Saneren verspreid liggende glastuinbouw in Midden-Delfland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Saneren verspreid liggende glastuinbouw in Midden-Delfland"

Transcriptie

1 Saneren verspreid liggende glastuinbouw in Midden-Delfland Plan van aanpak Mooi en Vitaal Delfland Hof van Delfland Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025 Gemeente Midden-Delfland december 2009

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz Wat vooraf ging (sinds 2003) blz De saneringsopgave voor Midden-Delfland blz Het beschikbare budget blz Schematisch overzicht van de saneringsopgave blz Beheer en inrichting vrijkomende gronden blz Uitvoering en communicatie blz. 16 2

3 1. Inleiding De ambitie om verspreid liggende kassen te saneren in Midden-Delfland staat al een aantal jaren op de agenda: In de gebiedsvisie Midden-Delfland 2025 staat dat in 2025 al de verspreid liggende glastuinbouw is verdwenen, waarbij de vrijgekomen gronden teruggegeven zijn aan het landschap of ruimte hebben geboden voor in het landschap passende bebouwing. Deze ambitie is concreet vertaald in het Landschapsontwikkelingsperspectief dat in 2010 wordt vastgesteld. In het IODS-convenant (2006) is de sanering van verspreid liggende glastuinbouw opgenomen als één van de kwaliteitsprojecten. In het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland staat de ambitie om 200 hectare fysiek oppervlakte aan verspreid liggend glas binnen de provincie te saneren. De visie Greenport Westland Oostland 2020 ziet het saneren van verspreid liggend glas in Midden-Delfland als onderdeel van de gemeenschappelijke agenda met de omliggende regio. Het Regionaal Structuurplan voor de regio Haaglanden hecht belang aan een regiopark als Midden-Delfland met een landschap van hoge kwaliteit en het saneren van verspreid glas geeft daar invulling aan. Het verspreid liggend glas wordt ook genoemd in de beleidsbrief 2005 behorende bij de Nota Ruimte. Het saneren van verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in Midden- Delfland sluit aan op de structuurvisie Randstad De groene kwaliteit van dit soort gebieden verhoogt de kwaliteit van leven en biedt duurzaam weerstand tegen de verstedelijkingsdruk. In de bestuurlijke ambitieverklaring Hof van Delfland, die op 25 september 2008 is gesloten, is het saneren van verspreid liggend glas opgenomen als een van de versnellingsprojecten. De urgentie om het verspreid liggende glas te saneren is hoog, willen we een landschap met allure ontwikkelen. De gemeente Midden-Delfland is aangewezen als trekker van dit versnellingsproject, en heeft daarom dit plan van aanpak opgesteld. Dit plan is in overleg met de provincie Zuid-Holland tot stand gekomen. Daarnaast heeft ook LTO Noord Glaskracht, afdeling Westland, commentaar geleverd op dit plan. Dit plan van aanpak brengt de opgave van het saneren van verspreid liggend glas in Midden-Delfland in beeld en draagt hiervoor oplossingen aan. Het is in feite een onderlegger en totaaloverzicht van de verschillende deeltrajecten die (zullen) worden uitgevoerd om het verspreid liggende glas in Midden-Delfland te saneren. De urgentie om het glas te saneren is niet alleen ingegeven vanuit het perspectief van het landschap. Maatschappelijke en economische overwegingen spelen ook een rol om het verspreid liggend glas te saneren. Deze glastuinbouwbedrijven hebben geen planologische mogelijkheden tot uitbreiding en daarmee ook beperkt toekomstperspectief. Met het verwerven van de verspreid liggende glastuinbouwbedrijven wordt een tuinder de mogelijkheid geboden elders een nieuw 3

4 bedrijf te starten. In het verlengde hiervan heeft LTO Glaskracht ook reeds meerdere malen aangedrongen op het bieden van een toekomstperspectief voor de tuinders van de verspreid liggende kassen, hetzij in de vorm van een nieuw uitleglocatie in Midden-Delfland, hetzij in de vorm van financiële compensatie, dan wel een combinatie van beide mogelijkheden. Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt kort stil gestaan bij wat afgelopen jaren is gebeurd in het kader van het saneren van verspreid glas. Hoofdstuk 3 brengt concreet de saneringsopgave in beeld. In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de betrokken bestuurlijke partners. Hoofdstuk 5 staat kort stil bij het beheer en inrichting van de gronden nadat het glas is gesaneerd. Hoofdstuk 6 belicht de communicatie rondom dit project. 4

