Hollandse Delta B Donderdag 24 oktober 2013, om uur Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hollandse Delta B1303735. Donderdag 24 oktober 2013, om 15.00 uur Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving"

Transcriptie

1 VERGADERING VERSLAG VAN Donderdag 24 oktober 2013, om uur Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving AGENDA NR. ONDERWERP AFWEZIG MET KENNISGEVING AANWEZIGE AMBTELIKJK ONDERSTEUNING L.A. van Gelder (voorzitter), J.M. Geluk (dijkgraaf), A.C.M. van Eekhout (heemraad), mw. E. van der Reijden (secretaris), Th.J. van Gameren (bedrijfsgebouwd), mw. D.A. Kickert-Schotting (PvdA), PJJ. Kome (WHD) (tot agendapunt 3), A. van der Linden (SGP), L.A. Overwater (WHD)(tot agendapunt 3), Th.A.G. Peeterman (VVD), E.A.P. Robijn (Christenunie), mw. E.J. Slachter (WN)(tot agendapunt 3), L.B.C. Stehouwer (CDA) (tot agendapunt 3), E.A. Struik (agrarisch ongebouwd) en mw. J. van den Hoonaard (notulist) A.A. van Vliet, secretaris-directeur B waterschap Hollandse Delta VERGADERVERSLAG AGENDA VERSLAG ACTIE 1. Opening De voorzitter opent de extra vergadering van de commissie MBH om uur. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 2. Vaststelling agenda De heer Kome deelt mede namens mevrouw Slachter, de heren Stehouwer en Overwater mee niet gelukkig te zijn met de procedure inzake de agendering van agendapunt 3. D&H heeft het voornemen om het amendement in te dienen al elders ter discussie naar buiten gebracht. Omdat hij vaker het gevoel heeft dat de procedure niet goed wordt doorlopen, wil hij een statement maken en verzoekt agendapunt 3 te schrappen. Indien het onderwerp toch wordt geagendeerd dan verlaten de fracties WHD, WN en CDA de vergadering, zodat er geen quorum meer aanwezig is. Heemraad Van Eekhout geeft aan dat er tussen het uitkomen van het rapport en de besluitvorming een zeer korte periode ligt. De bevoegdheid om op het rapport te reageren ligt bij het college. Het college wil de VV hierin meenemen. Bovendien worden besluiten van het college onder voorbehoud van besluitvorming in de VV genomen, tenzij D&H hiervoor gemachtigd is. Gezien de tijdsdruk heeft D&H de informatie alvast naar buiten gebracht, maar de besluitvorming blijft bij de VV. Het ingenomen standpunt ligt geheel in de lijn met eerdere besluiten over het Waterschapshuis. Dijkgraaf Geluk geeft aan dat is afgesproken om dit punt te behandelen zodra nadere informatie voorhanden is. De huidige informatie is nu naar de VV gestuurd, maar de tijd tot aan de HWH-vergadering op 11 november 2013 is te krap. Het college heeft daarom voor deze handelswijze gekozen. Door het agendapunt nu niet te behandelen worden zaken geblokkeerd. Het gaat hem te ver om een extra VV-vergadering uit te schrijven. Door vandaag de discussie te voeren, komen zaken naar voren die D&H kan meenemen naar de vergadering van 11 november WSHD meent de leiding te moeten nemen in de discussie over het Waterschapshuis en vanwege de tijdsdruk is het conceptamendement al verspreid. Het standpunt ligt in de lijn van eerdere besprekingen, maar wanneer de VV niet akkoord gaat dan neemt D&H het voorstel terug. Mevrouw Slachter heeft vaker het gevoel dat er wordt gespeeld met de commissieleden. Het tijdspad is te krap om er goed over na te denken. Liever was de commissie eerder meegenomen in de procedure. Het rapport zag zij zaterdag voor het eerst en vandaag moet er al een beslissing worden genomen. Diįkqraaf Geluk laat weten dat het rapport zo snel mogelijk is doorgestuurd. Men kan besluiten om deze vergadering niet door te laten gaan, maar het Waterschapshuis vergadert wel gewoon op 11 november 2013.

2 PAGINA 2 van 7 Het leek D&H het meest logisch om de commissie MBH apart bijeen te roepen om hen te laten adviseren. De heer Kome verzoekt om een schorsing van vijf minuten. De voorzitter heropent de vergadering. De heer Stehouwer laat weten dat de voorzitter de behandeling van agendapunt 3 in stemming kan brengen. Wanneer toch tot agendering wordt besloten, dan stappen de fracties van WHD, WN en CDA op. Zij doen dit om een signaal af te geven. Wanneer niet alleen WSHD maar alle waterschappen moeite hebben met de korte beslistermijn, dan moet het mogelijk zijn om voor de gemeenschappelijke regeling meer tijd te nemen. De voorzitter brengt de behandeling van agendapunt 3 in stemming en constateert dat de fracties van WHD, WN en CDA tegen stemmen en de overige fracties voor. Het agendapunt blijft geagendeerd. De heer Kome merkt op dat wanneer de vier leden van deze fracties opstappen er geen quorum meer aanwezig is. De heer Van Vliet legt uit dat volgens artikel 12 van het Reglement van Orde de helft van de leden aanwezig moet zijn. Na het verlaten van deze vier leden, blijven er zes leden over. Dit is voldoende. Dijkgraaf Geluk vindt het onverstandig om het principiële standpunt zover door te voeren. De vergadering van 11 november 2013 verzetten is niet mogelijk. Hij doet een uiterst beroep op de leden om de vergadering niet te verlaten. Mevrouw Slachter meent dat de degelijkheid van besluitvorming in gevaar is. Door deze strakke planning is het voor de fracties onmogelijk om vooroverleg te voeren en een gedegen besluit te nemen. Het is een te belangrijk onderwerp om op deze manier te behandelen. Dijkgraaf Geluk is van mening dat de fracties zichzelf blokkeren. Het is een ingewikkelde materie, maar door de vergadering te verlaten wordt WSHD een goede discussie ontnomen. Er moet een besluit worden genomen. Hij vraagt de leden vertrouwen te hebben in D&H en de ambtelijke organisatie. Het inplannen van deze extra vergadering is bedoeld om de commissieleden zo veel mogelijk ter wille te zijn. Nu het tegendeel blijkt, valt hem dat zwaar tegen. De heer Van Vliet legt uit dat het AB van het Waterschapshuis tot deze procedure en dit tijdspad heeft besloten. De overweging om het standpunt eerder naar buiten te brengen, is gemaakt om de andere waterschappen te beïnvloeden. Dat spel van elkaar overtuigen en beïnvloeden wordt volop gespeeld. Zo heeft het waterschap Hunze en Aa's al bekendgemaakt dat het heeft besloten om uit de Gemeenschappelijke Regeling te stappen. Dit geldt ook voor de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel. Er ligt nu een kans om de discussie nog te beïnvloeden. Om meer tijd voor beraadslaging te hebben, kan worden besloten om volgende week opnieuw bijeen te komen. De heer Stehouwer vraagt om een schorsing van vijf minuten. De voorzitter heropent de vergadering. De heer Stehouwer verzoekt om uitstel van deze vergadering van minimaal één week. Dijkgraaf Geluk meent dat de commissie gaat over zijn eigen agenda. De heer Peeterman vraagt om een toelichting over het quorum. Daarnaast wil hij van de voorzitter weten of hij op de hoogte was van wat zijn partijgenoot aan de orde ging stellen. Hij is tegen verdagen. De heer Struik is tegen verdagen, mede omdat de stukken al een week geleden zijn ontvangen. Mevrouw Kickert is niet blij met deze overvaltechniek en wil niet verdagen.

3 PAGINA 3 van 7 De heer Overwater verzoekt om uitstel. De heer Kome wil verdagen. De heer Van Gameren is tegen verdagen. De heer Stehouwer en mevrouw Slachter stemmen voor verdaging. De heer Robijn is tegen verdagen. De heer Van der Linden wil niet verdagen. Antwoord De voorzitter verklaart dat het hem bekend was dat er een vooroverleg zou plaatsvinden, maar hij was niet bekend met de uitslag. Mevrouw Van der Reiiden laat weten dat het Reglement van Orde aangeeft dat de helft van de zittende leden aanwezig moeten zijn. De getekende aanwezigheidslijst toont dat, met uitzondering van HDN en de sector Natuur, allen aanwezig zijn. Hiermee is het quorum behaald en is de vergadering rechtsgeldig. De voorzitter neemt afscheid van mevrouw Slachter en de heren Stehouwer, Overwater en Kome die opstappen. 3. Standpuntbepaling WSHD t.a.v. voorstel HWH 2.0 van het dagelijks bestuur HWH aan het algemeen bestuur HWH De heer Peeterman brengt een ordevoorstel in. Hij wil van het college een toelichting horen. Heemraad Van Eekhout meent dat HWH 2.0, zoals dat nu door het Waterschapshuis is voorgelegd, een uitgeklede versie is. Aan de hand van het inventarisatierapport is een splitsing aangebracht tussen facultatieve en collectieve taken. Hij is van mening dat een groot aantal van de facultatieve taken ook als collectief aangeduid kan worden. In het voorstel van het DB van het Waterschapshuis worden de collectieve taken behoorlijk uitgekleed. Dat betekent een vermindering van de omzet en een halvering van het aantal personeelsleden. Een bijkomend gevaar is een leegloop van juist de beste medewerkers. D&H richt zich vooral op de collectiviteit. Daarover zijn nadrukkelijk afspraken gemaakt in het Bestuursakkoord Water. Er zijn op dat terrein ook afspraken met Rijkswaterstaat gemaakt. In afgelopen vergaderingen van het Waterschapshuis viel bij een aantal waterschappen weinig collectiviteit te bespeuren. De commissie-van Dijk heeft gekeken waar deze nog wel te vinden was en dat bleek bij de Unie van Waterschappen te zijn. Dit zou leiden tot een uitgekleed Waterschapshuis met een regiefunctie van drie waterschappen. Het is onwaarschijnlijk dat de Unie dit wil. In het rapport wordt gesproken over o meerkosten voor de waterschappen, maar dat kan bij tegenvallers veel meer zijn. Hierdoor daalt het vertrouwen en vertrekken steeds meer waterschappen uit de Gemeenschappelijke Regeling. Het voorstel getuigt niet van eensgezindheid en samenwerking, terwijl hierover in het Bestuursakkoord Water afspraken zijn gemaakt. D&H wil de collectiviteit zo veel mogelijk in stand houden, maar wel lessen trekken uit wat met Tax-i gebeurd is. Dat gebeurt al door de samenwerking met Rijkswaterstaat, waarin al acht waterschappen meedoen. Het Waterschapshuis is heel belangrijk. De meeste waterschappen zijn voor het in stand houden in een kleinere vorm, maar het college meent dat dit ten koste gaat van de levensvatbaarheid. Daarom stelt D&H voor om de collectieve taken te handhaven en de facultatieve taken samen te voegen en binnen het Waterschapshuis te houden. Nog een belangrijk punt voor samenwerking is de btw-component die bij schaalverkleining om de hoek komt. De heer Van der Linden maakt zich zorgen. Als er taken bijkomen zoals facultatieve taken en adviesdiensten en wij gaan geen personeel inhuren voor die taken, wie gaat dat dan bekostigen? Die vraag maakt dat hij nog niet zeker is of hij het er mee eens is. De heer Robijn merkt op dat het voorstel een probleem probeert op te lossen dat de waterschappen zelf hebben gecreëerd. Problemen ontstonden al in Toen is er veel veranderd in de ICT. De waterschappen streefden niet naar gestandaardiseerde processen met sector brede ICT-systemen. De bestuurlijke problemen tussen HWH, de Unie van Waterschappen, STOWA en het Informatiehuis Water lijken opgelost te worden met HWH 2.9 scenario 3, de kale uitvoering.

4 PAGINA 4 van 7 Hij droomt dat in 2020 de waterschappen hun gezamenlijke ICT hebben geregeld, maar dan zonder eigen feestjes. Het voorliggende rapport doet de droom niet uitkomen. Hij geeft complimenten aan de opsteller van het stuk. Het is goed leesbaar en raakt de pijnpunten. Graag hoort hij of deelname aan slechts een deel van Tax-i voortkwam uit eigen verplichtingen richting SVHW. Bij punt 2 op pagina 4 vraagt hij zich af of er opzet in het spel is. Met punt 3 pagina 4 en 5 is hij het eens, maar het blijft lastig voor HWH om zo veel heren te dienen. Facultatieve taken spreken hem niet veel aan omdat deze een druk op HWH leggen. Hij vraagt zich af wie het onderscheid maakt in de zin en onzin van de wensen van de waterschappen. De kostenpost bij ontmantelen zou hoger zijn dan de genoemde C ,00 maar dit is niet terug te vinden. De heer Robijn is het eens met paragraaf 4 over risico's, maar dat speelt voor alle stukken. De vraag is echter wie de regie voert. In memo 2 wordt gesproken over 14 collectieve taken. Van de 21 voorgestelde facultatieve taken valt op dat aan 10 taken door minimaal 18 waterschappen wordt deelgenomen. Deze kunnen onder collectief worden geschaard. Dan zijn er 24 collectieve taken en 11 facultatieve. Bij de laatste moet de levensvatbaarheid worden onderzocht. Op pagina 3 staat in de paragraaf Advies dat de waterschappen in toenemende mate de vrijheid willen om individueel, of in een situationeel samenwerkingsverband, een eigen oplossing te kiezen. Ook staat er dat er niet meer wordt gestreefd naar gestandaardiseerde processen bij waterschappen die ondersteund worden door sector brede ICT-systemen. Bij de uitgangspunten op pagina 12 staat bij bullit 8 dat de waterschappen in principe altijd hun eigen keuze tot deelname kunnen maken. Wellicht dat dit in het begin voordelen oplevert, maar het slimst is het om toch gewoon door te gaan met HWH. De fractie van de Christenunie is voorstander van HWH 2.0 met een uitgebreider scenario dan voorgesteld. Over het amendement vraagt hij zich af of er al is gelobbyd. De onder bullit 6 en 7 opgenomen tekst van de overweging past qua stijl niet in het dictum. Verder stelt hij voor om de term facultatief te veranderen en onderscheid te maken in 10 min of meer collectieve zaken. Het amendement lijkt richtinggevend voor het DB om het voorstel aan te passen. De heer Van Gameren wil graag weten hoe de keuze voor scenario 3 tot stand is gekomen. Hij meent dat dit is gebeurd door een meerderheid van de waterschappen. Hij vraagt hoe D&H denkt deze waterschappen nu achter hun amendement te krijgen, want dat is hiermee strijdig. Hij mist bij de stukken een analyse van de huidige situatie. Hij vraagt zich af of de huidige organisatie adequaat genoeg is om de voorgestelde projecten aan te pakken. Mevrouw Kickert meldt dat haar fractie nooit enthousiast was over het Waterschapshuis. Dit komt overeen met de bevindingen van de stuurgroep. De fractie stemt in met het amendement, maar vraagt zich af wat er gebeurt als het amendement niet wordt aangenomen. Als het amendement het wel haalt, dan rijst de vraag of de waterschappen hiermee voor de toekomst zijn geholpen. In het Waterschapsblad las zij dat Waterschap Rivierenland en Waterschap Limburg samen een ICT-programma hebben opgezet. Zolang er stromingen zijn die het zelf kunnen organiseren, vraagt zij zich af hoe het zit met het algemene draagvlak binnen het Waterschapshuis. De heer Struik is niet gelukkig met het voorstel van het Waterschapshuis zelf. Hij gaat akkoord met het amendement, maar vraagt zich af wat WSHD doet wanneer het niet wordt aangenomen. De heer Peeterman spreekt zijn verbazing uit over het feit dat van de fractie waarvan twee leden zijn opgestapt er nog andere leden op de publieke tribune zitten. In de oplegnotitie wordt de medewerker A.H. de Jong driemaal overruled. Hij informeert naar de reden. Antwoord Mevrouw Van der Reijden laat weten dat mevrouw De Jong van het bestuurssecretariaat hiervoor toestemming heeft gekregen om zaken te versnellen. Zij heeft in feite extra bevoegdheden gekregen. Heemraad Van Eekhout laat weten dat de Unie van Waterschappen enkele weken geleden in Utrecht een conferentie over ICT en informatieveiligheid organiseerde. Daar kregen de waterschappen van de directeur-generaal van Binnenlandse Zaken, de heer Buitendijk, voorheen wethouder in Strijen een groot compliment voor het ICT-systeem in het Waterschapshuis. Dit, terwijl WSHD aan het lobbyen was voor het amendement. In het voorstel van het amendement staat dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met de facultatieve taken. Het voorstel is voor het overeind houden van HWH, maar dan wel in aangepaste vorm.

5 5 van 7 Bij de deelname aan Tax-i hebben Rivierenland en WSHD een uitzondering bedongen voor de belastingmodule, omdat er al verplichtingen met WSHD waren aangegaan. Wel was er de mogelijkheid om later aan te schuiven. Dit is ook de bedoeling met de facultatieve taken. De heemraad gaat ervan uit dat ieder met open vizier strijdt en de agenda op tafel legt, maar hij sluit niets uit. De vraag betreffende het ontmantelen wordt opgezocht. Het overgrote deel van de waterschappen neemt deel aan veel facultatieve taken, daarom is D&H van mening dat deze kunnen worden gedefinieerd in geheel of grotendeels collectief. Het amendement richt zich er op om zo veel mogelijk taken in de collectiviteit te krijgen. Het project dat gezamenlijk door acht waterschappen met Rijkswaterstaat wordt gedaan, loopt volgens plan en met het minste risico. Naar de tekst van het amendement wordt nog gekeken. Op de vraag van de heer Van Gameren zegt de heemraad dat de keuze voor scenario 3 door een meerderheid van waterschappen is gekozen, maar dat was voor het verschijnen van het rapport van Gartner. Een tweederde meerderheid heeft gekozen voor dit scenario. Een ander deel wil eerst nog vragen beantwoord zien. Vijf waterschappen wilden niet meedoen en één waterschap wilde direct opstappen. Door te wijzen op de beantwoording van de vragen en op alle risico's, probeert D&H de andere waterschappen in te laten stemmen met het amendement. Er zijn al steunbetuigingen ontvangen. Een verdeeld huis is geen goede zaak. De analyse van de huidige situatie heeft hiervoor al plaatsgevonden, namelijk bij de evaluatie van Tax-i. Het rapport van de commissie-van Dijk geeft impliciet adviezen en geeft aan hoe sommige zaken niet moeten gaan. Wanneer de fracties niet akkoord gaan, moet D&H nadenken hoe men hiermee omgaat. De waterschappen Rivierenland en Limburg hebben zelf hun ICTprogramma opgepakt. Dat is mogelijk. Binnen WSHD is een ICT-programma voor de controlekamer opgezet; dat kan wellicht in de toekomst met meer waterschappen worden opgepakt. Dijkgraaf Geluk gaat in op de risico's bij uittreding. Het betreft hier een Gemeenschappelijke Regeling waarbij de meerderheid beslist. Zoals het er nu voorstaat, is waarschijnlijk een derde het eens met het amendement. Een derde gaat achter HWH 2.0 staan en een derde weet het nog niet. De kans bestaat dat het amendement, of een variatie hierop, wordt aangenomen. Haalt het amendement het niet, dan is de vraag of men akkoord gaat met HWH 2.0. Het kan ook zo zijn dat alles blijft zoals het is. Het is een uiterst complexe situatie. Ontmanteling kost 3,5 tot 4,5 miljoen, want er is een sociaal statuut en er moeten mensen worden ontslagen. Hiervoor moet een oplossing worden gevonden en de waterschappen moeten zich afvragen hoe zij verder willen. Het heeft niet de voorkeur van WSHD, maar waarschijnlijk komen er dan allerlei kleine waterschapshuizen. Tweede termijn De heer Peeterman vraagt waarom in het amendement niet wordt gesproken over het btw-voordeel. Daarnaast is ook hij van mening dat de helft van de facultatieve taken nagenoeg collectief is. De heer Van Gameren leest dat wanneer het amendement het niet haalt, er door WSHD niet wordt ingestemd met HWH 2.0. Als de meerderheid toch instemt met het voorstel, dan is hij benieuwd naar het standpunt van het college. In het amendement komt de tekst van punt 1 niet overeen met de rest van de tekst. Hier moet tekstueel naar worden gekeken. De heer Robijn vraagt nog een toelichting op zijn vraag over bullit 7 en 8. De heer Van der Linden leest dat de facultatieve taken zo centraal mogelijk moeten worden ingevuld. Hij vraagt in dat kader of Rivierenland op één lijn zit met WSHD. Als dat niet zo is, dan verbaast het hem omdat er op ICT-niveau een goede samenwerking is. Op lokaal niveau samenwerken, lijkt hem beter dan op centraal niveau, want dat zit meer op afstand. Antwoord Heemraad Van Eekhout zegt dat het voorbarig is om de btw-voordelen nu al te melden, omdat nog niet duidelijk is of de Belastingdienst dit punt gaat aanpassen. Wel kan er in de discussie op worden gewezen. Bij andere Gemeenschappelijke Regelingen geldt hetzelfde. Wanneer voor meer dan 9,99 0 7o werk voor derden wordt gedaan, valt dit onder het btw-regime en kost het geld. Ook wordt in de discussie meegenomen dat meer dan de helft van de facultatieve projecten eigenlijk collectief is. Wellicht dat dit in het amendement scherper kan worden gesteld. Bij bullit 7 en 8 is het format aangepast. Hier moet nogmaals naar de tekst worden gekeken.

6 PAGINA 6 van 7 Op ICT-niveau wordt samengewerkt met Rivierenland. Er zijn verschillende manieren van samenwerking of coöperatie. In het visiedocument is afgesproken dat een visie niet aan de orde is, maar dat samenwerking en mogelijke integratie tot de mogelijkheden behoren. Dit staat los van de samenwerking in het Waterschapshuis. De heemraad laat uitzoeken wat de verschillen zijn tussen het ICT-project met Rivierenland en het ICTproject binnen het Waterschapshuis. Beantwoording Het ICT project met Rivierenland betreft een Business Case (FUS-IT gedoopt) die het rendement van samenwerking op het gebied van Informatie en communicatietechnologie (ICT) onderzocht heeft. Dit betreft onderlinge samenwerking op technisch gebied: netwerken, apparatuur, datacommunicatie, telecommunicatie. Door de besturen is besloten om een minimale samenwerkingsvorm uit te laten werken. Voorstel en besluitvorming worden verwacht in het eerste kwartaal In het Waterschapshuis wordt samengewerkt bij het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen die de bedrijfsprocessen automatiseren(b.v. vergunningverleningssysteem, zuiveringsinformatiesysteem, HRM systeem). Deze systemen worden beschikbaar gesteld aan gebruikers met behulp van de boven beschreven ICT. Hollandse Delta en Rivierenland nemen voor 90 0 Zo deel aan dezelfde HWH producten. Daar werken beide waterschappen dus al samen in het grotere HWH verband. De deelnemersbijdragen HWH van WSHD (initieel 2013 C ,-) en WSRL(initieel 2013 C ,-) zijn ook vrijwel gelijk. Dijkgraaf Geluk laat weten dat op 11 november 2013 eerst wordt gestemd over het amendement van WSHD en mogelijke andere amendementen. Wanneer het amendement niet wordt aangenomen, wordt gestemd over HWH 2.0. WSHD stemt dan tegen. Wanneer het amendement wel wordt aangenomen, dan wordt gestemd over HWH 2.0 waar het amendement dan een onderdeel van is. Op dat moment komt de heemraad terug naar D&H voor een nader beraad over de vervolgstappen. Heemraad Van Eekhout vult aan dat wanneer zowel het amendement als het voorstel HWH 2.0 geen meerderheid behaalt, alles bij het oude blijft. De voorzitter concludeert dat er verder geen vragen zijn en dat de aanwezigen positief op het voorstel adviseren. 4. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie MBH d.d. 13 november 2013 De voorzitter, De secretaris,

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH)

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Aan het Algemeen Bestuur Datum: 26-06-2013 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Voorstel in te stemmen met een tweetal wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

agendapunt Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0

agendapunt Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0 agendapunt 05.01 1091503 Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0 Voorstel Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering 05-11-2013 I. Kennis te nemen van het voorstel

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. ť' B1303714 Aan de Commissie MBH Beschouwing Rekenkamercommissie Aard voorstel Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Commissie MBH 13

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract Hoogheemraadschap van Kenmerk VV : 1067318 Beleidsveld : Gezuiverd afvalwater Vergaderdatum Agendapunt 23 mei 2013 B.06 De Verenigde Vergadering van,

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni 2010 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken 1 Politieke Markt - 2 Vaststellen besluitenlijst voorrondes d.d. 18 mei

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

BV05. Vaststelling bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied Lunteren, Veenstraat 1 Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

BV05. Vaststelling bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied Lunteren, Veenstraat 1 Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. Griffie BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 11 februari 2016 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter : B. van de Weerd Secretaris : G. Hagelstein

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10 BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10 Aanwezig: Voorzitter: dhr. P. Lakerveld Griffier: mw. H. Hofland Leden: dhr. F.A. Schenk, dhr. A..W. Viskil, mevrouw H.J.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 Aanwezig: Afwezig: J.B Uit den Boogaard, M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen, R. van Netten (secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB)

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

B Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. Aan de Verenigde Vergadering. Voordracht extern lid Rekenkamercommissie

B Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. Aan de Verenigde Vergadering. Voordracht extern lid Rekenkamercommissie Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. 8' B1400028 Aan de Verenigde Vergadering Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 30 Januari

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 14-04-2010/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 14-04-2010/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 14-04-2010. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Erica Jacobs, Jeanette

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

DATUMBEHANDELINGIN D&H 23 april commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUMBEHANDELINGIN D&H 23 april commissie 0 MBH (8 mei 2013) DATUM VERGADERJNG 23 mei 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER DATUMBEHANDELINGIN D&H 23 april 2013 commissie 0 MBH (8 mei 2013) Aangepast voorstel. AAN DE VERENIGDE VERGADERING 81300240 HERZIENING REGLEMENT

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Gemeente Delfzijl. Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013

Gemeente Delfzijl. Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013 Gemeente Delfzijl Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013 Aanwezig: Aanwezige publiek: ± 20 dhr. E.A. Groot, voorzitter dhr. O. Rijkens, griffier PvdA: dhr. drs. L.A. Sparreboom, dhr. F.R.A. Krause,

Nadere informatie

'Investeren in de toekomst deel II" van dhr. P. AGENDA VERSLAG ACTIE Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

'Investeren in de toekomst deel II van dhr. P. AGENDA VERSLAG ACTIE Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. VERGADERING VERSLAG VAN woensdag 12 maart 2014, om 12.00 uur Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving AGENDA NR. AANWEZIG AFWEZIG L.A. van Gelder (voorzitter), A.C.M. van Eekhout (heemraad),

Nadere informatie

CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3

CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3 CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3 CMFB 3 BESLUITENLIJST VAN DE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID GEHOUDEN OP 22

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 10-06-2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Ondertekening verbreed convenant BAW regio Zaanstreek-Waterland Afdeling

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 14. B1400921 Aan de Verenigde Vergadering Verlenging aanstelling accountant Deloitte Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging 1. Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden. 2.

Nadere informatie

vastgesteld verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe

vastgesteld verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe Drenthe vastgesteld verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig gedeputeerde H. Jumelet Wethouder H. Heijerman wethouder M. Hoogeveen wethouder FAJ

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010 VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie De Onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing ; Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 12 januari 2010

Adviezen/Conclusies vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 12 januari 2010 CONCEPT Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening. Aanwezig zijn: de heer De Beaufort (Natuurterreinen); de heer Beugelink (hoogheemraad); mevr. Hiemstra (AWP); de heer G. Jansen (WN); de heer Ketting (W@I);

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b. Datum: 26 juni Agendapunt nr: 6.b. Aan de Verenigde Vergadering Energieproject rwzi Spijkenisse Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 1. Aanleiding In het rekencentrum Ridderkerk staat alle centrale technische ICT-apparatuur opgesteld

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT:

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters Het Commissie van Advies reglement is het reglement van de Commissie van Advies, hierna te noemen CvA, van de Stichting Studenten Activiteiten, hierna te noemen SSA. Het doel van de CvA, binnen de stichting,

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk.

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk. Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van De Regenboog, school voor katholiek basisonderwijs en peuterspeelzaal, te Rotterdam en vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 10 november 2014.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

Referentie: Reglement Wetenschappelijke Adviesraad Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Referentie: Reglement Wetenschappelijke Adviesraad Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, Referentie: 2014019513 Reglement Wetenschappelijke Adviesraad Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet op hoofdstuk 5 van het Bestuursreglement Zorginstituut Nederland,

Nadere informatie

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011 OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011 1 17 februari (DM 393779) M Bestuursakkoord Water met Vuur, versie 3.0 Draagt het college van dijkgraaf en hoogheemraden op om het bestuur van de Unie van Waterschappen

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 2

CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 2 CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, GEHOUDEN OP 27 OKTOBER 2009 OM 16.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE

Nadere informatie

Vastgesteld op 21 maart 2016

Vastgesteld op 21 maart 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR Rijk van Nijmegen) Vastgesteld op 21 maart 2016 Artikel

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

2. Loting Het lot valt op nummer 14 van de presentielijst, de heer Stehouwer. Hij zal bij hoofdelijke stemming als eerste zijn stem uitbrengen.

2. Loting Het lot valt op nummer 14 van de presentielijst, de heer Stehouwer. Hij zal bij hoofdelijke stemming als eerste zijn stem uitbrengen. BESLUITENLIJST VERENIGDE VERGADERING 30 januari 2014 BIJEENKOMST 30 januari 2014, 14.00 uur, Waterschapshuis te Ridderkerk VERSLAG VAN Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta AGENDA NR. ONDERWERP

Nadere informatie