Opleidingsplan urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsplan urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch"

Transcriptie

1 Opleidingsplan urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

2 Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan urologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de opleidingsgroep urologie. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 een toelichting gegeven op de opleiding tot uroloog en de verschillende onderdelen daarvan, zoals stagebeschrijvingen, toetsing etc. Daarin wordt tevens toegelicht hoe de regionale samenwerking met het UMCU (en het cluster urologie) inhoud wordt gegeven. De werkplekken worden in de vorm van stagebeschrijvingen uitgewerkt. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt wat er specifiek op welke plaats geleerd wordt. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op een belangrijk instrument voor een goede opleiding, het portfolio van de aios. Tot de bijlagen met de nodige formulieren, zoals die gebruikt worden tijdens de opleiding in het JBZ. Daarnaast is er nog een aparte handleiding voor aios urologie betreffende de namen van medewerkers, werkafspraken en regels op de afdeling urologie. Opleidingsgroep urologie JBZ Dr. H. Beerlage, opleider Dr. B. Schier, plaatsvervangend opleider Drs. C. den Rooyen, opleidingskundige JBZ Urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Inleiding 4 2 De opleiding 7 Stagebeschrijvingen 18 Portfolio 27 Formulieren 42 3

4 1 Inleiding De afdeling urologie van het JBZ in toekomstperspectief Het JBZ is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep urologie dat het vakgebied in de volle breedte en in al zijn aspecten uitoefent. Het adherentie gebied voor de vakgroep is ongeveer mensen en in 2009 bedroeg de productie bij 24 bedden 508 opnames, 1014 dagklinische opnames, 1942 EAC s, 4137 poliklinische contacten en 949 consulten. In april 2011 zal het JBZ nieuwbouw betrekken en zal het aantal klinische bedden urologie toenemen van, landelijk al maximaal 24, naar 30 bedden. Dit waarborgt verdere groei van de vakgroep. De opleidingsgroep In het JBZ werken 7 urologen. Allen zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en hebben daarnaast een specifiek verantwoordelijkheid voor: Opleider: Dr. H. Beerlage Plaatsvervangend opleider: Dr. B. Ph. Schrier Management Drs. E. van den Aker Co-assistent opleider Nijmegen: Dr. A. de Vylder De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot uroloog in het JBZ binnen het cluster Utrecht van de NVU, in samenwerking met UMC Utrecht. Alle specialisten werken actief samen voor de gewenste kwalitatief hoogstaande opleiding. Hierin hebben een aantal specialisten extra taken en verantwoordelijkheden. Organisatie, taken en verantwoordelijkheden Dr. H. Beerlage is de opleider. Hij is primair verantwoordelijk voor alle zaken die de opleiding betreffen: - aannemen van a(n)io s - introductiegesprek bij aanvang opleiding op de afdeling - stagerooster c.q. individueel opleidingsplan aios - eerst verantwoordelijke en aanspreekpunt bij problemen van aios betreffende de opleiding - stuurt de opleidinggroep aan en bewaakt het nakomen van afspraken gemaakt in het lokaal opleidingsplan - onderhoudt de contacten met regionale en landelijke gremia betreffende de opleiding - lid centrale opleidingscommissie JBZ - voorzitter opleidingsvergaderingen van de vakgroep - opstellen en implementeren van het nieuwe opleidingscurriculum - ontwikkelen en implementeren van nieuwe kwaliteitsinstrumenten, ter verdere verbetering van de opleiding - samenstelling onderwijsrooster - monitoren en bijhouden van de voortgang van de opleiding van de individuele aios door: o controle portfolio s aios o houden van voortgangsgesprekken en toetsingsmomenten cf regelgeving CCMS/MSRC - aanvragen en voorbereiden van de opleidingsvisitatie 4

5 Dr. B.P. Schrier is plaatsvervangend opleider, hij neemt de verantwoordelijkheid van de opleider over waar deze niet in staat is deze in te vullen door afwezigheid of ziekte. Aandachtsgebieden per persoon Drs. E.S.S. van den Aker: functionele urologie, endourologie en steenbehandeling Dr. H.P. Beerlage: oncologie en minimaal invasieve chirurgie Dr. P. van Migem: functionele urologie, endourologie en minimaal invasieve chirurgie Drs. J.R. Oddens: oncologie en minimaal invasieve chirurgie Drs. R.A.Schipper: andrologie, endourologie en steenchirurgie Dr. B.Ph. Schrier: oncologie, minimaal invasieve chirurgie en functionele urologie Dr. A.M.A. de Vylder: kinderurologie en urethrachirurgie Communicatie Om de organisatie, de uitvoering en de kwaliteit van de opleiding vorm te geven is het noodzakelijk om met verschillende partijen op bepaalde momenten te overleggen en af te stemmen. Hieronder staan de verschillende overlegmomenten genoemd, inclusief doel, aanwezigen, frequentie, deelnemers en plaats waar notulen zijn te vinden. Opleidersoverleg Cluster Utrecht Doel: - Volgen ontwikkeling aios over instellingen heen - Toetsing en afstemming opleidingsschema s regionale opleidingsinstellingen - Toetsing en afstemming lokale opleidingsplannen aan regionaal opleidingsplan - Toetsing en aanscherping regionaal opleidingsplan aan landelijke kaders - Evaluatie en afstemming opleidingszaken (organisatorisch en inhoudelijk) in regionaal verband - Selecteren van nieuwe urologen i.o., middels een getrapte sollicitatieprocedure Frequentie: 2x per jaar alle (plv) opleider en 1x per jaar een selectie van (plv) opleiders van de kandidaten voor het cluster die de landelijke selectie goed hebben doorstaan. Een aantal opleiders van het cluster doet mee aan de landelijke selectie. Voorbereiding: Op onderwerpen moeten stukken worden voorbereid en ideeën worden aangedragen (onder andere regionaal opleidingsplan, cursorisch onderwijs, opleidingsroosters, organisatie wetenschappelijk onderzoek). Notulen en vergaderstukken worden elektronisch verspreid en in het UMCU gearchiveerd. Centrale Opleidings Commissie (COC) van het JBZ Doel: Evaluatie en afstemming opleidingszaken (organisatorisch en inhoudelijk) in JBZ-verband met als doel om met elkaar de kwaliteit van de opleiding tot medisch specialist vorm te geven, te bewaken en te bevorderen conform de regelgeving KNMG (Kaderbesluit 2010). Frequentie: 5x per jaar op maandag van uur. Deelnemers: Opleiders JBZ of plaatsvervangend opleiders JBZ, afgevaardigde aios, afvaardiging Raad van Bestuur, manager Leerhuis en afhankelijk van de agenda inhoudsdeskundigen (op uitnodiging). Voorbereiding: Op onderwerpen moeten stukken worden voorbereid en ideeën worden uitgedragen (o.a. lokaal opleidingsplan, discipline overstijgend onderwijs). Notulen: door secretaresse Leerhuis, die ook zorgt voor de archivering. 5

6 Maatschapvergadering Doel: Alle relevante zaken betreffende de organisatie van de maatschap worden besproken, inclusief opleidingszaken als vast agendapunt. Frequentie: 12 x per jaar eerste dinsdagavond van de maand Deelnemers: alle maatschapsleden. Voorbereiding: Op onderwerpen moeten stukken worden voorbereid en ideeën worden uitgewerkt Notulen: B. Leijdens Aios-overleg Doel: Alle relevante zaken betreffende de opleiding worden besproken. Met name afstemming en voorbereiding op het overleg van de opleidingscommissie. Frequentie: 4 x per jaar Deelnemers: alle aios, opleider, plv opleider en urologen Voorbereiding: Op onderwerpen moeten stukken worden voorbereid en ideeën worden uitgedragen (o.a. lokaal opleidingsplan, cursorisch onderwijs, opleidingsroosters, etc). Notulen: worden afwisselend door aios gemaakt en bewaard in de map vakgroep/opleiding urologie. Alle urologen superviseren de aios bij (poli) klinische activiteiten en nemen actief deel aan overdrachten en onderwijsmomenten. Hiertoe volgen zij onder meer het Teach the Teachers nascholingsprogramma s. De opleidingsgroep bewaakt de (individuele) medisch-inhoudelijke en professionele voortgang van de aios en begeleiden hem/haar tijdens de gehele opleiding. De supervisor wordt door de opleider betrokken bij de beoordelingen en toetsmomenten van de aios. De opleidingsgroep kiest er, in verband met de korte lijnen, niet voor om voor iedere aios een eigen mentor aan te wijzen. Aan het begin van de opleidingsperiode wordt de aios geïnformeerd over de mogelijkheid hiertoe en worden afspraken gemaakt. Daarnaast wordt de aios erop gewezen ten alle tijden een beroep op een supervisor te kunnen doen om zaken bespreekbaar te maken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zaken die dit overstijgen te bespreken met de decaan van het Leerhuis. De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor het implementeren en bewaken van het lokale opleidingsplan. Dit plan is afgestemd met het regionale opleidingsplan PUUR wat is afgeleid van het landelijk opleidingsplan van de opleiding tot uroloog. Het voldoet aan de daarin gestelde eisen en aan de regelgeving met betrekking tot het specialisme urologie (kaderbesluit en specifiek besluit CCMS, KNMG, 2010). 6

7 2 De opleiding Opbouw van de opleiding De opleiding tot uroloog voor een startende aios is een samengestelde opleiding en bestaat uit 2 jaar vooropleiding heelkunde, 2 jaar urologie in een niet universitaire kliniek en 2 jaar urologie in een universitaire kliniek. De heelkunde jaren komen eerst, verder staat de volgorde niet vast. De opleiding urologie in het JBZ verzorgt de tweejarige perifere stage zowel aan het begin als aan het einde van de opleiding. Dit lokale plan omvat dan ook een vierjarige opleiding waarvan een aios twee jaar volgt. De vooropleiding urologie is conform de afspraken met Heelkunde. Voor de inhoud en afstemming hiervan wordt verwezen naar het regionale opleidingsplan PUUR. Binnen de 4-jarige specialistische opleiding urologie is, na overleg met en goedkeuring van de opleider ruimte voor verdieping in een aandachtsgebied, binnen aangegeven grenzen. Deze stage dient te voldoen aan de CCMS randvoorwaarden voor een stage (zie Kaderbesluit). In het regionale plan PUUR staan de specifieke eisen aan de vooropleiding uitgebreid vermeld. Het portfolio van de aios die in het 3 de jaar instroomt zal hierop worden gecontroleerd. Specialistische opleiding urologie De specialistische opleiding urologie bestaat uit twee jaar urologie in een niet-universitaire kliniek en twee jaar in een universitaire kliniek. Binnen het cluster worden afspraken gemaakt over de volgorde waarin een aios de stages loopt. In de opleiding krijgen de aios de gelegenheid zich de competenties van de uroloog eigen te maken. De opleiding urologie JBZ vindt plaats binnen het cluster Utrecht. De vooropleiding heelkunde kan plaats hebben in het JBZ als ook in andere instellingen. De functie van het specialisme urologie en de opleiding tot uroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis Functie urologie In 2001 heeft de NVU, bij monde van de Commissie 2000+, haar visie op de toekomst van de urologie weergegeven. Het was duidelijk dat de medische professie, en dus ook de urologie, belangrijke veranderingen zou ondergaan. De huidige algemene uroloog, de uroloog die alles van het vakgebied beheerst, zal gaan verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen grotere vakgroepen waarin superspecialisatie gaat optreden. De uroloog zal als lid van een multidisciplinair team gaan functioneren. Hierdoor wordt het verschil tussen de uroloog in een academisch centrum en die in een groot perifeer ziekenhuis kleiner. Bovendien zal wetenschappelijk onderzoek niet alleen in de academische centra plaats vinden. Ook de grotere perifere centra gaan meer en meer in klinisch wetenschappelijk onderzoek participeren. De superspecialistische grote ingrepen zullen zowel in een academisch als in bepaalde perifere ziekenhuizen verricht gaan worden. Medische en verpleegkundige expertise voor de behandeling van deze patiëntengroep is essentieel en het aantal ingrepen per jaar moet voldoende zijn. 7

8 In de urologie zijn de volgende aandachtsgebieden (super- of subspecialisaties), overeenkomstig de internationale benamingen, te onderscheiden: - andrologische urologie - functionele urologie, inclusief female urology - kinderurologie - oncologische urologie - minimaal invasieve urologie - transplantatie urologie De aios zal zich in al deze gebieden tot een bepaald niveau moeten bekwamen om daarmee een basis te ontwikkelen als uroloog. Afhankelijk van het opleidingscluster en de interesses van de aios zal in gezamenlijk overleg bepaald worden in welke onderdelen of super/sub-specialisme hij zich meer zal bekwamen. Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis kunnen alle benoemde aandachtsgebieden aan bod komen behoudens de transplantatie urologie. Andrologie wordt enerzijds op hoog niveau bedreven (erectiele dysfunctie en TDS = testosteron efficiency syndrome) anderzijds is er minder aandacht voor fertiliteit chirurgie gezien het ontbreken van de mogelijkheid van ICSI in ons ziekenhuis. Huidige opleiding tot uroloog De huidige opleiding tot uroloog stelt de aios op efficiënte wijze in staat zich de competenties en eindtermen van de uroloog eigen te maken. De huidige klinische opleiding is al sterk in de intensiteit en de hoeveelheid directe observatie en coaching van de aios door urologen, die lid zijn van het opleidingsteam. Er is dus veel training in action voor handen, waar de aios zeer positief over zijn. Tevens is er een positieve opleidingscultuur van laagdrempelig, horizontaal overleg tussen aios en urologen, waarin over en weer feedback kan worden gegeven. Opleidingsmethodiek De opleidingsmethodiek bestaat uit lijnleren. De aios volgt alle werkzaamheden in de urologische praktijk, zoals die zich gebruikelijk aandienen. In het begin zal de aios meelopen en leren zonder veel taken zelfstandig te kunnen uitvoeren. In vrijwel alles zal hij moeten worden begeleid en gesuperviseerd. Met het verstrijken van de opleidingsduur en het toenemen van ervaring en kennis zal de aios steeds meer taken zelfstandig kunnen uitvoeren. De supervisie en begeleiding worden steeds losser en lichter. Werkplekleren wordt gecombineerd met cursorisch onderwijsleren, dit laatste zoveel mogelijk in een actieve probleemgeoriënteerde vorm. De verdeling van deze onderwijsvormen over de specifieke competenties en het totaal aan opleidingsdoelen staat het meest gedetailleerd weergegeven in het regionale opleidingsplan PUUR en in het overzicht van lokaal onderwijs. Opleidingsinhoud: de thema s De inhoud van de opleiding is ingedeeld in thema s, die gezamenlijk het vakgebied van de urologie bestrijken. Deze thema s vormen de bouwstenen voor de inhoud van de opleiding. De thema s zijn: 1. Algemene en acute urologie 2. Andrologische urologie: - Endocrinologie - Medische seksuologie - Voortplantingsgeneeskunde 8

9 3. Functionele urologie - LUTS/benigne prostaathyperplasie - Stressincontinentie - urgency en urge-incontinentie - sphincterprothese - urethra-afwijkingen 4. Kinderurologie - Algemeen - Ziektebeelden 5. Oncologische urologie - Algemeen - Blaascarcinoom - Niercelcarcinoom - Prostaatcarcinoom - Pyelum- en uretertumoren - Testistumor - Peniscarcinoom 6. Minimaal invasieve urologie en steenlijden - Urolithiasis - Laparoscopische urologie 7. Transplantatie urologie - algemeen en pretransplantatie evaluatie - urologische complicaties en chirurgische aspecten Elk thema is gesplitst in diagnostiek en behandeling. De uitwerking van de thema s staan in het landelijk opleidingsplan urologie vermeld. Deze omvatten de verschillende competenties. Per thema wordt voor de zeven competentiegebieden beschreven wat de aios moet leren. Niet voor elk thema zijn alle competentiegebieden even relevant. Om de relevante competenties te benadrukken en te concretiseren, zijn voor elk thema zogenaamde kritische beroepssituaties geformuleerd. Deze kritische problemen zijn vaak voorkomende voorbeelden van problemen die dienen om de toetsing per thema vorm te kunnen geven. Met de aios worden inhoudelijke doelen met betrekking tot deze thema s gesteld. Gedurende een bepaalde periode zal de aios in overleg met de opleider zich verdiepen in de problematiek van de thema s en hier ook op getoetst worden, zowel formatief als summatief. Deze toetsing is deels theoretisch en vindt dan plaats binnen het landelijke verplichte theoretische onderwijs en bijbehorende toets, en deels praktisch gekoppeld aan de KPB s en OSATS s die in die periode worden afgenomen. Groei en ontwikkeling Van de aios wordt verwacht dat er een toename plaatsvindt in het zelfstandig functioneren (afname supervisie) in steeds complexere situaties. Het kennen van eigen grenzen (en daarmee tijdig inschakelen van hulp) zijn belangrijke competenties die gedurende de opleiding ontwikkeld worden. Per jaar is aangegeven op welk niveau een thema (of onderdeel daaruit) beheerst moet worden. Door groei van de aios gedurende de gehele opleiding wordt het niveau van de uroloog bereikt voor alle competenties. Deze groei wordt bewaakt in de voortgangsgesprekken tussen opleider en aios. 9

10 Verslaglegging en documentatie ten aanzien van deze groei is terug te vinden in het portfolio van de aios. Het einddoel is, dat de aios zonder de hulp van zijn supervisor de urologische handelingen kan verrichten. Voor de beoordeling van het niveau waarop de aios functioneert zijn voor de urologie de volgende niveaus geformuleerd: Niveau 1: De aios heeft kennis van een bepaald onderwerp of taak Niveau 2: De aios kan (delen van) de betreffende taak laten zien of uitvoeren onder strenge supervisie Niveau 3: De aios kan (delen van) de betreffende taak laten zien of uitvoeren onder globale supervisie Niveau 4: De aios functioneert zelfstandig ten aanzien van een bepaalde taak. Niveau 5: De aios is in staat om jongerejaars aios te superviseren In het laatste gedeelte van de opleiding wordt van de aios verwacht dat hij/zij op het niveau van chef de clinique kan functioneren. De aandacht voor de daarbij behorende competenties (met name samenwerking, organisatie en professionaliteit) zal daarbij navenant zijn. Tabel 1 Overzicht leermiddelen en toetsen Leermiddelen Introductie Leerhuis / opleider Ochtendoverdracht Radiologiebespreking Visite lopen Statusvoering Grote visite Gesprek met patiënten / familie Dienst Brieven Consult / aanvullend onderzoek aanvragen Bespreking gynaecologie Begeleiden co-assistenten PA- bespreking Probleempatiënt bespreking CAT Refereerbijeenkomst Multidisciplinaire bespreking Landelijk onderwijs Lokaal onderwijs waaronder skills Discipline overstijgend onderwijs Leerhuis/BMS/PAOG Voortgangstoetsen Bijeenkomsten wetenschappelijke vereniging Toetsen aanwezigheid KPB overdracht KPB algemeen KPB algemeen Fiatteren status door supervisor KPB grote visite KPB algemeen en KPB slecht nieuws gesprek KPB dienst KPB brief KPB grote visite KPB algemeen KPB grote visite KPB Cat / referaat / Probleempatiënt / PA bespreking KPB Cat / referaat / Probleempatiënt / PA bespreking KPB Cat / referaat / Probleempatiënt / PA bespreking KPB Cat / referaat / Probleempatiënt / PA bespreking aanwezigheid aanwezigheid aanwezigheid certificaat certificaat certificaat Opleidingsactiviteiten Het opleiden vindt met name op de werkplek plaats, tijdens de patiëntenzorg. Op elk moment kan er dan ook worden geleerd. 10

11 Binnen de urologie is een aantal activiteiten te benoemen die in de uitvoering van het werk regelmatig terugkomen. In deze activiteiten kunnen naast medisch handelen competenties worden onderscheiden waarin de aios gedurende de opleiding zich ontwikkelt (lijnleren). In deze ontwikkeling zijn voor het geven van feedback en het beoordelen van de aios ijkpunten te benoemen (wat moet een aios op een bepaald moment minimaal beheersen). In deze activiteiten is op twee wijzen de groei van de aios te expliciteren, namelijk: 1. in toenemende mate van zelfstandigheid en afnemende supervisie 2. in de veranderende (meer complexe) rol die de aios in de activiteit inneemt Tijdens deze opleidingsactiviteiten komen verschillende taken aan de orde die door een supervisor beoordeeld kunnen worden. De opleidingsactiviteiten zijn vastgelegd in het overzicht van een opleidingsjaar. Met behulp van een feedbackinstrument wordt overzichtelijk de ontwikkeling van de aios gevolgd. Toetsinstrumenten zijn dagelijkse feedback (niet geformaliseerd in formulieren), OSATS s en Korte Praktijk Beoordelingen (KPB s). Hiervoor wordt door de aios video-opnames gemaakt die met de supervisor worden nabesproken. Voor de ontwikkeling van kennis en wetenschap wordt o.a gebruik gemaakt van referaten en CAT. In Deel B worden de verschillende instrumenten toegelicht. Skills/training Landelijk is er een programma van 8 praktische cursussen over jaar 3 t/m 6 waarin technische vaardigheden onderwezen worden en hands-on getraind (zie tabel hieronder). Daarvoor, voor het begin van de urologie (in december van het tweede en laatste heelkunde jaar) is er de zogenaamde Upfront cursus waar basaal urologische onderzoekstechnieken en behandelingen praktisch geoefend worden als voorbereiding op de (vaak hernieuwde) intreden in de urologie. Bovendien wordt daar een zowel theoretische als praktische laparoscopie toets afgenomen welke met goed gevolg moet worden afgelegd alvorens men urologisch laparoscopisch aan de slag kan. Tijdens de opleidingsmiddag (donderdag) is er ook gelegenheid om te oefenen op laparoscopie simulatoren en met de test set van de DaVinci operatierobot. Voortgang en beoordelen Afhankelijk van de vorderingen, de feedback, beoordelingen en evaluaties moet het leertraject van tijd tot tijd worden bijgesteld. Hiervoor worden de reguliere voortgangs- en beoordelingsgesprekken gebruikt én wordt na het beëindigen van de stage beoordeeld of de inhoudelijke doelen behaald zijn. De voortgangsgesprekken vinden afwisselend plaats met de opleider en plaatsvervangend opleider. Om de ontwikkeling en voortgang van de aios tijdens de opleiding te monitoren en bij te stellen zullen daarnaast ook tussendoor regelmatig gesprekken worden gevoerd. In schema 2 zijn de verplichte gesprekken overzichtelijk opgenomen. Deze gesprekken hebben als doel de totale vorderingen van de aios te bespreken. Op basis van het portfolio (en de directe beoordeling van supervisoren middels OSATS s en KPB s) wordt de voortgang besproken. 11

12 Wetenschap Het JBZ behoort tot de STZ-instellingen waarin naast opleiden wetenschap een belangrijke rol speelt in het verzorgen van topklinische zorg. Daarvoor is een wetenschapsbureau opgericht met een secretaris en epidemioloog. Speerpunten zijn op instellingsniveau benoemd en een en ander is vastgelegd in het visiedocument wetenschappelijk onderzoek JBZ. Voor de afronding van de opleiding is het vereist dat de aios tenminste één publicatie in een peerreviewed tijdschrift publiceert en/of een voordracht houdt op een internationaal congres. Binnen de vakgroep urologie begeleiden de opleiders de aios bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. Afhankelijk van het individuele opleidingsschema van de aios kan in het JBZ de wetenschappelijke vorming verschillen, variërend van het verder uitwerken van elders in het cluster opgestart wetenschappelijk onderzoek, het opstarten van wetenschappelijk onderzoek in het JBZ dat clusterbreed elders wordt uitgewerkt, tot aan maximaal 2 jaar lijnleren van locaal in JBZ opgestart onderzoek. Thematisch zal het in het JBZ opgestart wetenschappelijk onderzoek aansluiten bij de thema s die in de beleidsvisie van de vakgroep in 2010 zijn verwoord namelijk: oncologie, minimaal invasieve urologie, kinderurologie en de ouder wordende man. Cursorisch onderwijs Cursorisch onderwijs is onderwijs dat zich buiten de patiëntenzorg afspeelt, maar wel een duidelijk verband heeft met de patiëntenzorg. Het gaat hierbij om onderwijs op het gebied van algemene kennis, vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en gedrag (waar mogelijk te realiseren deels met behulp van e-learning). De gestructureerde onderwijsmomenten, gekoppeld aan de thema s en de competenties, bestaan uit lokaal gestructureerd onderwijs, regionaal onderwijs van het opleidingscluster, van de Opleidings- en Onderwijsregio (OOR) en landelijk onderwijs. De inhoud van het locaal cursorisch onderwijs wordt afgestemd op het landelijk cursorisch onderwijs. Er bestaat casuïstiek cursorisch onderwijs en CAT/ referaten, als onderdeel van de opleiding. Het discipline overstijgend onderwijs (DOO, JBZ-breed, georganiseerd door het Leerhuis en Brabant Medical School) is toegankelijk voor iedere aios. In Deel B is een overzicht van het DOO. Deelname certificaten en behaalde resultaten worden opgenomen in het portfolio. Door het Concilium Urologicum wordt landelijk onderwijs aan de aios aangeboden. Het theoretisch onderwijs wordt georganiseerd door de Commissie Cursorisch Onderwijs (CCO), die jaarlijks twee cursusdagen organiseert alsmede een jaarlijks examen. Deze cursus en examen zijn verplicht gesteld voor alle aios urologie. Het cursorisch onderwijs is zodanig gestructureerd dat gedurende de vier jaar dat de aios de specifieke urologische opleiding volgt, alle aspecten aan bod zijn gekomen. Daarnaast wordt door het Urologisch opleidingsinstituut (UOI) een aantal praktische cursussen georganiseerd. Ook deze cursussen zijn verplicht gesteld en moeten eenmaal in de opleiding worden gevolgd. Voor een overzicht van het landelijk en regionale onderwijs verwijzen wij naar het regionale opleidingsplan PUUR. 12

13 Schema 1: Overzicht van de medische vervolgopleiding urologie in het JBZ De vooropleiding heelkunde is in dit schema niet opgenomen. Een aios zal twee jaar van de vier in het JBZ kunnen volgen 4 jaar opleiding urologie 3 de jaar urologie* 4 de jaar urologie 5 de jaar urologie 6 de jaar urologie 1 OK OK OK OK 2 Polikliniek 1 á 2 dagdelen p/wk Polikliniek 1 á 2 dagdelen p/wk Polikliniek 1 á 2 dagdelen p/wk Polikliniek 1 á 2 dagdelen p/wk 3 POK POK POK POK 4 Diensten: Acute zorg en SEH Consulten Diensten: Acute zorg en SEH Consulten Diensten: Acute zorg en SEH consulten Diensten: Acute zorg en SEH consulten * Opleiden vindt voornamelijk in lijnleren plaats. Uitzondering hierop is andrologische urologie/man.poli (3 maanden): in overleg vindt dit gedurende de opleiding plaats. Aan het einde van de vooropleiding volgt de aios een extra cursus (UPFRONT) waarin de urologie wordt opgefrist. Daarin volgt de aios onderwijs en doet het laparoscopie-examen. Op basis van een zelfevaluatie wordt een plan van aanpak gemaakt wat sturing geeft aan de invulling van de opleiding.

14 Schema 2 Overzicht onderwijs- en toetsingsinstrumenten, competenties en beoordelingen Toetsing Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Voortgangsgesprek 1 Alle competenties Geschiktheidsbeoordeling Alle competenties kennistoets Medisch handelen. Kennis en wetenschap Zelfreflectie Alle competenties CAT (Critical Appraised Topic) Kennis en wetenschap, organisatie KPB Alle competenties OSATS Medisch handelen, communicatie Cursorisch onderwijs Alle competenties 4 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 6-10 per jaar 6-10 per jaar 6-10 per jaar 6-10 per jaar Frequentie afhankelijk ontwikkeling Minimaal 6 per jaar Keuze uit: Echografie, Endo-urologie, Laser/elektronchirurgie Stralingshygiëne p/wk lokaal Totaal min. 10 dagen Frequentie afhankelijk ontwikkeling Minimaal 6 per jaar Keuze uit: Echografie, Endo-urologie, Laser/elektronchirurgie Stralingshygiëne + 1 p/wk lokaal Totaal min. 10 dagen Frequentie afhankelijk ontwikkeling Minimaal 6 per jaar Anatomie kleine bekken, Laparoscopie, Functionele urologie / urodynamica (evt 4 de jaar) + 1 p/wk lokaal Totaal min. 10 dagen 1 e auteur peer-reviewed artikel Minimaal 1 artikel, manuscript of presentatie op internationaal congres Kennis en wetenschap Rood: Summatieve toets Blauw: Formatieve toets Groen: de competenties die met betreffende instrument kunnen worden getoetst Frequentie afhankelijk ontwikkeling Minimaal 6 per jaar Anatomie retroperitoneum evt. functionele urologie / urodynamica + 1 p/wk lokaal Totaal min. 10 dagen 1 Idem stagebeoordelingen waarin alle competenties beoordeeld worden cf themakaarten. 2 Stralingshygiëne niet specifiek voor een opleidingsjaar en kan dus ieder jaar gevolgd worden..

15 Rooster vaste overlegmomenten c.q. opleidingsactiviteiten Ochtend Middag overig Maandag weekendoverdracht avondoverdracht PA bespreking (eerste maandag) Dinsdag ochtendoverdracht avondoverdracht kinderurologie algemene oncologie Woensdag ochtendoverdracht MDO-bekkenbodem avondoverdracht Donderdag ochtendoverdracht onderwijsmiddag, skillstraining, inclusief radiologie bespreking avondoverdracht Vrijdag ochtendoverdracht avondoverdracht Overig: Refereren: 8 keer per jaar in het cluster Utrecht 15

16 Overzicht indeling opleidingsjaar Werkplek Opleidingsactiviteiten c.q. accenten Thema s BN* Toetsen/portfolio Verpleegafdeling - Dagelijks overleg supervisor nieuwe patiënten Alle thema s komen aan KPB s (aios 5/anios afwezig overname bod. - Documentatie ziektebeelden door andere aios)) - Briefbeoordelingen - Verslagen gesprekken en beoordelingen Operatiekamer - OK s volgens planning Alle thema s komen aan bod OSATS Polikliniek - gestructureerde voor- en nabespreking nieuwe patiënten - begeleiding chronisch zieken - organisatie eigen poli POK - Behandelkamer ( dagdeel per week) - Gestructureerde supervisie Consulten - Klinische consulten urologie - Alle thema s komen aan bod. Alle thema s komen aan bod. Alle thema s komen aan bod KPB nieuwe patiënt - KPB organisatie eigen poli - Briefbeoordelingen OSATS - KPB briefbeoordelingen - documentatie KPB algemeen - KPB briefbeoordelingen Overige activiteiten gedurende het jaar: - Multidisciplinaire bespreking - Diensten incl SEH - Patiënteninformatiegesprek (incl.slecht nieuwsgesprek) - Overdracht - Cursorisch onderwijs - Complicatiebespreking - Patiëntbespreking: radiologie, gynaecologie, pathologie - Wetenschappelijk onderzoek * Afname supervisie en toename zelfstandigheid en complexiteit. Eind jaar 4 niveau 3 en einde opleiding niveau 5 (zie schema PUUR) KPB dienst - KPB overdracht - KPB complicatie/ probleemoplossende bespreking/referaat - KPB patiëntbespreking - Verslagen gesprekken en beoordelingen - Autorisatie verrichtingen 16

17 Overzicht rooster aios maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag Aios 1 GZG Vrij OK OK Poli GZG Poli GZG Poli GZG onderwijs OK OK Aios 2 GZG OK Poli GZG Poli GZG Zaal OK OK Onderwijs Vrij Aios 3 GZG POK GZG OK vrij OK OK ESWL onderwijs Poli Poli Aios 4 CLZ Poli CLZ Poli CLZ vrij OK OK OK onderwijs POK CLZ Vassen CLZ/Boxtel Aios 5 GZG Zaal/OK OK Zaal/OK OK vrij Zaal/OK vrij Zaal/OK OK

18 Stagebeschrijvingen In het navolgende gedeelte zijn de stagebeschrijvingen opgenomen. Iedere stage is volgens eenzelfde format uitgewekt. Tijdens de stages wordt door de aios aan thema s en competenties/leerdoelen gewerkt. Om aan de leerdoelen te kunnen werken zijn leermiddelen c.q. opleidingsactiviteiten benoemd. Deze zijn tevens in het weekrooster opgenomen. Tot slot zijn toetsen opgenomen en is aangegeven wat minimaal opgenomen moet worden in het portfolio. Afhankelijk van het opleidingsjaar zal de aios meer zelfstandig gaan werken en in toenemende mate complexere operaties/handelingen verrichten. 1. Verpleegafdeling 2. Poli urologie 3. POK 4. OK 5. Dienst en consulten 18

19 Verpleegafdeling Plaats: Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch. Locatie: Groot Ziekengasthuis Duur: minimaal 2-3 maanden aan het begin van de opleiding (afhankelijk vooropleiding) Begeleiders/supervisoren: uroloog LEERDOELEN Algemene leerdoelen: De aios dient aan het eind van deze periode te beschikken over voldoende kennis betreffende het urologisch denken. Toont inzicht te hebben in laboratoriumdiagnostiek, beeldvormende diagnostiek en therapeutisch beleid, c.q. farmacotherapie. Heeft een goed probleemoplossend vermogen opgebouwd en is in staat om adequaat informatie aan patiënt en diens omgeving over te dragen. Kan samenwerken met andere zorgverleners rondom de patiënt en kent zijn eigen beperkingen. Specifieke leerdoelen: Het accent ligt tijdens deze stage op het aanleren van de anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvragen vervolgonderzoek, statusvoering en het maken van adequaat beleid rondom een urologische patiënt. Praktische kennis vergaren van veel voorkomende pathologie en de zorg voor chirurgische patiënten. Inzicht in aanvraagbeleid en interpretatie van laboratorium- en beeldvormende diagnostiek. Adequaat voorschrijfgedrag medicatie met oog voor interacties en bijwerkingen. Empathisch houding t.a.v. patiënten en familie. Afbakening eigen competenties en leren samenwerken met collegae (aanvragen consulten), verpleging en andere hulpverleners. Leren begeleiden van co-assistenten. Dicteren van ontslagbrieven. Time management en ondersteuning werkzaamheden middels ICT mogelijkheden. LEERMIDDELEN - overdrachten, - radiologiebespreking, - visite lopen, - statusvoering, - gesprek met patiënten en familie. - omgang met co-assistenten. - consult aanvragen - röntgen onderzoek aanvragen - zelfstudie nav casuïstiek - ontslagbrieven. Daarnaast de diverse onderwijsmomenten en overlegsituaties als - probleempatiënt bespreking, - referaat en CAT - PA-bespreking - laboratorium onderwijs - onderwijs lokaal en landelijk 19

20 VAARDIGHEDEN - infuusbeleid - arteriepunctie - voorschrijven van geneesmiddelen - inbrengen transurethrale catheter - aanleggen spoelsysteem bij bloeding - verwijderen drains en nefrostomie catheters - echografie aan bed TOETSEN In totaal 4 KPB, verdeeld over: - KPB algemeen (betreffende directe observatie anamnese en/of onderdeel lichamelijk onderzoek) - KPB overdracht - KPB brieven - KPB probleempatiënt bespreking / referaat / PA bespreking / CAT - KPB gesprek met patiënt (en familie) Daarnaast: - Fiattering statusvoering - Participatie onderwijs - Certificaat discipline overstijgend onderwijs. - Certificaat deelname wetenschappelijke vereniging - Resultaat kennistoets Verplicht: - lokaal onderwijs - Deelname aan 1 thema in het kader van Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) georganiseerd door: het Leerhuis, Brabant Medical School PAOG Nijmegen. - Bijeenkomsten wetenschappelijke vereniging - 3 KPB verdeelt over de verschillende competenties. - voortgangsgesprek met de (plv) opleider. - 1 x CAT, 1 x referaat en/of 1 x probleempatientbespreking. 20

21 Poli urologie Plaats: Locatie: Begeleiders: Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch. Groot Ziekengasthuis supervisor /uroloog (allen) LEERDOELEN Algemene leerdoelen: De aios dient aan het eind van de opleiding te beschikken over voldoende kennis en kunde betreffende het specialisme urologie. Toont inzicht te hebben in laboratoriumdiagnostiek, beeldvormende diagnostiek en therapeutisch beleid, c.q. farmacotherapie. Heeft een goed probleemoplossend vermogen opgebouwd en is in staat om adequaat informatie aan patiënt en diens omgeving over te dragen. Kan samenwerken met andere zorgverleners rondom de patiënt en kent zijn eigen beperkingen. Specifieke leerdoelen: Analyseren van problemen door huisarts en andere specialisten verwezen. De indicaties van aanvullende onderzoeken (laboratorium, endoscopieën, radiologische en functieonderzoeken) leren kennen en interpreteren. Daarnaast verwerven de aios specifieke deskundigheid in de behandeling en begeleiding van patiënten met chronische ziekten. De aios moet besluiten kunnen nemen in beperkte tijd en op basis van eenvoudige technieken. Kunnen beoordelen wanneer de behandeling weer aan de verwijzer kan worden overgedragen, middels een brief. De aios heeft hierbij met name in de laatste fase van de opleiding meer zelfstandigheid. LEERMIDDELEN Voor- en nabespreking casuïstiek, zelfstudie, bespreken video-opnamen van policontacten met supervisor, besprekingen radiologie en nucleaire geneeskunde en oncologiebespreking.. Bijwonen van de structurele locale, regionale en landelijke onderwijsbijeenkomsten, alsmede discipline overstijgend onderwijs. VAARDIGHEDEN - Urethrocystoscopie - Echografie prostaat en nieren - Inbrengen transurethrale catheters en inbrengen en wisselen suprapubische catheters TOETSEN - KPB overdracht (voorbereiden poli) - KPB algemeen * - KPB brieven - Fiattering statusvoering - KPB probleempatiënt bespreking / CAT / PA-bespreking - Participatie bespreking met nucleaire geneeskundige/radiologie - Participatie cursorisch onderwijs - Certificaten discipline overstijgend onderwijs - Resultaat kennistoets * Tweemaal wordt de aios gevraagd een dagdeel van zijn poli middels apparatuur van het Leerhuis vast te leggen. Hieruit kiest hij zijn beste en slechtste contact om te bespreken met de supervisor, middels een KPB. 21

22 - Certificaat deelname wetenschappelijke vereniging - Voortgangsgesprekken met supervisor en halfjaarlijks met (plv) opleider Verplicht tijdens deze stage - Participatie urologische besprekingen KPB verdeelt over de verschillende competenties, waaronder 2 mbv een video-opname - 1x CAT of 1x referaat of 1x probleempatiëntbespreking. WERKINDELING Per week minimaal 2 dagdelen polikliniek. Voor een nieuwe patiënt wordt 45 minuten en voor een controle patiënt 15 minuten ingeroosterd. Poliklinische patiënten worden in de eerste fase voor en na besproken, gedurende de verdere opleiding alleen de nieuwe patiënten. Bij problemen is er uiteraard direct overleg mogelijk met supervisor. 22

23 Poliklinische operatiekamer Plaats: Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch. Locatie: Groot Ziekengasthuis Duur: een dagdeel per week gedurende gehele opleiding met een equivalent van 6 maanden. Aan het begin van de opleiding urologie een intensief traject van 3 maanden Begeleider: superviserende uroloog LEERDOELEN Algemene leerdoelen De aios leert specifieke behandelingen en diagnostische vaardigheden uit te voeren. Specifieke leerdoelen Na aanvang van de opleiding start de aios met een dagdeel POK, hetgeen gedurende de rest van de opleiding gehandhaafd blijft. Aan de orde komen kleine operatieve verrichtingen zoals vasectomie, circumcisio, frenulumplastiek en prostaatbiopsie. LEERMIDDELEN Onderzoek en behandeling mbv diverse technieken. Voor- en nabespreking casuïstiek, zelfstudie. TOETSEN - OSATS - KPB probleempatiënt bespreking / CAT - Participatie landelijk onderwijs Verplicht tijdens deze stage OSATS verdeelt over de verschillende verrichtingen - 1 x CAT of 1 x referaat of 1 x probleempatientbespreking. WERKWIJZE Er is een dagelijkse supervisie, waarbij de urologen in een vast schema van ieder een vaste ochtend de supervisie hebben, de aios begeleiden en eigen ingrepen kunnen doen. 23

24 Operatiekamer Plaats: Locatie: Duur: Begeleider: Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch. Groot Ziekengasthuis twee a drie dagdelen per week gedurende gehele opleiding. superviserende uroloog LEERDOELEN Algemene leerdoelen: De aios leert specifieke operatieve behandelingen en diagnostische vaardigheden uit te voeren. LEERMIDDELEN Onderzoek en behandeling mbv diverse technieken. Voor- en nabespreking casuïstiek, zelfstudie. TOETSEN - OSATS - Documentatie - operatieverslag - Correcties brieven en briefbeoordelingen - KPB probleempatiënt bespreking / CAT - Participatie skillsonderwijs Verplicht tijdens deze stage OSATS verdeelt over de verschillende verrichtingen - 1 x CAT of 1 x referaat of 1 x probleempatientbespreking. WERKWIJZE Er is een dagelijkse supervisie, waarbij de urologen de aios begeleiden en eigen ingrepen kunnen doen. 24

25 Consulten Plaats: Locatie: Begeleiders: Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch Groot Ziekengasthuis alle urologen De aios kan vanaf jaar 3 consulten verrichten. LEERDOELEN Algemene leerdoelen: Tijdens deze stage leert de aios op adequate en efficiënte wijze adviezen te geven, in samenspraak met de aanvrager over urologische vraagstellingen bij patiënten die niet op de eigen verpleegafdeling behandeld worden. Specifieke leerdoelen: Na lezen vraagstelling en eventuele navraag ter verduidelijking, wordt na inzage van de klinische gegevens, anamnese en lichamelijk onderzoek verricht, om een plan van aanpak te maken. Daarbij worden adviezen geven voor aanvullende diagnostiek en voorlopig beleid. In een latere fase worden de resultaten hiervan beoordeeld, om te besluiten tot afronden van het consult of inzetten van een medebehandeling of overname patiënt. Organisatie van de werkzaamheden is hierbij van groot belang evenals samenwerking met de andere zorgverleners op de consultafdeling. LEERMIDDELEN - overdracht - röntgenbespreking - statusvoering - gesprek met patiënten en familie - omgang met co-assistenten - Ontslagbrieven bijzondere pathologie Daarnaast de diverse onderwijsmomenten en overlegsituaties: - bedside teaching - referaat en CAT, probleempatiëntbespreking - Onderwijs lokaal ( probleempatiëntbespreking) - Landelijk onderwijs conform leerjaar - Kennistoets (indien in periode valt) - Per jaar deelname aan 1 thema in het kader van Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) georganiseerd door: het Leerhuis, Brabant Medical School PAOG Nijmegen. - Bijeenkomsten wetenschappelijke vereniging; minimaal 1 dag per jaar 25

26 TOETSEN - KPB probleempatiënt bespreking / CAT - Correcties consultformulier - Fiattering status - Participatie onderwijs / probleempatiëntbespreking - Certificaten discipline overstijgend onderwijs. - Voortgangsgesprekken. - Eventueel kennistoets Verplicht tijdens deze stage: - Gesprekken supervisor - Participatie urologische bespreking KPB verdeelt over de verschillende competenties. - 1 x CAT of 1 x referaat of 1 x probleempatiëntbespreking. WERKWIJZE Hoe te handelen Maak met de afdelingen duidelijk afspraken wanneer je langs komt voor de consulten, dit voorkomt veel onnodige telefoontjes. Consulten worden opgestuurd naar het secretariaat. De status wordt er bij gezocht en klaar gelegd voor de consulent. Van bekende patiënten doorschrijven in de klinische status. Van onbekende patiënten nieuwe urologie status maken. Op consultvel voor aanvragend specialist, kort de bevindingen en het vervolgplan. N.B.: van elke patiënt moet dus een status geschreven worden. Supervisie Deze wordt bij toerbeurt gedaan door een van de urologen. Spoedaanvragen Bij een spoedconsult dient de aanvrager zelf contact op te nemen met de consulten-arts. Bij bekende patiënt status opvragen op secretariaat. Na afsluiten consult Eventueel brief dicteren in overleg supervisor. Status zelf meenemen en in consultenkast leggen of via afdelingssecretaresse retour. Wanneer geen brief gedicteerd wordt: consult antwoordformulier in consultenkast op secretariaat maatschap interne geneeskunde bij postvakjes. 26

27 Portfolio Inleiding Overeenkomstig de richtlijnen is de aios verplicht een verzameling bij te houden van documenten waarin op systematische wijze de voortgang in de opleiding wordt gedocumenteerd. Het portfolio en het voortgangsgesprek hangen nauw met elkaar samen. Het portfolio levert de informatie op basis waarvan het voortgangsgesprek wordt gevoerd. Daarmee vormen zij een leidraad in de opleiding. Het portfolio is een verzameling van informatiebronnen en beoordelingsgegevens op basis waarvan leerdoelen geformuleerd kunnen worden en reflectie op het functioneren van de aios door zichzelf en anderen kan plaatsvinden. Tevens worden verplichte onderdelen hierin afgetekend en toetsuitslagen verzameld. Aan het eind is een schema opgenomen dat laat zien wat er op welk moment in de opleiding minimaal in het portfolio opgenomen moet zijn. Daarin is tevens een overzicht opgenomen met de minimale toetsing gedurende de opleiding. Het portfolio van de aios omvat ten minste de volgende onderdelen: - een individueel opleidingsplan (IOP) inclusief opleidingsschema - reflectieverslagen - de documenten ten behoeve van de toetsing / beoordeling van de aios (KPB, OSATS, verslagen voortgangs- en beoordelingsgesprekken etc.) - stagebeoordelingen - de gehouden voordrachten en/of referaten - de gepubliceerde artikelen - de gevolgde cursussen, inclusief certificaten - deelname certificaten regionale en landelijke onderwijsdagen Individueel opleidingsplan vs opleidingsschema Bij aanvang van de opleiding stelt de aios in samenspraak met de opleider een individueel opleidingsplan (IOP) op. In een begeleidend opleidingsschema worden de verschillende stages in een tijdpad aangegeven (zie overzicht opleiding JBZ). Daarnaast zijn in het IOP de individuele leerdoelen van de aios opgenomen. De inbreng van de aios in het individueel opleidingsplan (IOP) De aios dient over zijn ontwikkeling te reflecteren. Dit kan enerzijds aan de hand van de gekregen feedback (KPB, OSATS, 360 graden feedback), maar daarnaast is het noodzakelijk dat de aios bijhoudt welke ervaringen aan de ontwikkeling van de competenties van een bepaald thema gedurende de stages hebben bijgedragen. De doorgemaakte ontwikkelingen dienen in een individueel opleidingsplan (IOP) bijgehouden te worden. Hierin dient de aios per stage aan te tekenen hoe er aan een thema is gewerkt: bijvoorbeeld welk soort patiënten of pathologie er is gezien, wat er is geleerd en hoe dit is ervaren. Naast de toetsingsverslagen (KPB, OSATS etc.) reflecteert de aios middels het IOP over de vorderingen in de opleiding en bespreekt dit met de opleider tijdens de voortgangsgesprekken. De aios is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn eigen portfolio. Zoals eerder gezegd is het portfolio een middel om tot een gefundeerd oordeel te komen, het is geen doel op zich. Daarom 27

28 zijn slechts minimumeisen opgesteld waaraan de inhoud van het portfolio moet voldoen Naar eigen wens en noodzaak kan de opleider dit (laten) uitbreiden. Overzicht opleidingsactiviteiten voor een individuele aios Overzicht individuele begeleiding individuele aios tijdens zijn opleiding Onderstaande figuur geeft de globale structuur weer van de begeleiding van de individuele aios gedurende zijn opleiding urologie. Kennismakingsgesprek met de opleider IOP Bespreken: - CV - Opleidingstructuur - Modelinstructie aios - Opleidingsschema - Leerdoelen voor de komende periode - Thema s - Toetsing (KPB, OSATS etc.) Tijdens introductiegesprek afspreken: - Leerdoelen b. - Overzicht Thema s van het - Toetsing Opleidingsactiviteiten - Stage KPB s/osats - CAT - Uitvoering taken thema s - Onderwijs - Referaat etc. Voortgangsgesprek (tenminste elk half jaar) bespreken: - KPB s (waaronder KPB van Critical incidents/complicaties) - Verrichtingen OSATS - Briefbeoordelingen - Reflectiegesprek - Leerklimaat - Dynamisch CV: - cursussen - voordrachten - publicaties - etc. - Afspreken: - Leerdoelen - Thema s - Toetsing - IOP - bijstelling - Toekomst 28

29 Het maken van een curriculum vitae Doel Curriculum vitae volgens vast stramien, zodat voor iedereen een snel te bekijken overzicht ontstaat. Wanneer De aios werkt het CV bij voorafgaand aan elk voortgangsgesprek en geschiktheidsbeoordeling. Werkwijze Opbouw van CV: Statisch deel (voornamelijk): - Algemeen - Opleiding en diploma s - Werkervaring Dynamisch deel: - Cursussen - Voordrachten - Publicaties - Lidmaatschappen, nevenactiviteiten, interesses Aandachtspunten Het dynamische deel wordt voor elk gesprek bijgewerkt door de aios. 29

30 Het maken van een Individueel Opleidings Plan (IOP) Zie formulier IOP Doel Overzicht over het opleidingsniveau van de aios en het beloop hiervan. Concrete beschrijving van (persoonlijke) leerdoelen. Wanneer De aios vult dit in voor elk voortgangsgesprek en vult dit aan na het voortgangsgesprek. Werkwijze De aios blikt gestructureerd terug op zijn functioneren gedurende de afgelopen periode van 3 of 6 maanden, met name voor wat betreft zijn niveau van functioneren op de 7 verschillende competentiegebieden. Daarbij wordt de informatie gebruikt van de themakaarten, de toetsmomenten gedurende die periode en bewijsmaterialen dat is vergaard in de afgelopen periode (gevolgde cursussen, gegeven presentaties e.d.). De aios analyseert deze gegevens en schrijft zijn bevindingen op in het IOP formulier. Aandachtspunten - Wat waren de afspraken bij het vorige gesprek? - In hoeverre zijn de afspraken geëffectueerd? - Hoe kijkt de aios nu terug op de afgelopen 3-6 maanden? - Welke sterkte-zwakte analyse wordt nu gegeven en op basis van welk bewijs (bijv. worden alle competenties in de analyse betrokken; worden uitspraken gedaan die voortvloeien uit de verzamelde bewijsmaterialen; worden activiteiten genoemd die bijdragen tot het verbeteren van het functioneren voor wat betreft de zwakke punten dan wel het verder ontwikkelen van de sterke punten). - Welke afspraken dienen gemaakt te worden tot het volgende voortgangsgesprek. - Maak de afspraken zo specifiek mogelijk, haalbaar binnen een bepaalde tijdsperiode en toetsbaar. 30

31 Het voeren van een introductiegesprek Doel Afspraken te maken tussen de aios en opleider over wederzijdse verwachtingen ten aanzien van het functioneren op de afdeling. Wanneer Bij de start van de opleiding. Werkwijze Afgesproken wordt, afhankelijk van de voorgeschiedenis van de aios, welke (onderdelen van) thema s in de komende periode aan bod zullen komen en getoetst zullen gaan worden. De algemene richtlijn is dat tenminste 3 tot maximaal 6 (onderdelen van) thema s per half opleidingsjaar getoetst worden. Ook het aantal Korte Praktijk Beoordelingen en brief beoordelingen wordt afgesproken. Richtlijn is dat per aios per maand één KPB en één briefbeoordeling wordt afgenomen tot een totaal van 6-10 KPB s en 10 briefbeoordelingen per aios/ jaar. Daarnaast zal regelmatig een OSATS afgenomen worden met een gemiddelde van 6-10 per jaar, mede afhankelijk van de vorderingen. De aios en opleider bewaken beide of er tijdens de komende periode ook nog andere beoordelingen dienen te worden gegeven (360 o feedback, CAT s, vaardigheidstoetsen etc.). Aandachtspunten introductiegesprek - Wat waren de sterke en zwakke punten van de aios in de voorafgaande periode. - Wat zijn de leerdoelen van de aios in deze periode. - Wat kan de aios leren in komende periode. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan medisch handelen, maar ook aan andere competenties als communicatie, samenwerking en organisatie. - Afspraken over welke thema s worden getoetst. - Afspraken over hoeveel KPB s worden afgenomen. Ook worden afspraken gemaakt over het inhoudelijk domein waar de KPB s over gaan. - Afspraken over hoeveel briefbeoordelingen zullen worden afgenomen. - Afspraken over het eventueel gebruik van andere beoordelingsinstrumenten tijdens de stage. Tijdstip van eerstkomend voortgangsgesprek. - Alle gebruikte formulieren van de introductiegesprekken dienen te worden opgenomen in het portfolio. 31

Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Interne Geneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Interne geneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis 2010 2 Inleiding Dit document betreft het Opleidingsplan van het Jeroen

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Jeroen Bosch ziekenhuis Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie 1 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot gynaecoloog

Nadere informatie

OPLEIDINGS- PLAN SPOEDEISENDE GENEESKUNDE

OPLEIDINGS- PLAN SPOEDEISENDE GENEESKUNDE OPLEIDINGS- PLAN SPOEDEISENDE GENEESKUNDE 013 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot Spoedeisende Hulp arts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in s- Hertogenbosch. Dit opleidingsplan is een

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Inleiding Dit document betreft het Lokale OpleidingsPlan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) afdeling anesthesiologie. Het plan bestaat uit drie delen. In deel A

Nadere informatie

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist 2.2 specialismegebonden

Nadere informatie

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland Neuron Neurologie Opleidingsplan Nederland Inhoud Deel 1 Opleidingsplan neurologie Voorwoord 5 1 Inleiding, profiel en werkterrein van 9 het specialisme neurologie 2 Competentieprofiel van de neuroloog

Nadere informatie

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht Versie Januari 2015 I N H O U D Eindredactie opleidingsplan

Nadere informatie

De opleidingsgroep vindt het belangrijk om betrokken en kritische specialisten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel

De opleidingsgroep vindt het belangrijk om betrokken en kritische specialisten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel Psychiatrie Opleider: Dr. A.C.M. Vergouwen Algemeen De A opleiding Psychiatrie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis leidt psychiaters op conform de daarvoor geldende opleidingseisen. Daarnaast echter

Nadere informatie

Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde. Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis

Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde. Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis Opleidingsbeleid Tolbrug Lokaal Opleidingsplan revalidatiegeneeskunde Revalidatiecentrum Tolbrug Colofon

Nadere informatie

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Eindtermen voor de opleiding tot Maag-Darm-Leverarts Rapport in opdracht van het Concilium Gastroenterologicum Neerlandicum, april 2008 1 2 VOORWOORD De

Nadere informatie

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak Opleidingsplan 2009 Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Eén team, een taak Inhoud Redactie- en commissieleden 4 Leeswijzer 6 Hoofdstukken 1. Inleiding 8 2. Profiel interne

Nadere informatie

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Centrum

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE. Versie: mei 2008

OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE. Versie: mei 2008 OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE Versie: mei 2008 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 DEEL I ST RUCTUUR, INHOUD EN VORMGEVING VAN DE OPLEIDING TOT LONGARTS... 7 1. Beschrijving van

Nadere informatie

[ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ]

[ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ] [ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ] Parels van de opleiding Revalidatiegeneeskunde Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door: Colofon Parels

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS. Concilium Chirurgicum

INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS. Concilium Chirurgicum INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS Concilium Chirurgicum April 2015 1 INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS Inhoudsopgave Begrippenlijst... 3 A. Algemene bepalingen... 4 A1 Visitaties... 4 A2

Nadere informatie

Opleiding Gynaecologie Verloskunde

Opleiding Gynaecologie Verloskunde Opleiding Gynaecologie Verloskunde Opleider:Prof. dr. F. Scheele Algemeen In samenwerking met VUmc en met AMC worden gynaecologen opgeleid. Naast een drukke algemene praktijk met veel 2 e lijn verloskunde

Nadere informatie

Taakherschikking in het hart van de zorg

Taakherschikking in het hart van de zorg Taakherschikking in het hart van de zorg Consensusdocument allied professionals binnen de cardiologie Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Taakherschikking in het hart van de zorg NVVC, Werkgroep Allied

Nadere informatie

CORONA. Opleidingsplan Radiologie. Gefuseerde opleiding Radiologie en Nucleaire geneeskunde

CORONA. Opleidingsplan Radiologie. Gefuseerde opleiding Radiologie en Nucleaire geneeskunde CORONA Opleidingsplan Radiologie Gefuseerde opleiding Radiologie en Nucleaire geneeskunde Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 4 2 INLEIDING 6 2.1 OPLEIDINGSDUUR 5 JAAR... 6 2.2 POSITIE VAN DE NUCLEAIRE GENEESKUNDE

Nadere informatie

Opleidingsplan Maart 2012

Opleidingsplan Maart 2012 Opleidingsplan Maart 2012 Adres Telefoon e OZW-gebouw, 9 etage De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam 020 444 83 78 Barend van Duin, onderwijscoördinator Januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Introductie...

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

KLINISCH BIOCHEMISCH GENETICUS

KLINISCH BIOCHEMISCH GENETICUS KLINISCH BIOCHEMISCH GENETICUS Het Opleidingsplan LABORATORIUMSPECIALIST KLINISCHE GENETICA 2011 1 METABOLE ZIEKTEN Het Opleidingsplan Laboratoriumspecialist Klinische genetica Klinisch Biochemisch Geneticus

Nadere informatie

Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening

Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening april 2014 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Rotterdam Hogeschool Utrecht Projectleider: Mevrouw B. Visser, MSc

Nadere informatie

Denken, doen en delen

Denken, doen en delen NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra voor onderwijs & opleiding Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN ORTHOPEDIE

OPLEIDINGSPLAN ORTHOPEDIE OPLEIDINGSPLAN ORTHOPEDIE Augustus 2010 Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) Inhoudsopgave Deel I: Opleidingsplan 1. Inleiding 05 2. Profiel van het specialisme orthopedie 07 2.1 Wat is Orthopedie?

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde INFORMATIE VOOR AIOS afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde GERION Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Tel. 020-4448237 INFORMATIE VOOR AIOS OUDERENGENEESKUNDE (tweeëntwintigste versie

Nadere informatie

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG december 2010 Inhoud Inleiding 5 Aandachtspunt 1: Besluitvorming over deelname aan de masteropleiding PA:

Nadere informatie

Opleiding Psychiatrie AMC Deel I: Lokaal Opleidingsplan

Opleiding Psychiatrie AMC Deel I: Lokaal Opleidingsplan Opleiding Psychiatrie AMC Deel I: Lokaal Opleidingsplan Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam In het kader van het project Modernisering Medisch Specialistische Opleidingen Doc: Locaal

Nadere informatie

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Leren en DOCeren Uitgangspunten voor discipline overstijgende cursussen in de medisch specialistische vervolgopleidingen Leren en DOCeren Uitgangspunten

Nadere informatie

Inzendingen Opleidingsprijs 2015 (via bladwijzer komt u bij de betreffende ziekenhuizen)

Inzendingen Opleidingsprijs 2015 (via bladwijzer komt u bij de betreffende ziekenhuizen) Inzendingen Opleidingsprijs 2015 (via bladwijzer komt u bij de betreffende ziekenhuizen) Ziekenhuis Initiatief Contact adres Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam Peer to Peer t.k.klooker@amc.uva.nl

Nadere informatie