= N. Uitgewerkt Voorbeeld regionaal opleidingsplan HOOG VUmc. Auteurs: F Scheele, H. Brölmann, SJ. van Luijk en C. den Rooyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "= N. Uitgewerkt Voorbeeld regionaal opleidingsplan HOOG VUmc. Auteurs: F Scheele, H. Brölmann, SJ. van Luijk en C. den Rooyen"

Transcriptie

1 Uitgewerkt Voorbeeld regionaal opleidingsplan HOOG VUmc Auteurs: F Scheele, H. Brölmann, SJ. van Luijk en C. den Rooyen Voor de samenstelling van dit regionale opleidingsplan is gebruik gemaakt van: producten uit het VUmc voorbeelden uit Groningen die bewerkt zijn door F. Scheele voor SLAZ opleidingsplan HOOG = N

2 Inleiding Regionaal opleidingsprogramma HOOG voor VUmc Dit document is het regionale opleidingsplan voor VUmc. Uitgangspunt bij dit plan is dat er evenveel tijd aan academische en aan perifere stages wordt besteedt hetgeen in het individuele opleidingscurriculum naar voren dient te komen. In dit plan is een vertaling gemaakt van het landelijk opleidingsplan HOOG in een regionaal opleidingsplan en biedt daarmee de lokale opleider/supervisor en AIOS houvast voor de invulling van de individuele opleiding van de AIOS. Kanttekening hierbij is dat de perifere stages niet altijd zo strak lopen als hierin vermeld, maar dat conflicteert niet met de basisgedachte van dit systeem. Het regionale plan voldoet aan de eisen zoals gesteld in het landelijk opleidingsplan en aan de eisen uit regelgeving. Bij visitatie is dit document samen met het individuele opleidingsplan per aios (eventueel allemaal het zelfde, maar meestal met persoonlijke aanpassingen), en een blik in het portfolio informatief om te zien hoe de opleiding tot leven is gebracht. Het plan biedt inzicht in de opbouw van de opleiding in stages (structuur), daaraan verbonden de thema s (inhoud), de toetsing en de ijkpunten (besproken in voortgang- en beoordelingsgesprekken). Dit regionale opleidingsplan kan daarmee als voorbeeld dienen voor andere specialismen die eveneens regionaal een vertaling moeten maken van het landelijke opleidingsplan. Hieronder volgt eerst een beschrijving van het stappenplan zoals deze ook door anderen gehanteerd kan worden. Daarna volgt de uitwerking van HOOG in het regionale opleidingsplan VUmc. Stappenplan voor het samenstellen van een lokaal opleidingsplan: I Doel en thema s De vraag die hier beantwoord moet worden is: welke competenties worden door de aios in de opleiding ontwikkeld. De competenties zijn in de meeste plannen vertaald naar een eigen competentieprofiel en verwerkt in thema s. een thema omvat een opleidingsonderdeel wat inhoudelijk met elkaar samenhangt. De thema s in totaal vormen de inhoudelijke opleiding, samen met het cursorisch onderwijs. Thema s kunnen niet los worden gezien van de (werk-)plek waarmee zij onlosmakelijk verbonden zijn. De volgende stap is dan ook om te bepalen waar de thema s geleerd worden. De meeste plannen bezitten een competentieprofiel eventueel vertaald in opleidingsdoelen die zijn opgenomen in thema s. De thema s vormen daarmee de basis voor de inhoud van de opleiding. II Middel De thema s worden op de werkplek geleerd. Bepaald moet worden welke plek het meest geschikt is om dit te leren. Over het algemeen zijn dit de stages zoals verpleegafdeling, OK, polikliniek, etc. In deze stap wordt bepaald welke middelen het meest geschikt zijn voor het leren van thema s. Er wordt een geschikte stage-indeling gekozen en deze wordt ook in tijd (minumum-maximum) vastgelegd. III Toets Thema s worden gekoppeld aan de stage-indeling. Sommige thema s zullen in meerdere stages aan bod komen. Het niveau waarop het thema c.q. de competenties uit het thema worden afgesloten verschilt. In deze stap wordt vastgelegd op welk moment er waar wordt getoetst. Dat levert een lokale toetstabel op. Dit kan per aios vertaald worden naar een individuele toetstabel. De toetsgegevens uit de tabel worden opgenomen in het portfolio, samen met: - resultaten van de landelijke voortgangstoets, - de in logboek verzamelde ervaringen (ziektebeelden, ingrepen, complicaties met reflectie) - bijzondere projecten of opdrachten die algemene competenties extra aanspreken - gevolgd (cursorisch) onderwijs - wetenschappelijke activiteiten - andere relevante zaken De toetsing vindt zoveel mogelijk plaats op de werkplek, direct na het geobserveerde gedrag en gekoppeld aan het opleidingsmoment. Per stage/jaar kunnen vaste opleidingsmomenten benoemd worden. IV IJking = O

3 Van belang is om gedurende de opleiding de aios feedback te kunnen geven in hoeverre hij/zij voldoet aan het verwachte niveau. Om hierover iets te kunnen zeggen worden er een aantal ijkpunten in de opleiding vastgelegd. Het betreft hier de volgende dimensies: 1. De groei in zelfstandigheid, uitgedrukt in bekwaamheidsniveaus van verrichtingen en/of thema s. 2. De ontwikkeling c.q. groei in de algemene competenties. Bij het periodieke voortgangsgesprekken en de beoordelingen wordt dit met de aios besproken. Leeswijzer Dit regionale opleidingsplan is opgebouwd uit 6 stappen zoals in volgend schema is aangegeven. Na de inleiding volgt eerst een samenvatting van de eerste zes stappen om snel een overzicht te krijgen over de verdeling van de thema s, de opleidingsactiviteiten, toetsing en ijking om vervolgens per stap een gedetailleerde uitwerking te zien voor de regio VUMC. Inhoudsopgave Samenvatting Stappenplan lokaal opleidingsplan Samenvatting opleidingsjaar 0 1,5 vwb verdeling thema s, opleidingsactiviteiten, toetsing en ijking Samenvatting opleidingsjaar 1,5 4,5 vwb verdeling thema s, opleidingsactiviteiten, toetsing en ijking Samenvatting opleidingsjaar 4,5-6 vwb verdeling thema s, opleidingsactiviteiten, toetsing en ijking Stap 1 Geef de regionale structuur van de opleiding weer en maak daarbij een onderverdeling in academische en niet academische stages o Jaar 0-1,5 o Jaar 1,5-4,5 o Jaar 4,5-6 Stap 2 Verdeel vervolgens de thema's over de alle bovengenoemde stages. (Onderdelen) van thema's kunnen aan meerdere stages worden toebedeeld o Jaar 0-1,5 o Jaar 1,5-4,5 o Jaar 4,5-6 Stap 3 Geef vervolgens voor de bovenstaande thema s aan op welk niveau medisch handelen en algemene competenties beheerst moeten worden (dus gerelateerd aan opleidingsfase). Criteria staan vermeld in opleidingsplan. o Jaar 0-1,5 o Jaar 1,5-4,5 o Jaar 4,5-6 Stap 4 Benoem de opleidingsactiviteiten die nodig zijn om bovenstaande bekwaamheidsniveaus te kunnen bereiken. Hier kunnen regionale verschillen mogelijk zijn. In het opleidingsplan staan de generieke activiteiten vermeld. o Jaar 0-1,5 o Jaar 1,5-4,5 o Jaar 4,5-6 Stap 5 bovengenoemde activiteiten bekwaamheidsniveaus vast te stellen. o Jaar 0-1,5 o Jaar 1,5-4,5 o Jaar 4,5-6 Stap 6 Voeg een inleiding toe (leeswijzer) en eventuele bijlagen die meer gedetailleerd ingaan op bovengenoemde stappen = P

4 Stappenplan = Q

5 Samenvatting Opleidingsjaar 0 1,5 5 2 stages in periode (opleidingsjaar) 0-1½ jaar. Setting: perifeer Thema s 1 BN 2 Opleidingsactiviteiten Toetsing 3 Verloskundestage 9 maanden - Zwangerschapsbegeleiding ongecompliceerd - Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd - Gewone bevalling - Gecompliceerde bevalling - Gecompliceerde bevalling hoog risico - Kraamperiode en kind ongecompliceerd - Kraamperiode en kind gecompliceerd Counseling verloskundig onderwerp - Dienstoverdracht - Communicatie met het verloskamerteam - Communicatie met de barende - Slecht nieuwsgesprek - Gebruik literatuurbronnen - Samenwerking 1 e lijn - Behandelplan met verpleegkundige doorspreken - Beheer en timemanagement meerdere verloskamers - Triage - Teamwork in stressituaties - Omgaan met het verloskundige zorgsysteem - Inspelen op de lokale infrastructuur - Overplaatsing naar ander ziekenhuis regelen - Extra begeleiding geven waar nodig - Begeleiding barende - Reflectie op eigen functioneren op verloskamers - KPB s - Kennistoets feedback - Simulatietoets - CAT Portfolio 4 : - Spreekuren / Gesprekken - Documentatie zkt-beelden - CAT - Verslagen - Cursus kl.gen / Cursus echoscopie - Cursus foetale bewaking - Cursus MOET / Cursus stuit - Bevallingen - Verrichtingen - Reflectieverslagen - Toetsen Gynaecologie stage 9 maanden - Algemene poli gynaecologie veel voorkomend - Voortplantingsendocrinologie & fertiliteit basis - OK laag ingeschat risico - OK hoog ingeschat risico - Peri-operatieve zorg Correspondentie en ad hoc contact met 1 e lijn - OK- verslaglegging - Aandacht voor psychosomatiek - Goed gebruik van supervisie - Omgang met personeel en assistentie - Omgaan met complicaties, zich onder meer uitend in een schriftelijke audit - KPB s / OSAT s - Kennistoets / Simulatietoets - CAT feedback Portfolio: - Documentatie ziektebeelden - Verslagen / Verrichtingen - Toetsen hele periode - Algemene Vaardigheden.. - ALS cursus - Kennis van WGBO en BIG - 5 modelbrieven Huisarts Portfolio: - Cursus ALS - modelbrieven 1 Specifieke competenties in uitwerking thema 2 BN = bekwaamheidsniveau 3 Toetsing: concretisering in opleidingsplan 4 Voor nadere invulling verwijzing naar opleidingsplan, thema s 5 In een individueel geval kan hiervan vanaf worden geweken = R

6 Samenvatting Opleidingsjaar 1,5 4,5 6,7 4 stages in periode (opleidingsjaar) 1½ - 4½. Setting: academisch Thema BN Opleidingsactiviteiten Toetsing Verloskunde 1 jaar - Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd - Gecompliceerde bevalling - Gecompliceerde bevalling hoog risico - Kraamperiode & kind gecompliceerd Counseling van kansen - Begeleiding rouw - Omgaan met emotioneel belastende situaties - Multidisciplinaire behandeling - IC-zorg pasgeborenen - Teamwork bij stress - Verdieping in casuïstiek rond WGBO - Verdieping in wetgeving perinatale sterfte en (late) zwangerschapsafbreking - Procedures aangifte en begraven hanteren - Onderwijs - Gebruik EBM - Overzicht tonen - Verantwoordelijkheid tonen voor continuïteit van zorg - KPB s - Kennistoets feedback - CAT - Simulatietoets Portfolio: - Documentatie zkt-beelden - Verrichtingen - Verslagen - Cursus: MOET - Cursus Stuit - Toetsen Gynaecologie- Bekkenbodem- Seksuologie 1 jaar. - Alg. poli gynaecologie veel voorkomend - Alg. poli gynaecologie weinig voorkomend - Urogynaecologie & Bekkenbodem - Seksuologie - OK laag ingeschat risico - OK hoog ingeschat risico - Peri-operatieve zorg Goede sexuologische anamnese doen - EBM gebruiken - Samenwerken met sexuoloog - Multidisciplinair overleg gebruiken en organiseren - Multidisciplinair complicaties bespreken - Complicatieregistratie verzorgen - OK-programma s helpen plannen - Leiden van indicatiebesprekingen - Leiding geven aan assistentie bij stress - Plannen logisitiek op de polikliniek - Omgaan met vrouwen met seksuele geweldservaring - Bekendheid met procedures voor medisch onderzoek na seksueel geweld - KPB s - Kennistoets feedback - CAT - Simulatietoets Portfolio: - Documentatie zkt-beelden - Verrichtingen - Verslagen - Cursus: MOET - Stuitcursus - Toetsen 6 In een individueel geval kan hiervan vanaf worden geweken 7 Niet genoemde thema s kunnen in de reguliere bedrijfsvoering naar voren komen = S

7 Samenvatting Opleidingsjaar 1,5 4,5 8 4 stages in periode (opleidingsjaar) 1½ - 4½. Setting: academisch Thema BN Opleidingsactiviteiten Toetsing Oncologie 6 maanden - Oncologie 3 - Omgaan met angst, verdriet, onzekerheid en boosheid van patiënten en familie - Optimaal gebruik van foldermateriaal en patiëntvoorlichting - EBM - Functioneren in een oncologisch netwerk - Omgaan met en euthanasieverzoek - Omgaan met eigen gevoelens betreffende sterven van patiënten - Stervensbegeleiding - KPB - CAT - kennistoets Portfolio: - Documentatie zkt.beelden - Toetsen - Documentatie overlegsituaties - Cursus oncologie - Verrichtingen (assistentie) Fertiliteit 6 maanden - Voortplantingsendocrinologie en fertiliteit basis - Voortplantingsendocrinologie en fertiliteit specieel Prognose counseling - Omgaan met eisende patiënten - Positief beïnvloeden van het team - Gebruik van patiëntverenigingen - Functioneren in een zorgnetwerk met transmurale afspraken - Eigen positie kiezen bij ethische dilemma s - KPB - Fertiliteitbespreking - Kennistoets Portfolio: - Documentatie zkt.beelden - Essay - Toetsen - Cursus VEF Gedurende gehele periode - Algemene vaardigheden.. - Wetenschappelijke publicaties - Begeleiding CATs jongere jaars en co s - Bijdragen aan maatschappelijke discussies, op de hoogte van vakbladen als medisch contact - Bijscholingen gevolgd voor acute zorg Portfolio: - Wetenschappelijke publicatie - Begeleiding CAT jongere aios en co s - Bijscholing acute zorg - Bijdrage maatschappelijke discussie 8 In een individueel geval kan hiervan vanaf worden geweken = T

8 Samenvatting Opleidingsjaar 4, stages in periode (opleidingsjaar) 4½ - 6. Setting: perifeer Thema BN Opleidingsactiviteiten Toetsing OK-stage 6 maanden - OK laag ingeschat risico - OK hoog ingeschat risico - Peri-operatieve zorg Overzicht over de vakuitoefening - Bijdragen aan continuïteit van zorg - Riskmanagement - Onderwijs aan jonge collegae - Leiderschapsrollen - Supervisie - KPB / OSATS - Kennistoets / Simulatietoets feedback Portfolio: - Verrichtingen - Documentatie zkt-beelden Polikliniekstage 6 maanden - Algemene poli gynaecologie veel voorkomend - Algemene poli gynaecologie weinig voorkomend - Urogynaecologie & Bekkenbodem - Oncologie - Endocrinologie & Fertiliteit specieel - Seksuologie Overzicht over de vakuitoefening - Bijdragen aan continuïteit van zorg - Riskmanagement - Onderwijs aan jonge collegae - Leiderschapsrollen - KPB - Kennistoets - CAT Portfolio: - Documentatie ziektebeelden - Verrichtingen (+ assisteren) - Toetsen - Cursus urogynaecologie - Participatie overleg - Cursus oncologie Supervisie stage 6 maanden - Inhoudelijke focus op basis van voortgangsgesprek. - Kraamperiode & kind gecompliceerd - Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd - Endocrinologie & Fertiliteit basaal Alle momenten waar supervisie gegeven kan worden en waarvoor bekwaamheidsniveau 5 is vereist (ongecompliceerde bevalling, etc.) Portfolio: - bekwaamheidsverklaringen Gedurende gehele periode - Algemene vaardigheden.. - Wetenschappelijke publicaties - Begeleiding CATs jongere jaars en co s - Bijdragen aan maatschappelijke discussies, op de hoogte van vakbladen als medisch contact - Bijscholingen gevolgd voor acute zorg Portfolio: - Wetenschappelijke publicatie - Begeleiding CAT jongere aios en co s - Bijscholing acute zorg Bijdrage maatschappelijke discussie 9 In een individueel geval kan hiervan vanaf worden geweken = U

9 In het volgende gedeelte zijn de stappen uitgewerkt in een lokaal opleidingsplan O&G. dit dient alleen als voorbeeld. De mate van detaillering staat verder vrij mits de verplichte onderdelen zijn opgenomen. Stap 1: Geef de regionale structuur van de opleiding weer en maak daarbij een onderverdeling in academische en niet academische stages Regionaal opleidingsplan Verloskunde & Gynaecologie OOR VUmc (schema voor aios) Het basisschema voor iedere AIOS ziet er als volgt uit (kleine verschillen in duur en plek zijn mogelijk): 1 ½ jaar perifeer 3 jaar academisch 1 ½ jaar perifeer Verloskunde stage 9 maanden Verloskunde 1 jaar OK-stage 6 maanden Gynaecologie stage 9 maanden Gynaecologie / bekkenbodem / Seksuologie 1 jaar Polikliniekstage 6 maanden Oncologie 6 maanden Supervisiestage 6 maanden Fertiliteit 6 maanden In de volgende hoofdstukken wordt per periode een nadere invulling gegeven aan de thema s die aan de periode verbonden zijn en wordt een overzicht gegeven van de verschillende opleidingsactiviteiten (leermiddelen) per stage voor het ontwikkelen van o.a. de algemene competenties. In een overzicht per thema worden de diverse toetsinstrumenten genoemd. Daarin staat tevens beschreven wat in het portfolio m.b.t. het thema opgenomen dient te zijn. = V

10 Stap 2: Verdeel vervolgens de thema's over de alle bovengenoemde stages. (Onderdelen) van thema's kunnen aan meerdere stages worden toebedeeld Perifere stage Jaar 0 1,5 Jaar Thema s 10 : Stage verloskunde; 9 maand; perifeer 0-1,5 - Zwangerschapsbegeleiding ongecompliceerd - Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd - Gewone bevalling - Gecompliceerde bevalling - Gecompliceerde bevalling hoog risico - Kraamperiode en kind ongecompliceerd - Kraamperiode en kind gecompliceerd Jaar Thema s: Stage gynaecologie; 9 maand; perifeer 0-1,5 - Algemene poli gynaecologie veel voorkomend - Voortplantingsendocrinologie & fertiliteit basis - OK laag ingeschat risico - OK hoog ingeschat risico - Peri-operatieve zorg Additioneel: Algemene vaardigheden gedurende maand Jaar 0 1,5 Jaar Thema s: stage verloskunde 1 jaar; academisch 1,5 4,5 - Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd - Gecompliceerde bevalling - Gecompliceerde bevalling hoog risico - Kraamperiode & kind gecompliceerd Academische stage Jaar 1,5 4,5 Jaar Thema s: Gynaecologie-Bekkenbodem-Seksuologie; 1 jaar; academisch 10 Specifieke competenties in uitwerking thema = NM

11 1,5 4,5 - Alg. poli gynaecologie veel voorkomend - Alg. poli gynaecologie weinig voorkomend - Urogynaecologie & Bekkenbodem - Seksuologie - OK laag ingeschat risico - OK hoog ingeschat risico - Peri-operatieve zorg Stap 2 (vervolg): Verdeel vervolgens de thema's over de alle bovengenoemde stages. (Onderdelen) van thema's kunnen aan meerdere stages worden toebedeeld Jaar Thema s: Oncologie; 6 maand; academisch 1,5/ 4,5 - Oncologie Jaar Thema s: Fertiliteit; 6 maand; academisch 1,5/ 4,5 - Fertiliteit Additioneel: Algemene vaardigheden gedurende jaar 1,5 4, 5 Perifere stage Jaar 4,5 6 Jaar Thema s: Polikliniek stage ; 6 maand: perifeer 4,5 6 - Algemene poli gynaecologie veel voorkomend - Algemene poli gynaecologie weinig voorkomend - Urogynaecologie & Bekkenbodem - Oncologie - Endocrinologie & Fertiliteit specieel - Seksuologie Jaar Thema s: Supervisie stage ; 6 maand: perifeer 4,5 6 Inhoudelijke focus op basis van voortgangsgesprek. - Kraamperiode & kind gecompliceerd 5 - Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd 5 - Endocrinologie & Fertiliteit basaal 5 Jaar Thema s: OK stage; 6 maand: perifeer 4,5 6 - OK laag ingeschat risico - OK hoog ingeschat risico - Peri-operatieve zorg = NN Additioneel: Algemene vaardigheden gedurende jaar 1,5 4, 5

12 Stap 3: Geef vervolgens voor de bovenstaande thema s aan op welk niveau medisch handelen en algemene competenties beheerst moeten worden (dus gerelateerd aan opleidingsfase). Criteria staan vermeld in opleidingsplan. Bekwaamheidniveaus Ieder half jaar wordt op basis van de in het portfolio verzamelde gegevens en op grond van de mening van de opleidergroep gesproken over bekwaamheidniveaus. Deze worden in het onderstaande overzicht 3 tot 6-maandelijks bijgehouden. Na 2, 4 en 6 jaar zijn minimale eisen voor de bereikte zelfstandigheid afgesproken. Voor de toetsing van de A en IOS is in consensusbesprekingen binnen de NVOG gekozen voor een combinatie van thema s, ijkpunten en bekwaamheidsniveaus. Bekwaamheidsniveau (1 t/m 5) 1 Heeft kennis van 2 Handelt onder strenge supervisie 3 Handelt met beperkte supervisie 4 Handelt zonder supervisie 5 Superviseert en onderwijst bij de handeling Bekwaamheidsniveaus O&G voor medisch handelen, weergegeven per ijkpunt, gegroepeerd per thema. Per thema is bepaald welk minimaal bekwaamheidsniveau gehaald moet zijn op een bepaald ijkpunt. Thema s versus 3 IJkpunten (I, II en III) Op Bekwaamheidsniveaus (1 tm 5) IJkpunt I 0-2 jaar IJkpunt II 2-4 jaar IJkpunt III 4-6 jaar Zwangerschapsbegeleiding ongecompliceerd 5 Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd Gewone bevalling 5 Gecompliceerde bevalling Gecompliceerde bevalling hoog ingeschat risico Kraamperiode & kind ongecompliceerd 5 Kraamperiode & kind gecompliceerd Algemene poli gynaecologie veel voorkomend Algemene poli gynaecologie weinig voorkomend Urogynaecologie & Bekkenbodem Oncologie = NO

13 Bekwaamheidsniveaus O&G voor medisch handelen, weergegeven per ijkpunt, gegroepeerd per thema. Per thema is bepaald welk minimaal bekwaamheidsniveau gehaald moet zijn op een bepaald ijkpunt. Thema s versus 3 IJkpunten (I, II en III) Op Bekwaamheidsniveaus (1 tm 5) IJkpunt I 0-2 jaar IJkpunt II 2-4 jaar IJkpunt III 4-6 jaar Seksuologie Endocrinologie & Fertiliteit basaal Endocrinologie & Fertiliteit specieel OK laag ingeschat risico OK hoog ingeschat risico Peri - operatieve zorg NB: Als thema s te omvattend zijn om op één specifiek moment in zijn geheel te zijn afgerond kan men ook de Kritische Beroepssituaties of EPA s gebruiken als ijkpunt. Ipv Thema s bevat de linkerkolom van de tabel dan Kritische Beroepssituaties of EPA s. Groei en toetsing van de algemene competenties: Op basis van in het portfolio verzamelde informatie (o.a. KPB s, 360 graden feedback, verslagen, CAT, etc.) en op basis van indrukken uit de opleidergroep wordt met de AIOS een gesprek gevoerd over de ontwikkeling in de algemene competenties. Het gaat hier over een big picture per competentie. De AIOS bereidt een document van 1 à 2 A4 voor met een zelfreflectie over die competenties. De opleider vult een Gans-meter in: Algemene competentie Gans-meter Onder verwacht niveau Boven verwacht niveau Medisch handelen Wetenschap Maatschappelijk handelen Communicatie Samenwerking Organisatie Professioneel gedrag Met bovenstaande stappen komt een lokaal opleidingsplan tot stand. In dit plan is inzichtelijk wat en wanneer een AIOS leert, met behulp van welke (opleidings-) middelen, wanneer en met welke toetsinstrument getoetst wordt en hoe de groei beoordeeld wordt. = NP

14 Stap 4: Benoem de opleidingsactiviteiten die nodig zijn om bovenstaande bekwaamheidsniveaus te kunnen bereiken. Hier kunnen regionale verschillen mogelijk zijn. In het opleidingsplan staan de generieke activiteiten vermeld. Opleidingsactiviteiten jaar 0-1,5 Stage verloskunde Stage gynaecologie Met name gericht op medisch handelen - participatie in laag risico spreekuren - participatie aan poliklinieksessies met hoog zwangeren - doen van bevallingen / placenta verwijderen - leren vacuumextractie / leren hechten / episiotomie zetten - aanwezigheid bij sectio s / vacuumextracties, forcipale extracties, totaalruipturen - leren meerling bevallingen / stuitgeboorten - participatie fertiliteitspoli - simulatie training oefening oog-hand coordinatie - OK; leren voor de opleidingsfase relevante aspecten van laparoscopische / hysteroscopische / conventionele gynaecologische chirurgie - registratie ziektebeelden Cursorisch onderwijs - cursus klin genetica - cursus echoscopie - cursus foetale hartbewaking - cursus MOET of vergelijkbaar onderwijs - cursus stuitbevalling - participatie in polikliniek - registratie ziektebeelden - participatie voortplantingsendocrinologie en fertiliteits spreekuur - doen van aantal verrichtingen (zie landelijk opleidingsplan) - documentatie en bespreking van ziektebeelden Met name gericht op algemene competenties - Counseling verloskundig onderwerp - Dienstoverdracht - Communicatie met het verloskamerteam - Communicatie met de barende - Slecht nieuwsgesprek - Gebruik literatuurbronnen - Samenwerking 1 e lijn - Behandelplan met verpleegkundige doorspreken - Beheer en timemanagement meerdere verloskamers - Triage - Teamwork in stressituaties - Omgaan met het verloskundige zorgsysteem - Inspelen op de lokale infrastructuur - Overplaatsing naar ander ziekenhuis regelen - Extra begeleiding geven waar nodig - Begeleiding barende - Reflectie op eigen functioneren op verloskamers - voorzitten polikliniek bespreking - Correspondentie en ad hoc contact met 1 e lijn - OK- verslaglegging - Aandacht voor psychosomatiek - Goed gebruik van supervisie - Omgang met personeel en assistentie - Omgaan met complicaties, zich onder meer uitend in een schriftelijke audit Algemene Vaardigheden - ALS cursus - Kennis van WGBO en BIG - 5 modelbrieven Huisarts = NQ

15 Stap 4: (vervolg) Benoem de opleidingsactiviteiten die nodig zijn om bovenstaande bekwaamheidsniveaus te kunnen bereiken. Hier kunnen regionale verschillen mogelijk zijn. In het opleidingsplan staan de generieke activiteiten vermeld. Opleidingsactiviteiten jaar 1,5 4,5 Stage verloskunde Stage gynaecologie Bekkenbodem Seksuologie Stage oncologie Met name gericht op medisch handelen - participatie hoog risiko zwangeren polikliniek - Documentatie en bespreking van diversiteit van ziektebeelden - participatie in sectio s, vacuümextracties, focipale extracties, manuele placentaverwijderingen, totaalrupturen - participatie in meerlingbevallingen, vaginale stuitgeboorten, Cursorisch onderwijs - cursus MOET of vergelijkbaar onderwijs - cursus stuitbevalling - documentatie en bespreking diversiteit kraambedziekten - deelname aan poli gynaecologie - doen van aantal vastgestelde verrichtingen (zie landelijk opleidingsplan) - documentatie en bespreking diversiteit ziektebeelden - verrichten van laparotomie, laparoscopie en hysteroscopie. - participatie in gynaecologische oncologische poli - documentatie en bespreking diversiteit ziektebeelden Met name gericht op algemene competenties - Voeren slecht nieuws gesprek - Counseling van kansen - Begeleiding rouw - Omgaan met emotioneel belastende situaties - Multidisciplinaire behandeling - IC-zorg pasgeborenen - Teamwork bij stress - Verdieping in casuïstiek rond WGBO - Verdieping in wetgeving perinatale sterfte en (late) zwangerschapsafbreking - Procedures aangifte en begraven hanteren - Onderwijs - Gebruik EBM - Overzicht tonen - Verantwoordelijkheid tonen voor continuïteit van zorg - Goede sexuologische anamnese doen - EBM gebruiken - Samenwerken met sexuoloog - Multidisciplinair overleg gebruiken en organiseren - Multidisciplinair complicaties bespreken - Complicatieregistratie verzorgen - OK-programma s helpen plannen - Leiden van indicatiebesprekingen - Leiding geven aan assistentie bij stress - Plannen logisitiek op de polikliniek - Omgaan met vrouwen met seksuele geweldservaring - Bekendheid met procedures voor medisch onderzoek na seksueel geweld - Participatie oncologie overleg - Omgaan met angst, verdriet, onzekerheid en boosheid van patiënten en familie - Optimaal gebruik van foldermateriaal en patiëntvoorlichting - EBM - Functioneren in een oncologisch netwerk - Omgaan met en euthanasieverzoek - Omgaan met eigen gevoelens betreffende sterven van patiënten - Stervensbegeleiding = NR

16 Stap 4: (vervolg) Benoem de opleidingsactiviteiten die nodig zijn om bovenstaande bekwaamheidsniveaus te kunnen bereiken. Hier kunnen regionale verschillen mogelijk zijn. In het opleidingsplan staan de generieke activiteiten vermeld. Opleidingsactiviteiten jaar 1,5 4,5 Stage fertiliteit Algemene Vaardigheden Met name gericht op medisch handelen - participatie in fertiliteitpoli - documentatie en bespreking diversiteit ziektebeelden Cursorisch onderwijs: - Cursus VEF - Wetenschappelijke publicaties - Begeleiding CATs jongere jaars en co s - Bijdragen aan maatschappelijke discussies, op de hoogte van vakbladen als medisch contact - Bijscholingen gevolgd voor acute zorg Met name gericht op algemene competenties - Prognose counseling - Omgaan met eisende patiënten - Positief beïnvloeden van het team - Gebruik van patiëntverenigingen - Functioneren in een zorgnetwerk met transmurale afspraken - Eigen positie kiezen bij ethische dilemma s - = NS

17 Stap 4: (vervolg) Benoem de opleidingsactiviteiten die nodig zijn om bovenstaande bekwaamheidsniveaus te kunnen bereiken. Hier kunnen regionale verschillen mogelijk zijn. In het opleidingsplan staan de generieke activiteiten vermeld. Opleidingsactiviteiten jaar 4,5-6 OK stage Met name gericht op medisch handelen - doen van aantal vastgestelde verrichtingen (zie landelijk opleidingsplan) Cursorisch onderwijs: - Cobra cursus Met name gericht op algemene competenties - Overzicht over de vakuitoefening - Bijdragen aan continuïteit van zorg - Riskmanagement - Onderwijs aan jonge collegae - Leiderschapsrollen - Supervisie Polikliniek stage - documentatie en bespreking diversiteit ziektebeelden - doen van aantal vastgestelde verrichtingen (zie landelijk opleidingsplan) - participatie in gynaecologische oncologie poli - assisteren bij grote gynaecologische ingrepen - participatie in poli VEF specieel - Participatie oncologie overleg of WOG - Overzicht over de vakuitoefening - Bijdragen aan continuïteit van zorg - Riskmanagement - Onderwijs aan jonge collegae - Leiderschapsrollen Cursorisch onderwijs: - Cursus urogynaecologie (sterk aanbevolen) Supervisie stage Inhoudelijke focus bepaald door voortgangsgesprek - Alle momenten waar supervisie gegeven kan worden en waarvoor bekwaamheidsniveau 5 is vereist (ongecompliceerde bevalling, etc.) Algemene Vaardigheden - Wetenschappelijke publicaties - Begeleiding CATs jongere jaars en co s - Bijdragen aan maatschappelijke discussies, op de hoogte van vakbladen als medisch contact - Bijscholingen gevolgd voor acute zorg = NT

18 ` Jaar 0 1,5 / KPB / OSAT Korte Praktijk Beoordelingen (KPB) / OSAT in de stage verloskunde Zwangerschapsbegeleiding ongecompliceerd Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd Gewone bevalling Gecompliceerde bevalling Gecompliceerde bevalling hoog risico Kraamperiode en kind ongecompliceerd - 2 KKB s observatie deel van een spreekuur, met minstens 1 counselinggesprek. - 1 observatie van adequaat uitgevoerd echoscopisch onderzoek - 1 KKB s op polikliniek of afdeling zwangeren - Praktijkbeoordeling: minimaal 5 x KKB van een (gedeelte van een) partus, 1 x techniekbeoordeling episiotomie - Minimaal 3 KKB s FE en/of VE en 3 SC in de eerste 4 jaar - 2 KKB s (meerlingen of vaginale stuitbevallingen) tijdens de opleiding - 1 KKB op de kraamafdeling Opleidingsjaar 0-1,5 Kraamperiode en kind gecompliceerd - 1 KKB slecht nieuwsgesprek Korte Praktijk Beoordelingen (KPB) / OSAT in de stage gynaecologie Algemene poli gynaecologie veel voorkomend - Minimaal 4 KKB s: waarvan minimaal 1 over een nieuwe patiënt / controle patiënt / inbrengen IUD / gynaecologische echoscopie Voortplantingsendocrinologie & fertiliteit basis OK laag ingeschat risico OK hoog ingeschat risico Perioperatieve zorg - 2 KKB s over: echoscopie ovulatie-inductie OFO-anamnese en 1 e counseling Fertiliteitbespreking leiden waaruit het etiologisch en prognostisch redeneren blijkt. - Per jaar 3 OSATS verdeeld over laparotomie, laparoscopie en hysteroscopie. - Per jaar 5 praktijk beoordelingen op de OK van communicatie, samenwerking en professioneel gedrag. - Per jaar 2 praktijkbeoordelingen leiding geven aan de organisatie en behandeling van een spoedingreep. Per jaar 3 OSATS verdeeld over laparotomie, laparoscopie en hysteroscopie. - 2 KKB: afdelingsvisite preoperatief gesprek postoperatief gesprek patiënte of familie = NU

19 Jaar 0 1,5 / Kennistoetsing Kennistoetsing (voortgangstoets) in de stage verloskunde Opleidingsjaar 0-1,5 Zwangerschapsbegeleiding ongecompliceerd Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd Gewone bevalling Gecompliceerde bevalling Gecompliceerde bevalling hoog risico Kraamperiode en kind ongecompliceerd Kraamperiode en kind gecompliceerd - NVOG richtlijnen: Basis Prenatale zorg / Gastro oesofageale refluxziekten / Indicaties prenatale diagnostiek / Urineweginfecties. - NVOG standpunten:extra foliumzuur voor fertiele vrouwen / 05 Bekkeninstabiliteit / 06 Serum screening neuraalbuisdefect en Down syndroom / 10 Nuchal translucency/ 13 Prenatale screening. - NVOG kwaliteitsnorm: echoscopie. - NVOG richtlijnen: Zwangerschapshypertensie / Chronische hypertensie / Serotiniteit / Preventie groep B Hemolytische. Streptococ / Negatieve discongruentie / Dreigende vroeggeboorte / Diepe ven. trombose / Diabetes / Schildklier / Verwijzing perinatologisch centrum / Bloedverlies 2 e helft / Antifosfolipiden syndroom / Transfusiebeleid / Erytrocyten immunisatie / SLE / Habituele abortus / Tubaire EUG. - NVOG kwaliteitsnorm: Invasieve prenatale / Geavanceerd ultrageluid -onderzoek / Preventie moedersterfte - NVOG richtlijnen: HPP / Schouderdystocie / Inleiden van de baring / Foetale bewaking. - NVOG standpunt: archivering CTG s - Zie gewone bevalling. NVOG richtlijn: Het breken van de vliezen voor de baring - Zie ook gewone bevalling. - NVOG richtlijnen: Meerlingen / Stuit - NVOG richtlijn Anticonceptie: lactatie -amenorroe methode - NVOG richtlijn: Wet vroege perinatale sterfte Kennistoetsing (voortgangstoets) in de stage gynaecologie Algemene poli gynaecologie veel voorkomend - NVOG richtlijnen: Abnormaal vaginaal bloedverlies / Menopauze / Premenstrueel syndroom /Sterilisatie bij de vrouw / Vulvodynie / Diagnostiek en behandeling endometriose / Simpele ovariumcyste / Orale anticonceptie intra-uteriene anticonceptie - progestageen contraceptie postcoïtale anticonceptie - natuurlijke geboorteregeling / Diagnostiek en behandeling van menorragie / Gynaecologische echoscopie; = NV

20 Jaar 0 1,5 / Kennistoetsing Kennistoetsing (voortgangstoets) in de stage gynaecologie - NVOG standpunt: Risico van trombose bij de 3 e generatie OAC - LTA: Vaginaal bloedverlies in de post menopauze Voortplantingsendocrinologie & fertiliteit basis OK laag ingeschat risico OK hoog ingeschat risico - NVOG Richtlijnen: OFO /Anovulatie / IUI / gynaecologische echo onderzoek / Mannelijke infertiliteit. - LTA: subfertiliteit - Prognostische modellen -. Basis chirurgische technieken kennis en anatomische kennis. Cobraklapper chirurgische technieken. - Cobraklapper chirurgische technieken. Perioperatieve zorg - Cobraklapper chirurgische technieken. = OM

Opleiding Gynaecologie Verloskunde

Opleiding Gynaecologie Verloskunde Opleiding Gynaecologie Verloskunde Opleider:Prof. dr. F. Scheele Algemeen In samenwerking met VUmc en met AMC worden gynaecologen opgeleid. Naast een drukke algemene praktijk met veel 2 e lijn verloskunde

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Obstetrie & Gynaecologie. St. Antonius Ziekenhuis

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Obstetrie & Gynaecologie. St. Antonius Ziekenhuis Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Obstetrie & Gynaecologie Documentbeheer Voor de samenstelling van dit lokale opleidingsplan is gebruik gemaakt van: Het nationale opleidingsplan HOOG, september

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 1 0

Inhoud. Voorwoord 1 0 Inhoud Voorwoord 1 0 1 Algemeen 1 1 1.1 Speciële anamnese 1 1 1.1.1 Speciële anamnese gynaecologie 1 1 1.1.2 Speciële anamnese obstetrie 1 3 1.1.3 Speciële anamnese voortplantingsgeneeskunde 1 4 1.1.4

Nadere informatie

RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT

RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT Voor de borging van de opleiding IGT in de opleidingsinrichtingen en voor de erkenning en/of herregistratie als opleidingsinrichting is de opleidingsinrichting

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

Conceptstuk. Herziening opleiding Obstetrie en Gynaecologie. Projectgroep BOEG

Conceptstuk. Herziening opleiding Obstetrie en Gynaecologie. Projectgroep BOEG Conceptstuk Herziening opleiding Obstetrie en Gynaecologie Projectgroep BOEG Juli 2011 1 Thema s voor de basis van het vak (zonder aandachtsgebied) 1.Verloskunde bekwaamheidsniveau na 4 jaar 1. Zwangerschapsbegeleiding

Nadere informatie

AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE

AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE Opleiden is veranderd Veilig klimaat, leren zwemmen, vlieguren

Nadere informatie

LOKAAL OPLEIDINGSPLAN GYNAECOLOGIE / VERLOSKUNDE

LOKAAL OPLEIDINGSPLAN GYNAECOLOGIE / VERLOSKUNDE Inhoudsopgave LOKAAL OPLEIDINGSPLAN GYNAECOLOGIE / VERLOSKUNDE VERSIE APRIL 14 DR. J.C.M. VAN HUISSELING, OPLEIDER DR. C.A.H. JANSSEN, WAARNEMEND OPLEIDER Inleiding Dit document beschrijft het locale,

Nadere informatie

Inhoudsopgave LOKAAL OPLEIDINGSPLAN GYNAECOLOGIE / VERLOSKUNDE VERSIE MAART 15 DR. C.A.H. JANSSEN, OPLEIDER DR. C.A. VAN MEIR, WAARNEMEND OPLEIDER

Inhoudsopgave LOKAAL OPLEIDINGSPLAN GYNAECOLOGIE / VERLOSKUNDE VERSIE MAART 15 DR. C.A.H. JANSSEN, OPLEIDER DR. C.A. VAN MEIR, WAARNEMEND OPLEIDER Inhoudsopgave LOKAAL OPLEIDINGSPLAN GYNAECOLOGIE / VERLOSKUNDE VERSIE MAART 15 DR. C.A.H. JANSSEN, OPLEIDER DR. C.A. VAN MEIR, WAARNEMEND OPLEIDER Inleiding Dit document beschrijft het locale, competentie

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

Leidraad gynaecologie

Leidraad gynaecologie Leidraad gynaecologie Leidraad gynaecologie R.L.M. Bekkers L. Dukel Bohn Stafleu van Loghum Houten, 2005 2005 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Leerplan profileringstage kinderneurologie

Leerplan profileringstage kinderneurologie Leerplan profileringstage kinderneurologie L. Bok, kinderarts Erfelijke en aangeboren afwijkingen en aandachtsgebied kinderneurologie Mw. L. Niers, algemeen kinderarts en opleider kindergeneeskunde F.

Nadere informatie

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011 Opbouw van de opleiding tot internist Landelijk opleidingsplan regionaal opleiden Waar leg je wat vast? Prof. Dr. Jacqueline de Graaf, internist Opleider Interne Geneeskunde Opleidingsdirecteur Vervolgopleidingen

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

NOTA EINDTERMEN VERLOSKUNDE EN GYNAECOLOGIE

NOTA EINDTERMEN VERLOSKUNDE EN GYNAECOLOGIE Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NOTA'S NOTA EINDTERMEN VERLOSKUNDE EN GYNAECOLOGIE Versie 1.0 Datum Goedkeuring 01-01-2000 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

431012 431023 Heelkundige bewerking wegens elytrocele langs abdominale weg... K 180

431012 431023 Heelkundige bewerking wegens elytrocele langs abdominale weg... K 180 rt. 14 G De RODE markeringen in voege vanaf 01/02/2013 (blz. 3) OPGELET! De BLUWE wijzigingen op blz. 4 mbt IVF werden ingetrokken vanaf 14/02/2013 bij KB van 11/02/2013 (BS 14/02/2013). fdeling 5. - eelkunde.

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde versie september 2010

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde versie september 2010 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde versie september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lokale implementatie SCHERP 3. Structuur van de opleiding (Regio 3) 4. Opleidingsschema en stage-indeling (Regio 3) 5.

Nadere informatie

K.B. 11.2.2013 B.S. 14.2.2013 In werking 14.2.2013

K.B. 11.2.2013 B.S. 14.2.2013 In werking 14.2.2013 K.B. 11.2.2013 B.S. 14.2.2013 In werking 14.2.2013 Artikel 14g - GYNECOLOGIE-VERLOSKUNDE Wijzigen Invoegen Verwijderen g) de verstrekkingen die tot het specialisme gynecologie en verloskunde (DG) behoren

Nadere informatie

Leerplan profileringstage NICU

Leerplan profileringstage NICU Leerplan profileringstage NICU Stage op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Inleiding De NICU van MMC is een van de 10 landelijk erkende centra voor neonatale intensive care behandeling voor zieke

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE ONDERZOEK NVOG

BELEIDSNOTITIE ONDERZOEK NVOG BELEIDSNOTITIE ONDERZOEK NVOG Mei 2003 ONDERZOEKSBELEID OP HOOFDLIJNEN; OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE IN NEDERLAND Inleiding Ons vakgebied kent veel onderzoeksthema s die alle op verschillende wijze benaderd

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie

Maatschap Gynaecologie Gynaecologie / Verloskunde Maatschap Gynaecologie Algemene informatie Gynaecologie Dr. J.J. van Beek D. Boskamp P. Bourdrez A.H.D.M. Dam A.M. van Wijck Dr. I. van Gestel Dr. J.E. Sollie E.J. Wijnen - Duvekot

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene registratieregels... 4 2.1 Sluiten

Nadere informatie

Integrale uitwerking van de verschillende DBCs Fertiliteit

Integrale uitwerking van de verschillende DBCs Fertiliteit Integrale uitwerking van de verschillende DBCs Fertiliteit In dit document worden de verschillende DBC s met normtijden uitgewerkt voor het specialisme Gynaecologie, diagnosegroep F; Fertiliteit. De DBC

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 15 december

Nadere informatie

ECHOSCOPIE. Versie 1.0

ECHOSCOPIE. Versie 1.0 ECHOSCOPIE Versie 1.0 Datum Goedkeuring 15-01-2000 Methodiek Evidence based Discipline Multidisciplinair Verantwoording NVOG 1 Begripsbepaling Met echoscopisch onderzoek wordt in deze kwaliteitsnorm de

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding Samenvatting HOOP 2.0: Tweede Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie Mario Braakman Inleiding Het landelijke opleidingsplan psychiatrie (HOOP 2.0) is met ingang van 1 januari 2016 van kracht. Er

Nadere informatie

Mola-zwangerschap. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Gynaecologie november 2007 pavo 0302

Mola-zwangerschap. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Gynaecologie november 2007 pavo 0302 Mola-zwangerschap Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Gynaecologie november 2007 pavo 0302 Inleiding De behandelend gynaecoloog heeft u verteld dat u een molazwangerschap heeft. In deze folder wordt

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Poliklinische ZE Model

Leerplaatsprofiel Poliklinische ZE Model Inleiding Beste student, Hartelijk welkom op poliklinische werkeenheid verloskunde en gynaecologie. De polikliniek is een afdeling binnen heel verloskunde en gynaecologie (V&G). Andere afdelingen die daaronder

Nadere informatie

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Wat vindt u? Het portfolio: Lasten? Lusten? Wat is het portfolio? Portare = dragen

Nadere informatie

Leerplan Polikliniek in een algemeen ziekenhuis

Leerplan Polikliniek in een algemeen ziekenhuis Leerplan Polikliniek in een algemeen ziekenhuis W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider kindergeneeskunde Inleiding

Nadere informatie

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen Bijlagen bij Lokaal Opleidingsplan Cardiologie Atrium Medisch Centrum Heerlen 2011 1 Bijlagen Inlegbladen Portofolio Zelftesten 2 Inlegbladen Portofolio: Voorbeeld CV Aandachtspunten introductiegesprek

Nadere informatie

Obesitas en zwangerschap

Obesitas en zwangerschap Obesitas en zwangerschap Risico s en beleid Maaike Kloosterman-de Groot, verloskundige UMCG Casus G2P1 Algemene anamnese: BMI 42 (lengte 1.56 m en gewicht 102 kg) Reuma, zonder medicatie Primaire subfertiliteit

Nadere informatie

Competentie Matrix SCHERP

Competentie Matrix SCHERP Competentie Matrix SCHERP Thema Medisch Handelen Communicatie Kennis en wetenschap Competenties Samenwerking Organisatie Maatch. Handelen Professionaliteit Zwelling of defect buikwand Zwelling hoofd/halsgebied

Nadere informatie

Overzicht van de leereenheid in schema Klinisch redeneren

Overzicht van de leereenheid in schema Klinisch redeneren Klinisch redeneren 1. Introductie klinisch redeneren college 2. Psychosociaal en sociaal college maatschappelijk functioneren 3. Introductie werkboek werkcollege 4. Introductie patiëntbespreking college

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie

A. Verplichte cursussen - opleiding gynaecologie- verloskunde

A. Verplichte cursussen - opleiding gynaecologie- verloskunde Versie dec 14, 2016, goedgekeurd op de vergadering Erkenningscommissie van 14/12/2016 Cursussen opleiding gynaecologie- verloskunde Bemerkingen vooraf: 1. Doelgroep: JJ: Voor jongerejaars; OJ: Voor ouderejaars;

Nadere informatie

Vrouw&Zorg,+Amsterdam+ Overzicht+Incompany+scholingen+kraamzorg+2015+ blz+1+/+11" www.vrouwenzorg.nl+

Vrouw&Zorg,+Amsterdam+ Overzicht+Incompany+scholingen+kraamzorg+2015+ blz+1+/+11 www.vrouwenzorg.nl+ Vrouw&Zorg,Amsterdam OverzichtIncompanyscholingenkraamzorg2015 blz1/11" www.vrouwenzorg.nl Vrouw&Zorg,Amsterdam OverzichtIncompanyscholingenkraamzorg2015 blz2/11" www.vrouwenzorg.nl Opleidingslocatie:

Nadere informatie

Open inschrijving 2012

Open inschrijving 2012 Open inschrijving 2012 Vrouw&Zorg, Amsterdam Overzicht scholingen kraamzorg blz 1 / 8 Opleidingslocatie: Vrouw&Zorg Vlaardingenlaan 9 1059GL Amsterdam Inschrijving online via: Vrouw&Zorg, Amsterdam Overzicht

Nadere informatie

VERRICHTINGENDOSSIER

VERRICHTINGENDOSSIER VERRICHTINGENDOSSIER 2012-2013 Doel van het verrichtingendossier Het dossier ondersteunt de opleiding bij het toezicht op het voldoen aan de wettelijke verplichtingen gesteld aan de aantallen specifieke

Nadere informatie

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk?

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk? Samenvatting In 2003 blijkt uit de eerste Peristatstudie dat de perinatale sterfte in 1998 2000 in Nederland het hoogst is binnen de toenmalige Europese Unie. In 2004 is de sterfte in Nederland gedaald

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige is

Nadere informatie

24 weken zwanger en dan? Kansen, onmogelijkheden, resultaten en toekomst

24 weken zwanger en dan? Kansen, onmogelijkheden, resultaten en toekomst 24 weken zwanger en dan? Kansen, onmogelijkheden, resultaten en toekomst Dr. J.J. Duvekot, gynaecoloog/perinatoloog Moeder en Kind Centrum subafdeling verloskunde en prenatale geneeskunde Erasmus MC, Rotterdam

Nadere informatie

Workshop Ouderenzorg 26 juni 2014

Workshop Ouderenzorg 26 juni 2014 Workshop Ouderenzorg 26 juni 2014 Programma Inhoudsverdieping Frailty Verenigingen aan het woord: Heelkunde, Interne geneeskunde, Anesthesiologie, Neurologie In subgroepen werken aan brondocument Wat is

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN profileringsprogramma Echografie. Behorende bij het opleidingsplan Reumatologie

OPLEIDINGSPLAN profileringsprogramma Echografie. Behorende bij het opleidingsplan Reumatologie OPLEIDINGSPLAN profileringsprogramma Echografie Behorende bij het opleidingsplan Reumatologie INHOUD 1. Inleiding 2. Competenties te bereiken door het profileringsprogramma echografie 3. Thema s, kenmerkende

Nadere informatie

Regionaal en lokaal opleidingsplan specialisme urologie cluster Maastricht-Eindhoven-Heerlen versie jan 2014 2

Regionaal en lokaal opleidingsplan specialisme urologie cluster Maastricht-Eindhoven-Heerlen versie jan 2014 2 Regionaal Opleidingsplan Urologie Cluster Maastricht Eindhoven Heerlen 1. Regionaal en lokaal opleidingsplan specialisme urologie cluster Maastricht-Eindhoven-Heerlen versie jan 2014 Uitgewerkt regionaal

Nadere informatie

MCHaaglanden. How we do it?

MCHaaglanden. How we do it? MCHaaglanden How we do it? implementatie De praktijk IOP s visitatie 1-7-11 Aanvraag en LOP Start voorbereiding ToetsMatrix Implementatie Voortgangstoets 1 Geschiktheidsbeoordeling 1 Kennistoets 4 360

Nadere informatie

Kwalificerende eindtaken en deeltaken per leerlijn

Kwalificerende eindtaken en deeltaken per leerlijn Nacontrole Postnataal Nataal Prenataal Kwalificerende eindtaken en deeltaken per leerlijn Leerlijn Klinisch redeneren en handelen Kwalificerende eind- en deeltaken inclusief toetsing en plaatsing Taak

Nadere informatie

Mola-zwangerschap. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Mola-zwangerschap. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Mola-zwangerschap Informatie voor patiënten F0178-3415 juli 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Informatie aanpassing toetsing stage

Informatie aanpassing toetsing stage Informatie aanpassing toetsing stage Informatie over de vervanging van de toets Fasedoelen door de toets Beroepssituaties Let op: de toets Professioneel Gedrag Stage blijft ongewijzigd Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist 2.2 specialismegebonden

Nadere informatie

Maag-Darm-Leverziekten

Maag-Darm-Leverziekten Bijlage G Lokaal opleidingsplan Maag-Darm-Leverziekten Isala klinieken, Zwolle Auteurs: Dr. M.A.C. Meijssen, MDL-arts Isala klinieken Dr. I.M. Nijholt, Isala Academie Dr. J. Vecht, MDL-arts Isala klinieken

Nadere informatie

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis 2 3 Video registratie KPB Programma 1/ Waarom videoregistratie 2/ Juridische aspecten 3/

Nadere informatie

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Versie november 2011 Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist

Nadere informatie

Counseling en SEO met vermoeden hartafwijking. Vivian Schimmer

Counseling en SEO met vermoeden hartafwijking. Vivian Schimmer Counseling en SEO met vermoeden hartafwijking Vivian Schimmer Introductie Vivian Schimmer Werkzaam bij Aleida, praktijk voor verloskunde en echoscopie te Schiedam Werkzaam als verloskundige sinds 2001

Nadere informatie

Stage 3e jaar Studiejaar Claartje Hart 29 augustus 2016

Stage 3e jaar Studiejaar Claartje Hart 29 augustus 2016 Stage 3e jaar Studiejaar 2016-2017 Claartje Hart 29 augustus 2016 Onderwerpen Stageweken overzicht Verrichtingen en activiteiten Klinische les Beoordelingen Overige zaken VOOV Buitenlandse studenten Jaar

Nadere informatie

Obesitas. Oktober. Zorgpad Low risk B en High risk A

Obesitas. Oktober. Zorgpad Low risk B en High risk A Obesitas Zorgpad Low risk B en High risk A Oktober Dit document bevat mogelijk vertrouwelijke informatie van JIJWIJ. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Structuur en Logistiek in opleiden. 12 december 2012 Koop Bosscha Clara Blaauw Laurents Stassen Scheltus van Luijk

Structuur en Logistiek in opleiden. 12 december 2012 Koop Bosscha Clara Blaauw Laurents Stassen Scheltus van Luijk Structuur en Logistiek in opleiden 12 december 2012 Koop Bosscha Clara Blaauw Laurents Stassen Scheltus van Luijk Doel Workshop Doel: Nagaan op welke manieren structuur en logistiek de opleiding kunnen

Nadere informatie

GYNECOLOGIE-VERLOSKUNDE Art. 14g pag. 1 officieuze coördinatie. g) de verstrekkingen die tot het specialisme gynecologie en verloskunde (DG) behoren :

GYNECOLOGIE-VERLOSKUNDE Art. 14g pag. 1 officieuze coördinatie. g) de verstrekkingen die tot het specialisme gynecologie en verloskunde (DG) behoren : GYNECOLOGIE-VERLOSKUNDE Art. 14g pag. 1 g) de verstrekkingen die tot het specialisme gynecologie en verloskunde (DG) behoren : 1105 431012 431023 Heelkundige bewerking wegens elytrocele langs abdominale

Nadere informatie

gynaecologische echoscopie

gynaecologische echoscopie patiënteninformatie gynaecologische echoscopie Echoscopie is onderzoek van de inwendige organen door middel van geluidsgolven. Door terugkaatsing van uitgezonden geluidsgolven kunnen afbeeldingen worden

Nadere informatie

Inhoud VII. Ten geleide V. 1 Gynaecologische anamnese 1

Inhoud VII. Ten geleide V. 1 Gynaecologische anamnese 1 VII Inhoud Ten geleide V 1 Gynaecologische anamnese 1 2 Gynaecologisch onderzoek 9 2.1 Algemeen 10 2.2 Abdomen 10 2.3 Genitalia externa 10 2.3.1 Vulva 11 2.3.2 Prolaps 11 2.4 Genitalia interna 12 2.4.1

Nadere informatie

Uitwendige versie. Januari 2016

Uitwendige versie. Januari 2016 Uitwendige versie Januari 2016 Dit document bevat mogelijk vertrouwelijke informatie van JIJWIJ. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JIJWIJ

Nadere informatie

EPA s en individualisering, nu praktisch

EPA s en individualisering, nu praktisch EPA s en individualisering, nu praktisch Drs. Liesbeth Adelmeijer, onderwijskundig adviseur Dr. Sesmu Arbous, anesthesioloog-intensivist, opleider IC OPLEIDINGSSYMPOSIUM, 12 APRIL 2016, LEIDEN Entrustable

Nadere informatie

Competentieprofiel van de genetisch consulent

Competentieprofiel van de genetisch consulent Competentieprofiel van de genetisch consulent De genetisch consulent is werkzaam binnen het specialisme klinische genetica. Het specialisme klinische genetica is gericht op zorgvragen van patiënten/ adviesvragers

Nadere informatie

Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013

Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 In onderstaande tabel wordt per toetsinstrument beschreven hoe vaak het instrument in het eerste of tweede jaar van de opleiding moet worden

Nadere informatie

Mola-zwangerschap Wat is een mola-zwangerschap? Waardoor wordt een mola-zwangerschap veroorzaakt?

Mola-zwangerschap Wat is een mola-zwangerschap? Waardoor wordt een mola-zwangerschap veroorzaakt? Mola-zwangerschap In deze folder wordt uitgelegd wat een mola-zwangerschap is, welk onderzoek en welke behandeling plaatsvindt, en wat de gevolgen kunnen zijn. Ook emotionele aspecten komen aan bod. Wat

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de vervolgopleiding obstetrie en gynaecologie: het schakeljaar

Ontwikkelingen in de vervolgopleiding obstetrie en gynaecologie: het schakeljaar Ontwikkelingen in de vervolgopleiding obstetrie en gynaecologie: het schakeljaar M.J. Heineman Samenvatting Het laatste jaar van de initiële opleiding geneeskunde (de opleiding tot basisarts) moet beter

Nadere informatie

NOTA PRAKTIJKNORMEN KLINISCHE VERLOSKUNDE. Versie 1.0

NOTA PRAKTIJKNORMEN KLINISCHE VERLOSKUNDE. Versie 1.0 NOTA PRAKTIJKNORMEN KLINISCHE VERLOSKUNDE Versie 1.0 Datum Goedkeuring 16-09-009 Methodiek Consensus based Discipline Monodisciplinair Verantwoording NVOG Inleiding De klinische verloskundige zorg geleverd

Nadere informatie

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap Poli Gynaecologie

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap Poli Gynaecologie Buitenbaarmoederlijke zwangerschap Poli Gynaecologie 0 De inhoud van deze voorlichtingsfolder is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Deze folder is zeer volledig

Nadere informatie

Mola zwangerschap. Gynaecologie. Een niet goed aangelegde zwangerschap. Inleiding 2. Wat is een mola-zwangerschap 2

Mola zwangerschap. Gynaecologie. Een niet goed aangelegde zwangerschap. Inleiding 2. Wat is een mola-zwangerschap 2 Gynaecologie Mola zwangerschap Een niet goed aangelegde zwangerschap Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Wat is een mola-zwangerschap 2 Waardoor wordt een molazwangerschap veroorzaakt 2 Hoe wordt een mola

Nadere informatie

NENI (Nota Eisen Normen voor Instellingen) Versie 1.0. Inleiding

NENI (Nota Eisen Normen voor Instellingen) Versie 1.0. Inleiding NENI (Nota Eisen Normen voor Instellingen) Versie 1.0 Inleiding De NVOG is de Nederlandse wetenschappelijk vereniging voor obstetrie en gynaecologie. De NVOG kent vier inhoudelijke pijlers, t.w. de pijler

Nadere informatie

OPLEIDING OBSTETRISCHE EN GYNAECOLOGISCHE VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING OBSTETRISCHE EN GYNAECOLOGISCHE VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING OBSTETRISCHE EN GYNAECOLOGISCHE VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de obstetrische en gynaecologische verpleegkundige blad 2 van 15 2. Eindtermen voor de opleiding tot obstetrische en

Nadere informatie

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Polikliniek familiaire tumoren voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Inleiding U bent doorverwezen naar de polikliniek familiaire tumoren van het UMC Utrecht, Cancer

Nadere informatie

Voortgangsgesprekken, POP en portfolio. Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG

Voortgangsgesprekken, POP en portfolio. Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG Voortgangsgesprekken, POP en portfolio Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG Overzicht workshop Inleiding: het nieuwe opleiden herhaling: toetsen en

Nadere informatie

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden -

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doel workshop: Inspiratie opdoen Zichtbaar maken hoe het thema doelmatigheid van zorg binnen de opleiding vormgegeven kan worden

Nadere informatie

Examenprogramma Hoofdfase

Examenprogramma Hoofdfase Examenprogramma Hoofdfase Jaar 2 Programma voor instroom Cohort 2013 Jaar 2 zoals hier beschreven wordt vanaf 2015-2016 niet meer aangeboden. Wel wordt indien nodig de toetsing aangeboden voor studenten

Nadere informatie

Menstruatie polikliniek (M-poli)

Menstruatie polikliniek (M-poli) Afdeling: Onderwerp: Gynaecologie Menstruatie polikliniek (M-poli) Menstruatie polikliniek Inleiding In deze folder kunt u lezen wat u van uw bezoek aan de menstruatiepolikliniek kunt verwachten. Wij raden

Nadere informatie

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties sals handvat voor AIOS en opleidingsteams Inhoud 1. Waarom s? 2. Wat is een? Pilot gericht opleiden 3. Proces ontwikkeling IG 4. Opzet Pilot gericht opleiden Maart t/m september 2016 1 2 Waarom s? Theorie

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL ABNORMAAL VAGINAAL BLOEDVERLIES

TRANSMURAAL PROTOCOL ABNORMAAL VAGINAAL BLOEDVERLIES TRANSMURAAL PROTOCOL ABNORMAAL VAGINAAL BLOEDVERLIES Begrippen Stoornissen in de menstruele cyclus kunnen het best worden beschreven in termen van frequentie, regelmaat en duur van het bloedverlies en

Nadere informatie

FOETALE ECHOSCOPIE. Versie 2.0

FOETALE ECHOSCOPIE. Versie 2.0 FOETALE ECHOSCOPIE Versie 2.0 Datum Goedkeuring 13-11-2009 Methodiek Evidence based Discipline Monodisciplinair Verantwoording NVOG Begripsbepaling Met echoscopisch onderzoek wordt in deze kwaliteitsnorm

Nadere informatie

Beroepssituaties. A. Beroepssituaties eerstelijns praktijk. Beroepssituatie 1: Telefonisch consult (prenataal, nataal, postnataal)

Beroepssituaties. A. Beroepssituaties eerstelijns praktijk. Beroepssituatie 1: Telefonisch consult (prenataal, nataal, postnataal) Beroepssituaties Situaties die in de beroepspraktijk voorkomen zijn in het curriculum omschreven als beroepssituaties, die duidelijk voor de verloskundige praktijk herkenbaar zijn. Deze beroepssituaties

Nadere informatie

Hevig bloedverlies bij menstruatie

Hevig bloedverlies bij menstruatie Gynaecologie Hevig bloedverlies bij menstruatie Menstruatiepolikliniek U heeft een afspraak op de menstruatiepolikliniek. U bent hier naar verwezen omdat u veel last heeft van vaginaal bloedverlies. In

Nadere informatie

Mola-zwangerschap. Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is een mola-zwangerschap?

Mola-zwangerschap. Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is een mola-zwangerschap? Mola-zwangerschap Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Waardoor wordt een mola-zwangerschap veroorzaakt? 1 Hoe wordt een mola ontdekt? 2 Klachten 2 Aanvullend onderzoek 2 Behandeling

Nadere informatie

Molazwangerschap. Patiënteninformatie Molazwangerschap

Molazwangerschap. Patiënteninformatie Molazwangerschap Molazwangerschap Patiënteninformatie Molazwangerschap Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wat is een molazwangerschap? 3 Waardoor wordt een molazwangerschap veroorzaakt? 4 Hoe wordt een mola ontdekt? 5 Klachten

Nadere informatie

Mola-zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Mola-zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Mola-zwangerschap Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Inleiding In deze folder wordt uitgelegd wat een mola-zwangerschap is, welk onderzoek en welke behandeling plaatsvindt en wat de gevolgen kunnen zijn.

Nadere informatie

KLINISCH-GENETISCHE DIAGNOSTIEK ROND DE TOEPASSING VAN ICSI. Versie 1.0

KLINISCH-GENETISCHE DIAGNOSTIEK ROND DE TOEPASSING VAN ICSI. Versie 1.0 KLINISCH-GENETISCHE DIAGNOSTIEK ROND DE TOEPASSING VAN ICSI Versie 1.0 Datum Goedkeuring 30-03-1996 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording nvog Introductie Op het gebied van de kunstmatige

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam Aannamebeleid Schakeljaarstudenten worden via een aparte sollicitatieronde aangenomen. Start in de zomer van 2015 met het schakeljaar en meedingen

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008)

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Algemene informatie In dit rapport vindt U de resultaten van de kwaliteitsindicatoren voor borstkankertumoren van AZNikolaas. Hierbij

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist (MANP)

Verpleegkundig specialist (MANP) Verpleegkundig specialist (MANP) Naam van de opleiding en opleidingsinstituut Door welk orgaan wordt deze opleiding erkend? Master Advanced Nursing Practice GSW, Inholland, Amsterdam NVAO = Nederlands/Vlaams

Nadere informatie

Brondocument CGS project Opleiden in de ouderenzorg. Alle aios. Expert in ouderenzorg. Enkeling. Minimale basiskennis over ouderenzorg

Brondocument CGS project Opleiden in de ouderenzorg. Alle aios. Expert in ouderenzorg. Enkeling. Minimale basiskennis over ouderenzorg Brondocument CGS project Opleiden in de ouderenzorg Opbouw kennis, vaardigheden en attitude Het CGS project heeft zich het volgende doel gesteld: aandacht voor ouderenzorg in alle medische vervolgopleidingen.

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 14 december 2009 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Buitenbaarmoederlijke. zwangerschap

Buitenbaarmoederlijke. zwangerschap Buitenbaarmoederlijke zwangerschap U heeft een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, ook wel een extra uteriene graviditeit(eug) genoemd. Dit is een zwangerschap buiten de baarmoederholte. Een dergelijke

Nadere informatie