= N. Uitgewerkt Voorbeeld regionaal opleidingsplan HOOG VUmc. Auteurs: F Scheele, H. Brölmann, SJ. van Luijk en C. den Rooyen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "= N. Uitgewerkt Voorbeeld regionaal opleidingsplan HOOG VUmc. Auteurs: F Scheele, H. Brölmann, SJ. van Luijk en C. den Rooyen"

Transcriptie

1 Uitgewerkt Voorbeeld regionaal opleidingsplan HOOG VUmc Auteurs: F Scheele, H. Brölmann, SJ. van Luijk en C. den Rooyen Voor de samenstelling van dit regionale opleidingsplan is gebruik gemaakt van: producten uit het VUmc voorbeelden uit Groningen die bewerkt zijn door F. Scheele voor SLAZ opleidingsplan HOOG = N

2 Inleiding Regionaal opleidingsprogramma HOOG voor VUmc Dit document is het regionale opleidingsplan voor VUmc. Uitgangspunt bij dit plan is dat er evenveel tijd aan academische en aan perifere stages wordt besteedt hetgeen in het individuele opleidingscurriculum naar voren dient te komen. In dit plan is een vertaling gemaakt van het landelijk opleidingsplan HOOG in een regionaal opleidingsplan en biedt daarmee de lokale opleider/supervisor en AIOS houvast voor de invulling van de individuele opleiding van de AIOS. Kanttekening hierbij is dat de perifere stages niet altijd zo strak lopen als hierin vermeld, maar dat conflicteert niet met de basisgedachte van dit systeem. Het regionale plan voldoet aan de eisen zoals gesteld in het landelijk opleidingsplan en aan de eisen uit regelgeving. Bij visitatie is dit document samen met het individuele opleidingsplan per aios (eventueel allemaal het zelfde, maar meestal met persoonlijke aanpassingen), en een blik in het portfolio informatief om te zien hoe de opleiding tot leven is gebracht. Het plan biedt inzicht in de opbouw van de opleiding in stages (structuur), daaraan verbonden de thema s (inhoud), de toetsing en de ijkpunten (besproken in voortgang- en beoordelingsgesprekken). Dit regionale opleidingsplan kan daarmee als voorbeeld dienen voor andere specialismen die eveneens regionaal een vertaling moeten maken van het landelijke opleidingsplan. Hieronder volgt eerst een beschrijving van het stappenplan zoals deze ook door anderen gehanteerd kan worden. Daarna volgt de uitwerking van HOOG in het regionale opleidingsplan VUmc. Stappenplan voor het samenstellen van een lokaal opleidingsplan: I Doel en thema s De vraag die hier beantwoord moet worden is: welke competenties worden door de aios in de opleiding ontwikkeld. De competenties zijn in de meeste plannen vertaald naar een eigen competentieprofiel en verwerkt in thema s. een thema omvat een opleidingsonderdeel wat inhoudelijk met elkaar samenhangt. De thema s in totaal vormen de inhoudelijke opleiding, samen met het cursorisch onderwijs. Thema s kunnen niet los worden gezien van de (werk-)plek waarmee zij onlosmakelijk verbonden zijn. De volgende stap is dan ook om te bepalen waar de thema s geleerd worden. De meeste plannen bezitten een competentieprofiel eventueel vertaald in opleidingsdoelen die zijn opgenomen in thema s. De thema s vormen daarmee de basis voor de inhoud van de opleiding. II Middel De thema s worden op de werkplek geleerd. Bepaald moet worden welke plek het meest geschikt is om dit te leren. Over het algemeen zijn dit de stages zoals verpleegafdeling, OK, polikliniek, etc. In deze stap wordt bepaald welke middelen het meest geschikt zijn voor het leren van thema s. Er wordt een geschikte stage-indeling gekozen en deze wordt ook in tijd (minumum-maximum) vastgelegd. III Toets Thema s worden gekoppeld aan de stage-indeling. Sommige thema s zullen in meerdere stages aan bod komen. Het niveau waarop het thema c.q. de competenties uit het thema worden afgesloten verschilt. In deze stap wordt vastgelegd op welk moment er waar wordt getoetst. Dat levert een lokale toetstabel op. Dit kan per aios vertaald worden naar een individuele toetstabel. De toetsgegevens uit de tabel worden opgenomen in het portfolio, samen met: - resultaten van de landelijke voortgangstoets, - de in logboek verzamelde ervaringen (ziektebeelden, ingrepen, complicaties met reflectie) - bijzondere projecten of opdrachten die algemene competenties extra aanspreken - gevolgd (cursorisch) onderwijs - wetenschappelijke activiteiten - andere relevante zaken De toetsing vindt zoveel mogelijk plaats op de werkplek, direct na het geobserveerde gedrag en gekoppeld aan het opleidingsmoment. Per stage/jaar kunnen vaste opleidingsmomenten benoemd worden. IV IJking = O

