Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008"

Transcriptie

1 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008 Aujeszky gelden De afgelopen maanden heeft het College van Deskundigen Ziekte van Aujeszky gelden (CvD ZvA) het bewijsmateriaal in de vorm van entbonnen, facturen en bankafschriften voor de destijds gedane Aujeszky entingen, bekeken en haar onderzoek naar destijds gedane feitelijke betalingen verricht. Daarnaast hebben de SER en de NVV hun bewijsstukken, commentaren daarop en hun standpunten verder kunnen toelichten. Naar verwachting zal het CvD ZvA eind augustus zijn definitieve advies aan de rechtbank uitbrengen. De rechtbank zal op basis van dit rapport bepalen hoe hoog de schade is die moet worden vergoed. Schade Het Gerechtshof had in 2002 al uitgesproken dat de varkenshouders in de periode van 1993 tot en met 1998 te veel hadden betaald voor de verplichte enting tegen de Ziekte van Aujeszky. In deze uitspraak werd verder gesteld dat aan de leden van de NVV, na overleg van bewijzen, moet worden terugbetaald: de berekende 10% administratiekosten van de GD; het verschil tussen de door het Landbouwschap vastgestelde prijs en de prijs die de individuele varkenshouder na onderhandeling met de dierenarts voor de enting zou hebben moeten betalen; de wettelijke rente over het te veel betaalde. In 2005 heeft de Hoge Raad het cassatieverzoek van de SER verworpen en werd de uitspraak van 2002 door het Gerechtshof definitief. Vervolg De leden van de NVV zullen op de hoogte worden gehouden over de verdere ontwikkelingen. Maar het zal duidelijk zijn dat de complete afwikkeling vanwege de grote financiële belangen (tientallen miljoenen euro's) en de complexiteit van de uitvoering nog wel enige tijd zal vergen. Project voor eindoplossing castratie alleen met bredere internationale aansluiting Voor de zomer heeft het Landelijk Bestuur (LB) van de NVV zich gebogen over een projectaanvraag van het LEI waarbij het hoofddoel is het uitwerken van een door de markt gedragen oplossing voor het stoppen met castreren van beerbiggen in relatie tot het vrijwaren van beregeur. Het gaat hierbij om een omvangrijk project waarbij niet alleen het LEI-WUR maar ook ASG-WUR, IPG (fokkerij), VION (slachterij), PVV en LNV zullen worden betrokken. Het gaat om een 5- jarig project waarvoor circa 7,8 miljoen nodig zal zijn. De vraag aan de NVV was of de primaire sector bereid is om via het PVV aan dit project mee te betalen. Internationaal draagvlak Het LB van de NVV heeft, na kennis te hebben genomen van het inhoudelijke project, het standpunt ingenomen dat er meer internationale aansluiting en draagvlak voor een dergelijk project nodig is. Anders lopen we het risico dat we als Nederland 5 jaar lang denken de oplossing te hebben, terwijl deze later niet door andere belangrijke handelslanden (vooral Duitsland) wordt geaccepteerd. De Denen hebben dit al een keer eerder meegemaakt; de door hen ontwikkelde detectie van beregeur werd toen niet in Duitsland geaccepteerd. Het kraken van mest De NVV onderzoekt in samenwerking met wetenschappers en het bedrijfsleven de mogelijkheden van het kraken van mest. Via deze techniek, waarmee in Frankrijk proeven worden gedaan, willen de partijen varkensmest zodanig behandelen dat de duurzame mineralen uit de mest kunnen worden gehaald, waardoor deze voor andere doeleinden bruikbaar worden. De methode is heel duur, maar als het product dat je maakt meer opbrengt, is dat geen probleem. Fosfaat wordt wereldwijd schaars, waardoor het zeker de moeite waard is om deze techniek te onderzoeken. De NVV verwacht de EU-studie De NVV heeft het LEI er verder op gewezen dat er aansluiting zou moeten worden gezocht bij de aanbestedingsprocedure van DG SANCO (een soort ministerie van gezondheid van de EU) over dierwelzijn over castratie van biggen. Deze zgn. tender is vooral tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse VVD Europarlementariër Jan Mulder. Hij heeft er mede voor gezorgd dat er bij de behandeling van de EU-begroting over miljoen werd vrijgemaakt voor alternatieven voor biggencastratie. Internationale bijeenkomst Inmiddels is er al een eerste internationale bijeenkomst geweest waarbij er inderdaad vanuit diverse Europese landen interesse is getoond om aan een dergelijk gezamenlijk project te gaan deelnemen. In de komende maanden zal een consortium gevormd gaan worden van de diverse deelnemende landen en/of instituten. Belangrijk hierbij zal zijn dat er vooral aansluiting vanuit Duitsland komt. Acceptatie Wat hiervan de uiteindelijke inhoudelijke en financiële uitwerking zal zijn op het oorspronkelijke projectplan van het LEI is op dit moment niet duidelijk. Voor de NVV is wel duidelijk dat we voor het traject naar de eindoplossing om te stoppen met castratie, ongeacht wat die eindoplossing nu zal worden, internationaal draagvlak en acceptatie nodig hebben. Dus dat kan alleen in EU-verband. mineralen uit de gekraakte mest te kunnen inzetten als grondstof voor energieproductie of als grondstof voor de bouw en industriële doeleinden. Voorwaarde van deze vormen van mestverwerking is dat het product geld moet opleveren. Bij sommige vormen van mestverwerking blijkt het eindproduct ook moeilijk te verkopen, maar dat is bij dit kraken niet de bedoeling. De NVV voorziet dat als de afzet voor de mineralen wordt geregeld, de helft van de Nederlandse mestproductie via deze techniek kan worden verwerkt. Voorlopig is het kraken van mest nog in ontwikkelingsfase, de NVV houdt u op de hoogte van deze ontwikkeling. 1

