VERPLEEGAFDELING LONGZIEKTEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERPLEEGAFDELING LONGZIEKTEN."

Transcriptie

1 VERPLEEGAFDELING LONGZIEKTEN. Plaats: Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch. Locatie: Groot Ziekengasthuis Duur: minimaal 12 maanden (alle jaren met de nadruk op jaar 3 en 4). Begeleiders: supervisor /longarts (allen) LEERDOELEN: Algemene leerdoelen: De aios dient aan het eind van de opleiding te beschikken over voldoende kennis en kunde betreffende het specialisme longziekten en tuberculose. Toont inzicht te hebben in laboratoriumdiagnostiek, beeldvormende diagnostiek en therapeutisch beleid, c.q. farmacotherapie. Heeft een goed probleemoplossend vermogen opgebouwd en is in staat om adequaat informatie aan patiënt en diens omgeving over te dragen. Kan samenwerken met andere zorgverleners rondom de patiënt en kent zijn eigen beperkingen. Specifieke leerdoelen: Het accent ligt op de verpleegafdeling op het aanleren van de anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvragen vervolgonderzoek, statusvoering en het maken van adequaat beleid rondom een patiënt met een longaandoening. De aios vergaart praktische kennis van veel voorkomende pathologie en werkt adequaat met betrekking tot aanvraagbeleid en interpretatie van laboratorium- en beeldvormende diagnostiek. Adequaat voorschrijfgedrag medicatie met oog voor interacties en bijwerkingen. Empathisch houding t.a.v. patiënten en familie. Afbakening eigen competenties en leren samenwerken met collegae (aanvragen consulten), verpleging en andere hulpverleners. Leren begeleiden van co-assistenten. Dicteren van ontslagbrieven en maken van korte SEH-brieven middels PAD-brief. Time management en ondersteuning werkzaamheden middels ICT mogelijkheden. LEERMIDDELEN: Overdracht, röntgenbespreking, grote visite, statusvoering, visite aan het bed, gesprek met patiënten en familie. Omgang met co-assistenten. Ontslag c.q. SEH-brieven. Daarnaast de diverse onderwijsmomenten en overlegsituaties als probleempatiënt bespreking, referaat en CAT, PAbespreking, chirurgische overdracht. De landelijke cursusdagen en onderwijs georganiseerd door de door het Leerhuis, Brabant Medical School en PAOG Nijmegen. Landelijk cursorisch onderwijs NvALT. TOETSEN: - KPB overdracht - KPB grote visite /dienst - Correcties brieven/ KPB brieven - Fiattering statusvoering - KPB probleempatiënt bespreking / CAT - Participatie cursorisch onderwijs - Certificaten discipline overstijgend onderwijs. WERKINDELING Op de afdeling zijn 38 bedden beschikbaar en twee assistenten zijn er werkzaam. Zij worden gesuperviseerd door twee of drie afzonderlijke longartsen die voor elkaar waarnemen bij afwezigheid. Tot draagt de a(n)ios van de SEH zorg voor de patiënten op de SEH, daarna worden verwezen patiënten waarvan verwacht mag worden dat deze worden opgenomen, gezien door de a(n)ios van de afdeling alwaar deze patiënt terechtkomt. Daarvoor regelt de longarts na overleg met de huisarts via de opname coördinator een bed en geeft de gegevens door aan de betreffende a(n)ios. Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis

2 Overzicht alle relevante thema s. leerdoelen en opleidingsactiviteiten Verpleegafdeling Leerdoelen Opleidingsactiviteiten Toetsing/portfolio Thema s: Jaar 3 nadruk op thema s: 1,2, 3,4,5,6,9 en 13 niveau 3 Jaar 4 nadruk op thema s 7, 8,11,13 en 19 niveau 3/4 Algemeen: De aios: 1. heeft voldoende kennis betreffende het denken als longarts en past dit toe; 2. heeft voldoende praktische kennis opgedaan van veel voorkomende pathologie 3. heeft inzicht in laboratoriumbeleid en interpretatie van laboratorium- en beeldvormende diagnostiek 4. past laboratoriumdiagnostiek, beeldvormende diagnostiek en therapeutisch beleid, c.q. farmacotherapie op juiste wijze toe bij veel voorkomende pathologie; 5. het efficiënt opstellen van een probleemlijst met bijbehorende werkhypothesen in de vorm van een differentiaaldiagnose, daarbij gebruikmakend van de informatie direct bij de patiënt verkregen, alsmede integratie van overige diagnostische gegevens in combinatie met kennis en ervaring. Essentieel hierbij is de integratie van gegevens uit de anamnese, lichamelijk onderzoek en voortgezet onderzoek. Het bepalen van een effectief en doelmatig diagnostisch beleid behoort tot de specifieke deskundigheden van de longarts. 6. is in staat om, op grond van de diagnostiek en context van de medische problemen, advies te formuleren over de behandeling, met name ten aanzien van leefstijl, voeding en farmacotherapie, niet-farmacologische behandelingen en prognose. Speciale aandacht dient de aios te geven aan bijwerkingen op korte en lange termijn van het ingestelde therapeutisch beleid. Deskundigheid wordt vereist in de evaluatie van het therapeutisch beleid. 7. neemt op juiste wijze de anamnese af, verricht adequaat lichamelijk onderzoek en doet de juiste aanvraag voor vervolgonderzoek; 8. maakt op basis hiervan adequaat beleid betreffende patiënt 9. verkrijgt specifieke deskundigheid op het gebied van de farmacotherapie, stoelend op kennis van de farmacokinetiek en farmacodynamiek, mogelijkheden en beperkingen van de farmacotherapie, interacties en bijwerkingen van geneesmiddelen en het effect van polyfarmacie. Met name wordt deskundigheid vereist op het gebied van individualiseren van farmacotherapie. 10. schrijft medicatie op juiste wijze voor en houdt daarin rekening met interacties en bijwerkingen 11. informeert patiënt en diens naasten adequaat; 12. toont empathie t.a.v. patiënten en familie; 13. voert de statusvoering correct uit 14. dicteert ontslagbrieven op correcte wijze 15. maakt op correcte wijze korte SEH-brieven middels PAD-brief. 16. werkt goed samen met collega s en andere zorgverleners rondom de patiënt; 17. kent zijn eigen beperkingen mbt competenties en handelt hiernaar. 18. managed zijn tijd goed (time management wordt adequaat toegepast) 19. hanteert de beschikbare ondersteunende ICT mogelijkheden. 20. begeleidt op juiste wijze co-assistenten 21. De AIOS herkent en incorporeert ethische aspecten die bij medische beslissingen in het geding zijn, en is in staat morele vragen die in het medisch handelen ontstaan te analyseren. 22. De AIOS neemt kennis van het binnen de afdeling geldende medische beleid en de regels, afspraken en protocollen, en past deze adequaat toe 23. een voor de patiënt veilige omgeving te creëren met respect voor vertrouwelijkheid, privacy en autonomie 24. een slecht -nieuwsgesprek en een gesprek over beslissingen aan het einde van het leven te kunnen voeren. 25. de informatie en toestemmingsvraag in het kader van wetenschappelijk onderzoek of onderwijsactiviteiten adequaat te communiceren. - verpleegafdeling overdracht - (grote) visite - visite aan bed - gesprek met patiënten en familie - statusvoering - ontslag c.q. SEH-brieven - consultaanvraag - röntgen besprekingen - begeleiding coassistenten - Besprekingen: PA, chirurgische patiënt probleempatiënt - Cursorisch onderwijs - Zelfstudie - KPB overdracht - KPB grote visite/dienst - KPB briefbeoordeling - KPB probleempatiënt - CAT 2x - Fiattering statusvoering - documentatie ziektebeelden - verwijsbrieven - Certificaat onderwijs 2

3 26. op een gestructureerde en effectieve wijze medische informatie naar anderen te verwoorden. 27. deskundigheid en zorgvuldigheid op het gebied van statusvoering: verslag anamnese, lichamelijk onderzoek, problemenlijst, differentiaaldiagnose, aanvullend onderzoek, beloop, interpretatie adviezen en consulten. 28. deskundigheid en zorgvuldigheid op het gebied van het schrijven van brieven betreffende de behandeling op het gebied van de interne geneeskunde (waarin o.a.: reden van opname, anamnese, lichamelijk onderzoek, laboratoriumonderzoek, röntgenonderzoek, verder onderzoek, consulten, conclusie, eventueel beloop of bespreking, medicatie bij ontslag, prognose, informatie gegeven aan de patiënt). 29. zorgvuldigheid door in het medisch dossier vast te leggen wanneer en waarover de patiënt is geïnformeerd. onderwijs te geven aan co-assistenten 3

4 Consulten Plaats: Locatie: Duur: Begeleider: Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch Groot Ziekengasthuis gedurende de opleiding equivalent aan de duur van 6-12 maanden (snijdende en beschouwende vakken), inclusief post-operatieve zorg. superviserende longarts (op dit moment dr. A.J.M. Schreurs, wisselt per 6 maanden) LEERDOELEN Algemene leerdoelen: Tijdens deze stage leert de aios op adequate en efficiënte wijze adviezen te geven, in samenspraak met de aanvrager over longgerelateerde vraagstellingen bij patiënten die niet op de eigen verpleegafdeling behandeld worden. Specifieke leerdoelen: Na lezen vraagstelling en eventuele navraag ter verduidelijking, wordt na inzage van de klinische gegevens, anamnese en lichamelijk onderzoek verricht, om een plan van aanpak te maken. Daarbij worden adviezen gegeven voor aanvullende diagnostiek en voorlopig beleid. In een latere fase worden de resultaten hiervan beoordeeld, om te besluiten tot afronden van het consult of inzetten van een medebehandeling of overname patiënt. Organisatie van de werkzaamheden is hierbij van groot belang evenals samenwerking met de andere zorgverleners op de consultafdeling. De aios verzorgt de pre- per- en post-operatieve begeleiding van thoracotomie patiënten samen met de afdeling chirurgie. Dit betekent het kennisnemen van gangbare technieken, overwegingen in besluitvorming, alsmede leren om te gaan met complicaties. LEERMIDDELEN Overdracht, MDO, röntgenbespreking, 1 x per week grote visite met supervisor betreffende alle medebehandelingen en langs gaan bij patiënten, statusvoering en beantwoording consulten. Onderwijs lokaal, probleempatiëntbespreking, PA-bespreking, chirurgische overdracht. TOETSEN KPB probleempatiënt bespreking / CAT Correcties consultformulier Fiattering status Participatie probleempatiëntbespreking en chirurgische overdracht Participatie landelijk onderwijs Certificaat regionaal/lokaal onderwijs Certificaten discipline overstijgend onderwijs. Voortgangsgesprekken met stagebegeleider en halfjaarlijks met (plv) opleider WERKWIJZE: Consulten worden verricht op alle afdelingen buiten de longafdeling. Er is continu een supervisor aanwezig voor overleg. Pre-per-postoperatieve consulten: Alle patiënten met een longoperatie worden opgevolgd tezamen met de supervisor, peroperatief is er overleg tussen de longarts en de longchirurg tav het te volgen beleid. De consultassistent gaat in principe mee naar de OK. Dagelijkse visite bij alle geopereerde patiënten, zonodig samen met de supervisor. Postoperatief beleid wordt tezamen met chirurgie in onderling gemaakte afspraken gevoerd. Alle geopereerde patiënten worden nabesproken in het MDO (met o.a. PA en chirurg erbij). Gezien het grote jaarlijkse aantal longoperaties is ruime ervaring in deze mogelijk. Hoe te handelen overige consulten: 4

5 Maakt met de afdelingen duidelijk afspraken wanneer hij/zij langs komt voor de consulten. Consulten worden opgestuurd naar de behandelkamer. De status wordt er bij gezocht en klaar gelegd voor de consulent. Van bekende patiënten doorschrijven in de poliklinische status. Van onbekende patiënten nieuwe status maken. Op consultvel voor aanvragend specialist, kort de bevindingen en het vervolgplan. Longstatus blijft op de behandelkamer. Het eerste consultvel is voor de aanvragend specialist, de doorslag + sticker (met daarop datum + afdeling) voor eigen administratie. Doorslag consultvel in de poliklinische status. Spoedaanvragen: Bij een spoedconsult dient de aanvrager zelf contact op te nemen met de consulent of achterwacht Na afsluiten consult : Eventueel brief dicteren in overleg supervisor. Anders wordt de status via de supervisor afgewerkt. Zie ook de bijlage protocol consulten van de medische staf JBZ. 5

6 Consultenstage Leerdoelen Opleidingsactiviteiten Toetsing en portfolio Thema s: Jaar 3 nadruk op thema s: 1,2, 3,4,5,6,9 en 13 niveau 3 Jaar 4 nadruk op thema s 7, 8,11,13 en 19 niveau 3/4 Jaar 5 nadruk op thema s 12, 13, 14 en voorgaande thema s niveau 4/5 Jaar 6 nadruk op thema s 10, 14, 18 en voorgaande thema s niveau 5 Algemeen: De aios:. 1. geeft op adequate wijze adviezen in samenspraak met de aanvrager over longgerelateerde vraagstellingen bij patiënten die niet op de eigen verpleegafdeling behandeld worden 2. Mbv klinische gegevens wordt adequaat anamnese en lichamelijk onderzoek verricht tbv plan van aanpak. 3. Geeft adequaat advies voor aanvullend onderzoek en voorlopig beleid 4. Beoordeeld in latere fase de resultaten van bovenstaande en besluit op juiste wijze om consult af te ronden, inzetten van medebehandeling of overname van patiënt. 5. Blijkt in de praktijk op grond van een gemeenschappelijk begrip ten aanzien van de medische problemen een motiverend advies te formuleren aan patiënt, familie en andere relevante hulpverleners over de behandeling, met name ten aanzien van leefstijl, voeding en farmacotherapie, niet-farmacologische behandelingen en prognose 6. Werkt goed samen met andere zorgverleners op de consultafdeling 7. Is in staat om de werkzaamheden goed te organiseren. 8. Verzorgd op juiste wijze informatie aan de eerste lijn betreffende consultpatiënten 9. Maakt op efficiënte wijze gebruik van de beschikbare tijd 10. Verzorgd correcte briefvoering 11. Houdt status van patiënten correct bij Het betreft de volgende vraagstellingen: Heelkundige specialismen: 12. voert adequaat een preoperatieve beoordeling uit; 13. voert een adequaat postoperatief beleid uit; 14. adviseert adequaat over medicatie 15. adviseert adequaat over indicatie postoperatieve bewaking 16. de gezondheidstoestand van een patiënt te optimaliseren in relatie tot de operatieve zorg - Beantwoording consulten - visite met supervisor van probleempatiënten op de consultafdeling, overleg over overige consulten - Statusvoering - overdracht - probleempatientbespr eking - chirurgische overdracht - 6 KPB: probleempatientbespreking - pre-post thoracotomiepatiënt - CAT/referaat - Correcties consultformulier - Fiattering status - documentatie ziektebeelden - verwijsbrieven 6

7 POLIKLINIEK Plaats: Locatie: Duur: Begeleider: Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch. Groot Ziekengasthuis twee dagdelen per week gedurende gehele opleiding superviserende longarts Drie maanden na aanvang van de opleiding start de aios met twee dagdelen eigen poli, hetgeen gedurende de rest van de opleiding gehandhaafd blijft. LEERDOELEN Algemene leerdoelen: De aios leert specifieke poliklinische longziekten problematiek zoals astma, COPD, dyspnoe, chronische hoest etc te analyseren en behandelen. Middels voor- en nabespreken patiënten casuïstiek en zelfstudie. Specifieke leerdoelen: Analyseren van problemen door huisarts en andere specialisten verwezen. De indicaties van aanvullende onderzoeken (laboratorium, scopieën, radiologische en functieonderzoeken) leren kennen en interpreteren. Daarnaast verwerven de aios specifieke deskundigheid in de behandeling en begeleiding van patiënten met chronische longziekten. Het diagnostisch beleid bij en begeleiding van patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten. De aios moet besluiten kunnen nemen in beperkte tijd en op basis van eenvoudige technieken. Kunnen beoordelen wanneer de behandeling weer aan de verwijzer kan worden overgedragen. Rapportage aan huisarts en verwijzer middels een gestructureerde brief. De aios heeft hierbij met name in het tweede deel van de opleiding meer zelfstandigheid. LEERMIDDELEN: Voor- en nabespreking casuïstiek, zelfstudie, bespreken video-opnamen van policontacten met supervisor, besprekingen longziekten, polikliniekbespreking en dagelijkse röntgenbespreking TOETSEN KPB voorbereiden poli KPB medisch handelen i.e.z. en communicatie, middels video* Correcties brieven en briefbeoordelingen Fiattering statusvoering KPB probleempatiënt bespreking / CAT Participatie landelijk onderwijs Certificaat regionaal/lokaal onderwijs Certificaten discipline overstijgend onderwijs. Voortgangsgesprekken met stagebegeleider en halfjaarlijks met (plv) opleider * Twee maal wordt de aios gevraagd een dagdeel van zijn poli middels apparatuur van het Leerhuis vast te leggen. Hieruit kiest hij zijn beste en slechtste contact om te bespreken met de supervisor, middels een KPB. WERKWIJZE Voor een nieuwe patiënt wordt 30 minuten en voor een controle patiënt 15 minuten ingeroosterd. Poliklinische patiënten worden in het eerste jaar voor en na besproken, in de latere jaren van de opleiding alleen na. Een van de longartsen is direct beschikbaar voor overleg. Probleempatiënten worden multidisciplinair besproken op de woensdagen tijdens de grote visite. 7

8 Overzicht stage in schema, inclusief thema s, leerdoelen en koppelingen Polikliniek Leerdoelen Opleidingsactiviteiten Toetsing/portfolio Thema s: Jaar 3 nadruk op thema s: 1,2, 3,4,5,6,9 en 13 niveau 3 Jaar 4 nadruk op thema s 7, 8,11,13 en 19 niveau 3/4 Jaar 5 nadruk op thema s 12, 13, 14 en voorgaande thema s niveau 4/5 Jaar 6 nadruk op thema s 10, 14, 18 en voorgaande thema s niveau 5 Specifieke leerdoelen poli De aios: 1. heeft voldoende praktische kennis opgedaan van specifieke poliklinische problematiek. 2. past laboratoriumdiagnostiek, beeldvormende diagnostiek en therapeutisch beleid, c.q. farmacotherapie op juiste wijze toe 3. neemt op juiste wijze de anamnese af, verricht adequaat lichamelijk onderzoek en doet de juiste aanvraag voor vervolgonderzoek; 4. interpreteert de verkregen uitslagen op juiste wijze en past deze toe binnen de behandeling; 5. is deskundig in de behandeling en begeleiding van chronisch zieke patiënten (meest voorkomende) 6. is in staat het diagnostisch beleid te bepalen voor patiënten met onverklaarbare lichamelijke klachten en begeleid deze adequaat. 7. toont empathie t.a.v. patiënten en familie, specifiek gericht op de categorie chronisch zieken, patiënten met onverklaarbare klachten en levensbedreigende ziekten; 8. voert de statusvoering correct uit 9. is in staat om in beperkte tijd en op basis van eenvoudige technieken juiste besluiten te nemen 10. neemt juiste besluiten met terugverwijzen naar verwijzer en legt de relevante informatie correct vast in een brief 11. is in staat een slecht-nieuws gesprek te voeren 12. is in staat een patiënt te begeleiden bij terminale ziekte en dit te plaatsen in zijn sociale en culturele context - Polikliniek - Voor/ nabespreking casuïstiek met supervisor - gesprek met patiënten en familie - consultaanvraag - Besprekingen: röntgen, chirurgische patiënt, oncologie, probleempatiënt, - Bespreking videoopname met supervisor - KPB poli voorbereiding - KPB poli: video opname KPB briefbeoordeling - KPB probleempatiënt - KPB logistiek probleem - CAT 1x - Fiattering statusvoering - documentatie ziektebeelden - verwijsbrieven - 1 x zelfbeoordeling en verslag gesprekken - protocol/casuïstiek - folder/voordracht - Participatie landelijk onderwijs 8

9 BEHANDELKAMER Plaats: Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch. Locatie: Groot Ziekengasthuis Duur: een dagdeel per week gedurende gehele opleiding met een equivalent van 6 maanden. Aan het begin van de opleiding longziekten een intensief traject van 3 maanden Begeleider: superviserende longarts (alle longartsen) LEERDOELEN Algemene leerdoelen: De aios leert specifieke behandelingen en diagnostische vaardigheden uit te voeren. Specifieke leerdoelen: Na aanvang van de opleiding start de aios met een dagdeel behandelkamer, hetgeen gedurende de rest van de opleiding gehandhaafd blijft. In het begin is dit een intensieve stage waarbij mn flexibele bronchoscopieën aan de orde komen onder lokale anesthesie. Tevens pleurapuncties, -biopten, transthoracale puncties, doorlichting, perifere biopten, broncho-alveolaire lavage, drainages c.q. spoelingen en thoracoscopieën. In jaar 6 EBUS/EUS en starre scopie (onder narcose). LEERMIDDELEN: Onderzoek en behandeling mbv diverse technieken. Voor- en nabespreking casuïstiek, zelfstudie, besprekingen longziekten, polikliniekbespreking en dagelijkse röntgenbespreking TOETSEN - OSATS pleurapunctie (jaar 3/4) - OSATS bronchoscopie (jaar 3/4) - OSATS thoracoscopie (jaar 5/6) - OSATS starre scopie onder narcose (jaar 6) - OSATS EBUS/EUS (jaar 6) documentatie Correcties brieven en briefbeoordelingen KPB probleempatiënt bespreking / CAT Participatie landelijk onderwijs Certificaat regionaal/lokaal onderwijs Certificaten discipline overstijgend onderwijs. WERKWIJZE Gedurende de overige opleidingsduur worden alle verrichtingen bij de eigen patiënten gedaan. Er is een dagelijkse supervisie, waarbij de longartsen in een vast schema van ieder een vaste ochtend de supervisie hebben, de aios begeleiden en eigen ingrepen kunnen doen. 9

10 Overzicht stage in schema, inclusief thema s, leerdoelen en koppelingen Behandelkamer Leerdoelen Opleidingsactiviteiten Toetsing/portfolio Thema s: - Behandelkamer - Voor/ nabespreking casuïstiek met supervisor - consultaanvraag - Besprekingen: röntgen, probleempatiënt Specifieke leerdoelen poli De aios: 13. heeft voldoende praktische kennis opgedaan van specifieke diagnostische en behandeltechnieken 14. past beeldvormende diagnostiek en therapeutisch beleid, c.q. farmacotherapie op juiste wijze toe 15. interpreteert de verkregen uitslagen op juiste wijze en past deze toe binnen de behandeling; 16. toont empathie t.a.v. patiënten en familie 17. voert de statusvoering correct uit 18. is in staat om in beperkte tijd de juiste handeling uit te voeren en de juiste besluiten te nemen 19. neemt juiste besluiten met terugverwijzen naar verwijzer en legt de relevante informatie correct vast in een brief - OSATS pleurapunctie (jaar 3/4) - OSATS bronchoscopie (jaar 3/4) - OSATS thoracoscopie (jaar 5/6) - OSATS starre bronchoscopie (jaar 6) - OSATS EBUS/EUS (jaar 6) - Fiattering statusvoering - documentatie ziektebeelden - verwijsbrieven - 1 x zelfbeoordeling en verslag gesprekken - protocol / casuïstiek - folder/ voordracht - Participatie landelijk onderwijs 10

11 LONGFUNCTIESTAGE Plaats: Locatie: Duur: Begeleiders: Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch. Groot Ziekengasthuis 4 maanden drs. Simonis, drs. Macken LEERDOELEN Algemene leerdoelen: De aios heeft voldoende competentie in de indicatie stelling, uitvoering en interpretatie van het longfunctieonderzoek en het doen van metingen. Specifieke leerdoelen: De aios voert op adequate wijze longfunctie onderzoek uit om de respiratoire volumes, mechanica en gasuitwisseling vast te kunnen stellen inclusief spirometrie, flow-volume onderzoek, longvolumes (inclusief body plethysmografie), transfer factor (diffusiecapaciteit), ventilatie/perfusie verhoudingen / verdeling, luchtwegweerstand, ademmechanica, shuntmeting, inspiratoire en expiratoire monddrukmeting, arterieel bloedgasonderzoek en inspanningsonderzoek. Idem metingen ter bepaling van de bronchiale hyperreactiviteit, huidtesten, en immunologisch onderzoek voornamelijk in relatie tot respiratoire allergie. Ergometrieën begeleiden, aanvankelijk onder supervisie en later zelfstandig. Interpreteren van de testresultaten en verslaglegging. Slaapregistraties kunnen beoordelen, eerst onder begeleiding en later zelfstandig. Heeft kennis van allergologie en immunotherapie (o.a. Xolair patiënten). Begeleidt CPAP patiënten op de polikliniek en BiPAP aanmeting klinisch. Interpreteert PG en PSG. Heeft daarnaast inzicht in wettelijke bepalingen: aanvraag CPAP, definitieve machtiging, leveranciers, rijgeschiktheid, co-morbiditeitsanalyse, opzet van slaappolikliniek. Eind van de stage kan de aios eigen spreekuur slaappolipatienten uitvoeren (beperkte supervisie). Voorts inhalatietechniek, samenwerking met de longverpleegkundige en het opzetten en begeleiden van trial-werkzaamheden. LEERMIDDELEN: Longfunctieafdeling met de daarbij horende onderzoeken en faciliteiten. Beoordelen spirometrieën (SMS), multi-disciplinaire revalidatiebespreking (MCK), slaapregistratie KNF, bespreking moeilijke casuïstiek met supervisor, beoordeling slaapregistraties en ergometrieën. Daarnaast: - meevolgen slaappoli MCK: do-middag, met aandacht voor anamnese, klinisch onderzoek en comorbiditeit - meevolgen slaappoli slaapverpleegkundige: do-middag, met aandacht voor tolerantie en compliantie - meelopen met aankoppelen patiënten PG, PSG: op KNF - meelopen met CPAP visites: via Vivisol met aandacht voor maskeraanpassing - instructielessen PG, PSG (idem op slaappoli) - mee instellen klinische BiPAP patiënten - meelopen poli afweerstoornissen TOETSEN OSATS KPB s BEGELEIDING EN BEOORDELING Aan het begin van de stage worden met de superviserend longarts de leerdoelen van de stage doorgesproken. Halverwege en aan het eind van de stage vindt beoordeling plaats door de 11

12 superviserend longarts, samen met de opleider. Hierbij worden ook de KPB s in de beoordeling betrokken. De supervisie vindt, naast de diverse besprekingen, dagelijks plaats. WERKINDELING De aios is werkzaam op de longfunctieafdeling, verricht zelfstandig onderzoeken, beoordeelt de longfuncties van buiten, bekijkt en beoordeelt huisartspatiënten en draait mee in het rooster van de overige aios tav diensten. De aios is aanwezig bij alle ergometrieën en beoordeelt deze eerst met supervisor en later zelfstandig (MCK). Daarnaast heeft de aios twee vaste polikliniekdelen (een controle en een nieuwe patiënten poli) volgens rooster. Daarnaast participeert de aios in 1 slaappolisessie. 12

13 Overzicht leerdoelen en specifieke opleidingsactiviteiten longfunctiestage Longfunctie stage Leerdoelen Opleidingsactiviteiten Portfolio Thema s: - Thema 15: Longfunctie - Thema 16: respiratoire allergie - Thema 17: slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen De aios heeft voldoende competentie in de indicatie stelling, uitvoering en interpretatie van de volgende onderzoeken en behandelingen: 31. Longfunctie onderzoek om de respiratoire volumes,ademmechanica en gasuitwisseling vast te kunnen stellen inclusief : spirometrie, flow-volume onderzoek, longvolumes (inclusief body plethysmografie), transfer factor (diffusiecapaciteit), ventilatie/perfusie verhoudingen/verdeling, luchtwegweerstand, compliance, shuntmeting, inspiratoire en expiratoire monddrukmeting, arterieel bloedgasonderzoek, en inspanningsonderzoek. 32. Metingen ter bepaling van de bronchiale hyperreactiviteit, huidtesten, en immunologisch onderzoek voornamelijk in relatie tot respiratoire allergie. 33. Ademhalingsstoornissen waaronder de ademhalingstoornissen geïnduceerd door angststoornissen (zoals hyperventilatie) en de slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen en hieraan gerelateerde aandoeningen, inclusief het apneu syndroom: 34. Slaaponderzoek inclusief onderzoek van patiënten mt slaapapnoe en van patiënten die in aanmerking kunnen komen voor ademhalingsondersteuning. 35. De aios is in staat om patiënten met bovenstaande klachten op juiste wijze mbv diverse technieken te onderzoeken, dit te beoordelen en op basis daarvan een adequate behandeling uitvoeren. 36. uitvoeren polygrafie en polysomnografie 37. De aios heeft voldoende kennis van non-invasieve beademing en kan adequaat CPAP-BPAP instellen 38. De aios beoordeelt op juiste wijze longfuncties van derden en stelt de juiste conclusies. 39. Kent de wettelijke bepalingen mbt aanvraag CPAP en zuurstofbehandeling thuis, definitieve machtigingen, leveranciers, rijgeschiktheid, co-morbiditeitsanalyse en opzet slaappolikliniek 40. inhalatietechnieken 41. Het opzetten en begeleiden van trialwerkzaamheden - longfunctie afdeling - ergometrie - polikliniek - Voor/ nabespreking casuïstiek met supervisor - Slaapregistratie KNF - Beoordelen slaapregistraties, spirometrieën - Revalidatie bespreking (MCK) - slaappoli 4 KPB /OSATS: - longfunctie - ergometrie - slaapregistratie - documentatie van PG,PSG,ergometrie - participatie onderwijs 13

14 Rooster werkzaamheden c.q opleidingsactiviteiten wat doet aios waar en wanneer? ochtend middag overig Maandag polikliniek longfunctie, longfunctiebeoordelingen Dinsdag ergometrieën in kader van revalidatie longfunctie, longfunctiebeoordelingen Woensdag ergometrieën grote visite Revalidatiebespreking eenmaal per maand (contact: Nicole v Hautum, 73181), 9 tot 10 uur. Meelopen met revalidatie fysiotherapie (contact: Davy de Corte, via A4) Donderdag bespreking ergometrieën slaappoli, longfunctiebeoordelingen Vrijdag longfunctie polikliniek, longfunctiebeoordelingen Daarnaast volgt de aios de reguliere opleidingsactiviteiten. Verplichte werkzaamheden ivm stage slaapwaakstoornissen: Activiteit Contact Einddoel Behaald Opmerking Praktische uitvoering polygrafie polysomnografie Petra Buys, hoofd KNF afdeling, 1134 Begrip over PG en PSG, inzicht in belasting voor patient en verstorende factoren. Minimaal eenmaal beide onderzoeken zien: aankoppelen patient uitlezing Uitlezing polygrafie polysomnografie Anamnese patient met hypersomnolentie Indicatiestelling CPAP Th Macken, Donderdagmiddagpolikliniek slaapwaakstoornissen Donderdagmiddagpolikliniek Slaapwaakstoornissen Zelfstandig opstarten software Brainlab RT, zelfstandig beoordelen van parameters en formuleren van eindconclusie Zelfstandig anamnese en klinisch onderzoek afnemen, Inzicht in indicatie PG of PSG, Kunnen aanvragen onderzoeken Inzicht in indicatiestelling CPAP Inzicht in alternatieve behandelmogelijkheden zoals MRA Literatuur: CBO richtlijn 2009 Zo gewenst: eenmaal meelopen met KNO bij slaapendoscopie, en bij tandarts voor MRA, 14

15 CPAP instelling CPAP instelling (2) CPAP controle Donderdagmiddag poliklinike Slaapverpleegkundige Nicole van Hautum, AutoCPAP instelling via Vivisol, Petra Beunis, Donderdagmiddag polikliniek Slaapwaakstoornissen Klinische BiPAP instelling Op indicatie, A4 Contact: via J Aarssen, 2418 Refereeravond Donderdagavond, 1x per 3 maanden AutoCPAP titratie kunnen aanvragen Inzicht in behandeling van CSAS en CSR Inzicht in maskerproblematiek, Verhogen tolerantie Uitleg voor patient en partner Meelopen met visite thuis voor autocpap titratie bij patienten Kunnen uitlezen van titratierapport Kunnen uitleggen van rapport aan patient Drukinstellingsadvies kunnen geven Inzicht in wettelijke vereisten terugbetaling en machtiging Inzicht in wettelijke vereisten keuring rijgeschiktheid Inzicht in indicatiestelling BiPAP Uitlezen drukpatroon BiPAP Minimaal eenmaal refereeravond bijwonen Contact via KNO, B Op de Coul of B Teunissen (KNO-artsen) Info verzekeraars: 15

16 ONCOLOGIESTAGE Plaats: Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch. Locatie: Groot Ziekengasthuis Duur: 3-6 maanden jaar 6. Begeleider: Dr B.Biesma en Dr A.J.M.Schreurs LEERDOELEN Algemene leerdoelen: De aios doet ervaring op in de multidisciplinaire diagnostiek, behandeling en begeleiding van klinische en poliklinische patiënten met een maligniteit. Specifieke leerdoelen: herkennen van oncologische aandoeningen ( en complicaties van de ingezette behandelingen en weten hoe deze qua diagnostiek aangepakt dienen te worden en behandeld ). Kennis vergaren over stadiering van maligne aandoeningen en consequenties hiervan voor de multidisciplinaire behandeling. Behandelt patiënten met chemotherapie. Beoordeelt patiënten met vlekjes op de longen (vlekjespoli). Daarnaast is tijdens deze stage van groot belang de communicatie met patiënten en familie, onder meer door het houden van slecht- nieuws gesprekken. Daarnaast zet de aios mee nieuwe studies op en maakt protocollen. LEERMIDDELEN: Chemospreekuur, oncologie poli, dagbehandeling, afdeling A4 en vlekjespoli en radiotherapeutisch centrum ( een week meekijken op de radiotherapie). Multidisciplinaire oncologiebespreking, overdracht, röntgenbespreking, grote visite, statusvoering, overleg supervisor poli, gesprekken met patiënt en familie, brieven, PA-bespreking, lokaal en regionaal oncologisch overleg. Daarnaast landelijk onderwijs en lokaal discipline overstijgend onderwijs georganiseerd door Leerhuis, Brabant Medical School en PAOG Nijmegen.Landelijk cursorisch onderwijs NvALT. TOETSEN KPB Documentatie 20 patiënten die zelfstandig behandeld worden Correcties brieven en briefbeoordelingen KPB probleempatiënt bespreking / CAT Participatie landelijk onderwijs Certificaat regionaal/lokaal onderwijs Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis

17 Rooster werkzaamheden c.q opleidingsactiviteiten wat doet aios waar en wanneer? Ochtend middag overig Maandag Avondoverdracht, inclusief radiologie bespreking foto s Chemotherapie spreekuur multidisciplinaire chirurgisch/oncologische bespreking 1 Dinsdag C Chemotherapiespreekuur Avondoverdracht, inclusief radiologie bespreking foto s Algemeen oncologische bespreking Chemotherapiespreekuur MOC op afroep Woensdag grote visite Avondoverdracht, inclusief radiologie bespreking foto s ste woensdag v/d maand PA bespreking Donderdag Vlekjesspreekuur Avondoverdracht, inclusief radiologie bespreking foto s Vrijdag Avondoverdracht, inclusief radiologie bespreking foto s Daarnaast volgt de aios de reguliere opleidingsactiviteiten. Overzicht stage in schema, inclusief thema s, leerdoelen en koppelingen Oncologiestage Leerdoelen Opleidingsactiviteiten Toetsing/portfolio Thema s: - Thema 10: thoracale oncologie - Thema 14: pleurale aandoeningen/oncologie - Thema 18: mediastinale pathologie Specifieke leerdoelen De aios: 20. past therapeutisch beleid, c.q. farmacotherapie op juiste wijze toe 21. interpreteert de verkregen uitslagen op juiste wijze en past deze toe binnen de behandeling; 22. toont empathie t.a.v. patiënten en familie specifiek gericht op de categorie oncologische patiënten en levensbedreigende ziekten; 23. voert de statusvoering correct uit 24. is in staat om in beperkte tijd de juiste handeling uit te voeren en de juiste besluiten te nemen 25. neemt juiste besluiten met terugverwijzen naar verwijzer en legt de relevante informatie correct vast in een brief 26. is in staat een slechtnieuws gesprek te voeren is in staat een patiënt te begeleiden bij terminale ziekte en dit te plaatsen in zijn sociale en culturele context - Oncologiepoli. Dagbehandeling, vlekjespoli en verpleegafdeling - Stage radiotherapeutisch centrum - Voor/ nabespreking casuïstiek met supervisor - Besprekingen: röntgen, oncologie, probleempatiënt, - KPB: - Fiattering statusvoering - documentatie ziektebeelden - verwijsbrieven - 1 x zelfbeoordeling en verslag gesprekken - protocol / casuïstiek - folder/ voordracht - Participatie landelijk onderwijs 1 aanwezig: radiologie, chirurgie, nucleaire geneeskunde, pathologie, radiotherapie, alle longartsen en aios Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis

18 ALLERGOLOGIE/IMMUNOLOGIESTAGE Plaats: Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch. Locatie: Groot Ziekengasthuis Duur: 3-6 maanden jaar 5/ 6. Begeleider: superviserende longarts (drs. T. Macken (immuun- en afweerstoornissen) en dr. F.Beaumont (allergie)) In een multidisciplinaire samenwerking met kindergeneeskunde en medische microbiologie LEERDOELEN Algemene leerdoelen: De aios doet ervaring op in de multidisciplinaire behandeling en begeleiding van poliklinische patiënten met allergische en immunologische klachten. Specifieke leerdoelen: herkennen van allergologische en immunologische aandoeningen en complicaties van de ingezette behandelingen en weten hoe deze qua diagnostiek aangepakt dienen te worden en behandeld. Kennis vergaren over de aandoeningen en consequenties hiervan voor de multidisciplinaire behandeling. Behandelt patiënten in multidisciplinair verband. Daarnaast is tijdens deze stage van groot belang de communicatie met patiënten en familie. De multidisciplinaire aanpak vraagt specifieke deskundigheid op het gebied van samenwerking, organisatie en professionaliteit. Daarnaast zet de aios mee nieuwe studies op en maakt protocollen. LEERMIDDELEN: Polikliniek/spreekuur voor afweerstoornissen, multidisciplinaire bespreking, overdracht, röntgenbespreking, grote visite, statusvoering, overleg supervisor poli, gesprekken met patiënt en familie, brieven, MMB-bespreking, lokaal en regionaal overleg. Daarnaast landelijk onderwijs en lokaal discipline overstijgend onderwijs georganiseerd door Leerhuis, Brabant Medical School en PAOG Nijmegen.Landelijk cursorisch onderwijs NvALT TOETSEN KPB multidisciplinaire samenwerking/360 graden feedback Documentatie 20 patiënten die zelfstandig behandeld worden Correcties brieven en briefbeoordelingen KPB probleempatiënt bespreking / CAT Participatie landelijk onderwijs Certificaat regionaal/lokaal onderwijs WERKWIJZE In samenwerking met kindergeneeskunde en medische microbiologie, zowel medisch als (gespecialiseerd) verpleegkundig; in de toekomst uitbreiding richting interne geneeskunde/rheumatologie en KNO-heelkunde, en mogelijk paramedisch). Ingebed in Food&Health initiatief Fhealinc van de samenwerkingspartners Jeroen Bosch Ziekenhuis, HAS Den Bosch, Avans Hogeschool, ZLTO en de gemeente s-hertogenbosch, deelproject EVAA (Expertisecentrum voor Voeding, Afweer en Allergie Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis

19 Rooster werkzaamheden c.q opleidingsactiviteiten wat doet aios waar en wanneer? ochtend middag overig Maandag Avondoverdracht, inclusief radiologie bespreking foto s multidisciplinaire chirurgisch/oncologische bespreking 2 Dinsdag Avondoverdracht, inclusief radiologie bespreking foto s Algemeen oncologische bespreking op afroep Woensdag grote visite Avondoverdracht, inclusief radiologie bespreking foto s Donderdag Vrijdag ste woensdag v/d maand PA bespreking Avondoverdracht, inclusief radiologie bespreking foto s Avondoverdracht, inclusief radiologie bespreking foto s Daarnaast volgt de aios de reguliere opleidingsactiviteiten. Overzicht stage in schema, inclusief thema s, leerdoelen en koppelingen Allergologie/immunologiestage Leerdoelen Opleidingsactiviteiten Toetsing/portfolio Thema s: - Thema 8: diagnostiek en behandeling recidiverende luchtweginfecties - Thema 16: respiratoire allergie Specifieke leerdoelen De aios: 28. Maakt een adequaat diagnostisch plan bij een patiënt met allergische klachten 29. stelt indicaties voor immunologische behandelmethoden en past deze toe 30. interpreteert de verkregen uitslagen op juiste wijze en past deze toe binnen de behandeling; 31. toont empathie t.a.v. patiënten en familie 32. voert de statusvoering correct uit 33. is in staat om in beperkte tijd de juiste handeling uit te voeren en de juiste besluiten te nemen 34. neemt juiste besluiten met terugverwijzen naar verwijzer en legt de relevante informatie correct vast in een brief 35. is in staat een patiënt te begeleiden bij chronische ziekte en dit te plaatsen in zijn sociale en culturele context is in staat om adequaat en professioneel in een multidisciplinair team samen te werken - poli afweerstoornissen - Voor/ nabespreking casuïstiek met supervisor - Besprekingen: MDO, probleempatiënt, - KPB: - Fiattering statusvoering - documentatie ziektebeelden - verwijsbrieven - 1 x zelfbeoordeling en verslag gesprekken - protocol /casuïstiek - folder/ voordracht - Participatie landelijk onderwijs 2 aanwezig: radiologie, chirurgie, nucleaire geneeskunde, pathologie, radiotherapie, alle longartsen en aios Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis

20 STAGE INTENSIVE CARE Plaats: Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch. Locatie: Groot Ziekengasthuis Duur: 4-6 maanden Supervisoren: alle intensivisten Er is sprake van een closed format IC level 3 (CBO richtlijn 2006). LEERDOELEN: Algemene leerdoelen: De aios dient aan het eind van deze stage te beschikken over voldoende kennis betreffende de systematische benadering van ernstig zieke patiënten. Toont inzicht te hebben in diverse vormen van diagnostiek (beeldvorming en laboratorium) en diverse mogelijkheden tot monitoring cq behandeling op de Intensive Care. Heeft een goed probleemoplossend vermogen opgebouwd en is in staat om een patiënt met een acute bedreiging van een of meerdere orgaanfuncties systematisch en adequaat op te vangen. Kan hierbij samenwerken met andere zorgverleners rondom de patiënt en kent zijn eigen beperkingen. Specifieke leerdoelen: Het accent ligt tijdens deze stage op het aanleren van de specifieke vaardigheden die nodig zijn bij de eerste opvang van ernstig zieke patiënten met een directe bedreiging of falen van een of meerdere vitale orgaanfuncties. Planmatige, systematische analyse van een complexe situatie en prioriteiten kunnen stellen ten aanzien van diagnostiek en therapie. Kunnen werken onder tijdsdruk. Het kunnen stellen van de indicatie voor en de technische uitvoering van het inbrengen van centrale lijnen, luchtwegmanagement, instellen van invasieve en non-invasieve beademing bij verschillende ziektebeelden als status astmaticus en ARDS en nierfunctievervangende therapie. Het kunnen interpreteren van diverse hemodynamische parameters en het adequaat toepassen van interventies als volumetherapie en inotropica. Het kunnen coördineren van de opvang van ernstig zieke patiënten en reanimaties. Leren werken in multidisciplinair verband en zo nodig coördinerend optreden. Inzicht in aanvraagbeleid en interpretatie van laboratorium- en beeldvormende diagnostiek. Adequaat voorschrijfgedrag medicatie met oog voor interacties en bijwerkingen. Empathisch houding t.a.v. patiënten en familie. Afbakening eigen competenties en reflectie op eigen gevoelens en functioneren. Leren begeleiden van co-assistenten. Leren werken met het elektronisch patiëntendossier en maken van ontslagbrieven. LEERMIDDELEN: Overdracht, röntgenbespreking, visite aan bed, statusvoering, gesprek met patiënten en familie. Omgang met co-assistenten. Ontslagbrieven. Daarnaast de diverse onderwijsmomenten en overlegsituaties als multidisciplinaire patiënt bespreking (MDO), Necrologiebespreking, Complicatie bespreking, referaat en CAT, chirurgische overdracht, probleempatiëntbespreking, journalclub. De relevante dagen cursorisch onderwijs en FCCS cursus. Evenals discipline overstijgend onderwijs georganiseerd door het Leerhuis, Brabant Medical School en PAOG Nijmegen. TOETSEN: - KPB overdracht - KPB grote visite /dienst - Correcties brieven - Fiattering statusvoering - KPB probleempatiënt bespreking / CAT - Participatie cursorisch onderwijs Stagebeschrijvingen uit het opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis

21 - Certificaat cursorisch onderwijs - FCCS toets - Certificaten discipline overstijgend onderwijs. - voortgangsgesprekken. WERKWIJZE: Elke dag is minimaal een intensivist verantwoordelijk voor de supervisie van de artsassistenten op de afdeling. Daarnaast kunnen intensivisten buiten de IC in consult gevraagd worden bij alle acute geneeskunde met (belangrijke) bedreiging van één of meer vitale orgaansystemen. Dit gebeurt al dan niet door middel van interventie met een zgn. spoedinterventie team (SIT Team). Ook kan, voor zover de bezetting dat toelaat, beroep op hen gedaan worden voor het transport van acuut bedreigde patiënten binnen het ziekenhuis dan wel naar andere ziekenhuizen. Het betreft hier dan voornamelijk patiënten met acute respiratoire en/of circulatoire bedreiging. De arts-assistent treedt in beginsel zelfstandig op in het kader van de zorgverlening aan de hem/haar toegewezen patiënten. Daarin wordt de arts-assistent gesuperviseerd door de intensivist die op dat moment de medische supervisie op de IC heeft. Binnen kantooruren vindt, zoveel mogelijk aan het bed overleg plaats tussen arts-assistent en supervisor. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bed-side teaching te geven. Ook buiten deze overlegmomenten kan de arts-assistent altijd een beroep doen op de supervisor. Overigens gaan intensivisten er van uit dat bed-side teaching ook in weekend, s-avonds en s-nachts dient plaats te vinden. Ten aanzien van consultatie door andere specialismen dient dit primair op stafniveau plaats te vinden zoals vastgelegd in het reglement consultatie van het JBZ. Stagebeschrijvingen uit het opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis

22 Weekrooster Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag ochtend middag overig Chirurgie overdracht (IC supervisor) MDO Journalclub Ochtendoverdracht lijnen prikken, tracheostoma s, duodenumsondes, maandagen/maand Ontslaan van patiënten, ontslagbrief maken, onderzoek liggende bronchoscopieën, familiegesprekken verplicht patiënten, afspraken maken en bijschrijven decursus Overdracht Dag naar Avond (aan bed) Radiologie bespreking tot u thematisch cursorisch onderwijs SEH vervolg onderzoek patiënten en bespreking met intensivist, (maandag of dinsdag) bedside eaching Chirurgie overdracht (IC supervisor) Ochtendoverdracht Ontslaan van patiënten, ontslagbrief maken, onderzoek liggende patiënten, afspraken maken en bijschrijven decursus Radiologie bespreking vervolg onderzoek patiënten en bespreking met intensivist, bedside eaching Chirurgie overdracht (IC supervisor) Ochtendoverdracht Ontslaan van patiënten, ontslagbrief maken, onderzoek liggende patiënten, afspraken maken en bijschrijven decursus Radiologie bespreking vervolg onderzoek patiënten en bespreking met intensivist, bedside eaching Chirurgie overdracht (IC supervisor) Ochtendoverdracht Ontslaan van patiënten, ontslagbrief maken, onderzoek liggende patiënten, afspraken maken en bijschrijven decursus Radiologie bespreking vervolg onderzoek patiënten en bespreking met intensivist, bedside eaching Chirurgie overdracht (IC supervisor) Ochtendoverdracht Ontslaan van patiënten, ontslagbrief maken, onderzoek liggende patiënten, afspraken maken en bijschrijven decursus Lunchbespreking (maandelijks 3e dinsdag) verplicht MDO lijnen prikken, tracheostoma s, duodenumsondes, bronchoscopieën, familiegesprekken Overdracht Dag naar Avond (aan bed) tot u thematisch cursorisch onderwijs SEH MDO lijnen prikken, tracheostoma s, duodenumsondes, bronchoscopieën, familiegesprekken Overdracht Dag naar Avond (aan bed) MDO lijnen prikken, tracheostoma s, duodenumsondes, bronechoscopieën, familiegesprekken Overdracht Dag naar Avond (aan bed) MDO lijnen prikken, tracheostoma s, duodenumsondes, bronchoscopieën, familiegesprekken Overdracht Dag naar Avond (aan bed) IConderwijs aan artsassistenten verplicht Stagebeschrijvingen uit het opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis

23 Radiologie bespreking vervolg onderzoek patiënten en bespreking met intensivist, bedside eaching Overige IC-besprekingen/bijeenkomsten - Lange Liggersbespreking (gepland naar behoefte) verplicht - Theoretisch reanimatieonderwijs (Op uitnodiging) verplicht - Praktisch reanimatieonderwijs (Op uitnodiging) verplicht - Klinische les aan verpleging (Op uitnodiging) aanbevolen - Groot thema-onderwijs aan verpleging (3 à 4 maal per jaar) aanbevolen - IC-Necrologie/Complicatiebespreking (Eén maal per 1-2 maanden) verplicht - Afdelingsuitjes, -feesten e.d. (Gepland naar behoefte) aanbevolen De arts-assistent dient hiernaast de belangrijkste overige verplichte besprekingen te volgen, Stagebeschrijvingen uit het opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis

24 Overzicht stage in schema, inclusief alle leerdoelen en koppelingen Stage intensive care Competenties en leerdoelen Opleidingsactiviteiten Toetsing & Portfolio Algemeen: De aios: - Verricht eerste opvang en kan behandeling in gang zetten - Stelt met gerichte diagnostiek een uitgebreide differentiaal diagnose op - Hanteert een systematische benadering van ernstig zieke patiënten - Heeft een goed probleemoplossend vermogen opgebouwd en kan een patiënt met een acute bedreiging systematisch en adequaat opvangen - Beheerst de vaardigheden noodzakelijk voor de opvang van ernstig zieke patiënten - Stelt goede indicatie voor en de technische uitvoering van het inbrengen van centrale lijnen luchtwegmanagement, instellen van invasieve en non-invasieve beademing bij verschillende ziektebeelden als status astmaticus en ARDS en nierfunctievervangende therapie. - Interpreteert op juiste wijze diverse hemodynamische parameters en past interventies als volumetherapie en inotropica adequaat toe - Coördineert adequaat de opvang van ernstig zieke patiënten en reanimaties. Tijdens de stage intensive care wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de volgende competenties: Communicatie: - Verkrijgt informatie van / over de patiënt die relevant is in de context van een acute presentatie - Informeert de patiënt in begrijpelijke taal zoals beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). - Informeert en begeleidt patiënt, diens partner, familie en overige relaties (verder aangeduid als familie) correct. - Op correcte wijze kan omgaan met patiënten, familie, collegae, verpleging en andere bij de afdeling betrokken specialismen/disciplines. - In staat is adequaat te rapporteren aan huisarts en andere betrokken behandelaars ten aanzien van het ziektebeloop van ICpatiënten. Samenwerking: - In staat is om in multidisciplinair verband, o.a. coördinerend, werkzaam te zijn - Een leidinggevende rol op zich kan nemen bij de opvang van ernstig zieke acuut bedreigde patiënten. - Een leidinggevende rol op zich kan nemen binnen het reanimatieteam van het ziekenhuis. - Intensive Care patiënten overzichtelijk kan presenteren tijdens overdrachten en patiëntenbesprekingen - Een multidisciplinaire patiëntenbespreking (bijvoorbeeld een lange liggersbespreking) kan voorzitten/leiden. K&W: - Onderwijs aan co-assistenten - De verplichte onderwijsbijeenkomsten bijwoont en daaraan bij voorkeur zelf actief bijdraagt (zie verder). Maatschappelijk handelen: - Kent de criteria en mogelijkheden van donatie, handelt in overeenstemming met deze criteria en neemt zonodig beslissingen in het belang van de patiënt en nabestaanden Organisatie: - In staat is om in multidisciplinair verband, o.a. coördinerend, werkzaam te zijn - Ervaring opdoet in het werken met een Patient Data Management System (PDMS) Professioneel gedrag: - Kent en respecteert de grenzen van de eigen competenties - IC - reanimatieteam - overleg conform weekschema - MDO - Bedside-teaching - Cursorisch onderwijs: ICCS - Zelfstudie: Heeft grondige kennis van zuurstof toedieninghulpmidde len en de toepassing bij specifieke ziektebeelden. - incidentbespreking Toetsing - KPB overdracht - KPB grote visite/dienst - KPB probleempatiënt - CAT 2x - Fiattering statusvoering - documentatie ziektebeelden - 1 x zelfbeoordeling en verslag gesprekken - Certificaat DOO - FCCS toets Stagebeschrijvingen uit het opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis

4 jaar opleiding Longziekten en Tuberculose

4 jaar opleiding Longziekten en Tuberculose Overzicht opleiding Longziekten en Tuberculose Vooropleiding Interne Geneeskunde, inclusief cardiologie zijn hierin niet opgenomen stages 3 1 4 opleiding Longziekten en Tuberculose 4 5 6 zaalstage zaalstage

Nadere informatie

Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis

Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis 2010 Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis In dit opleidingsplan Longziekten en Tuberculose JBZ is een vertaling gemaakt van het landelijke opleidingsplan naar de lokale situatie.

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Kinderartsen:

Kindergeneeskunde. Kinderartsen: Kindergeneeskunde De kinderafdeling omvat de volgende onderafdelingen: Isolatie (Boxen) Grote kinderen en Kleuters (Algemeen) Medium Care Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Dagbehandeling Poli Kindergeneeskunde

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose 2012 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose 2012 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose 2012 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis In dit opleidingsplan Longziekten en Tuberculose

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep urologie die het vakgebied vrijwel in de volle breedte en in al zijn

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Leerplan profileringstage kinderneurologie

Leerplan profileringstage kinderneurologie Leerplan profileringstage kinderneurologie L. Bok, kinderarts Erfelijke en aangeboren afwijkingen en aandachtsgebied kinderneurologie Mw. L. Niers, algemeen kinderarts en opleider kindergeneeskunde F.

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

Lokaal opleidingsplan Neurologie GHZ

Lokaal opleidingsplan Neurologie GHZ 1 Lokaal opleidingsplan Neurologie GHZ Inhoud Inleiding... 3 Inhoud en structuur van de opleiding... 3 Aandachtsgebieden neurologie GHZ... 3 Stagewerkplaatsen... 4 Kliniek... 4 Consulten/SEH... 4 TIA/CTS

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011 Opbouw van de opleiding tot internist Landelijk opleidingsplan regionaal opleiden Waar leg je wat vast? Prof. Dr. Jacqueline de Graaf, internist Opleider Interne Geneeskunde Opleidingsdirecteur Vervolgopleidingen

Nadere informatie

Verwacht niveau in de co-schappen

Verwacht niveau in de co-schappen Verwacht niveau in de co-schappen Het gehele co-schap is verdeeld in vier fasen. Enerzijds verschillende deze fasen inhoudelijk van elkaar omdat ze bij verschillende afdelingen en specialismen plaatsvinden,

Nadere informatie

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen Bijlagen bij Lokaal Opleidingsplan Cardiologie Atrium Medisch Centrum Heerlen 2011 1 Bijlagen Inlegbladen Portofolio Zelftesten 2 Inlegbladen Portofolio: Voorbeeld CV Aandachtspunten introductiegesprek

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis

Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis 2010 Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis In dit opleidingsplan Longziekten en Tuberculose JBZ is een vertaling gemaakt van het landelijke opleidingsplan naar de lokale situatie.

Nadere informatie

Opleidingsplan urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan urologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de opleidingsgroep

Nadere informatie

Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Interne Geneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Interne geneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis 2010 2 Inleiding Dit document betreft het Opleidingsplan van het Jeroen

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Leerplan profileringstage NICU

Leerplan profileringstage NICU Leerplan profileringstage NICU Stage op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Inleiding De NICU van MMC is een van de 10 landelijk erkende centra voor neonatale intensive care behandeling voor zieke

Nadere informatie

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 1. Inleiding Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts

Nadere informatie

Beter voorbereid met ontslag. Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek

Beter voorbereid met ontslag. Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek Beter voorbereid met ontslag Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek Programma Inleiding ontslaggesprek relevantie moeder - evaluatieproject Beter voorbereid met ontslag : resultaten voormeting

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam Aannamebeleid Schakeljaarstudenten worden via een aparte sollicitatieronde aangenomen. Start in de zomer van 2015 met het schakeljaar en meedingen

Nadere informatie

Afdeling Longziekten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Afdeling Longziekten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Afdeling Longziekten U bent opgenomen op de afdeling Longziekten in Rijnstate Arnhem. In deze folder vindt u informatie over de afdeling. Ook stellen wij de medewerkers voor, die bij uw behandeling betrokken

Nadere informatie

AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE

AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE Opleiden is veranderd Veilig klimaat, leren zwemmen, vlieguren

Nadere informatie

Welkom op afdeling longziekten B22

Welkom op afdeling longziekten B22 Welkom op afdeling longziekten B22 Uw verblijf op afdeling B22 Verpleegafdeling B22 is een afdeling waar patiënten verblijven met een aandoening aan de longen en luchtwegen en daarvoor behandeld worden.

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

Opname op de longafdeling

Opname op de longafdeling Opname op de longafdeling De longarts vond het nodig om u op te nemen. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname is meestal niet prettig: u voelt zich niet

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier

Toelichting bij het formulier Voor het leren van de VS i.o. is het essentieel dat hij/zij frequent feedback ontvangt op zijn/haar functioneren, ook als er geen sprake is van een formeel beoordelingsmoment. Toelichting bij het formulier

Nadere informatie

NFU-project Dedicated Schakeljaar. prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager)

NFU-project Dedicated Schakeljaar. prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager) NFU-project Dedicated Schakeljaar prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager) Programma - Inleiding Prof. dr. Jan Borleffs - Presentatie door duo opleider

Nadere informatie

Intensief transmuraal zorgpad COPD ITZ COPD

Intensief transmuraal zorgpad COPD ITZ COPD Intensief transmuraal zorgpad COPD ITZ COPD U heeft de chronische longaandoening COPD. Het afgelopen jaar bent u hiervoor meer dan 2 keer opgenomen in het ziekenhuis. Dit betekent dat uw COPD niet goed

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Opname op de longafdeling. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Opname op de longafdeling. rkz.nl Patiënteninformatie Opname op de longafdeling rkz.nl De longarts vond het nodig om u op te nemen. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname is meestal niet

Nadere informatie

Afdeling Longziekten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Afdeling Longziekten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Afdeling Longziekten U bent opgenomen op de afdeling Longziekten in Rijnstate Arnhem. In deze folder vindt u informatie over de afdeling. Ook stellen wij de medewerkers voor, die bij uw behandeling betrokken

Nadere informatie

Opleidingsplan Maag darm leverziekten Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch Augustus 2010

Opleidingsplan Maag darm leverziekten Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch Augustus 2010 Opleidingsplan Maag darm leverziekten Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch Augustus 2010 1 Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan Maag darm leverziekten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ).

Nadere informatie

Leerplan stage grote kinderen in een algemeen ziekenhuis

Leerplan stage grote kinderen in een algemeen ziekenhuis Leerplan stage grote kinderen in een algemeen ziekenhuis B. Zegers, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider kindergeneeskunde

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Begripsbepaling De werkgroep hanteert het NHG Standpunt. Kwetsbare ouderen zijn: ouderen met complexe problematiek, die diverse aandoeningen hebben

Nadere informatie

OPNAME IN EEN COPD ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND

OPNAME IN EEN COPD ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND OPNAME IN EEN COPD ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Welkom in het Vlietland ziekenhuis en op afdeling longgeneeskunde. U bent opgenomen op de afdeling longgeneeskunde omdat uw klachten van de COPD

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

Stage - Reumatologie. Lokaal Opleidingsplan Interne Geneeskunde, UMC Utrecht,

Stage - Reumatologie. Lokaal Opleidingsplan Interne Geneeskunde, UMC Utrecht, Stage - Reumatologie Keuzestage 4 maanden Dit is de afdeling, dit zijn de patiënten De verpleegafdeling Reumatologie & Klinische Immunologie is in de regio de enige verpleegafdeling die gespecialiseerd

Nadere informatie

Centrum voor Slaapstoornissen Algemene informatie

Centrum voor Slaapstoornissen Algemene informatie Centrum voor Slaapstoornissen Algemene informatie 2 Inleiding In deze folder vindt u informatie over het Centrum voor Slaapstoornissen. Het is van belang deze informatie goed te lezen, zodat u goed voorbereid

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: Kennis bundelen en zichtbaar maken

Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: Kennis bundelen en zichtbaar maken = Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: een late diagnose een gebrek aan kennis (expertise) bij specialisten en zorgverleners onvoldoende aandacht voor wetenschappelijk

Nadere informatie

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Bespreken van de medicatie met apotheker Kosten in kaart brengen

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT

RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT Voor de borging van de opleiding IGT in de opleidingsinrichtingen en voor de erkenning en/of herregistratie als opleidingsinrichting is de opleidingsinrichting

Nadere informatie

Senior coschap Interne Geneeskunde in het SEHOS op Curaçao

Senior coschap Interne Geneeskunde in het SEHOS op Curaçao St. Elisabeth Hospitaal (SEHOS), Willemstad Inleiding Het St. Elisabeth Hospitaal (SEHOS) te Curaçao is een middelgroot ziekenhuis met 430 bedden. Het ziekenhuis ligt nogal centraal in Willemstad, in de

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Longziekten en Tuberculose. St. Antonius Ziekenhuis

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Longziekten en Tuberculose. St. Antonius Ziekenhuis Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Longziekten en Tuberculose Documentbeheer Voor de samenstelling van dit lokale opleidingsplan is gebruik gemaakt van: het nationale Opleidingsplan Longziekten

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Compagnoncursus. Martini Ziekenhuis. Juni 2012 Texel

Compagnoncursus. Martini Ziekenhuis. Juni 2012 Texel Compagnoncursus Martini Ziekenhuis Juni 2012 Texel Intensive Care Martini Ziekenhuis Aantal bedden: 10 IC-bedden, uitbreiding tot 12 bedden verwacht in 2012 4 SDU-bedden 2 IC-BW bedden Personeel IC-verpleging/medewerkers:

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 14 december 2009 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Bijlage 7 Profielen Goudvisteam

Bijlage 7 Profielen Goudvisteam Bijlage 7 Profielen Goudvisteam Profiel psycholoog/gedragswetenschapper Multidisciplinaire Carrousel Poli van de Goudvis Doelgroep: Kinderen tussen de 0 en 6 jaar waarbij er sprake is van bijzonderheden

Nadere informatie

Differentiatie - Nefrologie

Differentiatie - Nefrologie Differentiatie - Nefrologie Dit is de afdeling, dit zijn de patiënten Het aandachtsgebied Nefrologie is het onderdeel van de Interne Geneeskunde dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van

Nadere informatie

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden -

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doel workshop: Inspiratie opdoen Zichtbaar maken hoe het thema doelmatigheid van zorg binnen de opleiding vormgegeven kan worden

Nadere informatie

Opname op de afdeling interne geneeskunde

Opname op de afdeling interne geneeskunde Opname op de afdeling interne geneeskunde De internist vond het nodig om u op te nemen en heeft dat met u besproken. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname

Nadere informatie

Leerplan Polikliniek in een algemeen ziekenhuis

Leerplan Polikliniek in een algemeen ziekenhuis Leerplan Polikliniek in een algemeen ziekenhuis W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider kindergeneeskunde Inleiding

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Bijlage 1 Voorbeelden informatiepakketten 4.3 Overdracht OK-verkoeverafdeling Hieronder wordt de overdracht van de operatiekamer naar de verkoeverafdeling besproken. De overdracht van de operatiekamer

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE DEEL II. Versie: 2016

OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE DEEL II. Versie: 2016 OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE DEEL II Versie: 2016 1 Uitgave van de Nederlands Vereniging voor Artsen Longziekten en Tuberculose NVALT 2016 Samenstelling: Prof. Dr. F.W.J.M. Smeenk Dr. E.H.J.

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

UIT: OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE DEEL II

UIT: OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE DEEL II UIT: OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE DEEL II Versie: 2015 1 Bijlage 2 EPA s Longgeneeskunde Zoals vermeld in deel I van het opleidingsplan vormen de EPA s als het ware het basispakket van de

Nadere informatie

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt.

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen LangeLand Ziekenhuis Raad van bestuur T.a.v. Postbus 3015 2700 KJ ZOETERMEER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Differentiatie - Ouderengeneeskunde

Differentiatie - Ouderengeneeskunde Differentiatie - Ouderengeneeskunde Dit is de afdeling, dit zijn de patiënten De differentiatie Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde dat zich bezig houdt met de etiologie, preventie,

Nadere informatie

Maatschappelijk handelen

Maatschappelijk handelen (Ambulance) Thema : Primary Survey Opvang van de laag complexe patiënt Januari 2014 - Het controleren van de vitale functies ( bloeddruk, saturatie, hartritme) - Het toedienen van O2 opgeleide van gegevens

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. OSAS zorgcoach. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. OSAS zorgcoach. rkz.nl Patiënteninformatie OSAS zorgcoach rkz.nl Wat doet de OSAS zorg coach? Deze folder geeft informatie over de taken en begeleiding van de OSAS Zorg Coach. Wat kan zij betekenen voor patiënten die aandoening

Nadere informatie

Stage - Cardiologie. Lokaal Opleidingsplan Interne Geneeskunde, UMC Utrecht,

Stage - Cardiologie. Lokaal Opleidingsplan Interne Geneeskunde, UMC Utrecht, Stage - Cardiologie Keuzestage 4 maanden Dit is de afdeling, dit zijn de patiënten Op de hartbewaking worden patiënten behandeld met acute hart- en vaatproblemen. Voorbeelden hiervan zijn: hartinfarct,

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Korte Episode Zorg Colofon Expertgroep Korte Episode Zorg Prof. Dr. Patrick Bindels (voorzitter), hoogleraar huisartsgeneeskunde Drs. Marjolein

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) Belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD in Regio Midden Kennemerland Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten 3 3. Consultatie en verwijzing 4 4. Ketenzorg en hoofdbehandelaarschap

Nadere informatie

Doelmatigheid van de zorg: Verbeteren efficiëntie in order systeem protocollaire en CITO (laboratorium) orders

Doelmatigheid van de zorg: Verbeteren efficiëntie in order systeem protocollaire en CITO (laboratorium) orders Doelmatigheid van de zorg: Verbeteren efficiëntie in order systeem protocollaire en CITO (laboratorium) orders Afdeling Heelkunde Sept 2015 Probleemstelling: Aanvragen van routine labaanvragen en post-operatieve

Nadere informatie

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8 Inhoud Woord vooraf 1 2 Redactionele verantwoording 1 3 Redactie 1 7 Auteurs 1 8 1 De verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis 1 9 1.1 Inleiding 1 9 1.2 Wat is specifieke ziekenhuiszorg? 2 0 1.2.1 Het

Nadere informatie

COPD zorgpad. Longgeneeskunde. alle aandacht

COPD zorgpad. Longgeneeskunde. alle aandacht COPD zorgpad Longgeneeskunde alle aandacht Inleiding. U bent opgenomen op de longafdeling van het Westfriesgasthuis. De reden voor uw opname is een ontregeling en/of verergering van uw COPD (chronisch

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties sals handvat voor AIOS en opleidingsteams Inhoud 1. Waarom s? 2. Wat is een? Pilot gericht opleiden 3. Proces ontwikkeling IG 4. Opzet Pilot gericht opleiden Maart t/m september 2016 1 2 Waarom s? Theorie

Nadere informatie

Voorschriften Radboudumc 5.13 versie 5 Definitief / okt Opname- en ontslagcriteria voor volwassenen op IC/MCafd.

Voorschriften Radboudumc 5.13 versie 5 Definitief / okt Opname- en ontslagcriteria voor volwassenen op IC/MCafd. Documentgebied: Document: Status: Titel: Voorschriften Radboudumc 5.13 versie 5 Definitief / okt 2016 Autorisator: Beheerder Auteur: Beheerder Opname- en ontslagcriteria voor volwassenen op IC/MCafd. En

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Longgeneeskunde Poliklinische longrevalidatie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl LON013 / Poliklinische longrevalidatie / 27-08-2015 2 Poliklinische

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE AIOS IN TE VULLEN DOOR DE AIOS Naam aios IN TE VULLEN DOOR DE OPLEIDER Datum gezien Groepsnummer aios BIG-nummer Naam huisartsopleider Paraaf

Nadere informatie

What matters to you? IC nivo. National institutes of health, USA. Nivo van zorg. Nederland, CBO 2006 12-5-2015

What matters to you? IC nivo. National institutes of health, USA. Nivo van zorg. Nederland, CBO 2006 12-5-2015 Beeld van een Intensive care Internationale / locale kwaliteitseisen Intensive Care JJ Koeijers St. Elisabeth Hospitaal Internist-Intensivist-Acute geneeskundige 10-5-2015, quality of care Inhoud Intensive

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard informatie voor aios Verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard De verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie is een stage met een gevarieerd

Nadere informatie

Kwaliteitsnormen Praktijkvoering Interne Geneeskunde

Kwaliteitsnormen Praktijkvoering Interne Geneeskunde Kwaliteitsnormen Praktijkvoering Interne Geneeskunde Februari 2011 http://www.internisten.nl/home/forum-visitatorum/kwaliteitsnormen Inhoudsopgave Inleiding 1. Samenwerkingsverband 2. Bij- en nascholing

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Opleidingsplan klinische geriatrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inclusief Klinische Geriatrie Altrecht

Opleidingsplan klinische geriatrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inclusief Klinische Geriatrie Altrecht Opleidingsplan klinische geriatrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inclusief Klinische Geriatrie Altrecht augustus 2010 Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan Klinische Geriatrie van

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

Kerntaak 1: Begeleidt en verzorgt spreekuren

Kerntaak 1: Begeleidt en verzorgt spreekuren Kerntaak 1: Begeleidt en verzorgt spreekuren Werkproces 1.1: Plannen werkzaamheden De TOA begeleidt en plant spreekuren. Hij ziet als eerste de patiënten en bepaalt de prioriteiten van patiënten, de verrichtingen

Nadere informatie

Van de IC, wat nu? Overplaatsing van de Intensive Care naar de vervolgafdeling. Werkgroep nazorg FCIC

Van de IC, wat nu? Overplaatsing van de Intensive Care naar de vervolgafdeling. Werkgroep nazorg FCIC Van de IC, wat nu? Overplaatsing van de Intensive Care naar de vervolgafdeling Werkgroep nazorg FCIC Januari 2016 Doel Deze presentatie dient als leidraad om de verbinding te leggen tussen de Intensive

Nadere informatie

Training. Dienstoverdrachte. Estafette in het ziekenhuis. Optimaliseren Dienstoverdra. Competenties. Arts-assistenten

Training. Dienstoverdrachte. Estafette in het ziekenhuis. Optimaliseren Dienstoverdra. Competenties. Arts-assistenten Training Optimaliseren Dienstoverdra Training Competenties Dienstoverdrachte Arts-assistenten Estafette in het ziekenhuis Dienstoverdracht: training voor arts-assistenten Dienstoverdracht: training voor

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat fysiotherapeutisch COPD zorg in de eerste lijn. Annemarie de Vey Mestdagh- van der List van zorgen voor 1988 Cursus Astma en COPD Pt. werd gestuurd door arts Kracht en Cardio

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde versie september 2010

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde versie september 2010 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde versie september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lokale implementatie SCHERP 3. Structuur van de opleiding (Regio 3) 4. Opleidingsschema en stage-indeling (Regio 3) 5.

Nadere informatie

Palliatievezorg in een perifeer ziekenhuis

Palliatievezorg in een perifeer ziekenhuis Palliatievezorg in een perifeer ziekenhuis Barrieres, barrieres FJS Netters,internist-oncoloog Emmen Dierentuin FC Emmen Inwoners: 109.244 (324/km²) Scheper Ziekenhuis (Scheper-Bethesda) 400 bedden 1500

Nadere informatie