3 Van belang is om gedurende de opleiding de aios feedback te kunnen geven in hoeverre hij/zij voldoet aan het verwachte niveau. Om hierover iets te kunnen zeggen worden er een aantal ijkpunten in de opleiding vastgelegd. Het betreft hier de volgende dimensies: 1. De groei in zelfstandigheid, uitgedrukt in bekwaamheidsniveaus van verrichtingen en/of thema s. 2. De ontwikkeling c.q. groei in de algemene competenties. Bij het periodieke voortgangsgesprekken en de beoordelingen wordt dit met de aios besproken. Leeswijzer Dit regionale opleidingsplan is opgebouwd uit 6 stappen zoals in volgend schema is aangegeven. Na de inleiding volgt eerst een samenvatting van de eerste zes stappen om snel een overzicht te krijgen over de verdeling van de thema s, de opleidingsactiviteiten, toetsing en ijking om vervolgens per stap een gedetailleerde uitwerking te zien voor de regio VUMC. Inhoudsopgave Samenvatting Stappenplan lokaal opleidingsplan Samenvatting opleidingsjaar 0 1,5 vwb verdeling thema s, opleidingsactiviteiten, toetsing en ijking Samenvatting opleidingsjaar 1,5 4,5 vwb verdeling thema s, opleidingsactiviteiten, toetsing en ijking Samenvatting opleidingsjaar 4,5-6 vwb verdeling thema s, opleidingsactiviteiten, toetsing en ijking Stap 1 Geef de regionale structuur van de opleiding weer en maak daarbij een onderverdeling in academische en niet academische stages o Jaar 0-1,5 o Jaar 1,5-4,5 o Jaar 4,5-6 Stap 2 Verdeel vervolgens de thema's over de alle bovengenoemde stages. (Onderdelen) van thema's kunnen aan meerdere stages worden toebedeeld o Jaar 0-1,5 o Jaar 1,5-4,5 o Jaar 4,5-6 Stap 3 Geef vervolgens voor de bovenstaande thema s aan op welk niveau medisch handelen en algemene competenties beheerst moeten worden (dus gerelateerd aan opleidingsfase). Criteria staan vermeld in opleidingsplan. o Jaar 0-1,5 o Jaar 1,5-4,5 o Jaar 4,5-6 Stap 4 Benoem de opleidingsactiviteiten die nodig zijn om bovenstaande bekwaamheidsniveaus te kunnen bereiken. Hier kunnen regionale verschillen mogelijk zijn. In het opleidingsplan staan de generieke activiteiten vermeld. o Jaar 0-1,5 o Jaar 1,5-4,5 o Jaar 4,5-6 Stap 5 bovengenoemde activiteiten bekwaamheidsniveaus vast te stellen. o Jaar 0-1,5 o Jaar 1,5-4,5 o Jaar 4,5-6 Stap 6 Voeg een inleiding toe (leeswijzer) en eventuele bijlagen die meer gedetailleerd ingaan op bovengenoemde stappen = P

4 Stappenplan = Q

5 Samenvatting Opleidingsjaar 0 1,5 5 2 stages in periode (opleidingsjaar) 0-1½ jaar. Setting: perifeer Thema s 1 BN 2 Opleidingsactiviteiten Toetsing 3 Verloskundestage 9 maanden - Zwangerschapsbegeleiding ongecompliceerd - Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd - Gewone bevalling - Gecompliceerde bevalling - Gecompliceerde bevalling hoog risico - Kraamperiode en kind ongecompliceerd - Kraamperiode en kind gecompliceerd Counseling verloskundig onderwerp - Dienstoverdracht - Communicatie met het verloskamerteam - Communicatie met de barende - Slecht nieuwsgesprek - Gebruik literatuurbronnen - Samenwerking 1 e lijn - Behandelplan met verpleegkundige doorspreken - Beheer en timemanagement meerdere verloskamers - Triage - Teamwork in stressituaties - Omgaan met het verloskundige zorgsysteem - Inspelen op de lokale infrastructuur - Overplaatsing naar ander ziekenhuis regelen - Extra begeleiding geven waar nodig - Begeleiding barende - Reflectie op eigen functioneren op verloskamers - KPB s - Kennistoets feedback - Simulatietoets - CAT Portfolio 4 : - Spreekuren / Gesprekken - Documentatie zkt-beelden - CAT - Verslagen - Cursus kl.gen / Cursus echoscopie - Cursus foetale bewaking - Cursus MOET / Cursus stuit - Bevallingen - Verrichtingen - Reflectieverslagen - Toetsen Gynaecologie stage 9 maanden - Algemene poli gynaecologie veel voorkomend - Voortplantingsendocrinologie & fertiliteit basis - OK laag ingeschat risico - OK hoog ingeschat risico - Peri-operatieve zorg Correspondentie en ad hoc contact met 1 e lijn - OK- verslaglegging - Aandacht voor psychosomatiek - Goed gebruik van supervisie - Omgang met personeel en assistentie - Omgaan met complicaties, zich onder meer uitend in een schriftelijke audit - KPB s / OSAT s - Kennistoets / Simulatietoets - CAT feedback Portfolio: - Documentatie ziektebeelden - Verslagen / Verrichtingen - Toetsen hele periode - Algemene Vaardigheden.. - ALS cursus - Kennis van WGBO en BIG - 5 modelbrieven Huisarts Portfolio: - Cursus ALS - modelbrieven 1 Specifieke competenties in uitwerking thema 2 BN = bekwaamheidsniveau 3 Toetsing: concretisering in opleidingsplan 4 Voor nadere invulling verwijzing naar opleidingsplan, thema s 5 In een individueel geval kan hiervan vanaf worden geweken = R

6 Samenvatting Opleidingsjaar 1,5 4,5 6,7 4 stages in periode (opleidingsjaar) 1½ - 4½. Setting: academisch Thema BN Opleidingsactiviteiten Toetsing Verloskunde 1 jaar - Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd - Gecompliceerde bevalling - Gecompliceerde bevalling hoog risico - Kraamperiode & kind gecompliceerd Counseling van kansen - Begeleiding rouw - Omgaan met emotioneel belastende situaties - Multidisciplinaire behandeling - IC-zorg pasgeborenen - Teamwork bij stress - Verdieping in casuïstiek rond WGBO - Verdieping in wetgeving perinatale sterfte en (late) zwangerschapsafbreking - Procedures aangifte en begraven hanteren - Onderwijs - Gebruik EBM - Overzicht tonen - Verantwoordelijkheid tonen voor continuïteit van zorg - KPB s - Kennistoets feedback - CAT - Simulatietoets Portfolio: - Documentatie zkt-beelden - Verrichtingen - Verslagen - Cursus: MOET - Cursus Stuit - Toetsen Gynaecologie- Bekkenbodem- Seksuologie 1 jaar. - Alg. poli gynaecologie veel voorkomend - Alg. poli gynaecologie weinig voorkomend - Urogynaecologie & Bekkenbodem - Seksuologie - OK laag ingeschat risico - OK hoog ingeschat risico - Peri-operatieve zorg Goede sexuologische anamnese doen - EBM gebruiken - Samenwerken met sexuoloog - Multidisciplinair overleg gebruiken en organiseren - Multidisciplinair complicaties bespreken - Complicatieregistratie verzorgen - OK-programma s helpen plannen - Leiden van indicatiebesprekingen - Leiding geven aan assistentie bij stress - Plannen logisitiek op de polikliniek - Omgaan met vrouwen met seksuele geweldservaring - Bekendheid met procedures voor medisch onderzoek na seksueel geweld - KPB s - Kennistoets feedback - CAT - Simulatietoets Portfolio: - Documentatie zkt-beelden - Verrichtingen - Verslagen - Cursus: MOET - Stuitcursus - Toetsen 6 In een individueel geval kan hiervan vanaf worden geweken 7 Niet genoemde thema s kunnen in de reguliere bedrijfsvoering naar voren komen = S

7 Samenvatting Opleidingsjaar 1,5 4,5 8 4 stages in periode (opleidingsjaar) 1½ - 4½. Setting: academisch Thema BN Opleidingsactiviteiten Toetsing Oncologie 6 maanden - Oncologie 3 - Omgaan met angst, verdriet, onzekerheid en boosheid van patiënten en familie - Optimaal gebruik van foldermateriaal en patiëntvoorlichting - EBM - Functioneren in een oncologisch netwerk - Omgaan met en euthanasieverzoek - Omgaan met eigen gevoelens betreffende sterven van patiënten - Stervensbegeleiding - KPB - CAT - kennistoets Portfolio: - Documentatie zkt.beelden - Toetsen - Documentatie overlegsituaties - Cursus oncologie - Verrichtingen (assistentie) Fertiliteit 6 maanden - Voortplantingsendocrinologie en fertiliteit basis - Voortplantingsendocrinologie en fertiliteit specieel Prognose counseling - Omgaan met eisende patiënten - Positief beïnvloeden van het team - Gebruik van patiëntverenigingen - Functioneren in een zorgnetwerk met transmurale afspraken - Eigen positie kiezen bij ethische dilemma s - KPB - Fertiliteitbespreking - Kennistoets Portfolio: - Documentatie zkt.beelden - Essay - Toetsen - Cursus VEF Gedurende gehele periode - Algemene vaardigheden.. - Wetenschappelijke publicaties - Begeleiding CATs jongere jaars en co s - Bijdragen aan maatschappelijke discussies, op de hoogte van vakbladen als medisch contact - Bijscholingen gevolgd voor acute zorg Portfolio: - Wetenschappelijke publicatie - Begeleiding CAT jongere aios en co s - Bijscholing acute zorg - Bijdrage maatschappelijke discussie 8 In een individueel geval kan hiervan vanaf worden geweken = T