5 2. Wat vooraf ging (sinds 2003) Rapport Gras zonder glas Als trekker van het onderwerp saneren verspreid liggend glas binnen de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) heeft de toenmalige gemeente Schipluiden in samenwerking met de gemeente Maasland in 2003 het rapport Gras zonder Glas opgesteld. Dit rapport geeft een inventarisatie van het aantal hectare verspreid liggende kassen met daarbij een financiële schade-indicatie. Tevens zijn er suggesties gedaan voor de toepassing van de regeling Ruimte voor Ruimte. Het rapport is aangeboden aan gedeputeerde Norder, destijds voorzitter van de IODScommissie. Vervolgens is in 2006 in het IODS-convenant het saneren van verspreid liggend glas wederom opgenomen, met de regeling Ruimte voor Ruimte plus een werkkapitaal van 2,1 miljoen als financiële dekking. Daarnaast is een inspanningsverplichting opgenomen voor het ministerie van V&W van 5 mln. voor het saneren van verspreid glas. Verwerving kassen door gemeente Midden-Delfland Sindsdien is er een aantal stappen gezet. De gemeente Midden-Delfland heeft bijna 12 hectare kassen gekocht en gesloopt. In het kader van Ruimte voor Ruimte zal voor de financiële dekking de compensatielocatie Maaslandse Dam worden ontwikkeld. Hiervoor is een ruimtelijke programmatische visie opgesteld en deze is in november 2008 door de gemeenteraad goedgekeurd. Deze visie wordt ook gedragen door het maatschappelijk middenveld en de bewoners rondom de Maaslandse Dam. Op moment van schrijven van dit plan van aanpak (december 2009) wordt de ontwikkelstrategie uitgewerkt. Taskforce verspreid glas In 2008 heeft binnen het Randstad Urgentproject Mooi en Vitaal Delfland een speciaal hiertoe opgerichte taskforce (met daarin vertegenwoordigd de ministeries van VROM en LNV, provincie en de gemeente Midden-Delfland) in opdracht van de bestuurlijke driehoek een notitie opgesteld over het verspreid liggende glas in Midden-Delfland. Zij heeft een inventarisatie gemaakt van het aanbod te saneren, niet-duurzame, glas in Midden-Delfland met de daarbij behorende financiële consequenties. Deze inventarisatie is gebaseerd op het rapport Gras zonder Glas. Hierover meer in het volgende hoofdstuk. 5

6 3. De saneringsopgave voor Midden-Delfland 3.1 Het areaal te saneren verspreid liggend en niet-duurzame glas De Taskforce verspreid liggend glas vanuit Mooi en Vitaal Delfland heeft de saneringsopgave in beeld gebracht. De basis voor deze inventarisatie was het rapport Gras zonder Glas. Onder verspreid liggend glas wordt verstaan al het glastuinbouw binnen de gemeente Midden-Delfland wat valt binnen de categorie niet-duurzame glastuinbouw, zoals vastgelegd in het Streekplan West van de provincie Zuid- Holland. Er is onderscheid gemaakt in de economisch nog sterke bedrijven aan de Molenlaan, de kassen die reeds door de gemeente Midden-Delfland zijn verworven en (deels) gesloopt (Maaslandse Dam en twee andere locaties) en een saneringsopgave die nog resteert. Van de saneringsopgave die nog resteert is ongeveer 11 hectare van zeer recente datum. De ontwikkeling van deze kassen was mogelijk door het benutten van de beschikbare planologische ruimte. Deze 11 hectare behoort daarom niet tot de actuele saneringsopgave, maar kan over enkele jaren wel in aanmerking komen voor sanering. Voor de volledigheid zijn deze kassen wel in het overzicht opgenomen. De onderstaande tabel brengt schematisch en globaal de saneringsopgave in beeld. Tabel 1. Saneringsopgave (globaal) Oppervlakte in ha Economisch nog sterke 13,5 bedrijven (rood) Recent verworven door 11,6 gemeente (blauw) Actuele saneringsopgave 30 (groen) Niet prioritair (lichtgroen) 11 Totaal 66,1 In hoofdstuk 5 is bovengenoemde tabel nader uitgewerkt. In de bijlage is een kaart opgenomen met daarop aangegeven waar de kassen zich bevinden. Het cluster economisch nog sterke bedrijven (rood) bevindt zich aan de Molenlaan (29 t/m 33). De kassen aan de Maaslandse Dam (5 t/m 9) en de twee in de Zouteveense- en Holierhoekse polder (24 en 25) zijn reeds door de gemeente Midden-Delfland verworven en in juli 2009 gesaneerd (blauw). 6

7 De actuele saneringsopgave (groen) bevindt zich in het lint aan de Oostgaag oneven (15 t/m 22) en de zeer solitair gelegen kassen die met name ten zuiden van de Westgaag en Oostgaag, in de Zouteveense- en Holierhoekse polder en de Dorppolder liggen (1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 23, 26, 27 en 28). De kassen 16/16a en 21 behoren gezien hun leeftijd en bedrijfseconomisch perspectief niet tot de actuele saneringsopgave, en krijgen derhalve een lichtgroene kleur. 3.2 Ruimtelijke onderbouwing van de uitvoeringsstrategie Het saneren van verspreid liggende kassen wordt gezien als versterking van de ruimtelijke kwaliteit van Midden-Delfland. Het gebied kenmerkt zich als groen en open veenweidegebied met mooie vergezichten. Kassen belemmeren veelal dit uitzicht. Binnen diverse onderzoeksrapporten als (Gras zonder Glas (2003), Glas uit de Polder (2006), ruimtelijk programmatische visie Maaslandse Dam (2008)) is deze landschappelijke relevantie al ruim toegelicht. Bij het bepalen van de keuze welke kassen als eerste gesaneerd dienen te worden kan gekozen worden voor een landschappelijk spoor of een economisch spoor. In het rapport Gras zonder Glas is dit principe nader uitgewerkt. Binnen het landschappelijke spoor krijgen de kassen die het meest storend in het landschap liggen de hoogste prioriteit. Bij het economische spoor komen de kassen die het meest verouderd zijn als eerste in aanmerking voor sanering. Het zou echter niet doelmatig zijn om uitsluitend en volledig op één spoor in te zetten. Een zeer solitair en landschappelijke kas kan namelijk heel nieuw zijn en erg duur; een kas die meer geclusterd ligt kan juist gezien de leeftijd erg voordelig zijn. Veel hangt af ook van de wensen van de desbetreffende tuinder. Derhalve zal bij het bepalen van de te saneren kassen voortdurend een afweging tussen beide aspecten (landschap of kosten) moeten worden gemaakt. Het uitgangspunt van dit plan van aanpak is als eerste de kassen te saneren die het meest storend in het open landschap liggen, alsmede de kassen die wellicht minder landschappelijk prioritair zijn, maar wel gezien hun leeftijd relatief goedkoop ( laaghangend fruit ) zijn. De nieuwe kassen aan de Oostgaag (nrs. 16/16a en 21) behoren vooralsnog niet tot de prioriteit. Ook vanuit onderhandelingsperspectief wordt niet bij voorbaat vastgesteld welke kassen precies in welke volgorde zullen worden gesaneerd. Ruimte en flexibiliteit in de prioritering is dus noodzakelijk Financiële aspecten De sanering van het verspreid liggende glas zal plaatsvinden binnen het hiervoor beschikbare taakstellende budget (zie hoofdstuk 4). De verwerving van de kassen zal plaatsvinden op basis van vrijwillige medewerking en tegen de economische waarde (niet te verwarren met economische opbrengstwaarde).. De waarde van de kas is afhankelijk van leeftijd, omvang en locatie. De waardebepaling van de kassen zal gebeuren aan de hand van taxaties door een makelaar. 7

