Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda"

Transcriptie

1 Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda

2 Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist 2.2 specialismegebonden competenties van de chirurg 3 de opleiding heelkunde in het GHZ 3.1 opleidingsgroep 3.2 opbouw van de opleiding opleidingsinhoud: de thema s opleidingsinhoud: de activiteiten toetsing ijking 4 stages 4.1 SEH 4.2 zaal 4.3 intensive Care (ICU) 4.4 gastro-intestinale en oncologische chirurgie basis traumatologie basis vaatchirurgie basis gastro-intestinale en oncologische chirurgie basis traumatologie basis vaatchirurgie basis differentiatie chirurgische oncologie 4.11 differentiatie traumatologie 4.13 dienst tabel 1: tabel 2: tabel 3: tabel 4: tabel 5: tabel 6: schema opleiding matrix thema, verantwoordelijke en kennis toetsing GHZ verplicht cursorisch onderwijs en andere niet-patiënt gebonden activiteiten opleiding heelkunde (landelijk, regionaal en lokaal) matrix thema en onderwijzen eindtermen Competenties (naast Medisch Handelen) per fase de verrichtingen voor bepaling competentieniveau D en E voor wat betreft de vaardigheden in het GHZ bijlage 1: Introductie portfolio en structuur Individueel OpleidingsPlan (IOP) GHZ bijlage 2: lokaal modulair cursorisch onderwijs en ander niet-patiëntgebonden onderwijs in GHZ bijlage 3: koppeling Typisch Klinische Situatie, thema en leermiddel (werkplek) bijlage 4: document Specifieke Taken en Verplichtingen Opleidingsgroep Heelkunde GHZ 2

3 1 Voorwoord De medische vervolgopleidingen zijn in beweging. Door het nieuwe kaderbesluit per 1 januari 2011 en besluiten van de diverse medische specialismen geeft het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) uitvoering en nadere invulling aan het kabinetsstandpunt over de vernieuwing van beroepen- en opleidingenstructuur in de gezondheidszorg (voor kaderbesluit en besluit heelkunde zie GHZ-intern serviceloket chirurgie). In het Projectplan Modernisering Specialisten Opleidingen zijn doelstellingen geformuleerd over de inhoud en vorm van de moderne opleiding, zoals een flexibel en transparant curriculum, de beschrijving van specialisme gebonden competenties als uitwerking van de algemene competenties en de invoering van gestructureerd cursorisch onderwijs. Ook de verdere opleidersprofessionalisering wordt genoemd. Daarnaast zou in de moderne opleiding duidelijk moeten zijn waarop en hoe een aios getoetst wordt. Deze doelstelling heeft geleid tot de invoering van een integrale toetsings- en beoordelingsregeling met een modern instrumentarium, zoals de kennistoets, de korte praktijk-beoordeling en het portfolio. Als onderdeel van de modernisering is voor elk van de specialismen ressorterend onder het CCMS per wetenschappelijke vereniging een landelijk opleidingsplan ontwikkeld waarin de in het Projectplan Modernisering Specialisten Opleidingen gestelde kaders zijn uitgewerkt. Voor de chirurgie is dit het plan Scherp (Structuur Curriculum Heelkunde voor Reflectieve Professionals) (voor het landelijk opleidingsplan Scherp zie GHZ-intern serviceloket chirurgie). Het voorliggend document Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda geeft nadere invulling aan de opleiding heelkunde in het Groene Hart ziekenhuis. N.B.: Het OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda is dynamisch; voor het laatste lokale opleidingsplan zie GHZ-intern serviceloket chirurgie. Dr. R.F. Schmitz, opleider F.M. van der Linden, plaatsvervangend opleider Gouda, april

4 2 De (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde De relevante (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde zijn beschreven in: - Kaderbesluit CCMS (Centraal College Medische Specialismen) - Besluit heelkunde - Landelijke Opleidingsplan Heelkunde Scherp Deze besluiten zijn integraal gepubliceerd op GHZ-intern serviceloket chirurgie. Alle leden van de opleidingsgroep en de aios dienen kennis te nemen van de inhoud. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze kennis zal worden getoetst tijdens een visitatie. De opleiding is gericht op het bereiken van de door de Centraal College Medische Specialismen (CCMS) vastgestelde algemene competenties en specialisme gebonden competenties. (competentie: de bekwaamheid van een medisch specialist om een professionele activiteit in een specifieke authentieke context adequaat uit te voeren door de geïntegreerde aanwezigheid van kennis, inzichten, vaardigheden, attitude, persoonskenmerken of eigenschappen). De voortgang van het verwerven van de competenties vindt zijn weerslag in de vormen van toetsing die in het portfolio van de aios worden opgeslagen (in het GHZ wordt gebruik gemaakt van het digitale portfolio Vrest en een papieren Individueel OpleidingsPlan (IOP); zie bijlage 1). Het portfolio en IOP worden gebruikt voor de (zelf)evaluatie van de aios en vormt de basis voor de voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de opleider. (Vrest: Digitaal Competentie Portfolio Platform (DCPF Platform). Op dit platform kan de health care professional de eigen competenties beheren en inzichtelijk maken aan derden). 2.1 De algemene competenties van een medisch specialist zijn de volgende: a. ten aanzien van medisch handelen: i. De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied; ii. De specialist past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van het vakgebied goed en waar mogelijk evidence based toe; iii. De specialist levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg; iv. De specialist vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe; b. ten aanzien van communicatie: i. De specialist bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op; ii. De specialist luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante patiëntinformatie; iii. De specialist bespreekt medische informatie goed met patiënten en desgewenst familie; iv. De specialist doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over een patiëntencasus; c. ten aanzien van samenwerking: i. De specialist overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners; ii. De specialist verwijst adequaat; iii. De specialist levert effectief intercollegiaal consult; iv. De specialist draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg; d. ten aanzien van kennis en wetenschap: i. De specialist beschouwt medische informatie kritisch; ii. De specialist bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke vakkennis; iii. De specialist ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan; iv. De specialist bevordert de deskundigheid van studenten, aios, collegae, patiënten en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg; e. ten aanzien van maatschappelijk handelen: i. De specialist kent en herkent de determinanten van ziekte; ii. De specialist bevordert de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel; iii. De specialist handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen; iv. De specialist treedt adequaat op bij incidenten in de zorg; f. ten aanzien van organisatie: 4

5 i. De specialist organiseert het werk naar een balans in patiëntenzorg en persoonlijke ontwikkeling; ii. De specialist werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheidszorgorganisatie; iii. De specialist besteedt de beschikbare middelen voor de patiëntenzorg verantwoord; iv. De specialist gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg, en voor bij- en nascholing; g. ten aanzien van professionaliteit: i. De specialist levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze; ii. De specialist vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag; iii. De specialist kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen; iv. De specialist oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep. 2.2 De specialismegebonden competenties van de chirurg zijn de volgende: a. ten aanzien van medisch handelen: i. De chirurg bezit adequate kennis, vaardigheden en gedrag om de diagnostiek en behandeling van die aangeboren en verworven aandoeningen van organen en orgaansystemen, weke delen en bewegingsapparaat, die door hun aard doorgaans een interventie vereisen dan wel in enige fase zouden kunnen vereisen, uit te voeren; ii. De chirurg past deze kennis en kunde zo mogelijk evidence based, effectief en ethisch verantwoord toe; iii. De chirurg is in het bijzonder bekwaam in het verrichten van operaties, waarin zijn technische vaardigheid naar voren komt; iv. De chirurg combineert deze bekwaamheid met specifieke eigenschappen, die het optimaal functioneren als chirurg in de operatiekamer, op de spoedeisende hulp en op andere plaatsen mogelijk maken; b. ten aanzien van communicatie: i. De chirurg kan zich voor het goede verstaan van de patiënt inleven in diens vragen, cultuur en levensomstandigheden, maar weet de eigen gevoelens en waarden te onderkennen en deze te scheiden van die van patiënt; ii. De chirurg is in staat om een effectieve communicatie met de patiënt en andere healthcare professionals te onderhouden; iii. De chirurg bespreekt medische informatie met de patiënt en eventueel met diens familie en legt deze volgens geldende normen vast; c. ten aanzien van samenwerking: i. De chirurg is een breed opgeleide teamspeler die in staat is zich te concentreren op de hoofdlijnen; Hij is bij uitstek geschikt om bij multidisciplinaire zorg de leidende rol op zich te nemen; ii. De chirurg is uitstekend in staat om doelmatig en efficiënt met collegae en andere zorgverleners te overleggen; iii. De chirurg kent de grenzen van eigen specialisme en verwijst dientengevolge adequaat; iv. De chirurg is in de operatiekamer en op andere plaatsen waar chirurgische expertise wordt gevraagd in staat om optimaal in het team te functioneren en desgewenst leiding te geven; v. De chirurg is bij uitstek een teamspeler; e. ten aanzien van kennis en wetenschap: i. De chirurg is op de hoogte van de state of the art van het eigen vakgebied waardoor hij in staat is medische zorg op een kwalitatief hoog niveau te leveren; ii. De chirurg benut relevante kennisbronnen efficiënt en effectief; iii. De chirurg onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan; iv. De chirurg deelt zijn kennis met collegae, aios, studenten en andere betrokkenen in de gezondheidszorg; f. ten aanzien van maatschappelijk handelen: 5

6 i. De chirurg is zich bewust van zijn rol als behartiger van het belang van de volksgezondheid in brede zin. Hij beseft zich dat deze belangenbehartiging een essentieel onderdeel is van het bevorderen van de gezondheid op het niveau van patiënt, praktijk en gemeenschap; ii. De chirurg is zich bewust van de mogelijke consequenties van zijn eigen handelen in het algemeen en bij de introductie van nieuwe technieken in het bijzonder; iii. De chirurg realiseert zich dat complicaties kunnen optreden, zal proberen deze zoveel mogelijk te voorkomen en indien deze toch optreden hier op adequate wijze mee om gaan; iv. De chirurg hanteert patiëntveiligheid als leidend thema bij zijn handelen; v. De chirurg handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen; vi. De chirurg treedt adequaat op bij incidenten in de zorg en neemt daarbij een leidende rol aan; g. ten aanzien van organisatie: i. De chirurg werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheidszorgorganisatie en besteedt de beschikbare middelen voor patiëntenzorg verantwoord; ii. De chirurg heeft een centrale en coördinerende rol bij het nemen van dagelijkse beslissingen over taken, beleid, medewerkers en middelen, noodzakelijk om hoog kwalitatieve individuele zorg te leveren en in bredere context een substantiële bijdrage te leveren aan praktijkorganisaties en het gezondheidszorgsysteem; iii. De chirurg is in staat om zijn rol op efficiënte en effectieve wijze te realiseren waarbij hij een goede balans vindt tussen patiëntenzorg en persoonlijke ontwikkeling; h. ten aanzien van professionaliteit: i. De chirurg bewaakt en verhoogt de kwaliteit van het eigen werk, dat van de beroepsgroep en van de organisatie waarin hij werkt door de benodigde elementen van kwaliteitssystemen toe te passen; ii. De chirurg neemt in de omgeving waar hij werkzaam is de leiding, omdat de chirurg een van de weinige medische specialisten is met een brede geneeskundige blik op de patiënt en hij zich als geenander beseft dat alleen door uitstekend teamwerk optimale zorg voor de patiënt kan worden geboden; iii. De chirurg heeft een unieke rol in de maatschappij met specifieke kennis, vaardigheden en gedrag die erop gericht zijn de gezondheid en welzijn te verbeteren; iv. De chirurg streeft de hoogst mogelijke normen na in klinische zorg en ethisch gedrag en streeft er tevens naar zijn vakkennis continue te perfectioneren; v. De chirurg komt door middel van morele en ethische argumenten tot het al dan niet instellen of voortzetten van medische interventies en kan dit verantwoorden; vi. De chirurg overziet de complexiteit van de begeleiding van patiënten in hun levenseinde en handelt daarin adequaat; vii. De chirurg kent zijn eigen grenzen en is zich bewust van zijn verantwoordelijkheden; viii. De chirurg staat open voor feedback en vertoont reflectief gedrag; ix. De chirurg realiseert zich dat zijn handelen complicaties kent. Hij gaat daar op een transparante en professionele wijze mee om, realiseert zich de consequenties voor de individuele patiënt maar ook in bredere zin voor de gehele heelkundige discipline en de maatschappij; x. De chirurg weet klachten over de behandeling en/of bejegening bespreekbaar te maken en is in staat om daar met de patiënt en/of bemiddelaar open over te communiceren; xi. De chirurg heeft respect voor de competenties van andere zorgverleners en weet deze op waarde te schatten in de multidisciplinaire behandeling van de patiënt. Binnen de competentie medisch handelen wordt er een onderscheid gemaakt tussen kennis en handelen; immers het is in de heelkunde niet zelden dat de kennis wel aanwezig moet zijn zonder dat de chirurg (in opleiding) over de klinische vaardigheden van de behandeling hoeft te beschikken. Kennis Vaardigheden A beheerst basis feitenkennis voldoende (voor de fase van de opleiding) B kan kennis onder strikte supervisie toepassen C kan onder beperkte supervisie kennis toepassen D past zelfstandig gestructureerd kennis adequaat toe E kan gestructureerd kennis overdragen 6

7 A assisteert adequaat B handelt adequaat onder strenge supervisie C handelt adequaat onder beperkte supervisie D handelt adequaat zonder supervisie E superviseert en onderwijst adequaat 7

8 3. De opleiding heelkunde in het GHZ De strategische doelstelling van het GHZ om een aansprekend opleidingscentrum te zijn voor (para)medische en verpleegkundige opleidingen heeft onder andere geresulteerd in de oprichting van het Landsteiner instituut ter ondersteuning van opleiding en wetenschap. Het GHZ maakt als opleidingsziekenhuis deel uit van de onderwijs- en opleidingsregio van het LUMC (heelkunde; regio 3) en verzorgt (een deel van) de medische opleiding tot cardioloog, chirurg, gynaecoloog, internist, kinderarts, KNO-arts, klinisch chemicus, neuroloog en revalidatiearts. 3.1 De opleidingsgroep In april bestaat de opleidingsgroep heelkunde uit 10 chirurgen (9,4 FTE). Alle chirurgen zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd en hebben (een) aandachtsgebied(en): W.B. van Gent (vaatchirurgie), R.S.L. Liem (traumatologie en en bariatrische chirurgie), F.M. van der Linden (traumatologie, longchirurgie en chirurgie bij kinderen), mw E.M.H. Linthorst (mammachirurgie), Dr R.T. Ottow (maag- darmchirurgie en oncologie), P.M. Schlejen (vaat- en longchirurgie), Dr R.F. Schmitz (maag- darmchirurgie, hoofd/halschirurgie, chirurgie bij kinderen en oncologie), Dr D.J. Swank (traumatologie en bariatrische chirurgie), mw L.N.L Tseng (0,8 FTE; maag- darmchirurgie, hoofd/hals- en bariatrische chirurgie) en Dr E.J. Waasdorp (vaatchirurgie). Specifieke verantwoordelijkheden: P.M. Schlejen: leider Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) en voorzitter maatschap Dr. R.F. Schmitz: opleider en plaatsvervangend RVE-leider F.M. van der Linden: plaatsvervangend opleider en affiliatie coördinator coassistentschapppen, semiartsen en VPC s voor het GHZ De totale opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot chirurg. Organisatie, taken en verantwoordelijkheden Dr. R.F. Schmitz is de opleider vanaf oktober 2010 en geeft leiding aan de opleidingsgroep. Hij is primair verantwoordelijk voor alle zaken die de opleiding betreffen: - aannemen van aio s (volgens CAO en rechtspositieregeling GHZ inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden) - introductie gesprek bij aanvang opleiding op de afdeling (bespreking modelinstructie a(n)ios en portfolio) - stage rooster cq individueel opleidingsplan aios - eerst verantwoordelijke en aanspreekpunt bij problemen van aios betreffende de opleiding - coördinatie wetenschappelijk onderzoek van de aios (samen met Dr. E.J. Waasdorp) - begeleidt aios bij het verrichten van onderzoek en schrijven van een artikel. - stuurt de opleidinggroep aan en bewaakt het nakomen van afspraken gemaakt in het lokaal opleidingsplan - onderhoudt de contacten met regionale en landelijke gremia betreffende de opleiding - lid centrale opleidingscommissie GHZ - voorzitter opleidersvergaderingen met de leden van de opleidingsgroep - aanpassen en aanzet tot implementeren van het Lokale OpleidingsPlan - ontwikkelen en implementeren van nieuwe kwaliteitsinstrumenten, ter verdere verbetering opleiding - samenstelling onderwijsrooster (samen met dr E.J. Waasdorp) - monitoren en bijhouden van de voortgang van de opleiding van de individuele aios door: o controle portfolio s aios o houden van voortgangsgesprekken en toetsingsmomenten cf regelgeving CCMS/RGS - aanvragen en voorbereiden van de opleidingsvisitatie F.M. van der Linden, plaatsvervangend opleider, neemt de verantwoordelijkheid van de opleider over waar deze niet in staat is deze in te vullen door afwezigheid of ziekte. Tevens heeft de plaatsvervangend opleider afwisselend met de opleider een taak om voortgangsgesprekken met de aios te houden op basis van zelfreflectie. Voorts: 8

9 - aannemen van anio s (volgens CAO en rechtspositieregeling GHZ inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden) - introductie gesprek bij start klinische werkzaamheden (bespreking modelinstructie a(n)ios en portfolio) De leden van de opleidingsgroep superviseren de aios bij (poli) klinische activiteiten en nemen actief deel aan overdrachten en onderwijsmomenten. Hiertoe volgen zij onder meer het Teach the Teachers nascholingsprogramma s. De opleidingsgroep bewaakt de (individuele) medisch-inhoudelijke en professionele voortgang van de aios en begeleiden hem/haar tijdens de gehele opleiding. De stagebegeleider wordt door de opleider betrokken bij de beoordelingen en toetsmomenten van de aios. Bovendien streven alle leden van de opleidingsgroep naar een positieve opleidingscultuur van laagdrempelig, horizontaal overleg tussen aios en henzelf, waarin over en weer feedback kan worden gegeven. De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor het implementeren en bewaken van het lokale opleidingsplan. Dit opleidingsplan is afgeleid van het landelijk opleidingsplan van de opleiding tot tot chirurg. Het voldoet aan de daarin gestelde eisen en aan de regelgeving met betrekking tot het specialisme heelkunde (voor kaderbesluit, besluit heelkunde en opleidingsplan heelkunde Scherp zie GHZ-intern serviceloket chirurgie). 3.2 Opbouw van de opleiding De opleiding heelkunde bestaat uit de verplichte onderdelen: (1) vier jaar heelkunde (algemeen) gevolgd door (2) twee jaar heelkunde (differentiatie). Ad 1. vier jaar heelkunde (algemeen) In het GHZ bestaat de eerste twee jaar uit de volgende verplichte onderdelen (stages): SEH (maximaal vier maanden), intensive care (ICU; 4 maanden) en een zaalstage (maximaal 4 maanden). Voorts onderdelen algemene heelkunde volgens de thema s uit het landelijk opleidingsplan heelkunde Scherp ingedeeld met nadruk op vaatchirurgische of gastro-intestinale en oncologische of traumatologische aspecten (in het vervolg aangeduid als respectievelijk stage vaatchirurgie basis 1 en 2, stage GE-oncologie basis 1 en 2 en stage traumatologie basis 1 en 2; duur: ieder 4 maanden) *. Er wordt gestreefd om de Stages SEH, zaal en traumatologie basis 1 in het eerste jaar te laten plaatsvinden en IC-stage in het tweede jaar. Ad 2. twee jaar heelkunde (differentiatie) Dit onderdeel van de zesjarige opleiding heelkunde kent de volgende differentiaties ieder van 2 jaar: gastro-intestinale chirurgie, traumatologie, vaatchirurgie, kinderchirurgie en chirurgische oncologie. In het GHZ worden de differentiaties vaatchirurgie en kinderchirurgie niet aangeboden. Voorts is er de functie van klinisch planner. (Voor schema opleiding zie tabel 1) In regio 3 wordt in de regel gekozen voor een standaard schema met 2 jaar academisch en 4 jaar perifeer. Deze keuze is gemaakt om aios voldoende exposure aan heelkundige klinische zorg te bieden, waarbij rekening is gehouden dat het volume perifeer groter is dan academisch. Het perifere deel wordt dan ook gekenmerkt door de nadruk op patiëntenzorg met veel directe patiëntencontacten en chirurgische verrichtingen. In de academische fase ligt de nadruk op conceptueel denken bij ingewikkelde problematiek, intensieve begeleiding van de aios en kennismaking met tertiaire zorg. De laatste 2 jaar zijn differentiatiejaren in één van de aandachtsgebieden zoals benoemd in het Besluit heelkunde. In individuele gevallen kan worden afgeweken van dit schema. Bijvoorbeeld kan in de laatste 2 jaar gewisseld worden wanneer dit voor een optimale ontwikkeling in de differentiatiefase wenselijk is. In de differentiatiefase (laatste 2 jaar) kan ook gekozen worden voor 1 jaar perifeer en 1 jaar academisch. Ook kan in overleg besloten worden tot een langere academische fase bijvoorbeeld omdat de aios een specifieke universitaire chirurgische ambitie heeft. Al deze zaken worden besproken in de Regionale OpleidingsCommissie (ROC) vergadering, waar gestreefd wordt naar consensus. * Basis 1: in jaar 1 of 2; basis 2: in jaar 3 of 4 9

10 3.2.1 Opleidingsinhoud: de thema s De opleiding is inhoudelijk opgedeeld in 44 thema s (met aspecten van kennis, vaardigheden en gedrag) waarin de aios zich voldoende dient te bekwamen. Sommige thema s zijn gekoppeld aan stages (blokleren) en andere aan lijnleren (stage overschrijdend bijvoorbeeld diensten en supervisie verpleegafdeling). Voor elk thema is een lid van de opleidingsgroep verantwoordelijk voor het lokale cursorische onderwijs voor dat thema. Eventueel kan voor een specifiek thema door de verantwoordelijke een gastspreker worden uitgenodigd. Het verantwoordelijke lid van de opleidingsgroep heeft een vervanger (naam). De kennis (onderdeel van de competentie medisch handelen) zal door de stagebegeleider worden getoetst in de vorm van een KPB niet-patiënt gebonden (formatief) als theorietoets (in Vrest) (Voor matrix themaverantwoordelijken en kennistoetsing zie tabel 2) Opleidingsinhoud: de activiteiten De opleiding tot chirurg is sterk praktijkgericht en vindt primair plaats op de werkvloer (de leermiddelen: bijvoorbeeld operatiekamer, polikliniek, zaal en -verplichte- besprekingen). Het onderwijs met betrekking tot de thema s is grotendeels gerelateerd aan activiteiten tijdens het dagelijkse werk (opleidingsactiviteiten). Hiermee worden o.a. bedoeld: overdracht, visite (peri-operatieve zorg), operatieve verrichtingen, (spoed)consulten, dienst, klinische planner, trauma opvang, poliklinische spreekuren, patiëntbesprekingen, evidence based medicine besprekingen, radiologiebesprekingen, wetenschapsbesprekingen, pathologie- en obductie-, necrologie-, complicatie- en kwaliteitsbesprekingen, subspecialistische bijeenkomsten, refereeravonden. Bovendien is er naast landelijk/regionaal -veelal verplicht- onderwijs, verplicht lokaal cursorisch onderwijs en andere niet-patiëntgebonden -onderwijsbijeenkomsten. De 44 thema s dienen minimaal eens per twee jaar te worden geagendeerd in het maandprogramma en is primair gericht op die onderdelen in het vak die niet worden onderwezen in de dagelijkse klinische praktijk. (Voor verplicht cursorisch onderwijs opleiding heelkunde (landelijk, regionaal en lokaal) zie tabel 3,4 en bijlage 2) De planning van en met name over de inhoud van de stages vindt plaats in overleg tussen opleider, stagebegeleider en aios. Op die manier is men gezamenlijk regisseur van het leertraject. Bijzondere aandacht dient hierbij uit te gaan naar het individuele leerdoel. Deze individuele leerdoelen worden vastgesteld tijdens het voortgangsgesprek met de opleider. Zo wordt niet nodeloos veel energie gestoken in competenties die al op het nodige niveau blijken te zijn ontwikkeld en slechts periodiek onderhoud behoeven, en wordt extra aandacht besteed aan achterblijvende competenties, zodat een evenwichtig competentieprofiel ontstaat tijdens de opleiding. Met de aios worden inhoudelijke doelen met betrekking tot de thema s gesteld. Bij het volgen van stages zal de aios zich gedurende een bepaalde periode verdiepen in de problematiek van de thema s die bij de stages horen en zal hier ook formatief op worden getoetst (Kennis als onderdeel van de competentie medisch handelen; KPB niet-patiënt gebonden in Vrest). De stagebegeleider en de (plaatsvervangend) opleider zijn met name verantwoordelijk voor de bewaking van de voortgang van het leerproces van de aios ten aanzien van de niet-medische competenties door onder andere te toetsen. (eindtermen Competenties (naast Medisch Handelen) per fase zie tabel 5) Toetsing Toetsen zijn het krachtigste instrument om leren (bij) te sturen. De toets is ontwikkelingsgericht/formatief of selectiegericht/summatief. Het moge duidelijk zijn dat aan een summatieve toets een hogere betrouwbaarheid noodzakelijk is dan voor een formatieve toets. Er wordt getoetst op kennis, vaardigheden en gedrag. Competenties zijn op zichzelf niet zichtbaar en niet geïsoleerd toetsbaar. De (mate van) aanwezigheid van competenties blijkt uiteindelijk door gedrag. Kennis en vaardigheden zijn hier weliswaar onderdeel van maar nemen in het dagelijks functioneren van de chirurg een dermate belangrijke plaats in dat separate toetsing noodzakelijk is. Typisch Klinische Situaties zijn themagebonden voorbeelden op de werkvloer om competenties te ontwikkelen en deze -formatief- te toetsen. (Koppeling Typisch Klinische Situatie, thema en leermiddel (werkplek) zie bijlage 3) Een aparte plaats nemen het portfolio en het voortgangsgesprek in, welke beide worden voorgeschreven door het CCMS en derhalve is er de verplichting voor de aios om een portfolio aan te leggen en voor de (plaatsvervangend) opleider om een voortgangsgesprek te organiseren. Het portfolio en het voortgangsgesprek hangen met elkaar samen. Het portfolio levert de informatie op basis waarvan het Dit onderwijs wordt op het maandprogramma geagendeerd en de themaverantwoordelijke informeert de a(n)ios de voor dit onderwijs noodzakelijke voor bereidingen (bijvoorbeeld artikel, richtlijn, deel van boek of vragen) 10

11 voortgangsgesprek wordt gevoerd. Het portfolio en de voortgangsgesprekken zijn een leidraad in de opleiding, waarbij het portfolio de informatie verschaft op basis waarvan het voortgangsgesprek wordt gevoerd. Portfolio Het portfolio is een verzameling van informatiebronnen en beoordelingsgegevens op basis waarvan leerdoelen geformuleerd kunnen worden en reflectie op het functioneren van de aios door zichzelf en anderen kan plaatsvinden. Tevens worden verplichte onderdelen hierin afgetekend en toetsuitslagen verzameld. (Introductie portfolio en structuur Individueel OpleidingsPlan (IOP) GHZ zie bijlage 1) Kennistoets Er wordt op dit moment onder verantwoordelijkheid van het Concillium een voortgangstoets ontwikkeld. Deze toets wordt, totdat een acceptabele validiteit en betrouwbaarheid is bereikt, op een formatieve wijze ingezet. De kennistoets wordt samengesteld door een afvaardiging van de opleidersgroepen uit alle opleidingsregio s van het land. De regels en procedures voor deze kennistoets worden door het Concilium Chirurgicum in een toetsreglement vastgelegd. MultiSource Feedback (360 graden beoordeling) De MSF is een beoordelingsmethode waarbij aan alle betrokkenen op de werkplek wordt gevraagd het functioneren van de aios te beoordelen volgens een vast format (zie protocol GHZintern/servicelokel chirurgie/opleiding). Dit houdt in dat verpleegkundigen, secretariële medewerkers, facilitaire medewerkers, collega aios, paramedici, etc naar een korte beoordeling wordt gevraagd. Het zal op een formatieve wijze worden ingezet. Zelfreflectie Aan de hand van een bijzondere situatie (moeilijk gesprek, reanimatie, overlijden, lastige operatie, conflict, etc.) wordt door de aios een analyse verricht van de omstandigheden en de gevolgen van de situatie voor de betrokkenen en de aios zelf. Formatief aspect. Critically Appraised Topic (CAT) Een CAT is een kritische beoordeling van een artikel, gerelateerd aan een concreet klinisch scenario. Dit leidt vervolgens tot een gestandaardiseerd, op recente literatuur gebaseerd, antwoord op de klinische vraag. Een dergelijke exercitie begint bij het formuleren van een bruikbare vraagstelling, vervolgt in het omzetten van de vraagstelling in een gerichte literatuursearch, waarna selectie van relevante literatuur plaatsvindt. Het eindigt vervolgens met een conclusie die antwoord geeft op de initiële vraag. Deze methode komt tegemoet aan de noodzaak vakliteratuur te leren lezen, interpreteren en op waarde te schatten in relatie tot de dagelijkse praktijk. De referaten, klinische presentaties en CAT s worden met een specifiek beoordelingsformulier beoordeeld. Formatieve feedback. Case based discussion (CBD) Aan de hand van een casus worden de medische gegevens geanalyseerd en de verschillende behandelingsopties beargumenteerd besproken. Hierbij dienen de indicaties, contra-indicaties, complicaties, peri-operatieve zorg aspecten en de behandeling van complicaties aan de orde te komen. Het is een gestructureerde diepte discussie tussen aios en stagebegeleider en een formatieve beoordeling (VREST: KPB patiënt gebonden) op conceptueel en probleemoplossend denken. Bespreking van juridische en ethische aspecten als ook het voeren van administratie, werken in een team kan onderbeel zijn van een CBD. De meeste evaluaties duren niet langer dan 20 minuten. Bij twijfel aantal beoordelingen uitbreiden. Korte PraktijkBeoordelingen (KPB s) De Korte Praktijk Beoordeling (KPB) is een toetsinstrument dat gemakkelijk in de dagelijkse praktijk is uit te voeren. Het is bedoeld als observatiebeoordeling van de aios in de dagelijkse praktijk; voor deze toets hoeft dus niets extra georganiseerd te worden. Ook overdrachten, overlegsituaties en besprekingen worden hiermee getoetst. Het beoordelingsmoment wordt in eerste instantie formatief ingezet. De KPB wordt nabesproken en er worden leerpunten geformuleerd. Er zijn patiënt gebonden KPB en niet-patiënt gebonden KPB's. Voorbeelden van patiënt gebonden KPB's zijn: CBD, visite verpleegafdeling, poliklinieksessie, consulentschap, weekenddienst. Objective Structured Assesment of Technical Skills (OSATS) 11

12 De beoordeling van (operatieve) vaardigheden vindt plaats direct na afloop van een (operatieve) verrichting (key-procedures; zie landelijk opleidingsplan heelkunde Scherp ). Het is een toetsinstrument waarmee de aios in korte tijd op belangrijke aspecten (o.a. weefselbehandeling, kennis van de procedure, voortgang, gebruik en aansturen van assistentie) van de ingreep kan worden beoordeeld. Er is tevens ruimte voor tips en trucs. Uiteindelijk kan de beoordelaar aangeven of de aios onder, op of boven niveau gepresteerd heeft. Het instrument is op zichzelf formatief maar bij voldoende beoordelingen van een verscheidenheid van verrichtingen kan de opleider tijdens de geschiktheidsbeoordeling er op summatieve wijze gebruik van maken. Voor de procedure voor bepaling competentie niveau D en E voor wat betreft de vaardigheden wordt verwezen naar tabel 6. Operatieverslag / verslag gecompliceerd beloop klinische patient De beoordeling van het operatieverslag en het patiëntendossier gebeurt aan de hand van een specifiek beoordelingsformulier. Dit zal gebaseerd zijn op de criteria die ook gehanteerd worden bij de kwaliteitsvisitaties van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Vervolgens wordt aan de hand van de inhoud de casus medisch inhoudelijk en zo nodig op andere gebieden doorgesproken en beoordeeld. Het doel van de beoordelingen is het verbeteren van de kwaliteit van de operatieverslagen, correspondentie en statusvoering. Het betreft een formatieve toets. Voordracht NVvH (of vergelijkbaar podium) De aios dient tijdens de opleiding tot chirurg minimaal éénmaal een voordracht te presenteren op een wetenschappelijk congres. Bij voorkeur een congres van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Eerste auteur peer-reviewed artikel De aios dient aan het einde van de opleiding tot chirurg minimaal één wetenschappelijk artikel gepubliceerd te hebben in een peer-reviewed tijdschrift. Examens in het kader van cursorisch onderwijs Een aantal (landelijke en regionale) onderwijsbijeenkomsten (specialistencursus Heelkunde, ATLS, Basis Chirurgisch Examen, basiscursus stralingshygiëne etc.) worden met een toets afgesloten. Deze examens dienen met goed gevolg afgelegd te zijn. Stage in het kader van de opleiding De aios doorloopt een aantal stages, veelal in de eerste twee jaren, hiertoe wordt de stage SEH en stage ICU gerekend. Deze stages worden met goed gevolg afgerond volgens de lokaal heersende normen. Referaten De aios verzorgt minimaal drie referaten gedurende de opleiding. Hierbij volgens de EBM-methode een artikel besproken en becommentarieerd Ijking Op basis van het portfolio kan de aios aantonen dat de eindtermen voor de competentiedomeinen zijn bereikt en wordt besproken welke zaken eventueel meer aandacht behoeven in de komende termijn. Tevens op basis van het portfolio gekeken of wordt voldaan aan de verplichtingen en of er sprake is van geschiktheid voor de beroepsuitoefening (Introductie portfolio en structuur Individueel OpleidingsPlan (IOP) GHZ zie bijlage 1). In het voortgangsgesprek bekijkt de opleider met de aios of alle competenties in de achterliggende periode aan bod zijn gekomen en doen dit aan de hand van de toetsing/competentietabel. De voortgangsgesprekken worden met de aios gevoerd door de opleider of plaatsvervangend opleider en eventueel in bijzijn van de stagebegeleider. De geschiktheidbeoordeling worden gevoerd door de opleider. zie landelijk opleidingsplan heelkunde Scherp. 12

13 4.1 Stage: Lokatie: Duur: Stagebegeleider: SEH GHZ 4 maanden van der Linden (Liem) Thema s: in deze stage ligt het accent op de volgende thema s Vastleggen en overdragen (thema 5) Primaire opvang en triage van traumapatiënten (thema 33) Polytrauma (thema 34) Extremiteitsletsel (thema 35) Het groeiende skelet en de oudere patiënt (thema 36) Brandwonden (thema 37) Leermiddelen en opleidingsactiviteiten Spoedeisende hulp, overdracht, lokaal cursorisch onderwijs en andere lokale onderwijs activiteiten (zie maandprogramma). Eventueel discipline overstijgend onderwijs georganiseerd door Landsteiner instituut, Onderwijs en OpleidingsRegio (OOR) Leiden en LUMC. Consultatie nieuwe patiënten, statusvoering en ontslagbrief, maken behandelplan en regelen opname. (voor verplicht cursorisch onderwijs en andere niet-patiënt gebonden onderwijs activiteiten opleiding heelkunde (landelijk, regionaal en lokaal) zie bijlage 3) Competenties (opleidingsplan heelkunde Scherp zie GHZ-intern serviceloket chirurgie; thema 5 en 33 tot en met 37 en bijlage 5 van Scherp Key Procedures) Toetsing (minimaal) Lokale kennistoets thema 33, 34 en 37 (door stagebegeleider; KPB niet-patiënt gebonden in Vrest) µ, 1 case based discussion binnen 3 maanden na beëindiging stage (aanmelden bij planner onderwijs!); 1 Critically Appraissed Topic (CAT) binnen 3 maanden na beëindiging stage (aanmelden bij planner onderwijs!); 360 graden beoordeling (collega a(n)ios, verpleegkundige, secretariële medewerker; aanvraag bij opleider!); verslag gecompliceerd beloop klinische patiënt (met stagebegeleider); zelfreflectie met stagebegeleider. (voor verplichte regionale en landelijke examens, zie opleidingsplan heelkunde Scherp ) leermiddel leerdoel Groei in rol SEH Zie Scherp A - C overdracht jongste A - C Werkplek en opleidingsactiviteit Feedback/competenties Toetsing en portfolio ± SEH - consultatie nieuwe patiënten - M, C - KPB patiënt gebonden - Maken behandelplan / regelen opname - M, MH, O - KPB patiënt gebonden - nabespreking met verpleging - S, O, P - KPB niet pat. geb. / bespreking patiënten met supervisor - M, MH, P - statusvoering en brief huisarts - C, O, MH, P overigen - Case Based Discussion - Critical Appraised Topic - verslag gecompliceerd beloop patiënt - M, KW - KW - M, MH, P / µ meerdere thema s mogen worden besproken tijdens één toetsingsmoment NB ook aandacht voor niet medische competenties, zie tabel 5 M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH = maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag ± niet allemaal verplicht zie Toetsing (minimaal) 13

14 - overdracht - S, O - M, C, S, O, MH, P voortgangsgesprek / voortgangsgesprek Stagebegeleiding gesprek met stagebegeleider actie voor aanvang stage - leerdoel stage - afspraken stage - Leerdoelen en afspraken toevoegen aan IOP (door aios) halverwege stage - bespreken gegevens portfolio - beoordeling 7 competenties - afspraken komende periode - afspraken toevoegen aan IOP (door aios) einde stage - bespreken gegevens portfolio - beoordeling 7 competenties - leerdoelen verplicht 14

15 4.2 Stage: Lokatie: Duur: Stagebegeleider: zaal GHZ 4 maanden Schmitz (van der Linden) Thema s: in deze stage ligt het accent op de volgende thema s Perioperatieve zorg en post operatieve complicaties (thema 4) Vastleggen en overdragen (thema 5) Chirurgische infecties (thema 9) Diepe veneuze trombose (thema 13) Leermiddelen en opleidingsactiviteiten Verpleegafdeling, overdracht en indicatiebespreking, grote visite met gehele vakgroep, multidisciplinair overleg verpleegafdeling, radiologiebespreking, lokaal cursorisch onderwijs en andere lokale onderwijs activiteiten (zie maandprogramma). Eventueel discipline overstijgend onderwijs georganiseerd door Landsteiner instituut, Onderwijs en OpleidingsRegio (OOR) Leiden en LUMC. Visite met visitechirurg, statusvoering en ontslagbrief, eerst verantwoordelijke tijdens radiologiebespreking en slecht nieuws gesprek (voor verplicht cursorisch onderwijs en andere niet-patiënt gebonden onderwijs activiteiten opleiding heelkunde (landelijk, regionaal en lokaal) zie bijlage 3) Competenties (opleidingsplan heelkunde Scherp zie GHZ-intern serviceloket chirurgie; thema 4,5,9 en 13 en bijlage 5 van Scherp Key Procedures) Toetsing (minimaal) Lokale kennistoets thema 4, 9, 12, 13, 22 en 25 (door stagebegeleider; KPB niet-patiënt gebonden in Vrest) µ, 1 case based discussion binnen 3 maanden na beëindiging stage (aanmelden bij planner onderwijs!), 360 graden beoordeling (medisch specialist, collega a(n)ios, verpleegkundige, secretariële medewerker; aanvraag bij opleider!), verslag gecompliceerd beloop klinische patiënt (met stagebegeleider); zelfreflectie (met stagebegeleider). (voor verplichte regionale en landelijke examens, zie opleidingsplan heelkunde Scherp ) leermiddel leerdoel Groei in rol overdracht jongste B - C visite jongste A - C patiëntenbespreking jongste A - C Werkplek en opleidingsactiviteit Feedback/competenties Toetsing en portfolio ± verpleegafdeling - opname nieuwe patiënten - M, C - KPB patiënt gebonden - visite - C, S, P - KPB patiënt gebonden - nabespreking met verpleging - S, O, P - KPB niet pat. geb. / multidisciplinair overleg - S, O, MH, P - slecht nieuwsgesprek - C, P - KPB patiënt gebonden - bespreking patiënten met visitechirurg - M, S, MH, P - statusvoering en ontslagbrief - C, O, MH, P overigen - Case Based Discussion - M, KW µ meerdere thema s mogen worden besproken tijdens één toetsingsmoment NB ook aandacht voor niet medische competenties, zie tabel 5 M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH = maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag ± niet allemaal verplicht zie Toetsing (minimaal) 15

16 - verslag gecompliceerd beloop patiënt - overdracht - M, MH, P - S, O - M, C, S, O, MH, P / voortgangsgesprek / voortgangsgesprek Stagebegeleiding gesprek met stagebegeleider actie voor aanvang stage - leerdoel stage - afspraken stage - Leerdoelen en afspraken toevoegen aan IOP (door aios) halverwege stage - bespreken gegevens portfolio - beoordeling 7 competenties - afspraken komende periode - afspraken toevoegen aan IOP (door aios) einde stage - bespreken gegevens portfolio - beoordeling 7 competenties - leerdoelen behaald? / voortgangsgesprek facultatief voortgangsgesprek door (plaatsvervangend) opleider 16

17 4.3 Stage: Lokatie: Duur: Stagebegeleider: Stagesupervisor: Intensive Care (ICU) GHZ 4 maanden Schmitz (van der Linden) A. Draisma, intensivist Thema s: in deze stage ligt het accent op de volgende thema s Intensive zorg (thema 3) Perioperatieve zorg en post operatieve complicaties (thema 4) Vastleggen en overdragen (thema 5) Chirurgische infecties (thema 9) Leermiddelen en opleidingsactiviteiten Intensive Care, IC-overdracht, multidisciplinaire IC-bespreking, radiologiebespreking voor IC patienten, lokaal intensive care onderwijs, regionale IC bijeenkomsten of refereer-avonden. Visite met intensivist, statusvoering/ontslagbrief, opname nieuwe patiënten en slecht nieuws gesprek (voor verplicht cursorisch onderwijs en andere niet-patiënt gebonden onderwijs activiteiten opleiding heelkunde (landelijk, regionaal en lokaal) zie bijlage 3) Competenties (opleidingsplan heelkunde Scherp zie GHZ-intern serviceloket chirurgie; thema 3,4,5 en 9 en bijlage 5 van Scherp Key Procedures ) Toetsing (minimaal) Lokale kennistoets thema 3, 4 en 9 (door stagebegeleider; KPB niet-patiënt gebonden in Vrest) µ, 1 Critically Appraised Topic (CAT) binnen 3 maanden na beëindiging stage (aanmelden bij planner onderwijs!), 360 graden beoordeling (medisch specialist, collega a(n)ios, verpleegkundige, secretariële medewerker; aanvraag bij opleider), verslag gecompliceerd beloop klinische patiënt (met stagebegeleider); zelfreflectie (éénmaal met stagebegeleider en éénmaal met stagesupervisor). (voor verplichte regionale en landelijke examens, zie opleidingsplan heelkunde Scherp ) Leermiddel Leerdoel Groei in rol Intensive Care zie Scherp A - D overdracht jongste B - C visite jongste B - C patiëntenbespreking jongste B - C Werkplek en opleidingsactiviteit Feedback/competenties Toetsing en portfolio ± Intensive Care - opname nieuwe patiënten - M, C - KPB patiënt gebonden - visite - C, S, O, P - KPB patiënt gebonden - nabespreking met verpleging - S, O, P - KPB niet pat. geb. / multidisciplinair overleg - S, O, P - slecht nieuwsgesprek - C, P - KPB patiënt gebonden - ontslag patiënt naar afdeling en nazorg - M, C, S overigen - Case Based Discussion - Critical Appraised Topic - M, KW - KW µ meerdere thema s mogen worden besproken tijdens één toetsingsmoment NB ook aandacht voor niet medische competenties, zie tabel 5 M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH = maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag ± niet allemaal verplicht zie Toetsing (minimaal) 17

18 - verslag gecompliceerd beloop patiënt - stagebeoordeling (zelfrefectie) door stagebegeleider én stagesupervisor - M, MH, P - M, C, S, O, MH, P / voortgangsgesprek / voortgangsgesprek Stagebegeleiding voor aanvang stage gesprek (met stagebegeleider en supervisor) - leerdoel stage - afspraken stage actie - Leerdoelen en afspraken toevoegen aan IOP (door aios) halverwege stage - bespreken gegevens portfolio - beoordeling 7 competenties - afspraken komende periode - afspraken toevoegen aan IOP (door aios) einde stage - bespreken gegevens portfolio - beoordeling 7 competenties - leerdoelen behaald? / voortgangsgesprek voortgangsgesprek door (plaatsvervangend) opleider 18

19 4.4 Stage: Gastro-intestinale en oncologische chirurgie basis 1 (GE-oncologie basis 1) Lokatie: GHZ Duur: 4 maanden Stagebegeleider: Tseng (Ottow) Thema s: in deze stage ligt het accent op de volgende thema s Zwelling in de buik (thema 15) Galsteenlijden en icterus (thema 16) (Peri-)anale klachten (thema 18) Passageklachten onderste tractus digestivus (thema 20) Bloedverlies tractus digestivus (thema 21) Acute buik (thema 22) Mammatumor (thema 24) Huidtumoren (thema 25) Leermiddelen en opleidingsactiviteiten Operatiekamer, verpleegafdeling, polikliniek, overdracht en indicatiebespreking, interne chirurgische overdracht, MDO mamma en oncologiebespreking, radiologiebespreking, lokaal cursorisch onderwijs en andere lokale onderwijs activiteiten (zie maandprogramma), regionale bijeenkomsten de GE-oncologie betreffend. Eventueel discipline overstijgend onderwijs georganiseerd door Landsteiner instituut, Onderwijs en OpleidingsRegio (OOR) Leiden en LUMC. Operatieve verrichtingen, (spoed)consulten, poliklinisch spreekuur differentiatie GE-oncologie (één dagdeel), proctoscopie en rubberbandligatie, statusvoering. (voor verplicht cursorisch onderwijs en andere niet-patiënt gebonden onderwijs activiteiten opleiding heelkunde (landelijk, regionaal en lokaal) zie bijlage 3) Competenties (opleidingsplan heelkunde Scherp zie GHZ-intern serviceloket chirurgie; thema 15, 16, 19, 20 tot en met 22, 24 en 25 en bijlage 5 van Scherp Key Procedures) Toetsing (minimaal) Lokale kennistoets thema 15, 16, 18, 20, 21 en 24 (door stagebegeleider; KPB niet-patiënt gebonden in Vrest) µ ; 1 Critically Appraised Topic (CAT) binnen 3 maanden na beëindiging stage (aanmelden bij planner onderwijs!); beoordeling OK verslag (door stagebegeleider; zelfreflectie met stagebegeleider. (voor verplichte regionale en landelijke examens, zie opleidingsplan heelkunde Scherp ) leermiddel leerdoel Groei in rol operatiekamer Zie A - D overdracht jongste B - C polikliniek jongste A - C patiëntenbespreking jongste B - C µ meerdere thema s mogen worden besproken tijdens één toetsingsmoment NB ook aandacht voor niet medische competenties, zie tabel zie ook Tabel 6: de verrichtingen voor bepaling competentieniveau D en E voor wat betreft de vaardigheden in het GHZ 19

20 Werkplek en opleidingsactiviteit Feedback/competenties Toetsing en portfolio ± operatiekamer - voorbereiding patiënt - M, C, S, P - OSATS - operatie - M, S, P - OSATS - operatieverslag - M polikliniek - consultatie nieuwe patiënten - Maken behandelplan / regelen opname - bespreking patiënten met supervisor - statusvoering en brief huisarts overigen - Critical Appraised Topic - verslag gecompliceerd beloop patiënt - overdracht - M, C - M, MH, O - M, MH, P - C, O, MH, P - KW - M, MH, P - S, O - M, C, S, O, MH, P - KPB patiënt gebonden - KPB patiënt gebonden / voortgangsgesprek / voortgangsgesprek Stagebegeleiding gesprek met stagebegeleider actie voor aanvang stage - leerdoel stage - afspraken stage - Leerdoelen en afspraken toevoegen aan IOP (door aios) halverwege stage - bespreken gegevens portfolio - beoordeling 7 competenties - afspraken komende periode - afspraken toevoegen aan IOP (door aios) einde stage - bespreken gegevens portfolio - beoordeling 7 competenties - leerdoelen M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O = organisatie; MH = maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag ± niet allemaal verplicht zie Toetsing (minimaal) verplicht 20

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Versie november 2011 Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde versie september 2010

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde versie september 2010 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde versie september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lokale implementatie SCHERP 3. Structuur van de opleiding (Regio 3) 4. Opleidingsschema en stage-indeling (Regio 3) 5.

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Versie 1.2 2013

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Versie 1.2 2013 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Versie 1.2 2013 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde 1 Lokaal opleidingsplan Heelkunde Bronovo ziekenhuis Versie 1.2 2013 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde. Rijnland Ziekenhuis Mei 2013

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde. Rijnland Ziekenhuis Mei 2013 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Rijnland Ziekenhuis Mei 2013 85 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz 87 2. Wettelijke kaders voor de opleiding Heelkunde blz 88 3. Opleiding Heelkunde Rijnland Ziekenhuis blz

Nadere informatie

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 1. Inleiding Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts

Nadere informatie

Competentie Matrix SCHERP

Competentie Matrix SCHERP Competentie Matrix SCHERP Thema Medisch Handelen Communicatie Kennis en wetenschap Competenties Samenwerking Organisatie Maatch. Handelen Professionaliteit Zwelling of defect buikwand Zwelling hoofd/halsgebied

Nadere informatie

Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek. Beoordeling functioneren medisch specialisten: 1. MSRC 2. IFMS 3. Module disfunctioneren

Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek. Beoordeling functioneren medisch specialisten: 1. MSRC 2. IFMS 3. Module disfunctioneren Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek Prof. dr. Rob Slappendel, anesthesioloog Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoud Hoe worden medisch specialisten normaal beoordeeld op hun functioneren. Patiënt

Nadere informatie

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011 Opbouw van de opleiding tot internist Landelijk opleidingsplan regionaal opleiden Waar leg je wat vast? Prof. Dr. Jacqueline de Graaf, internist Opleider Interne Geneeskunde Opleidingsdirecteur Vervolgopleidingen

Nadere informatie

Competentieprofiel van de genetisch consulent

Competentieprofiel van de genetisch consulent Competentieprofiel van de genetisch consulent De genetisch consulent is werkzaam binnen het specialisme klinische genetica. Het specialisme klinische genetica is gericht op zorgvragen van patiënten/ adviesvragers

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

4 jaar opleiding Longziekten en Tuberculose

4 jaar opleiding Longziekten en Tuberculose Overzicht opleiding Longziekten en Tuberculose Vooropleiding Interne Geneeskunde, inclusief cardiologie zijn hierin niet opgenomen stages 3 1 4 opleiding Longziekten en Tuberculose 4 5 6 zaalstage zaalstage

Nadere informatie

RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT

RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT Voor de borging van de opleiding IGT in de opleidingsinrichtingen en voor de erkenning en/of herregistratie als opleidingsinrichting is de opleidingsinrichting

Nadere informatie

Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist

Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist 1. Farmacotherapeutisch en farmaceutisch handelen 1:1. De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied. 1:2.

Nadere informatie

MCHaaglanden. How we do it?

MCHaaglanden. How we do it? MCHaaglanden How we do it? implementatie De praktijk IOP s visitatie 1-7-11 Aanvraag en LOP Start voorbereiding ToetsMatrix Implementatie Voortgangstoets 1 Geschiktheidsbeoordeling 1 Kennistoets 4 360

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Haaglanden Medisch Centrum Versie 4.0 januari 2017

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Haaglanden Medisch Centrum Versie 4.0 januari 2017 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Haaglanden Medisch Centrum Versie 4.0 januari 2017 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde HMC 2017 1 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 3 2. DE (WETTELIJKE) KADERS VOOR DE OPLEIDING

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Modern opleiden: hoe visiteren?

Modern opleiden: hoe visiteren? donderdag 30 september 1999 Vrijdag 9 oktober 2009 Modern opleiden: hoe visiteren? Corry den Rooyen, onderwijskundige Paul Blok, secretaris MSRC Introductie Maatschappelijke veranderingen Project modernisering

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Wat vindt u? Het portfolio: Lasten? Lusten? Wat is het portfolio? Portare = dragen

Nadere informatie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep urologie die het vakgebied vrijwel in de volle breedte en in al zijn

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

EPA s en individualisering, nu praktisch

EPA s en individualisering, nu praktisch EPA s en individualisering, nu praktisch Drs. Liesbeth Adelmeijer, onderwijskundig adviseur Dr. Sesmu Arbous, anesthesioloog-intensivist, opleider IC OPLEIDINGSSYMPOSIUM, 12 APRIL 2016, LEIDEN Entrustable

Nadere informatie

Het competentieprofiel van de verzekeringsarts

Het competentieprofiel van de verzekeringsarts Het competentieprofiel van de verzekeringsarts Competentieprofiel verzekeringsgeneeskunde 1. Medisch handelen 1.1 De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied. - De

Nadere informatie

Leerplan profileringstage kinderneurologie

Leerplan profileringstage kinderneurologie Leerplan profileringstage kinderneurologie L. Bok, kinderarts Erfelijke en aangeboren afwijkingen en aandachtsgebied kinderneurologie Mw. L. Niers, algemeen kinderarts en opleider kindergeneeskunde F.

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie (BESLUIT REUMATOLOGIE) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid,

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding Samenvatting HOOP 2.0: Tweede Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie Mario Braakman Inleiding Het landelijke opleidingsplan psychiatrie (HOOP 2.0) is met ingang van 1 januari 2016 van kracht. Er

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Reglement Disfunctioneren

Reglement Disfunctioneren Considerans Overwegende dat: de medisch specialist de intrinsieke intentie heeft zijn beroep als medisch specialist in al zijn facetten zo goed mogelijk te beoefenen, de medisch specialist nimmer de intentie

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Regionaal en lokaal opleidingsplan specialisme urologie cluster Maastricht-Eindhoven-Heerlen versie jan 2014 2

Regionaal en lokaal opleidingsplan specialisme urologie cluster Maastricht-Eindhoven-Heerlen versie jan 2014 2 Regionaal Opleidingsplan Urologie Cluster Maastricht Eindhoven Heerlen 1. Regionaal en lokaal opleidingsplan specialisme urologie cluster Maastricht-Eindhoven-Heerlen versie jan 2014 Uitgewerkt regionaal

Nadere informatie

Leerplan profileringstage NICU

Leerplan profileringstage NICU Leerplan profileringstage NICU Stage op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Inleiding De NICU van MMC is een van de 10 landelijk erkende centra voor neonatale intensive care behandeling voor zieke

Nadere informatie

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering Opleiding Heelkunde 2012 De worsteling met de implementatie van de modernisering Herziene opleiding: van huidig naar nieuw Huidig Vage criteria leiden tot globale feedback onvoldoende (zelf)sturing van

Nadere informatie

Visitatie van de opleiding informatie voor aios

Visitatie van de opleiding informatie voor aios Visitatie van de opleiding informatie voor aios introductie Visitatie van de opleiding: informatie voor aios Kwaliteit staat bij de medische vervolgopleidingen hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te bewaken

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) Belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Algemene competenties van de medisch specialist

Algemene competenties van de medisch specialist KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Algemene competenties van de medisch specialist 1. Medisch handelen 1:1. De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de

Nadere informatie

Workshop Ouderenzorg 26 juni 2014

Workshop Ouderenzorg 26 juni 2014 Workshop Ouderenzorg 26 juni 2014 Programma Inhoudsverdieping Frailty Verenigingen aan het woord: Heelkunde, Interne geneeskunde, Anesthesiologie, Neurologie In subgroepen werken aan brondocument Wat is

Nadere informatie

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties sals handvat voor AIOS en opleidingsteams Inhoud 1. Waarom s? 2. Wat is een? Pilot gericht opleiden 3. Proces ontwikkeling IG 4. Opzet Pilot gericht opleiden Maart t/m september 2016 1 2 Waarom s? Theorie

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 7 oktober 2015 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Kaderbesluit CCMS van

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren 1 januari xxxx 31 december xxxx OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 1.0 Januari 2011 I. Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zeven

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam Aannamebeleid Schakeljaarstudenten worden via een aparte sollicitatieronde aangenomen. Start in de zomer van 2015 met het schakeljaar en meedingen

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

Informatiegids 2011 Opleiding tot arts OrthoManuele Geneeskunde

Informatiegids 2011 Opleiding tot arts OrthoManuele Geneeskunde Informatiegids 011 Opleiding tot arts OrthoManuele Geneeskunde NVOMG469 Informatiegids 011 1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Het vak OrthoManuele Geneeskunde. Competenties van de arts OrthoManuele Geneeskunde

Nadere informatie

Lokaal opleidingsplan Neurologie GHZ

Lokaal opleidingsplan Neurologie GHZ 1 Lokaal opleidingsplan Neurologie GHZ Inhoud Inleiding... 3 Inhoud en structuur van de opleiding... 3 Aandachtsgebieden neurologie GHZ... 3 Stagewerkplaatsen... 4 Kliniek... 4 Consulten/SEH... 4 TIA/CTS

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers Competenties van de klinisch psycholoog Ger Keijsers Onderwerpen 1. achtergrond 2. CanMEDS 3. competenties KP 4. themakaarten 5. waterscheiding 6. implementatie Achtergrond competentiegericht opleiden

Nadere informatie

Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013

Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 In onderstaande tabel wordt per toetsinstrument beschreven hoe vaak het instrument in het eerste of tweede jaar van de opleiding moet worden

Nadere informatie

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen Bijlagen bij Lokaal Opleidingsplan Cardiologie Atrium Medisch Centrum Heerlen 2011 1 Bijlagen Inlegbladen Portofolio Zelftesten 2 Inlegbladen Portofolio: Voorbeeld CV Aandachtspunten introductiegesprek

Nadere informatie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie ifferentiatiejaren Gastro-intestinale hirurgie en hirurgische Oncologie Gastro-intestinaal chirurg of oncologisch chirurg e respectievelijke differentiaties leiden antegraad op tot gecertificeerd gastro-intestinaal

Nadere informatie

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1 Regionaal opleidingsplan opleiding orthopedie Regionale Opleiding Groep Orthopedie Oost UMC St. Radboud Nijmegen, St. Maartenskliniek Nijmegen, Rijnstate Arnhem Aan de hand van het landelijke opleidingplan

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken versie november 2014 Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren 1 januari xxxx 31 december xxxx OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008

BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008 BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008 Toelichting Om te kunnen beoordelen of aan een docent een bepaalde onderwijskwalificatie (start, basis, uitgebreide of volledige kwalificatie)

Nadere informatie

Opleidingsplan urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan urologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de opleidingsgroep

Nadere informatie

Multi source feedback voor de aios

Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) is het belangrijk dat zij kennis van het specialisme verwerven, specialistische vaardigheden

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Oogheelkunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Oogheelkunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Oogheelkunde Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan oogheelkunde Jeroen Bosch Ziekenhuis 2012 Inleiding Dit document betreft het Opleidingsplan Oogheelkunde van het

Nadere informatie

Verwacht niveau in de co-schappen

Verwacht niveau in de co-schappen Verwacht niveau in de co-schappen Het gehele co-schap is verdeeld in vier fasen. Enerzijds verschillende deze fasen inhoudelijk van elkaar omdat ze bij verschillende afdelingen en specialismen plaatsvinden,

Nadere informatie

De omschreven werkvelden waarin de genetisch consulent werkzaam is, zijn: - oncogenetica; - cardiogenetica;

De omschreven werkvelden waarin de genetisch consulent werkzaam is, zijn: - oncogenetica; - cardiogenetica; De opleiding tot genetisch consulent De context Het specialisme Klinische Genetica is gericht op zorgvragen van adviesvragers die samenhangen met erfelijke en aangeboren aandoeningen. Adviesvragers kunnen

Nadere informatie

Bijlage 7 Profielen Goudvisteam

Bijlage 7 Profielen Goudvisteam Bijlage 7 Profielen Goudvisteam Profiel psycholoog/gedragswetenschapper Multidisciplinaire Carrousel Poli van de Goudvis Doelgroep: Kinderen tussen de 0 en 6 jaar waarbij er sprake is van bijzonderheden

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 14 december 2009 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 13 juli 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Kaderbesluit CCMS van

Nadere informatie

Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud

Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud met dank aan Christine Ruiter, NVKC bureau Kenmerken competentie gebaseerd door de kcio

Nadere informatie

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden -

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doel workshop: Inspiratie opdoen Zichtbaar maken hoe het thema doelmatigheid van zorg binnen de opleiding vormgegeven kan worden

Nadere informatie

Richtlijn gebruik portfolio in de vervolgopleiding

Richtlijn gebruik portfolio in de vervolgopleiding Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, december 2010 Vol. 29, nr. 6, Suppl. 5, p. 143-159 Richtlijn gebruik portfolio in de vervolgopleiding J.O. Busari, L.G.J.M. Dirksen-de Tombe, E. Jippes Voorwoord Deze

Nadere informatie

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 15 december

Nadere informatie

Opleidingsdocument opleiding tot SEH-arts UMCG

Opleidingsdocument opleiding tot SEH-arts UMCG Opleidingsdocument opleiding tot SEH-arts UMCG Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Leerdoelen 3. Leermiddelen 3.1 Praktijkonderwijs 3.2 Cursorisch onderwijs 3.2.1 Landelijke onderwijsdagen 3.2.2 Regionale onderwijsdagen

Nadere informatie

Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde Revalidatiegeneeskunde Dedicated schakeljaar Inleiding Ben jij geïnteresseerd in het bewegingsapparaat en zenuwstelsel en wil je samen met een team van professionals bezig zijn om patiënten weer zo zelfstandig

Nadere informatie

CONCEPT. Operationeel Opleidingsplan Heelkunde Toevertrouwde Handelingen. In aanvulling op het bestaande opleidingsplan SCHERP

CONCEPT. Operationeel Opleidingsplan Heelkunde Toevertrouwde Handelingen. In aanvulling op het bestaande opleidingsplan SCHERP CONCEPT Operationeel Opleidingsplan Heelkunde Toevertrouwde Handelingen In aanvulling op het bestaande opleidingsplan SCHERP Versie 0.5 3 juni 2015 Versie 0.1 Concept opgesteld 13/14 september 2015 Versie

Nadere informatie

LOKAAL OPLEIDINGSPLAN HEELKUNDE HAGAZIEKENHUIS DEN HAAG MEI 2014. Lokaal opleidingsplan HagaHeelkunde 2014 Pagina 1

LOKAAL OPLEIDINGSPLAN HEELKUNDE HAGAZIEKENHUIS DEN HAAG MEI 2014. Lokaal opleidingsplan HagaHeelkunde 2014 Pagina 1 LOKAAL OPLIINGSPLAN HLKUN HAGAZIKNHUIS N HAAG MI 2014 Lokaal opleidingsplan HagaHeelkunde 2014 Pagina 1 INHOUSOPGAV 1. Voorwoord 2. Opleiding Heelkunde in het HagaZiekenhuis 3. Modules 4. Wettelijke kaders

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM

OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM Versie 3.0 Auteurs: Jeroen Lijmer, psychiater en plaatsvervangend opleider Tjeerd van Benthem, psychiater en opleider

Nadere informatie

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1 STAGE MEDISCH LEIDERSCHAP voor aios Titel Tags Ziekenhuis Locaties Specialisme Korte beschrijving stage Reactie aios Praktijkstage medisch leiderschap voor aios Medisch leiderschap, ziekenhuisorganisatie,

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Maag-Darm- Leverziekten. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Maag-Darm- Leverziekten. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Maag-Darm- Leverziekten Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan Maag-darm-leverziekten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Het

Nadere informatie

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis VOORWOORD Voor u ligt de Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. In dienst per: Uit dienst per: Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. In dienst per: Uit dienst per: Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111 F (020)5992996 Jasper_rebel@hotmail.com

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist

Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist Datum: december 2011; vastgesteld door de SRC, kamer Openbare Farmacie in januari 2012. Herziene versie: maart

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Modernisering vervolgopleiding Informatie & TIPS voor aios

Modernisering vervolgopleiding Informatie & TIPS voor aios Modernisering vervolgopleiding Informatie & TIPS voor aios introductie CanMEDS, portfolio, KPB s; als aios krijg je er mee te maken. Tussen nu en 2015 worden de medische vervolgopleidingen competentiegericht.

Nadere informatie

Maag-Darm-Leverziekten

Maag-Darm-Leverziekten Bijlage G Lokaal opleidingsplan Maag-Darm-Leverziekten Isala klinieken, Zwolle Auteurs: Dr. M.A.C. Meijssen, MDL-arts Isala klinieken Dr. I.M. Nijholt, Isala Academie Dr. J. Vecht, MDL-arts Isala klinieken

Nadere informatie

Portfolio. Verpleegkundigen. voor. Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl.

Portfolio. Verpleegkundigen. voor. Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl. Portfolio voor Verpleegkundigen Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl.1106,RBJ Inleiding Waarom een portfolio? (Her)Registratie in het BIG-register

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING. Jaar 1. Versie 2

TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING. Jaar 1. Versie 2 TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING Jaar 1 Versie 2 Utrecht, januari 2006 Competentieprofiel van de 1 e -jaars aios per taakgebied 1 Taakgebied vakinhoudelijk handelen 1 Het vakinhoudelijk handelen

Nadere informatie

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen)

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen) Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen) Doelstelling De volgende twee Kerncompetenties en vaardigheden in de Regeling periodieke registratie

Nadere informatie