Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008"

Transcriptie

1 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 NVV ondertekent Convenant Schoon en Zuinig niet! De NVV heeft recent kennis genomen van een conceptversie van het Convenant Schoon en Zuinig. Dit Convenant is door ambtenaren van LNV aan de NVV gepresenteerd en toegelicht. De NVV is daarna gevraagd dit Convenant mede te ondertekenen. De NVV heeft geconcludeerd niet te kunnen instemmen met dit voorliggende Convenant. Aan dit besluit van de NVV liggen diverse motieven en argumenten ten grondslag. Proces Allereerst is de NVV teleurgesteld dat we pas in het ultieme eindstadium bij een dergelijk Convenant werden betrokken. Dat betekent dat de NVV geen inbreng heeft kunnen leveren en dus met een kant en klaar document is geconfronteerd. Hiermee wordt geen recht gedaan aan de positie die de NVV inmiddels in de loop der jaren heeft opgebouwd en verworven. WAT IS HET CONVENANT SCHOON EN ZUINIG? In het Coalitieakkoord van de regeringsfracties is als doel gesteld een reductie van 30% broeikasgasemissies in 2020 ten opzichte van 1990, liefst in Europees verband, alsmede een aandeel van 20% hernieuwbare energie in 2020 en een energiebesparingtempo van 2% per jaar. Verder is de ambitie uitgesproken om in Zwakke toezeggingen overheid In het Convenant dat ons is voorgelegd is er verder, in de ogen van de NVV, sprake van te vrijblijvende en zwakke terminologie waar het gaat om de taak en de rol van de overheid bij het realiseren van doelen. Helaas hebben we in de varkenshouderij hier slechte ervaringen mee zoals bijvoorbeeld het inhoud geven vanuit de overheid aan toezeggingen omtrent het realiseren van Spoor 2 (mestdistributie) en recent het werkelijk inhoud geven aan de erkenning van kunstmestvervangers. Ook missen wij, waar het gaat over de rol van de overheid, duidelijkheid over consistent beleid. Tuinbouw een eigen plaats Een andere procedurele opmerking, die de NVV ook in de gesprekken kenbaar heeft gemaakt, is het feit dat het voor de glastuinbouw mogelijk is gemaakt een eigen plaats in het Convenant te bedingen. De NVV vindt dit ook voor de varkenshouderij gewenst om zo eigenstandig gepositioneerd te zijn. Ook constateert de NVV dat in het stuk over de glastuinbouw er aan de inspanningen en afspraken zowel toezeggingen van financiële aard worden gedaan als ook mogelijkheden tot ontwikkeling vanuit de overheid worden beloofd. Dat staat in schril contrast met de toon en inhoud waar het over de andere sectoren gaat. Kunstmest Inhoudelijk heeft de NVV ook nog wat open aanmerkingen op het Convenant. Bijvoorbeeld dat er geen enkel woord in het Convenant staat over het feit dat de overheid uit oogpunt van duurzaamheid eigenlijk zou moeten streven naar het zoveel mogelijk vervangen van, milieuonvriendelijk geproduceerde, kunstmest door dierlijke mest. Dit is in onze ogen een gemiste kans. Hier zou desnoods het streven naar of een ambitie voor meer wettelijke ruimte voor het toepassen van ver- en/of bewerkte dierlijke mest op zijn plaats zijn in Nederland één van de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa te hebben. LTO akkoord In november 2007 heeft het kabinet hierover al een duurzaamheidakkoord gesloten met VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. In dit akkoord hebben partijen op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de aanpak van het werkprogramma Schoon en Zuinig. Partijen UITNODIGING Minister Verburg komt naar de Algemene ledenvergadering NVV maandagavond 16 juni 2008 in Edda Huzid, Hunnenweg 16 te Voorthuizen KOMT ALLEN!!!! (uitnodiging binnenkort in uw brievenbus) Biobrandstoffen Uit een ander artikel in het Convenant blijkt de ambitie om meer te gaan inzetten op biobrandstoffen. Daardoor zal er nog meer dan nu het geval is schaarste ontstaan aan grondstoffen, wat uiteindelijk zal resulteren in hogere kosten voor ons veevoer. Hier kan de NVV niet mee instemmen. Opwekken energie In weer een ander artikel wordt ervoor gepleit om ook de reststromen vanuit de voedings- en genotsmiddelenindustrie voor de opwekking van duurzame energie aan te gaan wenden. Aangezien vele van deze producten op dit moment aan onze dieren worden gevoerd, zal ook dit resulteren in hogere veevoerprijzen. Co-vergistingsinstallaties Verder worden er streefaantallen (400) genoemd van co-vergistingsinstallaties om biogas op te wekken. De NVV heeft grote twijfels over de werkelijke duurzaamheid van dergelijke ontwikkelingen. Allereerst gaan er producten in dergelijke installaties die ook aan de dieren kunnen worden gevoerd, waardoor nogmaals het effect van voerprijsverhoging optreedt. Maar ook neemt door dergelijke initiatieven, als er verder geen nadere eisen ten aanzien van verwerking worden gesteld, het mestvolume alleen maar toe. Verantwoordelijkheid Voor alle duidelijkheid wil de NVV erop wijzen dat de varkenshouderij niet haar verantwoordelijkheden uit de weg gaat waar het gaat om het nakomen en realiseren van bepaalde milieudoelen. Maar de NVV heeft grote twijfels en vraagtekens of de diverse in dit Convenant voorgestelde maatregelen en inspanningen uiteindelijk werkelijk zullen leiden tot de gewenste resultaten. spraken af dat de detaillering van de hoofdlijnafspraken vorm zal krijgen in convenanten per sector. LTO heeft hierbij besloten om alle sectoren met uitzondering van de tuinbouw op één hoop te gooien. Hierdoor worden in de ogen van de NVV al de over de jaren heen gedane milieu- en energie- inspanningen van de varkenshouderij ook ten voordele gebracht aan de andere sectoren. Ook hier kan de NVV niet mee instemmen. 1

2 Neue holländische Wasserbomben? Op dit moment duiken er overal in de pers verhalen op over de vooruitzichten op de Duitse biggenmarkt als we als Nederland de artikel 10 status voor de Ziekte van Aujeszky hebben. Hierbij hoor ik te veel mensen roepen dat we ook met Nederlandse biggen van een andere genetische kwaliteit in Duitsland onze positie gaan bevechten. Waarbij ik dan meteen denk dat dit met dergelijke biggen dus alleen maar op basis van de prijs zal kunnen. Dat betekent ook dat we met zo n strategie onze positie als goede biggenproducent op termijn aan het ondermijnen zijn. We moeten immers produceren wat de markt vraagt en niet de markt volduwen met een big waarbij het hoofdargument om het af te nemen de lage prijs is en niet de kwaliteit en/of gezondheid. Dat zou dus funest zijn voor onze concurrentiepositie. Het klinkt misschien raar maar ik denk dat we lering moeten trekken uit het lesgeld dat de tomatensector in de negentiger jaren heeft betaald met hun wasserbomben-imago in Duitsland. Door middel van het overvoeren van de markt met een kwalitatief matig product in plaats van vraaggestuurd te leveren, heeft men haar eigen markt qua imago volledig kapotgemaakt. Deze tuinders lieten zich destijds ook vooral leiden door de productiekosten en niet door de verwaarding en opbrengstverhoging. Als Nederlandse varkenshouder moet je dus goed oppassen voor welke markt je produceert en wat deze markt vraagt. Dit geldt trouwens net zo goed voor de vleesvarkens als voor de biggen. Op dit moment zijn er te veel mensen (handelaren, KI s etc.) die een varkenshouder iets adviseren waarvoor men zelf geen enkel risico loopt maar waarmee we in mijn ogen de Nederlandse biggenprijs op termijn geen dienst bewijzen. Werkgroep NVV beoordeelt draaiboek bestrijding Ziekte van Aujeszky Aangezien in de junivergadering van het PVV het bestrijdingsdraaiboek voor de ZvA moet worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat voor de zomer de aanvraag voor de artikel 10 status in Brussel komt te liggen, heeft een werkgroep van de NVV zich over de nieuwste versie van het bestrijdingsdraaiboek 352 overtredingen veetransport in 2007 Na het lezen van deze kop in de pers heeft de NVV eens een berekening op dit aantal losgelaten. Het absolute getal aan overtredingen lijkt veel, maar de NVV had het gevoel dat de conclusie ook zou kunnen zijn: goed gedaan! Natuurlijk is elke overtreding er één te veel maar er is natuurlijk ook een gradatie aan te brengen in de ernst van de overtreding. Berekening We hebben eerst even een berekening gemaakt en kwamen tot de slotsom dat er wekelijks ongeveer vrachten slachtvarkens in het binnenland, 300 vrachten slachtvarkens op export, 158 vrachten biggen op export en dan nog ongeveer 700 vrachten biggen in het binnenland plaatsvinden. Totaal dus jaarlijks meer dan varkenstransporten! Het aantal transporten in de totale veesector is minimaal 2,5 keer zoveel. Dit zou betekenen dat er op 0,1% van de transporten een overtreding is geconstateerd. Daarbij is het ook nog zo dat in 95% van deze gevallen dit zeker niet om dierwelzijn gaat, maar om andere zaken. Dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat er maar in 0,005% van de gevallen een overtreding is die verband houdt met dierwelzijn. gebogen. Inhoudelijk zijn er diverse open aanmerkingen gemaakt, maar in grote lijnen kan de werkgroep zich in de inhoud van het draaiboek vinden. Omdat ook de andere vraag- en discussiepunten over verantwoordelijkheden en bestrijding inmiddels zijn opgelost, staat verder niets meer een formele aanvraag naar de artikel 10 status in de weg. De bedoeling is dat na de zomer men in Brussel de knoop zal doorhakken, maar op dit moment is nog onduidelijk hoe lang dit op zich zal laten wachten. Een pluim voor de sector Een ministerie van Landbouw zou eigenlijk na het constateren van dit soort cijfers een pluim aan de sector moeten geven. Natuurlijk kan het altijd nog beter, maar ook dit soort cijfers zijn werkelijkheid en daar kunnen we als varkens- en transportsector met recht ook trots op zijn. Daarom vindt de NVV het betreurenswaardig dat vele partijen in de sector zich te makkelijk laten meeslepen in een negatieve discussie over de wijze waarop wij onze dieren transporteren. Verantwoordelijkheid Uiteraard hebben we ook als varkenshouders een verantwoordelijkheid bij het transport van onze varkens en dat is ook de reden dat de NVV een voorstander is van het nieuwe keurmerk Dierwaardig Vervoer. Inmiddels groeit het aantal deelnemers in het nieuwe kwaliteitssysteem ook nog steeds, wat eveneens een signaal is dat een groot aantal ondernemers bewust bezig is om de zaken nog beter voor elkaar te hebben. Maar uiteindelijk blijft het werken met levende dieren en blijft het mensenwerk waardoor een absolute garantie op geen enkele overtreding niet kan worden gegeven. Uit bovenstaande berekening moeten we concluderen dat we elkaar op een dergelijk moment ook niet meteen een probleem moeten aanpraten. NVV AGENDA 29 mei 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 3 juni 2008, uur, ledenvergadering Regio Midden Brabant, De Hooikar te Gilze 16 juni 2008, Algemene Ledenvergadering, Edda Huzid te Voorthuizen 26 juni 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren Zij steunen de vakbond Talloze bedrijven sponsoren de NVV, o.a. 2 De voorzitter Wyno Zwanenburg Accolade Adm. & Adviesgroep te Tilburg A.v.d. Broek intern. Varkens- /Mesthandel te Lierop Dopharma te Raamsdonksveer Nysingh advocaten - notarissen te Apeldoorn Fransen Gerrits BV te Erp Isodorus Mengvoeders BV te Weert

3 EU-commissie bezoekt mestverwerkers In het kader van het beoordelen van een verzoek van Nederland voor het toekennen en breder toepassen van kunstmestvervangers, bezoekt een delegatie van het Nitraat Comité van de EU op 3 juni Nederland. Bij dit bezoek worden twee mestverwerkers bezocht om de commissieleden een betere kijk te geven op en meer vertrouwen in de richting die Nederland op wil met dergelijke technieken. Aangezien ook de NVV nauw betrokken is bij de aanvraag richting Brussel zal ook de NVV bij dit bezoek aanwezig zijn. Inzet NVV Voor de NVV is het belangrijk dat er meer mogelijkheden en verruimingen komen om producten uit mestver- en -bewerking te kunnen gaan toepassen bovenop de huidige gebruiksnormen dierlijke mest. Deze producten vervangen in veel gevallen de kunstmest en moeten dan ook als zodanig kunnen worden toegepast. Verder zouden deze (vaste) producten ook op andere momenten moeten mogen worden toegepast als dit gebeurt in het kader van bodemverbeteraar of om het organische stofgehalte op te krikken. Derogatie Volgens de NVV moet LNV in de gesprekken met Brussel over de nieuwe derogatie ervoor zorgen dat er andere voorwaarden en/of spelregels aan een eventuele nieuwe derogatie worden gekoppeld. De huidige derogatie heeft voor de varkenshouderij geleid tot onaanvaardbare zijeffecten. Die vervolgens weer geresulteerd hebben in een enorme kostenverhoging van de mestafvoerkosten en een kunstmatig gestuurde druk op de mestmarkt. Daarom mag een volgende derogatie absoluut niet beperkt blijven tot mest van graasdieren! Level Playing Field Ook in het kader van het Level Playing Field zal Nederland in haar gesprekken met Brussel erop moeten wijzen dat andere lidstaten andere voorwaarden/ spelregels bij hun derogatie hebben mogen toepassen. Zo is bijvoorbeeld in België het toepassen van bewerkte varkensmest op derogatiebedrijven wel toegestaan. Dergelijke ruimte en mogelijkheden moet Nederland ook bedingen zodat dit een impuls gaat geven aan Nederlandse mestver- en -bewerkingsinitiatieven. Door ervoor te pleiten dat hokdierenmest ook gewoon op derogatiebedrijven mag worden toegepast, zal er meer dierlijke mest toegepast gaan worden. Vooral door het beter passend maken van de fosfaat- en stikstofbalans op deze bedrijven zal men dierlijke mest in plaats van kunstmest kunnen gaan gebruiken. Met deze toegenomen plaatsingsruimte is er geen enkele sprake van een toenemend milieurisico. Sterker nog, door terugdringing van kunstmest is er milieuwinst te halen. Milieurisico Wat betreft het milieurisico vindt de NVV dat produceren van mest geen milieurisico is, maar dat het milieurisico pas aan de orde komt bij aanwending. Waarbij moet worden opgemerkt dat hoe groter de financiële belangen zijn (mestafvoerkosten, marge van de intermediair, geld ontvangen bij mest, kunstmestprijzen), hoe hoger de fraudedruk is. Dat pleit dus voor een simpele robuuste derogatie waarbij deze nadelige zijeffecten worden weggenomen. Dus ook afschaffen van de monopoliepositie die de intermediairs hebben opgebouwd als gevolg van de huidige nationale wetgeving. Andere EU-lidstaten Door verder het, verplichte en volstrekt onbetrouwbare, bemonsteren en analyseren af te schaffen, worden de administratieve lasten pas echt verlicht. Zoals al langer bekend, is de NVV, net zoals vrijwel alle lidstaten in de EU, voorstander van een (verfijnd) forfaitair systeem. Dit is zeker zo milieuzeker als het huidige systeem. Toeslagrechten Verder hebben we als varkenshouderij ook enorm veel plaatsingsruimte verloren als gevolg van de cross compliance. Vooral op bedrijven die voor hun inkomen erg afhankelijk zijn van toeslagrechten zoals ook melkvee- en akkerbouwbedrijven. Op de melkveebedrijven zou, zoals eerder gemeld, verwerkte varkensmest (in plaats van kunstmest) goed kunnen passen en op de akkerbouwbedrijven zou men tot de werkelijk beschikbare plaatsingsruimte kunnen bemesten met varkensmest. En niet voor 60 à 70% zoals nu het geval is. Bodemvruchtbaarheid Er zijn nog twee argumenten om te pleiten voor het breder toelaten van be- en verwerkte mest. Beide in het kader van het zogenaamde "mest op maat". De eerste is de bodemvruchtbaarheid op zowel de korte als de langere termijn. Door het steeds verder aanscherpen van de gebruiksnorm en de onbalans tussen de fosfaat- en stikstofnorm hierin, komt het bemesten per teelt steeds preciezer. Maar ook het steeds kortere uitrijdseizoen doet op termijn geen goed aan de humus en organische stofgehaltes van de grond. De criteria van het uitrijdseizoen zijn volledig gebaseerd op de opname van het gewas dat op dat moment wordt geteeld en gaan volledig voorbij aan de lange termijn effecten voor de bodem. Waarbij bekend is dat door verlaging van het organisch stofgehalte eventuele uitspoelinggevoeligheid kan toenemen. Dus ook hier is een verruiming van het toepassen van be- en/of verwerkte dierlijke mest op andere tijdstippen (seizoenen) volstrekt milieuverantwoord en komt het tegemoet aan goede landbouwpraktijk. Duurzaamheid Ten tweede is het in het kader van duurzaamheid en de wereldwijde schaarste van fosfaat volledig verantwoord om te pleiten voor het creëren van openingen om met goede landbouwpraktijk via be- en/of verwerkte producten de gewassen te bemesten. Ook dit zal geen enkel aanvullend milieurisico geven. De NVV ziet de schaarste van fosfaat als een unieke kans om de beschikbare en aanwezige mest beter te verwaarden en tot zijn recht te laten komen. Ook wettelijke verruiming hiervan zal een impuls kunnen geven aan mestver- en -bewerkingsinitiatieven. NVV mestvisie: mineralen zijn mineralen De NVV is op dit moment op diverse terreinen druk bezig op het dossier mest. Naast betrokkenheid bij het masterplan mest, de innovatieagenda mest en de kunstmestvervangers is de NVV de laatste hand aan het leggen aan een complete visie op het thema mest. Hierin zal de NVV uiteenzetten welke kant het op moet qua markt en beleid op het gebied van mest. Door komende weken met deze visie te komen hoopt de NVV ook input te kunnen leveren in de gesprekken met Brussel over een eventuele nieuwe derogatie en de spelregels die daarbij horen. NVV service Wilt u via de NVV op de hoogte worden gehouden van interessante en vaak actuele informatie over de varkenshouderij? U kunt zich daarvoor kosteloos abonneren. Op de NVV-site ( kunt u zich opgeven. 3

4 De mening van... Voerfabriek laat u betalen voor hun fouten Als ik tegenwoordig naar de voerprijzen kijk dan wordt mij één ding wel duidelijk. Op deze manier is varkenshouden alleen interessant bij prijzen van minimaal 1,80 per kg geslacht gewicht en een opbrengst van 65,= per big. Ik vraag me af waarom die voerprijzen zo zijn gestegen. Als ik dan nog eens goed naar die voerfabrieken kijk dan kom ik tot de conclusie dat ze een slechte inkoop hebben gedaan die ze vervolgens aan de varkenshouder doorrekenen. Het is toch duidelijk dat als de inkoper de markt goed had geanalyseerd, het gros van de grondstoffen in april/mei 2007 al was ingekocht tegen nog redelijk normale prijzen? Op de termijnmarkt hadden ze hun inkoop toch kunnen indekken? Een inkoper met visie die een goede analyse van de markt maakt, wist toch dat er erg veel naar de biogasinstallaties zou gaan, dat de oogsten wereldwijd waarschijnlijk zouden tegenvallen en hoe groot het areaal aan granen in de wereld is? Hieruit had toch de conclusie moeten komen om tot half 2008 de prijzen van de grondstoffen vast te leggen? Blijkbaar vindt de voerindustrie dit niet zo belangrijk, want het gaat hen alleen om de marge en het risico wordt afgewenteld op de boer. Die conclusie trek ik omdat wij als varkenshouders de rekening moeten betalen van hun onjuiste inkoopbeleid. Er is niet één fabriek die tegen problemen aanloopt door haar inkoopbeleid, want ze rekenen het gewoon door naar de varkenshouder. De vertegenwoordiger van diezelfde voerfabriek die ook mee klaagt met de boer dat de mestprijzen zo hoog zijn, voert zelf bijna wekelijks een verhoging door. Wij als varkenshouders moeten dan ook diezelfde voerfabriek aanspreken op haar manier van werken, want ik heb als varkenshouder een hekel aan bedrijven die hun eigen fouten aan mij in rekening brengen. Ik vind dat wij als varkenshouder de plicht hebben hen te wijzen op de hoge voerprijzen die grotendeels door hen zelf zijn bepaald. Als diezelfde voerfabriek nu over 2007/2008 een fors verlies zou lijden, dan kreeg ik nog enigszins het gevoel dat ze een deel van haar fouten zelf betaalde. Ik zie echter alleen maar dat men trots is dat hun winst weer zoveel meer is gestegen en dat dit over de rug van de varkenshouder gebeurt interesseert hen echter blijkbaar weinig. Ook hier gaat het dus weer volgens het BBA principe van Boer Betaalt Alles. Leo Verheijen, lid Dagelijks Bestuur Hof Luxemburg buigt zich over overname HMG door Sovion De NVV en de NBHV willen een principe-uitspraak over de vraag of Sovion nog meer Nederlandse slachterijen zou mogen overnemen, waardoor de vrije marktwerking nog verder in het geding komt. De NBHV en de NVV hadden beroep aangetekend tegen het besluit van de Europese Commissie waarin de overname van HMG door Sovion werd goedgekeurd. NVV en NBHV vinden het van belang om zoveel mogelijk gezonde concurrentie tussen de slachterijen te behouden. Volgens de Europese Commissie hebben de Nederlandse varkenshouders en -handelaren nog voldoende mogelijkheden om hun varkens bij niet-vionslachterijen af te zetten. NBHV en NVV hebben in hun beroepschrift de redenen aangegeven waarom deze keuzevrijheid uiterst beperkt is. Vorige week is er een zitting geweest van het Hof in Luxemburg. Daar hebben wij onze zaak nog een keer mondeling kunnen bepleiten. Het is nu wachten op de uitspraak. Stand van zaken procedure Ziekte van Aujeszky-gelden In 2005 werd door de Hoge Raad het cassatieverzoek van de SER verworpen en werd een eerdere uitspraak van het Gerechtshof definitief. Het Gerechtshof had destijds (2002) uitgesproken dat de varkenshouders in de periode van 1993 tot en met 1998 te veel hadden betaald voor de verplichte enting tegen de Ziekte van Aujeszky. In deze uitspraak werd verder gesteld dat aan de leden van de NVV, na overleg van bewijzen, moet worden terugbetaald: de berekende 10% administratiekosten van de GD; het verschil tussen de door het Landbouwschap vastgestelde prijs en de prijs die de individuele varkenshouder na onderhandeling met de dierenarts voor de enting zou hebben moeten betalen; de wettelijke rente over het teveel betaalde. Stand van zaken Een paar keer heeft de NVV getracht om met de SER tot overeenstemming te komen. De SER was niet toeschietelijk. In 2005 volgde de zogenaamde comparitie van partijen. Dit is een rechtszitting waar op gerechtelijk bevel partijen voor de rechter moeten verschijnen om tot een schikking te komen of nadere uitleg te geven. De NVV heeft op deze zitting bij de rechtbank kunnen toelichten hoe de berekeningen van het verschil tussen de door het Landbouwschap vastgestelde prijs en de prijs die de individuele varkenshouders na onderhandeling met de dierenarts voor de enting zou hebben moeten betalen, tot stand zijn gekomen. In december 2007 is er een Commissie van Deskundigen door de rechtbank benoemd. De NVV heeft haar bewijsmateriaal begin 2008 aan deze commissie overhandigd en toegelicht. Ze kwamen met een aantal vragen en de NVV heeft deze vragen beantwoord. Afgelopen week hebben we met de commissie de vragen en de beantwoording besproken. Hierna maakt de commissie een rapport dat voor de zomer naar de rechtbank zal worden gestuurd. 4 Toetsingskader ammoniak Het kabinet heeft getracht om het toetsingskader voor ammoniak in de directe omgeving van Natura 2000-gebieden en de overige zeer kwetsbare gebieden een wettelijke verankering te geven. Een recente uitspraak van de afdeling van de Raad van State en een advies van de Raad van State over het nieuwe toetsingskader heeft het kabinet doen besluiten het voorstel in te trekken. Anno 2008 is met de uitspraak van de Raad van State en haar advies een patstelling ontstaan. Deze situatie leidt ertoe dat in de praktijk hoge kosten voor onderzoeken gemaakt zullen moeten gaan worden. Deze onderzoeken moeten dan aangeven welk effect de

5 uitbreiding of verplaatsing zal hebben op de natuurwaarden. Dit is niet alleen subjectief maar voor varkenshouders onbetaalbaar en daarmee niet haalbaar. Waarschuwing aan Veerman De NVV is van mening dat dit grote gevolgen heeft met name voor de varkenshouderij. In november 2003 heeft de NVV in een brief aan toenmalig minister Veerman vragen gesteld met betrekking tot een gecorrigeerd bedrijfsemissie-plafond. Hierbij hebben wij erop gewezen dat een uitvloeisel van het ingezette beleid zou kunnen zijn dat de vergunde emissierechten zouden worden gehalveerd. Het ministerie heeft begin 2004 als antwoord gegeven dat er geen sprake van zou zijn dat er inbreuk gepleegd zou worden op bestaande rechten voor het houden van dieren en daarnaast haar verwachting uitgesproken dat voor veehouders die wilden doorgroeien maatwerkoplossingen zouden worden bedacht. Voorstel NVV Om op korte termijn uit de impasse te komen stelt de NVV het volgende voor: 1) heel nadrukkelijk kijken naar de toegestane kritische depositie van de zeer kwetsbare gebieden en aan de hand daarvan werken met vaste drempelwaardes. De NVV stelt bij een lage kritische depositie een drempelwaarde van 15 mol voor en bij een hoge kritische depositie een waarde van 30 mol. Door deze indeling kan worden voorkomen dat bij elke aanvraag voor een milieuvergunning een ecologische inventarisatie nodig is naar de aanwezige Habitattypen en/of -soorten; 2) de totale veehouderij laten zoeken naar mogelijkheden om de emissie van ammoniak zover terug te dringen dat er geen sprake meer is van een uitbreiding. Voor veel diersoorten zijn inmiddels emissiebeperkende stalsystemen beschikbaar. De NVV pleit daarbij voor een zeer royale vergoedingsregeling voor de veehouderij; 3) de veehouderij laten zoeken naar mogelijkheden om de ammoniakuitbreiding van het bedrijf te compenseren door ammoniakemissierechten over te nemen van een bedrijf dat elders in de omgeving gaat stoppen of inkrimpen. Via deze manier van salderen is het mogelijk dat er geen significante gevolgen zijn voor de natuur. Verder gelden wel een paar spelregels: - het zoekgebied moet groot zijn; - er moet een afname van depositie plaatsvinden (gezien vanuit de zeer kwetsbare gebieden). Inzet NVV Het kostenplaatje dat bij het bovenstaande komt kijken, hoort grotendeels op het bord van de overheid thuis. De overheid wil de natuur beschermen en dat is niet goedkoop. De NVV is daarom van mening dat de overheid bereid moet zijn om vermogensschade te vergoeden en als dat niet bespreekbaar is moeten we concluderen dat de doelstellingen niet haalbaar zijn. Dit past binnen hetgeen recent in de milieucommissie van het Europees Parlement heeft plaatsgevonden. Een plan voor extreem strenge regels voor schoon slootwater is daar weggestemd, omdat de kosten niet in verhouding stonden tot de baten. Ammoniak Ons voorstel om uit de impasse te komen betekent niet dat wij ons NVVstandpunt met betrekking tot ammoniak loslaten. De varkenshouderij levert al jaren een bijdrage aan vermindering van de ammoniakuitstoot, terwijl van overheidswege nog nooit wetenschappelijk is aangetoond dat ammoniak schadelijk is. Zie hiervoor ook de ammoniaknotitie van de NVV uit 2000 ( =2&id=9). Marktnieuws Biggen Biggenprijzen De biggenhandel naar Italië (4.000 biggen) en Spanje (5.000 biggen) loopt qua aantallen niet meer. De vaste koppeling op Duitsland loopt goed door. Tevens begint de export richting Polen en overige Oost-Europese landen zoals Hongarije voor een verbeterde prijs goed op gang te komen. Het is kortom gerechtvaardigd, met in het achterhoofd de enorme stijging bij de vleesvarkens, dat er ook een deel van deze verhoging naar de vermeerderaars gaat. Doordat de afgelopen weken veel slachtvarkens zijn geleverd, zowel in Nederland als in Duitsland, zijn er veel plekken vrijgekomen voor biggen. Dit kwam goed uit, want er zijn voldoende biggen. Komende weken wordt het probleem op de biggenmarkt: de kleine restkoppels die normaal richting Spanje worden afgezet. Deze zullen qua prijs enorm dalen. Tegen de tijd dat deze biggen vleesvarken zijn is het vakantieseizoen in Spanje namelijk voorbij. Maar wanneer Nederlandse exporteurs toch aandringen bij de Spaanse importeur zullen ze nog wel biggen afnemen tegen een veel lagere prijs. In Nederland vinden we dan ook dat de producenten van biggen naar een Nederlandse biggenprijs betaald moeten worden, die niet afhankelijk is van wat de biggen naar Spanje opbrengen. Je kan niet een Nederlandse biggenprijs ophangen aan die paar duizend biggen die wekelijks naar Spanje gaan. In Oost-Europa loopt de export sinds enkele weken goed door. Opmerkelijk is de biggenexport naar Frankrijk (5.000 biggen). We verwachten dat Duitsland komende weken nog wel een enkele keer een plus voor de biggen zal noteren. De grillige Nederlandse biggennoteringen zijn moeilijker te voorspellen omdat het toeslagdeel te groot is, ze niet op de Nederlandse markt zijn gebaseerd en te veel variatie tonen. Goede kwantitatieve en kwalitatieve biggen zullen de komende tijd goed te plaatsen zijn tegen een stabiele tot iets verhoogde prijs. Uit naastgelegen tabel kunt u opmaken dat u met 60 biggen per week meer per vracht 1,50 tot 2,= per big meer opbrengst ontvangt. Uit het NVV Biggenprijzenonderzoek Ter vergelijking worden in onderstaande tabel een tweetal prijzen weergegeven voor NVV standaard biggen van 25 kg, inclusief BTW. wk jaar NVV Biggenprijs NVV BPO prijs ,00 45, ,00 47, ,00 48, ,00 48, ,00 48,01 45,80 47,67 NVV Biggenprijs = notering: verwachtingsprijs voor een big van 25 kg incl. BTW. Wordt wekelijks op vrijdag bekend gemaakt. Toeslagen en kosten zijn in de notering verwerkt. Gemiddelde koppelgrootte is biggen per week. NVV BPO Prijs = gemiddeld door de BPO deelnemers behaalde prijs per big (inclusief BTW, big van 25 kg). Gemiddelde koppelgrootte is biggen per week. 5

6 6 NVV-informatie Secretariaat NVV: Postbus 591, 3770 AN Barneveld TEL FAX NVV-website: INFOLIJN varkensprijzen: ( 0,45/min). De trog verschijnt maandelijks. ISSN Contactpersonen in de regio: regio Noord-Nederland: Nico Vierhoven, Beilen TEL/FAX / regio Salland: Theo Duteweerd, Mariënheem TEL regio Twente: contactadres: Anton Heijmerink TEL/FAX / regio Achterhoek: Michel Schoneveld, Kring van Dorth TEL/FAX / regio Veluwe: Wim van de Fliert, Renswoude TEL/FAX / regio West-Nederland: Co van Ekeren, Zeist TEL/FAX /idem regio Rivierengebied: Erjan Valk, Geldermalsen TEL/FAX / regio Veghel/Oss: Jos van Gerwe, Erp TEL/FAX / regio Midden-Brabant: Jan Mathijssen, Sprang Capelle TEL/FAX regio De Kempen: contactadres: Henri Rijkers, Vessem TEL/FAX / regio Zuidoost-Brabant: Johnny Bouwmans, Bakel TEL/FAX /idem regio Maaskant: Theo Reintjes, St. Hubert TEL/FAX / regio West-Brabant: Frank van de Burg, Alphen (NB) TEL/FAX / regio Noord-Limburg: contactadres: Frank Reijnders, Horst TEL/FAX / De Groene Belangenbehartiger bv Kantoor: Oosteinde 21, 7772 CA Hardenberg tel: fax: DGBbv-website: Marktnieuws Mei 2008 Vleesvarkenprijzen Een forse verhoging zoals we de afgelopen weken hebben meegemaakt geeft vaak in de week daarop, zeker als er dan slecht weer is, een tegenreactie. Het viel de afgelopen weken ook allemaal precies op zijn plaats; mooi weer en vrije dagen en dus bbq-weer. Voor de komende week heeft Duitsland een slachtdag minder. Of Duitsland voldoende varkens heeft voor de komende week is niet geheel duidelijk omdat ook de Spaanse varkens richting Duitsland gaan. Voor de komende week geven de slachterijen in ieder geval aan dat er een pas op de plaats gemaakt moet worden. Het is nu aan de varkenshouder om te zorgen dat deze de komende week toch +1 of +2 ontvangt. Een ander probleem dat invloed heeft op de marktprijs is de VWA. Wanneer de VWA in de planning voor exportkeuring moeilijk doet en de keuring hierdoor op het allerlaatste moment niet door gaat, dan moeten die koppels varkens plotseling op het allerlaatste moment naar een binnenlandse slachterij. Dit gebeurt te vaak en geeft druk op de prijzen. In Zweden wordt op dit moment 1,35 per kg geslacht gewicht betaald terwijl het voer daar enorm duur is. Daar stoppen de varkenshouders op dit moment massaal. Zij laten de schuur Laatste nieuws van DGB Energietarieven gaan flink stijgen per 1 juli 2008 Zoals u inmiddels wellicht uit de media heeft vernomen, zijn de tarieven voor energie hard aan het stijgen. Dit houdt voor elektra en gas in dat er per 1 juli 2008 een forse verhoging zal gaan plaatsvinden. Deze stijging zal verreweg de stevigste sinds tijden zijn. De verwachting is dat de elektratarieven enkele centen per KWh omhoog gaan, terwijl voor gas een stijging van rond de 3 à 4 cent niet ondenkbaar is. Een gemiddelde veehouderij ( KWh en m3) zal, wanneer zij de energietarieven niet heeft vastgezet, hierdoor circa 1.500,= extra kwijt zijn komend jaar. Kies voor een vaste prijs voor bepaalde tijd DGB Energie biedt u vaste tarieven. Deze tarieven kunnen voor meerdere jaren worden vastgezet en zullen dan ook niet wijzigen, met als voordeel dat u niet te maken krijgt met stijgende energieprijzen. Veehouderijen, bedrijven en particulieren die reeds klant van DGB Energie zijn profiteren hier op dit moment al van. leeg liggen. Het één en ander wordt mede veroorzaakt doordat Zweden overspoeld wordt met varkens vanuit Denemarken. Een daling van 10% van de varkensstapel wordt voorzien. Voor de komende weken denken we dat het aan de kunst van de varkenshouder individueel ligt of hij er een meerprijs weet te bemachtigen. Zoals het er nu naar uitziet gaat het weer u in ieder geval ondersteunen. Uit het NVV Varkensprijzenonderzoek In deze tabel wordt de NVV Producenten Referentieprijs weergegeven naast het gemiddelde van de door deelnemers behaalde resultaten. wk jaar NVV prod.ref.prijs NVV vpo prijs ,36 1, ,40 1, ,40 1, ,40 1, ,42 1,43 1,396 1,413 NVV Producenten Referentieprijs = verwachtingsprijs voor een standaardvarken van 90 kg, 56% vlees type A, incl. toeslagen, min alle kosten. NVV VPO kg prijs = gemiddeld door de VPO deelnemers behaalde prijs (o.b.v. handelsafspraken, per kg, standaard varken 90 kg, 56% vlees, type A). Meld u aan bij DGB Energie voor 1 juni a.s U heeft geen zin in een torenhoge energierekening? Meld u dan vóór 1 juni 2008 bij DGB Energie aan. Wees er snel bij, want er is nog enige ruimte in ons collectief (vol is vol). Sluit daarom nu een contract tegen de huidige tarieven af. Wij zorgen er dan voor dat uw huidige energieleverancier wordt opgezegd (hierbij is het van belang om te weten dat de standaard opzegtermijn 30 dagen is). Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u vanaf 1 juli 2008 energie van DGB Energie krijgt. Wij zorgen er uiteraard voor dat de overstap probleemloos verloopt. Heeft u op dit moment nog een doorlopend contract, neem dan contact met ons op om eventuele mogelijkheden te bespreken. Iedereen is welkom als klant bij DGB! Combinatievoordeel op gas vervalt per 1 juli a.s Klanten die voor 1 juli 2008 instappen profiteren nog van het combinatievoordeel (elektra en gas) waardoor zij een korting op het gastarief krijgen. Dit is tevens de laatste mogelijkheid om van dit combinatievoordeel te profiteren omdat deze na 1 juli komt te vervallen. De klanten die reeds bij DGB Energie zitten behouden dit voordeel echter wel, omdat we graag iets extra s willen doen voor onze trouwe klanten. Zie hiernaast voor onze adresgegevens.

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008 Aujeszky gelden De afgelopen maanden heeft het College van Deskundigen Ziekte van Aujeszky gelden (CvD ZvA) het bewijsmateriaal

Nadere informatie

Eindelijk duidelijkheid op mestdossier

Eindelijk duidelijkheid op mestdossier Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 193 - oktober 2011 - extra editie ZvA-procedure Zeugenopkoopplan World Pork Conference Eindelijk duidelijkheid op mestdossier Bron: PVV Woensdag 28 september

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? De Rabobank verwacht een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Aan het einde

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 1 juli 2013 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige verdeling

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 6 januari 2014 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 Megabedrijven In de media wordt momenteel veel aandacht besteed aan de vergunningaanvragen van een aantal bedrijven in voornamelijk

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 160, oktober 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 160, oktober 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 160, oktober 2008 Cursussen verdoofd castreren van start Vanaf begin oktober is begonnen met het geven van de cursussen verdoofd castreren. Deze

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 De consument is nu aan zet! De NVV heeft op 29 november jl. de Verklaring van Noordwijk mede ondertekend. In deze Verklaring

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf De markt voor de varkenshouderij in Nederland Structuur In Nederland worden op ongeveer 1. bedrijven varkens gehouden. Het aantal bedrijven met varkens is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen (figuur

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 Minister Donner moet onderzoek doen naar gang van zaken bij PVV Zoals in de vorige Trog al gemeld heeft de huidige voorzitter

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008 Advies aan Hoge Raad; fosfaatheffingen MINAS onrechtmatig Eind december heeft Advocaat Generaal (AG) mr. Nielen een advies

Nadere informatie

Reconstructie Brabant

Reconstructie Brabant trog 144 18-04-2007 16:03 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 144, april 2007 Reconstructie Brabant NVV dwingt individuele toetsing af en haalt dus de kern van de reconstructie

Nadere informatie

Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland

Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland Benny ten Thije Select Porc B.V. -> Va-handel Dijk Biggenbemiddeling in binnen- en buitenland Varkensproductie Varkensproductie wereldwijd - 1,3 miljard

Nadere informatie

Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel

Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel Voorbeelden van onderwerpen en projecten Introductie Een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel is een inspirerende ervaring. Op

Nadere informatie

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst z Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst Richard Soons Secretaris Werkgroep Varkens Taskforce Antibioticaresistentie Presentatie 1. Introductie POV 2. Aanleiding/afspraken antibiotica aanpak

Nadere informatie

Mestmarkt en mestverwerking

Mestmarkt en mestverwerking Mestmarkt en mestverwerking Jaap Uenk DOFCO BV, Twello VAB, 22 september 2015 Inhoud Introductie Stand van zaken mestverwerking (Technieken, producten, markten en capaciteit) (8) Waarom is verwerking nog

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008 EU-studie margeverdeling Op initiatief van de Nederlandse CDA EU-parlementariër Esther de Lange heeft het Europese Parlement

Nadere informatie

Draagvlak bij burgers voor duurzaamheid. Corjan Brink, Theo Aalbers, Kees Vringer

Draagvlak bij burgers voor duurzaamheid. Corjan Brink, Theo Aalbers, Kees Vringer Draagvlak bij burgers voor duurzaamheid Corjan Brink, Theo Aalbers, Kees Vringer Samenvatting Burgers verwachten dat de overheid het voortouw neemt bij het aanpakken van duurzaamheidsproblemen. In deze

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009 MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar Op vrijdag 3 april jl. heeft de Hoge Raad in Den

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 q v = 200 1,25 + 450 = 200 q a

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt Na een teleurstellend vierde kwartaal in het vorige jaar, start

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

van wedloop naar kringloop

van wedloop naar kringloop Trajecten Mineralen: van wedloop naar kringloop Uitwerking stelsel verantwoorde mestafzet en verplichte mestverwerking & Invulling 5 e AP Nitraatrichtlijn LTO April 2012 Mark Heijmans Concept Opzet Aftrap

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 2 januari 2012 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige

Nadere informatie

Van generiek mestbeleid naar individuele verantwoordelijkheid. Harry Kager LTO Nederland

Van generiek mestbeleid naar individuele verantwoordelijkheid. Harry Kager LTO Nederland Van generiek mestbeleid naar individuele verantwoordelijkheid Harry Kager LTO Nederland Mestbeleid: schaken op vele borden Mestbeleid Nitraatrichtlijn leidend, daarnaast Kaderrichtlijn Water, Periodieke

Nadere informatie

Mestbeleid 2014 begint nu

Mestbeleid 2014 begint nu Mestbeleid 2014 begint nu Kees van Ham DLV Intensief Advies BV 06 26 54 80 10 k.van.ham@dlv.nl Mestbeleid 2014 Programma: Nieuwe beleid Productie Nederland Gebruiksnormen fosfaat en stikstof Verwerkingsplicht

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Verwerken van (groene) biomassa en mest:

Verwerken van (groene) biomassa en mest: Verwerken van (groene) biomassa en mest: kan dat samen? Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie CUMELA Nederland Sector: 3.000 ondernemers 30.000 medewerkers Jaaromzet 4 miljard Cumelabedrijven:

Nadere informatie

Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden

Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden 4luikFolder/NW.indd 1 09-07-2007 11:35:47 Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden Afspraken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa)

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Lees ter voorbereiding onderstaande teksten. Het milieu De Europese Unie werkt aan de bescherming en verbetering van

Nadere informatie

Toespraak t.g.v. de uitreiking van Phytofar Instituut prijzen 2015

Toespraak t.g.v. de uitreiking van Phytofar Instituut prijzen 2015 Toespraak t.g.v. de uitreiking van Phytofar Instituut prijzen 2015 Joris Relaes Brussel, 5 november 2015 Waar ga ik het niet over hebben? Een vergeten verjaardag: 20 jaar WTO 1995-2015 Naar een geglobaliseerde

Nadere informatie

Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky

Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 133, april 2006 Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky In het PVV-bestuur van 12 april is met overgrote meerderheid besloten om

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 4 juli 2011 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige verdeling

Nadere informatie

AANGETEKEND Provincie Noord-Brabant Gedeputeerde Staten Postbus MC s-hertogenbosch

AANGETEKEND Provincie Noord-Brabant Gedeputeerde Staten Postbus MC s-hertogenbosch AANGETEKEND Provincie Noord-Brabant Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Onderwerp: sommatie maatregelenpakket zorgvuldige veehouderij [Plaats invullen], [datum invullen] Hoogedelgestrenge

Nadere informatie

Database dier- geneesmidde- lenverbruik

Database dier- geneesmidde- lenverbruik trog 145 21-05-2007 15:33 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 145, mei 2007 Database dier- geneesmidde- lenverbruik In de april vergadering van het Landelijk Bestuur (LB) van de

Nadere informatie

Eindexamen economie pilot havo 2009 - I

Eindexamen economie pilot havo 2009 - I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 ja Een voorbeeld van een juiste

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 149, oktober 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 149, oktober 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 149, oktober 2007 Mineralenquotum opnieuw op de agenda? De NVV heeft in een brief aan Minister Verburg opheldering gevraagd over hoe zij in de

Nadere informatie

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Dit is de mailwisseling die wij hadden met Hans Baaij (Varkens in Nood) en Wim van den Brink (Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie) naar aanleiding van

Nadere informatie

Mestverwerking in De Peel

Mestverwerking in De Peel Mestverwerking in De Peel Mestverwerking Jan van Hoof, Jeanne Stoks, Wim Verbruggen Maart 2012 Agenda Doel van de avond Wat is mest? Wat is het mestprobleem? Waar komt mest vandaan? Hoeveel mest is er?

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Voorsprong met mineralen

Voorsprong met mineralen Voorsprong met mineralen Samen staan de sectoren sterker Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door LTO Gelderland, Overijssel en de Rabobank. Circulaire Economie Nieuwe toverwoord of kansrijke uitdaging

Nadere informatie

Eindelijk gerechtigheid in Minas-procedure

Eindelijk gerechtigheid in Minas-procedure Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 132, maart 2006 Eindelijk gerechtigheid in Minas-procedure Het Hof in Den Bosch heeft afgelopen 23 februari in haar vonnis de grondslag voor de Minas-heffingen

Nadere informatie

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007 trog 146 20-06-2007 10:04 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007 Nieuw NVV-logo Op de Algemene Ledenvergadering van de NVV is op 11 juni jl. het nieuwe NVV-logo gepresenteerd.

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007 Reconstructie mislukt De positie van de varkenshouder en zijn gezin moet worden hersteld in het reconstructieproces. Dit heeft de

Nadere informatie

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC LEI Wageningen UR: Co Daatselaar Aanleiding en doelstellingen onderzoek Veel mest elders af te zetten tegen hoge kosten, druk verlichten

Nadere informatie

Producenten Organisatie Varkenshouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten organisaties onder de loep 31 Mei 2016 Beleidsplan Recept voor Duurzaam Varkensvlees Wij bepalen zelf onze toekomst! Van reactief naar proactief (Business

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans

Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans directie/afdeling RO/afdeling RBA contactpersoon E. ten Cate telefoon 0182-588976 uw kenmerk onderwerp reactie op uw vragen over klimaatdoelstellingen Gouda

Nadere informatie

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 0 Experts verwachten een volumegroei van ~20% tot 2020 door het afschaffen van de quota... Nederlandse melkproductie (mln kg/jaar) 14,000

Nadere informatie

Datum 10 januari 2015 Betreft Beantwoording vragen over de energierekening huishoudens cf. de NEV 2014

Datum 10 januari 2015 Betreft Beantwoording vragen over de energierekening huishoudens cf. de NEV 2014 >Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn ( ): proces en stand van zaken. Inhoud

Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn ( ): proces en stand van zaken. Inhoud Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021): proces en stand van zaken Themadag Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen 16 februari 2017 Erik Mulleneers, Projectleider zesde actieprogramma

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting 2015132-2. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting 2015132-2. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015132-2 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Het ontwikkelen van voeders en voersupplementen die de gezondheid van varkens ondersteunen. 1.2 Looptijd van het project

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Registratie bedrijf doorgeven bedrijfsgegevens relatienummer locatie(s) Eenmalig, bij start van uw bedrijf. Ja. Wijzigingen binnen 30 dagen doorgeven

Nadere informatie

Vereisten voor ammoniakreductie

Vereisten voor ammoniakreductie Vereisten voor ammoniakreductie 13-11-2012 Welke maatregelen zijn noodzakelijk om de depositie van ammoniak op de Natura2000- natuurgebieden in de Peelregio omlaag te krijgen? Samenvatting De reductie

Nadere informatie

Wyno Zwanenburg nieuwe NVV-voorzitter

Wyno Zwanenburg nieuwe NVV-voorzitter Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 135, juni 2006 Wyno Zwanenburg nieuwe NVV-voorzitter Maandag 12 juni jl. werd Wyno Zwanenburg bij acclamatie en dus unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten?

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten? ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WONINGZOEKENDEN Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing? Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, op elke bemiddelingsovereenkomst die wij met

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Dioxineverontreiniging voer roept vragen op

Dioxineverontreiniging voer roept vragen op Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 178 - mei 2010 DeTrog ALV NVV Op 14 juni a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van de NVV plaats. Leden van de NVV hebben reeds een uitnodiging ontvangen.

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II 3 Antwoordmodel Migratie en Vervoer 1 A: de leeftijdsgroep 20 35 jaar 1 B: Voorbeelden van juiste redenen zijn: De mensen uit deze leeftijdsgroep: zijn gemotiveerd om (aan het begin van hun werkzame leven)

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

Mijn varken. algemene ontwikkelingen en de meerwaarde

Mijn varken. algemene ontwikkelingen en de meerwaarde Mijn varken. algemene ontwikkelingen en de meerwaarde het varken centraal 29 oktober 2014, Geert van der Peet Inhoud Mogelijkheden RFID, maar geen doorbraak - Algemene ontwikkelingen en onderzoek Kansen

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden trog 143 21-03-2007 10:25 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden Woensdag 14 maart jl.

Nadere informatie

Vooruitzichten granen en weersomstandigheden. Verkopen uit interventie

Vooruitzichten granen en weersomstandigheden. Verkopen uit interventie Datum: 26/05/2011 Onderwerp: Beheerscomité granen Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Europese Commissie : C5 Robin.thiers@lv.vlaanderen.be Departement Landbouw en Visserij Afdeling

Nadere informatie

Datum 11 mei 2017 Betreft Kamervragen van het lid Wiersma (VVD) overover kinderbijslag in het buitenland

Datum 11 mei 2017 Betreft Kamervragen van het lid Wiersma (VVD) overover kinderbijslag in het buitenland > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

PAS en Besluit huisvesting. LTO bijeenkomst Oost Achterhoek 23 november 2015

PAS en Besluit huisvesting. LTO bijeenkomst Oost Achterhoek 23 november 2015 PAS en Besluit huisvesting LTO bijeenkomst Oost Achterhoek 23 november 2015 Wat doet Rombou? Onderwerpen o PAS o Besluit huisvesting/nieuwe RAV o Gedoogbeleid actieplan ammoniak o Voorbeeld o Vragen Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

NVV laat het er niet bij zitten

NVV laat het er niet bij zitten Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 137, september 2006 NVV laat het er niet bij zitten In het Landelijke Bestuur (LB) van 31 augustus heeft de NVV zich beraden op de uitkomst van het kort

Nadere informatie

Het mestdecreet Waar staan we er (voor)?

Het mestdecreet Waar staan we er (voor)? Het mestdecreet Waar staan we er (voor)? Tongeren, 25 januari 2011 Poperinge, 26 januari 2011 Bocholt, 27 januari 2011 Hoogstraten, 3 februari 2011 Oudenaarde, 8 februari 2011 Waarom? Huidige actieprogramma

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Slagvaardig met geld!

Slagvaardig met geld! Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Slagvaardig met geld! 1 maximumscore 2 voorbeelden van juiste voordelen: Hij kan het drumstel direct kopen (en gebruiken). Hij

Nadere informatie

Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansenbedrijven

Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansenbedrijven Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansenbedrijven Aart Evers, Michel de Haan en Gerjan Hilhorst In 2014 is het mestbeleid behoorlijk gewijzigd. Dit leidt in het algemeen tot meer mestafvoer

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief

Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief Conferentie Keuzes voor landbouw en veehouderij Huidige mondiale impact van veehouderij Biodiversiteit, aandeel 30% in mondiaal verlies

Nadere informatie

31 Technische resultaten

31 Technische resultaten 31 Technische resultaten De varkenshouderij heeft gedurende de laatste drie decennia een indrukwekkende vooruitgang geboekt. In deze periode, waarin het totaal aantal varkens en het aantal varkens per

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 037 Mestbeleid Nr. 139 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 december 2014 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kobespa Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet.

Kobespa Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet. Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet. Energie is schaars, duur en zal nog duurder worden. Voor de continuïteit van uw organisatie dus alle reden om niet meer te betalen dan strikt noodzakelijk

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft ledenraadpleging collectieve zorgverzekering uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 bijlage(n)

Nadere informatie

GroenLinks Bronckhorst. Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015

GroenLinks Bronckhorst. Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015 GroenLinks Bronckhorst Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015 Waarom co-vergisten Omdat de meststoffenwet veehouders verplicht de overtollige (mineralen in de) mest te ver(be)werken

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 157, juni 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 157, juni 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 157, juni 2008 Wyno Zwanenburg herkozen tot voorzitter NVV Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVV op 16 juni jl.

Nadere informatie

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Dit zijn wij En dit is wat we beloven Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Onze klanten Ruim 700.000 consumenten in heel Nederland Ons adres Willemsplein 4, 5211 AK Den Bosch

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2004-I

Eindexamen economie 1-2 havo 2004-I 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juist antwoord

Nadere informatie

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011 Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs December 2011 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-,

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo I

Eindexamen economie vwo I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave maximumscore 2 Door de vermindering van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Marktprijzen Macro-economie Markten in mineur Afgelopen week De angst voor een wereldwijde economische vertraging is weer toegenomen na een slechte

Nadere informatie

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014 Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij Januari 2014 Opening Actualiteiten GLB Diergezondheid Q koorts claim Productschap Zuivel Melkprijsvergelijking BZV Bokkenproject

Nadere informatie