8 Samenvatting Opleidingsjaar 4, stages in periode (opleidingsjaar) 4½ - 6. Setting: perifeer Thema BN Opleidingsactiviteiten Toetsing OK-stage 6 maanden - OK laag ingeschat risico - OK hoog ingeschat risico - Peri-operatieve zorg Overzicht over de vakuitoefening - Bijdragen aan continuïteit van zorg - Riskmanagement - Onderwijs aan jonge collegae - Leiderschapsrollen - Supervisie - KPB / OSATS - Kennistoets / Simulatietoets feedback Portfolio: - Verrichtingen - Documentatie zkt-beelden Polikliniekstage 6 maanden - Algemene poli gynaecologie veel voorkomend - Algemene poli gynaecologie weinig voorkomend - Urogynaecologie & Bekkenbodem - Oncologie - Endocrinologie & Fertiliteit specieel - Seksuologie Overzicht over de vakuitoefening - Bijdragen aan continuïteit van zorg - Riskmanagement - Onderwijs aan jonge collegae - Leiderschapsrollen - KPB - Kennistoets - CAT Portfolio: - Documentatie ziektebeelden - Verrichtingen (+ assisteren) - Toetsen - Cursus urogynaecologie - Participatie overleg - Cursus oncologie Supervisie stage 6 maanden - Inhoudelijke focus op basis van voortgangsgesprek. - Kraamperiode & kind gecompliceerd - Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd - Endocrinologie & Fertiliteit basaal Alle momenten waar supervisie gegeven kan worden en waarvoor bekwaamheidsniveau 5 is vereist (ongecompliceerde bevalling, etc.) Portfolio: - bekwaamheidsverklaringen Gedurende gehele periode - Algemene vaardigheden.. - Wetenschappelijke publicaties - Begeleiding CATs jongere jaars en co s - Bijdragen aan maatschappelijke discussies, op de hoogte van vakbladen als medisch contact - Bijscholingen gevolgd voor acute zorg Portfolio: - Wetenschappelijke publicatie - Begeleiding CAT jongere aios en co s - Bijscholing acute zorg Bijdrage maatschappelijke discussie 9 In een individueel geval kan hiervan vanaf worden geweken = U

9 In het volgende gedeelte zijn de stappen uitgewerkt in een lokaal opleidingsplan O&G. dit dient alleen als voorbeeld. De mate van detaillering staat verder vrij mits de verplichte onderdelen zijn opgenomen. Stap 1: Geef de regionale structuur van de opleiding weer en maak daarbij een onderverdeling in academische en niet academische stages Regionaal opleidingsplan Verloskunde & Gynaecologie OOR VUmc (schema voor aios) Het basisschema voor iedere AIOS ziet er als volgt uit (kleine verschillen in duur en plek zijn mogelijk): 1 ½ jaar perifeer 3 jaar academisch 1 ½ jaar perifeer Verloskunde stage 9 maanden Verloskunde 1 jaar OK-stage 6 maanden Gynaecologie stage 9 maanden Gynaecologie / bekkenbodem / Seksuologie 1 jaar Polikliniekstage 6 maanden Oncologie 6 maanden Supervisiestage 6 maanden Fertiliteit 6 maanden In de volgende hoofdstukken wordt per periode een nadere invulling gegeven aan de thema s die aan de periode verbonden zijn en wordt een overzicht gegeven van de verschillende opleidingsactiviteiten (leermiddelen) per stage voor het ontwikkelen van o.a. de algemene competenties. In een overzicht per thema worden de diverse toetsinstrumenten genoemd. Daarin staat tevens beschreven wat in het portfolio m.b.t. het thema opgenomen dient te zijn. = V

10 Stap 2: Verdeel vervolgens de thema's over de alle bovengenoemde stages. (Onderdelen) van thema's kunnen aan meerdere stages worden toebedeeld Perifere stage Jaar 0 1,5 Jaar Thema s 10 : Stage verloskunde; 9 maand; perifeer 0-1,5 - Zwangerschapsbegeleiding ongecompliceerd - Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd - Gewone bevalling - Gecompliceerde bevalling - Gecompliceerde bevalling hoog risico - Kraamperiode en kind ongecompliceerd - Kraamperiode en kind gecompliceerd Jaar Thema s: Stage gynaecologie; 9 maand; perifeer 0-1,5 - Algemene poli gynaecologie veel voorkomend - Voortplantingsendocrinologie & fertiliteit basis - OK laag ingeschat risico - OK hoog ingeschat risico - Peri-operatieve zorg Additioneel: Algemene vaardigheden gedurende maand Jaar 0 1,5 Jaar Thema s: stage verloskunde 1 jaar; academisch 1,5 4,5 - Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd - Gecompliceerde bevalling - Gecompliceerde bevalling hoog risico - Kraamperiode & kind gecompliceerd Academische stage Jaar 1,5 4,5 Jaar Thema s: Gynaecologie-Bekkenbodem-Seksuologie; 1 jaar; academisch 10 Specifieke competenties in uitwerking thema = NM

11 1,5 4,5 - Alg. poli gynaecologie veel voorkomend - Alg. poli gynaecologie weinig voorkomend - Urogynaecologie & Bekkenbodem - Seksuologie - OK laag ingeschat risico - OK hoog ingeschat risico - Peri-operatieve zorg Stap 2 (vervolg): Verdeel vervolgens de thema's over de alle bovengenoemde stages. (Onderdelen) van thema's kunnen aan meerdere stages worden toebedeeld Jaar Thema s: Oncologie; 6 maand; academisch 1,5/ 4,5 - Oncologie Jaar Thema s: Fertiliteit; 6 maand; academisch 1,5/ 4,5 - Fertiliteit Additioneel: Algemene vaardigheden gedurende jaar 1,5 4, 5 Perifere stage Jaar 4,5 6 Jaar Thema s: Polikliniek stage ; 6 maand: perifeer 4,5 6 - Algemene poli gynaecologie veel voorkomend - Algemene poli gynaecologie weinig voorkomend - Urogynaecologie & Bekkenbodem - Oncologie - Endocrinologie & Fertiliteit specieel - Seksuologie Jaar Thema s: Supervisie stage ; 6 maand: perifeer 4,5 6 Inhoudelijke focus op basis van voortgangsgesprek. - Kraamperiode & kind gecompliceerd 5 - Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd 5 - Endocrinologie & Fertiliteit basaal 5 Jaar Thema s: OK stage; 6 maand: perifeer 4,5 6 - OK laag ingeschat risico - OK hoog ingeschat risico - Peri-operatieve zorg = NN Additioneel: Algemene vaardigheden gedurende jaar 1,5 4, 5

12 Stap 3: Geef vervolgens voor de bovenstaande thema s aan op welk niveau medisch handelen en algemene competenties beheerst moeten worden (dus gerelateerd aan opleidingsfase). Criteria staan vermeld in opleidingsplan. Bekwaamheidniveaus Ieder half jaar wordt op basis van de in het portfolio verzamelde gegevens en op grond van de mening van de opleidergroep gesproken over bekwaamheidniveaus. Deze worden in het onderstaande overzicht 3 tot 6-maandelijks bijgehouden. Na 2, 4 en 6 jaar zijn minimale eisen voor de bereikte zelfstandigheid afgesproken. Voor de toetsing van de A en IOS is in consensusbesprekingen binnen de NVOG gekozen voor een combinatie van thema s, ijkpunten en bekwaamheidsniveaus. Bekwaamheidsniveau (1 t/m 5) 1 Heeft kennis van 2 Handelt onder strenge supervisie 3 Handelt met beperkte supervisie 4 Handelt zonder supervisie 5 Superviseert en onderwijst bij de handeling Bekwaamheidsniveaus O&G voor medisch handelen, weergegeven per ijkpunt, gegroepeerd per thema. Per thema is bepaald welk minimaal bekwaamheidsniveau gehaald moet zijn op een bepaald ijkpunt. Thema s versus 3 IJkpunten (I, II en III) Op Bekwaamheidsniveaus (1 tm 5) IJkpunt I 0-2 jaar IJkpunt II 2-4 jaar IJkpunt III 4-6 jaar Zwangerschapsbegeleiding ongecompliceerd 5 Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd Gewone bevalling 5 Gecompliceerde bevalling Gecompliceerde bevalling hoog ingeschat risico Kraamperiode & kind ongecompliceerd 5 Kraamperiode & kind gecompliceerd Algemene poli gynaecologie veel voorkomend Algemene poli gynaecologie weinig voorkomend Urogynaecologie & Bekkenbodem Oncologie = NO

13 Bekwaamheidsniveaus O&G voor medisch handelen, weergegeven per ijkpunt, gegroepeerd per thema. Per thema is bepaald welk minimaal bekwaamheidsniveau gehaald moet zijn op een bepaald ijkpunt. Thema s versus 3 IJkpunten (I, II en III) Op Bekwaamheidsniveaus (1 tm 5) IJkpunt I 0-2 jaar IJkpunt II 2-4 jaar IJkpunt III 4-6 jaar Seksuologie Endocrinologie & Fertiliteit basaal Endocrinologie & Fertiliteit specieel OK laag ingeschat risico OK hoog ingeschat risico Peri - operatieve zorg NB: Als thema s te omvattend zijn om op één specifiek moment in zijn geheel te zijn afgerond kan men ook de Kritische Beroepssituaties of EPA s gebruiken als ijkpunt. Ipv Thema s bevat de linkerkolom van de tabel dan Kritische Beroepssituaties of EPA s. Groei en toetsing van de algemene competenties: Op basis van in het portfolio verzamelde informatie (o.a. KPB s, 360 graden feedback, verslagen, CAT, etc.) en op basis van indrukken uit de opleidergroep wordt met de AIOS een gesprek gevoerd over de ontwikkeling in de algemene competenties. Het gaat hier over een big picture per competentie. De AIOS bereidt een document van 1 à 2 A4 voor met een zelfreflectie over die competenties. De opleider vult een Gans-meter in: Algemene competentie Gans-meter Onder verwacht niveau Boven verwacht niveau Medisch handelen Wetenschap Maatschappelijk handelen Communicatie Samenwerking Organisatie Professioneel gedrag Met bovenstaande stappen komt een lokaal opleidingsplan tot stand. In dit plan is inzichtelijk wat en wanneer een AIOS leert, met behulp van welke (opleidings-) middelen, wanneer en met welke toetsinstrument getoetst wordt en hoe de groei beoordeeld wordt. = NP

14 Stap 4: Benoem de opleidingsactiviteiten die nodig zijn om bovenstaande bekwaamheidsniveaus te kunnen bereiken. Hier kunnen regionale verschillen mogelijk zijn. In het opleidingsplan staan de generieke activiteiten vermeld. Opleidingsactiviteiten jaar 0-1,5 Stage verloskunde Stage gynaecologie Met name gericht op medisch handelen - participatie in laag risico spreekuren - participatie aan poliklinieksessies met hoog zwangeren - doen van bevallingen / placenta verwijderen - leren vacuumextractie / leren hechten / episiotomie zetten - aanwezigheid bij sectio s / vacuumextracties, forcipale extracties, totaalruipturen - leren meerling bevallingen / stuitgeboorten - participatie fertiliteitspoli - simulatie training oefening oog-hand coordinatie - OK; leren voor de opleidingsfase relevante aspecten van laparoscopische / hysteroscopische / conventionele gynaecologische chirurgie - registratie ziektebeelden Cursorisch onderwijs - cursus klin genetica - cursus echoscopie - cursus foetale hartbewaking - cursus MOET of vergelijkbaar onderwijs - cursus stuitbevalling - participatie in polikliniek - registratie ziektebeelden - participatie voortplantingsendocrinologie en fertiliteits spreekuur - doen van aantal verrichtingen (zie landelijk opleidingsplan) - documentatie en bespreking van ziektebeelden Met name gericht op algemene competenties - Counseling verloskundig onderwerp - Dienstoverdracht - Communicatie met het verloskamerteam - Communicatie met de barende - Slecht nieuwsgesprek - Gebruik literatuurbronnen - Samenwerking 1 e lijn - Behandelplan met verpleegkundige doorspreken - Beheer en timemanagement meerdere verloskamers - Triage - Teamwork in stressituaties - Omgaan met het verloskundige zorgsysteem - Inspelen op de lokale infrastructuur - Overplaatsing naar ander ziekenhuis regelen - Extra begeleiding geven waar nodig - Begeleiding barende - Reflectie op eigen functioneren op verloskamers - voorzitten polikliniek bespreking - Correspondentie en ad hoc contact met 1 e lijn - OK- verslaglegging - Aandacht voor psychosomatiek - Goed gebruik van supervisie - Omgang met personeel en assistentie - Omgaan met complicaties, zich onder meer uitend in een schriftelijke audit Algemene Vaardigheden - ALS cursus - Kennis van WGBO en BIG - 5 modelbrieven Huisarts = NQ

15 Stap 4: (vervolg) Benoem de opleidingsactiviteiten die nodig zijn om bovenstaande bekwaamheidsniveaus te kunnen bereiken. Hier kunnen regionale verschillen mogelijk zijn. In het opleidingsplan staan de generieke activiteiten vermeld. Opleidingsactiviteiten jaar 1,5 4,5 Stage verloskunde Stage gynaecologie Bekkenbodem Seksuologie Stage oncologie Met name gericht op medisch handelen - participatie hoog risiko zwangeren polikliniek - Documentatie en bespreking van diversiteit van ziektebeelden - participatie in sectio s, vacuümextracties, focipale extracties, manuele placentaverwijderingen, totaalrupturen - participatie in meerlingbevallingen, vaginale stuitgeboorten, Cursorisch onderwijs - cursus MOET of vergelijkbaar onderwijs - cursus stuitbevalling - documentatie en bespreking diversiteit kraambedziekten - deelname aan poli gynaecologie - doen van aantal vastgestelde verrichtingen (zie landelijk opleidingsplan) - documentatie en bespreking diversiteit ziektebeelden - verrichten van laparotomie, laparoscopie en hysteroscopie. - participatie in gynaecologische oncologische poli - documentatie en bespreking diversiteit ziektebeelden Met name gericht op algemene competenties - Voeren slecht nieuws gesprek - Counseling van kansen - Begeleiding rouw - Omgaan met emotioneel belastende situaties - Multidisciplinaire behandeling - IC-zorg pasgeborenen - Teamwork bij stress - Verdieping in casuïstiek rond WGBO - Verdieping in wetgeving perinatale sterfte en (late) zwangerschapsafbreking - Procedures aangifte en begraven hanteren - Onderwijs - Gebruik EBM - Overzicht tonen - Verantwoordelijkheid tonen voor continuïteit van zorg - Goede sexuologische anamnese doen - EBM gebruiken - Samenwerken met sexuoloog - Multidisciplinair overleg gebruiken en organiseren - Multidisciplinair complicaties bespreken - Complicatieregistratie verzorgen - OK-programma s helpen plannen - Leiden van indicatiebesprekingen - Leiding geven aan assistentie bij stress - Plannen logisitiek op de polikliniek - Omgaan met vrouwen met seksuele geweldservaring - Bekendheid met procedures voor medisch onderzoek na seksueel geweld - Participatie oncologie overleg - Omgaan met angst, verdriet, onzekerheid en boosheid van patiënten en familie - Optimaal gebruik van foldermateriaal en patiëntvoorlichting - EBM - Functioneren in een oncologisch netwerk - Omgaan met en euthanasieverzoek - Omgaan met eigen gevoelens betreffende sterven van patiënten - Stervensbegeleiding = NR

16 Stap 4: (vervolg) Benoem de opleidingsactiviteiten die nodig zijn om bovenstaande bekwaamheidsniveaus te kunnen bereiken. Hier kunnen regionale verschillen mogelijk zijn. In het opleidingsplan staan de generieke activiteiten vermeld. Opleidingsactiviteiten jaar 1,5 4,5 Stage fertiliteit Algemene Vaardigheden Met name gericht op medisch handelen - participatie in fertiliteitpoli - documentatie en bespreking diversiteit ziektebeelden Cursorisch onderwijs: - Cursus VEF - Wetenschappelijke publicaties - Begeleiding CATs jongere jaars en co s - Bijdragen aan maatschappelijke discussies, op de hoogte van vakbladen als medisch contact - Bijscholingen gevolgd voor acute zorg Met name gericht op algemene competenties - Prognose counseling - Omgaan met eisende patiënten - Positief beïnvloeden van het team - Gebruik van patiëntverenigingen - Functioneren in een zorgnetwerk met transmurale afspraken - Eigen positie kiezen bij ethische dilemma s - = NS

17 Stap 4: (vervolg) Benoem de opleidingsactiviteiten die nodig zijn om bovenstaande bekwaamheidsniveaus te kunnen bereiken. Hier kunnen regionale verschillen mogelijk zijn. In het opleidingsplan staan de generieke activiteiten vermeld. Opleidingsactiviteiten jaar 4,5-6 OK stage Met name gericht op medisch handelen - doen van aantal vastgestelde verrichtingen (zie landelijk opleidingsplan) Cursorisch onderwijs: - Cobra cursus Met name gericht op algemene competenties - Overzicht over de vakuitoefening - Bijdragen aan continuïteit van zorg - Riskmanagement - Onderwijs aan jonge collegae - Leiderschapsrollen - Supervisie Polikliniek stage - documentatie en bespreking diversiteit ziektebeelden - doen van aantal vastgestelde verrichtingen (zie landelijk opleidingsplan) - participatie in gynaecologische oncologie poli - assisteren bij grote gynaecologische ingrepen - participatie in poli VEF specieel - Participatie oncologie overleg of WOG - Overzicht over de vakuitoefening - Bijdragen aan continuïteit van zorg - Riskmanagement - Onderwijs aan jonge collegae - Leiderschapsrollen Cursorisch onderwijs: - Cursus urogynaecologie (sterk aanbevolen) Supervisie stage Inhoudelijke focus bepaald door voortgangsgesprek - Alle momenten waar supervisie gegeven kan worden en waarvoor bekwaamheidsniveau 5 is vereist (ongecompliceerde bevalling, etc.) Algemene Vaardigheden - Wetenschappelijke publicaties - Begeleiding CATs jongere jaars en co s - Bijdragen aan maatschappelijke discussies, op de hoogte van vakbladen als medisch contact - Bijscholingen gevolgd voor acute zorg = NT

18 ` Jaar 0 1,5 / KPB / OSAT Korte Praktijk Beoordelingen (KPB) / OSAT in de stage verloskunde Zwangerschapsbegeleiding ongecompliceerd Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd Gewone bevalling Gecompliceerde bevalling Gecompliceerde bevalling hoog risico Kraamperiode en kind ongecompliceerd - 2 KKB s observatie deel van een spreekuur, met minstens 1 counselinggesprek. - 1 observatie van adequaat uitgevoerd echoscopisch onderzoek - 1 KKB s op polikliniek of afdeling zwangeren - Praktijkbeoordeling: minimaal 5 x KKB van een (gedeelte van een) partus, 1 x techniekbeoordeling episiotomie - Minimaal 3 KKB s FE en/of VE en 3 SC in de eerste 4 jaar - 2 KKB s (meerlingen of vaginale stuitbevallingen) tijdens de opleiding - 1 KKB op de kraamafdeling Opleidingsjaar 0-1,5 Kraamperiode en kind gecompliceerd - 1 KKB slecht nieuwsgesprek Korte Praktijk Beoordelingen (KPB) / OSAT in de stage gynaecologie Algemene poli gynaecologie veel voorkomend - Minimaal 4 KKB s: waarvan minimaal 1 over een nieuwe patiënt / controle patiënt / inbrengen IUD / gynaecologische echoscopie Voortplantingsendocrinologie & fertiliteit basis OK laag ingeschat risico OK hoog ingeschat risico Perioperatieve zorg - 2 KKB s over: echoscopie ovulatie-inductie OFO-anamnese en 1 e counseling Fertiliteitbespreking leiden waaruit het etiologisch en prognostisch redeneren blijkt. - Per jaar 3 OSATS verdeeld over laparotomie, laparoscopie en hysteroscopie. - Per jaar 5 praktijk beoordelingen op de OK van communicatie, samenwerking en professioneel gedrag. - Per jaar 2 praktijkbeoordelingen leiding geven aan de organisatie en behandeling van een spoedingreep. Per jaar 3 OSATS verdeeld over laparotomie, laparoscopie en hysteroscopie. - 2 KKB: afdelingsvisite preoperatief gesprek postoperatief gesprek patiënte of familie = NU

19 Jaar 0 1,5 / Kennistoetsing Kennistoetsing (voortgangstoets) in de stage verloskunde Opleidingsjaar 0-1,5 Zwangerschapsbegeleiding ongecompliceerd Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd Gewone bevalling Gecompliceerde bevalling Gecompliceerde bevalling hoog risico Kraamperiode en kind ongecompliceerd Kraamperiode en kind gecompliceerd - NVOG richtlijnen: Basis Prenatale zorg / Gastro oesofageale refluxziekten / Indicaties prenatale diagnostiek / Urineweginfecties. - NVOG standpunten:extra foliumzuur voor fertiele vrouwen / 05 Bekkeninstabiliteit / 06 Serum screening neuraalbuisdefect en Down syndroom / 10 Nuchal translucency/ 13 Prenatale screening. - NVOG kwaliteitsnorm: echoscopie. - NVOG richtlijnen: Zwangerschapshypertensie / Chronische hypertensie / Serotiniteit / Preventie groep B Hemolytische. Streptococ / Negatieve discongruentie / Dreigende vroeggeboorte / Diepe ven. trombose / Diabetes / Schildklier / Verwijzing perinatologisch centrum / Bloedverlies 2 e helft / Antifosfolipiden syndroom / Transfusiebeleid / Erytrocyten immunisatie / SLE / Habituele abortus / Tubaire EUG. - NVOG kwaliteitsnorm: Invasieve prenatale / Geavanceerd ultrageluid -onderzoek / Preventie moedersterfte - NVOG richtlijnen: HPP / Schouderdystocie / Inleiden van de baring / Foetale bewaking. - NVOG standpunt: archivering CTG s - Zie gewone bevalling. NVOG richtlijn: Het breken van de vliezen voor de baring - Zie ook gewone bevalling. - NVOG richtlijnen: Meerlingen / Stuit - NVOG richtlijn Anticonceptie: lactatie -amenorroe methode - NVOG richtlijn: Wet vroege perinatale sterfte Kennistoetsing (voortgangstoets) in de stage gynaecologie Algemene poli gynaecologie veel voorkomend - NVOG richtlijnen: Abnormaal vaginaal bloedverlies / Menopauze / Premenstrueel syndroom /Sterilisatie bij de vrouw / Vulvodynie / Diagnostiek en behandeling endometriose / Simpele ovariumcyste / Orale anticonceptie intra-uteriene anticonceptie - progestageen contraceptie postcoïtale anticonceptie - natuurlijke geboorteregeling / Diagnostiek en behandeling van menorragie / Gynaecologische echoscopie; = NV

20 Jaar 0 1,5 / Kennistoetsing Kennistoetsing (voortgangstoets) in de stage gynaecologie - NVOG standpunt: Risico van trombose bij de 3 e generatie OAC - LTA: Vaginaal bloedverlies in de post menopauze Voortplantingsendocrinologie & fertiliteit basis OK laag ingeschat risico OK hoog ingeschat risico - NVOG Richtlijnen: OFO /Anovulatie / IUI / gynaecologische echo onderzoek / Mannelijke infertiliteit. - LTA: subfertiliteit - Prognostische modellen -. Basis chirurgische technieken kennis en anatomische kennis. Cobraklapper chirurgische technieken. - Cobraklapper chirurgische technieken. Perioperatieve zorg - Cobraklapper chirurgische technieken. = OM

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _een goed begin De Stuurgroep zwangerschap en geboorte geeft

Nadere informatie

Richtlijn interpretatie en gebruik van toetsresultaten in het portfolio

Richtlijn interpretatie en gebruik van toetsresultaten in het portfolio Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, juni 2010 Vol. 29, nr. 3, Suppl. 3, p. 73-102 Richtlijn interpretatie en gebruik van toetsresultaten in het portfolio M.J.B. Govaerts, E. Driessen, B. Verhoeven, C.P.M.

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _ een goed begin

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst'

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' verplegen verzorgen vp 1e niv. Verpleegkundige 2e niveau verzorgende helpende 5 4 3 2 individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Oktober 2012 Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Colofon Uitgever 2012 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera Taken en vera ntwoo rdelijk heden Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoogspecialist Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012 State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 QANU augustus 2012 2 QANU / Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012

Nadere informatie

De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist

De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist Inleiding Na afronding van de Masterfase Farmacie aan de universiteit kunnen (basis-)apothekers diverse richtingen inslaan. Een daarvan is de openbare

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Kwaliteit voor Jeugd. Januari 2012

Kwaliteit voor Jeugd. Januari 2012 Kwaliteit voor Jeugd Januari 2012 Opstellers: Ruud van Herk (DJ) Eva van den Heuvel (DJ) Eline Moerenhout (DJJ) Sabina Postma (DPG) Gerard Ruis (DJ) Michelle Vogels (DJ) 2 Samenvatting Er is in de zorg

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie