Gebied: De Drie Polders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebied: De Drie Polders"

Transcriptie

1 Gebied: De Drie Polders Basisschets De basisschets is het resultaat voort gekomen uit twee schetssessies. Onderstaande schets is het streefbeeld waar draagvlak voor is en is de basis geweest voor de nadere uitwerking. Toelichting basisschets: De Drie Polders wordt ingericht t.b.v. waterberging en natuurontwikkeling. Het streefbeeld betreft een afwisseling van gevarieerde natte tot vochtige gras- en schraallanden met een uitgebreid netwerk van sloten met brede moeraszones. Om dit streefbeeld en de waterberging te realiseren zijn de volgende inrichtingsmaatregelen noodzakelijk (zie kaart 1). 1

2 Kaart 1 Samengevat: Verhoging van de waterpeilen; Aanleg van een waterinlaat; Verruiming van een aantal sloten (verdeelcircuit) in noord-zuid en oost-west richting zodat de polder bij inzet als waterberging zich snel vult; Verbreding van de oeverzones langs de sloten Watergang langs de noordgrens van het plangebied voorzien van brede moeras- /oeverzones als onderdeel EVZ. Goede aansluiting creëren bij inlaat-sloot op oeverzone van het Lettelberterdiep in de zuidoosthoek. Migratieroute voor otter (en bever) en andere soorten gaat daar onder de snelweg door. Kades rondom met geleidelijke taluds. Goed beheerbaar (t.b.v. jaarlijks maaien). Maaibeheer gericht op het terugdringen van de productiviteit van de graslanden en het vergroten van de structuurvariatie in het gebied. Een combinatie met begrazing in de zomerperiode is mogelijk. Aanleggen kunstwerken (gemaal, inlaat, brug, onderleider en compartimentsstuwen) 2

3 Alternatief 1 Toelichting alternatief 1 Alternatief 1 is een andere uitwerking van de basisschets. Het plangebied wordt opgedeeld in twee peilvakken, met als doel de peilen beter af te kunnen stemmen op de natuurdoelen van het gebied. Verder is het er geen verschil met de basisschets. 3

4 Toe te passen varianten 1. Water aan- en afvoer zuidzijde Toelichting varianten 1 Met deze variant wordt de aanvoer- en afvoerroute voor het water ten behoeve van de inzet als waterbergingsgebied langs de zuidgrens van het plangebied gelegd. Dit heeft vooral invloed op de landschappelijke inpassing. Een voordeel hiervan is dat de verkavelingsstructuur, die voornamelijk noord-zuid is gericht, dan minder doorbroken wordt. Bovendien sluit deze positie aan bij een historische waterloop. Daarmee wordt een stukje van de geschiedenis van het landschap teruggebracht. 4

5 Variant 2 Zone Lettelberterdiep A B C Aan de oostzijde ligt tussen het Lettelberterdiep en de waterberging een zone waarin verschillende woningen staan. Deze zone valt binnen het Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Er zijn verschillende opties aangedragen voor de invulling van deze zone. Door deze strook loopt een brede watergang die noodzakelijk is voor de afwatering van de woningen en het landbouwgebied ten noorden van De Drie Polders. Vanuit de schetssessies zijn een drietal invullingen benoemd voor deze strook, namelijk: A. Ontwikkeling van bloemrijk grasland; B. Ontwikkeling van een brede rietzone; C. Ontwikkeling van een rietzone met petgaten. 5

6 REVZ Pasop Tijdens de verschillende schetssessies is ook nagedacht over de invulling van de robuuste ecologische verbindingszone De Drie Polders richting Pasop. Het gehele NNN gebied De Drie polders kan als stapsteen fungeren voor veel verschillende soorten. Aan de zuidzijde van de noordelijke watergang oost-west georiënteerd wordt een plas-dras berm aangelegd richting de Pasop. De robuuste verbindingszone zal in breedte variëren van ca m. 6

7 Matrix De Drie Polders Score Uitkomst matrix Hoofddoelen Weging Basisschets Alternatief 1 Basisschets Alternatief 1 Waterberging 0, ,6 0,6 Doelen NNN en TOPverdroging 0, ,3 0,6 Nevendoelen Bijdrage aan KRW doelen Bijdrage aan Deltaplan Zoetwater doelen Bijdrage aan NBWopgave wateroverlast (Nationaal Bestuursakkoord water) Behoud en herstel van landschappelijke kernkwaliteiten 0, , , ,1 0,1 0, ,2 0,2 Totaal ,2 1,5 Toelichting keuzematrix score van -2 t/m 2 2 is groot negatief/positief effect 1 is beperkt negatief/positief effect 0 is nauwelijks tot geen effect, positieve of negatief - Is niet van toepassing De kosten voor beide alternatieven zijn gemaakt met de SSK methodiek met een nauwkeurigheid +/- van 20%. De verschillen tussen de basisschets en alternatief 1 zijn klein., Vooral de grote kunstwerken t.bv. de waterberging brengen hoge kosten met zich mee. De variant met de water af- en aanvoer aan de zuidzijde vergt meer inrichtingswerk echter levert ook voldoende grond op om kaden mee te bouwen waarmee zelfs een deel van het gebied Polder de Dijken-Bakkerom van grond kan worden voorzien. 7

8 Algemene tekst: De basisschets en alternatief 1 zijn wat betreft de hoofddoelen onderscheidend door de indeling in 2 peilvakken, hierdoor kan er beter afgestemd worden op de natuurdoelen van het gebied. Toelichtende teksten bij matrix: Waterberging De Drie Polders krijgt met de herinrichting een bergingscapaciteit van 1,2 miljoen m 3 water 1. Dit geldt voor de basisschets en het alternatief. Dit is in overeenstemming met de doelstelling voor de te realiseren waterberging in de Drie Polders. Beide scoren een 2. Doelen NNN en TOP-verdroging Doelstelling voor de natuur is de ontwikkeling van structuurrijke, natte en vochtige graslanden doorsneden door een fijnmazig netwerk van rijk begroeide sloten met brede moeraszones. Bij opdeling van het plangebied in twee aparte peilgebieden kunnen de waterpeilen beter afgestemd worden op het hoogteverschil tussen de oostzijde van het gebied en de zuidwesthoek. Daarmee kan voor de oostzijde een verdere optimalisatie bewerkstelligd worden voor het nagestreefde natuurbeeld. Alternatief 1 heeft daarom de score 2 gekregen in de matrix en de basisschets de score 1 gekregen. KRW-doelen De Drie Polders is geen onderdeel van een KRW-waterlichaam. De inrichting draagt niet direct bij aan de KRW-doelen. Effecten m.b.t. de KRW-doelen is daarom voor beide plannen beoordeeld als afwezig. Bijdrage aan Deltaplan Zoetwater doelen De opgave vanuit het Deltaplan is om het watersysteem robuust in te richten. De aanpassingen in het watersysteem zijn niet onderscheidend. Effecten m.b.t. het Deltaplan is daarom voor beide scoren een 0. Bijdrage aan NBW opgave wateroverlast Ten noorden van het plangebied is een NBW knelpunt gesignaleerd op een deel van een agrarisch perceel. De voorgenomen herinrichting is niet van invloed op dit knelpunt. Ten westen van het plangebied is eveneens een NBW knelpunt gesignaleerd. De afwatering van dit deelgebied is op de sloot langs de snelweg, deze wordt ontlast door de inrichting. Het NBW knelpunt kan daardoor makkelijker worden opgelost. Beide scoren een 1. 1 De oorspronkelijke doelstelling voor waterberging was 1,4 miljoen m 3 water. Wanneer de polder wordt gevuld tot NAP -0,2 m wordt voor beide alternatieven deze doelstelling gehaald (1,4 miljoen m3 water). Echter recent is het besluit genomen dat de gemaalcapaciteit van het gemaal HD Louwes wordt vergroot. Als gevolg van deze aanpassing is de maatgevende hoogste waterstand voor de boezem verlaagd naar NAP -0,33 m. De capaciteit van de waterberging bedraagt dan 1,2 miljoen m 3. 8

9 Behoud en herstel van landschappelijke kernkwaliteiten Ten opzichte van de huidige situatie ontstaat zowel bij de basisschets als bij alternatief 1 een gevarieerd en divers landschap. Dit vormt een versterking van de landschapsstructuur t.o.v. de huidige situatie en vergroot de beleefbaarheid van het landschap. Voor de basisschets en alternatief 1 is dit vergelijkbaar. Beide zijn scoren een 2. Toelichtende teksten overige aspecten: Recreatieve zaken zijn weinig genoemd in de schetssessies. Vanuit het gebied is een sterke wens om een fietstunnel onder de A7 aan te brengen voor een Noord-Zuid verbinding. Ook is bij de schetssessies een uitkijkpunt (toren) zuidkant gebied, aangeven als wens. Landbouw Zowel in de basisschets als bij alternatief 1 is agrarisch medegebruik van de natuurgronden mogelijk Advies aan GC: Op basis van de matrix (doelen voor het gebied) en de toelichting is het advies om te kiezen voor alternatief 1 inclusief variant 1 en 2a en uitwerking van de REVZ De Drie Polders Pasop. Waarom? Volledig behalen van de doelen voor waterberging Dit alternatief scoort beter op het behalen van de natuurdoelen omdat het water langer en beter kan worden vastgehouden en er minder kans is op verdroging Tevens zorgt het opsplitsen in twee peilvakken voor meer variatie in het totale gebied. Variant 1 is tot stand gekomen met de streek tijdens de schetssessies. De bewoners hechten er veel waarde aan om het zicht op de snelweg deels weg te nemen. Een bijkomend voordeel is dat de vrijkomende grond gebruikt kan worden om kaden mee aan te leggen en de water af- en aanvoer vergemakkelijkt kan worden. Wat betreft de keuze van variant 2 (invulling zone langs Lettelberterdiep) wordt voorgesteld om hier de eerste variant (A) Bloemrijke graslanden uit te werken ondanks dat dit niet het beste scoort op ontwikkeling van de natuurwaarden. Dit is een nadrukkelijke wens vanuit de aangrenzende bewoners. De REVZ kan in combinatie met de werkzaamheden in De Drie Polders worden aangelegd. Er zijn twee wensen vanuit de bewoners geuit, een fietstunnel en een uitkijktoren. Deze zullen nader worden beschouwd. 9

Nieuwe natuur voor droge voeten

Nieuwe natuur voor droge voeten Nieuwe natuur voor droge voeten Informatieavond en klankbord Hoendiep Zuidzijde Donderdag 11 juli 2019 Programma 11 juli 2019 Het gebied, de opgave, de opdracht De deelgebieden Van onderzoeken naar ontwerp

Nadere informatie

MEMO. Bijlage 5 Reacties GC ZWK

MEMO. Bijlage 5 Reacties GC ZWK Bijlage 5 Reacties GC ZWK 18042017 MEMO Aan: Van: Gebiedscommissie ZWK Ernstjan Cornelius Datum: 11 april 2017 Onderwerp: covernotitie reacties nav inloopbijeenkomsten maart en april 2017 De inloopbijeenkomsten

Nadere informatie

Nieuwe natuur voor droge voeten

Nieuwe natuur voor droge voeten Nieuwe natuur voor droge voeten Informatieavond en klankbord Polder de Dijken-Bakkerom Donderdag 19 april 2018 en De Drie Polders en Lettelberterbergboezem Donderdag 26 april 2018 Programma 19 en 26 april

Nadere informatie

dit wel prominent aan wezig was bij de schetssessies. Hiermee

dit wel prominent aan wezig was bij de schetssessies. Hiermee De tijdens en na de inloopbijeenkomsten van maart en april 2017 ingediende reacties en vragen worden in onderstaand document beantwoord. Als een reactie of vraag meerdere keren voorkomt is deze ook meerdere

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Gebiedsavond Bodegraven-Noord

Gebiedsavond Bodegraven-Noord Gebiedsavond Bodegraven-Noord Programma 20.00 u Welkom door Jan Leendert van den Heuvel 20.10u Presentatie over schetsontwerp voor Bodegraven-Noord 20.30u Korte pauze, vragen inventariseren 20.45u Tafelgesprekken

Nadere informatie

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010 Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond 1 januari 2010 Welkom Inleiding doel van de avond Terugkoppelen resultaten Voorstel maatregelen Bespreken resultaten en maatregelen Sluiting (rond 22.00 uur)

Nadere informatie

Hydraulische toetsing Klaas Engelbrechts polder t.b.v. nieuw gemaal.

Hydraulische toetsing Klaas Engelbrechts polder t.b.v. nieuw gemaal. MEMO Aan: Van: Kwaliteitsborging: Onderwerp: Koos van der Zanden (PMB) Jeroen Leyzer (WH) Anne Joepen Datum: 27-11-2014 Status: Adviesnummer WH: Hydraulische toetsing Klaas Engelbrechts polder t.b.v. nieuw

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Nieuwe natuur voor droge voeten

Nieuwe natuur voor droge voeten Nieuwe natuur voor droge voeten Informatieavond en klankbord Polder de Dijken-Bakkerom Maandag 19 november 2018 Programma 19 november Het gebied, de opgave, de opdracht De deelgebieden Werkwijze Overzicht

Nadere informatie

Beschrijving deelgebied Bastion in Terheijden

Beschrijving deelgebied Bastion in Terheijden Beschrijving deelgebied Bastion in Terheijden Terheijden Dijkvak omschrijving Lengte in m Opgave B117a_b Bastion 803 Hoogte Overzichtskaart met aanduiding dijkvak B117a_b, impressie van de natte EVZ en

Nadere informatie

schetssessie De Jammer

schetssessie De Jammer Beeldverslag schetssessies Zuidelijk Westerkwartier schetssessie De Jammer verleden heden toekomst? 25 september 2018 www.zuidelijkwesterkwartier.nl Deelnemers en groepsindeling Groepsindeling Naam Organisatie

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

AANVULLING MILIEUEFFECTRAPPORT. WATERBERGING EN NATUUR ZUIDELIJK WESTERKWARTIER Provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest

AANVULLING MILIEUEFFECTRAPPORT. WATERBERGING EN NATUUR ZUIDELIJK WESTERKWARTIER Provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest AANVULLING MILIEUEFFECTRAPPORT WATERBERGING EN NATUUR ZUIDELIJK WESTERKWARTIER Provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest 19 april 2018 AANVULLING MILIEUEFFECTRAPPORT WATERBERGING EN NATUUR ZUIDELIJK

Nadere informatie

Kaart zonneveld Farm Frites gebiedsvisie

Kaart zonneveld Farm Frites gebiedsvisie Kaart zonneveld Farm Frites gebiedsvisie Groene randen Gezien de ligging van het zonneveld is gekozen voor een open uitstraling, de randen worden verzacht met een groen blauwe structuur. Royale watergangen

Nadere informatie

Uitkomsten van de schetsessie Matsloot en Pasop

Uitkomsten van de schetsessie Matsloot en Pasop Lees deze nieuwsbrief online In deze nieuwsbrief: Uitnodiging terugkoppeling Bombay, de Jouwer en 't Faan op 10 oktober Terugkoppeling schetssessie Matsloot en Pasop 'Paradijs' van petgaten Kritische blik

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Inrichtingsplan verbindingszone Weerribben-Wieden Deelgebied Noordmanen, versie 1.2

Inrichtingsplan verbindingszone Weerribben-Wieden Deelgebied Noordmanen, versie 1.2 Inrichtingsplan verbindingszone Weerribben-Wieden Deelgebied Noordmanen, versie 1.2 Dit inrichtingsplan is een schets van de door Staatsbosbeheer wenselijk geachte situatie voor de verbindingszone tussen

Nadere informatie

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart Wijkoverleg Aalsmeer Oost maandag 6 maart Onderwerp voor vanavond 1. Het hoogheemraadschap van Rijnland 2. Watersystemen en onderhoud 3. KRW2 Westeinderplassen en Bovenlanden 4. Watergebiedsplan Aalsmeer

Nadere informatie

PEILVERHOGING IN HET VEENWEIDEGEBIED; GEVOLGEN VOOR DE INRICHTING EN HET BEHEER VAN DE WATERSYSTEMEN

PEILVERHOGING IN HET VEENWEIDEGEBIED; GEVOLGEN VOOR DE INRICHTING EN HET BEHEER VAN DE WATERSYSTEMEN PEILVERHOGING IN HET VEENWEIDEGEBIED; GEVOLGEN VOOR DE INRICHTING EN HET BEHEER VAN DE WATERSYSTEMEN JOS SCHOUWENAARS WETTERSKIP FRYSLÂN VEENWEIDE SYMPOSIUM 11 APRIL 2019 OPZET PRESENTATIE 1. Wat is de

Nadere informatie

Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders. Projectnummer: (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.

Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders. Projectnummer: (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5. Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders Projectnummer: 92855 (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet Archimedesweg 1 postadres: postbus 156 2300 AD Leiden telefoon (071)

Nadere informatie

Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen

Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen 14.52044 De peilvoorstellen en afwegingen van het ontwerp-peilbesluit voor de Zuid- en Noordeinderpolder worden hier gegeven. Dit ontwerppeilbesluit is opgesteld

Nadere informatie

-1.70 -2.15 -1.90. Polder Valkkoog -2.15 -2.50 -2.30 -2.60 -1.45 -2.60 -2.35 -1.60 -2.15 -2.60 -2.40 -2.90 -3.30 -3.40. Diepsmeerpolder -2.70 -1.

-1.70 -2.15 -1.90. Polder Valkkoog -2.15 -2.50 -2.30 -2.60 -1.45 -2.60 -2.35 -1.60 -2.15 -2.60 -2.40 -2.90 -3.30 -3.40. Diepsmeerpolder -2.70 -1. -.7-2.5 -.9 -.75 Polder Valkkoog -2.5-2.5-2.75-2.35 -.9 -.85-2.2-2.6 -.95 -.95-2.6-2.5-2.5-2.8-3. -3.2 Hempolder -.5 Polder de Woudmeer -2.5-2.2-2.9 -.6 -.45-2.8 Polder Schagerwaard -.45 Ringpolder -3.5-2.6-2.35-2.5-2.6-2.3

Nadere informatie

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west Nota van Wijzigingen Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west September 2011 Nota van Wijzigingen Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Antwoordnota bij zienswijzen op ontwerp peilbesluit Sint Philipsland Documentnummer: Datum:

Antwoordnota bij zienswijzen op ontwerp peilbesluit Sint Philipsland Documentnummer: Datum: Antwoordnota bij zienswijzen op ontwerp peilbesluit Sint Philipsland Documentnummer: 2013026410 Datum: 18-10-2013 Het ontwerp peilbesluit van Sint Philipsland heeft van 27 augustus tot en met 14 oktober

Nadere informatie

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen Het belang van natuurvriendelijke oevers Christa Groshart Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Opbouw Beleid en Maatregelen Verwachtingen Knelpunten KRW innovatie-onderzoek Waterbeleid Europese

Nadere informatie

KASSABON ENERGIEOPBRENGST ha zonneveld- 155 GWh/jaar. aantal huishoudens: LANDSCHAPPELIJKE INVESTERING. kosten aankoop/aanleg: LAAG

KASSABON ENERGIEOPBRENGST ha zonneveld- 155 GWh/jaar. aantal huishoudens: LANDSCHAPPELIJKE INVESTERING. kosten aankoop/aanleg: LAAG ENERGIE VOOROP Het scenario energie voorop gaat uit van een maximale energieopbrengst binnen de wettelijke kaders en bestaat uit winden zonne-energie. De gemeenteraad heeft expliciet gevraagd om zo n maximale

Nadere informatie

1 Natuur in de Krimpenerwaard

1 Natuur in de Krimpenerwaard Zelfrealisatie 1 Natuur in de Krimpenerwaard Binnen natuurgebieden zijn een grote hoeveelheid aan dier- en plantensoorten te vinden. Hoe groter ( robuuster ) de natuurgebieden zijn, hoe beter de soorten

Nadere informatie

Memo Memo. Quickscan vleermuizen project Optimalisatie Watersysteem Lichtenvoorde

Memo Memo. Quickscan vleermuizen project Optimalisatie Watersysteem Lichtenvoorde Memo Memo Staring Advies Jonker Emilweg 11 6997 CB Hoog-Keppel Telefoon: 0314-641910 E-mail: info@staringadvies.nl Aan: T.a.v.: Onderwerp: Waterschap Rijn en IJssel Dhr. T. Willink Quickscan vleermuizen

Nadere informatie

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Logo Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Ten behoeve van de watertoets voor de verbreding van de A2 s-hertogenbosch - Eindhoven is gezocht naar mogelijkheden om water te infiltreren,

Nadere informatie

Partiële herziening Peilbesluit Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder. Peilvak Noortheylaan

Partiële herziening Peilbesluit Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder. Peilvak Noortheylaan Partiële herziening Peilbesluit Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder Peilvak 2.15.1.11 Noortheylaan Archimedesweg 1 postadres: postbus 15 2300 AD Leiden telefoon (071) 3 03 03 telefax (071) 5 123 91 CORSA

Nadere informatie

Inrichtingsplan De Drie Polders

Inrichtingsplan De Drie Polders Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier www.zuidelijkwesterkwartier.nl Inrichtingsplan De Drie Polders Natuur en waterbergingsgebied Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier Provinciehuis Groningen

Nadere informatie

Watergebiedsplan Ambachtspolder. Projectnummer: (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet

Watergebiedsplan Ambachtspolder. Projectnummer: (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet Watergebiedsplan Ambachtspolder Projectnummer: 91855 (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet Archimedesweg 1 postadres: Corsanummer: 13.66818 postbus 156 2300 AD Leiden telefoon (071)

Nadere informatie

Presentatie van gebiedsavond Peilbesluit Zegveld Gebiedsavond De Haak 29 oktober 2018

Presentatie van gebiedsavond Peilbesluit Zegveld Gebiedsavond De Haak 29 oktober 2018 Presentatie van gebiedsavond Peilbesluit Zegveld Gebiedsavond De Haak 29 oktober 2018 In gesprek over het water(peil) in De Haak, Zegveld en alternatieven voor het toekomstig waterpeil Programma Welkom

Nadere informatie

analyse GGOR Voor verdere informatie (zoals ligging verschillende natuurdoeltypen) wordt verwezen naar de beschrijving en kaarten van het AGOR.

analyse GGOR Voor verdere informatie (zoals ligging verschillende natuurdoeltypen) wordt verwezen naar de beschrijving en kaarten van het AGOR. analyse GGOR afweging en uitgangspunten Het GGOR voor Alm&Biesbosch richt zich op het realiseren van de gewenste peilen ten behoeve van de geambieerde natuurdoeltypen van de provincie Noord-Brabant voor

Nadere informatie

Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering

Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering Opsteller: Datum: Status: Waterschap Groot Salland Dokter van Thienenweg 1 8025 AL Zwolle 21 november 2014 concept Het

Nadere informatie

Toelichting partiële herziening peilbesluit Oude Polder van Pijnacker - peilgebied OPP XIII

Toelichting partiële herziening peilbesluit Oude Polder van Pijnacker - peilgebied OPP XIII Toelichting partiële herziening peilbesluit Oude Polder van Pijnacker - peilgebied OPP XIII Versie 13 april 2018 M.W. Näring, MSc (Hoogheemraadschap van Delfland) 1 Inleiding Het beheergebied van Delfland

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier

Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 10 april 2018 / projectnummer: 3106 1. Beoordeling kwaliteit milieueffectrapport De provincie Groningen,

Nadere informatie

Informatieavond Buffer Noord 23 juni 2015

Informatieavond Buffer Noord 23 juni 2015 Informatieavond Buffer Noord 23 juni 2015 Programma vanavond - Doel - Toelichting over het proces - Onderzoeken - Randvoorwaarden - Toelichting Voorkeursalternatief - Vragen en aanvullende suggesties in

Nadere informatie

VERVOLGONDERZOEK ABC-POLDERS 78156C. Klaas Engelbrechtspolder. Onderzoek naar het verbreden van watergangen bij een nieuw bemalingsregime

VERVOLGONDERZOEK ABC-POLDERS 78156C. Klaas Engelbrechtspolder. Onderzoek naar het verbreden van watergangen bij een nieuw bemalingsregime VERVOLGONDERZOEK ABC-POLDERS 78156C Klaas Engelbrechtspolder Onderzoek naar het verbreden van watergangen bij een nieuw bemalingsregime Delft, juni 2007 Projectnaam BBP-nummer : : 78156C Opdrachtgever

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Ontwerp projectplan Ecologische Verbindingszone Zwarte Sloot

Ontwerp projectplan Ecologische Verbindingszone Zwarte Sloot Vergadering dagelijks bestuur van 26 maart 2013 Behandelend ambtenaar: P.A.M. Janssen Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: A. Dielissen Zaaknr. : 12.ZK13047/13.B0075 Kenmerk : 12IT035941

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015 Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015 Projectnota Zuidelijk Westerkwartier 17-03-2015 1 Inhoud 1.! Inleiding...

Nadere informatie

Nieuwe indeling van watergangen

Nieuwe indeling van watergangen Nieuwe indeling van watergangen Beter voorbereid op gevolgen van klimaatverandering verbindt met water Waarom een nieuwe indeling? Watergang in een andere categorie, wat nu? wil zijn voor het onderhoud

Nadere informatie

Projectplan: verwijderen gemaal Schrapveen en het verondiepen van de aansluitende watergang ten zuiden van Zuidwolde.

Projectplan: verwijderen gemaal Schrapveen en het verondiepen van de aansluitende watergang ten zuiden van Zuidwolde. Projectplan: verwijderen gemaal Schrapveen en het verondiepen van de aansluitende watergang ten zuiden van Zuidwolde. Waterschap Drents Overijsselse Delta Dokter van Thienenweg 1 8025 AL Zwolle Postbus

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Boezem Noordwest Overijssel

Gebiedsbeschrijving Boezem Noordwest Overijssel Gebiedsbeschrijving Boezem Noordwest Overijssel I. HET STROOMGEBIED De Boezem van Noordwest Overijssel (NWO) ligt tussen het overgangsgebied van het Drents plateau in het noordoosten en de Noordoostpolder

Nadere informatie

Welkom. Evaluatie natuurontwikkeling en waterberging Geeserstroom. maandag 26 september 2016

Welkom. Evaluatie natuurontwikkeling en waterberging Geeserstroom. maandag 26 september 2016 Welkom Evaluatie natuurontwikkeling en waterberging Geeserstroom maandag 26 september 2016 Programma 20.00 uur: 20.10 uur: 20.15 uur: 20.50 uur: 21.00 uur 21.30 uur: 21.45 uur: Welkom door Wolter Piek

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Note / Memo. Wateropgave windmolenpark Hattemerbroek

Note / Memo. Wateropgave windmolenpark Hattemerbroek Note / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. Water To: Wessel Doorn (Waterschap Vallei en Veluwe) From: Ronald Westein Date: 18 October 2016 Copy: Mark Groen (RHDHV), Wouter Verweij (Bosch & van Rijn) Our reference:

Nadere informatie

In de periode legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. De aanleg van deze oevers

In de periode legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. De aanleg van deze oevers duurzame oevers In de periode 2012-2015 legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. De aanleg van deze oevers dragen bij aan het bereiken van de

Nadere informatie

Ligging plangebied. Vlietzone. Ligging plangebied

Ligging plangebied. Vlietzone. Ligging plangebied Toelichting plannen Rotterdamsebaan en Molenvlietpark Bijlage 1 bij VV voorstel 1146627 (BIS zaaknr 37221) Investeringsplan bergingsgebied en vispaaiplaats Molenvlietpark (Vlietzone, Den Haag) tbv 25 september

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner iov STOWA Ws Brabantse Delta Peter de Koning Kees Peerdeman Frans Jorna Piet van Iersel Roel Knoben Waternoodmiddag, Amersfoort, 2 maart 2010 Vraagstelling

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied West. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied West. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied West Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED WEST Het gebied Het deelgebied West ligt binnen de gemeente Rotterdam. De A13/A16 sluit door middel van een (hoog) dijklichaam

Nadere informatie

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel.

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Afbeelding 2.1. Schets watersysteem bergingsmoeras Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Tabel

Nadere informatie

Particulier Natuurbeheer bloemrijk grasland in Groot Mijdrecht Noord-Oost

Particulier Natuurbeheer bloemrijk grasland in Groot Mijdrecht Noord-Oost Particulier Natuurbeheer bloemrijk grasland in Groot Mijdrecht Noord-Oost De laatste jaren heeft de provincie in Groot Mijdrecht Noord-Oost gronden aangekocht voor de ontwikkeling van natuur. Natuurmonumenten

Nadere informatie

Afvoergebied Spuikom Bath; GAF57

Afvoergebied Spuikom Bath; GAF57 Toelichting ontwerp peilbesluit Zuid-Beveland-Oost Versie 1.1 Bijlagen Afvoergebied Spuikom Bath; GAF57 Peilgebied GJP555 Afvoergebied Huidig peilgebied Oppervlakte Peilregulerend kunstwerk GAF57; Spuikom

Nadere informatie

Definitief ontwerp Julianapark

Definitief ontwerp Julianapark Definitief ontwerp Julianapark Inpassing cascade en EVZ projectnr. 159641.04 revisie 00 11 november 2006 Dorien Smit Sjoerd van Eijk Opdrachtgever Gemeente Veghel Postbus 10.001 5460 AD Veghel datum vrijgave

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ MEMO Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat Kampen, Projectomschrijving: 2 mei 2017 17.0016.010-Advies ARZ Van: Aan: J. Hendriks M. Slijkhuis J. Engels R. Wiersma Aanleiding In het Tracébesluit

Nadere informatie

Notitie. 1 Aanleiding en doel

Notitie. 1 Aanleiding en doel Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 05032009/ss1 5 maart 2009 231542 Betreft Stand van zaken inrichtingsplan Wetering Oost (ten behoeve van AC overleg 20 maart 2009) 1 Aanleiding en doel 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Beheer- en onderhoudsplan Vledders en Leijerhooilanden

Beheer- en onderhoudsplan Vledders en Leijerhooilanden Beheer- en onderhoudsplan Vledders en Leijerhooilanden Waterschap Drents Overijsselse Delta Dokter Van Deenweg 186 8025 BM Zwolle Postbus 60, 8000 AB Zwolle e-mail: info@wdodelta.nl website: www.wdodelta.nl

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

Oplegnotitie NNN-gebied, IJsselzone, Veerweg Olst

Oplegnotitie NNN-gebied, IJsselzone, Veerweg Olst Oplegnotitie NNN-gebied, IJsselzone, Veerweg Olst Project: 16M8038 Onderwerp: Oplegnotitie NNN-gebied, IJsselzone, Veerweg Olst Datum: 15 maart 2018 Auteur: Ing. D. van der Veen (ecoloog LievenseCSO) Bestemd

Nadere informatie

Waterplan Buitengebied Zak van Zuid-Beveland. Datum : 26 oktober 2009 Versie : db 11 november

Waterplan Buitengebied Zak van Zuid-Beveland. Datum : 26 oktober 2009 Versie : db 11 november Waterplan Buitengebied Zak van Zuid-Beveland Datum : 26 oktober 2009 Versie : db 11 november Waterplan Buitengebied Zak van Zuid-Beveland Versie: db Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Gebiedsbeschrijving...

Nadere informatie

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 6. Uitwerking landschapsplan Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 69 Deelgebied 2: Intermezzo Detail aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan Deelgebied 1: Polder Deelgebied 3: Bos en Rotte Detail

Nadere informatie

Peilbesluit Rietveld 2017

Peilbesluit Rietveld 2017 Peilbesluit Rietveld 2017 Vast te stellen door het algemeen bestuur op 04-10-2017 Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Titel: Peilbesluit Rietveld 2017 Dm: #1259444 Auteur: Linda Nederlof Datum: juni

Nadere informatie

Verzoek wijziging bestemmingsplan

Verzoek wijziging bestemmingsplan Verzoek wijziging bestemmingsplan Percelen Rucphen O 225 en O 433 Ruimtelijke onderbouwing kwaliteitsverbetering omgeving Rozenven Inleiding Sinds 2011 is Vereniging Natuurmonumenten eigenaar van natuurgebied

Nadere informatie

Projectplan: Realisatie natuurvriendelijke oever Linthorst Homankanaal te Beilen

Projectplan: Realisatie natuurvriendelijke oever Linthorst Homankanaal te Beilen Projectplan: Realisatie natuurvriendelijke oever Linthorst Homankanaal te Beilen Waterschap Drents Overijsselse Delta Dokter van Deenweg 186 8025 BM Zwolle Postbus 60, 8000 AB Zwolle e-mail: info@wdodelta.nl

Nadere informatie

Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen

Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen De peilvoorstellen en afwegingen van de ontwerp-peilbesluiten voor de Polder Nieuwkoop en de Polder Nieuwkoop en Noorden worden hier gegeven. Beide ontwerp-peilbesluiten

Nadere informatie

COPYRIGHT. l Habitat verbeterende maatregelen voor aquatische. 02 juli Regiohoofd Veenweiden, Zuid-Hollands Landschap

COPYRIGHT. l Habitat verbeterende maatregelen voor aquatische. 02 juli Regiohoofd Veenweiden, Zuid-Hollands Landschap Veldwerkplaats: l Habitat verbeterende maatregelen voor aquatische fauna in poldergebieden 02 juli 2009 Rudi Terlouw, Regiohoofd Veenweiden, Zuid-Hollands Landschap KRIMPENERWAARD Veenweidepolder van

Nadere informatie

Beschrijving deelgebied Buitengebied Breda Haagse Beemdenbos

Beschrijving deelgebied Buitengebied Breda Haagse Beemdenbos Beschrijving deelgebied Buitengebied Breda Haagse Beemdenbos Zevenbergen Terheijden Overzichtskaart met uitsnede van het deelgebied (dijkvak B100b) en vogelvlucht foto (Google Earth) Sectie Dijkvakken

Nadere informatie

DOKKUM INPASSING ZONNEAKKER MODELLENSTUDIE

DOKKUM INPASSING ZONNEAKKER MODELLENSTUDIE DOKKUM INPASSING ZONNEAKKER MODELLENSTUDIE 06-04-2017 1. Analyse Plangebied Hantumerweg Kwelderwallen / oeverwallen Hiausterdyk Oude Paesens Agrarisch Kweldervlakten Zonneakker Bedrijventerrein Bedrijventerrein

Nadere informatie

Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding

Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding Vraag: Waarom verandert de onderhoudsinrichting in het projectgebied Ramelerwaterleiding? Waterschap Groot Salland heeft in 2008

Nadere informatie

Verantwoord waterbeheer

Verantwoord waterbeheer Verantwoord waterbeheer Laten we geen water gaan rondpompen Droge voeten, schoon water Verantwoord waterbeheer.indd 1 20-2-2014 15:29:38 Het waterpeil in een polder wordt beheerd en geregeld door het hoogheemraadschap

Nadere informatie

Projectplan Holsdiek Orvelte

Projectplan Holsdiek Orvelte Projectplan Holsdiek Orvelte Waterschap Drents Overijsselse Delta Dokter van Deenweg 186 Postbus 60, 8000 AB Zwolle e-mail: info@wdodelta.nl website: www.wdodelta.nl Telefoonnummer: 088 2331200 Datum:

Nadere informatie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie 1. Aanleiding Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie Op basis van een stedenbouwkundig masterplan uit 2003 is in 2005 gestart met de aanleg van de woonwijk Oostindie. Hiervoor zijn diverse bestemmingsplannen

Nadere informatie

Watersysteemoptimalisatie Stolwijkse Boezem en Achterbroek

Watersysteemoptimalisatie Stolwijkse Boezem en Achterbroek Watersysteemoptimalisatie Stolwijkse Boezem en Achterbroek NOTA VAN BEANTWOORDING zienswijzen die naar aanleiding van de ter inzage legging van 4 september 2008 t/m 15 oktober 2008 schriftelijk en/of mondeling

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 3: Beekdal van de Aa ten oosten van de Zuid Willemsvaart

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 3: Beekdal van de Aa ten oosten van de Zuid Willemsvaart ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN Gemeente Someren Datum: 9 november 2001 Project: 119-4 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Someren VOORWOORD Door het college van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Inzetten LOP-gelden ter realisatie

Nadere informatie

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht Aan Aanwezigen Informatieavond en tijd bespreking 15 september 2015, 20.00-22.00 uur Plaats bespreking Thamerkerk, Uithoorn Contactpersoon R.L.E.M. van Zon Doorkiesnummer 020 608 36 38 Fax afdeling 020

Nadere informatie

1. Uitbreiding EHS met 73 ha door particuliere natuurrealisatie

1. Uitbreiding EHS met 73 ha door particuliere natuurrealisatie Versie 25/08 Voor de voorselectie dient te worden voldaan aan de volgende criteria 1. Uitbreiding EHS met 73 ha door particuliere natuurrealisatie - u dient eigenaar of erfpachter van de gronden in de

Nadere informatie

GEBIEDSVISIE BODEGRAVEN - NOORD

GEBIEDSVISIE BODEGRAVEN - NOORD GEBIEDSVISIE BODEGRAVEN - NOORD rondetafelgesprek gemeenteraad 14 april 2016 Pagina 1 Landinrichting 1995/1996 Pagina 2 435 ha natuurontwikkeling: 350 ha reservaatsgebied in BR (nog eens 50 ha in de provincie

Nadere informatie

Plantoelichting en tekeningen kanoroute Wiericke - Reeuwijkse Plassen

Plantoelichting en tekeningen kanoroute Wiericke - Reeuwijkse Plassen Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen en Veenweiden mei 2018 Plantoelichting en tekeningen kanoroute Wiericke - Reeuwijkse Plassen Van Hees tuin- en landschapsarchitectuur in opdracht van Stichting VEEN Stichting

Nadere informatie

AANVULLING BEELDKWALITEITSPLAN OLDEBROEK-WEST II (HOGEKAMP)

AANVULLING BEELDKWALITEITSPLAN OLDEBROEK-WEST II (HOGEKAMP) AANVULLING BEELDKWALITEITSPLAN OLDEBROEK-WEST II (HOGEKAMP) INLEIDING Aanvulling beeldkwaliteitsplan Oldebroek West II (Hogekamp) Bij het stedenbouwkundig plan voor Oldebroek- West in 2007 is destijds

Nadere informatie

Toelichting Peilbesluit Westerhornermolenpolder Polder De Oude Leij

Toelichting Peilbesluit Westerhornermolenpolder Polder De Oude Leij Toelichting Peilbesluit Westerhornermolenpolder Polder De Oude Leij Afbeelding plangebied Datum: 19-1-2017 Status: definitief Wetterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden Telefoon 058-292 22 22 Fax:

Nadere informatie

Concept. Startnotitie Dorssewaard. Resultaat ambtelijke voorverkenning Voorstel verdere planvorming. Roswitha van Zon

Concept. Startnotitie Dorssewaard. Resultaat ambtelijke voorverkenning Voorstel verdere planvorming. Roswitha van Zon Watersysteem Planvorming en Realisatie Concept Startnotitie Dorssewaard Resultaat ambtelijke voorverkenning Voorstel verdere planvorming Roswitha van Zon Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370

Nadere informatie

Afrit 38. Maatregel 1.1. Stand van zaken november Dwarsdoorsneden

Afrit 38. Maatregel 1.1. Stand van zaken november Dwarsdoorsneden Maatregel. Afrit De gemeente Overbetuwe past momenteel de vormgeving van afrit aan. Deze aanpassing is afgestemd op de nieuwe situatie van de verbrede A5. In het Tracébesluit is deze nieuwe vormgeving

Nadere informatie

Voorlopig Ontwerp Deurningerbeek. Maurice Wenker Landschapsontwerper Dienst landelijk Gebied

Voorlopig Ontwerp Deurningerbeek. Maurice Wenker Landschapsontwerper Dienst landelijk Gebied Voorlopig Ontwerp Deurningerbeek Maurice Wenker Landschapsontwerper Dienst landelijk Gebied onderdelen presentatie Proces wat ging vooraf? waar staan we nu? wat gaat komt er hierna? Voorlopig Ontwerp hydrologisch

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Informatiebijeenkomst gemeenteraad Marum 20 mei 2015 Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier Agenda 1. Opening 2. Voorstellen gasten

Nadere informatie

Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o.

Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o. VOORBEELD Voeg hier jouw eigen foto toe. Dubbelklik op het icoontje Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o. Inventarisatieavond 1 februari 2016 - Afvalwater - Drinkwater - Watersysteem Programma Wat

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D ONDERWERP Gemaal Korftlaan - advies wel of niet verbreden watergang aanvoertracé DATUM 7-7-2016, PROJECTNUMMER C03071.000121.0100 ONZE REFERENTIE Imandra: 078915484:D VAN Arjon Buijert - Arcadis AAN J.

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1 Landgoed Heijbroeck Waterparagraaf Datum : 11 juni 2013 Auteur Opdrachtgever : W.J. Aarts : Fam. van Loon 1 VOORWOORD In opdracht van Fam. van Loon is er door Bureau van Nierop een waterparagraaf conform

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Toelichting 'schetsontwerp variant oktober' ecologische verbindingszone Bodegraven - Reeuwijk

Toelichting 'schetsontwerp variant oktober' ecologische verbindingszone Bodegraven - Reeuwijk Notitie / Memo Aan: mevr. E. Mook (provincie Zuid-Holland) Van: Tom van den Broek Datum: 26 oktober 2015 Kopie: Jaco van Rijsbergen Ons kenmerk: RDCN001D01 Classificatie: Open HaskoningDHV Nederland B.V.

Nadere informatie

het noordelijk deel (nabij de woningen) en het zuidelijk deel. Vanwege de invloed naar de omgeving is alleen het noordelijk deel beschouwd.

het noordelijk deel (nabij de woningen) en het zuidelijk deel. Vanwege de invloed naar de omgeving is alleen het noordelijk deel beschouwd. partner in bouwputadvies en grondwatertechniek 1/5 Project : HT140056 Park Waterrijk Hekelingen Datum : 1 September 2014 Betreft : Nota waterhuishouding Opsteller : M. (Marco) Zieverink, MSc Documentstatus

Nadere informatie

Empese en Tondense Heide

Empese en Tondense Heide Quick scan cultuurhistorie Empese en Tondense Heide Gemeente Brummen Datum: 16 november 2017 Projectnummer: 170420 INHOUD TOELICHTING 1 Aanleiding en methode 3 2 Gebiedsbeschrijving en planomschrijving

Nadere informatie

Molenkade Groot-Ammers

Molenkade Groot-Ammers Molenkade Groot-Ammers advies t.a.v. de kadeverbetering provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Molenkade Groot-Ammers advies t.a.v. de kadeverbetering AV-PAZH-11 13 oktober 2014 Aanleiding

Nadere informatie