2 2 We verdienen meer Op dit moment zijn de financiële vooruitzichten voor de komende periode duidelijk beter dan vorig jaar om deze tijd. Destijds waren de grondstoffen spectaculair aan het stijgen terwijl de laatste maanden er een forse daling is ingezet. Dat biedt perspectief. Verder wordt steeds meer duidelijk dat we in Europa 20% minder zeugen hebben dan eerst. Dan kan het niet anders dan dat, ondanks de duidelijk verbeterde technische resultaten in de zeugenhouderij, er minder aanbod van varkens gaat komen. Dat, in combinatie met een steeds grotere vraagmarkt doordat nu ook steeds meer Oost-Europese landen zich op de inkoopmarkt begeven, zou moeten resulteren in hogere opbrengstprijzen. Met die wetenschap is de verleiding groot om in een euforische juichstemming te geraken. Ik bespeur dat er links en rechts hierover in de media wat stemming wordt gemaakt. De gemiddelde varkenshouder die afgelopen jaar alleen maar van echt zijn corebusiness, dus alleen van de varkens/biggen, heeft moeten rondkomen weet maar al te goed dat we eerst nog een fors financieel gat hebben goed te maken. En ik merk dat niet alleen de mensen die ik in het vergadercircuit tegenkom, maar ook mensen die de kost verdienen in de periferie, hier vaak te gemakkelijk overheen stappen. Menig bedrijf heeft de laatste anderhalf jaar fors bij moeten financieren om de gaten te dichten. Dat is zomaar niet weggewerkt. Dat betekent dat we de verdienste die we hopelijk in de komende periode ontvangen eerst zullen gebruiken om het oud zeer op te lossen voordat we echt aan extra investeringen of verdere bedrijfsontwikkeling toekomen. Ik schat de kans groot in dat in de komende periode er weer allerlei mensen en groeperingen zullen zijn die beginnen te roepen dat zij wel zouden weten waarin de varkenshouder zou moeten investeren. Natuurlijk zijn dat dan weer bovenwettelijke zaken zoals extra dierwelzijn en milieu. Daarvan zou ik willen opmerken dat de varkenshouders in Nederland altijd al genoeg hebben verdiend, probleem is alleen dat we het niet beuren of uitbetaald krijgen. Want tussen verdienen en werkelijk uitbetaald krijgen is er een wereld van verschil. Hopelijk zal dat in de komende periode inderdaad wel gaan gebeuren; het is hard nodig. Wyno Zwanenburg De voorzitter Eerlijke margeverdeling in de kolom Iedereen in onze kolom zowel aan de opbrengstenkant (retail 22% en slachterijen 9%) als aan de kostenkant (bijvoorbeeld voer 13% en mest??%) maakt flinke marges, terwijl de primaire producent met het meeste risico de minste, of dit jaar zelfs geen, marge heeft. Dat is in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), wat vele van onze toeleverende en/of afnemende bedrijven hoog in het vaandel hebben, compleet asociaal. Om dit probleem inzichtelijk te maken zou er volgens de NVV daarom een monitoringsysteem op de margeverdeling in de varkensvleeskolom moeten komen. Het liefst Europees en misschien naast varkensvlees ook voor diverse andere landbouwproducten, want deze kampen met ditzelfde probleem. Voorstel NVV De NVV heeft een voorstel voor een dergelijk monitoringsysteem al eens in het PVV gedaan. Zoals te verwachten werd dit niet gesteund door de slachterijen en de supermarkten. Maar ook LTO wilde hier amper op inhaken. Daarom heeft de NVV het punt van de margeverdeling in de kolom nu ook nadrukkelijker onder de aandacht bij de politiek in Brussel gebracht. Want het voorstel past naadloos bij diverse initiatieven die in de EU-politiek spelen om de producenten van landbouwproducten meer bescherming te geven. En al zeker in het licht van de mislukte WTO-onderhandelingen en de discussie over het wijzigen van het Europese landbouwbeleid. Zorgvee Zorgvee, ook wel wrakke dieren genaamd, is één van de onderwerpen die de NVV de laatste tijd heeft beziggehouden. Samen met andere partijen is de NVV bezig de problemen duidelijker in kaart te brengen en oplossingsrichtingen aan te geven richting ministerie van LNV. Problemen De transportverordening en de hygiëneverordening spreken elkaar op een aantal vlakken tegen. Zieke dieren moeten worden geweigerd door een slachterij op basis van de hygiëneverordening en volgens de transportverordening mogen ze echter wel worden vervoerd als transport geen extra lijden veroorzaakt. De dagelijkse praktijk is dat dierenartsen van de VWA en het bedrijfsleven niet meer lijken te weten welke dieren als zorgvee moeten worden gezien. De NVV vindt dat een belangrijk uitgangspunt is of een varken wel of niet geschikt is voor humane consumptie. En dan komt de vraag: wanneer is een varken fit genoeg om vervoerd te worden en wanneer niet? Nu worden er, volgens de NVV, dagelijks ten onrechte varkens geëuthanaseerd. Consument Een Europese margemonitoring kan nog een ander doel dienen. Het zou namelijk een prachtig instrument kunnen zijn om aan de Europese consument duidelijk te maken dat eerlijk voedsel zijn prijs heeft en dat men eigenlijk voor een dubbeltje op de eerste rang zit. Kwalitatief goed, veilig en lekker voedsel voor een eerlijke prijs. Daarmee zouden we kunnen verantwoorden waarom de productie van voedsel in Europa, die aan strengere spelregels dan elders in de wereld moet voldoen, meer moet kosten. Goedkope inkoop varkens Aan de opbrengstenkant is de zorg van de NVV dat de steeds groter wordende slachterijen en/of verwerkende bedrijven van landbouwproducten schijnbaar meer sturen op het zo goedkoop mogelijke inkopen in plaats van het creëren van een hogere opbrengstprijs. Deze bedrijven vallen in Europa over elkaar heen om alles voor zo weinig mogelijk geld weg te geven. Ook leidt dit, volgens de NVV, op termijn tot uitholling van de primaire producenten. Bewustwording Op korte termijn kan een dergelijk systeem misschien niet veel teweegbrengen, maar de NVV denkt zeker dat we met een dergelijk instrument een jaarlijks terugkerende discussie krijgen waarbij partijen in de keten zich moeten verantwoorden. En dan kan het niet anders dan dat men zich op termijn anders zal moeten gaan gedragen of er komen andere krachten in beweging. Want het is op basis van MVO niet uit te leggen dat de voedselproducenten zelf nauwelijks te eten hebben. Oplossingsrichtingen Er zijn verschillende oplossingsrichtingen mogelijk, o.a.: - Er zou gedacht kunnen worden aan zorgtransport van dieren die niet geschikt zijn voor regulier transport. Ook moet duidelijk worden waar de verantwoordelijkheid begint en eindigt van een varkenshouder, transporteur, verzamelplaats en slachterij. - Tevens zou er een lijst moeten komen van gebreken waarmee een dier toch kan worden vervoerd (transportwaardig is). Wel moeten we ons dan ook realiseren dat gebreken bij dieren niet uniform zijn. Een zeug is geen vleesvarken of een rund. - Mis(ver)standen qua dierwelzijn en/of interpretatie van het vervoeren van al dan niet zorgvee zouden centraal kunnen worden gemeld en vastgelegd. En deze zouden regelmatig met partijen moeten worden besproken. - In geval van een diergeneeskundige verklaring zou er een standaardmogelijkheid moeten worden gecreëerd voor een second opinion.

3 VROM handelt snel met betrekking tot IPPC Door inzet van o.a. de NVV heeft het ministerie van VROM op het laatste moment een onjuiste IPPC bedrijvenlijst teruggehaald die was gestuurd naar de Europese Commissie. Uit een gesprek op het ministerie van VROM bleek dat het ministerie zeer onzorgvuldig bezig was nadat zij een ingebrekestelling van de EU had ontvangen inzake de IPPC-richtlijn. Aanleiding Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de IPPC-richtlijn is er een systeem waar de werkelijke en vergunde emissies bijeen worden gebracht. In deze zogenaamde database worden Stand van zaken verdoofde castratie In de vorige Trog hebt u uitgebreid kunnen lezen hoe het traject rondom verdoofde castratie vanaf het ondertekenen van de Verklaring van Noordwijk is verlopen. Zoals u inmiddels uit de media hebt kunnen vernemen heeft het CBL de uiterlijke datum van 1 januari 2009 waarop zij alleen vers varkensvlees uit verdoofd gecastreerde tomen in hun schappen gaan leggen,verschoven naar 1 maart Dit heeft alles te maken met complicaties die naar voren zijn gekomen bij het verder uitwerken en in uitvoering brengen van de zaken zoals we in de genoemde Verklaring hebben afgesproken. Het gaat hierbij vooral om juridische hobbels zoals goedkeuring door de NMA. Maar ook bleken er wettelijke aanpassingen nodig te zijn omtrent CO2 als diergeneesmiddel en het toepassen ervan door de varkenshouders. IKB Nederland Afgelopen vakantieperiode is binnen de NVV en IKB Nederland gewoon doorgewerkt om inhoud te geven aan het praktijkklaar maken van het segment verdoofde castratie. Hiervoor zijn er gesprekken geweest met de apparatenbouwers, gasleveranciers en mensen die verstand hebben van borging en kwaliteitssystemen. Op basis daarvan is de vergunninggegevens door de bevoegde autoriteiten (provincie, gemeente of waterschap) ingevoerd en beheerd. De NVV had een bedrijvenlijst van VROM ontvangen, bestaande uit zo n 600 bedrijven, zowel uit de petrochemische industrie als slachterijen en een klein aantal veehouderijen, welke in de IPPC-database zijn geregistreerd als afgegeven voor 30 oktober 1999 en niet volgens de Best Beschikbare Technieken in werking waren. Nadat de NVV een willekeurig aantal in het bestand genoemde varkensbedrijven benaderd had, bleek dat deze of niet-ippc-waardig of gestopt waren of in een vergunningverleningtraject zaten. Op basis daarvan heeft de NVV de conclusie getrokken dat het bestand, voor wat de varkenshouderij betreft, niet representatief is. een specificatie opgesteld waaraan de apparaten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een erkenning door IKB Nederland. Verder is ook de borging, controle en sanctionering uitgewerkt. Cursus Om straks in aanmerking te komen voor een bijdrage/tegemoetkoming uit het fonds zal een varkenshouder, of degene die de castratie op het bedrijf gaat uitvoeren, een cursus moeten volgen. Deze cursus is vergelijkbaar van opzet met die van de cursus "Adequaat Vaccineren", die destijds werd gegeven in het licht van de zelf entende varkenshouder. Ook nu zal de cursus een dagdeel beslaan waarin over diverse aspecten rondom verdoofde castratie zoals het gebruik van CO2, veiligheid, dierwelzijn, veterinaire uitleg, de beschikbare apparaten en financiën, tekst en uitleg zal worden gegeven. Ook het opstellen, uitwerken en organiseren van deze cursussen is in volle gang. Fonds Verder wordt er ook inhoudelijk gewerkt aan het opzetten en inrichten van het afgesproken fonds van 3,7 miljoen. Hierbij worden zaken zoals de borging c.q. garantie voor het vullen van het fonds, maar ook uitwerking over positionering van het fonds en wie wanneer vanuit het fonds mag uitbetalen, worden uitgewerkt. Gevolgen? De NVV heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het ongecontroleerd beschikbaar stellen van een deel van de databasegegevens zonder dat hierop enige check heeft plaatsgevonden. Wij zijn van mening dat het de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid is om de gegevens die in de IPPC-database door lokale overheden zijn geregistreerd, te controleren op juistheid. De NVV stelt zich verder op het standpunt dat de handelswijze van Nederland weinig vertrouwen zal wekken bij de Europese Commissie en wij vrezen dat onderhandelingen en het benutten van beleidsruimte binnen de Europese milieurichtlijnen hierdoor onder druk kunnen komen te staan. Borgstelling Belangrijk criterium hierbij is voor de NVV dat er een garantie wordt getekend dat men inderdaad het volledige bedrag zal betalen. Omdat de afdracht aan het fonds in maandelijkse termijnen gaat, bestaat het risico dat we eerst in korte tijd veel meer uitgeven dan dat er binnenkomt. In de eerste maanden zullen namelijk de grootste kosten worden gemaakt zoals het vergoeden van de aangeschafte apparaten en de kosten van de implementatie (cursussen en borging in IKB) van verdoofde castratie. Dan moeten we niet het risico lopen dat men na een paar maanden niet meer betaalt en dat de varkenshouderij met de gemaakte kosten blijft zitten. De NVV heeft al eerder aangegeven blij te zijn met de toezeggingen van het CBL in de media dat haar leden zullen gaan betalen, maar hieraan zal men nog nader formeel inhoud moeten geven. Inzet NVV Bij het ter perse gaan van deze Trog zijn de gesprekken hierover nog in volle gang. De insteek van de NVV is dat wij als varkenshouderij ons deel van de afspraak van de Verklaring van Noordwijk inhoud moeten geven, maar dat we pas werkelijk zaken ten uitvoer gaan brengen als de andere betrokken partijen dit ook doen. NVV AGENDA 28 augustus 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 25 september 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 21 t/m 23 oktober 2008, Landbouwdagen Intensieve Veehouderij te Hardenberg 30 oktober 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren NVV service Wilt u via de NVV op de hoogte worden gehouden van interessante en vaak actuele informatie over de var-- kenshouderij? U kunt zich daarvoor kosteloos abonneren. Op de NVV-site (www.nvv.nl) kunt u zich opgeven. 3

4 4 Marktnieuws vleesvarkens Vleesvarkenprijzen Begin juli meldden we dat het afgelopen half jaar 5% meer vleesvarkens geëxporteerd waren dan vorig jaar in dezelfde periode. Ten opzichte van 2004 was dat zelfs 50% meer levende export. De eerste week van juli bereikte ons een zeer belangrijk bericht. Bij controles was gebleken dat er buitenlandse vrachtwagens waren die niet voldeden aan de Transportverordening, maar toch in Nederland werden ingezet voor lang transport van varkens. Het bleek dat er wagens in gebruik waren die weliswaar een officieel certificaat van goedkeuring hadden van de lidstaat waar ze waren geregistreerd, maar dat de temperatuursensoren en dus ook de temperatuurregistratie ontbraken, terwijl dit al vanaf januari 2007 verplicht is! De VWA dierenartsen zijn geïnstrueerd om met ingang van 1 juli 2008 controles uit te voeren bij iedere export langer dan 8 uur. Als er geen temperatuursensoren op de wagen aanwezig zijn wordt het exportcertificaat niet afgegeven. Van de voorspelling van het markttekort, dat altijd in juli ontstaat, begonnen de eerste contouren zichtbaar te worden. Op de vleesvarkensmarkt hadden we te maken met een krap aanbod. Ook vanuit Oost-Europa was er een krap aanbod. Hier zijn vorig jaar de Marktnieuws biggen Biggenprijzen In de eerste week van juli zagen we dat de situatie op de biggenmarkt ten opzichte van de laatste week juni niet was verbeterd. Ondanks de prijsstijging van de vleesvarkens bleven de biggen deze week achter in de prijs. Onze roep was dan ook om de biggenprijs in ieder geval met 1 euro te verhogen, om het vertrouwen in de markt terug te geven. Richting Duitsland liep de één op één koppeling wel goed door, maar buiten de koppeling om werd er 2 euro toeslag per big minder betaald. Ook werden er volle auto s biggen aangeboden voor kale Weser Ems. Dit omdat enkele vleesvarkenshouders naar aanleiding van een merkenonderzoek, waar Nederlandse biggen slecht uitkwamen, geswitcht waren naar Deense biggen. Door gebrek aan vertrouwen was de biggen niet opgelegd in verband met de slechte prijzen. De tekorten moesten daar nu aangevuld worden en daarom was er een enorme vraag naar vleesvarkens. Ook Nederlandse slachterijen moesten nu mee met de prijsstijgingen, want anders gingen de vleesvarkens richting Oost-Europa. Verder blijven de gewichten laag. Door iets kleinere slachtaantallen vanwege vakanties waren er nog net voldoende varkens voor de vraag, maar de verwachting was dat er na de vakantieperiode een echt tekort aan varkens zou komen. Alle voorraden uit de particuliere opslag zijn op. In Nederland groeiden de varkens goed door en werden door hoge voerkosten en ruimtegebrek de varkens vlot geleverd. Betreurenswaardig was dat de Nederlandse slachterijen de Duitse en Oost-Europese markt niet volgden. Men profiteerde wel van de afzetmarkt voor vlees in deze landen, maar nam een steeds grotere afstand ten opzichte van de Duitse noteringen. Dit kost de varkenshouder in Nederland 3-5 cent per kg. Het voordeel van het BTW-verschil verdwijnt dus in de boekhouding van de Nederlandse slachterijen. Vleesinkopers mopperden nog wel een beetje, maar wisten ook dat ze het vlees de volgende week beter zouden kunnen verkopen. De prijzen konden maar één kant op en dat was omhoog! Met deze wetenschap en het goede tweede week van juli een mismoedige week voor de biggenmarkt. Wel zagen we dat de vaste koppeling fokker/vleesvarkenshouder goed prijshoudend doorliep. Er werd voor de losse koppels in deze week tussen de 25 en 30 euro in het hok betaald. We stelden dat als de biggenprijs stabiel zou blijven, de vermeerderaars zich in hun handen mochten wrijven. De derde week was een wat vriendelijker week voor de biggenmarkt. De vaste koppelingen liepen goed door. Binnenlandse vleesvarkenshouders legden nu maximaal op om de verwachte topprijzen te kunnen ontvangen. We constateerden dat overgebleven koppels nog steeds een probleem waren in de biggenmarkt. Het vertrouwen in de landen waar deze biggen normaal naar toe gaan was nog niet hersteld. Er was wel een verbetering zichtbaar in het vertrouwen. Er werd weer meer gebeld weer werd de varkensmarkt weer een stuk plezieriger. Er gingen veel varkens levend naar Polen en Hongarije waardoor het aanbod in het binnenland ook nog minder werd. Daar was een duidelijk tekort aan varkens en vlees te zien. Een daling van de voerprijzen was de verwachting. Volgens bronnen was de opbrengst van tarwe in Polen en Frankrijk 15-20% hoger dan vorig jaar. Een te groot aanbod kan de prijs fors laten dalen. Dat weten we als varkenshouders heel goed. Tendens: aantal weken gelijk, gevolgd door een prijsstijging. Uit het NVV Varkensprijzenonderzoek In deze tabel wordt de NVV Producenten Referentieprijs weergegeven naast het gemiddelde van de door deelnemers behaalde resultaten. wk jaar NVV prod.ref.prijs NVV vpo prijs ,45 1, ,53 1, ,54 1, ,56 1, ,65 1,65 1,546 1,565 NVV Producenten Referentieprijs = verwachtingsprijs voor een standaardvarken van 90 kg, 56% vlees type A, incl. toeslagen, min alle kosten. NVV VPO kg prijs = gemiddeld door de VPO-deelnemers behaalde prijs (o.b.v. handelsafspraken, per kg, standaardvarken 90 kg, 56% vlees, type A). en handelaren hadden soms moeite om de auto s vol te krijgen omdat vermeerderaars de biggen niet altijd voor dit geld wilden meegeven. De vraag naar biggen in Spanje liep iets op nadat de afzet naar dit land van naar biggen per week was teruggezakt. We zitten nu in een omslag van de markt. Binnen- en buitenlandse vleesvarkenshouders die gewacht hadden om de goedkoopste biggen in het hok te krijgen, moesten de volgende week enkele euro's meer betalen. De meeste koppels waren weer tegen de afgesproken prijs met toeslag te verkopen. De exportbiggen waren weer tegen duidelijk hogere prijzen te plaatsen. De biggenmarkt was voorlopig veranderd van een overschotmarkt naar een markt die in evenwicht was. Normaal gesproken gaan de biggenprijzen vanaf week 40 omhoog. Dit jaar zal het omslagpunt eerder zijn. Tendens: wekelijks 1 euro stijgen.

5 Uit het NVV Biggenprijzenonderzoek Ter vergelijking worden in onderstaande tabel een tweetal prijzen weergegeven voor NVV standaard biggen van 25 kg, inclusief BTW. wk jaar NVV Biggenprijs NVV BPO prijs ,00 2, ,00 1, ,00 2, ,00 1,10 42,75 1,81 NVV Biggenprijs = notering: verwachtingsprijs voor een big van 25 kg incl. BTW. Wordt wekelijks op vrijdag bekend gemaakt. Toeslagen en kosten zijn in de notering verwerkt. Gemiddelde koppelgrootte is 140 biggen per week. NVV BPO Prijs = gemiddeld door de BPO-deelnemers behaalde prijs per big (inclusief BTW, big van 25 kg). Gemiddelde koppelgrootte is 180 biggen per week. Laatste nieuws van DGB Groennieuws Onlangs hebben onze klanten een geheel vernieuwd informatiebulletin kunnen ontvangen. Hierin is veel aandacht besteed aan onze juridische dienstverlening: DGB Juridisch. Daarnaast ook diverse weetjes met betrekking tot energie. Ook hebben we een tweetal collega s voorgesteld. Mocht u deze gemist hebben of geen klant zijn maar wilt u deze toch GRA- TIS ontvangen, neemt u dan nog even contact met ons op. Dan sturen wij u een exemplaar toe! Sector PR Het Weekend van het Varken Op 18 en 19 oktober 2008 is het zover, dan vindt het Weekend van het Varken voor de tweede keer plaats. In 2007 is het Weekend voor de eerste keer georganiseerd voor en door de Varkens in Zichtstallen en met succes. Maar liefst mensen hebben tijdens het Weekend van het Varken een bezoek gebracht aan een varkensbedrijf. Het Weekend van het Varken maakt deel uit van de publiekscampagne Stap DGB te Hardenberg is van oorsprong een dienstverlenend bedrijf voor de agrarische sector. Onze organisatie is laagdrempelig en levert door middel van deskundige medewerkers een hoge mate van service en betrouwbaarheid. Wegens groei van onze organisatie is DGB geregeld op zoek naar nieuwe medewerkers. Wellicht dat jij onze nieuwe enthousiaste collega kan worden die gezamenlijk met ons zorgt voor een betere belangenbehartiging! DGB zoekt geregeld (m/v): Programmeurs Verkopers Juristen Administratieve krachten Wij bieden! DGB als werkgever is een platte organisatie met veel mogelijkheid voor eigen initiatief. Wij bieden verder een collegiale, inspirerende en informele werksfeer. Daarnaast bieden wij een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij je functie, je huidige kennis en werkervaring. Interesse? Spreekt een functie je aan, ben je woonachtig in de omgeving van Hardenberg en wil je reageren? Kijk op onze internetsite dgbbv.nl voor meer informatie, en voor alle actuele en relevante vacatures! Voor meer informatie zie: Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Energie Er komt maar geen einde aan de stijgende energieprijzen. De verwachting van ons dat de prijzen zo n 15% omhoog zouden gaan per juli zijn uitgekomen. Al zijn er ook energieleveranciers die een verhoging van tussen de 20-50% hebben doorgevoerd! Ook voor oktober staat er weer een stijging te wachten. Het loont zich daarom nog steeds de prijs voor langere tijd vast te zetten. Gelukkig biedt DGB Energie nog steeds goede tarieven aan voor elektriciteit en gas, dus neem vandaag nog contact met ons op. in de Stal. Via de campagne Stap in de Stal wil de stichting Varkens in Zicht iedereen laten weten dat het mogelijk is om op elk gewenst moment gratis en zonder afspraak een kijkje te nemen op een varkensbedrijf. Kom, kijk en oordeel zelf. Dit is een positieve boodschap, die niet alleen werkt voor de zichtstallen, maar voor de gehele sector. Daarom is het dit jaar tijdens het Weekend van het Varken ook mogelijk voor andere initiatieven en individuele varkenshouders om zich aan te sluiten. Zo kan het Verhuizen Als u gaat verhuizen moeten er verschillende dingen worden geregeld, maar ook uw energieleverancier DGB wil weten wanneer u verhuist. Graag wel ruim van tevoren, zodat wij de tijd hebben om de gegevens te verwerken. Uw energiecontract verhuist met u mee naar het nieuwe adres. Wel zo makkelijk en u hoeft geen duur nieuw contract af te sluiten. DGB heeft een verhuisformulier waar u eenvoudig alle gegevens met betrekking tot de verhuizing op kan invullen, waaronder de meterstanden. De meterstanden zijn belangrijk om een juiste eindafrekening te kunnen opmaken. Bij voorkeur vult u dit formulier in met de nieuwe eigenaar. Natuurlijk zouden we het op prijs stellen als u de nieuwe bewoners even vraagt of ze al een energieleverancier hebben. Zo niet, dan weet u natuurlijk nog wel een leverancier: DGB Energie! Een beetje gratis reclame voor ons is nooit weg, alvast bedankt daarvoor. Naast energie moeten er natuurlijk nog veel meer zaken worden geregeld. Hiervoor hebben wij op onze site een link naar de Verhuisvriend. Dit is een instantie die u helpt bij het verhuizen. Dus vergeet niet wanneer u gaat verhuizen tijdig contact op te nemen met DGB Energie! Zie achterzijde Trog voor onze adresgegevens Weekend van het Varken uitgroeien tot het evenement van de varkenshouderij. De Stichting Varkens in Zicht en de campagne De Varkenshouder bieden deelnemers materialen en handvatten om burgers zelf te ontvangen. Wilt u deelnemen aan het Weekend of heeft u hierover ideeën of suggesties? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met en Gratis Varkenshouderijlogo s Op de website varkensenzo.nl vindt u (lees verder pag. 6) 5

6 6 NVV-informatie Secretariaat NVV: Postbus 591, 3770 AN Barneveld TEL FAX NVV-website: INFOLIJN varkensprijzen: ( 0,45/min). De trog verschijnt maandelijks. ISSN Contactpersonen in de regio: regio Noord-Nederland: Nico Vierhoven, Beilen TEL/FAX / regio Salland: Theo Duteweerd, Mariënheem TEL regio Twente: contactadres: Anton Heijmerink TEL/FAX / regio Achterhoek: Michel Schoneveld, Kring van Dorth TEL/FAX / regio Veluwe: Wim van de Fliert, Renswoude TEL/FAX / regio West-Nederland: Co van Ekeren, Zeist TEL/FAX /idem regio Rivierengebied: Erjan Valk, Geldermalsen TEL/FAX / regio Veghel/Oss: Jos van Gerwe, Erp TEL/FAX / regio Midden-Brabant: Jan Mathijssen, Sprang-Capelle TEL/FAX regio De Kempen: contactadres: Henri Rijkers, Vessem TEL/FAX / regio Zuidoost-Brabant: Johnny Bouwmans, Bakel TEL/FAX /idem regio Maaskant: Theo Reintjes, St. Hubert TEL/FAX / regio West-Brabant: Frank van de Burg, Alphen (NB) TEL/FAX / regio Noord-Limburg: contactadres: Frank Reijnders, Horst TEL/FAX / De Groene Belangenbehartiger bv Kantoor: Oosteinde 21, 7772 CA Hardenberg tel: fax: DGBbv-website: (vervolg pag.5) drie leuke varkenshouderijlogo s. De logo's zijn voor iedereen te downloaden en op diverse middelen te gebruiken. Deze logo's zijn bedoeld als service richting varkenshouders. Een voorbeeld van het gebruik van een varkenshouderijlogo is de toepassing op textiel. Wie wil er geen T-shirt met een leuk varkenshouderijlogo in een felle kleur?!? Deze T-shirts zijn te bestellen bij elke copyshop of textieldrukker. Ook kunt u met deze logo s borden of vlaggen laten bedrukken. Dit Wist u dat zijn zomaar twee voorbeelden, maar er zijn tal van mogelijkheden. De materialen die bedrukt worden zijn voor uw eigen gebruik en moeten dus ook door uzelf worden betaald. Alleen de logo s worden gratis ter beschikking gesteld. Ideeën of suggesties? Het is altijd goed om ideeën of werkzaamheden die het imago van de varkenshouderij ten goede komen extra publiciteit te geven! Heeft u een idee of werkt u aan iets wat het imago van de varkenshouderij goed zal doen? Neemt u dan contact op met DGB bv. de NVV vindt dat voerfirma s hun prijzen sneller moeten laten dalen? De Nederlandse voerfabrikanten laten hun voerprijzen veel te langzaam en te laat zakken. De NVV constateert dat Belgische en Duitse leveranciers dit veel sneller doen. Groningen een verbod wil instellen op megaveehouderijen? Als eerste provincie in Nederland komt Groningen met een verbod op zeer grote veehouderijen. Volgens Gedeputeerde Staten van Groningen zullen geen vergunningen meer worden gegeven voor het beginnen van nieuwe megalomane veehouderijen die de menselijke maat te boven gaan. Met het nieuwe beleid wil de provincie voorkomen dat grote kapitaalkrachtige bedrijven uit andere delen van het land, met een industriële aanpak van deze bedrijfstak, zich in Groningen gaan vestigen. het erop lijkt dat Alterra weer werk zoekt? De landbouwsector moet meer doen om de uitstoot van ammoniak terug te dringen. Dat stellen onderzoekers van Alterra in een rapport over de effecten van ammoniak op de Nederlandse natuur. Het rapport, opgesteld in opdracht van het ministerie van VROM, vat de resultaten van twintig jaar ammoniakonderzoek samen. De onderzoekers stellen vast dat de schadelijke effecten van ammoniak niet langer kunnen worden ontkend. De NVV is van mening dat het ammoniakbeleid van de overheid wordt gekenmerkt door overregulering en miskenning van het voeren van een scherp mineralenmanagement door varkenshouders. Initiatieven van ondernemerszijde worden niet beloond. De varkenshouderij heeft de ammoniakemissie al sterk gereduceerd. In de modelberekeningen van de totale emissies wordt naar onze mening hiermee onvoldoende rekening gehouden. er weer een subsidieregeling gecombineerde luchtwassystemen komt? Van 1 september tot 26 september 2008 wordt de subsidieregeling gecombineerde luchtwassystemen van LNV weer opengesteld (35% subsidie op een goedgekeurde gecombineerde luchtwasser). Indien u wilt investeren in één of meer gecombineerde luchtwassystemen dan kunt u misschien subsidie krijgen voor deze investering. De subsidie is maximaal 35% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Zij steunen de vakbond Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere: ABAB Accountants te Best Beuker Vochtrijke Diervoeders BV te Doetichem A. vd Broek Intern.Varkens-/Mesthandel te Lierop Dopharma te Raamsdonksveer ForFarmers BV te Lochem C.D.Heuvelman te Ouderkerk a/d IJssel Nysingh Advocaten-Notarissen te Apeldoorn

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 Minister Donner moet onderzoek doen naar gang van zaken bij PVV Zoals in de vorige Trog al gemeld heeft de huidige voorzitter

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 NVV ondertekent Convenant Schoon en Zuinig niet! De NVV heeft recent kennis genomen van een conceptversie van het Convenant Schoon

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 Megabedrijven In de media wordt momenteel veel aandacht besteed aan de vergunningaanvragen van een aantal bedrijven in voornamelijk

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 De consument is nu aan zet! De NVV heeft op 29 november jl. de Verklaring van Noordwijk mede ondertekend. In deze Verklaring

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009 MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar Op vrijdag 3 april jl. heeft de Hoge Raad in Den

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden trog 143 21-03-2007 10:25 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden Woensdag 14 maart jl.

Nadere informatie

Tijd voor een nieuwe mestwetgeving

Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 105, okt. 2003 Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Door de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie is niet alleen het doodvonnis van MINAS

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Kamermeerderheid achter voorstel NMV

Kamermeerderheid achter voorstel NMV Plannen Bleker niet duurzaam en geven discussie Waar het de NMV om gaat is dat melkveehouders, in tegenstelling tot de intensieve veehouderij, door het hele land verspreid zitten en dat de meesten hun

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

IGNALEMENT >> NIET TEGEN ELKAAR ZEUREN, MAAR DE PROBLEMEN OMHOOG BRENGEN << PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN TOM FRANSEN INTERVIEW TOM FRANSEN

IGNALEMENT >> NIET TEGEN ELKAAR ZEUREN, MAAR DE PROBLEMEN OMHOOG BRENGEN << PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN TOM FRANSEN INTERVIEW TOM FRANSEN IGNALEMENT PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN Te circuleren aan: PAGINA 2 PAGINA 6 PAGINA 10 PAGINA 14 INTERVIEW TOM FRANSEN WEINIG ZIEKTEVERZUIM SIGNALEN ECONOMIE OP ROOD 3 12e jaargang september 2003 >> NIET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 632 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) Nr. 15 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Goed Boeren Met de Jong & Laan

Goed Boeren Met de Jong & Laan Goed Boeren Met de Jong & Laan 2 Alles valt of staat met een goede organisatie Interview met Jan Bakker In deze uitgave o.a. Resultaten melkveehouderij 2011 4 Verplichte mestverwerking en mestplaatsingsovereenkomsten

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

verslag van een uitdagend en dynamisch jaar

verslag van een uitdagend en dynamisch jaar verslag van een uitdagend en dynamisch jaar Inhoud Beste lezer, ANVR-lid, Voorwoord 2 Als je met collega-ondernemers praat over de ANVR Stem reisbranche 3 komt nadrukkelijk een rode draad naar voren. Dat

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 448 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 235 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie

Nadere informatie

Alexander van Dijl. Mag het ietsje meer zijn? Waarom jij als klant niet gezien wordt

Alexander van Dijl. Mag het ietsje meer zijn? Waarom jij als klant niet gezien wordt -1- Alexander van Dijl Mag het ietsje meer zijn? Waarom jij als klant niet gezien wordt Alexander van Dijl, 2014 Omslagontwerp: Charles Pellens & Michael Coenradi Fotografie: Karen Voshol Vormgeving binnenwerk:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Juni 2013 Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen Positief resultaat over 2012 Veel onzekerheid over wat overheid met pensioenen wil Verantwoording

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie