Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008"

Transcriptie

1 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 NVV ondertekent Convenant Schoon en Zuinig niet! De NVV heeft recent kennis genomen van een conceptversie van het Convenant Schoon en Zuinig. Dit Convenant is door ambtenaren van LNV aan de NVV gepresenteerd en toegelicht. De NVV is daarna gevraagd dit Convenant mede te ondertekenen. De NVV heeft geconcludeerd niet te kunnen instemmen met dit voorliggende Convenant. Aan dit besluit van de NVV liggen diverse motieven en argumenten ten grondslag. Proces Allereerst is de NVV teleurgesteld dat we pas in het ultieme eindstadium bij een dergelijk Convenant werden betrokken. Dat betekent dat de NVV geen inbreng heeft kunnen leveren en dus met een kant en klaar document is geconfronteerd. Hiermee wordt geen recht gedaan aan de positie die de NVV inmiddels in de loop der jaren heeft opgebouwd en verworven. WAT IS HET CONVENANT SCHOON EN ZUINIG? In het Coalitieakkoord van de regeringsfracties is als doel gesteld een reductie van 30% broeikasgasemissies in 2020 ten opzichte van 1990, liefst in Europees verband, alsmede een aandeel van 20% hernieuwbare energie in 2020 en een energiebesparingtempo van 2% per jaar. Verder is de ambitie uitgesproken om in Zwakke toezeggingen overheid In het Convenant dat ons is voorgelegd is er verder, in de ogen van de NVV, sprake van te vrijblijvende en zwakke terminologie waar het gaat om de taak en de rol van de overheid bij het realiseren van doelen. Helaas hebben we in de varkenshouderij hier slechte ervaringen mee zoals bijvoorbeeld het inhoud geven vanuit de overheid aan toezeggingen omtrent het realiseren van Spoor 2 (mestdistributie) en recent het werkelijk inhoud geven aan de erkenning van kunstmestvervangers. Ook missen wij, waar het gaat over de rol van de overheid, duidelijkheid over consistent beleid. Tuinbouw een eigen plaats Een andere procedurele opmerking, die de NVV ook in de gesprekken kenbaar heeft gemaakt, is het feit dat het voor de glastuinbouw mogelijk is gemaakt een eigen plaats in het Convenant te bedingen. De NVV vindt dit ook voor de varkenshouderij gewenst om zo eigenstandig gepositioneerd te zijn. Ook constateert de NVV dat in het stuk over de glastuinbouw er aan de inspanningen en afspraken zowel toezeggingen van financiële aard worden gedaan als ook mogelijkheden tot ontwikkeling vanuit de overheid worden beloofd. Dat staat in schril contrast met de toon en inhoud waar het over de andere sectoren gaat. Kunstmest Inhoudelijk heeft de NVV ook nog wat open aanmerkingen op het Convenant. Bijvoorbeeld dat er geen enkel woord in het Convenant staat over het feit dat de overheid uit oogpunt van duurzaamheid eigenlijk zou moeten streven naar het zoveel mogelijk vervangen van, milieuonvriendelijk geproduceerde, kunstmest door dierlijke mest. Dit is in onze ogen een gemiste kans. Hier zou desnoods het streven naar of een ambitie voor meer wettelijke ruimte voor het toepassen van ver- en/of bewerkte dierlijke mest op zijn plaats zijn in Nederland één van de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa te hebben. LTO akkoord In november 2007 heeft het kabinet hierover al een duurzaamheidakkoord gesloten met VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. In dit akkoord hebben partijen op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de aanpak van het werkprogramma Schoon en Zuinig. Partijen UITNODIGING Minister Verburg komt naar de Algemene ledenvergadering NVV maandagavond 16 juni 2008 in Edda Huzid, Hunnenweg 16 te Voorthuizen KOMT ALLEN!!!! (uitnodiging binnenkort in uw brievenbus) Biobrandstoffen Uit een ander artikel in het Convenant blijkt de ambitie om meer te gaan inzetten op biobrandstoffen. Daardoor zal er nog meer dan nu het geval is schaarste ontstaan aan grondstoffen, wat uiteindelijk zal resulteren in hogere kosten voor ons veevoer. Hier kan de NVV niet mee instemmen. Opwekken energie In weer een ander artikel wordt ervoor gepleit om ook de reststromen vanuit de voedings- en genotsmiddelenindustrie voor de opwekking van duurzame energie aan te gaan wenden. Aangezien vele van deze producten op dit moment aan onze dieren worden gevoerd, zal ook dit resulteren in hogere veevoerprijzen. Co-vergistingsinstallaties Verder worden er streefaantallen (400) genoemd van co-vergistingsinstallaties om biogas op te wekken. De NVV heeft grote twijfels over de werkelijke duurzaamheid van dergelijke ontwikkelingen. Allereerst gaan er producten in dergelijke installaties die ook aan de dieren kunnen worden gevoerd, waardoor nogmaals het effect van voerprijsverhoging optreedt. Maar ook neemt door dergelijke initiatieven, als er verder geen nadere eisen ten aanzien van verwerking worden gesteld, het mestvolume alleen maar toe. Verantwoordelijkheid Voor alle duidelijkheid wil de NVV erop wijzen dat de varkenshouderij niet haar verantwoordelijkheden uit de weg gaat waar het gaat om het nakomen en realiseren van bepaalde milieudoelen. Maar de NVV heeft grote twijfels en vraagtekens of de diverse in dit Convenant voorgestelde maatregelen en inspanningen uiteindelijk werkelijk zullen leiden tot de gewenste resultaten. spraken af dat de detaillering van de hoofdlijnafspraken vorm zal krijgen in convenanten per sector. LTO heeft hierbij besloten om alle sectoren met uitzondering van de tuinbouw op één hoop te gooien. Hierdoor worden in de ogen van de NVV al de over de jaren heen gedane milieu- en energie- inspanningen van de varkenshouderij ook ten voordele gebracht aan de andere sectoren. Ook hier kan de NVV niet mee instemmen. 1

2 Neue holländische Wasserbomben? Op dit moment duiken er overal in de pers verhalen op over de vooruitzichten op de Duitse biggenmarkt als we als Nederland de artikel 10 status voor de Ziekte van Aujeszky hebben. Hierbij hoor ik te veel mensen roepen dat we ook met Nederlandse biggen van een andere genetische kwaliteit in Duitsland onze positie gaan bevechten. Waarbij ik dan meteen denk dat dit met dergelijke biggen dus alleen maar op basis van de prijs zal kunnen. Dat betekent ook dat we met zo n strategie onze positie als goede biggenproducent op termijn aan het ondermijnen zijn. We moeten immers produceren wat de markt vraagt en niet de markt volduwen met een big waarbij het hoofdargument om het af te nemen de lage prijs is en niet de kwaliteit en/of gezondheid. Dat zou dus funest zijn voor onze concurrentiepositie. Het klinkt misschien raar maar ik denk dat we lering moeten trekken uit het lesgeld dat de tomatensector in de negentiger jaren heeft betaald met hun wasserbomben-imago in Duitsland. Door middel van het overvoeren van de markt met een kwalitatief matig product in plaats van vraaggestuurd te leveren, heeft men haar eigen markt qua imago volledig kapotgemaakt. Deze tuinders lieten zich destijds ook vooral leiden door de productiekosten en niet door de verwaarding en opbrengstverhoging. Als Nederlandse varkenshouder moet je dus goed oppassen voor welke markt je produceert en wat deze markt vraagt. Dit geldt trouwens net zo goed voor de vleesvarkens als voor de biggen. Op dit moment zijn er te veel mensen (handelaren, KI s etc.) die een varkenshouder iets adviseren waarvoor men zelf geen enkel risico loopt maar waarmee we in mijn ogen de Nederlandse biggenprijs op termijn geen dienst bewijzen. Werkgroep NVV beoordeelt draaiboek bestrijding Ziekte van Aujeszky Aangezien in de junivergadering van het PVV het bestrijdingsdraaiboek voor de ZvA moet worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat voor de zomer de aanvraag voor de artikel 10 status in Brussel komt te liggen, heeft een werkgroep van de NVV zich over de nieuwste versie van het bestrijdingsdraaiboek 352 overtredingen veetransport in 2007 Na het lezen van deze kop in de pers heeft de NVV eens een berekening op dit aantal losgelaten. Het absolute getal aan overtredingen lijkt veel, maar de NVV had het gevoel dat de conclusie ook zou kunnen zijn: goed gedaan! Natuurlijk is elke overtreding er één te veel maar er is natuurlijk ook een gradatie aan te brengen in de ernst van de overtreding. Berekening We hebben eerst even een berekening gemaakt en kwamen tot de slotsom dat er wekelijks ongeveer vrachten slachtvarkens in het binnenland, 300 vrachten slachtvarkens op export, 158 vrachten biggen op export en dan nog ongeveer 700 vrachten biggen in het binnenland plaatsvinden. Totaal dus jaarlijks meer dan varkenstransporten! Het aantal transporten in de totale veesector is minimaal 2,5 keer zoveel. Dit zou betekenen dat er op 0,1% van de transporten een overtreding is geconstateerd. Daarbij is het ook nog zo dat in 95% van deze gevallen dit zeker niet om dierwelzijn gaat, maar om andere zaken. Dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat er maar in 0,005% van de gevallen een overtreding is die verband houdt met dierwelzijn. gebogen. Inhoudelijk zijn er diverse open aanmerkingen gemaakt, maar in grote lijnen kan de werkgroep zich in de inhoud van het draaiboek vinden. Omdat ook de andere vraag- en discussiepunten over verantwoordelijkheden en bestrijding inmiddels zijn opgelost, staat verder niets meer een formele aanvraag naar de artikel 10 status in de weg. De bedoeling is dat na de zomer men in Brussel de knoop zal doorhakken, maar op dit moment is nog onduidelijk hoe lang dit op zich zal laten wachten. Een pluim voor de sector Een ministerie van Landbouw zou eigenlijk na het constateren van dit soort cijfers een pluim aan de sector moeten geven. Natuurlijk kan het altijd nog beter, maar ook dit soort cijfers zijn werkelijkheid en daar kunnen we als varkens- en transportsector met recht ook trots op zijn. Daarom vindt de NVV het betreurenswaardig dat vele partijen in de sector zich te makkelijk laten meeslepen in een negatieve discussie over de wijze waarop wij onze dieren transporteren. Verantwoordelijkheid Uiteraard hebben we ook als varkenshouders een verantwoordelijkheid bij het transport van onze varkens en dat is ook de reden dat de NVV een voorstander is van het nieuwe keurmerk Dierwaardig Vervoer. Inmiddels groeit het aantal deelnemers in het nieuwe kwaliteitssysteem ook nog steeds, wat eveneens een signaal is dat een groot aantal ondernemers bewust bezig is om de zaken nog beter voor elkaar te hebben. Maar uiteindelijk blijft het werken met levende dieren en blijft het mensenwerk waardoor een absolute garantie op geen enkele overtreding niet kan worden gegeven. Uit bovenstaande berekening moeten we concluderen dat we elkaar op een dergelijk moment ook niet meteen een probleem moeten aanpraten. NVV AGENDA 29 mei 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 3 juni 2008, uur, ledenvergadering Regio Midden Brabant, De Hooikar te Gilze 16 juni 2008, Algemene Ledenvergadering, Edda Huzid te Voorthuizen 26 juni 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren Zij steunen de vakbond Talloze bedrijven sponsoren de NVV, o.a. 2 De voorzitter Wyno Zwanenburg Accolade Adm. & Adviesgroep te Tilburg A.v.d. Broek intern. Varkens- /Mesthandel te Lierop Dopharma te Raamsdonksveer Nysingh advocaten - notarissen te Apeldoorn Fransen Gerrits BV te Erp Isodorus Mengvoeders BV te Weert

