VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010"

Transcriptie

1 VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie De Onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing ; Postbus GX Den Haag Interne postcode 210 Gelet op artikel 6 van het Besluit onafhankelijke adviescommissie en raad voor praktijktoepassing ; Besluit tot vaststelling van het volgende vergaderreglement: Secretariaat brandveiligheid.nl Artikel 1 Voorbereiding van vergaderingen 1. De voorzitter stelt na overleg met de secretaris de agenda van de vergadering vast. 2. Vergaderingen worden voorbereid overeenkomstig de door de commissie vastgestelde werkwijze. Artikel 2 Vergaderingen 1. De commissie vergadert volgens een jaarlijks door de voorzitter vast te stellen rooster. 2. De voorzitter is bevoegd een vergadering uit te stellen of af te gelasten, indien onvoldoende besluiten aan de commissie kunnen worden voorgelegd. 3. De voorzitter is bevoegd een extra vergadering te beleggen indien naar zijn oordeel de behandeling van een onderwerp geen uitstel gedoogt tot de eerstvolgende vergadering. Artikel 3 Deelname aan vergaderingen 1. Deelname aan een vergadering blijkt uit het tekenen van de presentielijst. 2. Indien een lid van de commissie is verhinderd een vergadering bij te wonen, geeft hij daarvan vooraf kennis aan de secretaris. 3. De voorzitter kan in overleg met de secretaris personen uitnodigen om de commissie ter vergadering te informeren. Pagina 1 van 5

2 Artikel 4 Stukken voor de vergadering 1. De secretaris draagt er zorg voor dat, behoudens bijzondere gevallen, de uitnodigingen voor een vergadering, de agenda en de daarbij behorende stukken ten minste vier werkdagen voor de vergadering door de leden van de commissie worden ontvangen. 2. De agenda en daarbij behorende stukken kunnen per worden verzonden. Artikel 5 De beraadslaging en handhaving van orde ter vergadering 1. De voorzitter heeft de leiding van de vergadering en bepaalt de vergaderorde. 2. De voorzitter kan de beraadslagingen over een onderwerp verdelen in algemene beschouwingen en beschouwingen over onderdelen ervan. 3. De voorzitter kan de spreektijden beperken. 4. De voorzitter is bevoegd de vergadering te schorsen, indien daartoe aanleiding is. Hij kan zodra hij meent dat het onderwerp in voldoende mate is behandeld de beraadslagingen sluiten en tot stemming overgaan. 5. Onderwerpen, die niet zijn geagendeerd worden slechts in behandeling genomen, indien geen der leden van de commissie of de voorzitter zich daartegen verklaart. Artikel 6 Stemming 1. Stemming vindt mondeling plaats bij hoofdelijke oproeping. 2. Indien geen der leden stemming verlangt, wordt een voorstel geacht met algemene stemmen te zijn aangenomen. 3. In geval van een stemming is een voorstel aangenomen als een meerderheid van de leden zich heeft uitgesproken voor het voorstel. Blanco uitgebrachte stemmen worden als een uitgebrachte stem gerekend. 4. Besluiten kunnen op voorstel van de voorzitter buiten een vergadering worden genomen. 5. Van besluiten genomen geheel of gedeeltelijk buiten een vergadering wordt in de eerst volgende vergadering mededeling gedaan. 6. De secretaris draagt er zorg voor dat de besluiten worden vastgelegd en is belast met de uitvoering daarvan. Pagina 2 van 5

3 Artikel 7 Inwerkingtreding Het reglement treedt in werking met ingang van 5 juni. Het reglement wordt aangehaald als: Vergaderreglement onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing. Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie van 5 juni. De voorzitter De secretaris ir. J.T. Koudijs ir. H.C.M. van Egmond Bijlage: permanente besluitenlijst Pagina 3 van 5

4 Besluitenlijst behorende bij het vergaderreglement van de Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheid 15 oktober Besluit In aanvulling op het instellingsbesluit, besluit de Adviescommissie dat adviezen van de commissie slechts een oordeel inzake de technische inhoudelijke kant van een casus betreffen. De juridische doorwerking in relatie tot handhaving, etc. is geen onderdeel van de advisering 15 oktober 2 november Met betrekking tot casus onder de rechter wordt het volgende afgesproken: - In algemene zin adviseert de Adviescommissie ook casus die onder de rechter zijn. Het instellen van beroep is geen reden om van de normale procedure af te wijken. Alleen in geval van een uitspraak van de rechter wordt gehandeld volgens onderstaande werkwijze: o Uitspraken zijn algemeen van aard en niet specifiek gericht op de casus die al door de rechter is beoordeeld. Er wordt geen uitspraak gedaan over het juridisch oordeel van de rechter. Er wordt slechts vanuit een extern perspectief beschreven wat het oordeel van de commissie is met betrekking tot de technische inhoudelijke vraag o Het advies van de commissie kan dienen als basis voor toekomstige vergelijkbare casus. De casus moet derhalve toepasbaar zijn in een breder kader. o Bij uitspraken onder de rechter wordt specifiek aangegeven dat de het advies voor de betreffende casus geen betekenis heeft. - Indien vanuit een juridische procedure een advies wordt aangevraagd dan is dit geen bezwaar en kan de normale procedure worden gevolgd; - Bij uitspraken van de Commissie wordt rekening gehouden met eerdere jurisprudentie. Ook hier vanuit een extern perspectief en dus beschrijvend. De jurisprudentie wordt genoemd en eventueel becommentarieert (niet standaard overgenomen). Procedureafspraak aanwezigheid direct betrokkenen bij casus: Met betrekking tot casus waar leden van de adviescommissie inhoudelijk bij betrokken zijn wordt het volgende afgesproken: - Betrokkenen verlaten de vergadering wanneer gesproken wordt over een casus waar hij of zij bij betrokken is: o Bij de inhoudelijke bespreking van de casus; o Bij overleg of een adviesaanvraag al dan niet in behandeling wordt genomen. - Betrokkenen worden niet betrokken in het opstellen van conceptadviezen en geven geen toelichting op de casus; - Indien 3 van de 5 leden van de adviescommissie betrokken zijn bij een adviesaanvraag wordt deze niet in behandeling genomen; - Indien de voorzitter betrokken is bij één van de casus dan Pagina 4 van 5

5 Besluit wijst de vergadering voor behandeling van de betreffende casus een vervangende voorzitter aan. 26 november De algemene formulering van een advies van de Adviescommissie ziet er als volgt uit: 1. Gelet op het voorgaande adviseert de commissie met betrekking tot de toepassing van in deze casus / in dit geval:" 2. Overigens merkt de commissie voor deze casus / dit geval nog op:" 3. De commissie geeft in overweging..." 22 maart 2010 In geval de toepassing van de leidt tot een situatie waarbij er naar het oordeel van de commissie gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt (gevallen die vallen onder de zorgplicht, artikel 1a, van de Woningwet), zal de commissie in de aanvulling op haar advies daarop wijzen. Aan de standaardformulering voor advisering zal worden toegevoegd in een geval als hierboven genoemd: Het uitvoeren van het advies over de toepassing van de zal in het onderhavige geval leiden tot een situatie waarbij naar het oordeel van de Adviescommissie er gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. Derhalve adviseert de Adviescommissie 22 maart 2010 Bij afhandeling van conceptadviezen per (tussen vergaderingen) wordt de volgende procedure gehanteerd: 1. Conceptadviezen worden pas definitief gemaakt en verzonden nadat van alle leden een reactie is ontvangen; 2. Conceptadviezen worden geagendeerd voor het eerst volgende overleg indien: a. Dit door één van de leden wordt verzocht; b. Sprake is van een aanzienlijke aanpassing, voorgesteld door één van de leden; c. Geen reactie is ontvangen van één of meerdere leden. 3. Adviesaanvragen waarbij niet op voorhand duidelijk is of deze kunnen worden behandeld worden in eerste instantie alleen aan de voorzitter voorgelegd. De voorzitter bepaald in dat geval of de aanvragen al dan aan de Adviescommissie worden voorgelegd. Pagina 5 van 5

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming 1 april 2004 tot en met 31 maart 2009 CAO-SFKV 2004 2009 1 Adressen VKV. Vereniging van Centra

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van De Goudse Scholengemeenschap te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G530 Datum: 7 juni 1995 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NijmegenBewind, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen, Kamer van Koophandel nummer: 59783346. 1.2.

Nadere informatie

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur 11-06-2012 AB OFGV Installatie 16:30 uur CONCEPT Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV Bladnummer 1 Documentnummer: 1298187 Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE Dit reglement (het "reglement") voor de directie (de "Directie") van AEB Holding N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Statuten van Koninklijke Philips N.V.

Statuten van Koninklijke Philips N.V. Statuten van Koninklijke Philips N.V. statutair gevestigd te Eindhoven d.d. 15 mei 2013 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips N.V. 2. De vennootschap kan tevens handelen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1 en 12. Dutch version/version néerlandaise

Nadere informatie

Voorstellen van het generale college voor de kerkorde ter behandeling in enige lezing

Voorstellen van het generale college voor de kerkorde ter behandeling in enige lezing Aanpassingen van de generale regelingen voortvloeiend uit de evaluatie van de kerkorde alsmede enige nagekomen en technische aanpassingen in eerder voorgelegde teksten. Voorstellen van het generale college

Nadere informatie