8 4. Het beschikbare budget In hoofdstuk 3 is de saneringopgave globaal en op basis van uitgangspunten weergegeven. Verschillende partijen zullen een bijdrage leveren aan het saneren van het verspreid liggend glas. In dit hoofdstuk wordt concreet aan de orde gesteld welke bijdragen de verschillende betrokken partners (gemeente Midden-Delfland, PZH en rijk) leveren aan de saneringsopgave. Daarbij is onderscheid gemaakt in twee tranches. Tranche 1: Hof van Delfland - Gemeente Midden-Delfland 1 mln. - Provincie Zuid-Holland 5 mln. - Ministerie van LNV 5 mln. Tranche 2: IODS - Provincie Zuid Holland 2,1 mln. - Inspanningsverplichting V&W 5 mln. Met deze twee tranches zal in totaal de actuele saneringsopgave van 30 hectare glas worden uitgevoerd. Met behulp van tranche 1 zal 17,5 hectare worden gesaneerd en tranche 2 neemt 12,5 hectare voor haar rekening. De verwerving zal plaatsvinden met inachtneming van de ruimtelijke onderbouwing en de financiële aspecten verwoord in hoofdstuk 2, als wel de uitgangspunten met betrekking tot het beheer en inrichting van de vrijkomende gronden, genoemd in hoofdstuk Tranche 1: Hof van Delfland De uitvoering van de saneringsopgave voor de eerste tranche in het kader van Hof van Delfland wordt formeel geregeld via een uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Midden-Delfland en de provincie Zuid-Holland. Deze uitvoeringsovereenkomst heeft betrekking op de genoemde 11 mln. met uitzondering van de door de provincie in 2009 reeds beschikbaar gestelde subsidie van 3,8 mln. Met de subsidie van 3,8 mln. is eind 2009 reeds 4,5 hectare verspreid glas verworven. Dat betekent dat voor de resterende 7,2 mln. een saneringsopgave geldt van 13 hectare, die uitgevoerd moet worden in de periode Op basis van deze uitvoeringsovereenkomst zal de gemeente Midden-Delfland een subsidie aanvragen voor 6,2 mln. ten behoeve van de verwerving van 11,5 hectare aan verspreid liggend glas in Midden-Delfland. De gemeente neemt immers 1 mln. voor haar eigen rekening, en verwerft daarvoor 1,5 hectare. Een voorschot zal hierbij worden aangevraagd door de gemeente Midden-Delfland, en na afloop zal afrekening plaatsvinden op basis van werkelijk gemaakte kosten. Aan de uitvoeringsovereenkomst en subsidie worden de gebruikelijke voorwaarden gesteld, alsmede de mogelijkheid gekoppeld tot bestuurlijk overleg indien bepaalde 8

9 voorwaarden en afspraken niet kunnen worden nagekomen, dan wel nieuwe inzichten bij een van de partijen leiden tot de wens tot het maken van nieuwe afspraken. De gemeente Midden-Delfland zal er zich voor inzetten de vrijkomende gronden in te zetten voor grondbank, echter uitsluitend wanneer zij niet de inbreng van de waarde van de grond (tegen agrarische waarde) voor haar rekening hoeft te nemen. Bijdrage van de gemeente Midden-Delfland De gemeente stelt 1 mln. beschikbaar. De gemeente maakt daarbij onderscheid in diverse budgettaire voorzieningen. Bijdrage van de Provincie Zuid-Holland De provincie Zuid-Holland stelt 5 mln. beschikbaar. De provincie maakt daarbij onderscheid in verschillende budgettaire voorzieningen. Bijdrage van het Rijk (Ministerie van LNV) Het ministerie van LNV stelt 5 mln. middels een kabinetsbesluit genomen op 25 maart 2009 voor de sanering van prioritaire verspreide glastuinbouw in Midden- Delfland. 4.2 Tranche 2: IODS Het saneren van het verspreid liggend glas is ook één van de projecten van het kwaliteitsprogramma IODS. In het IODS-convenant van 2006 zijn afspraken gemaakt over de financiering. Het instrument Ruimte voor Ruimte levert hieraan een bijdrage, maar kan, vanuit ruimtelijk oogpunt, niet worden ingezet voor de totale saneringsopgave. Daarnaast heeft de provincie een bijdrage van 2,1 mln. gereserveerd. Tevens ligt er een inspanningsverplichting bij het ministerie van V&W van 5 mln. Voorwaarde aan deze bijdrage is dat er een onherroepelijk besluit moet liggen dat het ontbrekende gedeelte A4 zal worden aangelegd. Eind 2009 zal een nieuw convenant of samenwerkingsovereenkomst tussen de IODSpartijen worden ondertekend. Hierin zullen onder andere duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over de uitvoering van de kwaliteitsprojecten. Voor wat betreft het kwaliteitsproject saneren verspreid glas zullen de beschikbare budgetten van de provincie Zuid-Holland en het ministerie van V&W worden ingezet voor de verwerving van resterende kassen van de actuele saneringsopgave, te weten naar verwachting - 12,5 hectare. 9

10 5. Schematisch overzicht van de saneringsopgave Nr Adres Opp. in m² 1 Westgaag 17 1a Westgaag 9 2 Westgaag 5 3 Commandeurskade 36a 10 Kwakelweg 8 11 Kwakelweg Kwakelweg Kwakelweg 19c 15 Westgaag Westgaag 4b 18 Oostgaag 5 19 Oostgaag 7 20 Oostgaag 7a 22 Oostgaag Oostveenseweg Zijdekade 1 27 Gaagweg 42a 28 Gaagweg 15 2e prioriteit gemeente op basis kwaliteit en kosten 16/16a Westgaag 8a 21 Oostgaag 9 al verworven 5 Commandeurskade 50a 6 Commandeurskade 50 7 Oostgaag 4 8 Oostgaag 10 9 Oostgaag 16a 24 Willemoordseweg 1 25 Zouteveenseweg 14 uitfaseren 10 jaar op basis kosten (te nieuw, te duur) 29 Molenlaan 1 30 Molenlaan 2 31 Molenlaan 5 32 Molenlaan 8 33 Molenlaan TOTAAL

11 6. Beheer en inrichting vrijkomende gronden. Bij het utvoeren van hiervoor genoemde deeltrajecten zullen de vrijkomende gronden grotendeels in eigendom komen van de overheid (gemeente of provincie). Deze vrijkomende gronden krijgen een agrarische bestemming, behalve daar waar zich de mogelijkheid voordoet een geschikte recreatieve of natuurbestemming te geven aan het perceel. Dit zal uiteraard plaatsvinden op een wijze die past bij het landschap en in alle gevallen zonder enkele vorm van bebouwing. Het Landschapsontwikkelingsperspectief biedt voor deze afweging de kaders. Bij de sanering van de kassen is het van groot belang dat ook daadwerkelijk alle opstallen verdwijnen, waarbij het niet mogelijk is dat 1 of 2 strookjes glas blijven staan. De bedrijfswoning mag de bestemming burgerwoning krijgen. Uitgangspunt is dat bijgebouwen zijn toegestaan conform de voorschriften uit het vigerende bestemmingsplan voor burgerwoningen in het buitengebied en mits landschappelijk goed inpasbaar. Momenteel vindt er planvorming plaats rondom het oprichten van een grondbank. Het betrekken van de vrijkomende agrarische gronden binnen deze op te richten grondbank zou een belangrijke bijdrage kunnen zijn. Zolang de grondbank er nog niet is, kunnen de vrijkomende percelen in bruikleen dan wel in kortdurende pacht worden uitgegeven aan zoveel mogelijk naast gelegen veehouders. Dit wordt momenteel al gedaan voor de percelen aan de Zouteveenseweg en WIllemoordseweg. 11

12 7. Uitvoering en communicatie Gemeente Midden-Delfland Na toekenning van de benodigde middelen om het plan uit te kunnen voeren zal de uitvoering en de daadwerkelijke sanering van de kassen gaan aanvangen. De gemeente zal ten behoeve van de uitvoering capaciteit en deskundigheid inhuren daar waar dit noodzakelijk is. Er zal op ambtelijk niveau regelmatig overleg worden gevoerd met de provincie Zuid-Holland, een en ander conform de afspraken in de uitvoeringsovereenkomst. Tevens zal de gemeente Midden-Delfland primair verantwoordelijk zijn voor de communicatie rond dit project. LTO Noord Glaskracht Westland LTO Noord Glaskracht is als primaire belangenvertegenwoordiger voor de tuinders geconsulteerd bij het opstellen van deze uitvoeringsstrategie. Eigenaren De eigenaren van de verspreid liggende kassen zullen geïnformeerd worden over het plan van aanpak door middel van een informatiebijeenkomst, te organiseren door LTO Noord Glaskracht en de gemeente Midden-Delfland. Provincie Zuid-Holland en Ministerie van LNV De voornaamste partners, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van LNV, zullen voorwaarden stellen ten aanzien van de externe communicatie over dit project. Afspraken over deze communicatie zullen apart worden opgesteld. Gebiedsorganisaties, omliggende gemeenten e.a. Gebiedsorganisaties als de Midden-Delfland Vereniging, LTO Noord Delflands Groen en Vockestaert die vanuit hun doelstelling en belangenvertegenwoordiging zorg dragen voor de kwaliteiten van Midden-Delfland zullen worden geïnformeerd over de uitvoering van de saneringsopgave. Dit geldt tevens voor de omliggende gemeenten en het Hoogheemraadschap van Delfland, die verbonden zijn aan het opstellen van het Landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfland

Overzicht lods-afspraken in relatie tot kwaliteitsprojecten en toegekende middelen

Overzicht lods-afspraken in relatie tot kwaliteitsprojecten en toegekende middelen 2013-25761 (BIJLAGE ) Notitie Overzicht lods-afspraken in relatie tot kwaliteitsprojecten en toegekende middelen Oktober 201 3 0 Inleiding Deze notitie schetst de context en historie van het lods-programma,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Glastuinbouw Hoeksche Waard

Informatiebijeenkomst Glastuinbouw Hoeksche Waard Informatiebijeenkomst Glastuinbouw Hoeksche Waard Deel 1 1. Introductie 2. Achtergrond regelingen: Glas voor Glas Rood voor Rood 3. Regelingen in de praktijk 4. Toelichting wijziging provinciale verordening

Nadere informatie

Afzender en inhoud. Provincie Zuid-Holland Begrotingscirculaire Recreatieschap Midden-Delfland Ontwerp-begroting 2014 c.a.

Afzender en inhoud. Provincie Zuid-Holland Begrotingscirculaire Recreatieschap Midden-Delfland Ontwerp-begroting 2014 c.a. B INGEKOMEN POST VAN DERDEN (20 maart - 17 april 2013) Volg nr Reg. Nummer Afzender en inhoud B 085 2013-08126 Provincie Zuid-Holland d.d. 15-02-13 Samenwerking provincie met Metropool B 086 d.d. 25-03-13

Nadere informatie

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1 INLEIDING De gemeente Drimmelen heeft van de heer Rasenberg het verzoek ontvangen om het rundveehouderijbedrijf aan de Zandstraat 5 te Hooge Zwaluwe te mogen verplaatsen naar een perceel aan de Zonzeelseweg

Nadere informatie

Toelichting Wijzigingsplan Glastuinbouw Nieuwe Dijk 7 Artikel 3.6 Wro

Toelichting Wijzigingsplan Glastuinbouw Nieuwe Dijk 7 Artikel 3.6 Wro Toelichting Wijzigingsplan Artikel 3.6 Wro INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1. Gegevens initiatiefnemer...3 1.2. Glastuinbouw Het Grootslag...3 2. Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Het Grootslag 2003

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen.

In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen. PROJECTENOVERZICHT MIDDEN-DELFLAND 2025 In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen. Van deze projecten

Nadere informatie

Agrarische makelaardij

Agrarische makelaardij Agrarische makelaardij College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Kenmerk/Intake: Betreft: Uw kenmerk: Datum: TB/GD/111102/ principeverzoek Ruimte voor

Nadere informatie

Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied

Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 1. Voorstel Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied (NL.IMRO.0642.bp15buitengebied 3002), zoals weergegeven

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

Ontheffingsaanvraag Zijdekade 1-3

Ontheffingsaanvraag Zijdekade 1-3 Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 ZG Schipluiden T 015 380 41 11, F 015 380 99 92 E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl Ontheffingsaanvraag Zijdekade 1-3 Gemeente Midden-Delfland 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied heeft in de periode van 6 maart

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen

Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen svoorstel Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen 2013-2018 Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Beleid en Regie Ruimtelijk Beleid Reina Beijering,

Nadere informatie

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg Samenvatting: Inleiding: Met fam. Van Oijen is overeenstemming bereikt over de aankoop van hun kassencomplex met woonhuis aan de Tuinbouwweg 31. Afweging: De aankoop van het glastuinbouwbedrijf aan de

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Ontheffingsaanvraag. Maaslandse Dam. Gemeente Midden-Delfland

Ontheffingsaanvraag. Maaslandse Dam. Gemeente Midden-Delfland GCmëëntë ^""^ Raesfeltstraat 37, 2636 ZG Schipluiden Midden-Delfland ^ " ^ - 41,, F o s -aso9992 E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl Ontheffingsaanvraag Maaslandse Dam Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Notitie van uitgangspunten Voorontwerp bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden. September 2011

Notitie van uitgangspunten Voorontwerp bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden. September 2011 Notitie van uitgangspunten Voorontwerp bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden. September 2011 1. Inleiding Begin dit jaar heeft u aan de Konijnenburg Groep opdracht verleend voor het opstellen van een nieuw

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status De voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een concept waarvoor een inspraakprocedure

Nadere informatie

Haarlem, 15 april 2014

Haarlem, 15 april 2014 Haarlem, 15 april 2014 2014 29 Vragen van mevrouw C. Stevens-Meewis (CDA) en mevrouw P.J. van Hartskamp-de Jong (VVD) inzake Subsidie Waddenfonds aan project Lage Oude Veer in gemeente Hollands Kroon.

Nadere informatie

Landschappelijk advies Ontwikkeling Eikenhorstlaan 3 te Voorhout CONCEPT

Landschappelijk advies Ontwikkeling Eikenhorstlaan 3 te Voorhout CONCEPT Ontwikkeling Eikenhorstlaan 3 te Voorhout CONCEPT Landschappelijk advies Ontwikkeling Eikenhorstlaan 3 te Voorhout Waddinxveen, 1 juli 2013 Opdrachtgever: de heer P. Warmerdam, Piet Warmerdam Makelaardij

Nadere informatie

Motivatie wijzigingsplan

Motivatie wijzigingsplan Motivatie wijzigingsplan Ten behoeve van natuurontwikkeling in het gebied Hanenplas, wordt de gemeente verzocht om de bestemming van een aantal percelen (gelegen binnen het bestemmingsplan buitengebied

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 16 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 16 november Aan de Raad Nr: 2004-11-19 Schipluiden: 16 november 2004 Onderwerp: aansluitplan buitengebied Midden-Delfland Aan de Raad 1. Samenvatting Vanuit de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de zorgplicht voor het inzamelen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing van Agrarisch naar Wonen Turfstraat 7 in Sprundel

Ruimtelijke onderbouwing van Agrarisch naar Wonen Turfstraat 7 in Sprundel Bijlage 1 Ruimtelijke onderbouwing van Agrarisch naar Wonen Turfstraat 7 in Sprundel Inleiding Na beëindiging van de Agrarische onderneming in 1995 aan de turfstraat 7 te Sprundel is de huidige bestemming,

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan Glastuinbouw Nieuwe Dijk 2, 4, 6, 8. Artikel 3.6 Wro

Toelichting. Wijzigingsplan Glastuinbouw Nieuwe Dijk 2, 4, 6, 8. Artikel 3.6 Wro Toelichting Wijzigingsplan Artikel 3.6 Wro INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1. Gegevens initiatiefnemer... 3 1.2. Glastuinbouw Het Grootslag... 3 2. Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Het Grootslag 2003,

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

2 4 APR Paraaf Provinci. Onderwerp Brief aan de Stuurgroep Westlandse Zoom over glascompensalie Kwintsheul-Noord

2 4 APR Paraaf Provinci. Onderwerp Brief aan de Stuurgroep Westlandse Zoom over glascompensalie Kwintsheul-Noord 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND ZUID Directie DRM Aldeling Ruimte, Wonen en Bodem Registralienummer PZH-2013-385736077(DOS-2013-0002954) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Monitor glastuinbouw Zuid-Holland

Monitor glastuinbouw Zuid-Holland Monitor glastuinbouw Zuid-Holland Den Haag, juni 2004 Programmabureau Glastuinbouw Provincie Zuid-Holland Inhoud Doel en opzet 3 Verantwoording kaarten en definities 4 Leeswijzer 4 Netto glas in Zuid-Holland

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE

BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE GEMEENTE OLDEBROEK BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE BEDRIJFSVOERING IN DE GEMEENTE OLDEBROEK 27 oktober 2009 afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling - 2 - 3 1. Aanleiding Bij het opstellen van het (voor)ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM VIGEREND BESTEMMINGSPLAN GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN Het onderhavige bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied

Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied 1. Inleiding In het buitengebied is een groot aantal voormalige agrarische locaties en woningen waar veel

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

Beleidsregel Lichthinder gemeente Westvoorne

Beleidsregel Lichthinder gemeente Westvoorne Beleidsregel Lichthinder gemeente Westvoorne Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regel verstaat onder: a. assimilatiebelichting: kunstmatige belichting van gewassen, gericht op de beïnvloeding van het groeiproces

Nadere informatie

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen Beleidskader Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen In het buitengebied 1. Inleiding Het Streekplan Gelderland (2005) biedt nieuwe beleidsruimte voor

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN D66

SCHRIFTELIJKE VRAGEN D66 SCHRIFTELIJKE VRAGEN D66 Datum: 14 september 2010 Aan de voorzitter van de raad Aan de leden van de gemeenteraad/ beantwoording college: 12 oktober 2010 Onderwerp: Oprichten Sedumkwekerij te Brakel / Zuilichem

Nadere informatie

Bijlage 1: kwaliteitsverbetering

Bijlage 1: kwaliteitsverbetering Bijlage 1: kwaliteitsverbetering Aanleiding De kwaliteit van het landelijk gebied is belangrijk voor een hoogwaardig leef- en vestigingsklimaat en draagt daardoor bij aan de economische ontwikkeling van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Beeklaan/Zuider Leidsevaart Hillegom

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Beeklaan/Zuider Leidsevaart Hillegom Landschappelijk advies Ontwikkeling Beeklaan/Zuider Leidsevaart Hillegom Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies Waddinxveen, 31 juli 2012 Opdrachtgever : de heer K. Heemskerk Tekst : Pieter

Nadere informatie

Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom

Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders

Nadere informatie

Intergemeentelijk Compensatiefonds ruimte voor ruimte en lintbebouwing Duin- en Bollenstreek

Intergemeentelijk Compensatiefonds ruimte voor ruimte en lintbebouwing Duin- en Bollenstreek Intergemeentelijke regeling Intergemeentelijk Compensatiefonds ruimte voor ruimte en lintbebouwing Duin- en Bollenstreek Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Compensatiefonds: het Intergemeentelijk

Nadere informatie

Nr. PB2011/148 13 oktober 2011 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. PB2011/148 13 oktober 2011 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. PB2011/148 13 oktober 2011 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Vaststelling Beleidsregel waardering glastuinbouw- en grondgebonden landbouwbedrijven

Nadere informatie

Structuurvisie deel 2 Uitvoeringsparagraaf fonds Noordse Buurt en Woonfonds

Structuurvisie deel 2 Uitvoeringsparagraaf fonds Noordse Buurt en Woonfonds Structuurvisie deel 2 Uitvoeringsparagraaf fonds Noordse Buurt en Woonfonds 1 Inleiding Deze notitie, in de vorm van een uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie, bestaat uit twee onderdelen; namelijk

Nadere informatie

Parafering besluit D&H B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Veer, B. van der Tekke, R.M.H.

Parafering besluit D&H B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Veer, B. van der Tekke, R.M.H. agendapunt 3.a.1 901076 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BRIEF VAN HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT OM AANDACHT VOOR NOTA RUIMTE PROJECTEN Portefeuillehouder Berg, A. van

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

onderwerp Regeling financiële compensatie ruimte voor ruimte en lintbebouwing 201 1

onderwerp Regeling financiële compensatie ruimte voor ruimte en lintbebouwing 201 1 provincie Lr--,.-.- > ZUID HOLLAND Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Februari 201 1 Nummer 6321 onderwerp Regeling financiële compensatie ruimte voor ruimte en lintbebouwing

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

Telefoon: Formaat: 210 x 210 mm. Integrale Ontwikkeling tussen. Delft en Schiedam

Telefoon: Formaat: 210 x 210 mm. Integrale Ontwikkeling tussen. Delft en Schiedam Titel: IODS-Convenant Datum: oktober 2006 Afdeling: DRM / VV Telefoon: 070 441 75 52 E-mail: h.vander.zee@pzh.nl Formaat: 210 x 210 mm Oplage: 2000 Aantal volgpagina s: A4 (Deel 1 van 4) Integrale Ontwikkeling

Nadere informatie

Juist (nu) aansluiten

Juist (nu) aansluiten Samenvatting aanpak project Juist (nu) aansluiten Opsteller: M.J.M. Wansink Status: definitief Projectfase: initiatie Datum: 9-3-2011 Versie: 0.2 Kopie: Opdrachtgever Projectteam Projectdossier (origineel)

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte i.v.m. bp Broeksche Erven, Nuenen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 3 - gelezen het verzoek van

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester gemeente nieuwkoop afdeling fysieke en maatschappelijke ontwikkeling Raadsvoorstel portefeuillehouder Nico Jonker opgesteld door Lex Niekel / kenmerk/datum vergaderdatum raad 11 februari 2010 jaar/nummer

Nadere informatie

Deel IV. LOP Midden-Delfland 2025: Uitvoeringsstrategie

Deel IV. LOP Midden-Delfland 2025: Uitvoeringsstrategie Deel IV LOP Midden-Delfland 2025: Uitvoeringsstrategie 124 - MIDDEN-DELFLAND 2025 In het Landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfland 2025 (LOP) beschrijven wij de beleidsuitgangspunten die wij als

Nadere informatie

Informatieavond DORPSRAAD MIDDELAAR EN PLASMOLEN

Informatieavond DORPSRAAD MIDDELAAR EN PLASMOLEN Informatieavond DORPSRAAD MIDDELAAR EN PLASMOLEN Bestemmingsplan - Kent aan gronden binnen plangebied een bestemming toe (Wonen, Bedrijf, Agrarisch) - Per bestemming bouw- en gebruiksregels op maat - Flexibiliteitsbepalingen

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Verantwoording Titel Toetsing aan de wijzigingsregels ten behoeve van het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Teckop

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 oktober 2009 Nummer PS : PS2009RGW22 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT247037 Portefeuillehouder : Krol Titel : Project

Nadere informatie

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787)

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Inleiding In dit routeboek wordt een beschrijving gegeven van de stappen

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied West (van ontwerp naar vastgesteld)

Overzicht wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied West (van ontwerp naar vastgesteld) Overzicht wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied West (van ontwerp naar vastgesteld) In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de (ambtshalve) wijzigingen in het bestemmingplan met daarbij

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Meer ruimte voor ruimte?

Meer ruimte voor ruimte? Meer ruimte voor ruimte? St. Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 2011 St. Centrale Dorpenraad Landelijk Noord Dorpsweg Ransdorp 35 1028 BK Ransdorp Tel 020-4904437 www.centraledorpenraad.nl Meer ruimte

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

Raad : 5 juli 2005 Agendanr. : Doc.nr : B RAADSVOORSTEL

Raad : 5 juli 2005 Agendanr. : Doc.nr : B RAADSVOORSTEL Raad : 5 juli 2005 Agendanr. : Doc.nr : B200501536 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : voorstel tot het verlenen van medewerking aan de aanvraag zelfstandige projectprocedure van de heer

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Beleidsregel bebouwde kommen De Fryske Marren

Beleidsregel bebouwde kommen De Fryske Marren Beleidsregel bebouwde kommen De Fryske Marren 1. Inleiding In het kader van de Wet geurhinder en veehouderij (hierna Wgv), het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna Activiteitenbesluit) en het Besluit

Nadere informatie

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Uden, juni 2009 Inhoudsopgave blz 1. Inleiding 3 2. Stimuleren ontwikkelingen in het landelijk gebied

Nadere informatie

GEMEENTE SON EN BREUGEL

GEMEENTE SON EN BREUGEL GEMEENTE SON EN BREUGEL Bestemmingsplan Buitengebied; Driehoek 7 Toelichting NL.IMRO.0848.BP813BUITENGEBIED-VA01/ Vastgesteld Projectnr. 021-012 / 19 december 2013 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BESTAANDE

Nadere informatie

29 januari 2014 H. de Paepe. Onderwerp Beleidsnota woningen in het buitengebied van de gemeente Lansingerland 2014

29 januari 2014 H. de Paepe. Onderwerp Beleidsnota woningen in het buitengebied van de gemeente Lansingerland 2014 Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 29 januari 2014 H. de Paepe Datum commissie: Commissie Ruimte 17-1-2014 Registratienummer BR1400022 N.a.v. B&W-voorstel BW1400095 Behandeld 21 januari 2014 Onderwerp

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Bijlage 1: Actualisatie Samenwerkingsagenda Mooi Nederland

Bijlage 1: Actualisatie Samenwerkingsagenda Mooi Nederland Bijlage 1: Actualisatie Samenwerkingsagenda Mooi Nederland 1. Mooi Nederland ruimtelijke kwaliteit Gezamenlijke ambitie: Rijk, IPO en VNG stimuleren gezamenlijk ruimtelijke kwaliteit. 1. Innovatieprogramma

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 21696 15 februari 2017 Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De afgelopen decennia is het aantal agrarische bedrijven

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.H.14 1146492 Aan Commissie Waterkwaliteit AANPASSING INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET VERBREDING VAN EN AANLEG NATUURVRIENDELIJKE OEVERS SLINKSLOOT (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND)

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND MDR 8 JULI 2016 MD 2016-557782747 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND Onderwerp : Toekomst Midden-Delfland Kenmerk : MD 2016-557782747 Bijlagen : -7- Besluitdatum : 8 juli 2016 Voorbereid

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25.

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25. Laddertoets De Smaragd Waalre Laddertoets De Smaragd Waalre 1 Inleiding 2 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3 3 Uitgangspunten 5 4 Marktanalyse 11 5 Laddertoets 19 Bijlage A 25 Artikel 4.3 Nieuwbouw

Nadere informatie

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ Regionale Ontwikkelingsorganisatie (ROZ) Bijlage 3.3 AB ROZ en Grondbank 30 september 2013 Aan: - de gemeenteraden van Gouda, Rotterdam, Waddinxveen en - de colleges van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004 As Leiden - Katwijk As Leiden - Katwijk Plan van Aanpak Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland 13 september 2004 Het gebied De opgave komt uit: - Programma van Afspraken ( 2002, Duin&Bollenstreek,

Nadere informatie

Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus AD Bergen. Betreft: Reactie prealabele vraag fusielocatie voetbalvelden Egmond aan den Hoef

Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus AD Bergen. Betreft: Reactie prealabele vraag fusielocatie voetbalvelden Egmond aan den Hoef POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus 175 1860 AD Bergen Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.D. Alles BEL/RI Doorkiesnummer +31235144195 allesm@noord-holland.nl 1

Nadere informatie

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2 1. Inleiding Voor de verdeling van de middelen uit de hoofdlijnennotitie van het ministerie van EZ ( 200 miljoen) is advies gevraagd aan onze commissie (Commissie Jansen-2). Dit advies is uitgebracht in

Nadere informatie

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre.

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre. Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Gemeente Eersel Postbus 12 5520 AA EERSEL info@brabant.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 3825558

Nadere informatie

2. Samenvatting resultaat Businesscase saneringslocaties 2014

2. Samenvatting resultaat Businesscase saneringslocaties 2014 Notitie Aan College van burgemeester en wethouders Van Henk Hoogmoed Datum 11 augustus 2014 Onderwerp Businesscase Westvoorne saneringslocaties 2014 1. Inleiding In deze notitie worden de resultaten van

Nadere informatie

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN Concept PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN BELEIDSNOTITIE VAN GEDEPUTEERDE STATEN DECEMBER 2004 1. Doel en Aanleiding In haar brief van 11 november 2003 aan de Tweede Kamer heeft de Minister van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Ontwikkeling polder Nieuw Reijerwaard. Datum: 6 augustus Afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Inleiding

Ontwikkeling polder Nieuw Reijerwaard. Datum: 6 augustus Afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Inleiding Ontwikkeling polder Nieuw Reijerwaard. Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Datum: 6 augustus 2008 Inleiding Met de opname van een aanduiding zoekgebied 50 ha bedrijfsterrein binnen de polder Nieuw Reijerwaard

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2013 (inclusief Lint Oosteind)

Onderwerp: Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2013 (inclusief Lint Oosteind) 13 FEB 2014 IMIIIIIII llllll lílí IIII J.A.M. Krijnen IO.140 6 952 14/02/2014 Baarschotsestraat 4 4849 BL Dorst 0161-411650 d.d. 10 februari 2014 Onderwerp: Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Concept-omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk

Concept-omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk Omgevingsvergunning Voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk Inhoudsopgave 1. FEITEN 2. WETTELIJK KADER 3. VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 4. INGEKOMEN REACTIES

Nadere informatie

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Aanleiding Veel ondernemers in de land- en tuinbouw maken gebruik van tijdelijke arbeidsmigranten. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor een goede huisvesting

Nadere informatie

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Raadsinformatiebrief Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Inleiding/aanleiding Op 29 september 2010 heeft uw raad het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Raad 16 april 2002 Agendanr. : 11 Doc.nr : B200204869

Raad 16 april 2002 Agendanr. : 11 Doc.nr : B200204869 Raad 16 april 2002 Agendanr. : 11 Doc.nr : B200204869 Afdeling: : Bouwen en Wonen Onderwerp : - voorstel tot het opstarten van diverse zelfstandige projectprocedures (ZPP) als bedoeld in artikel 19, lid

Nadere informatie