ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!"

Transcriptie

1 ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft aangewezen als aanvrager en begunstigde van ESF-subsidie. De staatssecretaris heeft bepaald dat de te verwerven Europese subsidie kan worden benut om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van de laaggekwalificeerde werkenden in de eigen sector te vergroten. SOVU wil als sectorfonds de uitvaartbedrijven de mogelijkheid geven om een beroep te kunnen doen op ESF-subsidies voor ingekochte scholing t/m MBO-niveau 4. Voor heeft SOVU een sectorale ESF-aanvraag ingediend, die is gebaseerd op geïnventariseerde bedrijfsopleidingsplannen. De staatssecretaris van SZW heeft de ESF-aanvraag in mei 2011 goedgekeurd, hetgeen betekent dat de uitvaartsector voor een ESF-subsidie is toegezegd van ruim één miljoen euro om de eigen medewerkers te scholen. Waarvoor kunt u ESF-subsidie krijgen? De scholing waarvoor SOVU een ESF-aanvraag heeft ingediend is gevarieerd, namelijk: persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en effectiviteit; beroeps- en vakkennis; talenkennis; bedrijfsprocesondersteuning (administratie, informatietechnologie, arbo/veiligheid). De lijst met opleidingen waarvoor door u bij SOVU een ESF-bijdrage kan worden aangevraagd, kunt u op de site van SOVU (www.sovu.nl) downloaden. U kunt een ESF-bijdrage ontvangen voor de cursuskosten van werkenden 1. Het opleidingsniveau van zowel de cursist als van de opleiding mag maximaal MBO-niveau 4 zijn. Belangrijk is dat met de door u gewenste opleiding qua leereffect hetzelfde wordt beoogd als met de in de lijst opgenomen cursussen. Vul hiervoor het op de site te downloaden Branche- erkenningsverzoek 2011 formulier in en neem contact op met het ESFsecretariaat. 1 Zowel werknemers in loondienst, uitzendkrachten als zelfstandig ondernemers (eenmanszaak).

2 De spelregels voor ESF in de uitvaartsector Alleen scholing die is opgenomen in de door de staatssecretaris van SZW goedgekeurde ESF-aanvraag komen voor subsidiëring in aanmerking; De cursus dient te worden/zijn gevolgd en afgerond in de periode van 2 februari 2011 tot en met 31 juli 2012; Het aantal deelnemers en/of het aantal opleidingen per cursist is niet gemaximeerd 2 ; Alle benodigde formulieren dienen uiterlijk per 31 augustus 2012 volledig en juist ingevuld bij SOVU te zijn ingediend; Een werknemer dient de cursus aantoonbaar te hebben gevolgd. N.B. een diploma, certificaat of bewijs van deelname is afdoende, doch als een werknemer zakt kunnen presentielijsten als bewijs voor aanwezig worden overlegd; Het uitvaartbedrijf is te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen administratie. Alle originele bewijsstukken c.q. brondocumenten dient het uitvaartbedrijf t/m 31 december 2020 te bewaren; Het uitvaartbedrijf is bereid om mee te werken in geval van eventuele (ESF-) controles en/of publicitaire acties, die t/m 31 december 2020 kunnen plaatsvinden; SOVU kan alleen ESF-subsidie uitkeren als alle formulieren compleet en naar waarheid zijn ingevuld en voor zover SOVU de benodigde gelden van de staatssecretaris van SZW heeft ontvangen; De maximale uit te keren ESF-bijdrage zal circa 35% van de betaalde scholingskosten bedragen (factuurkosten exclusief BTW). N.B. De uiteindelijke ESF-bijdrage is afhankelijk van hoe achteraf blijkt in welke mate bepaalde groepen in de uitvaartsector zijn geschoold (m.n. vrouwen, laaggeschoolden, jongeren, ouderen) en de verrekening van de kosten voor het opzetten/inrichten/bemensen van het ESFsecretariaat van SOVU. N.B. Verwacht u voor of meer aan scholing in te kopen? Het ESF-secretariaat kan u ondersteunen bij een ESF-proof inkoop. Voor meer informatie over de offerteprocedure of om vrijblijvend de benodigde documenten te ontvangen, kunt u contact opnemen met Robert van der Meer van het ESFsecretariaat SOVU. Wat moet u doen? Om in aanmerking te komen voor een ESF-bijdrage dienen de volgende formulieren per post aan SOVU te worden gestuurd: o Kopie van salarisstrook van eerste maand van deelname aan de eerste cursus. Voorbeeld: uw werknemer A. start op 19 november 2011 met de opleiding Telefoneren met nabestaanden. U dient dan de salarisstrook voor deze werknemer A. waarin de datum 19 november 2011 valt, toe te sturen. Salarisstroken van perioden/maanden voor aanvang van de opleiding zijn voor ESF-subsidie ontoereikend. Op de salarisstrook moeten in ieder geval de volgende gegevens staan: naam deelnemer, BSN-nummer deelnemer, geboortedatum en datum indiensttreding. 2 SOVU kan echter nooit meer subsidie uitkeren dan toegezegd door de staatssecretaris van SZW.

3 o Een origineel, getekend werknemersformulier 3 ; o Een origineel, getekend werkgeversformulier 4 ;; o Een uittreksel uit de Kamer van Koophandel (origineel, < 6 maanden); o Gewaarmerkte kopie* van de factuur van de scholingskosten (let op: de ESF regels schrijven voor dat op de factuur de cursusnaam en de cursisten op naam zijn vermeld evenals indien van toepassing een specificatie van de luchkosten, catering e.d 5!).; o Gewaarmerkte kopie* van het bewijs van betaling van de factuur van de opleidingskosten; o Kopie van het diploma, certificaat of bewijs van deelname cursus. 1. Uw volledige declaratie kunt u op elk moment indienen. N.B. het ultieme indieningsmoment is 31 augustus Let op: UITERLIJK 31 AUGUSTUS 2012 dient de declaratie juist en volledig te zijn! 2. SOVU beoordeelt de declaratie van de werkgever op juistheid en volledigheid. 3. Per informeert ESF/SOVU de werkgever dat de declaratie compleet is of verzoekt om eventuele ontbrekende gegevens aan te leveren. 4. Alleen complete, juiste en volledige declaraties kunnen meegenomen worden in de ESF-einddeclaratie. 5. ESF/SOVU zal uiterlijk 31 oktober 2012 de einddeclaratie indienen bij de staatssecretaris van SZW. 6. Het Agentschap SZW zal vervolgens namens de staatsecretaris van SZW de einddeclaratie binnen 13 weken komen controleren. 7. Na ontvangst van de subsidiegelden zal SOVU het ESF-subsidiebedrag, waarop de werkgever recht heeft, uitbetalen aan de werkgever. * Waarmerkingsprocedure: kopie factuur en kopie betaalbewijs dient door tekendbevoegd persoon te worden voorzien: 1) Dit is een kopie van het origineel t.b.v. ESF-project 2) deze kopie wordt voorzien van een datum 3) en deze kopie wordt voorzien van een handtekening. 3 Elke werknemer die een opleiding gaat volgen waarvoor u als werkgever een ESF-subsidie aanvraagt, dient een werknemersformulier te ondertekenen. De werknemer bevestigt o.a. ervan op de hoogte te zijn (gesteld) dat de opleiding wordt medegefinancierd door het ESF. 4 Het werkgeversformulier dient ondertekend te worden door een tekeningsbevoegd persoon namens het bedrijf. Het bedrijf verklaart dat de werknemers daadwerkelijk bij het bedrijf werkzaam/in dienst zijn. Ook verklaart het bedrijf dat voor de opgegeven cursus(sen) géén kosten in rekening worden gebracht of worden verhaald bij de werknemer(s). 5 Lunchkosten, catering e.d. zijn niet subsidiabel.

4 Periode van aanvragen Als sectorfonds heeft SOVU voor de periode 2 februari 2011 tot en met 31 juli 2012 een ESF-projectsubsidieaanvraag ingediend. Uw declaraties kunt u doorlopend indien echter uiterlijk per 31 augustus 2012 (Het ultieme indieningsmoment!) N.B. De praktijk wijst helaas uit dat ingediende ESFdeclaratieverzoeken veelal niet direct als volledig kunnen worden beschouwd. Wij adviseren daarom met klem om niet te wachten tot het laatste indieningsmoment maar om indien mogelijk al daarvoor uw ESF-declaratie aan ons toe te sturen! Na ontvangst zal SOVU uw declaratie inclusief alle benodigde formulieren beoordelen op juistheid en volledigheid. Per ontvangt u vervolgens de bevestiging dat uw declaratie compleet is of het verzoek om eventuele ontbrekende gegevens aan te leveren. Na afloop van de projectperiode voegt SOVU alle ingediende declaraties samen tot een eindafrekening, die uiterlijk 3 maanden na afloop van de projectperiode bij de staatssecretaris van SZW wordt ingediend. Als de staatssecretaris van SZW de eindafrekening heeft goedgekeurd, zal door SOVU de definitieve declaratie per uitvaartbedrijf worden opgesteld en aan het uitvaartbedrijf worden toegestuurd. Zodra SOVU de vastgestelde ESF-bijdrage van de staatssecretaris van SZW heeft ontvangen, zullen de ESF-bijdragen per uitvaartbedrijf worden overgemaakt. N.B. Wanneer een bedrijf de declaraties tijdig, juist en volledig en tijdig heeft ingediend, kan een voorschot van maximaal 40% van de subsidiabele projectkosten worden uitgekeerd aan het bedrijf. (De gelden moeten dan wel door SOVU van het Agentschap SZW zijn ontvangen).

5 ESF-bijdrage Rekenvoorbeeld De ESF-subsidie wordt als volgt berekend: Als de definitief vastgestelde ESF-subsidie van de staatssecretaris van SZW is ontvangen: Factuur scholingskosten 1.000,00 Maximale netto ESF-bijdrage (40%) 400,00 (40%) Minus verrekeningen 6 50,00 (5%) - Te ontvangen ESF-bijdrage 350,00 (35% subsidie) Hulp nodig? Het ESF secretariaat van SOVU faciliteert uw uitvaartbedrijf bij: Het komen tot een ESF-proof aanvraag c.q. declaratieverzoek. SOVU beoordeelt op juistheid en volledigheid; Het bijhouden van een ESF-proof projectadministratie o.b.v. de door het uitvaartbedrijf aangeleverde bescheiden; Het bepalen/aantonen van de marktconformiteit van de ingekochte scholing; De betaling en financiële afwikkeling van de ingediende declaraties. Mocht u nog vragen hebben over de ESF-procedure en alles wat daarmee samenhangt, dan kunt u contact opnemen met het ESF-secretariaat van SOVU ESF-secretariaat SOVU Databankweg 4a 3821 AL Amersfoort T: E: 6 De uiteindelijke ESF-bijdrage is afhankelijk van hoe achteraf blijkt in welke mate bepaalde groepen in de uitvaartsector zijn geschoold (m.n. vrouwen, laaggeschoolden, jongeren, ouderen) en de verrekening van de kosten voor het opzetten/inrichten/bemensen van het ESF-secretariaat van SOVU.

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding Pagina 1 van 17 Inhoud Inleiding... 3 1. STOOF en haar ESF projecten: een nadere kennismaking... 4 2. Opleidingenlijst...

Nadere informatie

HPA versie 1 maart 2011. ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie

HPA versie 1 maart 2011. ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie 1 Voorwoord Voor u ligt de geactualiseerde Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007 2013 (HPA). De HPA bevat

Nadere informatie

Collegevoorstel ARGUMENTEN

Collegevoorstel ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Opsteller : H.A.W. Bakker Telefoon : (033) 469 46 58 Datum : 6 januari 2014 User-id : BAKW Onderw erp ESF aanvraag jeugdwerkloosheid Voorstel: Voorgesteld wordt Een aanvraag

Nadere informatie

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Subsidieregeling. van de. Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven. zoals deze luidt met ingang van.

Subsidieregeling. van de. Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven. zoals deze luidt met ingang van. Subsidieregeling van de Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven zoals deze luidt met ingang van 1 maart 2015 1 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 De Stichting opleidingsfonds

Nadere informatie

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Lotgenotencontact en informatievoorziening Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Disclaimer Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens:

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens: Welkom! Wanneer u deze werkwijzer heeft ontvangen, betekent dit dat u zich door toezending van de ondertekende inschrijfovereenkomst bij Payroll Select Freelance Services B.V. (in deze werkwijzer nader

Nadere informatie

Verzoek tussentijdse wijziging AVV-verzoek fonds cao Recreatie 2008-2013 (met aanpassing bijlagen 3 t/m 6)

Verzoek tussentijdse wijziging AVV-verzoek fonds cao Recreatie 2008-2013 (met aanpassing bijlagen 3 t/m 6) Georganiseerd Overleq STft _ a ^ i ösantw. voor: U Ja L j Nee Betreft: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgevinq T.a.v. de heer mr. M.H.M, van

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de

Nadere informatie

CAO voor de Bouwnijverheid

CAO voor de Bouwnijverheid 8 CAO voor de Bouwnijverheid De CAO voor de Bouwnijverheid geldt zowel voor bouwplaats- als voor uta-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde cao. De onderwerpen

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Welkom! Deze werkwijzer ontvangt u omdat u zich bij ons (Payroll Select Diensten B.V., Payroll Select CC Diensten B.V., Payroll Select Technical Services of Payroll

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Handleiding voor werkgevers

Handleiding voor werkgevers Handleiding voor werkgevers Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom krijgt u deze handleiding?... 5 Snelwijzer... 5 Hoofdstuk 1. Aansluiten als werkgever... 6 1.1 Wie is verplicht om deel te nemen in onze

Nadere informatie

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

Werkwijzer artikel 72a WW

Werkwijzer artikel 72a WW werk.nl uwv.nl Werkwijzer artikel 72a WW Een werkwijzer voor werkgevers uit de sector Overheid & Onderwijs Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten

Nadere informatie

Veel gestelde vragen BBU Uitkering (uitkering op aandelen)

Veel gestelde vragen BBU Uitkering (uitkering op aandelen) Veel gestelde vragen BBU Uitkering (uitkering op aandelen) 1. Wat is de BBU regeling? De BBU regeling is een uitkeringsregeling voor de leden van Cosun die gebaseerd is op de aandelen. Alle aandelen van

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende:

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende: In dit document vindt u het volgende: Instructies Instructies voor het invullen van het aanvraagformulier; Het aanvraagformulier; Een voorbeeld van een ingevuld aanvraagformulier. Bijlage aanvragen gewaarmerkte

Nadere informatie

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015 HYPOTHEEK Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie direct - mei 2015 U heeft een offerte aangevraagd voor een Lloyds Bank Hypotheek (1). In dit

Nadere informatie

Service Level Agreement (S.L.A.)

Service Level Agreement (S.L.A.) Service Level Agreement (S.L.A.) Behorende bij de dienstverleningovereenkomst tussen.. (naam opdrachtgever) T.a.v..... (contactpersoon opdrachtgever).. (adres opdrachtgever).. (postcode + woonplaats opdrachtgever)

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie