Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden"

Transcriptie

1 trog :25 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden Woensdag 14 maart jl. is in het PVVbestuur besloten het kwaliteitssysteem IKB Varkens per 1 mei a.s. te beëindigen. Vrijwel direct na de publieke bekendmaking bleek uit de agrarische pers dat IKB Varkens kosteloos werd overgedaan aan Controlebureau Dierlijke Sector (CBD). Klaarblijkelijk werd dit door enkele van diezelfde PVV-bestuurders reeds vooraf besloten! Privatisering In het voorjaar van 2006 heeft het bedrijfsleven met het Ministerie van Landbouw gesproken over privatisering van de IKB regelingen en de zelfcontrole. Het bedrijfsleven heeft op dat moment toegezegd daarvoor per 1 januari 2007 klaar te zullen zijn. Ook De Groene Belangenbehartiger bv (DGB) heeft het Ministerie deze toezegging gedaan voor haar keurmerk IKB 2004 Varkens. Terwijl IKB 2004 Varkens reeds erkend werd als private organisatie moest het PVV deze slag nog met IKB Varkens maken. Kortom, DGB liep hiermee ruimschoots voor op deze toezegging. IKB Varkens kosteloos overgedaan aan CBD De NVV heeft altijd gepleit voor open aanbesteding van IKB Varkens. Iedere partij in de markt zou IKB Varkens moeten kunnen overnemen. DGB heeft ook aangegeven IKB Varkens te willen kopen. Groot is onze verbazing dan ook nu blijkt dat het systeem door PVV om niet via een binnenweg wordt overgedaan aan CBD. Achterkamertjes Helaas blijkt steeds opnieuw in de IKB-discussie dat er op het gebied van IKB Varkens van alles achter de schermen in achterkamertjes wordt geregeld. De NVV is dan ook verbolgen over het feit dat PVV de privatisering van IKB Varkens regelt door het kwaliteitssysteem kosteloos door te schuiven naar CBD. Het juridisch foefje dat erachter zit, is dat de nieuwe regeling geen IKB Varkens meer heet maar IKB Varken. Onafhankelijke beoordeling Het gekronkel van het PVV met boerengeld is ondemocratisch en niet te rechtvaardigen. PVV was eigenaar van IKB Varkens en heeft miljoenen aan heffingsgelden van varkenshouders geïncasseerd en besteed aan IKB Varkens. Toen tijdens de PVVbestuursvergadering duidelijk werd dat IKB Varkens per 1 mei zomaar zou worden ingetrokken heeft de NVV tegengestemd. De NVV heeft verzocht om een onafhankelijk onderzoek door een certificeringsdeskundige, waaruit zou moeten blijken of er bij dit besluit bestuurlijk op een juiste wijze werd gehandeld. De medebestuurders van PVV hebben geweigerd aan dit verzoek tegemoet te komen. Betrouwbaarheid Het voorstel van DGB om IKB Varkens tegen betaling over te nemen en het systeem te integreren met haar eigen keurmerk IKB 2004 Varkens, werd tijdens de beslissende bestuursvergadering in het geheel niet besproken. Direct ná de vergadering werd duidelijk dat LTO, met medeweten van COV en de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV), al vooraf heeft aangestuurd op de voortzetting van het kwaliteitssysteem IKB Varkens door CBD. De NVV is hierover zelfs tijdens twee vooroverleggen en in de bestuursvergadering niet door de overige PVV-bestuursleden geïnformeerd. Dat betekent dat men in het vooroverleg al op voorhand met een dubbele agenda werkte. Dit zegt toch wel iets over de betrouwbaarheid van deze bestuurders. Code Goed Bestuur Deze handelswijze is in strijd met de in deze zelfde vergadering aangenomen Code van Goed Bestuur. Daar staat namelijk onder Principe 7: "bestuurders houden geen informatie achter tenzij deze vertrouwelijk is". Deze zelfde code schrijft onder Principe 5 voor dat PVV-bestuurders belangenverstrengeling moeten voorkomen en dat elke schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Diverse PVV-bestuurleden hebben door het voorinformeren van het CBD hen geholpen IKB Varkens met een voorinformatie voort te zetten. CBD is een werkmaatschappij van Centraal Bureau Slachtdieren (CBS) waarin tevens vijf bestuurders van PVV zitting hebben. Met het om niet vergeven of doorschuiven van IKB Varkens aan CBD praat je op z n zachtst gezegd over belangenverstrengeling! Men heeft in de ogen van de NVV nu al de nieuwe bestuurscode met voeten getreden. De partijdigheid van deze bestuurders wordt zo wel heel duidelijk onderstreept. Collectieve PBO-steun juridisch toelaatbaar? Tot grote verbazing van de NVV bleek de website een uur na het PVV-besluit al operationeel! Ook zijn diezelfde dag de klanten van IKB Varkens aangeschreven over de overgang naar CBD. Dit is een hele organisatie, de brieven hebben klaarblijkelijk al van tevoren ter verzending klaargestaan. Het CBD beschikte dus duidelijk over voorinformatie. Wij vragen ons af of deze collectieve PBO (Publieke Bedrijfsorganisatie)- steun aan het CBD (een commercieel bedrijf) juridisch toelaatbaar is. PVV voorzitter Jos Ramekers stelt dat er geen geld voor IKB Varkens gevraagd kàn worden. Dit lijkt de NVV sterk. Vervolg op pag. 2 1

2 trog :25 Pagina 2 2 Déjà-vu-gevoel Afgelopen periode heb ik rondom de discussie over de toekomst van IKB kunnen ervaren hoe sommige van mijn collega PVV-bestuurders eigenlijk in elkaar steken. In twee vooroverleggen over IKB Varkens werd mij gevraagd om alstublieft geen stampij te maken rondom de privatisering van IKB omdat dit het kwaliteitssysteem voor de varkenshouderij zou schaden. Daar was ik het mee eens. De NVV is vóór privatisering en met het beschadigen van het kwaliteitssysteem is niemand gediend. Het kwaliteitssysteem IKB is goed op orde en biedt in de toekomst vele mogelijkheden in verband met de terugtredende overheid. Wat mij natuurlijk op zijn zachtst gezegd dwars zit, is het feit dat men mij bij deze bijeenkomsten èn in de bestuursvergadering voorhield dat iedere willekeurige partij gewoon de regeling IKB Varkens over kon nemen. Iedereen zou hier gelijke kansen hebben. Echter, ik kwam er binnen een uur na het einde van de bestuursvergadering achter dat het CBD de brieven en de website voor de overname al klaar had. Verder was het CBD de enige die de adressen van de deelnemers had. Van gelijke kansen was dus geen sprake. Mijn conclusie: dit commerciële bedrijf beschikte over voorinformatie. En mijn gevoel zegt dat het niet anders kan dan dat PVVbestuurders die ook in het CBS-bestuur zitten hier wat mee te maken hebben. Dit betekent voor mij dus ook dat men in de voorgesprekken met mij opereerde met een dubbele agenda. Dat is op z n zachtst gezegd niet sjiek en zegt iets over hun moraal. Dat deed mij dan ook direct denken aan de nog steeds niet afgesloten kwestie van de toebedeling van de reserves die in het verleden door de varkenshouderij zijn opgebracht en die in de grote pot van het Algemene Weerstandsvermogen zijn ondergebracht. Destijds (maart 2006) is er in een verkenningsvoorstel met behulp van Minister Veerman afgesproken dat er een oormerking van deze gelden op basis van herkomst zou plaatsvinden. Tot op de dag van vandaag is hier geen inhoud aan gegeven. Sterker nog, in diverse besloten bestuursvergaderingen wordt mij steeds maar weer te kennen gegeven dat ik deze kwestie maar moet vergeten. Het zal u niet verbazen dat ik met het hele gedoe rondom IKB een soort déjà-vu-gevoel kreeg. Waar had ik dit eerder gezien? Want ook toen heeft men blijkbaar met een dubbele agenda de gesprekken gevoerd. Maar frappant is toch dat, schijnbaar, de net goedgekeurde Code van Goed Bestuur deze mensen er niet van weerhoudt om op een dergelijke wijze te besturen. Dan rest mij niets anders om dus in de toekomst nog beter op mijn tellen te passen. Immers, een gewaarschuwd mens telt voor twee. De voorzitter Wyno Zwanenburg Vervolg van pag. 1 Als er een partij in de markt is die geld wil betalen om IKB Varkens te kopen, denk hierbij aan de website, de medewerkers, de naam, de registratie van de website, accreditatie, kortom het complete bedrijf IKB Varkens, dan vertegenwoordigt dit een waarde en moet het PVV-bestuur dit serieus beoordelen. Hier laat men geld liggen. De NVV beraadt zich op eventuele te ondernemen stappen. Standbemanning bedankt Elk jaar bemant de NVV stands op landbouwvakbeurzen. In 2007 mochten we beginnen op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Gorinchem en hierna zullen Hardenberg en Den Bosch nog volgen. Drielandenbijeenkomst Zij steunen de vakbond Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere: Coppens Diervoeding te Helmond De Heus Voeders BV te Ede Dopharma te Raamsdonksveer E.J. Bos Mengvoeders BV te Ederveen Brief Verin, deelname IKB Varken(s) beëindigen voor 2 april Alle deelnemers aan IKB Varkens hebben een brief van Verin ontvangen waarin wordt aangegeven dat zij tot 2 april 2007 de tijd hebben om aan te geven of ze wel of niet meegaan naar CBD. Wilt u een einde maken aan de op de voorpagina omschreven vriendjespolitiek, meld u dan aan bij IKB 2004 Varkens. IKB 2004 Varkens heeft inmiddels bewezen een stabiele marktpartij te zijn. Zij is vàn varkenshouders, vóór varkenshouders en dóór varkenshouders gemaakt. Het aanmeldformulier is als bijlage bij deze Trog bijgevoegd. De achterzijde doet dienst als standaard opzegbrief van uw contract met IKB Varken(s). Faxt u het volledig ingevuld en ondertekend naar De Groene Belangenbehartiger BV, faxnummer Heeft u vragen? Bel gerust: De bemanning van de stand wordt hoofdzakelijk gevormd door regiobestuurders en werkgroepleden. Deze mensen stellen geheel belangeloos hun tijd beschikbaar om enthousiast het beeld en geluid van de NVV uit te dragen. En niet zonder resultaat. De NVV kon ook tijdens deze beurs met zo n kleine bezoekers weer diverse nieuwe leden verwelkomen. Vele bezoekers complimenteerden de NVV met de consistente lijn in beleid en houding. Eind maart vindt de halfjaarlijkse bijeenkomst van de NVV met de ISN (Duitsers) en de DSP (Denen) weer plaats. Dit keer vindt deze op uitnodiging van de DSP plaats in Denemarken. De agenda voor deze bijeenkomst bestaat altijd uit drie hoofdthema s. De eerste is de varkensmarkt met als onderdelen de varkensprijzen, de handelsstromen van biggen en vleesvarkens, de productieverwachtingen en de ontwikkelingen rondom de steeds groter wordende macht van enkele slachterijen. Verder wordt er altijd gesproken over de diergezondheid, dierziektes, voedselveiligheid en de diverse programma s waar we in de verschillende landen mee bezig zijn, bijvoorbeeld salmonella. Ook wordt er informatie uitgewisseld over de stand van zaken omtrent andere wet- en regelgeving bijvoorbeeld op het gebied van dierwelzijn. Met deze bijeenkomsten wordt gewerkt aan intensievere samenwerking tussen de diverse organisaties in de belangrijkste varkenslanden van Europa. Fransen Mengvoeders BV te Erp Geurts Mengvoeders BV te Nistelrode Nooyen Roosters BV te Deurne Nysingh advocaten - notarissen te Apeldoorn

3 trog :25 Pagina 3 Verzoek NVV om gedoogperiode voor IPPC De NVV heeft de laatste tijd diverse keren zowel schriftelijk als mondeling contact gehad met VROM over de implementatie van de IPPC-richtlijn en het intern salderen. Ook is hierover al diverse keren in de Tweede Kamer gesproken, zowel in de Vaste Kamercommissie van LNV als plenair. Toch heeft de NVV recent weer een brief gestuurd aan de nieuwe Minister van VROM, mevrouw Cramer, om nu eindelijk eens de langverwachte en gewenste duidelijkheid over de IPPCrichtlijn te vragen. Staatsecretaris Van Geel De NVV en staatssecretaris Van Geel hebben elkaar in het verleden herhaaldelijk gesproken om nu eens duidelijkheid te verschaffen over de precieze toepassing en implementatie van de IPPC-richtlijn. Immers onze leden die met deze richtlijn te maken hebben, dienen te weten waar ze aan toe zijn. Toetsingskader Maar tot onze teleurstelling is er tot op dit moment nog steeds niet de door ons gevraagde duidelijkheid. In een brief van Minister Veerman van 21 november 2006 (kamerstuk 30654) is richting de Tweede Kamer de verwachting geuit dat het toetsingskader vóór 1 maart 2007 in een definitieve vorm bekend zou zijn. Deze datum is inmiddels dus verstreken en we weten nog niets meer dan dat er een richting en denklijn is uitgesproken. Deze is inmiddels wel met ons besproken maar het definitieve noodzakelijk heldere toetsingskader voor zowel de gemeentes als de ondernemers ontbreekt. Onduidelijkheid Het is voor een ondernemer onmogelijk, ondanks de aangenomen Motie nr. 18 van het lid Koopmans, te weten waar hij aan toe is. In deze, inmiddels aangenomen motie wordt gevraagd de eis te schrappen dat de bestaande stallen van IPPC-bedrijven per 30 oktober 2007 moeten voldoen aan de maximale emissiewaarden uit het Besluit Huisvesting. Hiermee weet een ondernemer wel dat deze eis is vervallen maar hij weet niet hoe hij nu bij een bedrijfsontwikkeling en een daarmee gepaard gaande nieuwe vergunningaanvraag voor zijn bedrijf hiermee moet omgaan. De gemeentes trouwens ook niet. Dit is voor de NVV onacceptabel. Intern salderen Verder wacht de NVV ook nog steeds op duidelijkheid omtrent het intern salderen. In een brief van 27 oktober 2006 (kamerstuk 22343) heeft Van Geel aangegeven dat er een uitgewerkte beleidslijn tezamen met een uitwerking van de systematiek van intern salderen in januari 2007 in een circulaire zou worden neergelegd. Deze is ook nog steeds niet bekend. Gedoogperiode De twee bovengenoemde onduidelijkheden noodzaken de NVV de nieuwe minister te vragen om een soort van gedoogperiode in ogenschouw te nemen voor de overgangstermijnen van de IPPC-bedrijven. Het is voor deze bedrijven gewoon onmogelijk om, met de wetenschap van lange vergunningprocedures en realisatietijd van verbouwingen en/of stalaanpassingen, op korte termijn aan de (nu nog onbekende) gestelde voorwaarden te voldoen. Boer in handelsregister Boeren en tuinders met een eenmanszaak moeten zich toch inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dat heeft de Tweede Kamer recent besloten. Waarschijnlijk gaat e.e.a. 2008/2009 in. Hoewel de inschrijving een extra administratieve handeling betekent, denkt de Kamer dat het informatie vragen door andere instanties kan worden voorkomen. Overigens zijn niet alleen agrariërs gedwongen zich in te schrijven in het nieuwe basisregister. Het geldt ook voor vrijeberoepsbeoefenaren, kerkgenootschappen en verenigingen van eigenaren. Inschrijving in het Register houdt ook in dat agrariërs heffing moeten gaan betalen. Zoals het er nu uitziet wordt er geen heffing voor regiostimulering en voorlichting geïnd. Wat de gevolgen voor inschrijving via Dienst Regelingen, productschappen etc. zijn is nog niet te overzien. De NVV gaat hierover in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken. RBD-stikkers gaan vervallen Een werkgroep bestaande uit NVV, LTO, NBHV, COV en KNMvD stelt voor dat per 1 mei 2007 (bij de start van een nieuwe erkenningperiode) er geen RBD-stikkers meer worden verstuurd. Het advies moet nog wel door het PVV-bestuur worden overgenomen. De NVV verwacht dat het PVV-bestuur geen bezwaren tegen de afschaffing zal hebben. Voorgesteld wordt: - de huidige systematiek voor transport van boer naar boer niet te wijzigen. Stikkers plakken was hierop al niet meer van toepassing; - voor transport naar de slachterij de huidige systematiek ook ongewijzigd te laten. Alleen het stikker plakken vervalt. Het meeleveren van IKBdocumenten, afvoermelding I&R door de varkenshouder en terugmelding door de slachterij blijven bestaan; - dat UBN s die niet aan de SVD-verplichtingen voldoen te maken krijgen met Tuchtrecht. Bedrijven die een vervoersdocument (VVL) aanvragen voor boer-boer transporten, krijgen de informatie die op de RBD-stikkers staan afgedrukt op dit document. De transporten naar de slachterij vallen niet onder de VVL-verordening en deze transporten dienen ook niet verplicht vooraf te worden aangevraagd. Wel moeten ze achteraf worden afgemeld (varkenshouder) en aangemeld (slachterij). De NVV gaat binnenkort het stoppen met de afmelding op de agenda zetten. Administratieve lasten In 2004 heeft Willie van Gemert (toenmalig NVV-voorzitter) zich ingezet in de LNV-commissie Administratieve Lasten om de lastendruk voor de varkenshouderij te verminderen. Op zijn initiatief is er toen door een LNV-commissie geïnventariseerd welke administratieve verplichtingen in de varkenshouderij verminderd konden worden. In dit rapport is toen ook de RBDregelgeving als overbodig opgenomen. Resultaten Sinds 1 januari 2005 is de LNV-verplichting met betrekking tot SVD- 3 Vervolg op pag. 4

4 trog :25 Pagina 4 De mening van... De bedoeling is dat in deze rubriek een Dagelijks Bestuurslid zijn persoonlijke mening of visie geeft over zaken in of rondom de varkenshouderij. Discussie over De mening van. kan via en dan naar NVV forum. Wie is nu degene die het oppervlakte/grondwater vervuilt!? In het kader van het herstel van een lichamelijk ongemak was ik in de gelegenheid om dagelijks een rondje met de fiets te maken in mijn omgeving. In dit dagelijkse rondje is mij zeer duidelijk geworden dat de alom verbreide mening als zou de gebruiker van onze cultuurgrond (de boer) één van de grootste vervuilers van ons oppervlaktewater zijn, volkomen onjuist is. Deze wijd verspreide mening die door LTO als een gegeven en door anderen zoals provinciale landschappen, milieufederatie en diverse overheden als feit wordt aanvaard, is dus niet juist. Om de feitelijk werkelijkheid weer te geven moet ik u eerst een beeld geven van de situatie die ik tijdens mijn fietstocht in mijn omgeving aantrof. Om het recreatieve fietspad, een pad van ± 1 meter verharding en 1 meter berm dat omgeven wordt door water, te bereiken moet ik eerst een stuk langs de bebouwing van het dorp. Ik passeer dan een zogenaamd bergbezinkbassin. Dit is een bassin waarin vuil water komt wanneer bij een regenbui het rioolstelsel de hoeveelheid water niet kan verwerken. Dit bassin dient dus als reserve van de rioolzuivering. Maar zoals zo vaak in dit land zijn de bassins te klein gebouwd, wat tot gevolg heeft dat bij een flinke regenbui dit bassin het overtollige ongezuiverde rioolwater loost op het oppervlaktewater, in ons geval polderwater. Dit gebeurt niet één keer maar komt regelmatig voor bij een flinke plensbui. Waar private partijen zijn gehouden aan een lozingsvergunning en het dus verboden is om te lozen, mag de gemeente (overheid) dit dus wel. Dit is meten met twee maten! Buiten dit ongezuiverd lozen komt er nog bij dat bij zuivering door de zuiveringsinstallatie van het waterschap (een semi-overheid) slechts 70% wordt gereinigd. Anders gezegd: van 16 miljoen Nederlanders wordt van circa 4 miljoen inwoners het afvalwater ongezuiverd geloosd. Maar ook van andere in het rioolwater voorkomende stoffen zoals anticonceptie, geneesmiddelen en verder in het huishouden gebruikte middelen wordt praktisch niets gezuiverd. Al deze stoffen vervuilen het oppervlakte/grondwater in het buitengebied. Hier komt nog bij dat het waterschap de controle en analyse doet van zijn eigen zuivering, of anders gezegd: het is de slager die zijn eigen vlees keurt. Dan weet u als lezer de uitkomst wel. Wat mij voorts op mijn tocht grenzeloos irriteert is het feit dat boeren worden geconfronteerd met uitrijverboden en bemestingvrije zones langs oppervlakte/polderwater. Dit geldt niet voor de houders van honden en ruiters met hun paarden. Deze groepen staat het vrij staat om de uitwerpselen van hun dieren op de weg en in de berm te deponeren met als gevolg afspoeling naar genoemd water. Ik heb er bij mijn dagelijkse tocht versteld van gestaan om welke grote hoeveelheden dit gaat. Daar komt de vervuiling van het verkeer in het buitengebied nog eens overheen wat ook ongezuiverd in het water terechtkomt. Conclusie De landbouw is niet de grote boosdoener (rapport Vlietpolder), maar het is de burger die vervuilt. Met betrekking tot de Kader Richtlijn Water betekent dit dat de hierboven genoemde bronnen eerst dienen te worden aangepakt voordat er überhaupt nog eens naar de landbouw mag worden gekeken. Ton Kroes, Veehouder/varkenshouder te Woubrugge 4 Vervolg van pag. 3 monitoring komen te vervallen en overgenomen door het PVV in een SVDverordening. Daarna zijn mede door inzet van de NVV de aantallen te onderzoeken bloedmonsters verlaagd. Sinds 1 januari 2006 is de LNV-verplichting voor de klinische inspecties komen te vervallen. De NVV heeft zich toen ervoor ingezet om de erkenningsperiode van één maand op te schuiven naar vier maanden. Als een varkensbedrijf nu voldoet aan de SVD-monitoringsverplichting krijgt het bedrijf voor vier maanden vooruit RBD-stikkers toegestuurd en heeft hiermee toestemming voor het uitvoeren van varkenstransporten. SVD-verordening De SVD-monitoring is nodig om aan te tonen dat we in Nederland SVD-vrij zijn. In het verleden is er door andere landen te gemakkelijk naar Nederland gewezen. Gevolg daarvan was weer dat de export ernstig werd belemmerd. De NVV is dan ook voorstander van harde sancties indien een varkenshouder niet voldoet aan de SVD-monitoringsverplichting. In de PVV SVD-verordening is vastgelegd dat het verboden is varkens afkomstig van een in Nederland gevestigd bedrijf af te leveren, te vervoeren of te ontvangen, tenzij de zending van de varkens vergezeld gaat van een document waaruit blijkt dat het onderzoek naar SVD heeft plaatsgevonden. In de toelichting staat vermeld dat het bedrijf in het bezit moet zijn van een geldige verklaring en dat voor de RBD-regeling dit invulling heeft gekregen door de RBD-stikkers. Met het vervallen van de RBD-regeling is de actieve verwijzing in de SVD-verordening in de lucht komen te hangen. Ergernis In de praktijk blijkt de afgifte van RBD-stikkers tot veel ergernis te leiden. Oorzaken hiervan zijn dat varkenshouders die het bloedonderzoek op SVD tot op het laatste moment uitstellen geen stikkers krijgen en dat er ook door GD fouten gemaakt worden. Resultaat NVV inzet: - verlaging aantal bloedmonsters; - erkenningsperiode van één maand verlengd naar vier maanden; - afschaffing RBD-stikkers. Dit levert collectief minimaal op; - ergernis varkenshouder en dierenarts is verminderd. NVV AGENDA 29 maart 2007, vergadering Landelijk 26 april 2007, vergadering Landelijk 24 mei 2007, vergadering Landelijk 11 juni 2007, Algemene Ledenvergadering, locatie nog niet bekend 28 juni 2007, vergadering Landelijk 23 augustus 2007, vergadering Landelijk

5 trog :25 Pagina 5 Rondetafelgesprek over Innovatie bij Vaste Kamercommissie LNV Op 22 maart leverde ook de NVV haar inbreng bij een Rondetafelgeprek met de Vaste Kamercommissie van LNV over nieuwe perspectieven en ontwikkelingen in de sector met betrekking tot Innovatie. Maar ook de belemmeringen die deze (duurzame) ontwikkelingen tegenwerken of frustreren. Verantwoordelijkheid De NVV is van mening dat de varkenshouderij in het verleden bewezen heeft dat men op diverse fronten haar verantwoordelijkheid heeft genomen en dat men op een innovatieve manier tot oplossingen van knelpunten is gekomen. De ontwikkeling van Groen Labelsystemen is hiervan een voorbeeld. Helaas heeft dit erin geresulteerd dat ander sectoren juist niets of minder inspanningen hoefden te doen op het gebied van Ammoniakemissie. Mest Op dit moment is er één item dat in de varkenshouderij nadrukkelijk op de agenda staat. Onder invloed van de nieuwe mestwetgeving die per 1 januari 2006 in werking is getreden is de mestmarkt voor de varkenshouderij compleet veranderd. Dit heeft geresulteerd in een afname van de acceptatiegraad van varkensmest bij rundveehouders door de discriminatie van varkensmest bij de derogatie. Verder is de varkenshouder via de wettelijke verplichting van AGR en GPS totaal overgeleverd aan de intermediair die daardoor slim en met veel profijt kan handelen. Het resultaat van dit alles is dat de varkenshouderij geconfronteerd wordt met enorme mestafzetkosten. Continuïteit Dit betekent dat er nieuwe perspectieven en ontwikkelingen op het gebied van mestver- en -bewerking moeten komen om zowel de financiële als de fysieke druk op de mestmarkt te verlichten en hiermee de bedrijfscontinuïteit van de varkensbedrijven te waarborgen. Voortzetting van de huidige situatie is voor de varkenshouderij niet te betalen en dus onacceptabel. Initiatieven Vanuit het verleden zijn er al diverse initiatieven van zowel individuele als van groepen varkenshouders geweest om mest te gaan ver- en bewerken. Velen zijn inmiddels gestopt maar enkelen hebben volhard en zijn hiermee doorgegaan. Inmiddels zijn er weer nieuwe initiatieven ontstaan om serieus mestver- en -bewerking, al dan niet op bedrijfsniveau, te onderzoeken. Lagere milieubelasting De NVV staat in contact met vele van deze initiatieven en uit deze contacten komen diverse knelpunten naar boven die deze duurzame en gewenste ontwikkeling belemmeren. Een recente studie in 2006 door een student Agrotechnologie van de Wageningen Universiteit (J.W. de Vries) heeft ook duidelijk uitgewezen dat geconcludeerd kan worden dat door mestverwerking op bijna alle gebied een lagere milieubelasting wordt gerealiseerd dan met de huidige mestketen(s). Knelpunten De hoofdknelpunten in het kort beschreven: 1. onduidelijkheid bij zowel ondernemers als de vergunningverleners over de erkenning van systemen of procedés; 2. onduidelijkheid en geen uniformiteit waar het gaat over vergunningen voor het lozen van schoon water dat uit de mestverwerker komt op het oppervlaktewater danwel het riool; 3. onduidelijkheid over de erkenningen en de status van producten uit mestverwerkinginstallaties en de mogelijke afzet hiervan; 4. beperking dat maar tot ton wordt aangemerkt als agrarische activiteit. Daarboven krijgt men het stempel industrieel; 5. geen experimenteerruimte. Nationale rapportcijferbenadering Om een oplossing te bieden voor deze knelpunten stelt de NVV voor om hiervoor een nationale rapportcijferbenadering te kiezen. Het zou namelijk mogelijk moeten worden om een systeem of een procedé in zijn totaliteit, aan de hand van bepaalde parameters, op alle duurzaamheidsfactoren te beoordelen. Waarbij het systeem gemiddeld een voldoende scoort maar best op één of twee parameters naar boven of beneden kan afwijken. Gemiddeld geeft dit dan toch een goed rapport waarbij het bijvoorbeeld zo zou kunnen zijn dat een systeem iets meer emissie geeft qua NH3 maar juist veel beter scoort op de beperking van de CO2-uitstoot. Bij een schoolrapport betekent één onvoldoende ook niet dat je blijft zitten. Eigen stoep schoonvegen Dat zou dus betekenen dat voor de erkenning van dergelijke systemen niet meer wordt beoordeeld door de locale overheden en instanties, maar dat een bredere afweging zou moeten plaatsvinden. Het kan dus zo zijn dat er lokaal een iets grotere milieubelasting moet worden geaccepteerd om een totale verduurzaming van de mestketen te bewerkstelligen. Op dit moment veegt elke lokale instantie zijn eigen stoepje schoon en belemmert dit de voortgang van innovatie op dit terrein. Deze instanties kijken op dit moment niet verder dan hun eigen koninkrijkje en men houdt geen rekening met de totaal te behalen milieuwinst. Centraal loket Verder zou er een soort faciliteit moeten komen vergelijkbaar met het VCM (Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, in België dat een soort loketfunctie vervult tussen het bedrijfsleven en de overheden. Ook zou een dergelijke organisatie een rol kunnen spelen zowel in de ontwikkeling van systemen als bij het dynamisch houden van de wet- en regelgeving rondom innovatieve ontwikkelingen op dit dossier. Hiervoor dient dan uiteraard wel de wettelijke ruimte te zijn of te komen. Duurzaamheid De inbreng van de NVV op deze Rondetafelbijeenkomst was slechts een eerste aanzet vanuit de NVV om duidelijk te maken dat wij vinden dat mestver- en -bewerking in Nederland absoluut van de grond moeten komen en dat dit met de huidige door ons genoemde knelpunten niet gaat lukken. In het huidige regeerakkoord wordt gewezen op de noodzakelijke verduurzaming van onze samenleving. De NVV is van mening dat op het dossier mest hier ook grote slagen te maken zijn mits men kiest voor een meer totale duurzaamheidsbeoordeling en deze uiteraard haalbaar en betaalbaar zijn om de continuïteit van de bedrijven te waarborgen. 5

6 trog :25 Pagina 6 Marktnieuws Vleesvarkens We komen uit een periode waar vraag en aanbod redelijk in evenwicht waren. Er heerste een positief gevoel en het zag er eind februari naar uit dat de varkensprijzen aan de jaarlijkse opmars zouden beginnen. Zowel de termijnmarkt als Teleporc gaven dit voor week 9 ook aan. Wat valt het dan tegen als juist het tegenovergestelde plaatsvindt! De vraag rees of de marktmacht van de Nederlandse slachterijen niet te groot aan het worden is. In andere Europese landen werd levend acht tot negen eurocent meer betaald. In een week tijd vond de omslag plaats van een goed vertrouwen in de markt naar het tegenovergestelde. Met de effectieve markt had dit niets te maken, de gewone varkens met de normale gewichten liepen goed door. We zagen week 10 nog stabiel blijven, maar in week 11 bleek het aanbod varkens voor dat moment aan de ruime kant en toen viel de klap: Duitsland verlaagde 6 eurocent en Nederland volgde. Opvallend is dat deze prijsdaling niet in de normale cyclus past. Normaal begint het rond de Pasen, om en nabij week 16, wat stroever te lopen. In ieder geval kwam deze extra verlaging wel erg slecht uit, kijkend naar de toch al lage varkensprijzen, het slechte weer, de hogere voerprijzen en de hoge mestafzetkosten. Vorig jaar om deze tijd bracht een kilo varken 20 eurocent meer op, omgerekend komt dit uit op een verschil van 18,= per varken. Inmiddels is de markt weer wat tot rust gekomen. Vraag en aanbod zijn stabiel, het evenwicht lijkt hervonden. We bevinden ons op een bedenkelijk laag prijsniveau, echter bij het schrijven van dit stuk geeft de termijnmarkt aan dat de varkensprijs richting mei weer ca. 10 eurocent omhoog kan. Uit het NVV Varkensprijzenonderzoek In onderstaande tabel wordt de NVV Productenten Referentieprijs weergegeven met de gemiddeld door de deelnemers behaalde resultaten Week NVV Prod. Ref. Prijs 1,23 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,19 1,19 NVV VPO kg Prijs 1,23 1,24 1,25 1,25 1,25 n.v.t.* n.v.t.* n.v.t.* * ingevoerd aantal koppels nog niet toereikend voor een betrouwbare weergave NVV Producenten Referentieprijs = Wekelijks op vrijdag bekendgemaakte verwachtingsprijs voor een standaardvarken van 90 kg, 56% vlees type A, incl. toeslagen, min alle kosten. NVV VPO kg prijs = gemiddeld door de VPO deelnemers behaalde prijs per kg voor een standaard varken van 90 kg, 56% vlees, type A. Marktnieuws biggen Vraag en aanbod is in Nederland redelijk in evenwicht en met name de export richting Spanje loopt in aantallen biggen goed door. Dit heeft te maken met het feit dat Spanje een tekort aan biggen heeft door het warme weer van de afgelopen zomer. Rondom week 10 werden er daar prijzen betaald van 46,50 tot 48,00 per big. Week Weser DPP Zuid Vion Vleuten NVV NVV BPO 2007 Ems Biggenprijs Standaard Biggenprijs 3 44,63 33,90 37,40 33,40 45,00 45, ,58 36,90 40,40 36,40 47,00 48, ,64 38,90 42,90 39,40 49,00 50, ,70 38,90 43,40 39,40 50,00 50, ,70 38,90 43,40 39,40 50,00 50, ,70 38,90 43,40 39,40 50,00 n.v.t. * 9 47,70 38,90 43,40 39,40 50,00 n.v.t. * 10 47,70 38,90 43,40 39,40 50,00 n.v.t. * Handelaren die Nederlandse biggen naar Oost-Europa willen exporteren komen daar Deense en Litouwse biggen tegen. In de binnenlandse afzet vinden we weerstand bij vleesvarkenshouders door de hoge biggenprijs. Vorig jaar om deze tijd van het jaar brachten biggen in Nederland 8,00 meer op. De verlaging in de biggenprijzen voor week 12 kan worden gezien als correctie die op de prijs moest plaatsvinden om de biggenstroom soepel door te laten lopen. Uit het NVV Biggenprijzenonderzoek Ter vergelijking worden in onderstaande tabel een aantal noteringen weergegeven, alle omgerekend naar een standaard NVV big (25 kg, inclusief BTW). NVV Biggenprijs = toeslagonafhankelijke verwachtingsprijs voor een big van 25 kg incl. BTW. Wordt wekelijks op vrijdag bekend gemaakt. NVV BPO Prijs = gemiddeld door de BPO deelnemers behaalde prijs per big (inclusief BTW, big van 25 kg). 6 Afspraken op de NVV Biggenprijs Steeds meer vermeerderaars baseren hun jaarafspraken op de NVV Biggenprijs. In deze notering is de toeslag immers al verwerkt. Op deze wijze wordt voorkomen dat continu de bewegingen en veranderingen van de toeslagen in de markt gevolgd moeten worden.

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 151, december 2007 De consument is nu aan zet! De NVV heeft op 29 november jl. de Verklaring van Noordwijk mede ondertekend. In deze Verklaring

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 Minister Donner moet onderzoek doen naar gang van zaken bij PVV Zoals in de vorige Trog al gemeld heeft de huidige voorzitter

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009 MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar Op vrijdag 3 april jl. heeft de Hoge Raad in Den

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 150, november 2007 Megabedrijven In de media wordt momenteel veel aandacht besteed aan de vergunningaanvragen van een aantal bedrijven in voornamelijk

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 NVV ondertekent Convenant Schoon en Zuinig niet! De NVV heeft recent kennis genomen van een conceptversie van het Convenant Schoon

Nadere informatie

Tijd voor een nieuwe mestwetgeving

Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 105, okt. 2003 Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Door de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie is niet alleen het doodvonnis van MINAS

Nadere informatie

Kamermeerderheid achter voorstel NMV

Kamermeerderheid achter voorstel NMV Plannen Bleker niet duurzaam en geven discussie Waar het de NMV om gaat is dat melkveehouders, in tegenstelling tot de intensieve veehouderij, door het hele land verspreid zitten en dat de meesten hun

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij

De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij nummer 200 nov 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Koebont 200 Beste lezer, Voor u ligt de 200 ste Koebont. Dat is bijzonder. Al bijna 20 jaar zet de NMV zich in voor de belangen van de melkveehouderij.

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

- 1 - www.nicla-casas.com

- 1 - www.nicla-casas.com - 1 - Onderweg naar Spanje Stap-voor-Stap richting een Spaanse woning Teksten, foto s en art-work: Claus van Mierlo NICLA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Internet Academie. Datum : 14 december 2009

Internet Academie. Datum : 14 december 2009 Haalbaarheidsonderzoek.frl Top Level Domein, namens de werkgroep.frl Top Level Domein Status: Eindversie Versie: 5.0 Auteursrecht voorbehouden. Dit document is uitsluitend voor intern gebruik voor die

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

20 jaar! Inhoud. Voorwoord. 10 mei: Agrarisch verkiezingsdebat. Nieuwsbrief 29 / april 2010

20 jaar! Inhoud. Voorwoord. 10 mei: Agrarisch verkiezingsdebat. Nieuwsbrief 29 / april 2010 20 jaar! Nieuwsbrief 29 / april 2010 Inhoud 1 Voorwoord 1 Agrarisch verkiezingsdebat 2 Pacht en het feitelijk gebruik van het gepachte 3 Bedrijfsverplaatsing, overheidsingrijpen en de herinvesteringsreserve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER Van de [nieuwe] Voorzitter

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Verzamel algemeen overleg Energie De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 19 juni 2012 overleg gevoerd met viceminister-president,

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie