Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding"

Transcriptie

1 Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding Vraag: Waarom verandert de onderhoudsinrichting in het projectgebied Ramelerwaterleiding? Waterschap Groot Salland heeft in 2008 de Beheer- en onderhoudsvisie watergangen 2050 (B&O visie) vastgesteld. Volgens deze visie wordt de onderhoudsinrichting in het landelijk gebied aangepast: onderhoudsroutes worden geschikt gemaakt voor breedspoormaterieel. En als de onderhoudsroutes zijn aangepast, legt het waterschap het maaisel uit de hoofdwatergang niet meer in het talud, maar op de onderhoudsroute. Zie ook Het waterschap wil hiermee de werkwijze van onderhoud in het gehele beheergebied gelijk schakelen. Alle aangelanden hebben de keuze uit (in principe) dezelfde vier opties van onderhoudsinrichting. Hierdoor zijn mens en machine in verschillende regio s uitwisselbaar met elkaar, waardoor zo efficiënt en effectief mogelijk het watersysteem onderhouden kan worden. De keuze om Breedspoormaterieel is daarnaast ook veiliger om mee te werken dan smalspoormaterieel. Vraag: Waarom komen de onderhoudsroutes gedeeltelijk door het land van de aanliggende eigenaar? Op termijn gaat het waterschap het watersysteem alleen onderhouden met breedspoormaterieel. Deze keuze is gemaakt omdat breedspoormaterieel voor meer doelen inzetbaar is dan alleen onderhoud van de watergangen en dat zodoende in het gehele gebied met hetzelfde materieel de watergangen worden onderhouden. Het smalspoormaterieel dat nu op de smalspooronderhoudspaden rijdt wordt dus vervangen. Het waterschap gaat voor het onderhoud volgens de Beheer- en onderhoudsvisie gebruik maken van een vijf meter brede strook land langs de hoofdwatergang. Zo mogelijk gedeeltelijk over het niet te vergraven gedeelte van het voormalige smalspooronderhoudspad en gedeeltelijk over het land van de aanliggende eigenaar. De onderhoudsstrook land kent volgens de Beheer- en onderhoudsvisie watergangen 2050 vier verschillende vormen onderhoudsinrichtingen. Het waterschap bepaalt de onderhoudsinrichting op basis van de voorkeur van de aangelanden aan de watergang en de ruimte die er is om het onderhoud uit te kunnen voeren. Voor meer informatie over de vier verschillende vorm van onderhoudsinrichting, zie Vraag: Waarom worden smalspooronderhoudspaden vergraven? Het smalspooronderhoudspad wordt zo mogelijk gedeeltelijk vergraven, omdat ruimte langs de watergangen nodig is om flauwere, robuuste oevers te realiseren. Deze opgave volgt uit hydrologische en ecologische beleidsdoelstellingen als de Europese Kaderrichtlijn Water, Waterbeleid 21 e eeuw en het Nationaal Bestuursakkoord Water. De bestaande smalsonderhoudspaden langs de aantakkende zijwatergangen en de smalspooronderhoudspaden ter plaatse van de toekomstige onderhoudsroute langs de Ramelerwaterleiding worden zo mogelijk slechts gedeeltelijk afgegraven om een robuust talud te creëren. Een robuust talud betekent een talud dat in stand blijft zonder beschoeiing, met een helling van ca. 1:2. Afhankelijk van het profiel van de watergang, is hiervoor naar verwachting niet de hele breedte van het huidige onderhoudspad nodig. Hier is bijvoorbeeld 0,50 m voor nodig. Eventuele afrastering wordt door het waterschap geplaatst op 0,30 m van

2 de nieuwe insteek van het talud van de watergang. Bij een bestaand onderhoudspad van 1,50 m breed, wordt in dit voorbeeld 0,70 m van de oude breedte in gebruik gegeven bij de aanliggende eigenaar. Het maaisel wordt zoveel mogelijk op de strook in eigendom van het waterschap gelegd, zie ook onderstaande figuur. Evt. afrastering verplaatsen tot 30 cm van insteek Strook in gebruik geven bij aanliggende eigenaar Talud beperkt verflauwen Huidig onderhoudspad Vraag: Mag het waterschap wel zomaar door het land van de aanliggende eigenaar rijden? Langs beide zijden van hoofdwatergangen in beheer van het waterschap geldt een keurzone van 5 m breed. Deze keurzone moet in principe obstakelvrij zijn, zodat het waterschap toegang heeft tot de watergang en deze watergangen kan onderhouden. Vraag: In welke richting ten opzichte van de gemaaide watergang wordt het maaisel gelegd? In de toekomstige situatie wordt het maaisel uit de gemaaide hoofdwatergang, in de langsrichting, parallel aan de gemaaide watergang neergelegd. Het maaisel wordt in principe op 0,3 m in het naastliggende perceel gelegd, zo dicht mogelijk achter de eventuele afrastering aan. Vraag: Waarom wordt het maaisel uit de watergangen in het perceel van de aanliggende eigenaren gelegd? In de huidige situatie wordt het maaisel op het onderhoudspad gelegd. In de toekomstige situatie worden onderhoudsroutes aangelegd, die over het land van de aanliggende eigenaar ligt. Vanwege het beleid van effectief werken, gelijke dienstverlening en efficiënt werken wordt het maaisel op de onderhoudsroute gelegd. Dit maaisel wordt zo dicht mogelijk tegen eventueel aanwezige afrastering gelegd, parallel aan de watergang. Dit betekent dat wanneer het niet nodig is om het bestaande smalspooronderhoudspad volledig te vergraven, het maaisel op grond van het waterschap wordt gelegd. Vraag: Mag het waterschap het maaisel wel in het land van de aanliggende eigenaar leggen? De eigenaar van een perceel naast een watergang heeft een ontvangstplicht voor dit maaisel. Dit is opgenomen in artikel 5.23 lid 2 van de Waterwet. Wanneer het niet nodig is om het bestaande smalspooronderhoudspad volledig te vergraven, wordt het maaisel op grond van het waterschap gelegd. Het komt echter ook voor dat het wel nodig is om het smalspooronderhoudspad volledig te vergraven. Dan komt het maaisel te liggen op grond in eigendom van de aanliggende eigenaar.

3 Vraag: Kan het waterschap garanderen dat in de toekomstige situatie schoon maaisel in het land van de aanliggende eigenaren wordt gelegd tijdens het maaien van de watergangen? Voor de toekomstige situatie worden nieuwe werkinstructies opgesteld voor het onderhoud aan de watergangen. In deze nieuwe werkinstructies is aandacht voor de wijze van het maaien van de watergangen. Hierbij wordt alleen schoon maaisel uit de watergang gehaald, anders dan nu in de praktijk soms het geval is, dus met minimale hoeveelheid slib en zand. Als meer dan alleen schoon maaisel in het land van de aanliggende eigenaar wordt gelegd, kan contact worden opgenomen met het waterschap. Vraag: Wat is de reden dat in het stedelijk gebied het maaisel wel wordt opgeruimd en in het buitengebied de aanliggende eigenaar het maaisel ontvangt? Het landelijk gebied is anders ingericht dan het stedelijke. Met de gemeenten is hierom overeengekomen dat in het stedelijk gebied het maaisel op bepaalde plekken wordt opgeruimd. Zo wordt in zowel het landelijk als in het stedelijk gebied geen maaisel bij de huizen in de tuinen gelegd. Vraag: Hoe wordt de spuitvrije zone beïnvloedt als de smalspooronderhoudspaden gedeeltelijk worden afgegraven en de onderhoudsroute in het land van de aanliggende eigenaar komt te liggen? De spuitvrije zone is 25 cm voor grasland en 50 cm voor maïsland, gemeten vanaf de insteek van het talud van de watergang. Op dit moment ligt vrijwel in het gehele projectgebied een smalspooronderhoudspad van ongeveer 1,50 m breed aan weerszijden van de watergang. De spuitvrije zones vallen hierdoor binnen de breedte van dit onderhoudspad. Zie tekening 1. Voorstel voor herinrichting is om het smalspooronderhoudspad gedeeltelijk af te graven om een robuuste en stabiele oever te realiseren. Hiervoor wordt de oever verflauwd tot een helling van ca. 1:2. De insteek van het talud komt daardoor minimaal op 30 cm uit de kadastrale perceelscheiding te liggen, zie tekening 2. Minimaal, want dit is alleen het geval als het gehele onderhoudspad nodig is om de stabiele, robuuste oever te realiseren. Als niet het gehele onderhoudspad nodig is, ligt de insteek verder dan 30 cm vanaf de kadastrale perceelscheiding geldt tekening 2: de spuitvrije zone voor grasland is 25 cm, dus die blijft op het eigendom van het waterschap te liggen. De spuitvrije zone voor maïsland is 50 cm. De spuitvrije zone ligt dan voor 30 cm bij het waterschap en voor 20 cm op het aangrenzende perceel.

4 Vraag: Is het mogelijk om alleen voor en na het groeiseizoen te maaien? Vanwege de Flora en Faunawet mag het waterschap de watergangen maaien in de periode voor 15 maart en na 15 juli. Met de nodige schade beperkende maatregelen na 1 juni. In de periode tussen 15 maart en 1 juni mag alleen in uiterste noodzaak gemaaid worden. Ervan uitgaande dat twee maaiondes nodig zijn, kan hiermee de eerste maaironde niet plaatsvinden voor het groeiseizoen. De tweede maaironde van het seizoen kan wel na het groeiseizoen plaatsvinden (september / oktober). Vraag: Kan de eerste maaironde ook voor het groeiseizoen plaatsvinden? Vanwege de Flora en Faunawet mag het waterschap de watergangen maaien in de periode voor 15 maart en na 15 juli. Met de nodige schade beperkende maatregelen na 1 juni. In de periode tussen 15 maart en 1 juni mag alleen in uiterste noodzaak gemaaid worden. De eerste maaironde zou hiermee in theorie begin maart kunnen plaatsvinden. Dit is echter de periode voor het groeiseizoen, waardoor weinig vegetatie in de watergang aanwezig is. Hierdoor is het maaien van de watergangen vóór 15 maart niet zinvol. Vraag: Is het mogelijk om één keer per jaar de watergangen in het projectgebied van de Ramelerwaterleiding te maaien, bijvoorkeur na het groeiseizoen? Minder frequent maaien betekent meer begroeiing in de watergang. Meer begroeiing in de watergang betekent een hogere weerstand tegen stroming van water in de watergang. Een te grote weerstand tegen waterstroming kan betekenen dat de watergang onvoldoende water kan aan- of afvoeren met wateroverlast als gevolg. Om te bepalen of de weerstand in de watergangen niet te groot wordt als in de toekomst de watergangen slechts één keer per jaar worden gemaaid, na het groeiseizoen in september/oktober, zijn een aantal berekeningen gedaan. De uitkomsten hiervan geven aan dat het net wel / net niet kan om de watergangen slechts één keer per jaar te maaien. In de berekeningen zitten echter een aantal onzekere factoren. Vanwege de uitkomsten en onzekerheden van de berekeningen gaat het waterschap een proef uitvoeren met de maaifrequentie in de Ramelerwaterleiding. Bij deze proef wordt de Ramelerwaterleiding tussen Overijssels kanaal en stuw 2 (Nijboer Drosteweg) één keer per jaar gemaaid, na het groeiseizoen. Hierbij geldt de voorwaarde dat als wateroverlast dreigt te ontstaan bij aanliggende percelen door teveel plantengroei in de Ramelerwaterleiding, het waterschap de Ramelerwaterleiding op dit stuk alsnog maait. Het doel hiervan is om met behulp van meetapparatuur en visuele inspecties van de watergang te bepalen wat de exacte effecten zijn van minder frequent maaien van de Ramelerwaterleiding.

5 Vraag: Halveert de vergoeding voor gewasderving als de maaifrequentie 1x/jaar wordt? De vergoeding voor gewaserving bij een eenzijdig onderhoudsroute (bij optie B of C van de beheer- en onderhoudsvisie), inclusief een jaarlijkse indexering, is onafhankelijk van de frequentie van maaien. Dit betekent dat de vergoeding indien twee keer per jaar wordt gemaaid gelijk is aan de vergoeding indien één keer per jaar wordt gemaaid. Vraag: Is het mogelijk om een herinnering te krijgen wanneer gemaaid gaat worden? Via de website van het waterschap is het mogelijk om gedurende het maaiseizoen (vanaf 1 juni) te bekijken waar en wanneer maaiwerkzaamheden gepland staan. Dit kan via: Op dit moment is het niet mogelijk om een automatisch gegenereerde te ontvangen voorafgaand aan maaiwerkzaamheden aan een specifieke watergang. Dit is een goed idee, maar met de software waaruit de digitale maaikalender bestaat is dit helaas nog niet mogelijk. Het idee is aangedragen aan de beheerder van de digitale maaikalender en deze gaat met dit idee verder aan de slag. Vraag: De geplande waterbergingen en natuurvriendelijke oevers worden extensief onderhouden. Leidt dit niet tot overlast van bruine ratten? Bruine ratten komen af op menselijk vuil en afval. Die zullen hun voedsel niet halen uit bergingen en natuurvriendelijke oevers. De bruine rat is een alleseter met voorkeur voor granen, peulvruchten, noten, vis vlees en vetrijke spijzen. Hun schuilplaatsen en nestplaatsen zullen in de buurt zijn van het eten bij bijvoorbeeld walkanten, in ruigten, maiskuilen, vuilstortplaatsen en in en rondom gebouwen en woningen. Aanleg van waterbergingen en natuurvriendelijke oevers leidt niet tot een toename van bruine ratten.

Onderhoudsplan Zandwetering Wijhe

Onderhoudsplan Zandwetering Wijhe Onderhoudsplan Zandwetering Wijhe Definitief Versie 1.0 Waterschap Drents Overijsselse Delta Dokter van Deenweg 186 8025 BM Zwolle Postbus 60, 8000 AB Zwolle E-mail: info@wdodelta.nl Website: www.wdodelta.nl

Nadere informatie

5.15 Het (ver)graven van (nieuwe) watergangen. Kader

5.15 Het (ver)graven van (nieuwe) watergangen. Kader 5.15 Het (ver)graven van (nieuwe) watergangen Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 Zonder vergunning van het bestuur is het verboden waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen (met inbegrip

Nadere informatie

Naam Nr. Zienswijze Reactie Conclusie Dhr. W.H.J. Kappert

Naam Nr. Zienswijze Reactie Conclusie Dhr. W.H.J. Kappert Reactienota zienswijzen ontwerp projectplan Ramelerwaterleiding Naam Nr. Zienswijze Reactie Conclusie Dhr. W.H.J. Kappert 1-1 Een gedeelte van de onderhoudsroute (ca. 220 m) langs de hoofdwatergang aan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Wat is gewoon onderhoud? Gewoon onderhoud is het jaarlijks verwijderen van een overmaat aan begroeiing, vuil enzovoort dat zich in en direct naast de watergang

Nadere informatie

Memo. Meppel/Zwolle. Datum: 25 september 2015 Bestemd voor: MT Gerard Verstoep Onderwerp: Vergoeding verwerking maaisel en bagger

Memo. Meppel/Zwolle. Datum: 25 september 2015 Bestemd voor: MT Gerard Verstoep Onderwerp: Vergoeding verwerking maaisel en bagger Memo Meppel/Zwolle Datum: 25 september 2015 Bestemd voor: MT Van: Gerard Verstoep Onderwerp: Vergoeding verwerking maaisel en bagger Aanleiding In het kader van de Harmonisatie beleid Beheer en Onderhoud

Nadere informatie

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer:

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer: Bijlagen bij verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014: 1. Inrichtingseisen natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen; 2. Richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud.

Nadere informatie

Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem

Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem Status: definitief Datum: 23 februari 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Waterhuishouding... 3 1.1 Beleid Waterschap Rivierenland... 3 1.2 Veiligheid...

Nadere informatie

omschrijving wijziging:

omschrijving wijziging: 5.14 Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1, 2 en

Nadere informatie

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen Het belang van natuurvriendelijke oevers Christa Groshart Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Opbouw Beleid en Maatregelen Verwachtingen Knelpunten KRW innovatie-onderzoek Waterbeleid Europese

Nadere informatie

Projectplan Noordzuidleiding

Projectplan Noordzuidleiding Projectplan Noordzuidleiding Onderdeel van Programma ruimte om te leven met water Opsteller: Waterschap Groot Salland Dokter van Thienenweg 1 8025 AL Zwolle Datum: 20 december 2012 Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering

Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering Opsteller: Datum: Status: Waterschap Groot Salland Dokter van Thienenweg 1 8025 AL Zwolle 21 november 2014 concept Het

Nadere informatie

Agendapunt 9: Onderhoudspaden waterschap Groot Salland

Agendapunt 9: Onderhoudspaden waterschap Groot Salland Agendapunt 9: Onderhoudspaden waterschap Groot Salland Doel: Besluit nemen over wijze van opnemen onderhoudspaden in het inrichtingsplan en de verkavelingmodule Afkomstig van: Secretariaat, in overleg

Nadere informatie

Ontwerp-projectplan Kolkwetering Onderdeel van programma Ruimte om te leven met water

Ontwerp-projectplan Kolkwetering Onderdeel van programma Ruimte om te leven met water Ontwerp-projectplan Kolkwetering Onderdeel van programma Ruimte om te leven met water Opsteller: Waterschap Groot Salland Dokter van Thienenweg 1 8025 AL Zwolle Datum: 11 juni 2014 Status: Ontwerp-projectplan

Nadere informatie

Overeenkomst overdracht stedelijk water van de gemeente Lingewaal aan Waterschap Rivierenland

Overeenkomst overdracht stedelijk water van de gemeente Lingewaal aan Waterschap Rivierenland Overeenkomst overdracht stedelijk water van de gemeente Lingewaal aan Waterschap Rivierenland De ondergetekenden: Gemeente Lingewaal gevestigd te Asperen, op grond van artikel 171 eerste lid van de Gemeentewet

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Wat is buitengewoon onderhoud? Het buitengewoon onderhoud omvat het op de juiste afmetingen (breedte, diepte en helling van taluds) houden van een watergang.

Nadere informatie

Notitie Verlagen maaifrequentie bermen 2013

Notitie Verlagen maaifrequentie bermen 2013 Notitie Verlagen maaifrequentie bermen 2013 Inleiding. Met de vaststelling van de Perspectiefnota 2013-2016 (PPN) heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel (TBB 3.6.8 Voorstel 7) om voor het deel

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

In de periode legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. De aanleg van deze oevers

In de periode legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. De aanleg van deze oevers duurzame oevers In de periode 2012-2015 legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. De aanleg van deze oevers dragen bij aan het bereiken van de

Nadere informatie

In het vergunningenspoor worden de volgende toetsingscriteria gebruikt.

In het vergunningenspoor worden de volgende toetsingscriteria gebruikt. Beleidsregels onderhoudsstroken langs a-wateren 1. Inleiding Het beheer en onderhoud van a-wateren is een belangrijke taak van het waterschap. Door de toenemende gronddruk in het beheergebied wordt op

Nadere informatie

Aan de slag met uw watergang Dit moet u weten over onderhoud aan watergangen

Aan de slag met uw watergang Dit moet u weten over onderhoud aan watergangen Aan de slag met uw watergang Dit moet u weten over onderhoud aan watergangen 13.0634 brochure WT.indd 1 Onderhoud is belangrijk Watergangen zorgen voor aanvoer, afvoer en berging van water. Goed onderhoud

Nadere informatie

Projectplan Witteveens Leiding

Projectplan Witteveens Leiding Projectplan Witteveens Leiding Onderdeel van het programma Ruimte om te leven met water Opsteller: Waterschap Groot Salland Doctor van Thienenweg 1 8025 AL Zwolle Datum: 21 januari 2014 Status: Definitief

Nadere informatie

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Termunterzijldiep-Opdiep Nummer: Bestuursstukken\1575 Agendapunt: 6 DB: Ja 18-03-2014 BPP: Ja Workflow Opsteller: Boy de Vries, 0598-693409 Beleid, Projecten en Geoinformatie FAZ: Ja Opdrachtgever:

Nadere informatie

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe PROJECTPLAN WATERWET (definitief besluit) Projectnummer Onderwerp CP2119 projectplan voor Molenbeek Nunspeet Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit het projectplan

Nadere informatie

Beleidsregel 2. Beschermingszone

Beleidsregel 2. Beschermingszone Beleidsregel 2 1 Inleiding Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied tussen Wassenaar, Gouda, Amsterdam en IJmuiden. Via vergunningverlening en handhaving stelt Rijnland eisen aan

Nadere informatie

Beleid onderhoud gemeentelijk watersysteem.

Beleid onderhoud gemeentelijk watersysteem. Beleid onderhoud gemeentelijk watersysteem. Afdeling Ruimte en Economie Oktober 2015 1 2 Inhoud 1.Inleiding... 4 2. Beleidsdoelstellingen... 5 2.1 Waarom deze nota... 5 2.2 Burgerlijk wetboek... 5 2.3

Nadere informatie

EBO (Eigendom, Beheer en Onderhoud) staten en toelichting Ecologische Verbindingszone Ter Wisch versie 25 mei 2012

EBO (Eigendom, Beheer en Onderhoud) staten en toelichting Ecologische Verbindingszone Ter Wisch versie 25 mei 2012 Waterlopen: Nummer Naam Eigendom Beheer Onderhoud Bijzonderheden OAF-W-3118 Ruiten Aa Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Hunze en Aa s OAF-W-3138 Ruiten Aa Waterschap Hunze en

Nadere informatie

Ontwerp-projectplan Raalterwetering - fase 2

Ontwerp-projectplan Raalterwetering - fase 2 Ontwerp-projectplan Raalterwetering - fase 2 Onderdeel van Programma Ruimte om te leven met water Opsteller: Waterschap Groot Salland Dokter van Thienenweg 1 8025 AL Zwolle Datum: april 2013 Status: Ontwerp-projectplan

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS WATERKWANTITEIT KEUR WATERSCHAP HUNZE EN AA S 2014 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5

ALGEMENE REGELS WATERKWANTITEIT KEUR WATERSCHAP HUNZE EN AA S 2014 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5 Artikel 1 Begripsbepalingen a. Steiger: constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel. b. Natuurvriendelijke

Nadere informatie

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 20 november 2018, ingekomen op 22 november 2018, geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK06833.

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 20 november 2018, ingekomen op 22 november 2018, geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK06833. Zaaknr. : 16.ZK06833 Kenmerk : 18UT011026 Barcode : *18UT011026* Watervergunning Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap

Nadere informatie

Legger Wateren. tekstuele deel

Legger Wateren. tekstuele deel Legger Wateren tekstuele deel januari 2015 Inhoud Bepalingen Legger Wateren 5 1. Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 5 2. Onderhoudsplichtigen 6 Artikel 2.1. Onderhoudsplichtigen van

Nadere informatie

3 Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie en het doelmatig beheer en onderhoud van wateren

3 Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie en het doelmatig beheer en onderhoud van wateren 3 Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie en het doelmatig beheer en onderhoud van wateren 3.1 Inleiding Wateren worden onderverdeeld in drie categorieën:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Waterloop Bosschenhoofd. 12 september 2017

Informatiebijeenkomst Waterloop Bosschenhoofd. 12 september 2017 Informatiebijeenkomst Waterloop Bosschenhoofd 12 september 2017 Inhoud 1. Voorstellen 2. Doel bijeenkomst (aanleiding/opgave) 3. Huidige situatie 4. Gezamenlijke opgave 5. Onderhoud aan sloot 6. Verstevigen

Nadere informatie

Ontwerp-projectplan Witteveens Leiding

Ontwerp-projectplan Witteveens Leiding Ontwerp-projectplan Witteveens Leiding Onderdeel van het programma Ruimte om te leven met water Opsteller: Waterschap Groot Salland Doctor van Thienenweg 1 8025 AL Zwolle Datum: 22 oktober 2013 Status:

Nadere informatie

BIJLAGE 4A ONDERHOUDSPLAN ZANDWETERING SCHALKHAAR

BIJLAGE 4A ONDERHOUDSPLAN ZANDWETERING SCHALKHAAR BIJLAGE 4A ONDERHOUDSPLAN ZANDWETERING SCHALKHAAR Onderhoud watergangen Onderdeel/ Onderhoudsbeeld Onderhoudsmaatregel Frequentie Methode Periode Maaironde (zie bijlage 4b) Onderhoud traject A: (zie voor

Nadere informatie

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1 Landgoed Heijbroeck Waterparagraaf Datum : 11 juni 2013 Auteur Opdrachtgever : W.J. Aarts : Fam. van Loon 1 VOORWOORD In opdracht van Fam. van Loon is er door Bureau van Nierop een waterparagraaf conform

Nadere informatie

Resultaat inventarisatie en plan van aanpak wegwerken achterstanden baggeren.

Resultaat inventarisatie en plan van aanpak wegwerken achterstanden baggeren. Bijlage II Resultaat inventarisatie en plan van aanpak wegwerken achterstanden baggeren. Lemstervaart, gemeente Lemsterland Datum: xxxxxxx pagina 1 1. INLEIDING 1.1 Doel Dit document heeft tot doel de

Nadere informatie

Nieuwe indeling van watergangen

Nieuwe indeling van watergangen Nieuwe indeling van watergangen Beter voorbereid op gevolgen van klimaatverandering verbindt met water Waarom een nieuwe indeling? Watergang in een andere categorie, wat nu? wil zijn voor het onderhoud

Nadere informatie

Projectplan Waterwet EVZ Ter Wisch

Projectplan Waterwet EVZ Ter Wisch Projectplan Waterwet EVZ Ter Wisch Plan voor de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de Ruiten Aa (Artikel 5.4 Waterwet) Waterschap Hunze en Aa s Vastgesteld in de DB vergadering van 30 augustus

Nadere informatie

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 23 januari 2017, ingekomen op 31 januari 2017 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK19428.

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 23 januari 2017, ingekomen op 31 januari 2017 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK19428. Zaaknr. : 16.ZK19428 Kenmerk : 17UT000332 Barcode : *17UT000332* Watervergunning Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap

Nadere informatie

PAS/EHS werkzaamheden N2000 Lonnekermeer Werkwijze werkzaamheden in keurzone 5 mei 2017 Ronald Krabbenbos Waterschap Vechtstromen, de heer S.

PAS/EHS werkzaamheden N2000 Lonnekermeer Werkwijze werkzaamheden in keurzone 5 mei 2017 Ronald Krabbenbos Waterschap Vechtstromen, de heer S. NOTITIE Project: Onderwerp: Datum: Opgesteld: Aan: PAS/EHS werkzaamheden N2000 Lonnekermeer Werkwijze werkzaamheden in keurzone 5 mei 2017 Ronald Krabbenbos Waterschap Vechtstromen, de heer S. Vo Aanleiding:

Nadere informatie

Projectplan herinrichtingsproject Buldersleiding

Projectplan herinrichtingsproject Buldersleiding Projectplan herinrichtingsproject Buldersleiding Definitief Opdrachtnemer Opdrachtgever Programma Projectnummer Projectfase Projectdossier Decos Decos: Projectplan Decos: Bestuursvoorstel Join: Alg Voorstel

Nadere informatie

Watervergunning Z43841/O82403

Watervergunning Z43841/O82403 Watervergunning Z43841/O82403 Aanvraag Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 24 februari 2017 een aanvraag ontvangen van Ruimte voor Ruimte CV, Magistratenlaan 138, 5223MB te 's-hertogenbosch.

Nadere informatie

Projectplan Waterwet

Projectplan Waterwet Projectplan Waterwet Verplaatsen stuw 280 DHS Nieuwe Ervenloop nabij de Ploegstraat te Someren-Eind Document titel Projectplan Waterwet Verplaatsen stuw 280 DHS Nieuwe Ervenloop nabij de Ploegstraat te

Nadere informatie

Herstel sprengen en Grift in Apeldoorn

Herstel sprengen en Grift in Apeldoorn Verslag excursie subgroep Realisatie op de ALV-dag 21 april 2009 Herstel sprengen en Grift in Apeldoorn Met medewerking van Wim Vilsteren en Diederik Brem (Waterschap Veluwe) Op het programma staat een

Nadere informatie

Betaalbaar Natuurlijk Groenbeheer in Eindhoven. Frank Verhagen Beheerder natuurlijke gebieden

Betaalbaar Natuurlijk Groenbeheer in Eindhoven. Frank Verhagen Beheerder natuurlijke gebieden Betaalbaar Natuurlijk Groenbeheer in Eindhoven Frank Verhagen Beheerder natuurlijke gebieden Natuurlijk Groenbeheer in Eindhoven: Maaibeheer stedelijk gebied en wegbermen Maaibeheer natuurterreinen Bosbeheer/

Nadere informatie

Projectplan Anti-verdrogingsmaatregelen in Gilze (Lijndonk en Molenakkerweg)

Projectplan Anti-verdrogingsmaatregelen in Gilze (Lijndonk en Molenakkerweg) Zaaknummer Djuma: 11396 Nummer projectplan Djuma: 19024 Projectplan Anti-verdrogingsmaatregelen in Gilze (Lijndonk en Molenakkerweg) 1. Aanleiding Aan de Lijndonk en Molenakkerweg te Gilze liggen twee

Nadere informatie

veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers.

veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers. 1 veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers. verbeteren van chemische water kwaliteit verbeteren van de oever stabiliteit verbeteren van de ecologische kwaliteit 2 waarom aandacht voor NVO

Nadere informatie

Bijlage 3 bij agendapunt beheer en onderhoud stedelijk water Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d.

Bijlage 3 bij agendapunt beheer en onderhoud stedelijk water Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. Bijlage 3 bij agendapunt beheer en onderhoud stedelijk water Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 18 december 2018 Bijlage 3 Uitkomsten consultatieronde Gemeente Inhoud

Nadere informatie

Uitgelicht: Uitleg over de versterking van de dijk langs het Zwarte Meer

Uitgelicht: Uitleg over de versterking van de dijk langs het Zwarte Meer Uitgelicht: Uitleg over de versterking van de dijk langs het Zwarte Meer Onlangs hebt u een nieuwsbrief ontvangen met informatie over de projecten op de Kampereilanden om de waterveiligheid te verbeteren.

Nadere informatie

Bijlage 2 bij agendapunt beheer en onderhoud stedelijk water Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d.

Bijlage 2 bij agendapunt beheer en onderhoud stedelijk water Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. Bijlage 2 bij agendapunt beheer en onderhoud stedelijk water Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 18 december 2018 Bijlage 2 Beleid (overdracht) beheer en onderhoud stedelijk

Nadere informatie

Ontwerp legger Noord-Veluwe en Eemland besluit en toelichting

Ontwerp legger Noord-Veluwe en Eemland besluit en toelichting Ontwerp legger Noord-Veluwe en Eemland besluit en toelichting Gebied ontwerp legger Noord-Veluwe en Eemland Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1. De legger in het kort... 3 2. Onderhoudsplicht...

Nadere informatie

Projectplan. Inrichtingsproject Overijssels Kanaal Zwolle. Definitief. Veronique Kaiser Bert Moonen RotlmW Planuitwerking PRO/

Projectplan. Inrichtingsproject Overijssels Kanaal Zwolle. Definitief. Veronique Kaiser Bert Moonen RotlmW Planuitwerking PRO/ Inrichtingsproject Overijssels Kanaal Zwolle Definitief Opdrachtnemer Opdrachtgever Programma Projectnummer Projectfase Projectdossier (Decos) Join: Join: Bestuursvoorstel Veronique Kaiser Bert Moonen

Nadere informatie

Beheer- en onderhoudsplan Jagersrust trajecten 2, 3 en 6

Beheer- en onderhoudsplan Jagersrust trajecten 2, 3 en 6 Beheer- en onderhoudsplan Jagersrust trajecten 2, 3 en 6 projectnr. 257279 revisie 00 19 juni 2013 auteur(s) Arjan van Beek Randy Walraven Opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520 4801 DZ

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

Diepte-/profielschouw Kromme Rijngebied 2014

Diepte-/profielschouw Kromme Rijngebied 2014 Diepte-/profielschouw Kromme Rijngebied 2014 1 Diepte-/profielschouw, wat en waarom? EEN SLOOT MOET EEN SLOOT BLIJVEN. Het is om meerdere redenen belangrijk dat de diepte en breedte van een sloot door

Nadere informatie

De Core Business van ons watersysteem in beeld onderhoudskosten waterlopen. Platform beek- en rivierherstel Petra Kamsma April 2014

De Core Business van ons watersysteem in beeld onderhoudskosten waterlopen. Platform beek- en rivierherstel Petra Kamsma April 2014 De Core Business van ons watersysteem in beeld onderhoudskosten waterlopen 1 Platform beek- en rivierherstel Petra Kamsma April 2014 Proces in stand houden 2 Beheerplan onderhoudsplan bestek monitoring

Nadere informatie

L. Lasker 15 september Z /u gereedmelding

L. Lasker 15 september Z /u gereedmelding Gemeente Oldenzaal t.a.v. de heer Van t Rood Ganzenmarkt 1 7571 CD OLDENZAAL postadres Postbus 5006 7600 GA Almelo bezoekadres Kooikersweg 1 Almelo t 088-2203333 e info@vechtstromen.nl www.vechtstromen.nl

Nadere informatie

Knelpunten van de Natuurzoom.

Knelpunten van de Natuurzoom. Knelpunten van de Natuurzoom. Deze knelpunten komen voort uit het eindrapport van oktober 2014 Uitvoeringsplan Natuurboog Amsterdam ZuidOost van Dienstlandelijk Gebied Ministerie van Economische Zaken.

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

Watergangen en randen voor waterkwaliteit en insecten (combipakket)

Watergangen en randen voor waterkwaliteit en insecten (combipakket) Watergangen en randen voor waterkwaliteit en insecten (combipakket) Waarom dit pakket? Voor met name vernatting en het verbeteren van de waterkwaliteit. Tevens is het goed voor de biodiversiteit algemeen:

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

ontwerp-projectplan Waterwet Renovatie en vispassage stuw Schenkel Lopik

ontwerp-projectplan Waterwet Renovatie en vispassage stuw Schenkel Lopik ontwerp-projectplan Waterwet Renovatie en vispassage stuw Schenkel Lopik Voornemen Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is voornemens, gelet op artikel

Nadere informatie

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op bijgevoegd document met kenmerk: i-4

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op bijgevoegd document met kenmerk: i-4 Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen Datum:4 februari 2019 Kenmerk: Z-1921353/u19066259 Het dagelijks bestuur heeft op 1 februari 2019 een aanvraag van de gemeente Almelo ontvangen voor een vergunning

Nadere informatie

4 Duikers 4.1 Inleiding

4 Duikers 4.1 Inleiding 4 Duikers 4.1 Inleiding Een duiker is een constructie die watergangen door een grondlichaam heen met elkaar verbindt. Een duiker zorgt ervoor dat water van de ene kant van het grondlichaam naar de andere

Nadere informatie

10.1 10.0. Naar een nieuw 9.90. Schoonebeekerdiep 9.80 9.70. Denk mee, schets mee 9.60 9.50 9.40 9.30 9.20 9.10 9.00

10.1 10.0. Naar een nieuw 9.90. Schoonebeekerdiep 9.80 9.70. Denk mee, schets mee 9.60 9.50 9.40 9.30 9.20 9.10 9.00 Naar een nieuw Schoonebeekerdiep Denk mee, schets mee Waterschap Velt en Vecht wil graag een natuurlijker Schoonebeekerdiep dat meer water kan opvangen. Langs de beek blijft landbouw de belangrijkste bestemming.

Nadere informatie

Ontwerp projectplan Ecologische Verbindingszone Zwarte Sloot

Ontwerp projectplan Ecologische Verbindingszone Zwarte Sloot Vergadering dagelijks bestuur van 26 maart 2013 Behandelend ambtenaar: P.A.M. Janssen Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: A. Dielissen Zaaknr. : 12.ZK13047/13.B0075 Kenmerk : 12IT035941

Nadere informatie

Building with Nature: maatregelen In vogelvlucht

Building with Nature: maatregelen In vogelvlucht Building with Nature: Ecologische effecten van kleinschalige Building with Nature maatregelen In vogelvlucht Bart Brugmans 20 september 2016 Opgenomen in nieuwe Waterbeheerplan Effectievere inzet middelen

Nadere informatie

Een digitale flora- en faunacheck bij maaibeheer

Een digitale flora- en faunacheck bij maaibeheer Een digitale flora- en faunacheck bij maaibeheer Rutger Olthof (waterschap Vechtstromen) Waterschap Vechtstromen voert sinds dit jaar voordat het maaiseizoen begint een digitale flora- en faunacheck uit

Nadere informatie

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20 Normbedragen Landschapselementen 201 Normbedragen voor herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke kosten. Afwijkingen

Nadere informatie

Dolf Moerkens. Hoogheemraadschap van Rijnland

Dolf Moerkens. Hoogheemraadschap van Rijnland Onderhoudsbeheerplan hoofdwatergangen Implementatie van de gedragscode op basis van de Flora & Faunawet Flora & Faunawet 2002 1 april 2002 in werking getreden Regelt de bescherming van soorten In de wet

Nadere informatie

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 6 februari 2019, ingekomen op 6 februari 2019 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK19080.

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 6 februari 2019, ingekomen op 6 februari 2019 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK19080. Zaaknr. : 16.ZK19080 Kenmerk : 19UT001388 Barcode : *19UT001388* Watervergunning Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Agrarische nieuwsbrief

Agrarische nieuwsbrief Agrarische nieuwsbrief Nr. 03 mei 2019 Het maaiseizoen gaat begin juni weer van start In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor: pagina 8 Waarom en hoe beheren wij het waterpeil pagina 11 Wie zijn de

Nadere informatie

Reactienota Ontwerp projectplan Waterwet versterking Regionale kering buitenpolders Kampereiland. 28 augustus

Reactienota Ontwerp projectplan Waterwet versterking Regionale kering buitenpolders Kampereiland. 28 augustus Bijlage 2 bij agendapunt 4B: Projectplan Waterwet versterking regionale waterkering langs buitenpolders Kampereiland. Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 18 september

Nadere informatie

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 8 mei 2018, ingekomen op 14 mei 2018 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK17899.

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 8 mei 2018, ingekomen op 14 mei 2018 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK17899. Zaaknr. : 16.ZK17899 Kenmerk : 18UT005322 Barcode : *18UT005322* Watervergunning Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap

Nadere informatie

Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom

Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom Documentnummer: Zaaknummer: 12IT027757 12.ZK09281 DEEL 1: Aanleg van natuurvriendelijke oevers in de vijver van het Van Duinkerkenpark

Nadere informatie

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 18 oktober 2018, ingekomen op 24 oktober 2018, geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK18796.

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 18 oktober 2018, ingekomen op 24 oktober 2018, geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK18796. Zaaknr. : 16.ZK18796 Kenmerk : 18UT012300 Barcode : *18UT012300* Watervergunning Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap

Nadere informatie

Pakketten Waterbeheer

Pakketten Waterbeheer Pakketten Waterbeheer 2016-2021 Duurzaam slootbeheer, iets voor u? Als agrariër heeft u belang bij een goed onderhouden sloot. Nu is de waterkwaliteit de afgelopen jaren al flink verbeterd, maar het kan

Nadere informatie

Voorwaarden Werkzaamheden/ Normbedrag normbedrag gebasseerd op is per. terrein (tot broeihoop).

Voorwaarden Werkzaamheden/ Normbedrag normbedrag gebasseerd op is per. terrein (tot broeihoop). Normbedragen voor achterstallig onderhoud 2012 Landschapselementen Noord-Holland De normbedragen gelden voor arbeid inclusief het gebruik van machines. De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid

Nadere informatie

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010 Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond 1 januari 2010 Welkom Inleiding doel van de avond Terugkoppelen resultaten Voorstel maatregelen Bespreken resultaten en maatregelen Sluiting (rond 22.00 uur)

Nadere informatie

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 16 december 2015 een aanvraag ontvangen van Gemeente Assen, Postbus 30018 te ASSEN,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta Nr. 6667 20 juli 2017 Besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Nadere informatie

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Kenmerken... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Loopbrug... 4 1.7. Ontsluiting...

Nadere informatie

5 Graven van oppervlaktewater 5.1 Inleiding

5 Graven van oppervlaktewater 5.1 Inleiding 5 Graven van oppervlaktewater 5.1 Inleiding Onder graven van oppervlaktewater verstaat Rijnland alle activiteiten waardoor de hoeveelheid water toemt. Voorbeelden van het graven van water zijn: verbreden

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 27 september Zaaknummer 16570

Watervergunning. Datum 27 september Zaaknummer 16570 Watervergunning Voor het dempen, graven en verbreden van (een) watergang(en) en het aanleggen van plasbermen op de locatie bij Heeswijk 120 in Montfoort Datum 27 september 2017 Zaaknummer 16570 Poldermolen

Nadere informatie

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 7 augustus 2018, ingekomen op 7 augustus 2018 en geregistreerd onder zaaknummer WBD

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 7 augustus 2018, ingekomen op 7 augustus 2018 en geregistreerd onder zaaknummer WBD Nummer: 18UTP02601 Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen (geanonimiseerd) Wijzigingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 13 e wijziging, waterbergingen Ramelerwaterleiding, Raalte

Nota van Zienswijzen (geanonimiseerd) Wijzigingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 13 e wijziging, waterbergingen Ramelerwaterleiding, Raalte Nota van Zienswijzen (geanonimiseerd) Wijzigingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 13 e wijziging, waterbergingen Ramelerwaterleiding, Raalte Gemeente Raalte April 2015 INHOUD 1 INLEIDING... 4 1.1

Nadere informatie

Beheer- en onderhoudsplan Noordpolder deelplan 3 en 4

Beheer- en onderhoudsplan Noordpolder deelplan 3 en 4 Beheer- en onderhoudsplan Noordpolder deelplan 3 en 4 projectnr. 27279 revisie 01 11 oktober 2013 auteur(s) Arjan van Beek Randy Walraven Opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta Postbus 20 4801 DZ Breda

Nadere informatie

Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther. Waterschap Aa en Maas

Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther. Waterschap Aa en Maas Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 12 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 DEEL I: VERRUIMING PROFIELEN

Nadere informatie

Memo. 1 Inleiding. memonummer 3 datum 22 april 2016 aan Egbert Scholten Industrieschap Medel van Sjoerd van Eijk Antea Gruop

Memo. 1 Inleiding. memonummer 3 datum 22 april 2016 aan Egbert Scholten Industrieschap Medel van Sjoerd van Eijk Antea Gruop Memo memonummer 3 datum 22 april 2016 aan Egbert Scholten Industrieschap Medel van Sjoerd van Eijk Antea Gruop kopie Michel Braad Hester Lindeboom Antea Group Antea Group project Bedrijvenpark 'Medel afronding'

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Aanleg en onderhoud natuurvriendelijke oevers en open water. Oude Rijngebied. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Uitvoeringsregeling. Aanleg en onderhoud natuurvriendelijke oevers en open water. Oude Rijngebied. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Uitvoeringsregeling Aanleg en onderhoud natuurvriendelijke oevers en open water Oude Rijngebied Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Gewijzigde regeling, vastgesteld bij besluit van het college van

Nadere informatie

Olst-Wijhe. Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan. Olst/Wijhe, 28 maart Vastgesteld door de raad

Olst-Wijhe. Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan. Olst/Wijhe, 28 maart Vastgesteld door de raad Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Buitengebied Wijhe, Waterstraat 16, Olst-Wijhe Olst/Wijhe, 28 maart 2013 13.015601 Vastgesteld door de raad Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

COLOFON. bk ruimte&milieu, Adviseurs in omgevingsrecht. Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: F:

COLOFON. bk ruimte&milieu, Adviseurs in omgevingsrecht. Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: F: pagina 2 van 11 COLOFON, Adviseurs in omgevingsrecht Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: 088 321 25 20 F: 088 321 25 29 Postbus 5011, 2900 EA Capelle aan den IJssel T: 088 321 25 10 F: 088 321 25 19 Niets

Nadere informatie

Provinciaal blad RECTIFICATIE. Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

Provinciaal blad RECTIFICATIE. Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Provinciaal blad RECTIFICATIE 2003 6 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 12 november 2002, nummer 2002-29832, ter bekendmaking van hun besluit van gelijke datum en nummer, tot vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF PROJECTPLAN WATERWET Verbreding watergang Molenvliet - Ringvaart. Document nr

DEFINITIEF PROJECTPLAN WATERWET Verbreding watergang Molenvliet - Ringvaart. Document nr DEFINITIEF PROJECTPLAN WATERWET Verbreding watergang Molenvliet - Ringvaart Document nr. 2015.00840 DEFINITIEF PROJECTPLAN WATERWET Verbreding watergang Molenvliet - Ringvaart Zoals vastgesteld door het

Nadere informatie

RAW Behorend bij de Nota van inlichtingen, versie GL: Besteknr. B S17 (6337)

RAW Behorend bij de Nota van inlichtingen, versie GL: Besteknr. B S17 (6337) Bladnr. 1 van 5 Behoort bij: B6072002S17 (6337) onderhoudswerkzaamheden (maaien) I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard

Nadere informatie

Projectplan Waterwet acht vispassages

Projectplan Waterwet acht vispassages Projectplan Waterwet acht vispassages 25 februari 2015 Projectplan Waterwet acht vispassages Verantwoording Titel Projectplan Waterwet acht vispassages Opdrachtgever Waterschap Noorderzijlvest Projectleider

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen Aan Gemeente Diemen T.a.v. de heer R. den Ouden Van M. Tobé Betreft Waterhuishouding Sportpark Diemen Projectnummer M15B0269 Behandeld door Max Tobé E max.tobe@mwhglobal.com T 015 751613 1 Inleiding De

Nadere informatie