Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008"

Transcriptie

1 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 Minister Donner moet onderzoek doen naar gang van zaken bij PVV Zoals in de vorige Trog al gemeld heeft de huidige voorzitter van het PVV, de heer Ramekers, aangegeven dat hij per 1 september terugtreedt. Reden hiervoor is ruimte te creëren om te voldoen aan de kennelijke behoefte van een aantal dragende organisaties aan bestuurlijke en inhoudelijke vernieuwing. Vragen NVV In de PVV-vergadering van 12 maart heeft de NVV opheldering gevraagd rondom de gang van zaken van dit terugtreden. Het ging hierbij om opheldering over de beweegredenen over het terugtreden, maar ook over eventuele financiële regelingen die hiervoor getroffen zouden zijn. Door de NVV zijn in deze vergadering diverse concrete verhelderende vragen gesteld waar geen enkel antwoord op werd gegeven. Sterker nog, men deed er het zwijgen toe. En dat in een publiek orgaan als het openbaar bestuur van het Productschap. Dat kan dus niet. Financiële en juridische consequenties Verder heeft de NVV in de desbetreffende bestuursvergadering erop gewezen dat haar voorzitter, maar ook de NVV, afstand neemt van en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de juridische en financiële consequenties van een eventuele getroffen "regeling. Verder stelt de NVV, indien bestuursleden toch iets dergelijks zouden hebben getekend, hen hiervoor persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk. Er is zowel door het Bestuur als door het Dagelijks Bestuur aan niemand een mandaat of opdracht gegeven om iets dergelijks te regelen. Verder is het ook nog zo dat de huidige voorzitter zelf heeft besloten om op te stappen! Wij gaan dit dus niet betalen. Inkoop diergeneesmiddelen De overheid heeft onlangs aangegeven te gaan onderzoeken of het mogelijk is om voorschrijven en verkoop van diergeneesmiddelen door een dierenarts te ontkoppelen. De NVV is voorstander van dit onderzoek en denkt (met de kennis die we nu hebben) dat als het Brief aan Minister Donner Dat heeft de NVV ertoe gebracht om een brief naar de verantwoordelijke minister voor het Productschap, de heer Donner te sturen. In deze brief heeft de NVV uitgelegd wat er is gebeurd en vragen we de Minister een onderzoek naar deze gang van zaken in te stellen en indien nodig disciplinaire c.q. tuchtrechtelijke maatregelen te treffen tegen de desbetreffende bestuurders. Verder hebben we voor de zoveelste keer aangehaald dat hier de Code Goed Bestuur met voeten wordt getreden. Naar aanleiding van deze brief is er inmiddels al een afspraak met Minister Donner gemaakt waarbij de NVV nogmaals mondeling tekst en uitleg zal geven. Code Goed Bestuur De Code Goed Bestuur heeft als uitgangspunten zorgvuldig bestuur en integriteit, verantwoording en toezicht, openheid, communicatie naar ondernemingen en personele unies toe. De aanleiding en uitvoering van het vertrek van de heer Ramekers voldoet o.i. niet aan zaken als transparantie, openheid en zorgvuldige besluitvorming. Het feit dat noch het Dagelijks Bestuur, noch het Bestuur van PVV en PPE gekend zijn in de regeling die schijnbaar is gesloten met de heer Ramekers, brengt de NVV ertoe om aan te nemen dat in ieder geval enkele bestuursleden uit het Gemeenschappelijk Secretariaat blijkbaar hiervoor verantwoordelijk zijn. Draagvlak Het is aan varkenshouders, die een groot deel van de heffingen van dit PBO opbrengen en daarmee een grote bijdrage leveren aan het bekostigen van dit bestuur, niet uit te leggen dat het blijkbaar mogelijk is dat enkele bestuurders in staat zijn een voorzitter die hun niet past aan de kant te schuiven en de financiële en juridische consequenties daarvan ook nog af te schuiven op de varkenssector. Dit is funest voor het toekomstige draagvlak van dit Productschap. Heffing op bedrijfsniveau Het Landelijk Bestuur van de NVV heeft nogmaals, naast de eerder genomen stappen, aangegeven dat we als varkenssector onze eigen financiën beter moeten regelen. Een eerste stap hiertoe is wederom pleiten voor een heffing op bedrijfsniveau. Hiermee krijgen we meer directe grip op de geldstroom naar het PVV en zou er ook een eerlijkere verdeling van de afdracht tussen vermeerderaars, fokkers en vleesvarkenshouders kunnen worden geregeld. DGF schapen Als alle varkenshouders via een factuur worden geconfronteerd met wat ze per jaar aan het PVV betalen, gaat het misschien meer leven. Op dit moment hebben varkenshouders amper door wat ze per jaar aan het PVV afdragen. Dat deze manier van innen niet echt veel duurder hoeft te zijn, heeft de DGF-inning afgelopen jaar bij de schapenhouders bewezen. In no time was maar liefst 96% (ruim 5,7 miljoen) binnen! Procedure nieuwe voorzitter Bij het ter perse gaan van deze Trog is nog steeds niet duidelijk hoe de exacte procedure rondom een nieuwe voorzitter zal gaan verlopen. Er zal een profielschets opgesteld moeten worden maar daarvoor zal er eerst duidelijkheid moeten komen wat LTO en de COV (slachterijen) nu precies voorhebben met het PVV. Immers, anders weet een eventuele nieuwe voorzitter niet wat hij wel of niet mag doen. Inmiddels is wel duidelijk dat de pluimveesector op zoek gaat naar eigen (part-time) voorzitter. De NVV vindt het ronduit belachelijk dat andere partijen in het PVV zich op deze manier door deze twee partijen, die drie zetels hebben, laten gijzelen. Dat belooft wat voor de daadkracht in de toekomst. voorschrijven en uitleveren van diergeneesmiddelen wordt ontkoppeld, er meer mogelijkheden voor marktwerking ontstaan. Marktwerking betekent absoluut niet dat het dan ook mogelijk wordt dat de varkenssector meer diergeneesmiddelen gaat verbruiken. Het instellen van een orde voor dierenartsen kan ertoe bijdragen dat dierenartsen in staat worden gesteld om hun zgn. poortwachtersfunctie beter te kunnen uitoefenen. Daarnaast streeft de NVV naar een systeem om diergeneesmiddelenverbruik in de varkenssector beter te verantwoorden. Open en vrije markt Varkenshouders kunnen tegenwoordig op twee manieren de medicijnen inko

2 2 Schaalvergroting in stroomversnelling? Mij verbaast op dit moment de opstelling van sommige mensen en organisaties over de grote uitbreidingsstappen die gezet worden door sommige varkensbedrijven. Terwijl deze ontwikkeling vrij logisch en goed verklaarbaar is. Elk bedrijf dat zich voorgenomen heeft om in de toekomst varkens te blijven houden heeft te maken met een paar concrete deadlines. Deze deadlines hebben te maken met wettelijke verplichtingen op het gebied van zowel milieu als ook dierwelzijn. En beide hebben gemeen dat de investeringen die hiervoor gedaan moeten worden niet door de markt vergoed worden. Het is niet mogelijk een groen label toeslag voor de varkens te ontvangen net zo min als de extra oppervlakte die de dieren tot hun beschikking krijgen. Dat betekent simpelweg dat alleen via de economische voordelen van schaalvergroting deze investeringen terug te verdienen zijn. Anders is een dergelijke investering nauwelijks economisch verantwoord. Maar als mensen of organisaties moeite hebben met schaalvergroting vind ik dat het bespreekbaar moet worden dat kleine of middelgrote bedrijven een ander tijdspad krijgen voor de gestelde verplichtingen. Nu is de varkenshouder, vergelijkbaar met de ontwikkeling rondom de melktank in de melkveehouderij, gedwongen een keuze te maken. Of schaal vergroten als hij wil blijven of wellicht stoppen omdat de gevraagde investeringen anders niet te betalen zijn. Ik verklaar schaalvergroting absoluut niet heilig en ben ervan overtuigd dat vele middelgrote en kleinere bedrijven vlot economisch kunnen concurreren met hele grote bedrijven. Daarom vind ik dat het bespreekbaar moet worden om voor de kleinere en middelgrote bedrijven andere spelregels of termijnen af te spreken. Hiermee zal ook deze de groep bedrijven langer kunnen doorgaan en niet gedwongen worden hun, vaak nog goede, stallen leeg te laten staan. Mij lijkt dus dat als mensen commentaar hebben op schaalvergroting, zij voor de verruiming van deze eisen open moeten staan. De voorzitter Wyno Zwanenburg pen: via de eigen dierenarts maar ook via een externe apotheek. Voorwaarde is dan wel dat de eigen dierenarts een recept uitschrijft dat men moet kunnen overleggen indien men bij een externe apotheek de diergeneesmiddelen wil kopen. Indien een varkenshouder dit vraagt is de dierenarts verplicht om een recept uit te schrijven. In de praktijk blijkt dat diverse dierenartsen dit weigeren, en wij vermoeden dat de reden inkomstenderving is. Recent hoorden wij dat farmaceuten collectief besloten hadden geen diergeneesmiddelen aan externe apotheken uit te gaan leveren. De NVV is van mening dat deze praktijken er nog meer voor pleiten om voorschrijven en uitleveren van diergeneesmiddelen te ontkoppelen. Daarnaast is de NVV in gesprek gegaan met een aantal farmaceuten om hun beweegredenen te bespreken. Wij sluiten niet uit dat dit leidt tot een verzoek aan de NMA om een onderzoek te starten naar de gang van zaken. Salmonella In 2007 hebben NVV en LTO het PVV-bestuur verzocht om de beheeren bewakingswerkzaamheden ten behoeve van de PVV-verordeningen monitoren Salmonella, ZvA en SVD onder te brengen bij de beide IKBregelinghouders (CBD en DGB). Het PVV-bestuur heeft dit verzoek overgenomen en het besluit was genomen om per 1 januari 2008 het beheer en de bewaking van de PVV-verordening Salmonella onder te brengen bij de beide IKB-regelinghouders en de rest zou dan volgen in Voordeel IKB-deelnemers Afgelopen week hebben NVV en LTO de beide IKB s in de varkenshouderij verzocht de verplichtingen voor varkenshouders die nu zijn vastgelegd in de Verordening Salmonella monitoring PVV op te nemen in de beide IKB-certificeringsschema s. Dit past in de algemene beleidslijn van NVV en LTO om alle gegevens met betrekking tot voedselveiligheid, diergezondheid en welzijn dieren vast te leggen en te ontsluiten via de IKB databanken. Dit schept de basis om in de toekomst toezicht op controle arrangementen af te sluiten met de overheid voor IKB-deelnemers en de controle inzet van de overheid vooral te richten op niet-ikb-deelnemers. Servicemogelijkheden Daarnaast wordt er ook gewerkt aan Tip In de praktijk zijn er meerdere diergeneesmiddelen van verschillende fabrikanten in omloop met dezelfde werkzame stof. Aan elk van zo'n medicijn zit wel een ander Reg. NL nummer. De dierenarts schrijft een recept uit op basis van dit Reg. NL nummer. Het is daarom zinvol om diergeneesmiddelen met dezelfde werkzame stof op prijs te vergelijken. Een hulpmiddel daarbij is de positieve lijst waarop alle medicijnen gerangschikt staan op werkzame stof. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van DGBbv, te vinden met de volgende link /pos-lijst-diergeneesmiddel-2007.pdf Offertes Vraag dus bij uw dierenarts of apotheek een offerte aan. Dit doet u op basis van de werkzame stof. Zij zullen u dan meerdere producten moeten offreren. Doe er uw voordeel mee! En let daarna op dat de dierenarts het juiste Reg. NL nummer vermeldt op het recept. andere mogelijkheden: - efficiënt gebruik van de bestaande databanken; - centrale login-mogelijkheid: wat de varkenshouder en derden (door de varkenshouder gemachtigd) in staat stelt op één plek inzage in de geregistreerde gegevens te verkrijgen; - de sector kan zelf in overleg met de IKB-regelinghouders afspraken maken om te komen tot plan van aanpak en borging Salmonella m.b.t. categorie 2 en 3 bedrijven; - bij IKB-bezoek kunnen bedrijven die in de categorie 3 zitten worden voorzien van advies; - varkenshouders hebben zelf meer invloed op het waarborgen van hun eigen privacy; - er kunnen snelle en efficiënte koppelingen worden gemaakt met VKI en andere programma s, bijvoorbeeld registratie medicijngebruik. Waarom niet meer via PVV? Helaas moeten we op dit moment concluderen dat het PVV achterstand heeft opgelopen ten opzichte van het afgesproken tijdspad. Bijvoorbeeld het overzetten van de historische gegevens vanuit de GD databank naar het PVV en de IKB beheerders verloopt moeizaam. De komende tijd staan we ook voor de vraag of we de PVV-verordening Salmonellamonitoren gaan intrekken voor het deel dat betrekking heeft op de varkenshouderijbedrijven

3 NVV landenoverleg Op 25 en 26 maart organiseerde de NVV het halfjaarlijkse overleg met varkenshoudersvakbonden uit andere landen. Dit keer hebben naast de Duitse ISN en de Deense DSP ook de Belgische varkenshouders van de VEVA zich bij dit overleg aangesloten. Al deze organisaties kenmerken zich doordat ze specifiek aan belangenbehartiging voor de varkenshouders in hun land doen. Dit keer hebben we hen ontvangen in het nieuwe kantoor van De Groene Belangenbehartiger in Hardenberg en zijn we ook op bezoek geweest bij de varkensshowroom van Johnny Hoogenkamp. Markt Vast thema op dergelijke bijeenkomsten is de actuele marktsituatie waarbij we moesten concluderen dat in geen van de landen zich grote productiewijzigingen hebben voorgedaan of te verwachten zijn. Ook is het niet de verwachting dat het aanbod van zowel vleesvarkens als biggen in deze landen in de komende maanden zal afnemen. Als er minder aanbod komt zal dit vooral voor rekening van Oost-Europa komen waar ook de productie fors is gekrompen. Artikel 10 Ziekte van Aujeszky Voor de Duitsers en de Denen is het duidelijk geworden dat zodra Nederland de Artikel 10 status heeft, er beduidend meer Nederlandse biggen naar Duitsland zullen komen. Dit zal voor de Nederlandse biggenprijsvorming een ondersteuning zijn. De Denen zullen met hun Duroc-biggen op dat moment meer concurrentie op hun segment van de biggenmarkt gaan ondervinden, want er zullen vooral meer Nederlandse York- en Tempoachtige biggen op de Duitse markt aangeboden gaan worden. Prijsvorming Omdat de Belgen nu voor het eerst sinds lange tijd weer deelnamen aan het overleg, hebben de diverse organisaties uitgelegd hoe bij hen de varkensen/of biggenprijsnoteringen tot stand komen. Verder hebben de ISN en de NVV uitgelegd hoe zij hun prijsvergelijkingen doen en zich met zowel de vleesvarkens- als de biggenprijsnoteringen bemoeien. De Denen doen dit nauwelijks. De andere landen waren onder de indruk van de mogelijkheden die het internetsysteem van het varkens- en biggenprijzenonderzoek dat DGBbv uitvoert, biedt. Met deze service aan de leden ligt de NVV duidelijk voor op de andere landen. Verder beschikt de NVV hiermee over een schat aan achtergrondinformatie over wat er werkelijk in de varkens- en biggenmarkt wordt betaald. Kostprijs Een apart agendapunt was dit keer ook een uitgebreide kostprijsvergelijking van de diverse landen waarbij we ook inhoudelijk diverse posten hebben uitgediept. In alle landen is er de laatste maanden fors met rode cijfers geschreven waarbij we hebben geconstateerd dat vooral het laatste jaar de enorm gestegen voerkosten op de vermeerderaars zijn afgewenteld. De vleesvarkenshouders hadden naast de hoge voerkosten toch nog een voordeel bij het lage prijsniveau van de biggen. Opvallend detail, wat duidelijk werd in de discussie, was dat in Denemarken de varkenshouders hun bedrijf vooral kunnen ontwikkelen vanuit de overwaarde (waardestijging) van hun grond. Dat betekent dus dat zij hun bedrijf niet ontwikkelen vanuit concurrentiekracht en hun hoofdtak maar vanuit een andere kapitaalbron. GGO-eis voor voer Alle landen waren het er samen over eens dat de EU zo snel mogelijk de nultolerantie voor de GGO-grondstoffen moet laten vervallen. Uit berekeningen van de EU blijkt dat de huidige nultolerantie-politiek de vee- en vleessector in Europa jaarlijks 200 miljard euro zal gaan kosten. Dit komt enerzijds door het feit dat de GGO-vrije grondstoffen in de wereld nog maar beperkt beschikbaar zijn en anderzijds dat de EU ook nog eist dat deze GGOvrije grondstoffen niet mogen worden vervoerd met schepen die eerst grondstoffen hebben vervoerd die GGO s bevatten. Op dit moment kost Braziliaanse GGO-vrije maïs 232 p/ton terwijl Amerikaanse GGO-maïs 181 p/ton kost. Dat is een verschil van 50 p/ton ofwel 30%! Verder is de verwachting dat binnen twee jaar de Braziliaanse productie van GGO-soja zal stijgen van 60 naar 80% ofwel de niet-ggo-grondstoffen worden nog schaarser. Waarbij het wel zo is dat het vlees dat afkomstig is uit landen die gewoon GGO voeren aan hun dieren gewoon in de Europese winkels mag en kan worden verkocht. Sectoraal belang Op het punt van de GGO s bleek hoe belangrijk het is dat we hier met varkenshoudersorganisaties om tafel zaten, want in de diverse landen bleken de akkerbouwers juist te lobbyen om maar GGO-vrij te blijven. Immers dan zou de vee- en vleessector worden gedwongen om alleen maar de veel duurdere Europese grondstoffen te kopen. Wat de graanproducenten natuurlijk beter past. Alleen het opheffen van de nultolerantie naar een grens van 0,1 of 0,9% zou respectievelijk resulteren in een schade voor de veeen vleessector van 2,4 en 0,2 miljard euro. Er is besloten om gezamenlijk de EU te gaan bewerken om in ieder geval alvast de nultolerantie van tafel te krijgen en werkbare drempelwaardes te krijgen. Dierwelzijn Op het gebied van dierwelzijn is Nederland duidelijk koploper met thema s en onderwerpen die in beweging zijn of in de publieke schijnwerpers staan. De NVV heeft de andere landen bijgepraat over diverse zaken die in Nederland actueel zijn waarbij opvallend was dat verdoofde castratie ook in al deze landen ineens een thema is geworden. Duitsland uiteraard als grote leverancier van vers varkensvlees voor Nederland. En in Denemarken heeft de minister van justitie (verantwoordelijk voor dierwelzijn) gezegd dat ze van onverdoofde castratie af wil. In de loop van de jaren dat we dit overleg hebben, is steeds vaker gebleken dat veel onderwerpen en/of thema s binnen enkele jaren in andere landen worden overgenomen. Volgende bijeenkomst Het volgende landentreffen zal in november in Denemarken worden georganiseerd. Feit is wel dat door dergelijke bijeenkomsten de lijntjes tussen de diverse organisaties steeds korter worden en dat er vrijwel wekelijks contact met elkaar is om elkaar te informeren over zowel de markt als andere actuele ontwikkelingen

4 VARKENSHOUDERS SAMEN VERANTWOOR- DELIJK VOOR IMAGO!!! Als varkenshouders zijn we samen verantwoordelijk voor ons imago. Door burgers in contact te brengen met de varkenshouderij kunnen we samen werken aan een beter imago van de varkenshouderij. Het PVV stelt jaarlijks financiële middelen ter beschikking voor bedrijven die werken aan het verbeteren van het imago van de varkenshouderij. Wist u dat - er betere regels op komst zijn voor voerreceptuur? Aanleiding was een brief die de NVV heeft gemaakt n.a.v. de economische schade die een aantal varkenshouders hebben geleden door groeivertragingen en effecten op de vruchtbaarheid. Productschap Diervoeder (PDV) heeft de NVV aangegeven te gaan werken aan een "constructief voorstel". - LNV de opheffing van het diermeelverbod steunt? Vorige jaar heeft de NVV minister Verburg erop gewezen dat gebruik van diermeel weer moet worden toegestaan. Het gebruik van diermeel is sinds de BSE-crisis in de Europese Unie verboden. Volgens LNV zijn de controlemogelijkheden inmiddels sterk verbeterd, waardoor toelating verantwoord is. Recent pleitte ook europarlementariër Jan Mulder (VVD) en topman Wout Dekker van Nutreco voor opheffing van het verbod. - de SER onzorgvuldig heeft gehandeld? Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) heeft uitspraak Enkele voorbeelden van eerder gesubsidieerde projecten zijn: 1. voor publiek toegankelijke zichtstallen; 2. websites met allerlei wetenswaardigheden over varkens en de varkenshouderij; 3. kleurrijke en fraaie aan de weg te plaatsen presentatieborden van het eigen varkensbedrijf; 4. bezoekerspakketten voor varkenshouderijen die bijvoorbeeld schoolklassen ontvangen; 5. verbouwingen van stallen om ze geschikter te maken voor bezichtigingen; 6. projecten door varkenshouders zelf bedacht. gedaan op het beroep dat de NVV had ingesteld tegen het besluit van de SER, waarbij de zetelverdeling in het PVV tussen NVV en LTO oneerlijk was verdeeld. CBB heeft de NVV in het gelijk gesteld en heeft de SER op de vingers getikt over hun handelswijze. We hopen dat LTO nu eens gaat inzien dat de NVV een niet meer weg te denken factor is in de belangenbehartiging van de varkenshouderij. En dat de NVV een factor is waarmee terdege rekening moet worden gehouden. Vooraankondiging Evenals in voorgaande jaren roepen we varkenshouders op om projectvoorstellen in te leveren. Administratief kost het u bijna geen werk. De administratie gebeurt voornamelijk op ons kantoor. Weet u iets wat naar uw mening goed is voor het imago van de varkenshouderij? Meld u dan aan!!! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met DGBbv tel: of Het gaat om aanvragen voor het jaar Indienen kan nu!!! LET OP! : het weekend van het varken is dit jaar op 14 en 15 juni de begroting van PVV moeilijk aanvechtbaar is? De NVV heeft geprobeerd om via de rechter de begroting van het Productschap Vee en Vlees te veranderen. De NVV is van mening dat in de begroting ten onrechte (te) grote reserves worden aangehouden en dat er in het verleden reserves, opgebracht door de varkenshouders, ten onrechte in de gezamenlijke pot zijn gevloeid. De rechter heeft echter geoordeeld dat hiervoor bezwaar niet mogelijk is, omdat een begroting geen besluit is dat rechtstreeks de belangen van (de leden van) NVV raakt. Volgens het College is een begroting in beginsel een machtiging om bepaalde uitgaven te doen, zodat de begroting van het productschap alleen betrekking heeft op de verhouding tussen het bestuur en het dagelijks bestuur van het productschap. - de inning van de contributie goed verloopt? Ondanks de moeilijke financiële omstandigheden in de varkenshouderij waarmee wij worden geconfronteerd, is de NVV dankbaar dat de leden het collectieve belang van opkomen voor de varkenshouderij onderschrijven. Op dit moment is 91% van de contributie binnen. Wij roepen daarom dan ook die leden die nog niet betaald hebben op ook hun steentje bij te dragen. - de NVV de afgelopen maanden diverse nieuwe leden heeft mogen inschrijven? De NVV is blij dat varkenshouders hiermee aangeven dat zij het beleid dat de NVV ontwikkelt van harte ondersteunen. Het hebben van veel leden is geen doel op zich, maar wanneer er meer leden zijn die zich aansluiten bij de NVV, maakt dat het wel mogelijk om meer invloed uit te oefenen op besluiten die de belangen van de varkenshouderij aangaan. De ALGEMENE LEDENVERGADERING van de NVV zal worden gehouden op: 4 maandagavond 16 juni 2008 in Edda Huzid, Hunnenweg 16 te Voorthuizen Na het huishoudelijke gedeelte zal minister Gerda Verburg komen spreken.

5 Dierwaardig vervoer Op 28 maart was er een rondetafeloverleg en een algemeen debat over het nieuwe kwaliteitssysteem transport. De eis van de minister was om per 1 april 2008 een werkend kwaliteitssysteem diertransport te hebben. Deze eis heeft de minister eerder bij de sector weggelegd naar aanleiding van enkele incidenten met veetransporten. VWA akkoord Na enkele maanden van overleg met LNV, VWA, NBHV, NVV, LTO, NBW en SAVEETRA is er nu per 1 april een nieuw kwaliteitssysteem voor de veetransportsector. De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) adviseerde de minister van LNV positief over dit kwaliteitssysteem Dierwaardig Vervoer. Het complete systeem is te vinden op Het kwaliteitssysteem van de Waaghouders is op het laatste moment niet goedgekeurd, maar zal waarschijnlijk na enkele aanpassingen op korte termijn ook actief worden. Beladingsgraden Het handboek van dit kwaliteitssysteem is op verzoek van de VWA nog op enkele details aangepast. De tabel met de beladingsgraden (aantal dieren per m2) heeft VWA uit het kwaliteitssysteem gehaald. Nu geldt op dit punt nog de oude eis van detransportverordening. De Transportverordening schrijft voor dat alle varkens gedurende transport tenminste gelijktijdig moeten kunnen gaan liggen en in hun natuurlijke houding kunnen staan. Voor varkens van circa 100 kg is een gedetailleerde norm opgenomen, te weten 235 kg/m2. Onderzoek In de praktijk blijkt dat het ontbreken van beladingsgraden voor varkens in verschillende gewichtsklassen tot problemen leidt. Daarom zal er op korte termijn een wetenschappelijk onderzoek naar een in de toekomst te hanteren beladingstabel worden verricht. Zodra deze tabel akkoord bevonden wordt, zal deze tabel in de regeling Dierwaardig Vervoer worden opgenomen. Overbelading Ook is er, alhoewel dit geen welzijnsitem is, een paragraaf opgenomen over de maximaal toelaatbare gewichten van de vrachtwagen inclusief dieren in de landen waar het transport door of naartoe gaat. Dit soort technische overbelading geeft vaak negatieve publiciteit en werkt negatief op het imago van de gehele varkenshouderij. Ingangsaudit Bedrijven die een ingangsaudit hebben gehad en eventueel nog de laatste onvolkomenheden hebben opgelost zijn per 1 april gecertificeerd. Deze zijn dan bij exporten vrijgesteld van de klepkeuringen, maar mogen dan ook werken met een stalkeuring. Op dit moment zijn dat er nog maar enkele maar de komende tijd zullen dat er meer worden. Inzet NVV De inzet van de NVV is om door een verdere uitbouw van de accreditatie van dit kwaliteitssysteem te komen tot een systeem dat een meerwaarde biedt voor de varkenshouderij. Er is vanuit het systeem een verzoek gedaan om het ook op te nemen in en aan te laten sluiten op het IKB Nederland systeem. Slachterijen Opmerkelijk is wel dat de COV (de slachterijen) het kwaliteitskeurmerk nog niet wil eisen van de leveranciers aan de slachterijen. Waarschijnlijk durft men de buitenlandse leveranciers niet te verplichten om met het systeem mee te doen terwijl dat wel in het belang van de hele sector zou zijn. Kosten De transportbedrijven die zich niet tijdig hebben gemeld zijn op dit moment nog niet geaudit. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de transporteur. Voor deze extra kosten dient deze dus ook zelf op te draaien. Wanneer de kosten toch bij de varkenshouder worden weggelegd, betekent dat weer BBA (Boer Betaalt Alles). U moet dus goed opletten dat extra kosten van een keuring bij de transporteur komen te liggen. U als varkenshouder bent echter wel degene die de keuze kan maken om in de toekomst alleen te werken met transporteurs die gecertificeerd zijn. De NVV is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt voor haar veelal jonge, ondernemende leden in de varkenshouderij. Deze leden houden op hun bedrijven meer dan 55% van de in Nederland gehouden varkens. Wegens uitbreiding van de werkzaamheden hebben we plek voor een: Secretarieel/administratief medewerk(st)er / ondersteun(st)er Dagelijks Bestuur Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar een fulltime medewerk(st)er die zowel secretariële en administratieve werkzaamheden verricht, alsmede ondersteuning biedt aan het Dagelijks Bestuur van onze organisatie. Functie-eisen een middelbaar of hoger opleidings- c.q. denkniveau; een secretariële opleiding dan wel secretariële ervaring; uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift; kennis van de Duitse en Engelse taal is een pré; uitstekende kennis van MS Office. Profiel kandidaat Je hebt prima communicatieve vaardigheden en een dienstverlenende instelling. Bij voorkeur heb je enige jaren relevante werkervaring. Je vindt het prettig om in een klein team te werken. Daarnaast ben je accuraat, zelfstandig en heb je een flexibele werkhouding. Tenslotte is het wenselijk wanneer je enige affiniteit met de varkens- en/of pluimveehouderij hebt. Wij bieden naast een goed salaris een uitdagende en zelfstandige functie in een prettige en informele werksfeer met ruimte voor eigen initiatief. Voor meer informatie kun je bellen naar het NVV-kantoor, tel Of bekijk onze website Je kunt je sollicitatie tot uiterlijk 4 april a.s. sturen naar NVV, t.a.v. de heer J. Geurts, Postbus 591, 3770 AN Barneveld of mailen naar 5

6 Marktnieuws vleesvarkens Vleesvarkenprijzen (behorend bij tabel hiernaast) Februari: Voor week 1 van februari waren er minder varkens. In week 2 kwam eindelijk het keerpunt wat betreft de varkensprijzen. Vanaf week 43 was er al 16 weken haast geen beweging in de prijzen (gezamenlijke afspraak slachterijen). Door een hogere varkensprijs zou de vleesprijs omhoog moeten, daarvoor moest er dan wel vraag komen. De EU verwachtte door de problemen in China extra vraag naar varkensvlees. Ook het importverbod voor Braziliaans rundvlees zou een extra vraag naar vlees moeten geven in de EU. Het keerpunt in de varkensprijzen zette in week 3 krachtig door. In Nederland was het aanbod weer terug op een normaal niveau, terwijl in Duitsland meldingen kwamen van slachterijen waar men maar 93% van de slachthaken vol had. De prijsstuwing in de markt werd dan ook aan de ene kant veroorzaakt door vraag, maar ook door slachterijen die exportrestitutie ontvingen. In week 3 en 4 maakten we in ons marktnieuws een melding dat slachterijen besloten hadden dat ze de prijs tot Pasen gelijk zouden houden. Totaal is de NVV Producenten Referentieprijs in februari 9 cent verhoogd. Actueel: Door het falend inkoopbeleid van voerfabrikanten (géénrisicobenadering/analyse voor de varkenshouder gedaan op de inkoop van grondstoffen waardoor verkoopprijs tweede helft 2007 gelijk zou kunnen blijven met de 1ste helft van 2007) moeten we nu naar 1,80/kg geslacht gewicht per varken om kostendekkend te kunnen werken met een kostendekkende biggenprijs. De vleesverkopen lopen momenteel niet geweldig. Normaal gesproken volgt hierop een prijsdaling voor de vleesvarkens. Wel geven de slachterijen aan dat het moeilijk voor hen wordt om deze prijs te blijven volgen, we begeven ons op glad ijs situatie. We zitten in de markt te springen om een minder groot aanbod. Het is de verwachting dat de vleesvarkensprijs richting Pinksteren (12 mei) nog een dubbeltje tot 15 cent in totaal zal stijgen. Uit het NVV Varkensprijzenonderzoek In deze tabel wordt de NVV Producenten Referentieprijs weergegeven naast het gemiddelde van de door deelnemers behaalde resultaten. wk jaar NVV prod. NVV vpo ref. prijs prijs ,25 1, ,30 1, ,34 1, ,34 1,36 1,307 1,321 NVV Producenten Referentieprijs = verwachtingsprijs voor een standaardvarken van 90 kg, 56% vlees type A, incl. toeslagen, min alle kosten. NVV VPO kg prijs = gemiddeld door de VPO-deelnemers behaalde prijs (o.b.v. handelsafspraken, per kg, standaard varken 90 kg, 56% vlees, type A). 6 Marktnieuws biggen Biggenprijzen (behorend bij tabel hiernaast) Februari: In de eerste week van februari kwam de biggenmarkt duidelijk meer in evenwicht. Niet zozeer door extra vraag naar biggen, maar vooral doordat er minder aanbod begon te komen. Daarnaast zaten we tegen de traditionele voorjaarsopleg voor de vakantielanden. Week 2 van februari is meestal een periode dat er te weinig biggen zijn. Nu spraken we echter van een goede doorloopvraag vanuit de vleesvarkensmarkt. Spanje kwam nog niet echt in de markt hoewel de prijs daar ook met plus 5 in een kantelmarkt was gekomen. Toch waren we ervan overtuigd dat er de komende weken een krapte aan biggen zou ontstaan, doordat er in september veel terugkomers waren. Rond week 3 en 4 van februari werd het duidelijk dat er te weinig biggen waren. Vrachtwagens richting Spanje waren maar voor 80% vol of reden helemaal niet omdat er gewoon geen biggen waren. Zoals enkele weken daarvoor voorspeld stuwde dit de prijs enorm omhoog. Spanje trok wel heel hard aan de biggen. Er werden prijzen betaald van euro. Ook was de vraag naar biggen wat groter, omdat lege stallen werden vol gelegd. De enorme vraag die we gekend hadden was echter al iets aan het afnemen. Over de maand februari steeg de biggenprijs 4 euro. Actueel marktnieuws In deze periode van het jaar is er normaal gesproken een tekort aan biggen. Het is dan ook opmerkelijk dat iedereen die goede biggen in het hok wil hebben, ze ook wel heeft. De markt is in een evenwichtsituatie beland. De biggen zijn echter nog goed te plaatsen en er hangen geen biggen boven de markt. De biggenprijs is momenteel een beetje afhankelijk van wat de vleesvarkensprijs gaat doen. Wanneer de vleesvarkensprijs omhoog gaat tot Pinksteren zou de biggenprijs op zich op een stabiel niveau moeten kunnen blijven tot licht zakken. Maar als de vleesvarkens nog een week zakken is de ellende niet te overzien. Uit het NVV Biggenprijzenonderzoek Ter vergelijking worden in onderstaande tabel een tweetal prijzen weergegeven voor NVV standaard biggen van 25 kg, inclusief BTW. wk jaar NVV NVV BPO Biggenprijs prijs ,00 34, ,00 36, ,00 40, ,00 42,00 36,00 38,52 NVV Biggenprijs = notering: verwachtingsprijs voor een big van 25 kg incl. BTW. Wordt wekelijks op vrijdag bekend gemaakt. Toeslagen en kosten zijn in de notering verwerkt. Gemiddelde koppelgrootte is 140 biggen per week. NVV BPO Prijs = gemiddeld door de BPO-deelnemers behaalde prijs per big (inclusief BTW, big van 25 kg). Gemiddelde koppelgrootte is 180 biggen per week.

7 Laatste nieuws van DGB Uw energieverbruik en het aanpassen van voorschotten Een voorschot wordt bepaald op basis van het standaardjaarverbruik. Wanneer er bij DGB Energie geen verbruik bekend is wordt het voorschot bepaald op basis van het standaardjaarverbruik dat wij van uw netbeheerder krijgen. Dit verbruik is echter helaas niet altijd een juiste afspiegeling van het werkelijke verbruik. Het is daarom verstandig met regelmaat uw eigen standen op te nemen en te kijken wat uw verbruik is. Mocht het nodig zijn om uw voorschot aan te passen, dan is dit met één telefoontje bij DGB Energie te regelen. Zo betaalt u maandelijks niet te veel aan voorschot en/of hoeft u achteraf niet (veel) bij te betalen. Variabele gasprijs wordt fors duurder De variabele gasprijs wordt per 1 juli 2008 fors duurder. Gelukkig hebben klanten die gas bij DGB Energie afnemen hier geen last van, omdat zij bij ons een vaste prijs hebben. Zit u nog niet bij DGB Energie en wilt u overstappen? Uw opzegtermijn bij uw huidige leverancier is normaal gesproken één maand. Meldt u daarom voor eind mei aan bij DGB Energie en u heeft per 1 juli geen last van deze prijsstijging bij uw huidige leverancier. Wij regelen voor u de opzegging bij uw huidige energieleverancier en zorgen voor een probleemloze overstap! DGB Juridisch: Voorkomen is beter dan genezen DGB is eind 2007 gestart met een eigen Juridische Dienstverlening specifiek gericht op de agrarische sector. Dit pakket is een combinatie van een rechtsbijstandsverzekering met aanvullend een gratis stuk extra juridische ondersteuning. Om u een voorbeeld te geven: Wijziging/Nieuw bestemmingsplan door de gemeente Uw (toekomstige) bedrijfsmatige activiteiten dreigen te worden beperkt door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan dat door de gemeente is opgesteld. Het is dan heel belangrijk dat u direct, tijdens de periode waarin het ontwerp ter inzage ligt, al uw gemotiveerde zienswijzen kenbaar maakt. Doet u dit niet dan kan de rechter u in een later stadium alleen al wegens dit verzuim in het ongelijk stellen. Op uw verzoek kan DGB Juridisch uw zienswijzen juist formuleren en motiveren waarna u die vervolgens bij de rechter kunt inbrengen. Vervolgens begeleidt DGB Juridisch u vakkundig in de eventueel daaropvolgende procedure van bezwaar en beroep. Door tijdig in te spelen op dreigende problemen kan veel ellende achteraf voorkomen worden. Geïnteresseerd in wat wij nog meer voor u kunnen betekenen op juridisch gebied? Neem vrijblijvend contact op met onze eigen juridische afdeling! Of meldt u direct aan op Zie achterzijde Trog voor onze adresgegevens. NVV-lid genomineerd als agrarische ondernemer John en Threa Lorist, varkenshouders in Hemelum, waren genomineerd als agrarisch ondernemer van het jaar Vanuit het niets bouwden John en Threa Lorist een bedrijf op in de varkenshouderij. Niet zomaar een bedrijf, maar een ultramodern bedrijf met 500 fokzeugen, opfokzeugen en vleesvarkens in Nederland. Daarnaast hebben ze nog eens vleesvarkens in Duitsland. Helaas hebben ze de uiteindelijke titel niet in de wacht gesleept. Toch vindt de NVV de nominatie al een felicitatie waard. SMS Service Varkensprijzen Snelle informatievoorziening = betere onderhandelingspositie = verhoging van uw rendement! Altijd en overal verzekerd zijn van de meest actuele informatie en noteringen voor biggen, varkens en slachtzeugen? Dan biedt de SMS Service Varkensprijzen van De Groene Belangenbehartiger uitkomst! Voor een goede onderhandelingspositie is snelle en adequate prijsinformatie op het juiste moment zeer belangrijk. Met de SMS Service Varkensprijzen van DGBbv ontvangt u vijf keer per week de belangrijkste binnen- en buitenlandse noteringen op uw mobiele telefoon. Om enkele noteringen te noemen: Weser Ems, Tönnies, Teleporc, Vion, Hilckman, Van Rooi Meat, Compaxo, Italië (Milaan), Frankrijk (Bretagne), DDP Zuid, ISN, Danis, Vleuten, Haarle, VBP, Biggen Richtprijs en natuurlijk de NVV Producenten Referentieprijs en de NVV Biggenprijs. Ook extra informatie als markttendensen, extra noteringen, bijzondere ontwikkelingen op de varkensmarkt en bijzonderheden die blijken uit het varkensprijzenonderzoek wordt via de SMS service bekendgemaakt. Bovendien ontvangt u bij het SMS abonnement GRATIS per het wekelijkse marktnieuws met nuttige informatie! Prijzen: Voor de kosten hoeft u het niet te laten: 70,= per nummer per jaar. Elk volgende nummer kost slechts 50,= per jaar. Zo betaalt u dus met twee nummers slechts 60,= per nummer. (Niet-NVV-leden en/of sponsoren betalen 30,= per nummer extra). Oftewel: voor minder dan 6,= per maand bent u te allen tijde op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de varkensmarkt! Versterk uw onderhandelingspositie en meld u direct aan op voor de SMS Service Varkensprijzen. Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar Beschikt u niet over internet, neem dan gerust telefonisch contact met ons op: Zie achterzijde van de Trog voor onze adresgegevens. NVV service Wilt u via de NVV op de hoogte worden gehouden van interessante en vaak actuele informatie over de varkenshouderij? U kunt zich daarvoor kosteloos abonneren. Op de NVV-site ( kunt u zich opgeven. 7

8 8 NVV-informatie Secretariaat NVV: Postbus 591, 3770 AN Barneveld TEL FAX NVV-website: INFOLIJN varkensprijzen: ( 0,45/min). De trog verschijnt maandelijks. ISSN Contactpersonen in de regio: regio Noord-Nederland: Nico Vierhoven, Beilen TEL/FAX / regio Salland: Theo Duteweerd, Mariënheem TEL regio Twente: contactadres: Anton Heijmerink TEL/FAX / regio Achterhoek: Michel Schoneveld, Kring van Dorth TEL/FAX / regio Veluwe: Wim van de Fliert, Renswoude TEL/FAX / regio West-Nederland: Co van Ekeren, Zeist TEL/FAX /idem regio Rivierengebied: Erjan Valk, Geldermalsen TEL/FAX / regio Veghel/Oss: Jos van Gerwe, Erp TEL/FAX / regio Midden-Brabant: Jan Mathijssen, Sprang Capelle TEL/FAX regio De Kempen: contactadres: Henri Rijkers, Vessem TEL/FAX / regio Zuidoost-Brabant: Johnny Bouwmans, Bakel TEL/FAX /idem regio Maaskant: Theo Reintjes, St. Hubert TEL/FAX / regio West-Brabant: Frank van de Burg, Alphen (NB) TEL/FAX / regio Noord-Limburg: contactadres: Frank Reijnders, Horst TEL/FAX / De Groene Belangenbehartiger bv Kantoor: Oosteinde 21, 7772 CA Hardenberg tel: fax: DGBbv-website: Ontvang ik een eerlijke prijs voor mijn varkens? Als varkenshouder kunt u er gemakkelijk zelf achter komen of u een eerlijke prijs ontvangt voor uw varkens. Dit kan o.a. door mee te doen met het NVV Varkensprijzenonderzoek (VPO). Hoe werkt dat? U vult de varkensfactuur online in op internet. Dit is echt simpel en vraagt niet meer dan ongeveer 15 seconden. Bij afwijkende uitbetaling wordt uw factuur opgevraagd. Wat kunt u verwachten? 1) Een anonieme prijsvergelijking tussen varkenshouders onderling. 2) U kunt uw prijzen zelf vergelijken INFOLIJN VARKENS- PRIJZEN: ( 0,45/min.) Driemaal per week hoort u op de infolijn de actuele informatie over: - de ISN-notering voor vleesvarkens van de afgelopen en de komende week; - de Duitse biggenprijs; - de gemiddelde en hoogst uitbetaalde prijzen van de voorgaande week van de deelnemers aan het NVV-varkens prijzenonderzoek; Zij steunen de vakbond Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere: Bonda s Veevoederbureau BV te Hillegom Brameco & Zon U.A. te Eindhoven ForFarmers te Lochem Nysingh advocaten - notarissen te Apeldoorn Sme-Lang BV te Rijssen L. Verbakel BV te St. Oedenrode J.J. Wolswinksel BV te Leusden NVV AGENDA met noteringen van varkensprijzen in binnen- en buitenland. 3) U kunt vergelijken met het NVV Varkensprijzenonderzoek (VPO) gemiddelde. 4) U kunt hierdoor o.a. bepalen of u voldoende toeslag beurt! Kosten? 300,= exclusief BTW. Voor NVVleden is deelname gratis. De ervaring is dat veel deelnemers meer zijn gaan ontvangen voor hun varkens. U kunt nu ook deelnemen aan het Biggenprijzenonderzoek. Hierbij geldt hetzelfde principe als bij het VPO. Opgave? en dan doorklikken naar NVV Varkensprijzenonderzoek. - NVV producenten referentieprijs voor de komende week en de biggen notering (vanaf vrijdagmiddag uur); - de Vleutense noteringen voor de komende week; - algemene marktinformatie. Voor het beluisteren van deze gegevens belt u ( 0,45/min). Wilt u meedoen aan het varkensprijzenonderzoek, bel dan met de Groene Belangenbehartiger bv, telefoonnummer Aanmelden kan ook via de website 24 april 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 28 april 2008, uur Ledenvergadering Regio Salland, Gasterij De Kruidentuin te Mariënheem 29 mei 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 16 juni 2008, Algemene Ledenvergadering, Edda Huzid te Voorthuizen 26 juni 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 28 augustus 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 25 september 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 21 oktober 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 30 oktober 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 27 november 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 18 december 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 Megabedrijven In de media wordt momenteel veel aandacht besteed aan de vergunningaanvragen van een aantal bedrijven in voornamelijk

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 De consument is nu aan zet! De NVV heeft op 29 november jl. de Verklaring van Noordwijk mede ondertekend. In deze Verklaring

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 158, augustus 2008 Aujeszky gelden De afgelopen maanden heeft het College van Deskundigen Ziekte van Aujeszky gelden (CvD ZvA) het bewijsmateriaal

Nadere informatie

Reconstructie Brabant

Reconstructie Brabant trog 144 18-04-2007 16:03 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 144, april 2007 Reconstructie Brabant NVV dwingt individuele toetsing af en haalt dus de kern van de reconstructie

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 1 juli 2013 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige verdeling

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 6 januari 2014 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige

Nadere informatie

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf De markt voor de varkenshouderij in Nederland Structuur In Nederland worden op ongeveer 1. bedrijven varkens gehouden. Het aantal bedrijven met varkens is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen (figuur

Nadere informatie

Eindelijk duidelijkheid op mestdossier

Eindelijk duidelijkheid op mestdossier Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 193 - oktober 2011 - extra editie ZvA-procedure Zeugenopkoopplan World Pork Conference Eindelijk duidelijkheid op mestdossier Bron: PVV Woensdag 28 september

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Dioxineverontreiniging voer roept vragen op

Dioxineverontreiniging voer roept vragen op Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 178 - mei 2010 DeTrog ALV NVV Op 14 juni a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van de NVV plaats. Leden van de NVV hebben reeds een uitnodiging ontvangen.

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 153, februari 2008 Advies aan Hoge Raad; fosfaatheffingen MINAS onrechtmatig Eind december heeft Advocaat Generaal (AG) mr. Nielen een advies

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 NVV ondertekent Convenant Schoon en Zuinig niet! De NVV heeft recent kennis genomen van een conceptversie van het Convenant Schoon

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? De Rabobank verwacht een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Aan het einde

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 159, september 2008 EU-studie margeverdeling Op initiatief van de Nederlandse CDA EU-parlementariër Esther de Lange heeft het Europese Parlement

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden trog 143 21-03-2007 10:25 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden Woensdag 14 maart jl.

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky

Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 133, april 2006 Weer stap dichter bij stoppen vaccineren Ziekte van Aujeszky In het PVV-bestuur van 12 april is met overgrote meerderheid besloten om

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009 MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar Op vrijdag 3 april jl. heeft de Hoge Raad in Den

Nadere informatie

Database dier- geneesmidde- lenverbruik

Database dier- geneesmidde- lenverbruik trog 145 21-05-2007 15:33 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 145, mei 2007 Database dier- geneesmidde- lenverbruik In de april vergadering van het Landelijk Bestuur (LB) van de

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst z Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst Richard Soons Secretaris Werkgroep Varkens Taskforce Antibioticaresistentie Presentatie 1. Introductie POV 2. Aanleiding/afspraken antibiotica aanpak

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007 trog 146 20-06-2007 10:04 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 146, juni 2007 Nieuw NVV-logo Op de Algemene Ledenvergadering van de NVV is op 11 juni jl. het nieuwe NVV-logo gepresenteerd.

Nadere informatie

Geborgde dierenarts. Kansen en bedreigingen. Johan Kamp Lid CvB Varken De Oosthof dierenartsen Dierenkliniek Hellendoorn-Nijverdal

Geborgde dierenarts. Kansen en bedreigingen. Johan Kamp Lid CvB Varken De Oosthof dierenartsen Dierenkliniek Hellendoorn-Nijverdal Geborgde dierenarts Kansen en bedreigingen Johan Kamp Lid CvB Varken De Oosthof dierenartsen Dierenkliniek Hellendoorn-Nijverdal Geschiedenis van de Geborgde Dierenarts in een notendop 1. Waarom is het

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Alexander Concept

Aanmeldingsformulier Alexander Concept Voorkeur trainingsdatum: Stuurt u deze vragen geheel ingevuld en ondertekend aan ons terug. Wanneer wij dit formulier ontvangen hebben, nemen wij contact met u op om samen met u te bespreken of u klaar

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 157, juni 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 157, juni 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 157, juni 2008 Wyno Zwanenburg herkozen tot voorzitter NVV Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVV op 16 juni jl.

Nadere informatie

Behoud varkensrechten voor NVV onacceptabel

Behoud varkensrechten voor NVV onacceptabel Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 218 - januari 2014 Bennie van Til treedt af Tarieven Rendac Bijeenkomsten mestverwerking Foto: ASG Behoud varkensrechten voor NVV onacceptabel In december

Nadere informatie

Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland

Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland Benny ten Thije Select Porc B.V. -> Va-handel Dijk Biggenbemiddeling in binnen- en buitenland Varkensproductie Varkensproductie wereldwijd - 1,3 miljard

Nadere informatie

OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Varkensdierenarts

OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Varkensdierenarts OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde varkenshouder hierna te noemen varkenshouder UBN nummer Adres Postcode + woonplaats IKB regeling

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 2 januari 2012 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 4 juli 2011 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige verdeling

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

slim kopen, slim verkopen

slim kopen, slim verkopen slim kopen, slim verkopen Wat is Bieden en Wonen? U bent geïnteresseerd in een huis dat door de verkoper via een veiling op internet verkocht zal worden. Dat is misschien even wennen, maar het veilen is

Nadere informatie

Geborgde dierenarts. Kansen en bedreigingen. Karien Koenders CvB lid varken VGV bestuur DAP Lintjeshof

Geborgde dierenarts. Kansen en bedreigingen. Karien Koenders CvB lid varken VGV bestuur DAP Lintjeshof Geborgde dierenarts Kansen en bedreigingen Karien Koenders CvB lid varken VGV bestuur DAP Lintjeshof agenda Korte terugblik Nieuwe ontwikkelingen Geborgde (Varkens)DA VBI incl. database en inzage opheffen

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt Na een teleurstellend vierde kwartaal in het vorige jaar, start

Nadere informatie

Mijn varken. algemene ontwikkelingen en de meerwaarde

Mijn varken. algemene ontwikkelingen en de meerwaarde Mijn varken. algemene ontwikkelingen en de meerwaarde het varken centraal 29 oktober 2014, Geert van der Peet Inhoud Mogelijkheden RFID, maar geen doorbraak - Algemene ontwikkelingen en onderzoek Kansen

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 160, oktober 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 160, oktober 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 160, oktober 2008 Cursussen verdoofd castreren van start Vanaf begin oktober is begonnen met het geven van de cursussen verdoofd castreren. Deze

Nadere informatie

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten Waarom krijgt u deze folder? U bent inkoper van een bedrijf of

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Een huis kopen in de 21 e eeuw

Een huis kopen in de 21 e eeuw Een huis kopen in de 21 e eeuw Wat is Bieden en Wonen? U bent geïnteresseerd in een huis dat door de verkoper bij opbod op internet verkocht zal worden. Het kopen via Bieden en Wonen heeft belangrijke

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 142, februari 2007 Reconstructie mislukt De positie van de varkenshouder en zijn gezin moet worden hersteld in het reconstructieproces. Dit heeft de

Nadere informatie

Voortgang overleg nationale werkgroep varkensketen

Voortgang overleg nationale werkgroep varkensketen Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 187 - maart 2011 DeTrog Mestafzetprijzen NVV notering Toezicht antibioticumgebruik Voortgang overleg nationale werkgroep varkensketen Na de laatste actie

Nadere informatie

WAAROM I&R S&G. Voedselveiligheid Voldoen aan EU verordening 21/2004 met registratie van

WAAROM I&R S&G. Voedselveiligheid Voldoen aan EU verordening 21/2004 met registratie van Traceerbaarheid WAAROM I&R S&G preventie dierziekten uitroeiing dierziekten voedselkwaliteit Voedselveiligheid Voldoen aan EU verordening 21/2004 met registratie van Bedrijven met dieren (houder; UBN)

Nadere informatie

Producenten Organisatie Varkenshouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten organisaties onder de loep 31 Mei 2016 Beleidsplan Recept voor Duurzaam Varkensvlees Wij bepalen zelf onze toekomst! Van reactief naar proactief (Business

Nadere informatie

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra 1 Inkoop van energie Achtergronden De prijzen van aardgas en elektriciteit zijn zeer afhankelijk van de termijnmarkt en daarmee van de wereldeconomie. De aardgasprijzen zijn gekoppeld aan die van de olie.

Nadere informatie

PROEFABBONEMENT. Karin van der Lee. Team Millennium Antwoordservice B.V. Bijlagen: 6 pagina s

PROEFABBONEMENT. Karin van der Lee. Team Millennium Antwoordservice B.V. Bijlagen: 6 pagina s PROEFABBONEMENT Allereerst hartelijk dank voor uw in Millennium Antwoordservice Indien u direct na het lezen van onze informatie overtuigd bent van onze kwaliteiten en rwaarde kunt u gebruik maken van

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 149, oktober 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 149, oktober 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 149, oktober 2007 Mineralenquotum opnieuw op de agenda? De NVV heeft in een brief aan Minister Verburg opheldering gevraagd over hoe zij in de

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie Verzonden per mail Naarden, 19 februari 2015 Geachte contactpersoon, Tussen ARAG Legal Services (hierna: ARAGLS) en Omnius is afgesproken dat vanaf 1 augustus 2014 de factuur in een ongedekte betalende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Rabobank Cijfers & Trends Een visie op branches in het Nederlandse bedrijfsleven. 39e jaargang editie 2014/2015 Perspectief Aanbod groter dan vraag in 2015 Het aanbod van biggen en vleesvarkens zal de

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Dit is de mailwisseling die wij hadden met Hans Baaij (Varkens in Nood) en Wim van den Brink (Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie) naar aanleiding van

Nadere informatie

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap Tentoo vindt dat je als ondernemer moet kunnen springen en vliegen. Dat niets je klein of tegen mag houden. En als je wilt vliegen, moet je kunnen loslaten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing

Nadere informatie

Duidelijke voorwaarden

Duidelijke voorwaarden Mobiel abonnement Duidelijke voorwaarden Werkt in je voordeel Introductie Klant worden Bij Telfort vinden we het belangrijk dat al onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Daarom vind je in dit boekje

Nadere informatie

Ik Kies Bewust Nederlandse Varkens IKBNV OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GECERTIFICEERDE DIERENARTS

Ik Kies Bewust Nederlandse Varkens IKBNV OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GECERTIFICEERDE DIERENARTS Ik Kies Bewust Nederlandse Varkens IKBNV OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GECERTIFICEERDE DIERENARTS Overwegende: de overeenkomst is opgesteld in het kader van de erkende kwaliteitsregeling Regeling IKB Nederland

Nadere informatie

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Wat doet Registerplein? Registerplein voert bijna 25 jaar registratie uit van maatschappelijk werkers

Nadere informatie

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS Labor Advocaten is een ondernemersgericht advocatenkantoor

Nadere informatie

Boerderij Event Ondernemen in de varkenshouderij. Arnhem - 7 oktober 2014. Nederlandse biggenexport kansloos zonder kwaliteitsbeleid!

Boerderij Event Ondernemen in de varkenshouderij. Arnhem - 7 oktober 2014. Nederlandse biggenexport kansloos zonder kwaliteitsbeleid! Boerderij Event Ondernemen in de varkenshouderij Arnhem - 7 oktober 2014 Nederlandse biggenexport kansloos zonder kwaliteitsbeleid! Wie zijn we? Paul Reuling 54 jaar, mede-eigenaar Reuling Intervar BV

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2014

Nieuwsbrief Februari 2014 Nieuwsbrief Februari 2014 Inhoud - Tip van de helpdesk: Windows 7 of 8? - Onderwerp van de maand maart: attentielijst - Webinar vrijdag 7 maart: TMR voeren - Project met NAJK: Rendement Ranking - Nieuws

Nadere informatie

A In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste lid.

A In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste lid. Grondslag Gelet op de artikelen 2.2, tiende lid, onderdelen d, e, f, g, i, j, l, onder 1 en 4º, m, n, p, 2.8, vierde lid, onderdelen a en b, 7.1, 7.2, tweede lid, 7.8, eerste lid, van de Wet dieren; Artikelen

Nadere informatie

In het belang van sector en samenleving

In het belang van sector en samenleving In het belang van sector en samenleving Productschap Diervoeder Productschap Diervoeder Het Productschap Diervoeder (PDV) is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Het is ingesteld op verzoek van

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 25 oktober 2017 Ons nummer: Willemstad, 3 november 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 25 oktober 2017 Ons nummer: Willemstad, 3 november 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn De heer H. Koeiman Prinsenstraat 86 Curaçao Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/041142 Uw brief van:

Nadere informatie

LTO Noord contributieregeling 2015

LTO Noord contributieregeling 2015 Land- en Tuinbouw Organisatie Noord LTO Noord contributieregeling 2015 LTO Noord is de vereniging van agrarische ondernemers. We behartigen de belangen van onze leden en bieden services en diensten aan.

Nadere informatie

Foto: Fotografie Jeanette

Foto: Fotografie Jeanette Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nr. 211 - mei 2013 De Gouden Krul Concurrentiepositie Nederland aangetast Bloeduitslagen van belang bij export Foto: Fotografie Jeanette Boer aan het roer!

Nadere informatie

uw energie, ons aanbod

uw energie, ons aanbod uw energie, ons aanbod Prijzen voor ondernemers Per 1 juli 2008 www.delta.nl Uw energie, ons aanbod Energie is van levensbelang voor uw onderneming. Het verlichten van uw bedrijfsruimtes, het functioneren

Nadere informatie

WILLEMS GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO RTW V2.0 PROTOCOL KLACHTEN & GESCHILLENREGELING

WILLEMS GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO RTW V2.0 PROTOCOL KLACHTEN & GESCHILLENREGELING 2016 WILLEMS GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO RTW 7 12 2016 V2.0 PROTOCOL KLACHTEN & GESCHILLENREGELING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Klachten en geschillenregeling kantoor... 2 1. Inleiding... 2 2. Klachtenregeling...

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Consumenten informatie

Consumenten informatie Consumenten informatie Waarom ontvangt u deze informatie? U heeft een betaalachterstand bij een opdrachtgever van Lindorff. De vordering is in behandeling bij Lindorff B.V. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Voordeel en administratieve verplichtingen WBSO

Voordeel en administratieve verplichtingen WBSO WBSO U heeft een WBSO-beschikking met een begeleidende brief per post via ons ontvangen van RVO. Hierin wordt u verwezen naar de folder die u eerder in het jaar van ons ontvangen heeft en naar deze website.

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie

Masterplan varkenshouderij. Verantwoord gebruik van antibiotica

Masterplan varkenshouderij. Verantwoord gebruik van antibiotica Masterplan varkenshouderij 2 m a s t e r p l a n v a r k e n s h o u d e r i j De Nederlandse varkenshouderij stelt al jarenlang hoge eisen aan het gebruik van diergeneesmiddelen. Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Bezoekadres: Postadres: Anthony Fokkerweg 57 Postbus 59027 3088 GE Rotterdam 3008 PA Rotterdam Kantoor: Alarmcentrale: Telefoon 010-428 23 11 Telefoon 010-429

Nadere informatie

Kwartaalbericht Varkens Q1 2015

Kwartaalbericht Varkens Q1 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q1 2015 Daling waarde euro en gedeeltelijke heropening Russische grens enige lichtpunten voor ondersteuning prijzen in eerste kwartaal 2015 De vooruitzichten

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Een huurwoning zoeken. buitengewoon. Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past?

Een huurwoning zoeken. buitengewoon. Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past? Een huurwoning zoeken buitengewoon Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past? Inhoudsopgave Een passende woning zonder poespas Een passende woning zonder poespas 3 1. Inschrijven 4 2. Een woning

Nadere informatie

FEDERATIE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE (FNLI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d.

FEDERATIE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE (FNLI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. FEDERATIE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE (FNLI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 oktober 2013) Artikel 1. Bestuur Algemeen 1. Het bestuur vormt door zijn

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200.

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102551_2 / 10.BT1290 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Schardauwstraat VAN AT5300000000 5451501235 SINT-ELOOIS- Timmerman T.a.v. TOMME Christine WINKEL

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Optimale dienstverlening Tegenwoordig kunt u de gemeente Ommen op veel verschillende manieren benaderen. Naast een telefoontje, brief of bezoek aan de balie kunt u

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG

REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG Stichting OZIZO stelt zich ten doel een bemiddelende en ondersteunende functie te vervullen met betrekking tot de opvang en verzorging aan huis van kinderen van

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 109 d.d. 4 november 2009 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr J.W.H. Offerhaus en mr J.Th. de Wit) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u!

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! Transparantie in Transporttarieven Informatie brochure 2014 Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! 2014 Transport Tender 1 Nederland telt ruim 10.000 vervoersbedrijven.

Nadere informatie