Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007"

Transcriptie

1 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 De consument is nu aan zet! De NVV heeft op 29 november jl. de Verklaring van Noordwijk mede ondertekend. In deze Verklaring worden tussen organisaties van varkenshouders, slachterijen en de supermarkten afspraken gemaakt over hoe er in Nederland inhoud en een eerste aanzet wordt gegeven aan de wens van sommige supermarkten en/of bij vleesverwerkers om vanaf 1 januari 2009 alleen nog maar vers vlees van verdoofd gecastreerde varkens te gaan verkopen. Dit had het CBL al geruime tijd geleden aangekondigd. Hierbij is er dus sprake van een nieuw marktsegment. Door deze Verklaring probeert de varkenssector dit proces in goede banen te leiden. Varkenshouders blijven zelf de keus houden of ze hieraan wel of niet gaan deelnemen. EU-verbod castratie Het uiteindelijke doel van de NVV blijft uiteraard het volledig in EU-verband stoppen met castratie. In de Verklaring is daarom deze inzet nogmaals nadrukkelijk met de deelnemende partijen afgesproken. Ook hebben de ondertekenaars toegezegd zich hiervoor te blijven inzetten. Ook de Nederlandse overheid moet dit op de Europese agenda houden. Niet eenvoudig In de uitwerking van deze Verklaring is er door inbreng van de NVV voor gekozen om het al dan niet verdoofd castreren vanuit de markt te benaderen. Als slachterijen en/of de supermarkten een extra (bovenwettelijke) voorwaarde aan de varkens stellen waarvan ze het vlees willen verkopen, dan kan dit. Men zal dan natuurlijk wel afspraken moeten maken over de meerkosten. Een varkenshouder heeft dan de keus om hieraan wel of niet mee te doen. Dit klinkt natuurlijk makkelijker dan het in de praktijk is. In de uitwerking zullen er dan ook nog de nodige hobbels moeten worden genomen, want het is de vleesvarkenshouder die dergelijke slachtdieren verkoopt en niet de vermeerderaar die de meerkosten maakt. Niet geheel Nederland In tegenstelling tot wat er in de media wordt gepubliceerd is er geen sprake van een verplichting voor het verdoofd castreren van alle Nederlandse biggen. Maar ook is het niet zo dat deze Verklaring uitsluitend geldt voor de gehele binnenlandse afzetmarkt van vlees. Want net zo goed als de supermarkten kunnen kiezen, hebben ook de slachterijen en vleesverwerkers een keuze, afhankelijk van welke markt (binnen- of buitenland) ze beleveren. Borging Verder is het zowel voor de varkenshouders als de consumenten van belang dat de supermarkten die aangeven dat ze een verdovingseis stellen, ook inderdaad geen ander vlees in de schappen leggen. Dat betekent dat er op de winkelvloer sprake moet zijn van een goede en transparante borging van de vleesstromen. Ook dit maakt onderdeel uit van de Verklaring en zal door het CBL nader dienen te worden uitgewerkt. Hierbij kunnen zowel maatschappelijke als consumentenorganisaties een belangrijke rol spelen. Kans Wat in de media verder onderbelicht is in de uitwerking van de Verklaring, is het feit dat een aanzienlijk deel van het in Nederland verkochte verse varkensvlees afkomstig is uit het buitenland. Dat betekent dat òf de supermarkten meer in Nederland zullen moeten gaan inkopen òf de buitenlandse leveranciers aan dezelfde (verdoving)eisen zullen moeten voldoen. Hiermee zetten we dus vanuit Nederland ook druk op onze buitenlandse collega s om aan dezelfde eisen te voldoen als men aan dit marktsegment wil leveren. Dus indirect heeft deze Verklaring gelijk een bredere, Europese doorwerking. Verdovingstechniek Een ander essentieel onderdeel van de Verklaring is, naast het betalen van de extra kosten, het feit dat de varkenshouder zelf de verdoving moet kunnen toepassen op zijn bedrijf. Het is gewoon praktisch en logistiek onuitvoerbaar om de dierenartsen dit te laten doen. Ook de dierenartsen zelf geven dit aan. Aangezien we op dit moment nog niet een techniek en/of methode hebben die in de ogen van NVV aan de gestelde eisen voldoet, moet deze nog praktijkrijp worden gemaakt. Daarom is er inmiddels in de Commissie Varkenshouderij van het PVV besloten om hiervoor extra geld beschikbaar te stellen. Hiermee betaalt de sector dus zelf het ontwikkelingstraject van een acceptabele verdovingsmethode of -techniek. Dat betekent dat we als varkenshouderij in Nederland collectief geld uitgeven om dit marktsegment mogelijk te maken. Onderzoek Het onderzoek naar een praktijkrijpe methode/techniek wordt uitgevoerd door de ASG en wordt mede door de NVV begeleid. Hierbij haken we aan bij het recent afgesloten onderzoek dat in opdracht van LNV is gebeurd naar verdoofd castreren. Dat betekent dat we niet vanaf nul beginnen maar de al beschikbare kennis en ervaringen van dat onderzoek gebruiken om een methode/techniek verder uit te werken. Hierbij is op dit moment de volledige narcose met CO2 de meest voor de hand liggende. Afgelopen weken zijn er al diverse bijeenkomsten met ASG geweest. Ook zal er nogmaals worden rondgekeken in andere Europese landen naar verdovingsmethoden en technieken. Inzet NVV Op dit moment wordt er volop gewerkt om inhoud te geven aan de in de Verklaring uitgesproken voornemens. Hierbij gaat het om onderzoek naar een acceptabele methode/techniek voor castratie, uitwerking van de transparante borging, het maken van een rekenmodel voor de gemaakte extra kosten etc. Hierbij is de NVV nadrukkelijk betrokken. Afgesproken is dat er op 1 juli 2008 verantwoording wordt afgelegd over hoe ver we op dat moment zijn gekomen met onze inspanningen. Door afspraken te maken over een dergelijk marktsegment, wordt voorkomen dat marktpartijen dit individueel zouden moeten gaan organiseren. Nu kan de consument laten zien dat men bewust kiest en extra betaalt voor deze extra voorwaarde die men aan het varkensvlees stelt. En hiermee kan de markt haar werk doen en is een extra eis of generieke verplichting tot verdoving vanuit de overheid niet meer aan de orde. Men kan immers kiezen. 1

2 Voornemen VION 2 Recent zijn we in Spanje geweest voor prijsoverleg met diverse Europese landen. Hierbij werd aan ons, als Nederlanders, gevraagd hoe het toch kwam dat het prijsniveau per 100 kg varkensvlees in Nederland al geruime tijd één van de laagste is in Europa. Alleen Spanje doet het op dit moment slechter, maar daar was het afgelopen zomer top. Hoe is het nu mogelijk, werd ons gevraagd, dat zo n belangrijk varkensland met een grote speler als VION, die in zowel Nederland als Duitsland actief is, qua prijs zo onderaan bungelt? Was het niet Daan van Doorn die riep dat VION groot moest zijn om marktmacht te hebben om met andere grote marktpartijen aan de retail kant te kunnen onderhandelen? En ook qua kostenbeperking en efficiëntie zou schaalgrootte een voordeel zijn. Dat klonk voor mij destijds logisch. Maar dan vind ik het nu onderhand toch wel eens tijd dat we na een paar jaar van opbouw en aankopen van allerlei andere slachterijen en vleesverwerkers de resultaten hiervan gaan zien. En natuurlijk ook gaan voelen in de portemonnee van de leveranciers, de varkenshouders. Maar eerlijk gezegd kan ik ook uit ons Varkensprijzenonderzoek niet afleiden dat leveranciers aan VION nu direct meer voordeel hebben dan een ander. Natuurlijk gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de andere Nederlandse slachterijen maar rustig achteroverleunen als het gaat om de prijszetting. Maar blijkbaar kunnen ze er toch goed van leven. Als VION inderdaad de ideale maat heeft om in het groot zaken te doen, dan mag dat onderhand wel eens in de prijs of een prijsverschil tot uitdrukking komen. Dus wij hebben de andere landen de gevraagde opheldering niet kunnen geven. Mij lijkt dit een mooi voornemen voor VION voor het komende jaar: laat nu eens zien dat jullie marktmacht zich ook doorbetaalt naar het boerenerf en niet alleen naar jullie eigen rendementcijfers met dubbele getallen. De voorzitter Wyno Zwanenburg Inkoop- en verkoopvoorwaarden; zin of onzin? Afgelopen week heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor regiobestuur en werkgroepleden van de NVV. Op deze avond gaven twee sprekers tekst en uitleg over de zin en onzin van inkoop-, verkoop- en leveringsvoorwaarden. Ook is er die avond uitgebreid stilgestaan bij en gediscussieerd over welke risico s primaire varkensbedrijven werkelijk lopen bij een voercalamiteit. Biedt een goede verzekering soelaas of is dit voor de bühne als er werkelijk iets gebeurt? Want een voerleverancier kan wel verzekerd zijn, maar wat heb je daar aan als je ze niet aansprakelijk kunt stellen? En waarvoor kan een afnemer van de varkens/biggen de leverancier aansprakelijk stellen? En hoe snel heeft een Ziekte van Aujeszky procedure Met de benoeming van een nieuwe (derde) deskundige door het Hof Den Haag voor het bepalen van de geleden schade door de varkenshouders is er recent eindelijk weer schot gekomen in de financiële afwikkeling van de procedure die de NVV na de einduitspraak al op 18 februari 2005 heeft gewonnen. Het Hof moet zich nog steeds uitspreken over de formulering waardoor de Wij wensen u zowel persoonlijk als zakelijk in alle opzichten fijne kerstdagen en een goed nieuwjaar! Bestuur en medewerkers NVV Zij steunen de vakbond Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere: varkenshouder duidelijkheid over de afwikkeling van de schade? Standpuntbepaling In de komende maand zal het Landelijk Bestuur zich nadrukkelijk met de op deze avond besproken thema s en vragen gaan bezighouden. Hierbij zal ook na uitvoerige discussies in de diverse regio s besloten worden op welke thema s of punten precies de NVV nadere actie moet ondernemen. Want ondanks het feit dat er de afgelopen jaren veel is veranderd in de voerwereld, is deze avond maar al te duidelijk uit de discussie gebleken dat er nog een paar onacceptabele open einden zijn voor de varkenshouders. Zoals de aansprakelijkstelling van de leverancier, het zelf als varkenshouder onbeperkt aansprakelijk gesteld kunnen worden en de snelheid van financiële afwikkeling bij een calamiteit. financiële afwikkeling inhoud zal krijgen. Hiervoor wil het Hof een deskundigenbericht gebruiken waarbij drie deskundigen zich buigen over de vraag hoe groot nu precies de door de varkenshouders geleden schade is door de ten onrechte betaalde verplichte tarieven voor de entingen tegen de Ziekte van Aujeszky tussen 1993 en Eigenlijk zou het Hof in maart jl. hierover al een uitspraak doen. De NVV gaat er vanuit dat we komend jaar nu eindelijk eens tot de definitieve afwikkeling van deze procedure komen. Het is natuurlijk ronduit belachelijk dat deze zaak 3 jaar na een positief eindvonnis nog niet is afgewerkt. Dopharma te Raamsdonksveer Fransen Mengvoeders BV te Erp Isidorus Mengvoeders BV te Weert Nysingh advocaten - notarissen te Apeldoorn Veevoederhandel Van der Steijn Deurne BV te Deurne

3 Evaluatie mestwetgeving De NVV heeft recent bij de evaluatie van de mestwetgeving in de Tweede Kamer nadrukkelijk onderstaande zaken onder de aandacht van de Kamerleden gebracht. Monitoring Nitraatrichtlijn De NVV is en blijft van mening dat er serieus moet worden gekeken naar de mogelijkheden om het verplichte monitoren van de Nitraatrichtlijn in Nederland anders in te richten. Hierbij zou het ook mogelijk moeten zijn om zowel qua diepte (verticale component) als qua afstand (horizontale component) een andere methode te hanteren. Verder is het de NVV een doorn in het oog dat de focus steeds wel heel erg op de Nederlandse landbouw wordt gelegd en dat andere bronnen zoals overstorten en industrie stelselmatig buiten beeld blijven. Dat betekent dat men er ten onrechte vanuit gaat dat dergelijke bronnen, maar ook de belasting van het grondwater vanuit het buitenland, statisch zijn en qua belasting niet toenemen. Vanuit het oogpunt van de autonome ontwikkelingen zoals de afname van landbouwproductie en toename van industrie en verkeersbelasting, is dit niet terecht. Draagvlak In een brief van 3 december (DL.2007/3314) van de Minister van LNV wordt terecht geconstateerd dat er draagvlak is bij ondernemers voor mestbeleid om de doelstellingen met betrekking tot schoon grond- en oppervlaktewater te halen. Wat vergeten wordt te vermelden is dat er bij de varkenshouders geen draagvlak is voor de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot dierlijke mest. Playing Field doordat mest van hokdieren niet in wet- en regelgeving in een apart hokje wordt geplaatst en daardoor wordt benadeeld. Druk op de mestmarkt Ook wordt in deze zelfde brief volledig voorbij gegaan aan het aspect van marktmacht van de intermediairs doordat zij alleen de mest van hokdieren mogen en kunnen vervoeren en dus ook verhandelen. Dit heeft inmiddels geleid tot het exorbitant oplopen van de mestprijzen. Alle mest is afgelopen jaar geplaatst (dus er is geen mest blijven zitten!) alleen heeft dit de varkenshouders een vermogen gekost. Dit is de prijs die de varkenshouders via deze wetgeving betalen. Men is overgeleverd aan een andere marktpartij met een duidelijk eigen belang. De druk op de mestmarkt heeft dus niets te maken met wel/geen overschot maar met distributiemacht!! Stikstofgat In een recent gesprek met de Commissie van Deskundigen Mestwetgeving (CDM) is aan de NVV bevestigd dat de meerderheid van de varkenshouders haar mestboekhouding, de zogenaamde stalbalansen, over 2006 niet sluitend heeft gekregen. Volgens de CDM zou het met betrekking tot stikstof gaan om maar liefst 59% van de vleesvarkenshouders en 37% van de zeugenhouders! Hiermee wordt bevestigd wat de NVV al vanaf het begin van deze wetgeving heeft aangegeven en ook in recent HAS-onderzoek in opdracht van de NVV is aangetoond: varkenshouders kunnen met de huidige mestwet niet uit de voeten. Op korte termijn zal de CDM met een nieuwe stikstof correctienorm komen om dit gat te repareren. Dit betekent dus dat net als bij de diverse correcties in de MINAS-wetgeving wederom vanachter een bureau achteraf een papieren oplossing wordt gezocht en theoretisch berekend om de werkelijkheid van de praktijk te benaderen. deze mineralen produceert. Ook in het licht van het eventueel opheffen van het melkquotum in 2015 en het kunnen garanderen naar Brussel van het productieplafond van 2002 lijkt dit volkomen logisch. Verder is de NVV van mening dat, indien een bedrijf al zijn mineralen op een verantwoorde manier verwerkt en afzet buiten de landbouw, er geen enkele argument meer is om van een dergelijk bedrijf te verlangen dat deze over dier- of productierechten moet beschikken. Fosfaatproductie Wat door iedereen schijnbaar wordt vergeten is het feit dat met de komst van biogas- en vergistingsinstallaties de fosfaatproductie vanuit de landbouw toeneemt. Immers, producten en stromen die eerst niet in de landbouwbelasting meetelden vallen, nadat ze worden gemengd met dierlijke mest, ook onder de mestwetgeving. Hierdoor vergroten dergelijke installaties het mestvolume, terwijl er hier feitelijk sprake is van emissie van mineralen die oorspronkelijk niet uit de landbouw afkomstig zijn en dus ook niet onder de Nitraatrichtlijn vallen. De NVV is er daarom voorstander van dat biogasinstallaties na de vergisting hun digistaat, afkomstig uit de mestvergisting, verder verwerken en afzetten buiten de landbouw. Cross compliance De varkenshouderij heeft bij de afzet van dierlijke mest en de acceptatie ervan ook veel last van het cross compliance effect. Onder andere doordat een akkerbouwer sancties met betrekking tot zijn toeslagrechten kan verwachten indien hij te veel mest aanvoert, is de afgelopen twee jaar de plaatsingsruimte in Nederland voor dierlijke mest niet geheel benut. Men laat gewoon minder dierlijke mest komen om niet het risico te lopen van tegenvallende (hoge) analyse-uitslagen waardoor men in de (papieren) problemen komt. Terwijl er geen sprake is van feitelijke belasting, maar van een theoretische. Vervolgens vult de akkerbouwer zijn bemestingsruimte wel op met kunstmest. Verfijnd forfaitair systeem Er wordt immers nog steeds, ten onrechte, vanuit gegaan dat het systeem van wegen, bemonsteren en analyseren van mest voldoende nauwkeu- Dierrechten Als het gaat over het stelsel van dierrechten, is het frappant dat er zorg is righeid biedt om de mestafzet te verantwoorden. In de praktijk weten we over een toename van de landelijke wel beter. Daarom pleit de NVV al stikstofproductie als er uitwisseling tussen de diverse dierrechten mogelijk zou Mestverwerking jaren voor een systeem van een verfijnde forfaitaire wetgeving, dat zeker zo nauwkeurig is en dat veel bureaucratische zijn. De NVV is voorstander van mineralenrechten voor alle dierlijke secto- Varkensvleesketen is de NVV actief Middels de Innovatieagenda rompslomp, negatieve markt(macht)- ren en vindt het vreemd dat dit nog trekker van het dossier mest. Hierbij effecten en acceptatiegraadproblemen steeds niet bespreekbaar is. Het is het zet de varkenshouderijsector sterk in voorkomt. Verder is er bij een dergelijk meest eerlijke systeem waarbij mineralen mineralen zijn, ongeacht wie of wat op het van de grond krijgen en ondersysteem meer sprake van een fair Level Vervolg op pag. 4 3

4 Vervolg van pag. 3 steunen van mestver- en -bewerkingsinitiatieven. De NVV is zelf ook al direct betrokken bij een paar van deze initiatieven waarbij de kans van slagen vrijwel direct samenhangt met de bestemming en de eisen die men stelt aan de producten die uit dergelijke installaties komen. Daarom is de NVV er ook voorstander van om sterk in te zetten op het als kunstmestvervanger erkend krijgen van producten uit dergelijke installaties. Nationaal erkenningstraject kunstmestvervangers Bij het traject van de erkenning van de kunstmestvervangers is de NVV inmiddels ook al actief betrokken. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat niet onderschat moet worden dat dit EUerkenningstraject lang kan duren. Daarom heeft de NVV ervoor gepleit om desnoods maar een nationaal erkenningstraject op te starten om toch voortgang te behouden. Inmiddels zijn hierover al de eerste vervolgafspraken AID heeft eigen verantwoordelijkheid met initiatieven en overheid gemaakt. Belonen mestver- en -bewerken Ook zouden producten uit deze installaties een andere aanwendings- of gebruiksnorm moeten kunnen krijgen waardoor gebruik hiervan wordt gestimuleerd en ondersteund. Daarnaast moet er duidelijke en eenduidige regelgeving komen met betrekking tot het lozen van schoon behandeld water uit deze installaties op het oppervlaktewater en/of riool. Uiteraard op een gecontroleerde en verantwoorde wijze. Het is niet uit te leggen dat we op dit moment met tankauto s met mest van 90% water vele kilometers afleggen naar een ander gebied terwijl we met indikken, scheiden, verwerken en bewerken van mest ervoor kunnen zorgen dat we vanaf het boerenerf alleen dikke fractie afvoeren. Ook dergelijke initiatieven moeten beter worden ondersteund en gehonoreerd door wet-, regelgeving en erkenning. Mineralen buiten de landbouw Op termijn zal de landbouw in Nederland, met het oog op het steeds teruglopende landbouwareaal en de aangescherpte normen, zich meer onafhankelijk moeten maken van de grond. Dat kan als onze waardevolle mineralen elders een meerwaarde kunnen betekenen. Dit kan bijvoorbeeld door export van dikke fractie en verdringing van kunstmest. Maar ook verbranding van mest kan hiervoor een oplossing zijn. Via de eerder genoemde Innovatieagenda is het de bedoeling van de NVV om ook serieus op innovatieve wijze te onderzoeken of het kraken van mest en het hergebruiken van mineralen en andere stoffen uit de dierlijke mest in andere sectoren/industrie een mogelijke oplossing bieden. Maar ook dit traject zal aanzienlijke tijd vergen en zal vanuit de overheid een soort van rugdekking moeten krijgen om dit op termijn ook wettelijk mogelijk te maken. De AID heeft aangekondigd dat men in de toekomst op een andere manier wil gaan controleren. Hiervoor start men in de regio Land van Cuijk een soort proefproject. De AID heeft de NVV op de hoogte gesteld van dit project en gevraagd dit te ondersteunen. De NVV heeft aangegeven dat de AID haar eigen verantwoordelijkheid heeft en dat het niet zo kan zijn dat een belangenbehartiger zich actief gaat bemoeien met overheidscontroles op de wet- en regelgeving. Hierin heeft de AID een eigen rol. Er zijn genoeg regeltjes en wetten waar de NVV het totaal niet mee eens is, laat staan dat we ons met de controle ervan gaan bemoeien. Bedrijven gezocht voor het project Groepshuisvesting zeugen in de vroege dracht Het Productschap Vee en Vlees (PVV) en het Ministerie van LNV laten de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR onderzoek doen naar groepshuisvesting van zeugen vanaf vier dagen na inseminatie. Dit onderzoek moet de succesfactoren voor groepshuisvesting in de vroege dracht inzichtelijk gaan maken. Voor het onderzoek zijn 100 bedrijven nodig die de zeugen in groepen houden vanaf vier dagen na inseminatie. Deze bedrijven worden bezocht door medewerkers van ASG. Tijdens dit bedrijfsbezoek worden vragen gesteld met betrekking tot de bedrijfsuitrusting en bedrijfsvoering op het bedrijf. Daarnaast worden spekdiktemetingen, klauwconditiescores en huidbeschadigingsscores uitgevoerd bij een aantal dieren. De resultaten van deze metingen worden teruggekoppeld met het bedrijf. Ongeveer 70 bedrijven zijn bezocht of worden de komende weken bezocht. Hiertussen zitten veel bedrijven die 300 zeugen of minder hebben en die de zeugen huisvesten in groepshuisvesting met voerstation. Gezocht ASG is echter nog op zoek naar 30 bedrijven. Dit moeten bij voorkeur bedrijven zijn die meer dan 300 zeugen hebben èn die de zeugen huisvesten in voerligboxen met uitloop of de zeugen voeren via vloervoedering of een trog. Aanmelden kan via: 4 INFOLIJN VARKENS- PRIJZEN: ( 0,45/min.) Driemaal per week hoort u op de infolijn de actuele informatie over: - de ISW-notering voor vleesvarkens van de afgelopen en de komende week; - de Duitse biggenprijs; - de gemiddelde en hoogst uitbetaalde prijzen van de voorgaande week van de deelnemers aan het NVV-varkensprijzenonderzoek; - NVV producenten referentieprijs voor de komende week (vanaf vrijdagmiddag uur); - de Vleutense noteringen voor de komende week; - algemene marktinformatie. Voor het beluisteren van deze gegevens belt u ( 0,45/min). Wilt u meedoen aan het varkensprijzenonderzoek, bel dan met de Groene Belangenbehartiger bv, telefoonnummer Aanmelden kan ook via de website

5 Belastende papierstroom De NVV streeft er steeds naar dat een varkenshouder zich zo min mogelijk moet bezighouden met administratieve verplichtingen. Soms slagen we daar te goed in, want weet u welke diverse verplichte gegevens via IKB naar de slachterijen gaan? VOEDSELKETENINFORMATIE (VKI) Vanaf 1 januari 2008 is er een Europese Verordening die zegt dat bij de slachterij informatie over de te slachten dieren en over het bedrijf van herkomst beschikbaar dient te zijn. De informatie heeft betrekking op: de diergezondheidsstatus van het bedrijf of de regio van herkomst van de dieren (bijv. Aujeszky-status bij varkens); de gezondheidsstatus van de dieren; de toegediende geneesmiddelen of andere behandelingen die de dieren binnen een relevante periode hebben ondergaan; de aanwezigheid van ziekten die de veiligheid van het vlees in het gedrang kunnen brengen; de resultaten van laboratoriumonderzoeken die relevant zijn voor de bescherming van de volksgezondheid (bijv. onderzoeken naar kiemen die aanleiding kunnen geven tot ziekte bij de mens zoals Salmonella); de resultaten van de keuringen op het slachthuis die werden uitgevoerd bij dieren die afkomstig waren van hetzelfde bedrijf; de productiegegevens, wanneer deze ziekten aan het licht kunnen brengen; de naam en het adres van de dierenarts en de voerleverancier die op het varkensbedrijf komen. Inzet NVV Recent is ons gebleken dat VWA blijkbaar de doorgeleverde IKB-gegevens in de varkenshouderij niet voldoende vindt en daarom in overleg met de slachterijen een aanvullend formulier heeft gemaakt. Dit past niet bij het streven van de NVV om administratieve verplichtingen van varkenshouders zoveel mogelijk te automatiseren. De NVV heeft daarom recent met spoed een bijeenkomst belegd met VWA om duidelijkheid te krijgen. DATABANK NVV en LTO zijn met elkaar overeengekomen om het databankbeheer van de PVV-verordeningen Salmonella, SVD en ZvA onder te brengen bij IKB Nederland, voorheen IKB 2004, en IKB Varken. Salmonella zal naar verwachting begin 2008 operationeel zijn en de rest in de loop van Het laten uitvoeren van dit beheer door IKB Nederland en IKB Varken biedt de varkenshouder diverse voordelen. Zelf online inzage Zo wordt het mogelijk om zelf als varkenshouder online op één plek inzage te krijgen in de geregistreerde gegevens, welke verplichte bloedonderzoeken voor Salmonella, SVD, ZvA en eventueel KVP er nog moeten gebeuren en welke actuele Salmonellastatus je eigen varkensbedrijf heeft. De nieuwe databank zal ook varkenshouders (uiteraard alleen als zij dit zelf wensen) de mogelijkheid geven hun dierenarts of handelaar deze gegevens te laten bewaken. De NVV heeft De Groene Belangenbehartiger BV (DGBbv) gevraagd haar kennis van databanken hiervoor beschikbaar te stellen. DGBbv heeft immers al veel ervaring op het gebied van databankbeheer. Op dit moment heeft DGBbv al een paar databanken zelf in beheer, zoals VarkensPrijzen en BiggenPrijzen Onderzoek van de NVV, elektra, gas, telefonie en een databank voor bronwateronderzoek. Inzet NVV De inzet van de NVV heeft de laatste jaren geresulteerd in verlaging van het aantal verplichte bloedmonsters, verlenging van de erkenningsperiode van één maand naar vier maanden en afschaffing van de groene (RBD) stikkers. Tevens streven we ernaar dat exportcertificering mogelijk wordt met een uitdraai uit dit zelfde systeem. De NVV streeft er verder naar het databankbeheer voor varkenshoudend Nederland efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken en tegelijkertijd daarmee de kosten fors terug te brengen. SMS Service Varkensprijzen Snelle informatievoorziening = betere onderhandelingspositie = verhoging van uw rendement! Wilt u altijd en overal verzekerd zijn van de meest actuele informatie en noteringen voor biggen, varkens en slachtzeugen dan biedt de SMS Service Varkensprijzen van De Groene Belangenbehartiger uitkomst! Voor een goede onderhandelingspositie is snelle en adequate prijsinformatie op het juiste moment zeer belangrijk. Met de SMS Service Varkensprijzen van DGBbv ontvangt u vijf keer per week de belangrijkste binnen- en buitenlandse noteringen op uw mobiele telefoon. Om enkele noteringen te noemen: Weser Ems, Tönnies, Teleporc, Vion, Hilckman, Van Rooi Meat, Compaxo, Italië (Milaan), Frankrijk (Bretagne), DDP Zuid, ISN, Danis, Vleuten, Haarle, VBP, Biggen Richtprijs en natuurlijk de NVV Producenten Referentieprijs en de NVV Biggenprijs. Ook extra informatie als markttendensen, extra noteringen, bijzondere ontwikkelingen op de varkensmarkt en bijzonderheden die blijken uit het varkensprijzenonderzoek wordt via de SMS service bekendgemaakt. Bovendien ontvangt u bij het SMS abonnement GRATIS per het wekelijkse marktnieuws met nuttige informatie! Prijzen 2007: Voor de kosten hoeft u het niet te laten: 70,= per nummer per jaar. Elk volgende nummer kost slechts 50,= per jaar. Zo betaalt u dus met twee nummers slechts 60,= per nummer. (Niet-NVV-leden en/of sponsoren betalen 30,= per nummer extra). Oftewel: voor minder dan 6,= per maand bent u te allen tijde op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de varkensmarkt! Versterk uw onderhandelingspositie en meld u direct aan op voor de SMS Service Varkensprijzen. Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar Beschikt u niet over internet, neem dan gerust telefonisch contact met ons op: Zie achterzijde van de Trog voor onze adresgegevens. 5

6 Marktnieuws Vleesvarkens Vleesvarkenprijzen Half november is duidelijk dat de Particuliere Opslag (PO)-regeling vertrouwen geeft in de markt. Ondanks het grote aanbod van 101% gaat de prijs niet omlaag. In PO zit ton ingetekend vlees en 90% daarvan komt over vijf maanden weer op de markt. De varkens worden goed opgenomen door de slachterijen. Er is dus best wel vraag. Dit komt ook door de zogenaamde kerstinkopen. Dit vertaalt zich in het feit dat de duurdere onderdelen van het varken voor een hogere prijs worden verkocht. Al met al heeft men eigenlijk wel vertrouwen in een hogere prijs en dat zien we terug op de termijnmarkt. De plus 1 die wordt gegeven in Duitsland is niet zozeer richtingbepalend, als wel het vertalen van een gevoel, omdat de handelaren heel hard roepen dat de prijs omhoog moet. De plus 3 die was verwacht had duidelijk een betere afspiegeling gegeven van de vraag- en aanbodsituatie, maar deze bleef voor ons onthutsend uit. Vanuit Duitsland wordt er gemeld dat de Duitse noteringen vaststaan tot de 2de week van januari. Marktspecialisten vanuit Nederland geloven niet dat deze afspraak zal standhouden. Kartelvorming komt dan om de hoek kijken, maar zij verwachten ook dat rond Oud en Nieuw de prijzen alsnog worden verlaagd. Afwachten dus. Ook in Nederland zien we dat de prijs stabiliseert. In de POregeling is eind november nu ongeveer ton ingeschreven. Voor begin december is het aanbod bij de vleesvarkens ruim. Toch bevinden we ons in een vraagmarkt. Na de feestdagen gaan we een aantal moeilijke weken krijgen om de prijs in stand te houden. De PO is afgesloten. Wel is er deze week een exportrestitutie ingesteld voor de export van varkensvlees buiten de EU. Verwacht wordt dat deze vooral benut gaat worden door de Noord- en Midden-Europese landen. Het zuiden van Europa zet het vlees in het toeristenseizoen in eigen land af. De afgelopen weken hebben de slachterijen veel varkens opgenomen. Zoals voorspeld was dit ook voor de kerstinkoop. We schatten dat dit ongeveer 108% is van de normale hoeveelheid slachtingen in een week. Een enkele handelaar meldt dat de geslachtgewichten wel omlaag gaan. Dit betekent dat varkenshouders de varkens iets naar voren halen. De afgekondigde restitutie van de EU geeft momenteel nog niet het verhoogde effect. Duidelijk is dat de markt van vlees, varkens en grondstoffen een wereldgebeuren is. De afspraak die Duitse slachterijen onderling hebben gemaakt om niet meer te verhogen voor de vleesvarkens heeft tot nu toe naar onze inschatting 7 cent gekost. In een normale situatie was de vleesvarkensprijs voor de komende week (na 9 december) met enkele centen omhoog gegaan. Wat we dan ook zien is dat de handelaren hun ding niet kunnen doen, namelijk handelen. Er heerst een angst dat de prijs voor de middellange termijn toch wel omlaag zal gaan. Kijkend naar de termijnmarkt wordt dit ook bevestigd. NVV stelde haar adviesprijs wat een vleesvarkenshouder netto moet beuren voor zijn varkens de komende week vast op 1,25. Komende weken wordt een stabiele prijs verwacht. Uit het NVV Varkensprijzenonderzoek In deze tabel wordt de NVV Producenten Referentieprijs weergegeven naast het gemiddelde van de door deelnemers behaalde resultaten NVV Prod. NVV VPO Week Ref. prijs Prijs 38 1,37 1, ,37 1, ,36 1, ,32 1,33 NVV Producenten Referentieprijs = verwachtingsprijs voor een standaardvarken van 90 kg, 56% vlees type A, incl. toeslagen, min alle kosten. NVV VPO kg prijs = gemiddeld door de VPO deelnemers behaalde prijs (o.b.v. handelsafspraken, per kg, standaard varken 90 kg, 56% vlees, type A). 6 Marktnieuws biggen Biggenprijzen Half november kwamen we vanuit een overschotmarkt aan biggen terecht in een biggenmarkt waarbij vraag en aanbod in evenwicht lagen. De iets betere vraag uit Spanje tegen de nogal wat hogere prijzen ontlastten de markt. De Spaanse beurs maakte op donderavond bekend dat men voor de komende week 27 euro voor een big in t hok in Spanje betaalt. Dit betekent dat men hier in Nederland ongeveer 23 à 24 euro gaat ontvangen. Op de termijnmarkt van de biggen voltrekt zich een raar verschijnsel. Je kunt daar nu de biggen verkopen voor maart t/m oktober voor 50 euro of meer. Dit is nog nooit voorgekomen. Vorig jaar is alleen van week 5 t/m 11 een prijs betaald boven de 50 euro. Dit was maar een periode van 6 weken, terwijl het nu ruim een half jaar boven de 50 euro komt. Dit terwijl deze normaal omlaag gaat. We hebben dan ook melding gemaakt op het bandje dat wanneer je vermeerderaar bent, het nu een goed moment is om je risico s af te dekken voor komend jaar. De eerste weken van december komen er door de grote aantallen slachtingen ook veel plaatsen vrij voor de opleg van biggen. Ook de export van biggen naar Spanje, Italië en Polen loopt zowel in prijs als in aantallen een stuk beter. De biggenmarkt zien we langzaam omslaan in een vraagmarkt. Dit wil nog niet direct zeggen dat de markt meteen omslaat, maar de stemming is een stuk beter. Ook zien we op dit moment (eind november) dat handelaren weer op zoek gaan naar fokkers om aan de vraag voor hun klanten te kunnen voldoen. Nu ook Hongarije bezig is om de Artikel 10 status aan te vragen voor Aujeszky, wordt het probleem voor Nederland steeds groter. De kosten voor het feit dat Nederland nog geen Artikel 10 status heeft, zijn ongeveer 1,5 miljoen euro per week. Op dit moment (9 december) zien we dat er veel vleesvarkens zijn afgeleverd. Mede daardoor worden de biggen goed opgenomen. Gelukkig is ook het opleggewicht gezakt en zijn de vermeerderaars wel aan met het biggen leveren. Rond Kerst en Oud en Nieuw valt er gemiddeld één week aan slachtcapaciteit weg. De biggenplanning wordt daarom in deze weken ook moeilijk. Richting Kerst komt de goede vraag naar biggen niet alleen uit Spanje, maar ook uit Duitsland. De verhouding tussen vermeerderaars en vleesvarkenshouders is positief omgeslagen voor de biggenproducenten. Al met al kijken we nu tegen een geheel ander niveau aan dan een aantal weken geleden. NVV heeft haar biggenprijs dan ook wederom met 2 euro verhoogd tot 33 euro.

7 Uit het NVV Biggenprijzenonderzoek Ter vergelijking worden in onderstaande tabel een tweetal prijzen weergegeven voor NVV standaard biggen van 25 kg, inclusief BTW NVV NVV Week Biggenprijs BPO prijs 38 29,00 29, ,50 28, ,50 27, ,50 27,64 NVV Biggenprijs = notering: verwachtingsprijs voor een big van 25 kg incl. BTW. Wordt wekelijks op vrijdag bekend gemaakt. Toeslagen en kosten zijn in notering verwerkt. NVV BPO Prijs = gemiddeld door de BPO deelnemers behaalde prijs per big (inclusief BTW, big van 25 kg) gemiddelde koppelgrootte is 180 biggen per week. NVV service Wilt u via de NVV op de hoogte worden gehouden van interessante en vaak actuele informatie over de varkenshouderij? U kunt zich daarvoor kosteloos abonneren. Op de NVV-site (www.nvv.nl) kunt u zich opgeven. Laatste nieuws van De Groene Belangenbehartiger BV DGB is verhuisd! Sinds maandag 3 december is DGB actief vanuit een nieuw pand. Dit werd nodig, omdat DGB simpelweg uit haar jasje is gegroeid op de oude locatie aan de Coevorderweg in Slagharen. De nieuwe locatie aan het Oosteinde 21 in het centrum van Hardenberg biedt volop mogelijkheden om verder te groeien, wat ook voor u van belang is! Een nieuwe locatie biedt onder andere namelijk ook de ruimte om nieuwe producten aan te bieden. Een goed voorbeeld hiervan is onze nieuwe Juridische Dienstverlening, waarover u hieronder meer kunt lezen. Het telefoon- en faxnummer van DGB zijn overigens hetzelfde gebleven, waardoor u ons net zo makkelijk kunt bereiken als altijd! Juridische Dienstverlening DGB is gestart met een eigen juridische dienstverlening specifiek gericht op de agrarische sector. Dit pakket is een combinatie van een rechtsbijstandsverzekering met aanvullend een stuk extra juridische ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beoordelen en advies geven op het gebied van overeenkomsten, vergunningen etc. Dit alles zal zoveel mogelijk in eigen huis en met eigen juristen gebeuren. Daarnaast heeft DGB met meerdere gerenommeerde advocatenbureaus afspraken gemaakt om specifieke juridische kwesties op te kunnen pakken. U bent hierdoor altijd verzekerd van één aanspreekpunt voor al uw juridische kwesties en vragen! Nieuwsgierig? Neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte! Beurs De Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Hardenberg liggen inmiddels weer achter ons. Ook dit keer hebben we een restaurantbon van 75,= verloot onder de bezoekers van onze stand die een korte enquête hebben ingevuld. De gelukkige winnaar van de verloting van deze restaurantbon is de familie Westerhof uit Westerbork geworden! Zij hebben de bon inmiddels ontvangen en wij wensen hen hierbij dan ook smakelijk eten! Ook alle overige bezoekers van onze stand willen we langs deze weg bedanken voor hun bezoek en interesse in DGB! Zie achterzijde Trog voor onze nieuwe adresgegevens. Benut de mogelijkheid om Klassieke Varkenspest met de PCR-test uit te sluiten!! Uit een overzicht van LNV blijkt dat in 2007 maar 28 bloedjes bij CIDC hiervoor (PCR-sneltest) zijn aangeboden. LNV heeft ons gemeld dit zeer teleurstellend te vinden. Het KVP-virus kan altijd onverwachts de kop opsteken. Het snel signaleren en vaststellen van de ziekte is van het grootste belang. Dat is ook vastgelegd in de ministeriële regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten. De varkenshouder ziet als eerste dat de varkens ziek zijn en heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om actie te ondernemen. De regeling verplicht de varkenshouder om bloed bij zieke dieren te laten afnemen voor onderzoek op de aanwezigheid van een besmettelijke dierziekte indien hij/zij zieke varkens behandelt of laat behandelen. Hiervoor hoeft de varkenhouder en/of de dierenarts geen melding te doen. Het bedrijf wordt niet geblokkeerd. Na het insturen van zes bloedmonsters van zieke varkens is de uitslag binnen enkele werkdagen bekend. De kosten voor het laboratoriumonderzoek worden door de sector en de overheid gedragen. De NVV beschouwt de PCR-test als een belangrijk instrument om de insleep van het KVP-virus zo snel mogelijk te ontdekken. Maak gebruik van de mogelijkheid om snel KVP uit te sluiten als varkens worden behandeld. Varkenshouder èn de bedrijfsdierenarts spelen een sleutelrol in de bewaking en het opsporen van de insleep van het KVP-virus. De varkenssector weet hoe verraderlijk KVP is. Dat bleek weer eens bij de uitbraak in Duitsland. De besmette varkens vertoonden nauwelijks ziekteverschijnselen. Toen behandelingen niet het gewenste resultaat opleverden is nader onderzoek gedaan. Dit nam veel tijd in beslag waardoor de ziekte zich kon verspreiden. Uiteindelijk bleek uit nader onderzoek dat KVP de boosdoener was. 7

8 8 NVV-informatie Secretariaat NVV: Postbus 591, 3770 AN Barneveld TEL FAX NVV-website: INFOLIJN varkensprijzen: ( 0,45/min). De trog verschijnt maandelijks. ISSN Contactpersonen in de regio: regio Noord-Nederland: Nico Vierhoven, Beilen TEL/FAX / regio Salland: Theo Duteweerd, Mariënheem TEL regio Twente: contactadres: Anton Heijmerink TEL/FAX / regio Achterhoek: Michel Schoneveld, Kring van Dorth TEL/FAX / regio Veluwe: Gerard de Graaf, Nijkerk TEL/FAX / regio West-Nederland: Co van Ekeren, Zeist TEL/FAX /idem regio Rivierengebied: Erjan Valk, Geldermalsen TEL/FAX / regio Veghel/Oss: Jos van Gerwe, Erp TEL/FAX / regio Midden-Brabant: Jan Mathijssen, Sprang Capelle TEL/FAX regio De Kempen: contactadres: Henri Rijkers, Vessem TEL/FAX / regio Zuidoost-Brabant: Johnny Bouwmans, Bakel TEL/FAX /idem regio Maaskant: Theo Reintjes, St. Hubert TEL/FAX / regio West-Brabant: Frank van de Burg, Alphen (NB) TEL/FAX / regio Noord-Limburg: contactadres: Frank Reijnders, Horst TEL/FAX / De Groene Belangenbehartiger bv Kantoor: Oosteinde 21, 7772 CA Hardenberg tel: fax: DGBbv-website: Inning ledengeld De penningmeester start in januari met de inning van de contributie voor Deze zal conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering worden verhoogd, wat inhoudt dat de inflatiecorrectie wordt toegepast. De nieuwe contributietarieven 2008 staan in onderstaand overzicht vermeld. De NVV streeft ernaar al haar werkzaamheden in een jaar zoveel mogelijk te bekostigen uit de contributiegelden van datzelfde jaar. Dat betekent dat dit geld ook in het eerste kwartaal binnen moet zijn. Kijk bij ontvangst van de nota of de automatische afschrijving even of u in de juiste groep bent ingedeeld. Is dit niet het geval, meld dit dan bij het secretariaat. Indien u ons nog niet heeft gemachtigd voor een automatisch incasso dan doet u ons een groot plezier om dit alsnog te doen. Zend deze toestemming per fax ( ) of per post. De administratieve verwerking wordt hierdoor aanzienlijk vereenvoudigd. Mark Logtenberg Penningmeester Groep Tarief in Omschrijving 1 125,= Bedrijf met: minder dan 100 fokzeugen minder dan 1000 vleesvarkens minder dan 100 eenheden zeugen en vleesvarkens*) ,= Bedrijf met: tussen de 100 en 250 fokzeugen tussen de 1000 en 2500 vleesvarkens tussen de 100 en 250 eenheden zeugen en vleesvarkens*) ,= Bedrijf met: tussen de 250 en 400 fokzeugen tussen de 2500 en 4000 vleesvarkens tussen de 250 en 400 eenheden zeugen en vleesvarkens*) ,= Bedrijf met: meer dan 400 fokzeugen meer dan 4000 vleesvarkens meer dan 400 eenheden zeugen en vleesvarkens*) 41 44,= 2e lidmaatschap *) Omrekenen in zeugeneenheden: 10 vleesvarkens in één zeugeneenheid. Bij betaling via automatisch incasso ontvangt u een korting van 5,=. Het minimale contributietarief voor donateurs bedraagt 50,=. NVV AGENDA 31 januari 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 12 t/m 14 februari 2008, Landbouwdagen Intensieve Veehouderij, Evenementenhal te Gorinchem 28 februari 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 27 maart 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 24 april 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 29 mei 2008, vergadering Landelijk Bestuur, Zaal De Bongerd te Heteren 16 juni 2008, Algemene Ledenvergadering, Edda Huzid te Voorthuizen

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 Minister Donner moet onderzoek doen naar gang van zaken bij PVV Zoals in de vorige Trog al gemeld heeft de huidige voorzitter

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009 MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar Op vrijdag 3 april jl. heeft de Hoge Raad in Den

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 Megabedrijven In de media wordt momenteel veel aandacht besteed aan de vergunningaanvragen van een aantal bedrijven in voornamelijk

Nadere informatie

Tijd voor een nieuwe mestwetgeving

Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 105, okt. 2003 Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Door de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie is niet alleen het doodvonnis van MINAS

Nadere informatie

Kamermeerderheid achter voorstel NMV

Kamermeerderheid achter voorstel NMV Plannen Bleker niet duurzaam en geven discussie Waar het de NMV om gaat is dat melkveehouders, in tegenstelling tot de intensieve veehouderij, door het hele land verspreid zitten en dat de meesten hun

Nadere informatie

Letseljournaal. No cure no pay: Een twistpunt in letselschadeland. Interview met LetselCash, een no cure no pay aanbieder

Letseljournaal. No cure no pay: Een twistpunt in letselschadeland. Interview met LetselCash, een no cure no pay aanbieder Letseljournaal Nieuwsjournaal voor Letselschadeland, een uitgave van de VvLS No cure no pay: Een twistpunt in letselschadeland Interview met LetselCash, een no cure no pay aanbieder Januari 2008, bewaarnummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Van mega naar beter Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Hans Alders 22 september 2011 INHOUD

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER Van de [nieuwe] Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

IGNALEMENT >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI << PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN SIEBREN DE VRIES

IGNALEMENT >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI << PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN SIEBREN DE VRIES IGNALEMENT PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts?

Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts? Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts? Frank Beemer Geke van Velzen Caspar van den Berg Maaike Zunderdorp Edwin Lambrechts

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Assurantiepakketten niet gericht op CRM ISI Innovatieprijs Atp s die aan Wfd voldoen, blijven kwetsbaar ONVZ kantelt naar care-organisatie 96e

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie