de handelswijze van Nederland weinig vertrouwen zal wekken bij de Europese Commissie en wij vrezen dat onderhandelingen en het benutten van beleidsruimte binnen de Europese milieurichtlijnen hierdoor onder druk kunnen komen te staan. Borgstelling Belangrijk criterium hierbij is voor de NVV dat er een garantie wordt getekend dat men inderdaad het volledige bedrag zal betalen. Omdat de afdracht aan het fonds in maandelijkse termijnen gaat, bestaat het risico dat we eerst in korte tijd veel meer uitgeven dan dat er binnenkomt. In de eerste maanden zullen namelijk de grootste kosten worden gemaakt zoals het vergoeden van de aangeschafte apparaten en de kosten van de implementatie (cursussen en borging in IKB) van verdoofde castratie. Dan moeten we niet het risico lopen dat men na een paar maanden niet meer betaalt en dat de varkenshouderij met de gemaakte kosten blijft zitten. De NVV heeft al eerder aangegeven blij te zijn met de toezeggingen van het CBL in de media dat haar leden zullen gaan betalen, maar hieraan zal men nog nader formeel inhoud moeten geven. Inzet NVV Bij het ter perse gaan van deze Trog zijn de gesprekken hierover nog in volle gang. De insteek van de NVV is dat wij als varkenshouderij ons deel van de afspraak van de Verklaring van Noordwijk inhoud moeten geven, maar dat we pas werkelijk zaken ten uitvoer gaan brengen als de andere betrokken partijen dit ook doen. NVV AGENDA 28 augustus 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 25 september 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 21 t/m 23 oktober 2008, Landbouwdagen Intensieve Veehouderij te Hardenberg 30 oktober 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren NVV service Wilt u via de NVV op de hoogte worden gehouden van interessante en vaak actuele informatie over de var-- kenshouderij? U kunt zich daarvoor kosteloos abonneren. Op de NVV-site ( kunt u zich opgeven. 3

4 4 Marktnieuws vleesvarkens Vleesvarkenprijzen Begin juli meldden we dat het afgelopen half jaar 5% meer vleesvarkens geëxporteerd waren dan vorig jaar in dezelfde periode. Ten opzichte van 2004 was dat zelfs 50% meer levende export. De eerste week van juli bereikte ons een zeer belangrijk bericht. Bij controles was gebleken dat er buitenlandse vrachtwagens waren die niet voldeden aan de Transportverordening, maar toch in Nederland werden ingezet voor lang transport van varkens. Het bleek dat er wagens in gebruik waren die weliswaar een officieel certificaat van goedkeuring hadden van de lidstaat waar ze waren geregistreerd, maar dat de temperatuursensoren en dus ook de temperatuurregistratie ontbraken, terwijl dit al vanaf januari 2007 verplicht is! De VWA dierenartsen zijn geïnstrueerd om met ingang van 1 juli 2008 controles uit te voeren bij iedere export langer dan 8 uur. Als er geen temperatuursensoren op de wagen aanwezig zijn wordt het exportcertificaat niet afgegeven. Van de voorspelling van het markttekort, dat altijd in juli ontstaat, begonnen de eerste contouren zichtbaar te worden. Op de vleesvarkensmarkt hadden we te maken met een krap aanbod. Ook vanuit Oost-Europa was er een krap aanbod. Hier zijn vorig jaar de Marktnieuws biggen Biggenprijzen In de eerste week van juli zagen we dat de situatie op de biggenmarkt ten opzichte van de laatste week juni niet was verbeterd. Ondanks de prijsstijging van de vleesvarkens bleven de biggen deze week achter in de prijs. Onze roep was dan ook om de biggenprijs in ieder geval met 1 euro te verhogen, om het vertrouwen in de markt terug te geven. Richting Duitsland liep de één op één koppeling wel goed door, maar buiten de koppeling om werd er 2 euro toeslag per big minder betaald. Ook werden er volle auto s biggen aangeboden voor kale Weser Ems. Dit omdat enkele vleesvarkenshouders naar aanleiding van een merkenonderzoek, waar Nederlandse biggen slecht uitkwamen, geswitcht waren naar Deense biggen. Door gebrek aan vertrouwen was de biggen niet opgelegd in verband met de slechte prijzen. De tekorten moesten daar nu aangevuld worden en daarom was er een enorme vraag naar vleesvarkens. Ook Nederlandse slachterijen moesten nu mee met de prijsstijgingen, want anders gingen de vleesvarkens richting Oost-Europa. Verder blijven de gewichten laag. Door iets kleinere slachtaantallen vanwege vakanties waren er nog net voldoende varkens voor de vraag, maar de verwachting was dat er na de vakantieperiode een echt tekort aan varkens zou komen. Alle voorraden uit de particuliere opslag zijn op. In Nederland groeiden de varkens goed door en werden door hoge voerkosten en ruimtegebrek de varkens vlot geleverd. Betreurenswaardig was dat de Nederlandse slachterijen de Duitse en Oost-Europese markt niet volgden. Men profiteerde wel van de afzetmarkt voor vlees in deze landen, maar nam een steeds grotere afstand ten opzichte van de Duitse noteringen. Dit kost de varkenshouder in Nederland 3-5 cent per kg. Het voordeel van het BTW-verschil verdwijnt dus in de boekhouding van de Nederlandse slachterijen. Vleesinkopers mopperden nog wel een beetje, maar wisten ook dat ze het vlees de volgende week beter zouden kunnen verkopen. De prijzen konden maar één kant op en dat was omhoog! Met deze wetenschap en het goede tweede week van juli een mismoedige week voor de biggenmarkt. Wel zagen we dat de vaste koppeling fokker/vleesvarkenshouder goed prijshoudend doorliep. Er werd voor de losse koppels in deze week tussen de 25 en 30 euro in het hok betaald. We stelden dat als de biggenprijs stabiel zou blijven, de vermeerderaars zich in hun handen mochten wrijven. De derde week was een wat vriendelijker week voor de biggenmarkt. De vaste koppelingen liepen goed door. Binnenlandse vleesvarkenshouders legden nu maximaal op om de verwachte topprijzen te kunnen ontvangen. We constateerden dat overgebleven koppels nog steeds een probleem waren in de biggenmarkt. Het vertrouwen in de landen waar deze biggen normaal naar toe gaan was nog niet hersteld. Er was wel een verbetering zichtbaar in het vertrouwen. Er werd weer meer gebeld weer werd de varkensmarkt weer een stuk plezieriger. Er gingen veel varkens levend naar Polen en Hongarije waardoor het aanbod in het binnenland ook nog minder werd. Daar was een duidelijk tekort aan varkens en vlees te zien. Een daling van de voerprijzen was de verwachting. Volgens bronnen was de opbrengst van tarwe in Polen en Frankrijk 15-20% hoger dan vorig jaar. Een te groot aanbod kan de prijs fors laten dalen. Dat weten we als varkenshouders heel goed. Tendens: aantal weken gelijk, gevolgd door een prijsstijging. Uit het NVV Varkensprijzenonderzoek In deze tabel wordt de NVV Producenten Referentieprijs weergegeven naast het gemiddelde van de door deelnemers behaalde resultaten. wk jaar NVV prod.ref.prijs NVV vpo prijs ,45 1, ,53 1, ,54 1, ,56 1, ,65 1,65 1,546 1,565 NVV Producenten Referentieprijs = verwachtingsprijs voor een standaardvarken van 90 kg, 56% vlees type A, incl. toeslagen, min alle kosten. NVV VPO kg prijs = gemiddeld door de VPO-deelnemers behaalde prijs (o.b.v. handelsafspraken, per kg, standaardvarken 90 kg, 56% vlees, type A). en handelaren hadden soms moeite om de auto s vol te krijgen omdat vermeerderaars de biggen niet altijd voor dit geld wilden meegeven. De vraag naar biggen in Spanje liep iets op nadat de afzet naar dit land van naar biggen per week was teruggezakt. We zitten nu in een omslag van de markt. Binnen- en buitenlandse vleesvarkenshouders die gewacht hadden om de goedkoopste biggen in het hok te krijgen, moesten de volgende week enkele euro's meer betalen. De meeste koppels waren weer tegen de afgesproken prijs met toeslag te verkopen. De exportbiggen waren weer tegen duidelijk hogere prijzen te plaatsen. De biggenmarkt was voorlopig veranderd van een overschotmarkt naar een markt die in evenwicht was. Normaal gesproken gaan de biggenprijzen vanaf week 40 omhoog. Dit jaar zal het omslagpunt eerder zijn. Tendens: wekelijks 1 euro stijgen.

5 Uit het NVV Biggenprijzenonderzoek Ter vergelijking worden in onderstaande tabel een tweetal prijzen weergegeven voor NVV standaard biggen van 25 kg, inclusief BTW. wk jaar NVV Biggenprijs NVV BPO prijs ,00 2, ,00 1, ,00 2, ,00 1,10 42,75 1,81 NVV Biggenprijs = notering: verwachtingsprijs voor een big van 25 kg incl. BTW. Wordt wekelijks op vrijdag bekend gemaakt. Toeslagen en kosten zijn in de notering verwerkt. Gemiddelde koppelgrootte is 140 biggen per week. NVV BPO Prijs = gemiddeld door de BPO-deelnemers behaalde prijs per big (inclusief BTW, big van 25 kg). Gemiddelde koppelgrootte is 180 biggen per week. Laatste nieuws van DGB Groennieuws Onlangs hebben onze klanten een geheel vernieuwd informatiebulletin kunnen ontvangen. Hierin is veel aandacht besteed aan onze juridische dienstverlening: DGB Juridisch. Daarnaast ook diverse weetjes met betrekking tot energie. Ook hebben we een tweetal collega s voorgesteld. Mocht u deze gemist hebben of geen klant zijn maar wilt u deze toch GRA- TIS ontvangen, neemt u dan nog even contact met ons op. Dan sturen wij u een exemplaar toe! Sector PR Het Weekend van het Varken Op 18 en 19 oktober 2008 is het zover, dan vindt het Weekend van het Varken voor de tweede keer plaats. In 2007 is het Weekend voor de eerste keer georganiseerd voor en door de Varkens in Zichtstallen en met succes. Maar liefst mensen hebben tijdens het Weekend van het Varken een bezoek gebracht aan een varkensbedrijf. Het Weekend van het Varken maakt deel uit van de publiekscampagne Stap DGB te Hardenberg is van oorsprong een dienstverlenend bedrijf voor de agrarische sector. Onze organisatie is laagdrempelig en levert door middel van deskundige medewerkers een hoge mate van service en betrouwbaarheid. Wegens groei van onze organisatie is DGB geregeld op zoek naar nieuwe medewerkers. Wellicht dat jij onze nieuwe enthousiaste collega kan worden die gezamenlijk met ons zorgt voor een betere belangenbehartiging! DGB zoekt geregeld (m/v): Programmeurs Verkopers Juristen Administratieve krachten Wij bieden! DGB als werkgever is een platte organisatie met veel mogelijkheid voor eigen initiatief. Wij bieden verder een collegiale, inspirerende en informele werksfeer. Daarnaast bieden wij een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij je functie, je huidige kennis en werkervaring. Interesse? Spreekt een functie je aan, ben je woonachtig in de omgeving van Hardenberg en wil je reageren? Kijk op onze internetsite dgbbv.nl voor meer informatie, en voor alle actuele en relevante vacatures! Voor meer informatie zie: Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Energie Er komt maar geen einde aan de stijgende energieprijzen. De verwachting van ons dat de prijzen zo n 15% omhoog zouden gaan per juli zijn uitgekomen. Al zijn er ook energieleveranciers die een verhoging van tussen de 20-50% hebben doorgevoerd! Ook voor oktober staat er weer een stijging te wachten. Het loont zich daarom nog steeds de prijs voor langere tijd vast te zetten. Gelukkig biedt DGB Energie nog steeds goede tarieven aan voor elektriciteit en gas, dus neem vandaag nog contact met ons op. in de Stal. Via de campagne Stap in de Stal wil de stichting Varkens in Zicht iedereen laten weten dat het mogelijk is om op elk gewenst moment gratis en zonder afspraak een kijkje te nemen op een varkensbedrijf. Kom, kijk en oordeel zelf. Dit is een positieve boodschap, die niet alleen werkt voor de zichtstallen, maar voor de gehele sector. Daarom is het dit jaar tijdens het Weekend van het Varken ook mogelijk voor andere initiatieven en individuele varkenshouders om zich aan te sluiten. Zo kan het Verhuizen Als u gaat verhuizen moeten er verschillende dingen worden geregeld, maar ook uw energieleverancier DGB wil weten wanneer u verhuist. Graag wel ruim van tevoren, zodat wij de tijd hebben om de gegevens te verwerken. Uw energiecontract verhuist met u mee naar het nieuwe adres. Wel zo makkelijk en u hoeft geen duur nieuw contract af te sluiten. DGB heeft een verhuisformulier waar u eenvoudig alle gegevens met betrekking tot de verhuizing op kan invullen, waaronder de meterstanden. De meterstanden zijn belangrijk om een juiste eindafrekening te kunnen opmaken. Bij voorkeur vult u dit formulier in met de nieuwe eigenaar. Natuurlijk zouden we het op prijs stellen als u de nieuwe bewoners even vraagt of ze al een energieleverancier hebben. Zo niet, dan weet u natuurlijk nog wel een leverancier: DGB Energie! Een beetje gratis reclame voor ons is nooit weg, alvast bedankt daarvoor. Naast energie moeten er natuurlijk nog veel meer zaken worden geregeld. Hiervoor hebben wij op onze site een link naar de Verhuisvriend. Dit is een instantie die u helpt bij het verhuizen. Dus vergeet niet wanneer u gaat verhuizen tijdig contact op te nemen met DGB Energie! Zie achterzijde Trog voor onze adresgegevens Weekend van het Varken uitgroeien tot het evenement van de varkenshouderij. De Stichting Varkens in Zicht en de campagne De Varkenshouder bieden deelnemers materialen en handvatten om burgers zelf te ontvangen. Wilt u deelnemen aan het Weekend of heeft u hierover ideeën of suggesties? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met en Gratis Varkenshouderijlogo s Op de website varkensenzo.nl vindt u (lees verder pag. 6) 5

6 6 NVV-informatie Secretariaat NVV: Postbus 591, 3770 AN Barneveld TEL FAX NVV-website: INFOLIJN varkensprijzen: ( 0,45/min). De trog verschijnt maandelijks. ISSN Contactpersonen in de regio: regio Noord-Nederland: Nico Vierhoven, Beilen TEL/FAX / regio Salland: Theo Duteweerd, Mariënheem TEL regio Twente: contactadres: Anton Heijmerink TEL/FAX / regio Achterhoek: Michel Schoneveld, Kring van Dorth TEL/FAX / regio Veluwe: Wim van de Fliert, Renswoude TEL/FAX / regio West-Nederland: Co van Ekeren, Zeist TEL/FAX /idem regio Rivierengebied: Erjan Valk, Geldermalsen TEL/FAX / regio Veghel/Oss: Jos van Gerwe, Erp TEL/FAX / regio Midden-Brabant: Jan Mathijssen, Sprang-Capelle TEL/FAX regio De Kempen: contactadres: Henri Rijkers, Vessem TEL/FAX / regio Zuidoost-Brabant: Johnny Bouwmans, Bakel TEL/FAX /idem regio Maaskant: Theo Reintjes, St. Hubert TEL/FAX / regio West-Brabant: Frank van de Burg, Alphen (NB) TEL/FAX / regio Noord-Limburg: contactadres: Frank Reijnders, Horst TEL/FAX / De Groene Belangenbehartiger bv Kantoor: Oosteinde 21, 7772 CA Hardenberg tel: fax: DGBbv-website: (vervolg pag.5) drie leuke varkenshouderijlogo s. De logo's zijn voor iedereen te downloaden en op diverse middelen te gebruiken. Deze logo's zijn bedoeld als service richting varkenshouders. Een voorbeeld van het gebruik van een varkenshouderijlogo is de toepassing op textiel. Wie wil er geen T-shirt met een leuk varkenshouderijlogo in een felle kleur?!? Deze T-shirts zijn te bestellen bij elke copyshop of textieldrukker. Ook kunt u met deze logo s borden of vlaggen laten bedrukken. Dit Wist u dat zijn zomaar twee voorbeelden, maar er zijn tal van mogelijkheden. De materialen die bedrukt worden zijn voor uw eigen gebruik en moeten dus ook door uzelf worden betaald. Alleen de logo s worden gratis ter beschikking gesteld. Ideeën of suggesties? Het is altijd goed om ideeën of werkzaamheden die het imago van de varkenshouderij ten goede komen extra publiciteit te geven! Heeft u een idee of werkt u aan iets wat het imago van de varkenshouderij goed zal doen? Neemt u dan contact op met DGB bv. de NVV vindt dat voerfirma s hun prijzen sneller moeten laten dalen? De Nederlandse voerfabrikanten laten hun voerprijzen veel te langzaam en te laat zakken. De NVV constateert dat Belgische en Duitse leveranciers dit veel sneller doen. Groningen een verbod wil instellen op megaveehouderijen? Als eerste provincie in Nederland komt Groningen met een verbod op zeer grote veehouderijen. Volgens Gedeputeerde Staten van Groningen zullen geen vergunningen meer worden gegeven voor het beginnen van nieuwe megalomane veehouderijen die de menselijke maat te boven gaan. Met het nieuwe beleid wil de provincie voorkomen dat grote kapitaalkrachtige bedrijven uit andere delen van het land, met een industriële aanpak van deze bedrijfstak, zich in Groningen gaan vestigen. het erop lijkt dat Alterra weer werk zoekt? De landbouwsector moet meer doen om de uitstoot van ammoniak terug te dringen. Dat stellen onderzoekers van Alterra in een rapport over de effecten van ammoniak op de Nederlandse natuur. Het rapport, opgesteld in opdracht van het ministerie van VROM, vat de resultaten van twintig jaar ammoniakonderzoek samen. De onderzoekers stellen vast dat de schadelijke effecten van ammoniak niet langer kunnen worden ontkend. De NVV is van mening dat het ammoniakbeleid van de overheid wordt gekenmerkt door overregulering en miskenning van het voeren van een scherp mineralenmanagement door varkenshouders. Initiatieven van ondernemerszijde worden niet beloond. De varkenshouderij heeft de ammoniakemissie al sterk gereduceerd. In de modelberekeningen van de totale emissies wordt naar onze mening hiermee onvoldoende rekening gehouden. er weer een subsidieregeling gecombineerde luchtwassystemen komt? Van 1 september tot 26 september 2008 wordt de subsidieregeling gecombineerde luchtwassystemen van LNV weer opengesteld (35% subsidie op een goedgekeurde gecombineerde luchtwasser). Indien u wilt investeren in één of meer gecombineerde luchtwassystemen dan kunt u misschien subsidie krijgen voor deze investering. De subsidie is maximaal 35% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Zij steunen de vakbond Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere: ABAB Accountants te Best Beuker Vochtrijke Diervoeders BV te Doetichem A. vd Broek Intern.Varkens-/Mesthandel te Lierop Dopharma te Raamsdonksveer ForFarmers BV te Lochem C.D.Heuvelman te Ouderkerk a/d IJssel Nysingh Advocaten-Notarissen te Apeldoorn

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf De markt voor de varkenshouderij in Nederland Structuur In Nederland worden op ongeveer 1. bedrijven varkens gehouden. Het aantal bedrijven met varkens is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen (figuur

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? De Rabobank verwacht een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Aan het einde

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 Megabedrijven In de media wordt momenteel veel aandacht besteed aan de vergunningaanvragen van een aantal bedrijven in voornamelijk

Nadere informatie

Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland

Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland Benny ten Thije Select Porc B.V. -> Va-handel Dijk Biggenbemiddeling in binnen- en buitenland Varkensproductie Varkensproductie wereldwijd - 1,3 miljard

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 1 juli 2013 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige verdeling

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 6 januari 2014 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 Minister Donner moet onderzoek doen naar gang van zaken bij PVV Zoals in de vorige Trog al gemeld heeft de huidige voorzitter

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008 EU-studie margeverdeling Op initiatief van de Nederlandse CDA EU-parlementariër Esther de Lange heeft het Europese Parlement

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 NVV ondertekent Convenant Schoon en Zuinig niet! De NVV heeft recent kennis genomen van een conceptversie van het Convenant Schoon

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt Na een teleurstellend vierde kwartaal in het vorige jaar, start

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 De consument is nu aan zet! De NVV heeft op 29 november jl. de Verklaring van Noordwijk mede ondertekend. In deze Verklaring

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Eindelijk duidelijkheid op mestdossier

Eindelijk duidelijkheid op mestdossier Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 193 - oktober 2011 - extra editie ZvA-procedure Zeugenopkoopplan World Pork Conference Eindelijk duidelijkheid op mestdossier Bron: PVV Woensdag 28 september

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008 Advies aan Hoge Raad; fosfaatheffingen MINAS onrechtmatig Eind december heeft Advocaat Generaal (AG) mr. Nielen een advies

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 160, oktober 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 160, oktober 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 160, oktober 2008 Cursussen verdoofd castreren van start Vanaf begin oktober is begonnen met het geven van de cursussen verdoofd castreren. Deze

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Reconstructie Brabant

Reconstructie Brabant trog 144 18-04-2007 16:03 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 144, april 2007 Reconstructie Brabant NVV dwingt individuele toetsing af en haalt dus de kern van de reconstructie

Nadere informatie

Nederlandse biggenexport kansloos zonder kwaliteitsbeleid! Reuling Intervar BV - Oktober 2015

Nederlandse biggenexport kansloos zonder kwaliteitsbeleid! Reuling Intervar BV - Oktober 2015 Nederlandse biggenexport kansloos zonder kwaliteitsbeleid! Reuling Intervar BV - Oktober 2015 Wie zijn we? Export Duitsland, een (gedeeltelijk) gemiste kans. NETPORC. Een hulpmiddel voor een constant betere

Nadere informatie

Boerderij Event Ondernemen in de varkenshouderij. Arnhem - 7 oktober 2014. Nederlandse biggenexport kansloos zonder kwaliteitsbeleid!

Boerderij Event Ondernemen in de varkenshouderij. Arnhem - 7 oktober 2014. Nederlandse biggenexport kansloos zonder kwaliteitsbeleid! Boerderij Event Ondernemen in de varkenshouderij Arnhem - 7 oktober 2014 Nederlandse biggenexport kansloos zonder kwaliteitsbeleid! Wie zijn we? Paul Reuling 54 jaar, mede-eigenaar Reuling Intervar BV

Nadere informatie

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst z Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst Richard Soons Secretaris Werkgroep Varkens Taskforce Antibioticaresistentie Presentatie 1. Introductie POV 2. Aanleiding/afspraken antibiotica aanpak

Nadere informatie

Database dier- geneesmidde- lenverbruik

Database dier- geneesmidde- lenverbruik trog 145 21-05-2007 15:33 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 145, mei 2007 Database dier- geneesmidde- lenverbruik In de april vergadering van het Landelijk Bestuur (LB) van de

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 2 januari 2012 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 4 juli 2011 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige verdeling

Nadere informatie

Producentendebat 10 mei 2011 Samenvatting, mondelinge presentatie op aanvraag: www.farmfocus.nl

Producentendebat 10 mei 2011 Samenvatting, mondelinge presentatie op aanvraag: www.farmfocus.nl Producentendebat 10 mei 2011 Samenvatting, mondelinge presentatie op aanvraag: www.farmfocus.nl Organisatie: FarmFocus Voorbereiding i.s.m. NVV, LTO en producenten Plaats: Varkensshowroom te Dalfsen Doel:

Nadere informatie

Mijn varken. algemene ontwikkelingen en de meerwaarde

Mijn varken. algemene ontwikkelingen en de meerwaarde Mijn varken. algemene ontwikkelingen en de meerwaarde het varken centraal 29 oktober 2014, Geert van der Peet Inhoud Mogelijkheden RFID, maar geen doorbraak - Algemene ontwikkelingen en onderzoek Kansen

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009 MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar Op vrijdag 3 april jl. heeft de Hoge Raad in Den

Nadere informatie

Producenten Organisatie Varkenshouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten organisaties onder de loep 31 Mei 2016 Beleidsplan Recept voor Duurzaam Varkensvlees Wij bepalen zelf onze toekomst! Van reactief naar proactief (Business

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Maatschappelijke issues in de veehouderij. 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek

Maatschappelijke issues in de veehouderij. 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek Maatschappelijke issues in de veehouderij 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek Inhoudsopgave Jumbo Maatschappelijke thema s veehouderij Jumbo en duurzaamheid Waarom GlobalGAP? 2 30 november 2013

Nadere informatie

Foto: Fotografie Jeanette

Foto: Fotografie Jeanette Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 211 - mei 2013 De Gouden Krul Concurrentiepositie Nederland aangetast Bloeduitslagen van belang bij export Foto: Fotografie Jeanette Boer aan het roer!

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Rabobank Cijfers & Trends Een visie op branches in het Nederlandse bedrijfsleven. 39e jaargang editie 2014/2015 Perspectief Aanbod groter dan vraag in 2015 Het aanbod van biggen en vleesvarkens zal de

Nadere informatie

Voortgang overleg nationale werkgroep varkensketen

Voortgang overleg nationale werkgroep varkensketen Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 187 - maart 2011 DeTrog Mestafzetprijzen NVV notering Toezicht antibioticumgebruik Voortgang overleg nationale werkgroep varkensketen Na de laatste actie

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007 trog 146 20-06-2007 10:04 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007 Nieuw NVV-logo Op de Algemene Ledenvergadering van de NVV is op 11 juni jl. het nieuwe NVV-logo gepresenteerd.

Nadere informatie

Dioxineverontreiniging voer roept vragen op

Dioxineverontreiniging voer roept vragen op Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 178 - mei 2010 DeTrog ALV NVV Op 14 juni a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van de NVV plaats. Leden van de NVV hebben reeds een uitnodiging ontvangen.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

NVV laat het er niet bij zitten

NVV laat het er niet bij zitten Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 137, september 2006 NVV laat het er niet bij zitten In het Landelijke Bestuur (LB) van 31 augustus heeft de NVV zich beraden op de uitkomst van het kort

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 149, oktober 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 149, oktober 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 149, oktober 2007 Mineralenquotum opnieuw op de agenda? De NVV heeft in een brief aan Minister Verburg opheldering gevraagd over hoe zij in de

Nadere informatie

DeTrog. Ongehoorde actie. BIG Challenge Oproep NMa en prijsvorming Algemene Ledenvergadering Rendac-tarieven

DeTrog. Ongehoorde actie. BIG Challenge Oproep NMa en prijsvorming Algemene Ledenvergadering Rendac-tarieven Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 190 - juli 2011 DeTrog BIG Challenge Oproep NMa en prijsvorming Algemene Ledenvergadering Rendac-tarieven Ongehoorde actie Bron: ASG Afgelopen maand werden

Nadere informatie

Consumenteneuro in konijnenvleeskolom

Consumenteneuro in konijnenvleeskolom Consumenteneuro in konijnenvleeskolom Izak Vermeij. Aanleiding en doelstelling Er is een groot prijsverschil tussen de prijs die een konijnenhouder voor zijn dieren ontvangt en de prijs die consumenten

Nadere informatie

Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel

Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel Voorbeelden van onderwerpen en projecten Introductie Een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel is een inspirerende ervaring. Op

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Luc Verspreet. Varkensacademie 27/11/2015 BETER EN SNELLER MARKTGERICHT PRODUCEREN, DÉ UITDAGING VOOR DE VOLLEDIGE VARKENSKETEN

Luc Verspreet. Varkensacademie 27/11/2015 BETER EN SNELLER MARKTGERICHT PRODUCEREN, DÉ UITDAGING VOOR DE VOLLEDIGE VARKENSKETEN BETER EN SNELLER MARKTGERICHT PRODUCEREN, DÉ UITDAGING VOOR DE VOLLEDIGE VARKENSKETEN Varkensacademie 27/11/2015 Luc Verspreet Een nieuwe groep FUSIE TUSSEN GROEP WESTVLEES EN GROEP COVALIS STRUCTUUR GROEP

Nadere informatie

ING Zakelijk. Effecten grondstoffenmarkt en varkenshouderij. Iets over ING. Marktontwikkelingen varkenshouderij figuren en grafieken

ING Zakelijk. Effecten grondstoffenmarkt en varkenshouderij. Iets over ING. Marktontwikkelingen varkenshouderij figuren en grafieken ING Zakelijk Effecten grondstoffenmarkt en varkenshouderij Iets over ING Marktontwikkelingen varkenshouderij figuren en grafieken Cor Bruns Sectormanager landbouw 25 september 2012 ING Agrarisch Agrarisch,12

Nadere informatie

Na dit hoofdstuk kan je: De opbrengsten van een varkensbedrijf berekenen De voerkosten van een varkensbedrijf berekenen

Na dit hoofdstuk kan je: De opbrengsten van een varkensbedrijf berekenen De voerkosten van een varkensbedrijf berekenen 9 Varkenshouderij Na dit hoofdstuk kan je: De opbrengsten van een varkensbedrijf berekenen De voerkosten van een varkensbedrijf berekenen 9.1 Opbrengsten varkenshouderij Bij de varkenshouderij gaan we

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 157, juni 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 157, juni 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 157, juni 2008 Wyno Zwanenburg herkozen tot voorzitter NVV Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVV op 16 juni jl.

Nadere informatie

Wat stelt De Nationale DenkTank 2012 voor om de voedselketen te verduurzamen*?

Wat stelt De Nationale DenkTank 2012 voor om de voedselketen te verduurzamen*? Samenvatting van de bevindingen van de Nationale DenkTank 2012 boer Consument Wat stelt De Nationale DenkTank 2012 voor om de voedselketen te verduurzamen*? verwerker *De voorstellen van de denktank voor

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky

Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 133, april 2006 Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky In het PVV-bestuur van 12 april is met overgrote meerderheid besloten om

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan De Brauw Blackstone Westbroek N.V. T.a.v. de heer mr. J.K. de Pree Postbus 75084 1070 AB Amsterdam per post per fax Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 6455_1

Nadere informatie

BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN. Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties

BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN. Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties De Log s in Gelderland, die hebben meegewerkt: Ruurlose Broek Halle

Nadere informatie

Voor elke ondernemersvraag hebben wij altijd de juiste specialist in huis. Doe er je voordeel mee

Voor elke ondernemersvraag hebben wij altijd de juiste specialist in huis. Doe er je voordeel mee Voor elke ondernemersvraag hebben wij altijd de juiste specialist in huis Doe er je voordeel mee Beren houden Een doel of een middel? Door: Ing. A.P.C. (André) Klemans Agrarisch Bedrijfsadviseur Varkenshouderij

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007 Reconstructie mislukt De positie van de varkenshouder en zijn gezin moet worden hersteld in het reconstructieproces. Dit heeft de

Nadere informatie

31 Technische resultaten

31 Technische resultaten 31 Technische resultaten De varkenshouderij heeft gedurende de laatste drie decennia een indrukwekkende vooruitgang geboekt. In deze periode, waarin het totaal aantal varkens en het aantal varkens per

Nadere informatie

Behoud varkensrechten voor NVV onacceptabel

Behoud varkensrechten voor NVV onacceptabel Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 218 - januari 2014 Bennie van Til treedt af Tarieven Rendac Bijeenkomsten mestverwerking Foto: ASG Behoud varkensrechten voor NVV onacceptabel In december

Nadere informatie

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex

Nadere informatie

Een betere opbrengstprijs door Europese productiebeheersing!

Een betere opbrengstprijs door Europese productiebeheersing! Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 188 - mei 2011 DeTrog Landentreffen Cruciaal jaar mestdossier Stoppen met castreren Een betere opbrengstprijs door Europese productiebeheersing! Doordat

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Eindelijk gerechtigheid in Minas-procedure

Eindelijk gerechtigheid in Minas-procedure Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 132, maart 2006 Eindelijk gerechtigheid in Minas-procedure Het Hof in Den Bosch heeft afgelopen 23 februari in haar vonnis de grondslag voor de Minas-heffingen

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

Daan van Doorn vertrekt na nieuwe mislukking. ZvA-dagvaarding. Heffingen Productschap. Symposium Duurzame ontwikkeling

Daan van Doorn vertrekt na nieuwe mislukking. ZvA-dagvaarding. Heffingen Productschap. Symposium Duurzame ontwikkeling Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 216 - november 2013 ZvA-dagvaarding Heffingen Productschap op nul Symposium Duurzame ontwikkeling Daan van Doorn vertrekt na nieuwe mislukking Daan van

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden trog 143 21-03-2007 10:25 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden Woensdag 14 maart jl.

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

Bio-industrie. Wat is de bio-industrie? Om hoeveel dieren gaat het eigenlijk. De legbatterij

Bio-industrie. Wat is de bio-industrie? Om hoeveel dieren gaat het eigenlijk. De legbatterij Bio-industrie Wat is de bio-industrie? Bio betekent,,leven'' en industrie is een verzamelnaam voor fabrieken. Bio-industrie is een nieuw woord voor bepaalde moderne vormen van veeteelt. In de veeteelt

Nadere informatie

Mestmarkt en mestverwerking

Mestmarkt en mestverwerking Mestmarkt en mestverwerking Jaap Uenk DOFCO BV, Twello VAB, 22 september 2015 Inhoud Introductie Stand van zaken mestverwerking (Technieken, producten, markten en capaciteit) (8) Waarom is verwerking nog

Nadere informatie

In concept naar consument

In concept naar consument In concept naar consument Rapport ABN AMRO over ketenproductie 22 mei 2014, ABN AMRO Wilbert Hilkens Agrarische markt van groot belang 10% van de Nederlandse economie Aanpak gericht op ondernemers in de

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Betreft: oplossing voor conflicterende maatregelen nieuwe criteria duurzamer varkensvlees

Betreft: oplossing voor conflicterende maatregelen nieuwe criteria duurzamer varkensvlees Ministerie van Infrastructuur en Milieu T.a.v. Staatssecretaris mevrouw W. Mansfeld Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Leidschendam, 10 juli 2013 Ref: 13.033/MJ/LH/ME Betreft: oplossing voor conflicterende

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. CBL-Vlees Beter Initiatief Criteria duurzaam varkensvlees Versie 13 mei 2013

VERTROUWELIJK. CBL-Vlees Beter Initiatief Criteria duurzaam varkensvlees Versie 13 mei 2013 VERTROUWELIJK CBL-Vlees Beter Initiatief Criteria duurzaam varkensvlees Versie 13 mei 2013 Scope Onderstaande normen gelden voor al het basisassortiment verse varkensvlees (inclusief gehakt en vleesbereidingen)

Nadere informatie

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Inhoud 1. Tekst van mail 2. Bijeenkomst 26 januari en een overzicht tot nu toe 3. Exploitatiebegroting 1. Tekst van mail Beste vriend/vriendin van Blue Star,

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Juli 2016

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Juli 2016 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Juli 2016 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Nedap Sorteren Vleesvarkens. Complete oplossingen voor varkenshouderij

Nedap Sorteren Vleesvarkens. Complete oplossingen voor varkenshouderij Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Sorteren

Nadere informatie

Varkens produceren in Argentinië: lage kosten en daglicht in overvloed

Varkens produceren in Argentinië: lage kosten en daglicht in overvloed Varkens produceren in Argentinië: lage kosten en daglicht in overvloed Argentinië, het land van Maxima en pampa s, maar ook een wereldspeler in de dop als het gaat om varkens! Auteurs: M.A. de Winter P.

Nadere informatie

Food Holland. www.foodholland.nl. nieuws en vacatures

Food Holland. www.foodholland.nl. nieuws en vacatures Food Holland " www.foodholland.nl nieuws en vacatures Wie is FoodHolland FoodHolland is een initiatief van AgriHolland B.V., gericht op ondernemingen in de voedingssector. Wij hebben jarenlange ervaring

Nadere informatie

Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners.

Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners. EC 01. EEN KAMER HUREN IN LEIDEN. Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners. Vermoedelijk blijft het aanbod van kamers achter bij de vraag, waardoor er gemakkelijk prijsopdrijving

Nadere informatie

In de levensmiddelenbranche is een goed

In de levensmiddelenbranche is een goed Deze casusopdracht gaat over de VersFustPool, dit is een logistiek samenwerkingsverband in de bedrijfskolom van versproducten. In informatiebron 1 staan gegevens over fusten, zoals afmetingen, gewicht

Nadere informatie

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007 Rapport Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen Datum: 22 januari 2013 Rapportnummer: 2013/007 2 De klacht en de achtergronden De Nationale ombudsman ontving in het voorjaar van 2012

Nadere informatie

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde en je begint goed als jij je inschrijft voor een vakantiebaan

Nadere informatie

VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER

VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER Normen voor varkensslachterij / uitsnijderij / verwerker Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. =

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd Page 1 of 5 Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd 11-5-2016 / 02:00 In 2015 exporteerde Nederland een recordhoeveelheid van 944 miljoen kilo varkensvlees, 6 procent meer dan in 2014. Door de lage prijzen

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Kent u het bericht rechter gaat varkenstransport bekijken? 1)

Kent u het bericht rechter gaat varkenstransport bekijken? 1) Directie Landbouw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 24 juli 2008 2070826230 DL. 2008/2218 2 oktober 2008

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Toespraak t.g.v. de uitreiking van Phytofar Instituut prijzen 2015

Toespraak t.g.v. de uitreiking van Phytofar Instituut prijzen 2015 Toespraak t.g.v. de uitreiking van Phytofar Instituut prijzen 2015 Joris Relaes Brussel, 5 november 2015 Waar ga ik het niet over hebben? Een vergeten verjaardag: 20 jaar WTO 1995-2015 Naar een geglobaliseerde

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Gesloten Varkensbedrijven

Gesloten Varkensbedrijven Gesloten Varkensbedrijven Varkenshouderij VOF Voerstraat 10 9999 AA Biggekerke Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: Adviseur: BTWboekhouding 12345 Alle financiële cijfers zijn weergegeven exclusief

Nadere informatie