In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen."

Transcriptie

1 PROJECTENOVERZICHT MIDDEN-DELFLAND 2025 In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen. Van deze projecten is nu een inventarisatie gemaakt. Per project wordt beschreven wat het project inhoudt, welke organisatie de trekker is en wie erbij betrokken zijn. Ook de planning, de investering en de bijdrage aan Midden-Delfland 2025 worden aangegeven. Het overzicht begint met een matrixtabel waarin de genoemde projecten zijn geplaatst ten opzichte van de thema s van de gebiedsvisie Midden-Delfland Daarna worden de 19 projecten afzonderlijk beschreven. 1

2 (Project)organisatie IODS Thema s Groenblauwe lint Kansen door Water Koe in de wei Genieten Waarde(n)- volle polders Ontmoet de stad Groenfonds Midden-Delfland Recreatieschap Midden-Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Saneren verspreid liggend glas Recreatieve Routestructuur Groen Ondernemen Puntensysteem (groene diensten) RNP, E&M Eenmalige investeringen cultuurhistorische elementen Woudse Polder Wandelpaden: Voddijkpad Beheer en onderhoud (Fietsknooppunten -systeem) Calamiteitenberging Berging Kraaienest Nieuwe gemaal Stadsgewest Haaglanden Visie Water en Landschap Zwethzone FES Zorglandgoed Gemeente Midden-Delfland Reconstructie Midden-Delfland Andere samenwerkingsverbanden Gemeentelijk Waterplan Inrichting Zuidrand Op Hodenpijl Delftse Versmarkt Opzetten Grondinstrument Midden-Delflanddag Ontwikkeling kwaliteiten streefbeelden In kaart brengen cultuurhistorie 2

3 1. Aanleg calamiteitenberging Woudsepolder Aanleg waterberging van m3 om bij calamiteiten hoge waterpeilen en dijkdoorbraken langs de Zweth te voorkomen. Wanneer zich geen calamiteit voordoet kan de berging met een oppervlakte van 34 ha worden gebruikt voor agrarische doeleinden. De dijk van de berging krijgt daarom een begaanbare helling die een natuurlijk onderdeel van het landschap wordt. Het fietspad tussen t Woudt en de Zweth zal ter hoogte van de calamiteitenberging op de dijk van de berging worden gesitueerd. Uitvoering vindt plaats door het Hoogheemraadschap van Delfland. Betrokken partijen: - de gemeente Midden-Delfland - de provincie Zuid-Holland - agrarische bedrijven - belangengroeperingen Uitvoering 2006/ Zorgt voor beheersing waterkwantiteit in landelijk gebied en stedelijke omgeving - Levert bijdrage aan structureel openen houden van polder. - Levert door agrarisch medegebruik bijdrage aan behoud en versterking agrarische sector - kwaliteit natuur en landschap Investering 7,7 miljoen euro 3

4 2. Gemaal Holierhoekse en Zouteveensepolder Er komt een nieuw gemaal in de Holierhoekse en Zouteveensepolder, in de directe nabijheid van het bestaande gemaal. De Slinksloot zal daarom richting het nieuwe gemaal worden verlegd. Bij de uitvoering van dit project bijzondere aandacht voor landschappelijke aspecten rond de verlegging van de Slinksloot en voor de architectuur van het nieuwe gemaal. Daarnaast bijzondere aandacht voor het toekomstig gebruik van het bestaande gemaal dat de status heeft van gemeentelijk monument. Hoogheemraadschap van Delfland. Betrokken partijen: - Gemeente Midden-Delfland - Omwonenden - Maatschappelijke organisaties voorbereiding ? uitvoering ? : - Verbetert de waterbeheersing in de Holierhoekse en Zouteveensepolder - Verlegging Slinksloot biedt kansen landschappelijke inpassing en ecologie - huidig gemaal kan een nieuwe functie vervullen voor Midden-Delfland 2025 Investering 1,6 miljoen 4

5 3. Vergroten bergingscapaciteit Het Kraaiennest Gedurende de periode september tot april het water in de plas het Kraaiennest 40 cm lager instellen om extra berging te realiseren. Vanwege ecologische bezwaren wordt een alternatief onderzocht om het recreatiegebied, dat uit drie plassen bestaat, in te zetten als waterberging. Het Hoogheemraadschap van Delfland. Betrokken partijen: - Recreatieschap - Maatschappelijke organisaties Peilverlaging kan een negatief effect hebben op ontwikkeling Kraaiennest - Het alternatief zou nader uitgewerkt moeten worden met nieuwe kansen ter compensatie Investering: - 0,05 miljoen euro 5

6 4. Waterplan Een waterplan is een gebiedsgericht plan en omvat samenhangende thema's en activiteiten rond waterbeheer, zoals veiligheid, waterkwaliteit, (biologisch) gezond water en riolering. Maar bijvoorbeeld ook recreatie, beleving van water en ruimtelijke ontwikkelingen. Het waterplan wordt opgesteld door de gemeente Midden-Delfland én het Hoogheemraadschap van Delfland. Omdat ook de gemeenten Delft, Schiedam, Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis grondgebied hebben in Midden-Delfland, is samenwerking vereist om een integraal, gebiedsgericht waterplan te kunnen opstellen. Startnotitie - gereed december 2005 Opstellen waterplan Levert verbetering aan waterkwaliteit en water kwantiteit - Biedt kansen voor integratie verschillende thema s Investering nog onbekend 6

7 5. Visie Water en Landschap Midden-Delfland Eén van de actiepunten uit de conferentie gebiedsvisie Midden-Delfland 2025 die door het Hoogheemraadschap zal worden opgepakt. Een bestuurlijke visie waarin in kaartbeelden en schetsen duidelijk wordt gemaakt: a. hoe de inrichting van het watersysteem van Midden-Delfland er uit kan zien. b. Hoe het watersysteem en de kaden een verbinding kunnen leggen tussen de gebruiksfuncties van de stedelijke en landelijke omgeving. Biedt input vanuit watersysteem in landschapsontwikkelingsplan Midden-Delfland Het Hoogheemraadschap van Delfland. Wanneer: Biedt kader voor ingrepen of veranderingen in het watersysteem - Brengt de kansen die water biedt helder in beeld Investering Nog onbekend 7

8 6. Onderzoek blauwe diensten in het kader van de FES gelden Onderzoek naar mogelijkheden om door innovatieve blauwe diensten een bijdrage te leveren aan het (water)landschap en de verbreding van de inkomenspositie van de agrarische sector. Het Stadsgewest Haaglanden is de trekker van het onderzoek dat plaatsvindt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Betrokken partijen: - het Hoogheemraadschap van Delfland - de gemeente Midden-Delfland - maatschappelijke organisaties Wanneer: onderzoek : 2006 Uitwerking : afhankelijk van resultaten onderzoek Bijdrage aan Midden-Delfland Bijdrage aan beheer en onderhoud agrarisch cultuur landschap - Bijdrage aan verbreding economisch draagvlak melkveehouderijsector Investering. Voor onderzoek kennisontwikkeling blauwe diensten is vanuit de FES gelden een bedrag gereserveerd vanuit een totaalbudget onderzoek stad, glas en gras van 3 miljoen. De voorlopige investering voor Stad, glas en gras bedraagt 17 miljoen 8

9 7. Beheer en onderhoud recreatiegebieden en recreatieve routes In Midden-Delfland liggen recreatiegebieden met een oppervlakte van ca 2000 ha. Daarbuiten ligt een aantal recreatieve routes. Deze recreatiegebieden en routes moeten worden beheerd en onderhouden. Beheer en onderhoud wordt verzorgd door het Recreatieschap Midden-Delfland. Dit is een gemeenschappelijke regeling tussen het Rijk( min.van LNV), de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Delft, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Westland en Midden-Delfland. Wanneer: voortdurend Bijdrage aan Midden-Delfland De recreatiegebieden vormen één derde deel van het gebied Midden-Delfland. - Zij dragen er in grote mate aan bij dat inwoners uit de stedelijke omgeving in Midden-Delfland kunnen recreëren. Investering De gebieden zijn ingericht met gelden uit de Reconstructiewet Midden-Delfland. Beheer en onderhoud worden betaald door het Recreatieschap. In 2007 betalen de deelnemers een bedrag van ,-- 9

10 8. Zwethzone Een groene schakel: zorgt voor verbetering van de recreatieve mogelijkheden in het gebied rond de Zweth. Een deel van deze zone ligt in Midden-Delfland. Daarin worden twee projecten uitgevoerd: a. Rondje Woudsepolder Aanleg van fiets-en wandelpaden, brug(gen) b. Groenzone Harnaschknoop Zorgt voor groene aankleding tussen Harnaschknoop en de Zweth. Het Stadsgewest Haaglanden in samenwerking met betrokken gemeenten en DLG. a. Woudsepolder in 2007 b. Harnaschknoop in Verbetert kwaliteit gebied rond de Zweth (met name de noord kant boven Midden-Delfland) - Bevordert de recreatieve mogelijkheden van het gebied en zorgt voor een verbinding tussen Midden- Delfland en de Haagse regio. Investering Totale gebied:

11 9. Inrichting randen Schiedam en Vlaardingen Inrichting van stadsranden van Vlaardingen en Schiedam voor recreatieve mogelijkheden en natuurontwikkeling. Laatste onderdeel van het deelplan Abtswoude van de uitvoering van de Reconstructiewet Midden-Delfland. Dienst Landelijk Gebied, in opdracht van de Reconstructiecommissie. Wanneer: Laatste inrichtingsgebied Reconstructiewet Midden-Delfland. - Levert bijdrage aan recreatieve mogelijkheden en natuur in Midden-Delfland. - Zorgt voor ingerichte overgang van stedelijk gebied naar Midden-Delfland. Investering 4 miljoen 11

12 10. Delftse vers/streekproducten markt. Een versmarkt in Delft waarop producten van en uit Midden-Delfland worden verkocht. Stichting de Witte Roos Wanneer: éénmaal per jaar - Maakt producten uit Midden-Delfland bekend in de stedelijke omgeving - Draagt daardoor bij aan het economisch draagvlak van de agrarische ondernemers. - Levert bijdrage verbinding stad en platteland Investering:

13 11. Op Hodenpijl Restauratie voormalig kerkgebouw c.a. tot ontmoetingsplaats voor creativiteit, ontspanning en welzijn Particulier initiatief Wanneer Restauratie is in uitvoering. Gereed in Beeldbepalend gebouw - functies (cultuur/zorg etc.) kunnen bijdragen aan beeld dat Midden-Delfland in 2025 wil zijn Investering: onbekend 13

14 12. Midden-Delflanddag Jaarlijks evenement (sinds 1999) waarin Midden-Delfland open huis houdt en de stedelijke omgeving via allerlei activiteiten laat genieten van alles wat van Midden-Delfland te bieden heeft. De Midden-Delflanddag wordt georganiseerd door de Midden-Delfland vereniging. Betrokken partijen - maatschappelijke organisaties en particulieren - Recreatieschap Midden-Delfland - Hoogheemraadschap van Delfland - gemeente Vlaardingen - gemeente Delft - gemeente Midden-Delfland Wanneer: Jaarlijks medio juni - promotie Midden-Delfland ( in stedelijk gebied) - bevordert samenwerking en samenhang in gebied Investering In 2007 wordt de begroting. 14

15 13. Aanleg A4 in Midden-Delfland Door Midden-Delfland wordt het ontbrekende stuk aangelegd van de A4 tussen Amsterdam en de Beneluxtunnel. Tevens wordt een aantal kwaliteitsprojecten uitgevoerd (zie 14) De aanleg gebeurt door Verkeer en Waterstaat die daarvoor particuliere bedrijven benadert. Daarnaast een groot aantal betrokken partijen van provinciale, regionale en gemeentelijke overheden. Deze partijen hebben met de minister van Verkeer en Waterstaat een convenant ondertekend waarin afspraken over de inpassing zijn gemaakt. Wanneer Trace/MER procedure 2006/2007 Aanleg 2008/2011 De A4 Midden-Delfland staat al 35 jaar ter discussie. Wanneer aanleg onvermijdelijk is, dient de weg zo te worden ingepast dat de schade aan het landschap en het milieu door hoogwaardige kwaliteit zo veel mogelijk wordt beperkt. Tevens zijn de kwaliteitsprojecten voor behoud en versterking van Midden- Delfland van groot belang. Bij de ondertekening van het convenant is geoordeeld dat voldoende kwaliteit wordt ingebracht om de weg op een verantwoorde wijze in te passen. Daarmee eindigt de discussie en kan het gebied zich richten op de inpassingmaatregelen. Investering De investering van het ontbrekende deel van de A4 (Midden-Delfland en stedelijkgebied Schiedam/Vlaardingen) wordt begroot op 641 miljoen euro 15

16 14. kwaliteitsprojecten IODS Het is van groot belang dat naast de ingepaste weg ook de kwlaitiet van het gebied er om heen wordt gewaarborgd. Daarom worden kwaliteitsprojecten gerealiseerd die een bijdrage leveren aan de versterking van Midden-Delfland. Het gaat om de volgende projecten: a. Groenblauw lint Realisering van : ha nieuwe natuur ha zwaar agrarisch natuurbeheer en natuurlijk waterbeheer - ecologische verbindingen A4, A13 en Schie b. Sanering verspreid liggend glas Uit landschappelijk oogpunt storend glasareaal zal worden gesaneerd, Tegelijkertijd zal via de ruimte voor ruimte regeling ter plaatse of elders compensatie in de vorm van beperkte woningbouw mogelijk worden gemaakt. In samenwerking tussen de provincie, Haaglanden en de gemeente Midden-Delfland wordt een visie ontwikkeld op compensatie mogelijkheden, waaronder de Maaslandse dam, waar 7 ha glas verworven kan worden. c. Recreatieve routestructuur. Verbetering recreatieve toegankelijkheid en aanbod van voorzieningen. Nieuwe wandel- en fietspaden en bewegwijzering (knooppuntensysteem). d. Groen ondernemen Versterking van de landbouw onder andere door het grondinstrument met als doel bescherming van het opengebied Midden-Delfland. IODS partijen, nader uitgewerkt in het convenant A4 Delft-Schiedam Met de voorbereiding van de projecten is een aanvang gemaakt. Projecten komen in uitvoering zodra het Tracé/MER besluit onherroepelijk is. Verwachting Voor het project sanering verspreid liggend glas geldt dat sanering plaatsvindt zodra glasareaal verworven kan worden en de exploitatie op basis van de op te stellen visie is verzekerd. Genoemde projecten dragen bij aan de versterking van Midden-Delfland t.b.v. de agrarische ondernemers, de natuur, het landschap en de recreatie Investering a. Groenblauw lint 15 miljoen b. Sanering verspreid liggend glas 35 miljoen c. Recreatieve routestructuur 4,9 miljoen d. Groen ondernemen 17,4 miljoen 16

17 15. Groenfonds Midden-Delfland Een fonds om groene diensten te belonen die vooral door de melkveehouderij sector worden gelverd. Er is een puntensysteem ontwikkeld voor verschillende diensten waarbij het aantal punten een bedrag in euro s vertegenwoordigd. De diensten variëren van behoud van landschapelementen, bescherming van weidevogels, maar ook ontvangst van schoolklassen en wandelen over boerenland. Het fonds wordt gevoed en beheerd door de gemeenten: Midden-Delfland Delft Den Haag Maassluis * Uitvoering van het puntensysteem wordt verzorgd door de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert. Het fonds is in werking sinds Het fonds levert een bijdrage aan beheer en onderhoud van het unieke agraisch cultuurlandschap van Midden-Delfland. - De bijdragen uit het fonds leveren een bijdrage aan de noodzakelijke verbreding van de veehouderij als drager van het open weide gebied - Versterking relatie stad/platteland door educatie en recreatie Investering: Het fonds omvat in 2006 een bedrag van 8 miljoen euro Door toekomstige uitgifte van bouw grond in de Harnaschpolder en Dijkpolder zal het fonds groeien naar ca. 15 miljoen * Maassluis gaat deelnemen zodra Dijkpolder in ontwikkeling wordt gebracht. 17

18 16. Ontwikkeling kwaliteit streefbeelden Midden-Delfland 2025 streeft een A kwaliteit na. Deze kwaliteit moet nader worden benoemd en beschreven. Daardoor kan zij dienen als streefbeeld voor de gewenste kwaliteit. Zuid-Hollandse Milieufederatie en de Midden-Delfland vereniging Opzet en uitwerking Bijdrage aan Midden-Delfland 2025 Referentie beelden waarin de gewenste kwaliteit is beschreven vormen een belangrijke basis voor Midden-Delfland 2025 Investering. Onderzoek Regeling bijdrage kwaliteitsverbetering: mogelijkheden nader onderzoeken 18

19 17. Onderzoek Zorglandgoed Onderzoek naar de mogelijkheden om een zorg landgoed te realiseren waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen zorg, de agrarische sector en natuur. Dienst landelijk gebied en een agrarische ondernemer. Intentieovereenkomst 2006 Bijdrage aan Midden-Delfland Verbreding betrokkenheid bij Midden-Delfland - Verbreding economisch draagvlak agrariërs Investering: onbekend 19

20 18. In kaart brengen cultuurhistorie Midden-Delfland kent een rijke cultuurhistorie. Deze wordt per polder in kaart gebracht zodat ze voor een ieder zichtbaar wordt en van betekenis kan zijn bij de verdere planontwikkeling. Stichting Midden-Delfland is mensenwerk Uitwerking is gestart en zal gereed zijn in2007 Bijdrage aan Midden-Delfland 2025 Brengt de waarde in beeld van de rijke cultuurhistorie die van betekenis is bij de verdere planontwikkeling Investering Onbekend 20

21 19. Onderzoek naar de realiseerbaarheid van een Grondbank Midden-Delfland Onderzoek mogelijkheden oprichting grondbank met als doel het veiligstellen van vrijkomende agrarische gronden en het beschikbaar stellen van betaalbare duurzame agrarische gronden voor (jonge) agrarische ondernemers (veehouders). Dit alles binnen het raamwerk van een ook voor de stedelingen aantrekkelijk en overwegend natuurlijk landschap. Een initiatiefgroep uit Midden-Delfland Betrokken partijen: verschillende personen en organisaties met kennis van het onderwerp. Augustus- november 2006 Bijdrage aan Midden-Delfland 2025 Grondbank draagt bij aan duurzaam instandhouden agrarische veenweide landschap. Investering 21

22 20. Riolering Buitengebied Saneren van de afvalwaterlozingen die nu nog op het oppervlaktewater plaatsvinden. De gemeente Midden-Delfland en het Hoog Heemraadschap van Delfland Bijdrage aan Midden-Delfland 2025 Schoner oppervlaktewater Investering? Ca. 5 miljoen 22

Telefoon: Formaat: 210 x 210 mm. Integrale Ontwikkeling tussen. Delft en Schiedam

Telefoon: Formaat: 210 x 210 mm. Integrale Ontwikkeling tussen. Delft en Schiedam Titel: IODS-Convenant Datum: oktober 2006 Afdeling: DRM / VV Telefoon: 070 441 75 52 E-mail: h.vander.zee@pzh.nl Formaat: 210 x 210 mm Oplage: 2000 Aantal volgpagina s: A4 (Deel 1 van 4) Integrale Ontwikkeling

Nadere informatie

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

Overzicht lods-afspraken in relatie tot kwaliteitsprojecten en toegekende middelen

Overzicht lods-afspraken in relatie tot kwaliteitsprojecten en toegekende middelen 2013-25761 (BIJLAGE ) Notitie Overzicht lods-afspraken in relatie tot kwaliteitsprojecten en toegekende middelen Oktober 201 3 0 Inleiding Deze notitie schetst de context en historie van het lods-programma,

Nadere informatie

Midden-Delfland als Wandellandschap. Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging)

Midden-Delfland als Wandellandschap. Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging) Midden-Delfland als Wandellandschap Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging) Wandelpaden in Midden-Delfland voor het voetlicht Opbouw van de presentatie:

Nadere informatie

Saneren verspreid liggende glastuinbouw in Midden-Delfland

Saneren verspreid liggende glastuinbouw in Midden-Delfland Saneren verspreid liggende glastuinbouw in Midden-Delfland Plan van aanpak Mooi en Vitaal Delfland Hof van Delfland Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025 Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

Begroting 2014. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland

Begroting 2014. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland Begroting 2014 Stichting Groenfonds Midden-Delfland 1 Inleiding Begroting 2014 Het Groenfonds Midden-Delfland is in 2006 officieel opgericht vanuit de ontwikkeling van de Harnaschpolder. Deelnemers aan

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

Deel IV. LOP Midden-Delfland 2025: Uitvoeringsstrategie

Deel IV. LOP Midden-Delfland 2025: Uitvoeringsstrategie Deel IV LOP Midden-Delfland 2025: Uitvoeringsstrategie 124 - MIDDEN-DELFLAND 2025 In het Landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfland 2025 (LOP) beschrijven wij de beleidsuitgangspunten die wij als

Nadere informatie

Begroting Stichting Groenfonds. Midden-Delfland

Begroting Stichting Groenfonds. Midden-Delfland Begroting 2013 Stichting Groenfonds Midden-Delfland 1 Begroting 2013 Inleiding Het Groenfonds Midden-Delfland is in 2006 officieel opgericht vanuit de ontwikkeling van de Harnaschpolder. Deelnemers aan

Nadere informatie

Begroting 2016. Stichting Groenfonds Midden-Delfland

Begroting 2016. Stichting Groenfonds Midden-Delfland Begroting 2016 Stichting Groenfonds Midden-Delfland 1 De foto op de voorpagina en volgende pagina s geven een beeld van de lessen voor schoolkinderen op en rond de boerderij die gefinancierd worden door

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

De Integrale Ontwikkeling tussen. Delft en Schiedam. De schop in de grond, we gaan beginnen...

De Integrale Ontwikkeling tussen. Delft en Schiedam. De schop in de grond, we gaan beginnen... De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam De schop in de grond, we gaan beginnen... Randstad Urgent Conferentie 16 november 2009 Redactie Programmabureau IODS Vormgeving en productie Multicopy,

Nadere informatie

Samenwerkingsintentie Weidevogelpact Midden-Delfland

Samenwerkingsintentie Weidevogelpact Midden-Delfland Samenwerkingsintentie Weidevogelpact Midden-Delfland Aanleiding De totale oppervlakte open weidegebied in Midden Delfland bedroeg in 1979 circa 7.500 ha. Dat is in 2014 teruggelopen tot circa 4.000ha.

Nadere informatie

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Themabijeenkomst natuur en landschap Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma (Toekomst) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00 uur) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

RAPPORTAGE UITVOERING LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPERSPECTIEF MIDDEN- DELFLAND 2025

RAPPORTAGE UITVOERING LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPERSPECTIEF MIDDEN- DELFLAND 2025 RAPPORTAGE UITVOERING LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPERSPECTIEF MIDDEN- DELFLAND 2025 Inleiding In deze rapportage gaan we in op de doorwerking van het Landschapsontwikkelingsperspectief Midden-Delfland 2025

Nadere informatie

Begroting Stichting Groenfonds. Midden-Delfland

Begroting Stichting Groenfonds. Midden-Delfland Begroting 2012 Stichting Groenfonds Midden-Delfland 1 Begroting 2012 Het Groenfonds Midden-Delfland is in 2006 officieel opgericht vanuit de ontwikkeling van de Harnaschpolder. Deelnemers aan het fonds

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

inpassing A4 in Midden-Delfland

inpassing A4 in Midden-Delfland inpassing A4 in Midden-Delfland 23-06-2006 Schipluiden Delft Vlaardingen Schiedam oost-west lijnen: dragers landschappelijke structuur ontbrekende schakel in A4 noord-zuid lijnen: verbindingen kruithuisweg

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte

Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland, met 3,5 miljoen mensen en veel economische bedrijvigheid.

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST VOOR REALISATIE VAN DE ZWETHZONE

UITVOERINGSOVEREENKOMST VOOR REALISATIE VAN DE ZWETHZONE Versie 21-3-2011 UITVOERINGSOVEREENKOMST VOOR REALISATIE VAN DE ZWETHZONE Deelproject: Fiets- en wandelvoorzieningen Woudse- en Groeneveldsepolder ONDERGETEKENDEN: 1 De Gemeente Midden-Delfland, blijkens

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Aan de Raad. Wat willen we bereiken?

Aan de Raad. Wat willen we bereiken? Nr: 2009-05- Schipluiden: 30 juni 2009 Onderwerp: Recreatieschap Midden-Delfland: Jaarstukken 2008 en Programmabegroting 2010 Aan de Raad Wat willen we bereiken? Recreatieschap Midden-Delfland Het onderhoud

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Groen 2015

Uitvoeringsprogramma Groen 2015 inter Uitvoeringsprogramma Groen 2015 Aanvullende Programmering Vastgesteld door Gedeputeerde Staten 23 juni 2015 TOELICHTING Dit document is een aanvulling op het eerder vastgestelde Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Presentatie Structuurvisie

Presentatie Structuurvisie Presentatie Structuurvisie Gemeente Oostzaan 30 september 2013 Presentatie Proces tot nu toe Ambitie en Structuurbeeld 2025 Thema s Oostzaanse woonomgeving Economie Sport, welzijn, zorg en educatie Agrarisch

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering. MT 22 maart 2012 Arno Lammers

Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering. MT 22 maart 2012 Arno Lammers Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering MT 22 maart 2012 Arno Lammers Voorgeschiedenis RAS - Proces Waterkader Haaglanden gestart febr. 2003 na opdracht AB - Regionaal Bestuursakkoord

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland

Jaarrekening. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland Jaarrekening 2006 Stichting Groenfonds Midden-Delfland Algemeen De Stichting Groenfonds Midden-Delfland is opgericht bij notariële akte op 12 april 2005, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

toekomst veenweide Inspiratieboek

toekomst veenweide Inspiratieboek toekomst veenweide Inspiratieboek BOSCH SLABBERS toekomst veenweide Inspiratieboek Opdrachtgever Kennis voor Klimaat In samenwerking met Alterra, DHV, Gemeente Midden-Delfland, Provincie Zuid-Holland,

Nadere informatie

- - - Onteigening ter uitvoering van het bestemmingsplan Ecopassages Hofwijk in de gemeente Rotterdam (realisering Ecopassage Schie).

- - - Onteigening ter uitvoering van het bestemmingsplan Ecopassages Hofwijk in de gemeente Rotterdam (realisering Ecopassage Schie). Zakelijke beschrijving behorend bij het verzoek tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening op grond van titel IV van de onteigeningswet ten name van de provincie Zuid-Holland. - - - Onteigening

Nadere informatie

Aanvraag investeringsplan en ontwerpkrediet voor de verbreding van en de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Slinksloot (gemeente Midden

Aanvraag investeringsplan en ontwerpkrediet voor de verbreding van en de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Slinksloot (gemeente Midden Aanvraag investeringsplan en ontwerpkrediet voor de verbreding van en de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Slinksloot (gemeente Midden Demand) Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV : 1090586

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSBEELD NOORD-HOLLAND NOORD (streekplan in de zin van Art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening)

ONTWIKKELINGSBEELD NOORD-HOLLAND NOORD (streekplan in de zin van Art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) ONTWIKKELINGSBEELD NOORD-HOLLAND NOORD (streekplan in de zin van Art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) Streekplanuitwerking Vroonermeer-Noord --Concept Ontwerp -- 1. Inleiding 1.1 Waarom deze

Nadere informatie

Lijst met uit te werken punten

Lijst met uit te werken punten Lijst met uit te werken punten Algemeen Het centrale uitgangspunt blijft dat het huidige structuurplan de basis vormt voor de structuurvisie. Alleen voor de thema`s of gebieden waar hiaten (nog geen beleid

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

OPLEGGER * * Datum Nummer Datum commissievergadering n.v.t. Datum raadvergadering

OPLEGGER * * Datum Nummer Datum commissievergadering n.v.t. Datum raadvergadering Datum 19-10-2016 Nummer 2016-08-10 Datum commissievergadering n.v.t. Datum raadvergadering 25-10-2016 OPLEGGER Registratienummer 2016-35780 / 16Z.005444 Onderwerp Voorgenomen aankoop BBL-percelen in de

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

1. Nieuwe Hollandse Waterlinie

1. Nieuwe Hollandse Waterlinie 1. Nieuwe Hollandse Waterlinie Nieuwe Hollandse Waterlinie Niet locatie gebonden projecten: 1.2 estauratie waterbeheersingswerken 1.5 Monitoren autonome ontwikkelingen in relatie tot de NHW 2.4 Accentueren

Nadere informatie

Afspraken-monitor. Stichting BATAVIER

Afspraken-monitor. Stichting BATAVIER Afspraken-monitor Stichting BATAVIER is klaar, afgehandeld, uitgevoerd is niet (meer) van toepassing is nog niet volledig nagekomen of te controleren is niet nagekomen Bron Afspraak betrokken IODS Convenant

Nadere informatie

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp Golfbaan Kerkehout Schetsontwerp Golfbaan kerkehout Schetsontwerp Opdrachtgever Leidschendamse Golfvereniging In samenwerking met Grontmij en Alan Rijks Locatie Kerkehout, Zuid Holland Soort project schetsontwerp

Nadere informatie

Weidevogelpact Midden-Delfland

Weidevogelpact Midden-Delfland Weidevogelpact Midden-Delfland Midden-Delfland is van oudsher een goed weidevogelgebied. Maar ook in dit open veenweidegebied is het aantal weidevogels fors afgenomen: de populaties grutto, kievit en tureluur

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Midden-Delfland. Bestemmingsplan. Buitengebied Gras. Midden-Delfland

Midden-Delfland. Bestemmingsplan. Buitengebied Gras. Midden-Delfland Midden-Delfland Bestemmingsplan Buitengebied Gras Midden-Delfland Toelichting Midden-Delfland Bestemmingsplan Buitengebied Gras toelichting identificatie planstatus identificatiecode: datum: NL.IMRO.1842.bp11BG04-va01

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Welkom! Alexandra van Huffelen - Wethouder

Welkom! Alexandra van Huffelen - Wethouder Welkom! Alexandra van Huffelen - Wethouder 14 juni 2012 Programma Michel de la Vieter - Projectmanager - Inleiding - Toelichting Natuur- en Recreatieplan - Pauze - Vervolgtraject - Vragen Inleiding Traject

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Gebied: De Drie Polders

Gebied: De Drie Polders Gebied: De Drie Polders Basisschets De basisschets is het resultaat voort gekomen uit twee schetssessies. Onderstaande schets is het streefbeeld waar draagvlak voor is en is de basis geweest voor de nadere

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de commissie voor Veiligheid, Bestuur en Leefomgeving

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de commissie voor Veiligheid, Bestuur en Leefomgeving RIS098737_09-09-2002 Wethouder van Stadsbeheer, ICT, Scheveningen en Sport Wilbert J. Stolte Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de voorzitter van de commissie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie NIEUWSBRIEF Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen Oktober 2014 Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland gaan op een andere manier samenwerken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1.

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1. Aan de Raad Made, 27 februari 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 20 maart 2007 Agendapunt : 12 Raadsvergadering: 12 april 2007 Nummer raadsnota: Onderwerp: Uitwerking Rood-met-groen

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Op weg naar een kringloopcertificaat

Op weg naar een kringloopcertificaat Op weg naar een kringloopcertificaat Extra impuls voor duurzame melkveehouderij in Midden-Delfland Er is een kringloopcertificaat in de maak voor duurzame melkveehouderij. Deze proeve van duurzaamheid

Nadere informatie

Samenvatting rapport Komt het instrument van de grond?

Samenvatting rapport Komt het instrument van de grond? Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam Samenvatting rapport Komt het instrument van de grond? In het kader van het programma Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is het rapport

Nadere informatie

Gemeentelijk Meerjaren Programma Reconstructie Uitvoeringsprogramma 2010

Gemeentelijk Meerjaren Programma Reconstructie Uitvoeringsprogramma 2010 Gemeentelijk Meerjaren Programma Reconstructie Uitvoeringsprogramma 2010 Deel B Gemeente Oss 7 december 2009 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaiiteitsverbetering zwakke scliakel Delflandse Kust

Ruimtelijke kwaiiteitsverbetering zwakke scliakel Delflandse Kust Ruimtelijke kwaiiteitsverbetering zwakke scliakel Delflandse Kust Stand van zaken Conform het PS-besluit van november 2006 Investeert de provincie Zuid-Holland 10 miljoen in de ruimtelijke kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland

Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland 2013-2017 De ondergetekenden: 1. Gedeputeerde staten van Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door gedeputeerde J. Bond, handelend ter uitvoering van GS-besluit

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Procesplan. voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Midden-Delfland

Procesplan. voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Midden-Delfland Procesplan voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Midden-Delfland 2015-2025 Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 2015: halverwege Midden-Delfland 2025 4 3. Op weg naar het Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008)

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) Bijlagen Gebiedsvisie Bethlehem Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) J F Kennedylaan Terborgseweg Ondernemingsweg Lijsterbeslaan Abdijlaan Bedrijvenweg Oude Terborgseweg Rekhemseweg

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

-1.70 -2.15 -1.90. Polder Valkkoog -2.15 -2.50 -2.30 -2.60 -1.45 -2.60 -2.35 -1.60 -2.15 -2.60 -2.40 -2.90 -3.30 -3.40. Diepsmeerpolder -2.70 -1.

-1.70 -2.15 -1.90. Polder Valkkoog -2.15 -2.50 -2.30 -2.60 -1.45 -2.60 -2.35 -1.60 -2.15 -2.60 -2.40 -2.90 -3.30 -3.40. Diepsmeerpolder -2.70 -1. -.7-2.5 -.9 -.75 Polder Valkkoog -2.5-2.5-2.75-2.35 -.9 -.85-2.2-2.6 -.95 -.95-2.6-2.5-2.5-2.8-3. -3.2 Hempolder -.5 Polder de Woudmeer -2.5-2.2-2.9 -.6 -.45-2.8 Polder Schagerwaard -.45 Ringpolder -3.5-2.6-2.35-2.5-2.6-2.3

Nadere informatie

agendapunt 04.B.17 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING

agendapunt 04.B.17 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING agendapunt 04.B.17 1252397 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem STARTNOTITIE VISIE EN STRATEGIE OP BODEMDALING Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem 06-09-2016 Kennis te nemen van

Nadere informatie

Kiezen, koppelen, combineren 1 nov Stuurgroep Maasgaard

Kiezen, koppelen, combineren 1 nov Stuurgroep Maasgaard Kiezen, koppelen, combineren 1 nov 2014 Stuurgroep Maasgaard Rode draad door verhaal 1 2 3 Problemen, dus kansen Anders denken Het concept 4 Afspraken en uitvoering 1. Problemen, dus kansen Aanleiding:

Nadere informatie

Zoekgebied ecologische verbinding Groen-Blauwe Slinger

Zoekgebied ecologische verbinding Groen-Blauwe Slinger Kerngebied natte natuur De Vlietlanden worden ontwikkeld tot een kerngebied natte natuur, leefgebied voor de kleine karekiet,noordse woelmuis en orchis. Zoekgebied ecologische verbinding Groen-Blauwe Slinger

Nadere informatie

Actualisatie toerisme en recreatie. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Actualisatie toerisme en recreatie. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Actualisatie toerisme en recreatie Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma Doel: (Toekomstige) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

Masterplan Zwarte Water gebied

Masterplan Zwarte Water gebied Masterplan Zwarte Water gebied - Ligging projectgebied tussen Zwolle, Hasselt en Genemuiden langs het Zwarte water - Gebied is onderdeel van Nationaal Landschap IJsseldelta -Met polder Mastenbroek als

Nadere informatie

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare Nota Ruimte budget 20 miljoen euro Planoppervlak 160 hectare IJsselsprong Zutphen Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Waterveiligheid als motor Bescherming tegen

Nadere informatie

Duiven. Introductie. Bron:

Duiven. Introductie. Bron: Duiven Duiven Introductie Duiven is een levendige gemeente, bestaande uit het dorp Duiven en de kleinere kernen Groessen en Loo, respectievelijk ten zuidoosten en zuidwesten van het dorp Duiven. De gemeente

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S

PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S KENMERK : 473629 VV : 25 november 2004 BIJLAGE(N) : 1 AGENDAPUNT : STUKNUMMER : 1 Delft, 19 oktober 2004 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND, Aanleiding

Nadere informatie

Benadering van VAB s. Crijns Rentmeesters bv. Bianca Göertz. Rentmeester van nu. Klanten

Benadering van VAB s. Crijns Rentmeesters bv. Bianca Göertz. Rentmeester van nu. Klanten Benadering van VAB s Crijns Rentmeesters bv Bianca Göertz Rentmeester van nu Rentmeester: traditioneel beheerder onroerend goed Rentmeester van nu: ook ontwikkeling onroerend goed All-round adviseur ontwikkeling

Nadere informatie

situering projectlocatie aan de historische kerkring van Wissekerke Landgoed Wissekerke

situering projectlocatie aan de historische kerkring van Wissekerke Landgoed Wissekerke situering projectlocatie aan de historische kerkring van Wissekerke geomorfologie getijdevlakte kreekrug getijdevlakte projectlocatie ligt op de kreekrug op de overgang naar het voormalige getijdevlak

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Ruimte voor de Regge op Landgoed Het Laar. Stef Fortkamp, waterschap Vechtstromen Marcel Eekhout, Parklaan landschapsarchitecten

Ruimte voor de Regge op Landgoed Het Laar. Stef Fortkamp, waterschap Vechtstromen Marcel Eekhout, Parklaan landschapsarchitecten Ruimte voor de Regge op Landgoed Het Laar Stef Fortkamp, waterschap Vechtstromen Marcel Eekhout, Parklaan landschapsarchitecten Ommen Situatie Ommen Vecht Regge Het Laar Ommen Zuid Aanleiding Project Hoofdwaterkering

Nadere informatie

expeditie Haarlemmermeer beeldverslag mesoniveau september 2017

expeditie Haarlemmermeer beeldverslag mesoniveau september 2017 expeditie Haarlemmermeer mesoniveau beeldverslag september 2017 Expeditie Mooi Noord-Holland TIJDENS EEN EXPEDITIE MOOI NOORD-HOLLAND WORDEN CONCRETE RUIMTELIJKE OPGAVE DIE IN DE PROVINCIE ACTUEEL ZIJN,

Nadere informatie

Sport- en Werklandschap Meerpaal, landschappelijke uitgangspunten

Sport- en Werklandschap Meerpaal, landschappelijke uitgangspunten Sport- en Werklandschap Meerpaal, landschappelijke uitgangspunten tlu landschapsarchitecten juni 2012 Ontwikkeling Meerpaal Ontwikkelingslocatie Meerpaal wordt een Sport- en Werklandschap. Het idee daarachter

Nadere informatie

Visie Buytenpark 28 juni 2010

Visie Buytenpark 28 juni 2010 0 Visie Buytenpark 28 juni 2010 1 Visie Buytenpark een ruimtelijke strategie 28 juni 2010 Gemeente Zoetermeer Afdeling stadsontwikkeling Telefoon: 079-3469705 Fax: 079-3469812 E-mail: a.kruijshaar@zoetermeer.nl

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Boer blijven! Gebiedsvisie 2020 landbouw Midden Delfland. LTO Noord, afdeling Delflands Groen Agrarische Natuurvereniging Vockestaert

Boer blijven! Gebiedsvisie 2020 landbouw Midden Delfland. LTO Noord, afdeling Delflands Groen Agrarische Natuurvereniging Vockestaert Boer blijven! LTO Noord, afdeling Delflands Groen Agrarische Natuurvereniging Vockestaert September 2011 Boer Blijven! Notitie van LTO Noord, afdeling Delflands Groen, en Agrarische Natuurvereniging Vockestaert

Nadere informatie

Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland

Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland Peilbeheer en weidevogels Aanleiding De Algemene Waterschapspartij

Nadere informatie

WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER

WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2013.868 RIS 260186 WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - door rijksbezuinigingen op EHS

Nadere informatie

Westelijke Veenweiden

Westelijke Veenweiden Westelijke Veenweiden Nota Ruimte budget 113 miljoen euro Planoppervlak 73.000 hectare in totaal voor alle projecten Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit De Groene Ruggengraat, waar

Nadere informatie

Recreatieschap Midden-Delfland

Recreatieschap Midden-Delfland Jaaroverzicht 2005 Recreatieschap Midden-Delfland Û Poldervaart > Krabbeplas > Kerkpolder > Kraaiennest > Holierhoek, Woudhoek en de Oost -Abtspolder > Foppenplas > Abtswoudse Bos > Ackerdijkse Bos 5 fietsen

Nadere informatie

VOOR EEN OPEN EN GROEN MIDDEN-DELFLAND

VOOR EEN OPEN EN GROEN MIDDEN-DELFLAND VOOR EEN OPEN EN GROEN MIDDEN-DELFLAND Den Haag Den Hoorn Delft Westland Pijnacker- Nootdorp Schipluiden Maasdijk Maasland Maassluis Werkgebied Groenfonds Midden-Delfl and (Reconstructiegebied incl. de

Nadere informatie

De Delta Natuurlijk INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL

De Delta Natuurlijk INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL - - UITVOERING EN STRATEGIE - IN VOGELVLUCHT.. DE PLEK IJsseldelta-zuid structuurvisie stedenbouw kundig plan

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

Voorstel afronding inrichting en onderhoud Holyweg 16

Voorstel afronding inrichting en onderhoud Holyweg 16 Voorstel afronding inrichting en onderhoud Holyweg 16 KNNV afdeling Delfland ALV Vockestaert Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT email:

Nadere informatie

Visie van de agrarische natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o

Visie van de agrarische natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o Visie van de agrarische natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o Doelstelling: Aan het agrarische natuurbeheer werken met de bewoners van de streek, met als doel, het beheer en de ontwikkeling van natuur,

Nadere informatie

Harnaschkade in de Woud-Harnaschpolder. Een rondleiding voor raadsleden langs het te ontwikkelen wonen en werken Harnaschweteringlint.

Harnaschkade in de Woud-Harnaschpolder. Een rondleiding voor raadsleden langs het te ontwikkelen wonen en werken Harnaschweteringlint. Harnaschkade in de Woud-Harnaschpolder Een rondleiding voor raadsleden langs het te ontwikkelen wonen en werken Harnaschweteringlint. 11 september 2013 Programma 14.00 Ontvangst bij familie Hulisch / welkom

Nadere informatie

Ligging plangebied. Vlietzone. Ligging plangebied

Ligging plangebied. Vlietzone. Ligging plangebied Toelichting plannen Rotterdamsebaan en Molenvlietpark Bijlage 1 bij VV voorstel 1146627 (BIS zaaknr 37221) Investeringsplan bergingsgebied en vispaaiplaats Molenvlietpark (Vlietzone, Den Haag) tbv 25 september

Nadere informatie

Functie volgt peil. maaiveldverloop. Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari. Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari. Huiskavel en gebouwen

Functie volgt peil. maaiveldverloop. Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari. Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari. Huiskavel en gebouwen zones Functie volgt peil 70-50 cm 50-30 cm 0-30 cm 50-30 cm 70-50 cm maaiveldverloop gebruik waterpeil Huiskavel en gebouwen Gemiddeld 50 cm Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari Natte Natuur, Piekberging

Nadere informatie

Toelichting. Startnotitie Cultuurhistorie. Aanleiding Startnotities

Toelichting. Startnotitie Cultuurhistorie. Aanleiding Startnotities Toelichting Aanleiding Startnotities Naar aanleiding van de overleggen tussen de fractieleiders van de verschillende partijen van het Algemeen Bestuur van is het startdocument voor de vorming van het College

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H.

Parafering besluit PFO Bom B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. agendapunt 3.b.1 1070506 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden HOF VAN DELFLANDRAAD: INTENTIEVERKLARING KWALITEITSVERBETERING HISTORISCHE FIETSROUTE Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 25

Nadere informatie

Verkiezingsmanifest Groene Ruimte voor Provinciale Staten van Zuid-Holland

Verkiezingsmanifest Groene Ruimte voor Provinciale Staten van Zuid-Holland Verkiezingsmanifest Groene Ruimte voor Provinciale Staten van Zuid-Holland Op de bres voor de kwaliteit van het buitengebied! Ruimte Landschap Robuust watersysteem Natuur Recreatie om de stad Landbouw

Nadere informatie

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Uden, juni 2009 Inhoudsopgave blz 1. Inleiding 3 2. Stimuleren ontwikkelingen in het landelijk gebied

Nadere informatie

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER Het ontwerp Sturen met water van het Veenweide Innovatiecentrum Zegveld (VIC) zet in op actief, dynamisch grondwaterbeheer

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 18 mei 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Centaur Projecten

Nadere informatie