3 EU-commissie bezoekt mestverwerkers In het kader van het beoordelen van een verzoek van Nederland voor het toekennen en breder toepassen van kunstmestvervangers, bezoekt een delegatie van het Nitraat Comité van de EU op 3 juni Nederland. Bij dit bezoek worden twee mestverwerkers bezocht om de commissieleden een betere kijk te geven op en meer vertrouwen in de richting die Nederland op wil met dergelijke technieken. Aangezien ook de NVV nauw betrokken is bij de aanvraag richting Brussel zal ook de NVV bij dit bezoek aanwezig zijn. Inzet NVV Voor de NVV is het belangrijk dat er meer mogelijkheden en verruimingen komen om producten uit mestver- en -bewerking te kunnen gaan toepassen bovenop de huidige gebruiksnormen dierlijke mest. Deze producten vervangen in veel gevallen de kunstmest en moeten dan ook als zodanig kunnen worden toegepast. Verder zouden deze (vaste) producten ook op andere momenten moeten mogen worden toegepast als dit gebeurt in het kader van bodemverbeteraar of om het organische stofgehalte op te krikken. Derogatie Volgens de NVV moet LNV in de gesprekken met Brussel over de nieuwe derogatie ervoor zorgen dat er andere voorwaarden en/of spelregels aan een eventuele nieuwe derogatie worden gekoppeld. De huidige derogatie heeft voor de varkenshouderij geleid tot onaanvaardbare zijeffecten. Die vervolgens weer geresulteerd hebben in een enorme kostenverhoging van de mestafvoerkosten en een kunstmatig gestuurde druk op de mestmarkt. Daarom mag een volgende derogatie absoluut niet beperkt blijven tot mest van graasdieren! Level Playing Field Ook in het kader van het Level Playing Field zal Nederland in haar gesprekken met Brussel erop moeten wijzen dat andere lidstaten andere voorwaarden/ spelregels bij hun derogatie hebben mogen toepassen. Zo is bijvoorbeeld in België het toepassen van bewerkte varkensmest op derogatiebedrijven wel toegestaan. Dergelijke ruimte en mogelijkheden moet Nederland ook bedingen zodat dit een impuls gaat geven aan Nederlandse mestver- en -bewerkingsinitiatieven. Door ervoor te pleiten dat hokdierenmest ook gewoon op derogatiebedrijven mag worden toegepast, zal er meer dierlijke mest toegepast gaan worden. Vooral door het beter passend maken van de fosfaat- en stikstofbalans op deze bedrijven zal men dierlijke mest in plaats van kunstmest kunnen gaan gebruiken. Met deze toegenomen plaatsingsruimte is er geen enkele sprake van een toenemend milieurisico. Sterker nog, door terugdringing van kunstmest is er milieuwinst te halen. Milieurisico Wat betreft het milieurisico vindt de NVV dat produceren van mest geen milieurisico is, maar dat het milieurisico pas aan de orde komt bij aanwending. Waarbij moet worden opgemerkt dat hoe groter de financiële belangen zijn (mestafvoerkosten, marge van de intermediair, geld ontvangen bij mest, kunstmestprijzen), hoe hoger de fraudedruk is. Dat pleit dus voor een simpele robuuste derogatie waarbij deze nadelige zijeffecten worden weggenomen. Dus ook afschaffen van de monopoliepositie die de intermediairs hebben opgebouwd als gevolg van de huidige nationale wetgeving. Andere EU-lidstaten Door verder het, verplichte en volstrekt onbetrouwbare, bemonsteren en analyseren af te schaffen, worden de administratieve lasten pas echt verlicht. Zoals al langer bekend, is de NVV, net zoals vrijwel alle lidstaten in de EU, voorstander van een (verfijnd) forfaitair systeem. Dit is zeker zo milieuzeker als het huidige systeem. Toeslagrechten Verder hebben we als varkenshouderij ook enorm veel plaatsingsruimte verloren als gevolg van de cross compliance. Vooral op bedrijven die voor hun inkomen erg afhankelijk zijn van toeslagrechten zoals ook melkvee- en akkerbouwbedrijven. Op de melkveebedrijven zou, zoals eerder gemeld, verwerkte varkensmest (in plaats van kunstmest) goed kunnen passen en op de akkerbouwbedrijven zou men tot de werkelijk beschikbare plaatsingsruimte kunnen bemesten met varkensmest. En niet voor 60 à 70% zoals nu het geval is. Bodemvruchtbaarheid Er zijn nog twee argumenten om te pleiten voor het breder toelaten van be- en verwerkte mest. Beide in het kader van het zogenaamde "mest op maat". De eerste is de bodemvruchtbaarheid op zowel de korte als de langere termijn. Door het steeds verder aanscherpen van de gebruiksnorm en de onbalans tussen de fosfaat- en stikstofnorm hierin, komt het bemesten per teelt steeds preciezer. Maar ook het steeds kortere uitrijdseizoen doet op termijn geen goed aan de humus en organische stofgehaltes van de grond. De criteria van het uitrijdseizoen zijn volledig gebaseerd op de opname van het gewas dat op dat moment wordt geteeld en gaan volledig voorbij aan de lange termijn effecten voor de bodem. Waarbij bekend is dat door verlaging van het organisch stofgehalte eventuele uitspoelinggevoeligheid kan toenemen. Dus ook hier is een verruiming van het toepassen van be- en/of verwerkte dierlijke mest op andere tijdstippen (seizoenen) volstrekt milieuverantwoord en komt het tegemoet aan goede landbouwpraktijk. Duurzaamheid Ten tweede is het in het kader van duurzaamheid en de wereldwijde schaarste van fosfaat volledig verantwoord om te pleiten voor het creëren van openingen om met goede landbouwpraktijk via be- en/of verwerkte producten de gewassen te bemesten. Ook dit zal geen enkel aanvullend milieurisico geven. De NVV ziet de schaarste van fosfaat als een unieke kans om de beschikbare en aanwezige mest beter te verwaarden en tot zijn recht te laten komen. Ook wettelijke verruiming hiervan zal een impuls kunnen geven aan mestver- en -bewerkingsinitiatieven. NVV mestvisie: mineralen zijn mineralen De NVV is op dit moment op diverse terreinen druk bezig op het dossier mest. Naast betrokkenheid bij het masterplan mest, de innovatieagenda mest en de kunstmestvervangers is de NVV de laatste hand aan het leggen aan een complete visie op het thema mest. Hierin zal de NVV uiteenzetten welke kant het op moet qua markt en beleid op het gebied van mest. Door komende weken met deze visie te komen hoopt de NVV ook input te kunnen leveren in de gesprekken met Brussel over een eventuele nieuwe derogatie en de spelregels die daarbij horen. NVV service Wilt u via de NVV op de hoogte worden gehouden van interessante en vaak actuele informatie over de varkenshouderij? U kunt zich daarvoor kosteloos abonneren. Op de NVV-site (www.nvv.nl) kunt u zich opgeven. 3

4 De mening van... Voerfabriek laat u betalen voor hun fouten Als ik tegenwoordig naar de voerprijzen kijk dan wordt mij één ding wel duidelijk. Op deze manier is varkenshouden alleen interessant bij prijzen van minimaal 1,80 per kg geslacht gewicht en een opbrengst van 65,= per big. Ik vraag me af waarom die voerprijzen zo zijn gestegen. Als ik dan nog eens goed naar die voerfabrieken kijk dan kom ik tot de conclusie dat ze een slechte inkoop hebben gedaan die ze vervolgens aan de varkenshouder doorrekenen. Het is toch duidelijk dat als de inkoper de markt goed had geanalyseerd, het gros van de grondstoffen in april/mei 2007 al was ingekocht tegen nog redelijk normale prijzen? Op de termijnmarkt hadden ze hun inkoop toch kunnen indekken? Een inkoper met visie die een goede analyse van de markt maakt, wist toch dat er erg veel naar de biogasinstallaties zou gaan, dat de oogsten wereldwijd waarschijnlijk zouden tegenvallen en hoe groot het areaal aan granen in de wereld is? Hieruit had toch de conclusie moeten komen om tot half 2008 de prijzen van de grondstoffen vast te leggen? Blijkbaar vindt de voerindustrie dit niet zo belangrijk, want het gaat hen alleen om de marge en het risico wordt afgewenteld op de boer. Die conclusie trek ik omdat wij als varkenshouders de rekening moeten betalen van hun onjuiste inkoopbeleid. Er is niet één fabriek die tegen problemen aanloopt door haar inkoopbeleid, want ze rekenen het gewoon door naar de varkenshouder. De vertegenwoordiger van diezelfde voerfabriek die ook mee klaagt met de boer dat de mestprijzen zo hoog zijn, voert zelf bijna wekelijks een verhoging door. Wij als varkenshouders moeten dan ook diezelfde voerfabriek aanspreken op haar manier van werken, want ik heb als varkenshouder een hekel aan bedrijven die hun eigen fouten aan mij in rekening brengen. Ik vind dat wij als varkenshouder de plicht hebben hen te wijzen op de hoge voerprijzen die grotendeels door hen zelf zijn bepaald. Als diezelfde voerfabriek nu over 2007/2008 een fors verlies zou lijden, dan kreeg ik nog enigszins het gevoel dat ze een deel van haar fouten zelf betaalde. Ik zie echter alleen maar dat men trots is dat hun winst weer zoveel meer is gestegen en dat dit over de rug van de varkenshouder gebeurt interesseert hen echter blijkbaar weinig. Ook hier gaat het dus weer volgens het BBA principe van Boer Betaalt Alles. Leo Verheijen, lid Dagelijks Bestuur Hof Luxemburg buigt zich over overname HMG door Sovion De NVV en de NBHV willen een principe-uitspraak over de vraag of Sovion nog meer Nederlandse slachterijen zou mogen overnemen, waardoor de vrije marktwerking nog verder in het geding komt. De NBHV en de NVV hadden beroep aangetekend tegen het besluit van de Europese Commissie waarin de overname van HMG door Sovion werd goedgekeurd. NVV en NBHV vinden het van belang om zoveel mogelijk gezonde concurrentie tussen de slachterijen te behouden. Volgens de Europese Commissie hebben de Nederlandse varkenshouders en -handelaren nog voldoende mogelijkheden om hun varkens bij niet-vionslachterijen af te zetten. NBHV en NVV hebben in hun beroepschrift de redenen aangegeven waarom deze keuzevrijheid uiterst beperkt is. Vorige week is er een zitting geweest van het Hof in Luxemburg. Daar hebben wij onze zaak nog een keer mondeling kunnen bepleiten. Het is nu wachten op de uitspraak. Stand van zaken procedure Ziekte van Aujeszky-gelden In 2005 werd door de Hoge Raad het cassatieverzoek van de SER verworpen en werd een eerdere uitspraak van het Gerechtshof definitief. Het Gerechtshof had destijds (2002) uitgesproken dat de varkenshouders in de periode van 1993 tot en met 1998 te veel hadden betaald voor de verplichte enting tegen de Ziekte van Aujeszky. In deze uitspraak werd verder gesteld dat aan de leden van de NVV, na overleg van bewijzen, moet worden terugbetaald: de berekende 10% administratiekosten van de GD; het verschil tussen de door het Landbouwschap vastgestelde prijs en de prijs die de individuele varkenshouder na onderhandeling met de dierenarts voor de enting zou hebben moeten betalen; de wettelijke rente over het teveel betaalde. Stand van zaken Een paar keer heeft de NVV getracht om met de SER tot overeenstemming te komen. De SER was niet toeschietelijk. In 2005 volgde de zogenaamde comparitie van partijen. Dit is een rechtszitting waar op gerechtelijk bevel partijen voor de rechter moeten verschijnen om tot een schikking te komen of nadere uitleg te geven. De NVV heeft op deze zitting bij de rechtbank kunnen toelichten hoe de berekeningen van het verschil tussen de door het Landbouwschap vastgestelde prijs en de prijs die de individuele varkenshouders na onderhandeling met de dierenarts voor de enting zou hebben moeten betalen, tot stand zijn gekomen. In december 2007 is er een Commissie van Deskundigen door de rechtbank benoemd. De NVV heeft haar bewijsmateriaal begin 2008 aan deze commissie overhandigd en toegelicht. Ze kwamen met een aantal vragen en de NVV heeft deze vragen beantwoord. Afgelopen week hebben we met de commissie de vragen en de beantwoording besproken. Hierna maakt de commissie een rapport dat voor de zomer naar de rechtbank zal worden gestuurd. 4 Toetsingskader ammoniak Het kabinet heeft getracht om het toetsingskader voor ammoniak in de directe omgeving van Natura 2000-gebieden en de overige zeer kwetsbare gebieden een wettelijke verankering te geven. Een recente uitspraak van de afdeling van de Raad van State en een advies van de Raad van State over het nieuwe toetsingskader heeft het kabinet doen besluiten het voorstel in te trekken. Anno 2008 is met de uitspraak van de Raad van State en haar advies een patstelling ontstaan. Deze situatie leidt ertoe dat in de praktijk hoge kosten voor onderzoeken gemaakt zullen moeten gaan worden. Deze onderzoeken moeten dan aangeven welk effect de

5 uitbreiding of verplaatsing zal hebben op de natuurwaarden. Dit is niet alleen subjectief maar voor varkenshouders onbetaalbaar en daarmee niet haalbaar. Waarschuwing aan Veerman De NVV is van mening dat dit grote gevolgen heeft met name voor de varkenshouderij. In november 2003 heeft de NVV in een brief aan toenmalig minister Veerman vragen gesteld met betrekking tot een gecorrigeerd bedrijfsemissie-plafond. Hierbij hebben wij erop gewezen dat een uitvloeisel van het ingezette beleid zou kunnen zijn dat de vergunde emissierechten zouden worden gehalveerd. Het ministerie heeft begin 2004 als antwoord gegeven dat er geen sprake van zou zijn dat er inbreuk gepleegd zou worden op bestaande rechten voor het houden van dieren en daarnaast haar verwachting uitgesproken dat voor veehouders die wilden doorgroeien maatwerkoplossingen zouden worden bedacht. Voorstel NVV Om op korte termijn uit de impasse te komen stelt de NVV het volgende voor: 1) heel nadrukkelijk kijken naar de toegestane kritische depositie van de zeer kwetsbare gebieden en aan de hand daarvan werken met vaste drempelwaardes. De NVV stelt bij een lage kritische depositie een drempelwaarde van 15 mol voor en bij een hoge kritische depositie een waarde van 30 mol. Door deze indeling kan worden voorkomen dat bij elke aanvraag voor een milieuvergunning een ecologische inventarisatie nodig is naar de aanwezige Habitattypen en/of -soorten; 2) de totale veehouderij laten zoeken naar mogelijkheden om de emissie van ammoniak zover terug te dringen dat er geen sprake meer is van een uitbreiding. Voor veel diersoorten zijn inmiddels emissiebeperkende stalsystemen beschikbaar. De NVV pleit daarbij voor een zeer royale vergoedingsregeling voor de veehouderij; 3) de veehouderij laten zoeken naar mogelijkheden om de ammoniakuitbreiding van het bedrijf te compenseren door ammoniakemissierechten over te nemen van een bedrijf dat elders in de omgeving gaat stoppen of inkrimpen. Via deze manier van salderen is het mogelijk dat er geen significante gevolgen zijn voor de natuur. Verder gelden wel een paar spelregels: - het zoekgebied moet groot zijn; - er moet een afname van depositie plaatsvinden (gezien vanuit de zeer kwetsbare gebieden). Inzet NVV Het kostenplaatje dat bij het bovenstaande komt kijken, hoort grotendeels op het bord van de overheid thuis. De overheid wil de natuur beschermen en dat is niet goedkoop. De NVV is daarom van mening dat de overheid bereid moet zijn om vermogensschade te vergoeden en als dat niet bespreekbaar is moeten we concluderen dat de doelstellingen niet haalbaar zijn. Dit past binnen hetgeen recent in de milieucommissie van het Europees Parlement heeft plaatsgevonden. Een plan voor extreem strenge regels voor schoon slootwater is daar weggestemd, omdat de kosten niet in verhouding stonden tot de baten. Ammoniak Ons voorstel om uit de impasse te komen betekent niet dat wij ons NVVstandpunt met betrekking tot ammoniak loslaten. De varkenshouderij levert al jaren een bijdrage aan vermindering van de ammoniakuitstoot, terwijl van overheidswege nog nooit wetenschappelijk is aangetoond dat ammoniak schadelijk is. Zie hiervoor ook de ammoniaknotitie van de NVV uit 2000 (www.nvv.nl/indexphp.php?onderdeel=nvvactivalg&agid =2&id=9). Marktnieuws Biggen Biggenprijzen De biggenhandel naar Italië (4.000 biggen) en Spanje (5.000 biggen) loopt qua aantallen niet meer. De vaste koppeling op Duitsland loopt goed door. Tevens begint de export richting Polen en overige Oost-Europese landen zoals Hongarije voor een verbeterde prijs goed op gang te komen. Het is kortom gerechtvaardigd, met in het achterhoofd de enorme stijging bij de vleesvarkens, dat er ook een deel van deze verhoging naar de vermeerderaars gaat. Doordat de afgelopen weken veel slachtvarkens zijn geleverd, zowel in Nederland als in Duitsland, zijn er veel plekken vrijgekomen voor biggen. Dit kwam goed uit, want er zijn voldoende biggen. Komende weken wordt het probleem op de biggenmarkt: de kleine restkoppels die normaal richting Spanje worden afgezet. Deze zullen qua prijs enorm dalen. Tegen de tijd dat deze biggen vleesvarken zijn is het vakantieseizoen in Spanje namelijk voorbij. Maar wanneer Nederlandse exporteurs toch aandringen bij de Spaanse importeur zullen ze nog wel biggen afnemen tegen een veel lagere prijs. In Nederland vinden we dan ook dat de producenten van biggen naar een Nederlandse biggenprijs betaald moeten worden, die niet afhankelijk is van wat de biggen naar Spanje opbrengen. Je kan niet een Nederlandse biggenprijs ophangen aan die paar duizend biggen die wekelijks naar Spanje gaan. In Oost-Europa loopt de export sinds enkele weken goed door. Opmerkelijk is de biggenexport naar Frankrijk (5.000 biggen). We verwachten dat Duitsland komende weken nog wel een enkele keer een plus voor de biggen zal noteren. De grillige Nederlandse biggennoteringen zijn moeilijker te voorspellen omdat het toeslagdeel te groot is, ze niet op de Nederlandse markt zijn gebaseerd en te veel variatie tonen. Goede kwantitatieve en kwalitatieve biggen zullen de komende tijd goed te plaatsen zijn tegen een stabiele tot iets verhoogde prijs. Uit naastgelegen tabel kunt u opmaken dat u met 60 biggen per week meer per vracht 1,50 tot 2,= per big meer opbrengst ontvangt. Uit het NVV Biggenprijzenonderzoek Ter vergelijking worden in onderstaande tabel een tweetal prijzen weergegeven voor NVV standaard biggen van 25 kg, inclusief BTW. wk jaar NVV Biggenprijs NVV BPO prijs ,00 45, ,00 47, ,00 48, ,00 48, ,00 48,01 45,80 47,67 NVV Biggenprijs = notering: verwachtingsprijs voor een big van 25 kg incl. BTW. Wordt wekelijks op vrijdag bekend gemaakt. Toeslagen en kosten zijn in de notering verwerkt. Gemiddelde koppelgrootte is biggen per week. NVV BPO Prijs = gemiddeld door de BPO deelnemers behaalde prijs per big (inclusief BTW, big van 25 kg). Gemiddelde koppelgrootte is biggen per week. 5

6 6 NVV-informatie Secretariaat NVV: Postbus 591, 3770 AN Barneveld TEL FAX NVV-website: INFOLIJN varkensprijzen: ( 0,45/min). De trog verschijnt maandelijks. ISSN Contactpersonen in de regio: regio Noord-Nederland: Nico Vierhoven, Beilen TEL/FAX / regio Salland: Theo Duteweerd, Mariënheem TEL regio Twente: contactadres: Anton Heijmerink TEL/FAX / regio Achterhoek: Michel Schoneveld, Kring van Dorth TEL/FAX / regio Veluwe: Wim van de Fliert, Renswoude TEL/FAX / regio West-Nederland: Co van Ekeren, Zeist TEL/FAX /idem regio Rivierengebied: Erjan Valk, Geldermalsen TEL/FAX / regio Veghel/Oss: Jos van Gerwe, Erp TEL/FAX / regio Midden-Brabant: Jan Mathijssen, Sprang Capelle TEL/FAX regio De Kempen: contactadres: Henri Rijkers, Vessem TEL/FAX / regio Zuidoost-Brabant: Johnny Bouwmans, Bakel TEL/FAX /idem regio Maaskant: Theo Reintjes, St. Hubert TEL/FAX / regio West-Brabant: Frank van de Burg, Alphen (NB) TEL/FAX / regio Noord-Limburg: contactadres: Frank Reijnders, Horst TEL/FAX / De Groene Belangenbehartiger bv Kantoor: Oosteinde 21, 7772 CA Hardenberg tel: fax: DGBbv-website: Marktnieuws Mei 2008 Vleesvarkenprijzen Een forse verhoging zoals we de afgelopen weken hebben meegemaakt geeft vaak in de week daarop, zeker als er dan slecht weer is, een tegenreactie. Het viel de afgelopen weken ook allemaal precies op zijn plaats; mooi weer en vrije dagen en dus bbq-weer. Voor de komende week heeft Duitsland een slachtdag minder. Of Duitsland voldoende varkens heeft voor de komende week is niet geheel duidelijk omdat ook de Spaanse varkens richting Duitsland gaan. Voor de komende week geven de slachterijen in ieder geval aan dat er een pas op de plaats gemaakt moet worden. Het is nu aan de varkenshouder om te zorgen dat deze de komende week toch +1 of +2 ontvangt. Een ander probleem dat invloed heeft op de marktprijs is de VWA. Wanneer de VWA in de planning voor exportkeuring moeilijk doet en de keuring hierdoor op het allerlaatste moment niet door gaat, dan moeten die koppels varkens plotseling op het allerlaatste moment naar een binnenlandse slachterij. Dit gebeurt te vaak en geeft druk op de prijzen. In Zweden wordt op dit moment 1,35 per kg geslacht gewicht betaald terwijl het voer daar enorm duur is. Daar stoppen de varkenshouders op dit moment massaal. Zij laten de schuur Laatste nieuws van DGB Energietarieven gaan flink stijgen per 1 juli 2008 Zoals u inmiddels wellicht uit de media heeft vernomen, zijn de tarieven voor energie hard aan het stijgen. Dit houdt voor elektra en gas in dat er per 1 juli 2008 een forse verhoging zal gaan plaatsvinden. Deze stijging zal verreweg de stevigste sinds tijden zijn. De verwachting is dat de elektratarieven enkele centen per KWh omhoog gaan, terwijl voor gas een stijging van rond de 3 à 4 cent niet ondenkbaar is. Een gemiddelde veehouderij ( KWh en m3) zal, wanneer zij de energietarieven niet heeft vastgezet, hierdoor circa 1.500,= extra kwijt zijn komend jaar. Kies voor een vaste prijs voor bepaalde tijd DGB Energie biedt u vaste tarieven. Deze tarieven kunnen voor meerdere jaren worden vastgezet en zullen dan ook niet wijzigen, met als voordeel dat u niet te maken krijgt met stijgende energieprijzen. Veehouderijen, bedrijven en particulieren die reeds klant van DGB Energie zijn profiteren hier op dit moment al van. leeg liggen. Het één en ander wordt mede veroorzaakt doordat Zweden overspoeld wordt met varkens vanuit Denemarken. Een daling van 10% van de varkensstapel wordt voorzien. Voor de komende weken denken we dat het aan de kunst van de varkenshouder individueel ligt of hij er een meerprijs weet te bemachtigen. Zoals het er nu naar uitziet gaat het weer u in ieder geval ondersteunen. Uit het NVV Varkensprijzenonderzoek In deze tabel wordt de NVV Producenten Referentieprijs weergegeven naast het gemiddelde van de door deelnemers behaalde resultaten. wk jaar NVV prod.ref.prijs NVV vpo prijs ,36 1, ,40 1, ,40 1, ,40 1, ,42 1,43 1,396 1,413 NVV Producenten Referentieprijs = verwachtingsprijs voor een standaardvarken van 90 kg, 56% vlees type A, incl. toeslagen, min alle kosten. NVV VPO kg prijs = gemiddeld door de VPO deelnemers behaalde prijs (o.b.v. handelsafspraken, per kg, standaard varken 90 kg, 56% vlees, type A). Meld u aan bij DGB Energie voor 1 juni a.s U heeft geen zin in een torenhoge energierekening? Meld u dan vóór 1 juni 2008 bij DGB Energie aan. Wees er snel bij, want er is nog enige ruimte in ons collectief (vol is vol). Sluit daarom nu een contract tegen de huidige tarieven af. Wij zorgen er dan voor dat uw huidige energieleverancier wordt opgezegd (hierbij is het van belang om te weten dat de standaard opzegtermijn 30 dagen is). Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u vanaf 1 juli 2008 energie van DGB Energie krijgt. Wij zorgen er uiteraard voor dat de overstap probleemloos verloopt. Heeft u op dit moment nog een doorlopend contract, neem dan contact met ons op om eventuele mogelijkheden te bespreken. Iedereen is welkom als klant bij DGB! Combinatievoordeel op gas vervalt per 1 juli a.s Klanten die voor 1 juli 2008 instappen profiteren nog van het combinatievoordeel (elektra en gas) waardoor zij een korting op het gastarief krijgen. Dit is tevens de laatste mogelijkheid om van dit combinatievoordeel te profiteren omdat deze na 1 juli komt te vervallen. De klanten die reeds bij DGB Energie zitten behouden dit voordeel echter wel, omdat we graag iets extra s willen doen voor onze trouwe klanten. Zie hiernaast voor onze adresgegevens.

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009 MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar Op vrijdag 3 april jl. heeft de Hoge Raad in Den

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 De consument is nu aan zet! De NVV heeft op 29 november jl. de Verklaring van Noordwijk mede ondertekend. In deze Verklaring

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 Minister Donner moet onderzoek doen naar gang van zaken bij PVV Zoals in de vorige Trog al gemeld heeft de huidige voorzitter

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 Megabedrijven In de media wordt momenteel veel aandacht besteed aan de vergunningaanvragen van een aantal bedrijven in voornamelijk

Nadere informatie

Tijd voor een nieuwe mestwetgeving

Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 105, okt. 2003 Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Door de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie is niet alleen het doodvonnis van MINAS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij

De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij nummer 200 nov 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Koebont 200 Beste lezer, Voor u ligt de 200 ste Koebont. Dat is bijzonder. Al bijna 20 jaar zet de NMV zich in voor de belangen van de melkveehouderij.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten.

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten. Kok elementen: elektronische handel, luchtruim, het MBO en de concurrentiekrachtraad. Ik heb daarvan aangegeven hoe de komende tijd de verwachtingen zijn. Het zijn stuk voor stuk elementen die onzerzijds

Nadere informatie

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 120 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 2011 De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 19 mei 2011 overleg

Nadere informatie

Kamermeerderheid achter voorstel NMV

Kamermeerderheid achter voorstel NMV Plannen Bleker niet duurzaam en geven discussie Waar het de NMV om gaat is dat melkveehouders, in tegenstelling tot de intensieve veehouderij, door het hele land verspreid zitten en dat de meesten hun

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer, Van Middelkoop De vergadering wordt van 13.17 uur tot 14.15 uur geschorst. Voorzitter: Zijlstra De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/armoede- en schuldenbeleid d.d. 27 november 2013/SZW blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Armoede- en schuldenbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 174 VERSLAG VAN EEN VERZAMEL ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. De heer Holdijk (SGP): Voorzitter. Verreweg het meeste wat nog over dit wetsvoorstel gezegd zou kunnen worden in dit stadium van behandeling, is naar mijn mening reeds naar voren gebracht tijdens de Tweede

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 607 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I) Nr. 59 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 20 november 2002

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 086 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 Nr.

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie