Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar"

Transcriptie

1 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009 MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar Op vrijdag 3 april jl. heeft de Hoge Raad in Den Haag eindelijk uitspraak gedaan in de cassatiezaken van de eerdere uitspraken van het Gerechtshof Den Bosch op 22 februari 2006 en het Gerechtshof Arnhem op 5 juli 2005 over MINAS. In deze door de NVV, namens de circa 700 deelnemers, aangespannen procedures gaat het over de onbetrouwbaarheid en pure willekeur van het systeem van bemonstering en analyseren van mest dat ten grondslag ligt aan zowel MINAS als ook aan de huidige mestwetgeving. De Hoge Raad is tot de conclusie gekomen dat Mogelijke gebreken in de uitvoering door de monsternemers van de door de Regeling hoeveelheidsbepaling voorgeschreven wijze van bemonstering maken niet dat de regelgeving inzake de verfijnde mineralenheffingen als zodanig onverbindend is. Zulke gebreken kunnen er wel toe leiden dat de uitkomsten van de bemonstering niet zonder meer aan de heffingen ten grondslag kunnen worden gelegd. Geen grondslag voor heffing. Met andere woorden: veehouders kunnen niet zonder meer op basis van de uitkomsten van de bemonstering een heffing krijgen opgelegd. Daarmee bevestigt de Hoge Raad de mening van de NVV: de bemonstering kan niet zonder meer een grondslag zijn voor het opleggen van een heffing. En ook het opleggen van een bestuurlijke boete zoals in de huidige mestwet gebeurt, is daarmee nog twijfelachtiger dan het al was. Verder draagt de Hoge Raad enige spelregels aan voor de wijze waarop veehouders toevals- en systematische bemonsteringsfouten aan kunnen dragen om aan te tonen dat de bemonsteringen, en daarmee de opgelegde heffingen, niet in stand kunnen blijven. Correctie MINAS onvoldoende Uit deze uitspraak blijkt verder dat, ondanks de vele aanpassingen van de MINAS door de Tweede Kamer, de Hoge Raad nogmaals corrigeert en aangeeft dat ook deze wijzigingen in een aantal gevallen onvoldoende zijn om een rechtsgeldige heffing op te leggen. Toetsen aan grondwet Helaas illustreert deze uitspraak het manco in het Nederlandse rechtssysteem dat ook de Hoge Raad zich niet mag uitspreken over de wet in formele zin, maar met deze uitspraak eigenlijk wel aangeeft dat de huidige mestwet inhoudelijk niet deugt. In bijna alle andere landen van de EU mag de rechterlijke macht dergelijke wetten wel toetsen aan de grondwet. In Nederland gaan we ervan uit dat zowel de Tweede als de Eerste Kamer nieuwe wetgeving goed en zorgvuldig beoordelen. Als de uitwerking van een dergelijke wet dan toch niet deugt, heeft men pech. Brief aan Tweede Kamer In een brief aan de Tweede Kamer van 8 april jl. heeft minister Verburg inmiddels erkend dat de Hoge Raad vindt dat in incidentele gevallen de uitkomst van de bemonstering van een bepaalde vracht mogelijk gecorrigeerd moet worden. Dit zou, volgens de interpretatie van LNV van de uitspraak, zich kunnen voordoen als bemonstering in een concreet geval heeft geleid tot een systematische afwijking of tot een grotere toevallige afwijking dan de voorgeschreven 15% wettelijke marge. Voorwaarde is echter dat de betrokken agrariër aannemelijk maakt dat dit zo is. Uit door het toenmalige Instituut voor Milieu en Agritechniek te Wageningen verrichte onderzoek is voor een zeer beperkt aantal mestsoorten bij de toenmalige voorgeschreven apparatuur gebleken dat de toevallige afwijking groter is dan de voorgeschreven 15%. Deze onderzoeksresultaten kunnen, ook volgens LNV, in een concreet geval als bewijs dienen dat de bemonstering niet aan de nauwkeurigheidsnorm voldeed. De rechter moet dan wel hebben vastgesteld dat het in dat concrete geval inderdaad gaat om dezelfde techniek en om dezelfde mestsoort als die waarop het onderzoek betrekking had. Uitmiddelen Verder geeft de minister in haar uitleg van de uitspraak aan dat het allemaal wel meevalt met de toevalsfouten, want deze middelen zich in de loop van de tijd wel uit. Toevallige fouten pakken immers de ene keer ongunstig en de andere keer gunstig uit volgens de minister. Hierbij vergeet de minister gemakshalve dat in MINAS juist, eerst de drie, en later de acht jaar middeling is ingevoerd omdat er anders met het systeem vanwege de afwijkingen niet te werken was. Overleg met Minister Voordat de brief van de minister naar de Tweede Kamer ging heeft de NVV ook al overleg over deze uitspraak gehad met minister Verburg. In dit overleg heeft de NVV de minister gevraagd of, op basis van deze uitspraak, er met de minister te praten valt over een soort regeling voor alle deelnemers aan het MINAS-convenant. ALV NVV Vervolg op pagina 3 Op 25 mei a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van de NVV plaats. Leden van de NVV ontvangen hier binnenkort een uitnodiging voor. Noteert u deze datum in uw agenda? 1

2 2 Gelijkheidsbeginsel sectoren Op dit moment is de NVV druk bezig om op diverse dossiers de belangen van de varkenshouderij veilig te stellen. In het mestdossier tekent zich steeds meer de principiële discussie af die wij vorig jaar al nadrukkelijk onder de aandacht van LNV en de politiek hebben gebracht met betrekking tot de ontwikkeling van diverse andere sectoren. Recente studies bevestigen de groei van andere sectoren en geven hiermee feitelijk aan dat de huidige mestwet die alleen is gebaseerd op dierrechten en de beperking door het melkquotum, op de helling moet. Hiermee komen de uitwisselbare mineralenrechten voor alle sectoren, wat mij betreft, weer in beeld. Ook in het ammoniakdossier zie ik dat de overheid en politiek feitelijk worstelen met de vraag hoe we met de diverse sectoren om zullen gaan. Daar ben ik heel simpel in: ammoniak is ammoniak, net als bij de mineralen. Niemand kan mij met droge ogen uitleggen dat er op basis van diersoort verschil gemaakt wordt. Toch merk ik dat zowel de overheid als de politiek bekrompen reageert als ik hen hierover aanspreek. En ik constateer ook dat men steeds weer probeert om via een omweg toch verschil te maken tussen de sectoren. Uit gesprekken met VROM over het ammoniak actieplan 2010/2013 voor de veehouderij weet ik inmiddels ook dat onze vrienden van LTO ook voor een soort van differentiatie van beleid zijn. Helaas moet ik constateren dat zij niet gezamenlijk met ons dergelijke gesprekken met VROM willen voeren. Dan zouden we dus precies weten waar LTO in dergelijke dossiers met betrekking tot de varkenshouderij voor staat. Of we het nu leuk vinden of niet, ik denk dat de genoemde discussies in de komende tijd zullen verscherpen. Daarbij is het voor de varkenshouderij van belang om er op te wijzen dat het niet meer dan redelijk en billijk is om geen verschil te maken tussen de diverse sectoren. De laatste weken is door de genoemde ervaringen mijn overtuiging van de noodzaak van goede sectorale belangenbehartiging alleen maar bevestigd. Bij LTO is de intensieve veehouderij wisselgeld. Ik daag ze uit om het tegendeel te bewijzen! De voorzitter Wyno Zwanenburg GlobalGap: risico voor de varkenshouderij De NVV heeft de afgelopen maanden als organisatie diverse oriënterende gesprekken gevoerd en zich verdiept in de wereld van de internationale kwaliteitssystemen. Reden hiervoor waren signalen dat marktpartijen, onder druk van de retail, in de toekomst wellicht de eis zouden gaan stellen om aan het GlobalGap (GG) kwaliteitssysteem mee te doen. De ervaringen en bevindingen van deze gesprekken zijn door het Landelijk Bestuur in de maartvergadering besproken. Meer nadelen dan voordelen Uit zowel de bevindingen uit de gesprekken, de documentatie van GG en een vergelijking tussen de bestaande IKB-systemen met GG, als ook de discussie met het Landelijk Bestuur van de NVV kwamen de volgende zaken naar voren: onze bestaande IKB-systemen in de varkenshouderij hebben een hogere standaard (45011) dan GG; onze bestaande IKB-systemen in de varkenshouderij gaan inhoudelijk veel verder dan GG; in GG is er geen directe zeggenschap door de primaire sector over de inhoudelijke spelregels; in GG heeft de primaire sector geen invloed op de inhoudelijke regeling; Zij steunen de vakbond Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere: Brameco * Zon U.A. te Eindhoven A. v.d. Broek Intern. Varkens-/Mesthandel te Lierop ForFarmers BV te Lochem Nysingh advocaten-notarissen te Apeldoorn Preferent KI BV te Lierop L. Verbakel BV te St. Oedenrode J.J. Wolswinkel BV te Leusden NVV AGENDA onder GG krijgen de supermarkten de mogelijkheid om onbeperkt in te kopen over de gehele wereld terwijl er wel het algemene GG-keurmerk aan verbonden is. Hierdoor worden producten van dieren die onder andere omstandigheden zijn gehouden, onderling uitwisselbaar; in GG is onvoldoende herkenbaarheid van de hogere voedselveiligheidseisen c.q. standaarden zoals Salmonella en Monitoring Kritische Stoffen; in GG is onvoldoende herkenbaarheid van de zwaardere productieeisen van NL t.o.v. andere landen; de GG-organisatie heeft ons onvoldoende duidelijk kunnen maken wat nu de toegevoegde waarde voor de Nederlandse primaire sector zou kunnen zijn; de primaire producenten moeten de meerkosten (GG organisatie en extra steekproefcontroles) zelf dragen; Ook QS in Duitsland heeft aangegeven de meerwaarde van GG niet te zien. Besluit NVV Dit alles heeft het Landelijk Bestuur van de NVV doen besluiten om de beide IKB-systemen (IKB Nederland en IKB Varken) in de varkenshouderij te vragen vooralsnog niet aan GG deel te nemen. Als belangenorganisatie van, voor en door varkenshouders zien we op dit moment alleen maar risico s en geen toegevoegde waarde in de deelname aan GG. 25 mei 2009, Algemene Ledenvergadering 28 mei 2009, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren 12 juni 2009, Contactendag NVV, Renswoude 25 juni 2009, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren 24 september 2009, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren 14 t/m 16 oktober 2009, Landbouw Vakbeurs s-hertogenbosch

3 Vervolg van pagina 1 Immers, in de uitspraak is er sprake van dat bij de deelnemers individueel zaken aannemelijk moeten worden gemaakt. Dat betekent niet alleen veel werk voor de deelnemers maar ook zeker voor LNV, waarbij de uitkomst eigenlijk al vast staat; namelijk dat de opgelegde heffingen niet in stand kunnen blijven. Dus een collectieve regeling zou niet alleen voor de NVV veel praktischer zijn, maar niet in de laatste plaats ook voor LNV. Want gevolg van de uitspraak is dat er nieuwe heffingsaanslagen zullen moeten worden vastgesteld. Voorstel van de NVV was: stel voor iedereen eenvoudigweg de heffingsaanslag op nul. Helaas gaf de minister in het gesprek al aan dat zij niet voornemens is om hieraan gehoor te geven. Ze gaf aan vertrouwen te hebben in de eindafloop en ziet het vervolg van de procedure dan ook met vertrouwen tegemoet. Onterechte heffingen Het is natuurlijk teleurstellend dat deze minister niet bereid is om de deelnemers met een regeling sneller duidelijkheid te verschaffen en het over haar regeerperiode heen schuift. Want ondanks het feit dat veel bedrijven met de uiteindelijke verrekkingsstermijn van acht jaar en het aanpassen van de diernormen hun mestbalans in de MINAS-periode wel theoretisch kloppend hebben gekregen, zijn er ook nog bedrijven die (onterecht) een forse heffing hebben betaald of opgelegd hebben gekregen. Hierbij gaat het vaak om forse bedragen van tienduizenden euro s per bedrijf. Omdat we nu vooralsnog geen regeling hebben kunnen treffen, blijft deze groep bedrijven nog in onzekerheid. Vervolg Op dit moment is de NVV op basis van de uitspraak van de Hoge Raad en de reactie hierop van minister Verburg in overleg met de advocaat op welke wijze we verder stappen ondernemen. In ieder geval heeft de Hoge Raad de zaak al doorverwezen naar het Hof Den Haag. Daar moet op korte termijn worden verder geprocedeerd in de speerpuntprocedures. Pas als daarin definitief uitspraak is gedaan komen we toe aan de afwikkeling van de zaken van de Convenantdeelnemers (tenzij de minister alsnog wil praten over een regeling).via de Trog houden wij de leden op de hoogte van het verdere verloop van de procedure. Wet Tegemoetkoming Schade toepassen bij dierziekte-uitbraak De afspraken over de financiering van de bestrijding van besmettelijke dierziekten tussen de sector en de overheid zijn vastgelegd in het convenant Financiering bestrijding besmettelijke dierziekten (nu: het convenant) en het daaraan verbonden Diergezondheidsfonds (DGF). Het huidige convenant loopt tot 1 januari 2010 en wordt daarna voor 5 jaar voortgezet, tenzij een van de partners (overheid en bedrijfsleven) voor 1 januari 2009 het convenant schriftelijk zou hebben opgezegd. Met het oog hierop is in april 2008 een voorbereidingstraject gestart om de wensen/aandachtspunten van de diverse convenantpartners te inventariseren via een gezamenlijke werkgroep waarvan ook de NVV deel uitmaakt. Deze inventarisatie heeft er niet toe geleid dat een van de partners het convenant heeft opgezegd, zodat 2009 kan worden benut om de geïdentificeerde aandachtspunten verder uit te werken. Aandachtspunten Deze aandachtspunten worden op dit moment nader met elkaar besproken. Hierbij gaat het over precieze invulling van zaken zoals verdeling van de financiële bijdrage, het maximaliseren hiervan, bijdrage sector (zgn. plafondbedragen), hoe omgaan met hobbydieren en wild etc. Maar ook over de problematiek van de afzet van producten van gevaccineerde dieren. Afzet producten van gevaccineerde dieren In het convenant wordt van alles geregeld met betrekking tot de financiering van de directe bewakings- en bestrijdingskosten. Echter, door de beoogde inzet van vaccinatie als bestrijdingsinstrument is ook de discussie over de afzet van (producten van) gevaccineerde dieren ('gevolgschade') actueel. In het huidige convenant is een bijlage gevoegd waarin convenantpartners gezamenlijk verklaren zich naar eer en geweten zo goed mogelijk in te zullen spannen om de afzet van (producten van) gevaccineerde dieren mogelijk te maken. Het gaat hierbij enerzijds om het juridisch en wettechnisch mogelijk maken van de (inter)nationale afzet van (producten van) gevaccineerde dieren (overheid) en anderzijds de daadwerkelijke verkoop in de markt (sector). Dit is dus een boterzachte afspraak die in tijden van crisis niet afdwingbaar is en waarbij het risico op het boerenerf blijft. Draagvlak dierziektebestrijding De NVV is ervan overtuigd dat als er op voorhand geen duidelijkheid is over de gevolgen voor de afzet van de producten van gevaccineerde dieren en/of de gevaccineerde dieren zelf, de bestrijding bij een uitbraak niet uitvoerbaar wordt. De NVV verwacht dat een varkenshouder zijn dieren niet laat vaccineren als hij niet weet welke financiële consequenties dit gaat hebben voor zijn bedrijf. Dit ondermijnt het draagvlak voor deze vorm van dierziektebestrijding. Als de overheid c.q. samenleving wil vaccineren in plaats van de andere bestrijdingsmethoden toe te passen, dient men ook de gevolgschade hiervan voor zijn rekening te nemen. Daarom heeft de NVV in het DGF-overleg voorgesteld om te onderzoeken of we hiervoor niet de bestaande Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) kunnen gebruiken. WTS Deze wet is jaren terug in het leven geroepen om schade die optreedt bij rampen en calamiteiten zoals water- en vorstschade waardoor er sprake is van waardevermindering van de agrarische producten, te kunnen compenseren. De NVV is van mening dat het zeker de moeite waard is om te onderzoeken of deze WTS ook voor de problematiek van de producten van gevaccineerde dieren te gebruiken is. Hier is immers ook sprake van een waarschijnlijke waardevermindering ten gevolge van een ramp (dierziekte). Zowel de overheid als het PVV hebben toegezegd dit NVV-voorstel nader te gaan bestuderen om te kijken of we dit inderdaad kunnen meenemen in de DGF-afspraken. 3

4 Aanvragen Natuurbeschermingswet 1998 Op 1 april heeft de Raad van State (RvS) geoordeeld dat twee besluiten van de provincie Brabant met betrekking tot milieuvergunningen niet deugdelijk zijn gemotiveerd vanwege het ontbreken van een passende beoordeling. Blijkbaar is verder voor elk plan of project dat een significant effect heeft op de aanwezige natuurwaarden van een Natura 2000-gebied, een passende beoordeling nodig (bijv. MERrapportage). De provincie had om een vergunning Natuurbeschermingswet (NB-vergunning) te verlenen de onderliggende (milieu)vergunningen, daterend van voor 1 oktober 2005, gerespecteerd als bestaand recht. De RvS heeft nu echter uitgesproken dat er geen bestaande rechten kunnen worden ontleend aan onderliggende bestaande (milieu)vergunningen. Dit betekent dat er nu een onduidelijke situatie is ontstaan over de wijze waarop projecten, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, moeten worden beoordeeld. Geen gevolgen Volledigheidshalve willen we opmerken dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor bedrijven met een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet die onherroepelijk is geworden. De NVV maakt zich wel zorgen dat de uitleg die de Raad geeft aan natuurregels, ernstige gevolgen heeft voor varkenshouderijen bij Natura 2000-gebieden. Inzet minister In een gesprek met de NVV heeft de minister aangegeven dat het volgens haar wel meevalt. Ze gaf verder aan dat ze nu aan het bekijken is wat de rek en ruimte in de Natuurbeschermingswet is. Daarbij is vooral de vraag wat precies een significante verslechtering van de natuur is. 4 Natura 2000: varkens en rundvee worden tegen elkaar uitgespeeld Het Europese natuurbeschermingsbeleid en de invoering daarvan in de verschillende lidstaten geeft aan dat de invloed van de Europese Unie op de ruimtelijke ordening toeneemt. De basis is gelegd bij de Vogelrichtlijn (VR) uit 1979 en de Habitatrichtlijn (HR) uit 1992 (samen de VHR). VHR uitgelegd Het doel van de VR is de instandhouding van alle in het wild levende vogelsoorten en daarbij ook hun eieren, nesten en leefgebieden. De HR is een aanvulling op de VR en heeft als doel de bescherming van de leefgebieden van aangewezen planten- en diersoorten. Kortom: het gaat over gebieds- en soortenbescherming in speciale zones. Deze zones zijn beter bekend onder de naam Natura Nederland braafste jongetje? Nederland heeft een prominente rol gespeeld bij het tot stand komen van de HR. Nederland was toen namelijk voorzitter van de EU en dacht dat de Nederlandse wet- en regelgeving al voldeed. In eerste instantie wees Nederland alleen de bestaande natuurgebieden aan als beschermd. Dat bleek onvoldoende te zijn. Ze is zelfs door het Europese Hof veroordeeld. In reactie daarop heeft Nederland nu zo n 162 gebieden aangewezen en dit aangemeld in Brussel. Helaas is Nederland daar volgens de NVV weer mee doorgeschoten. Ook de aanwijzing van deze gebieden is niet goed gebeurd; vergeten is om ook bestaand gebruik aan Brussel te melden. Kortom: ze zijn vergeten dat we al economische activiteiten hadden, zoals landbouw. En nu? Om activiteiten in en rond een Natura 2000-gebied mogelijk te maken moet een beheerplan worden opgesteld. Hierin staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Deze maatregelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn, moeten passen, evenredig zijn en duidelijkheid en zekerheid bieden. Voor de juridische houdbaarheid van maatregelen is een goede ecologische onderbouwing nodig. En in bepaalde gevallen is er een Natuurbeschermingswet vergunning nodig. Waartoe dat kan leiden kunt u lezen in het artikel Aanvragen Natuurbeschermingswet 1998 elders in deze Trog. Ammoniak salderen als oplossingsrichting? Even voor de duidelijkheid: ammoniak is ammoniak, dus er bestaat geen verschil tussen varkens- en rundveeammoniak. Volgens de NVV is ammoniak ook niet schadelijk voor de natuur. Maar we willen ontwikkelingen zoals vergunningverlening in de varkenshouderij met deze discussie niet onmogelijk maken. Daarom loopt binnen de NVV op dit moment de discussie of ammoniak salderen de oplossing is om vergunningverlening weer mogelijk te maken. Ammoniak salderen kent voor- en nadelen. De kans is groot dat er een kostprijsverhogend effect optreedt en het afromen van ammoniakrechten komt ook weer in beeld. Ammoniakbank In Brabant wordt gewerkt aan een Ammoniakbank. Deze bank neemt van ingetrokken milieuvergunningen de ammoniak over en geeft deze weer uit aan doorgaande veehouderijen. Maar een Ammoniakbank, waarvan ZLTO een voorstander blijkt te zijn, geeft een nog groter gevaar. Immers, als een varkenshouder uit deze bank wil gaan halen is de kans zeer groot dat hij aan veel meer eisen op het gebied van milieu, welzijn etc. moet voldoen dan zijn collega-rundveehouder die wel zomaar ammoniak van een gestopte varkenshouderij mag gaan inzetten. De geschiedenis kent voldoende voorbeelden waarin de varkenshouderij anders behandeld is dan de rundveehouderij. Denk maar aan de WHV, Minas, Derogatie etc. Varkenshouderij geen wisselgeld! Het is duidelijk dat we met bestaande regelgeving te maken hebben en dat we in het belang van de bedrijfsontwikkeling en continuïteit hieruit moeten zien te komen. Maar daarbij is het voor de NVV wel een KEIHARDE voorwaarde dat alle sectoren gelijk worden behandeld en dat niet, zoals tot op heden gebruikelijk is, de varkenshouderij als wisselgeld wordt gebruikt. De rundveehouderij is aan zet en met name de melkveesector om ammoniak te reduceren. Vele jaren roepen ze al dat ze dit via het voerspoor willen gaan doen en ondertussen mag de varkenshouderij de kolen steeds uit het vuur halen.

5 Discussie 2015: afschaffen dierrechten en melkquotum Net voor de behandeling van het 4e actieprogramma Nitraatrichtlijn in de Tweede Kamer kwam, waarschijnlijk niet geheel toevallig, een studie naar buiten met voorlopige productiecijfers van de diverse veehouderijsectoren. Uit deze cijfers zou blijken dat de varkenshouderij in de jaren 2002 t/m 2008 met ca. 3% in dieraantallen is toegenomen, terwijl de stikstof- en fosfaatproductie respectievelijk met 7,6% en 8,1% in diezelfde periode zijn toegenomen. Het betreft hier voorlopige cijfers waarvan de door de NVV gevraagde onderbouwing nog ontbreekt. Een verklaring zou kunnen zijn dat deze getallen weer met berekeningen, aannames en met de onbetrouwbare analyseresultaten van mest zijn berekend. Ook dient hierin de nieuwe mestwet van 1 januari 2006 te worden meegenomen, zoals de gasvormige verliezen die al een aantal keren zijn gecorrigeerd. Frappant is in ieder geval de timing van deze publicatie. WHV-procedure belangrijk Uit de behandeling van het 4e actieplan en de houding van zowel de politiek als ook de minister op dit dossier, is voor de NVV nogmaals het belang van de WHV-procedure gebleken. In deze procedure vecht de NVV, als enige belangenbehartiger, tegen het feit dat door middel van de WHV de Staat de mogelijkheid wil hebben om dierrechten zonder vergoeding af te nemen en eventueel met dierrechten te gaan reguleren. Ondanks het feit dat we helaas in deze procedure nog geen einduitspraak hebben, bleek het belang van deze procedure al bij het intreden van de huidige mestwet. Toenmalig minister Veerman heeft destijds passages over het zomaar reguleren van dierrechten aangepast. Dus het voortzetten van deze procedure is voor de totale varkenshouderij van enorm belang. Gelijke behandeling diersectoren In het betreffende debat stelde Bas van der Vlies van de SGP aan minister Verburg de gewetensvraag of zij wilde toezeggen dat in de toekomst alle dierlijke sectoren in het mestdossier hetzelfde zouden worden behandeld. Haar antwoord was dat ze in het kader van de discussie rondom het afschaffen van de dierrechten en het melkquotum in 2015 opdracht voor een studie had gegeven. Hiermee ontweek zij de vraag en sprak zich hierover dus niet duidelijk uit. Dat is voor de NVV een teken dat we nog steviger moeten inzetten op mineralen zijn mineralen aangezien andere sectoren feitelijk fors uitbreiden in de dieraantallen (bijv. kalveren +26%, geiten +39,2% en de pelsdieren +39%) en dus ook in mineralenproductie. Overleg minister Verburg en NVV Regelmatig overleggen NVV en minister Verburg met elkaar over onderwerpen die spelen in de varkenshouderij. Recent is er weer overleg geweest en o.a. de volgende onderwerpen zijn besproken. Rendement NVV heeft geruime tijd geleden de rendementsverdeling in de varkenshouderij op de agenda geplaatst. Dankzij de lobby van de NVV heeft het Europese Parlement nu de eerste stappen gezet om het rendement, of beter gezegd het afwezig zijn van enig positief rendement, in kaart te brengen. Ook is de NVV nauw betrokken bij het organiseren van een grootschalig rendementsdebat. Op dit moment lijkt het erop dat ook LTO bereid is om samen met de NVV op te trekken in een te organiseren congres voor actieve varkenshouders, welke voorop willen lopen in rendementsverbetering. Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij Het ministerie van LNV heeft besloten de Agrarische Vakbonden niet uit te nodigen bij de eerste overleggen over duurzame veehouderij. Eerst willen ze met de beleidsmedewerkers van LTO en de grote verwerkende industrieën, zoals VION, tot een agenda komen. Blijkbaar zijn wij te lastig als we elke keer de vinger op de zere plek leggen en erop wijzen dat zonder economisch perspectief geen duurzame veehouderij tot stand komt. De minister heeft wel aangegeven de NVV een belangrijke partner te vinden bij de verdere totstandkoming van het beleid duurzame veehouderij. De NVV beraadt zich of en hoe we hieraan inhoud gaan geven. Exportkredietgaranties De NVV heeft bij minister Verburg verder gepleit voor extra exportkredietgaranties voor varkens-, biggen- en varkensvlees naar Oost-Europese landen. De NVV heeft aangegeven dat het, in verband met de kredietcrisis, voor varkensbedrijven van levensbelang is dat er een soort exportrestitutie komt op het gedeelte van valutadevaluatie tussen Oost-Europese landen en de landen binnen de eurozone. De NVV heeft ook aangegeven dat de minister nu snel moet komen met een besluit over de exportkredietgaranties. Nu lopen de Nederlandse exporteurs veel te veel risico of de vleesvarkens en/of biggen nu wel of niet betaald worden. Volgens de NVV moet de minister dit op zich nemen. Minister Verburg gaf aan dat dit vooral een zaak is voor de ministeries van Economische Zaken en Financiën maar dat ze zelf ook zou gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Voorbereidingen contactendag 12 juni in volle gang! Vrijdag 12 juni zal er in Renswoude een NVV Contactendag voor de varkenshouderij worden gehouden. Voor deze Contactendag is een werkgroep opgericht om de organisatie in goede banen te leiden. Deze werkgroep is druk in de weer om de puntjes op de i te zetten. In de middag zullen een aantal prominente sprekers een inleiding geven en daarna is er tijd voor een hapje en een drankje. Omdat de NVV dit jaar ook zijn 15-jarig jubileum wil vieren is er s avonds een feestavond. In de tweede helft van mei zal er naar leden, donateurs en sponsoren een persoonlijke uitnodiging met aanmeldformulier worden gestuurd. 5

6 NVV-voorstel voor onafhankelijk onderzoek vertrekregeling Ramekers vindt geen steun De NVV heeft zowel in de Dagelijks Bestuursvergadering als in de Openbare PVV Bestuursvergadering van april gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rondom de vertrekregeling van de heer Ramekers. Nieuwe feiten Reden voor een dergelijk onafhankelijk onderzoek is niet alleen de enorme beschadigende publiciteit rondom de besluitvorming, maar ook diverse feiten die in de media naar voren zijn gekomen. In de media zijn de bestuurders van dit schap op één hoop geveegd en worden zelfs door de SER, bij monde van de voorzitter van de SER Toezichtskamer de heer Kamps, als naïef en onwennig betiteld. Verder gaf de heer Kamps aan dat het Dagelijks Bestuur in juli volledig in strijd handelde met de regels van transparantie van bestuur. Dergelijke constateringen en kwalificaties vindt de NVV onverteerbaar. Verder zijn uit de perspublicaties nieuwe feiten naar voren gekomen waarvan ook de NVV niet op de hoogte was. Wet Openbaarheid Bestuur Bovendien was de NVV verbaasd dat de documenten waarover de journalisten beschikten niet vanuit hun WOBverzoek maar schijnbaar vanuit een andere bron afkomstig waren. Wij zijn benieuwd uit welke bron men deze onderliggende PVV- en andere documenten verkregen heeft? En wat is het belang van deze bron om dit te doen? Zoals al eerder is gemeld, is de NVV steeds voorstander geweest van openheid en transparantie en hadden wij dus geen enkel bezwaar tegen dit WOB-verzoek. Sideletter Maar ook de zogenaamde sideletter die ondertekend is door Annechien ten Have van LTO en de inhoud ervan (een veel royalere wachtgeldregeling voor Ramekers dan in de voorgelegde Verordening stond) roepen bij de NVV vragen op. Verder wordt er gesuggereerd dat er sprake zou zijn van een mandaat van het Dagelijks Bestuur van het PVV? Waar is dat besluit dan? Code Goed Bestuur Omdat het hier een kwestie betreft waarbij diverse PVV-bestuurders zelf zijn betrokken, vindt de NVV dat dit geen zaak is om via de normale Code Goed Bestuur een onderzoek naar in te stellen. Ook het feit dat de auditcommissie, bestaande uit het Dagelijks Bestuur van het PVV, dan zelf een dergelijke beoordeling zou moeten doen, pleit hier niet voor. Hier wreekt zich hetgeen de NVV al eerder meldde waarom deze Code zo niet functioneert: de slager keurt zijn eigen vlees. Naam zuiveren Het is niet alleen in het belang van het PVV en haar bestuurders, maar van alle Productschappen dat hier duidelijkheid wordt geschapen. Niet alleen om de bestuurlijke naam van de betrokkenen te zuiveren, maar ook om recht te doen aan de kernwaarden waaraan dit Productschap haar bestaansrecht ontleent: transparantie, integriteit, draagvlak en verantwoording afleggen. Noteer in uw agenda: Viering 15-jarig bestaan NVV 12 juni 2009 Juridische stappen Ramekers Het is de NVV niet bekend of de heer Ramekers wel of niet juridische stappen gaat nemen in verband met zijn versoberde regeling, maar als dat het geval is, is dit nog een reden te meer om zelf eerst orde op zaken te stellen. Anders zal in een dergelijke juridische procedure wederom een hoos van negatieve publiciteit over het PVV worden afgeroepen. En uiteraard wil de NVV-vertegenwoordiger in het PVV-bestuur niet mede-aansprakelijk zijn en opdraaien voor afspraken waaraan wij part noch deel hebben. Dat geldt natuurlijk voor alle heffingbetalers. Onafhankelijk onderzoek instellen Daarom heeft de NVV nogmaals een klemmend beroep gedaan op de andere PVV-bestuurders om wel een onafhankelijk gerenommeerd bureau van buiten de agrarische sector een onderzoek te laten instellen om zodoende de lucht rondom deze kwestie te klaren. Verklaring afgelegd Helaas kreeg de NVV alleen de NBHV (de veehandel) en de KNS (de slagers) mee in dit voorstel. Alle andere bestuurders namen genoegen met de verklaring die Annechien ten Have aflegde. De strekking van die verklaring was: sorry, allemaal niet zo netjes verlopen, maar aangezien er geen bloed uit vloeit moeten we het hier maar bij laten. Voor de NVV is dus duidelijk dat de kwalificaties van de SER er misschien niet zover naast zaten. Poging tot deal Wat verder schijnbaar vergeten wordt, is dat PVV-bestuurder(s) een poging hebben gedaan om buiten het PVV om een deal te sluiten die wel binnendoor via de collectieve middelen zou moeten worden betaald. Maar omdat de NVV het onderwerp steeds op de agenda heeft gehouden en uiteindelijk minister Donner en de SER het voorstel hebben afgekeurd, is dit niet doorgegaan. Men heeft dus feitelijk een poging gedaan tot... En ook bestaat nog steeds het risico dat deze affaire nog een staartje krijgt als Ramekers gaat procederen en het resterende deel van zijn regeling gaat opeisen. Dan kan het niet zo zijn dat alle varkenshouders hieraan moeten gaan meebetalen. 6

7 Inbreng NVV 4e actieplan Nitraatrichtlijn De NVV heeft in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over het 4e Nederlandse actieprogramma met betrekking tot de Nitraatrichtlijn op hoofdpunten de volgende zaken bij de leden van de Vaste Kamercommissie onder de aandacht gebracht. Proportionaliteit Allereerst heeft de NVV opgemerkt dat er in het actieprogramma wederom wordt bevestigd dat we in Nederland de laatste jaren enorme progressie hebben geboekt met het verbeteren van de waterkwaliteit. Zelfs de waterwinbedrijven geven aan met de winning van hun water met de kwaliteit geen enkele moeite te hebben. Dat pleit er volgens de NVV voor om de meetdieptes zoals wij deze in Nederland hanteren nader te bezien, immers hoe dieper we meten hoe schoner het water. Verder heeft de NVV erop gewezen dat het grondwater dat in Nederland de grens overkomt al een bepaald nutriëntenniveau heeft waarin de Nederlandse landbouw geen enkel aandeel heeft. Dat maakt het resultaat van onze inspanningen tot nu toe nog indrukwekkender. Uitrijseizoen Met de huidige voorgestelde aanscherping van de gebruiksnormen en het inkorten van het uitrijseizoen bereiken we voor de nitraatrichtlijn het punt van de proportionaliteit: staan de voorgestelde maatregelen nog wel in verhouding tot de te verwachten resultaten? Het verder inkorten van de uitrijperiode dient geen enkel milieudoel. Bijvoorbeeld gras neemt in een dergelijke maand nog volop de nutriënten uit de toegediende dierlijke mest op. Met de voorgestelde inkorting van het uitrijseizoen wordt ook de weersafhankelijkheid in die periode groter. Als het onverhoopt te nat of te droog is in de periode lopen we direct vast. Verder is het natuurlijk opmerkelijk dat aan kunstmest, die veel uitspoelinggevoeliger is, deze beperking niet wordt opgelegd. Innovatie De NVV onderschrijft het belang om te komen tot meer mestver- en bewerking om zodoende enerzijds de dierlijke mest efficiënter (kunstmestvervangers en mest op maat) te kunnen toepassen. Maar ook om producten uit dergelijke installaties buiten de landbouw af te kunnen zetten en hiermee de mestmarkt te ontlasten. Voor het realiseren van innovaties op dit gebied zijn er echter wel een paar zaken van belang. Allereerst zal er wettelijke experimenteerruimte moeten worden gegeven om ondernemers met initiatieven de ruimte te geven om te innoveren. Helaas leert de recente pilot kunstmestvervangers, waarbij de NVV ook actief betrokken is, dat wettelijke regeltjes enorm belemmerend en vertragend kunnen werken. Dus hier dient de minister wel wat concreter te worden dan alleen maar een voornemen. Verder wil de NVV er ook op wijzen dat LNV dan ook dient te faciliteren in ambtenaren die het bedrijfsleven bij dergelijk trajecten (ontheffingen etc.) behulpzaam kunnen zijn. Op dit moment is de personele basis met de benodigde expertise bij LNV veel te smal. Innoveren betekent vernieuwen en het ligt dus voor de hand dat deze niet in bestaande wet- en regelgeving past. Mineralen zijn mineralen De NVV hanteert al jaren de slogan 'Mineralen zijn Mineralen'. Dat betekent dat er geen verschil is tussen mineralen van de diverse diersoorten, maar ook niet tussen de houderijsystemen. Daarom vindt de NVV het ronduit teleurstellend dat ook in dit actieplan de hokdieren geen ruimte voor mestafzet van be- en/of verwerkte mest hebben gekregen bij de derogatiebedrijven. Dit is ook in het kader van innovatieve mestver- en bewerking en de toepassing van producten uit de verwerkers een gemiste kans. Zeker, omdat de NVV constateert dat in de toekomst er een steeds grotere mismatch ontstaat tussen de mineralengehaltes, de verhouding stikstof en fosfaat, in de dierlijke mineralenproductie en de gebruiksnormen voor de mineralen aanwending. Dat vraagt om het stimuleren van mineralenproducten op maat, ofwel er zal mestbewerking moeten plaatsvinden om deze mismatch te verhelpen. Zie hier de innovatieve uitdaging waarvoor in dit actieplan geen wettelijke ruimte wordt gecreëerd! Terwijl we weer vier jaar op een nieuw actieplan moeten wachten. Motie Waalkens is gevaarlijk De NVV heeft grote bezwaren tegen de wijze waarop in het actieplan inhoud is gegeven aan de Motie Waalkens. Door een koppeling te maken van houderijsystemen van dieren aan de gebruiksnormen van mineralen, bewerkstelligt men dus een koppeling van een welzijnseis aan een milieueis. Allereerst staat de manier van het houden van dieren compleet los van de mineralenproductie (gehaltes van de dierlijke mest) en verder staat het houderijsysteem compleet los van het milieurisico van de diverse soorten mest bij aanwending. Door de wijze waarop nu deze koppeling wel wordt gelegd, begeeft de minister zich op een hellend vlak. Het is voor de NVV volstrekt onduidelijk op basis van welke milieucriteria de minister deze lijn rechtvaardigt en deze is ons inziens dan ook juridisch niet houdbaar. Administratieve lasten Jarenlang is het terugdringen van de administratieve lasten een belangrijk aspect geweest in de beoordeling van nieuwe wet- en regelgeving. In het voorliggende actieplan is er echter sprake van een aanzienlijke toename van de administratieve lastendruk (bijv. het bepalen van de fosfaattoestand op perceelsniveau) wat uiteindelijk ook in aanzienlijke kosten voor het bedrijfsleven zal leiden. In het actieplan is hier verder geen enkele nadere onderbouwing, toelichting of beschouwing op gegeven. NVV service Wilt u via de NVV op de hoogte worden gehouden van interessante en vaak actuele informatie over de varkenshouderij? U kunt zich daarvoor kosteloos abonneren. Op de NVV-site (www.nvv.nl) kunt u zich opgeven. 7

8 Marktnieuws biggen Biggenprijzen Vraag en aanbod van biggen zijn in evenwicht. Er hangen geen biggen boven de markt en ze worden goed geplaatst. De vraag naar grote koppels kwaliteitsbiggen is goed. We zien op dit moment ook weinig reden dat de biggenprijs zal gaan dalen, zeker niet wanneer de vleesvarkenprijzen omhoog gaan. De uitvoer van biggen blijft ook op een onveranderd niveau, er gaan wekelijks meer dan biggen op export. De handel met Oost-Europese landen verloopt beter omdat het makkelijker is geworden om valuta om te wisselen. Opmerkelijk is dat de export naar Spanje maar niet op gang komt. Navraag in Spanje leert dat Spanje simpelweg gewoon geen vraag naar Nederlandse biggen heeft. Dit is een goed teken voor de Nederlandse biggenmarkt, want normaal in deze tijd van het jaar viel Spanje terug in biggenafname en kwamen die biggen extra op de Nederlandse markt. Nederland kwam dan altijd met een biggenoverschot te zitten. Nu deze biggenafname niet terug kan vallen, betekent dit dat wij een hele stabiele periode ingaan voor de biggenprijsnoteringen in Nederland. Echter, dan moet de voorspelling van de vleesvarkennoteringen van ISN naar week 34 tot week 36 toe ergens tussen de 1,67 en 1,77 uitkomen. Al met al zitten we in een stabiele periode en dat valt ook uit de biggenprijs op te maken. Die staat al weken op onveranderd. Uit het NVV Biggenprijzenonderzoek Ter vergelijking worden in hiernaaststaande tabel een tweetal prijzen weergegeven voor NVV standaard biggen van 25 kg, inclusief BTW. wk jaar NVV NVV BPO Biggenprijs prijs ,00 54, ,00 54, ,00 55, ,00 54, ,00 54,03 52,00 54,49 NVV Biggenprijs = notering: verwachtingsprijs voor een big van 25 kg incl. BTW. Wordt wekelijks op vrijdag bekend gemaakt. Toeslagen en kosten zijn in de notering verwerkt. Gemiddelde koppelgrootte is 140 biggen per week. NVV BPO Prijs = gemiddeld door de BPO-deelnemers behaalde prijs per big (inclusief BTW, big van25 kg). Gemiddelde koppelgrootte is biggen per week. 8 Marktnieuws vleesvarkens Vleesvarkenprijzen Eind maart gingen de prijzen na lange tijd eindelijk weer eens omhoog. Rond de paasdagen krijgen we normaal gesproken een dipje te verwerken, maar dat was dit jaar niet het geval. De prijzen bleven onveranderd en dat is bijzonder te noemen. We denken dan ook dat een verdere verhoging van de vleesvarkenprijzen eraan zit te komen, helemaal nu door het mooie weer het barbecueseizoen weer is begonnen. Duitsland daarentegen is somber gestemd over de maanden juni, juli en augustus Wekelijks worden er rond de vleesvarkens geëxporteerd. In de export naar landen buiten de eurozone ondervinden we veel gevolgen van de kredietcrisis. Tijdens de VPO-deelnemersbijeenkomst (eind maart) is het heel treffend weergegeven met het volgende voorbeeld: Vorig jaar kon men in Polen in dezelfde periode voor 3 zloty 30, 1 euro big kopen. Op dit moment betalen diezelfde Polen 4 zloty 40 voor 1 euro big. Terwijl de big gewoon nog steeds 55 euro kost. Dit komt door de devaluatie van de Poolse valuta zloty. Deze landen leggen daarom beperkt biggen op, wat over enkele maanden zal leiden tot weinig aanbod met hogere prijzen als gevolg. Al met al lijken we van een aanbod gestuurde markt naar een vraagmarkt om te schakelen. En we verwachten dat dit een positief effect zal hebben op de prijzen. De NVV heeft begin april een bezoek gebracht aan minister Gerda Verburg. Daar heeft de NVV aangegeven dat het, in verband met de kredietcrisis, voor varkensbedrijven van levensbelang is dat er exportrestitutie komt op het gedeelte van valutadevaluatie tussen Oost-Europese landen en de landen binnen de eurozone. De NVV heeft ook aangegeven dat de minister nu snel moet komen met een besluit over de exportkredietgaranties. Nu lopen de Nederlandse exporteurs veel te veel risico of de vleesvarkens nu wel of niet betaald worden. Opmerkelijk is dat de goedkopere onderdelen van een varken relatief duur zijn. Normaal zijn dure onderdelen duur, en goedkope onderdelen goedkoop. Het is dus een goed teken voor een structurele prijsverhoging. Onze voorspelling komt uit, het gaat gebeuren: de weg naar boven qua prijs is ingezet! Uit het NVV Varkensprijzenonderzoek In deze tabel wordt de NVV Producenten Referentieprijs weergegeven naast het gemiddelde van de door deelnemers behaalde resultaten. wk jaar NVV prod. NVV vpo ref. prijs prijs ,31 1, ,31 1, ,31 1, ,31 1, ,31 1,27 1,310 1,282 NVV Producenten Referentieprijs = verwachtingsprijs voor een standaardvarken van 90 kg, 56% vlees type A, incl. toeslagen, min alle kosten. NVV VPO kg prijs = gemiddeld door de VPO-deelnemers behaalde prijs (o.b.v. handelsafspraken, per kg, standaard varken 90 kg, 56% vlees, type A).

9 DGB Nieuws Energie Heeft u ook gehoord dat de energieprijs in juni gaat zakken? Laat u niets wijsmaken! Ja, er zijn energieleveranciers die verkondigen dat de prijzen gaan dalen. DGB Energie niet. Het is erg belangrijk om te weten dat alleen de variabele prijs voor energie gaat zakken. Dit betekent dat energieleveranciers u een heel voordelige prijs bieden, maar dat deze mogelijk variabel is en dus plotseling kan gaan stijgen, waardoor u dus zomaar ineens Leveringsvoorwaarden De laatste maanden is rondom de term 'leveringsvoorwaarden' een hoop commotie. LTO en Vion hebben een model-voerovereenkomst gelanceerd dat door verschillende veevoerbedrijven en onafhankelijke deskundigen van tafel wordt geveegd. De model-voerovereenkomst betreft verkapte inkoopvoorwaarden waarin ook nog uw eigen bedrijfsgegevens via een database gebruikt kunnen gaan worden door derden. Volgens velen is dit juridisch in de praktijk onhoudbaar. Ontvang ik een eerlijke prijs voor mijn vleesvarkens of biggen? Als varkenshouder kunt u er gemakkelijk zelf achter komen of u een eerlijke prijs ontvangt voor uw vleesvarkens of biggen. O.a. door mee te doen met het 'NVV Varkensprijzenonderzoek' (VPO) of het 'NVV Biggenprijzen onderzoek' (BPO). Een mooi, en voor leden gratis, instrument van de NVV. Hoe werkt dat? Nadat u zich heb aangemeld als deelnemer vult u de facturen online in op veel meer moet betalen voor uw energierekening. Vergelijkbaar met de rente van een hypotheek. U wilt toch niet geconfronteerd worden met een onverwachte stijging van uw vaste lasten? DGB Energie heeft elektra ingekocht op het laagste punt, zodat u kunt profiteren van voordelige tarieven. Voor een vaste periode, dus gegarandeerd een vaste lage prijs. Geen onaangename verrassingen bij DGB Energie, wel verrassend lage prijzen. Laat u vrijblijvend informeren. Bel: Voorwaarden hanteer je juist in geval van een geschil of bij een calamiteit om juridisch sterker te staan. Positie varkenshouder De NVV was al langer aan het onderzoeken of we de rechts- en aansprakelijkheidspositie van de varkenshouder zouden kunnen verbeteren. Alle partijen in de kolom hebben hun aansprakelijkheid nu afgedekt via leverings- en inkoopvoorwaarden behalve de varkenshouder zelf. Daarin moet volgens de NVV verandering komen. internet. Dit is echt simpel en vraagt niet meer dan ongeveer 15 seconden per factuur. Bij afwijkende uitbetaling wordt uw factuur opgevraagd. Dit is als controle-instrument in het systeem ingebouwd. Wat kunt u vergelijken? 1) Een anonieme prijsvergelijking, voor elke willekeurige periode die u hebt ingevoerd, tussen varkenshouders onderling. 2) U kunt uw prijzen zelf vergelijken met noteringen van varkens- en biggenprijzen in binnen- en buitenland. Dit is handig indien u nieuwe toeslag- of bonusafspraken wil maken voor het komende jaar op basis van een bepaalde notering. VPO/BPO jaarrapport maart was de deelnemersbijeenkomst over het NVV - prijzenonderzoek jaarverslag We kijken terug op een zeer geslaagde en informatieve avond. VPO deelnemers hebben het jaarverslag gratis ontvangen. Overige belangstellenden kunnen het VPO/BPO jaarrapport 2008 bestellen. Voor bestelinfo zie of bel: Concept is klaar De NVV heeft inmiddels leveringsvoorwaarden in concept klaarliggen en deze worden momenteel door juristen op inhoud en bruikbaarheid getoetst. Daarnaast zullen wij de voorwaarden laten deponeren zodat deze herkenbaar vastliggen. In de maand mei zullen wij de leveringsvoorwaarden voor onze leden beschikbaar stellen met daarbij een handleiding hoe je met deze voorwaarden moet omgaan en deze ter hand stellen aan je afnemende partij. 3) U kunt uw gegevens vergelijken met het NVV Varkens/Biggenprijzenonderzoek (VPO/BPO)-gemiddelde. 4) U kunt hierdoor o.a. bepalen of u voldoende hebt ontvangen voor uw biggen en/of vleesvarkens. Kosten? Dit is echt helemaal gratis voor NVVleden. Bent u geen lid dan kost dit 300,- exclusief BTW. Opgave? en dan doorklikken naar NVV Varkensprijzenonderzoek. SMS Service Varkensprijzen Snelle informatievoorziening = betere onderhandelingspositie = verhoging van uw rendement! Altijd en overal verzekerd zijn van de meest actuele informatie en noteringen voor biggen, varkens en slachtzeugen? Dan biedt de SMS Service Varkensprijzen van De Groene Belangenbehartiger uitkomst! Voor een goede onderhandelingspositie is snelle en adequate prijsinformatie op het juiste moment zeer belangrijk. Met de SMS Service Varkensprijzen van DGBbv ontvangt u vijf keer per week de belangrijkste binnen- en buitenlandse noteringen op uw mobiele telefoon. Vervolg op pagina 10 9

10 10 NVV-informatie Secretariaat NVV: Postbus 591, 3770 AN Barneveld TEL FAX NVV-website: INFOLIJN varkensprijzen: ( 0,45/min). De trog verschijnt maandelijks. ISSN Contactpersonen in de regio: regio Noord-Nederland: Nico Vierhoven, Beilen TEL/FAX / regio Salland: Theo Duteweerd, Mariënheem TEL regio Twente: contactadres: Jan Kleinsman, Bentelo TEL/FAX / regio Achterhoek: Michel Schoneveld, Kring van Dorth TEL/FAX / regio Veluwe: Wim van de Fliert, Renswoude TEL/FAX / regio West-Nederland: Co van Ekeren, Zeist TEL/FAX /idem regio Rivierengebied: Erjan Valk, Geldermalsen TEL/FAX / regio Veghel/Oss: Jos van Gerwe, Erp TEL/FAX / regio Midden-Brabant: Jan Mathijssen, Sprang-Capelle TEL/FAX regio De Kempen: contactadres: Henri Rijkers, Vessem TEL/FAX / regio Zuidoost-Brabant: contactadres:johnny Bouwmans, Bakel TEL/FAX /idem regio Maaskant: Theo Reintjes, St. Hubert TEL/FAX / regio West-Brabant: Frank van de Burg, Alphen (NB) TEL/FAX / regio Noord-Limburg: contactadres: Frank Reijnders, Horst TEL/FAX / De Groene Belangenbehartiger bv Kantoor: Oosteinde 21, 7772 CA Hardenberg tel: fax: DGBbv-website: Vervolg van pagina 9 Om enkele noteringen te noemen: Weser Ems, Tönnies, Teleporc, Vion, Hilckman, Van Rooi Meat, Compaxo, Italië (Milaan), Frankrijk (Bretagne), DDP Zuid, ISN, Danis, Vleuten, Haarle, VBP, Biggen Richtprijs en natuurlijk de NVV Producenten Referentieprijs en de NVV Biggenprijs. Ook extra informatie als markttendensen, extra noteringen, bijzondere ontwikkelingen op de varkensmarkt en bijzonderheden die blijken uit het varkensprijzenonderzoek wordt via de SMS service bekendgemaakt. Bovendien ontvangt u bij het SMS abonnement GRATIS per het wekelijkse marktnieuws met nuttige informatie! Prijzen: Voor de kosten hoeft u het niet te laten: 70,- per nummer per jaar. Elk Controle verdoofd castreren Bij de NVV komen vragen binnen van vleesvarkenshouders die zich afvragen hoe en waar zij kunnen controleren of hun vermeerderaar al dan niet meedoet aan de module verdoofd castreren. Veel vleesvarkenshouders moeten van hun afnemer (slachterijen) verklaren dat zij biggen aanvoeren van bedrijven die verdoofd castreren. Probleem is dat de vleesvarkens-houders niet weten waar en hoe ze dit kunnen controleren en zijn daarom huiverig om hierover wel iets te verklaren richting hun afnemer(s). Internet databases Beide IKB s hebben openbare databases waar normaal gesproken de slachterijen en/of andere afnemers direct via internet kunnen zien/controleren of een bedrijf (op basis van UBN) voor IKB en andere modules gecontroleerd en gecertificeerd is. Maar ook vleesvarkenshouders hebben de mogelijkheid om deze databases in te zien. Hiermee kunnen ze dus controleren of hun vermeerderaar meedoet met de module verdoofd castreren, maar ook of het volgende nummer kost slechts 50,- per jaar. Zo betaalt u dus met twee nummers slechts 60,- per nummer. (Niet-NVV-leden en/of sponsoren betalen 30,- per nummer extra). Oftewel: voor minder dan 6,- per maand bent u te allen tijde op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de varkensmarkt! Versterk uw onderhandelingspositie en meld u direct aan op voor de SMS Service Varkensprijzen. Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar Beschikt u niet over internet, neem dan gerust telefonisch contact met ons op: Zie deze zijde van de Trog voor onze adresgegevens. bedrijf al gecontroleerd is en of dit bedrijf hiervoor al gecertificeerd is. IKB Nederland Om de database van IKB Nederland hierover te raadplegen dient u naar de site te gaan. Vervolgens kiest u Ikb Nederland Varkens, vervolgens Openbare Database. Als u dan het betreffende UBN invult, verschijnt er een overzicht waarin staat aan welke modules het betreffende bedrijf meedoet en of het bedrijf al dan niet hiervoor gecontroleerd en vervolgens gecertificeerd is. IKB Varken Voor de database van IKB Varken moet u naar de site Vervolgens gaat u naar Register en vervolgens naar Register IKB Verdoofd Castreren als u, op basis van het UBN, voor het verdoofd castreren de status (wel/niet gecontroleerd en gecertificeerd) wilt controleren. Verklaring vleesvarkenshouder Op basis van deze informatie, die u dus zelf op deze wijze kunt verzamelen, weet u als vleesvarkenshouder precies wat u wel en niet kunt verklaren richting u afnemers.

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 Minister Donner moet onderzoek doen naar gang van zaken bij PVV Zoals in de vorige Trog al gemeld heeft de huidige voorzitter

Nadere informatie

Tijd voor een nieuwe mestwetgeving

Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 105, okt. 2003 Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Door de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie is niet alleen het doodvonnis van MINAS

Nadere informatie

Kamermeerderheid achter voorstel NMV

Kamermeerderheid achter voorstel NMV Plannen Bleker niet duurzaam en geven discussie Waar het de NMV om gaat is dat melkveehouders, in tegenstelling tot de intensieve veehouderij, door het hele land verspreid zitten en dat de meesten hun

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Van mega naar beter Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Hans Alders 22 september 2011 INHOUD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 302 1 Samenstelling: Leden: Van der Staaij (SGP), Smeets (PvdA), voorzitter, Smilde (CDA), Koşer

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. Hirsch Ballin in zeldzame gevallen, zij ook niet anders gewend. Het is, anders gezegd, nieuwer voor de instellingen om daarmee te moeten werken dan voor degenen die er binnenkomen. Stel dat wij te maken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER Van de [nieuwe] Voorzitter

Nadere informatie

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer, Van Middelkoop De vergadering wordt van 13.17 uur tot 14.15 uur geschorst. Voorzitter: Zijlstra De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 10 nummer 4 augustus 2012 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Lerend vermogen Nationale Cyber Security Strategie op koers Nationale Veiligheid in historisch perspectief Continuïteit

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Conferentie Water en Natura 2000

Conferentie Water en Natura 2000 Conferentie Water en Natura 2000 In de Driehoek te Utrecht 2 juni 2010 1 Conferentie Water en Natura 2000 Welkom door Meine Bruinsma, directeur Regiebureau Natura 2000 Meine Bruinsma heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie