Pakketten Waterbeheer

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pakketten Waterbeheer"

Transcriptie

1 Pakketten Waterbeheer Duurzaam slootbeheer, iets voor u? Als agrariër heeft u belang bij een goed onderhouden sloot. Nu is de waterkwaliteit de afgelopen jaren al flink verbeterd, maar het kan nog beter. Hoe? Met relatief eenvoudige maatregelen waar een vergoeding tegenover staat, wordt het vanaf 2016 mogelijk pakketten waterbeheer af te sluiten in het stelsel van agrarisch natuurbeheer. Hieronder leest u daarover meer. Pakket 1 Ecologisch slootschonen (De Levendige Boerensloot) Natuurlijke, mooie en levende sloten dragen bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Activiteiten die daaraan bijdragen versterken de kwaliteit van het bedrijf. Toelichting Met ecologisch slootschonen worden de planten zo veel mogelijk afgemaaid en minimaal 1 á 2 meter uit de slootkant op het land gezet. Hierdoor verschralen de oeverzones en stromen de voedingstoffen niet terug in het water. Dit spaart de slootkanten en de wortels van oeverplanten, die het jaar na de schoning weer kunnen uitgroeien. Hierdoor worden de kanten steviger en kalven minder af. Het tijdstip van baggeren en schonen wordt afgestemd op de minst kwetsbare periode voor bijvoorbeeld vissen en amfibieën. Voorwaarden Ecologisch slootschonen 40-60% van de beheereenheid (talud, slootkant) wordt tussen 1 september en 1 oktober geschoond; Jaarlijks om en om schonen mag ook. De planten worden zoveel mogelijk afgemaaid, plantenwortels worden zo weinig mogelijk beschadigd en er komt geen bagger uit de sloot mee op de kant; Maaisel en slootvuil worden verwijderd, niet in de slootkant deponeren maar op het perceel of op het naastgelegen perceel verwerken bijvoorbeeld door verspreiden of versnipperen; Vertrapping van slootkanten door vee wordt zoveel mogelijk voorkomen; Alleen de slootkant die geschoond wordt komt voor een beheerbijdrage in aanmerking. ecologisch slootschonen 100 per strekkende kilometer. Ecologisch slootschonen kan eventueel aangevuld worden met het baggeren van de sloot met de baggerspuit maar koppeling met ecologisch schonen is geen verplichting. Het tijdstip van baggeren en schonen is in de voorwaarden afgestemd op de minst kwetsbare periode voor bijvoorbeeld vissen en amfibieën. Voorwaarden Baggerspuiten De sloot moet op diepte zijn (volgens Keur). Er wordt gebaggerd min. 60 cm beneden de waterlijn. Er wordt gebaggerd in mozaïekvorm, dus niet alles tegelijk, doch minimaal 50% per jaar. 1

2 De bagger wordt gespoten op het aangrenzende perceel. Het baggerspuiten vindt plaats tussen 1 juli en 1 oktober. In polders met minder dan 6% open water, mag per dag niet meer dan 50% van de sloten worden gebaggerd, i.v.m. drooglopen van sloten. vindt plaats op basis van max. één werkgang per sloot per jaar. Brede sloten (breder dan 10 m) mogen in twee werkgangen worden gebaggerd. Melding achteraf binnen twee weken. baggerspuiten: 70 per strekkende kilometer. Pakket 2 Krabbenscheer Krabbenscheer gedijt goed in schone, niet te voedselrijke wateren. Larven van de zeldzame libelsoort Groene Glazenmaker begeven zich bij voorkeur tussen de krabbenscheerrozetten. Om de krabbenscheer te handhaven is er een speciaal pakket Slootschonen voor krabbenscheervegetaties.. Voorwaarden Krabbescheer Schonen van de sloot een keer per drie jaar tussen 1 juli en 31 augustus, waarbij 40-60% van de begroeiing met krabbenscheer blijft staan. Slootvuil wordt ruim op de kant gezet of verwijderd. Dit pakket is alleen opengesteld in het Noorderpark. ecologisch slootschonen voor krabbenscheer 60 per strekkende kilometer. Pakket 3 Bufferstroken mee in de mestplaatsingsruimte. Sloten, maar ook slootkanten zijn waardevol als leefgebied voor vissen, amfibieën, reptielen en water- en oeverplanten. Gezonde slootkanten leveren een gevarieerde biodiversiteit en dragen bij aan een goede waterkwaliteit. Voor de waterkwaliteit is het van belang dat er zo weinig mogelijk emissie van meststoffen naar het oppervlaktewater plaats vindt. Een bredere onbemeste strook heeft dan ook een positief effect op de waterkwaliteit. Bemestingsvrije randen langs waterlopen onder NAP tellen wel gewoon Beweiding is toegestaan. Wel wordt aanbevolen om vertrapping van slootranden zoveel mogelijk te voorkomen. 2

3 Voorwaarden Bufferstrook op grasland Strook is gelegen langs een sloot en is 2 meter breed vanaf de perceelsrand, zoals vastgelegd in de GDI; Op de strook vindt geen bemesting plaats en er wordt geen bagger opgebracht; Uitsluitend pleksgewijze chemische onkruidbestrijding toegestaan voor specifieke probleemonkruiden (max 10% van de beheeroppervlakte); Tijdens het groeiseizoen komen vier indicatorsoorten voor, uit een nader te noemen lijst; Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. Optie 1 is eerste snede laten staan (aanbevolen in weidevogelrijke gebieden); optie 2 is eerste snede maaien toegestaan. Verplichte deelname aan minimaal één discussieavond rond het thema Duurzaam Bodembeheer: (verbetering van de kringloop en waterkwaliteit). bufferstrook waterkwaliteit: Optie / ha indien eerste snede niet maaien; Optie /ha indien eerste snede wel maaien; Voorwaarden Bufferstrook op akker Strook is gelegen langs een sloot en is 3 meter breed vanaf de perceelsrand, zoals vastgelegd in de GDI; Van 1 mei tot 1 september staat er in de rand: gras, graan (geen mais), ingezaaide kruiden of een eiwitgewas. Geen bemesting, geen bagger toegestaan; Rand wordt niet beweid; Indien jaar twee gras wordt ingezaaid op het perceel, dan wordt verplicht daar een bufferstrook op af te sluiten. Verplichte deelname aan minimaal één discussieavond rond het thema Duurzaam Bodembeheer: (verbetering van de kringloop en waterkwaliteit). Chemische onkruidbestrijding is alleen mogelijk conform het Protocol Chemische Bestrijding bij Agrarisch Natuurbeheer, gepubliceerd op de website van SCAN. bufferstrook op maisland per hectare 3

4 Pakket 4 Natuurvriendelijke oever Natuurvriendelijke oevers zijn een aangelegde plas- of drasberm of een flauw talud langs een bestaande waterloop. Kenmerkend is de natuurlijke overgang van nat naar droog. Deze oevers zijn van groot belang voor de biodiversiteit. Sommige dieren die in het oppervlaktewater voorkomen, hebben plaatsen nodig op de oever waarin zij bijvoorbeeld kunnen schuilen. Ook kunnen kikkers en padden in ondiep water hun eitjes afzetten. Voorwaarden Natuurvriendelijke oever Geen bemesting en geen beweiding toegestaan en geen bagger afzetten op de oever. Het gewas wordt minimaal eenmaal per twee jaar en maximaal eenmaal per jaar gemaaid en afgevoerd tussen 15 juli en 1 maart; Uitsluitend pleksgewijze chemische onkruidbestrijding toegestaan voor specifieke probleemonkruiden (max 10% van de beheeroppervlakte); De vergoeding is voor het maaien van de oever. Gebruik machines die de vegetatie afsnijden waardoor de wortelstokken behouden blijven. Natuurvriendelijke oever = 50 per strekkende kilometer. Algemene opmerkingen Maatregelen kunnen worden gecombineerd, zolang dit niet op dezelfde ruimtelijke eenheid wordt toegepast. Ruimtelijke eenheden zijn: sloot, oever, rand en perceel. Bufferzone (2m van het perceel)en slootschonen (de slootkant) zijn dus naast elkaar toepasbaar: waarbij het maaisel/slootvuil liefst buiten en anders zo kort mogelijk in de bufferstrook ligt. Een bufferzone en een botanisch pakket (beide toepasbaar op hetzelfde perceel) zijn niet stapelbaar. 4

5 Overige Diensten Geef aan bij uw collectief of u interesse heeft voor onderstaande diensten. Mogelijk worden daar later dan pakketten voor ontwikkeld. Aanleg Natuurvriendelijke oever Dit is geen beheerpakket, maar een inrichtingsmaatregel. Voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers hebben de waterschappen andere financiële middelen beschikbaar. Voor meer informatie neem dan contact op met de coördinator van het Collectief agrarisch natuurbeheer Utrecht Oost. Na de aanleg van een natuurvriendelijke oever kan het onderhoud worden uitgevoerd met Pakket 4 beheer natuurvriendelijke oever. (onder voorbehoud) Op basis van offerte. Erfscan Een toekomstgerichte ondernemer heeft ook een heldere visie nodig over waterkwaliteit en erfafspoeling. Een erfscan kan helpen om deze visie te vormen en om te zetten in een concreet plan voor het bedrijf. De uitvoering kan dan in de loop der jaren. Zeker als u gaat bouwen of renoveren, is het een gemiste kans als de nieuwste inzichten en eisen niet in de plannen verwerkt worden. was eerder mogelijk via het project erfscan van de provincie. Straks kan een bijdrage voor een erfscan via het collectief. Kijk ook eens op Onderhoud oevers, overhoeken of watergangen Onderhoud van overhoeken en oevers HDSR. Dit zijn elementen die HDSR nu onderhoud maar wellicht zijn er grondeigenaren die dit willen uitvoeren. Onderhoud van watergangen HDSR, dit zijn watergangen waar HDSR voor het onderhoud verantwoordelijk is, maar wellicht zijn er watergangen waarvan grondeigenaren het onderhoud willen uitvoeren. Interesse? Neem dan contact op met één van de veldcoördinatoren: - Hans Veurink, tel: (06) , mail: - Hein Pasman, tel: (06) mail: Opgesteld: 28 mei

Overzicht beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Water, beheerjaar 2019 (2)

Overzicht beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Water, beheerjaar 2019 (2) COLLECTIEF SÚ DWESTKÚST Overzicht beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Water, beheerjaar 2019 (2) Gedragscode waterschappen (thans geldende versie) Maaien van kruidachtige vegetaties op

Nadere informatie

Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Natte dooradering

Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Natte dooradering Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Natte dooradering 9 Poel en klein historisch water Poelen zijn natuurlijke of gegraven laagtes, gemaakt om over water voor vee te kunnen beschikken.

Nadere informatie

Beheerpakketten Leefgebied Natte Dooradering

Beheerpakketten Leefgebied Natte Dooradering Pakket NFW Poel en klein historisch water Poelen zijn natuurlijke of gegraven laagtes, gemaakt om over water voor vee te kunnen beschikken. Andere al dan niet gegraven kleine wateren met een historische

Nadere informatie

Watergangen en randen voor waterkwaliteit en insecten (combipakket)

Watergangen en randen voor waterkwaliteit en insecten (combipakket) Watergangen en randen voor waterkwaliteit en insecten (combipakket) Waarom dit pakket? Voor met name vernatting en het verbeteren van de waterkwaliteit. Tevens is het goed voor de biodiversiteit algemeen:

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Versie 1.5d. 1 december 2015

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Versie 1.5d. 1 december 2015 Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1.5d 1 december 2015 Overzicht beheerpakketten ANLb 2016 Pakketnaam Pakketvariant 1 Grasland met rustperiode a rust van 1 april

Nadere informatie

Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Water

Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Water Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water 2019 13 Botanisch waardevol grasland Categorie Water Tot in de vijftiger jaren waren veel graslanden rijk aan (bloeiende) kruiden en grassen.

Nadere informatie

1. Grasland met rustperiode

1. Grasland met rustperiode 1. Grasland met rustperiode Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten) In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats Pakket

Nadere informatie

ANLb2016 voor categorie water. Marieke de Groot en Margot Kroot

ANLb2016 voor categorie water. Marieke de Groot en Margot Kroot ANLb2016 voor categorie water Marieke de Groot en Margot Kroot Leefgebiedenbenadering Creëren en in stand houden leefgebied voor soort of soortengroep met vergelijkbaar beheer. Leefgebieden ANLb2016 Open

Nadere informatie

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. De streek aan zet. Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer 2016 2021

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. De streek aan zet. Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer 2016 2021 Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen De streek aan zet Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer 2016 2021 Werkgebied collectief De gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen heeft als werkgebied

Nadere informatie

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer:

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer: Bijlagen bij verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014: 1. Inrichtingseisen natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen; 2. Richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud.

Nadere informatie

Bijlage 1 De beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het overeengekomen beheer.

Bijlage 1 De beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het overeengekomen beheer. Bijlage 1 De beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het overeengekomen beheer. Bijgevoegd zijn de beheerpakketten, inclusief alle beheereisen en aanvullende beheervoorschriften,

Nadere informatie

1 Duurzaam Waterbeheer: de pakketten en de belangrijkste beheervoorwaarden

1 Duurzaam Waterbeheer: de pakketten en de belangrijkste beheervoorwaarden Inhoudsopgave Pagina 1 Duurzaam waterbeheer: de pakketten en belangrijkste beheervoorwaarden 1 ❷ Informatieavond Duurzaam Waterbeheer: 15 juni 20.00 te Wilnis 2 3Raster plaatsen nabij Zwarte Stern-locatie

Nadere informatie

Weidevogelbeheer 2016

Weidevogelbeheer 2016 Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1.5, 1 Oktober 2015 (Wijzigingen voorbehouden) 1 Grasland met rustperiode - De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot. - Cumulatie

Nadere informatie

Beheerpakketten akkerfaunabeheer Collectief Midden Groningen 2017

Beheerpakketten akkerfaunabeheer Collectief Midden Groningen 2017 Beheerpakketten akkerfaunabeheer Collectief Midden Groningen 2017 11 Rietzoom en klein rietperceel Met een rietzoom kunnen verbindingen worden gelegd tussen (beheerde) elementen of percelen. Tevens kan

Nadere informatie

Bijlage 1 De beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het overeengekomen beheer.

Bijlage 1 De beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het overeengekomen beheer. Bijlage 1 De beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het overeengekomen beheer. Bijgevoegd zijn de beheerpakketten, inclusief alle beheereisen en aanvullende beheervoorschriften,

Nadere informatie

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. De streek aan zet. Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. De streek aan zet. Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen De streek aan zet agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer 2016 2021 Werkgebied collectief De gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen heeft als werkgebied de

Nadere informatie

Concept Schouwkalender

Concept Schouwkalender Concept Schouwkalender Gebaseerd op overzicht beheerpakketten ANLB versie 1.3, 15 februari 2015 Toelichting: Op basis van deze (voorbeeld) schouwkalender kan het moment van de veldcontroles worden bepaald.

Nadere informatie

Subsidie voor het Texelse weidevogelgebied.

Subsidie voor het Texelse weidevogelgebied. Subsidie voor het Texelse weidevogelgebied. Algemene informatie Vanuit de SNL regeling is weidevogelbeheer op gemengde agrarische gebied mogelijk mits het voldoet aan de leefgebieden criteria voor weidevogels

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE. Hoogheemraadschap van Rijnland binnen de provincie Zuid-Holland.

NIEUWSBRIEF VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE. Hoogheemraadschap van Rijnland binnen de provincie Zuid-Holland. NIEUWSBRIEF november 2018 NR. 18 VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE U ontvangt deze nieuwsbrief de bestemd is voor leden die zowel woonachtig zijn in de Provincie Zuid-

Nadere informatie

Beheerpakketten ANLb

Beheerpakketten ANLb Beheerpakketten ANLb Binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is er een brede landelijke standaard op basis waarvan het agrarisch natuurbeheer, dat gericht is op instandhouding van internationale

Nadere informatie

Weidevogelbeheer 2016

Weidevogelbeheer 2016 Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 16 februari 2015 (Wijzigingen voorbehouden) 1 Grasland met rustperiode - De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot. - Cumulatie met alle

Nadere informatie

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. De streek aan zet. Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. De streek aan zet. Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen De streek aan zet Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer 2016 2021 Versie 15 februari 2017 Werkgebied collectief De gebiedscoöperatie Rijn, Vecht

Nadere informatie

Veldleeuwerik vergroeningspakket 2019 Toegestane maatregelen voor de invulling van Ecologisch aandachtsgebied. Vanggewassen Opties Weegfactor

Veldleeuwerik vergroeningspakket 2019 Toegestane maatregelen voor de invulling van Ecologisch aandachtsgebied. Vanggewassen Opties Weegfactor Veldleeuwerik vergroeningspakket 2019 Toegestane maatregelen voor de invulling van Ecologisch aandachtsgebied. Vanggewassen Opties Weegfactor Voorwaarden Stikstofbindende gewassen 1.0 a. Eén van de toegestane

Nadere informatie

Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Open grasland

Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Open grasland Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Open grasland 2019 1 Grasland met rustperiode Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten) [1]

Nadere informatie

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. De streek aan zet. Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. De streek aan zet. Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen De streek aan zet Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer 2016 2021 Versie februari 2018 Werkgebied collectief De gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en

Nadere informatie

Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Open Grasland, beheerjaar 2018 (2)

Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Open Grasland, beheerjaar 2018 (2) COLLECTIEF SÚ DWESTKÚST Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Open Grasland, beheerjaar 2018 (2) Cumulatie en Terrein Cumulatie is het stapelen van pakketten. In de meeste gevallen is dit

Nadere informatie

Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Open Grasland, beheerjaar 2019

Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Open Grasland, beheerjaar 2019 COLLECTIEF SÚ DWESTKÚST Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Open Grasland, beheerjaar 2019 Cumulatie en Terrein Cumulatie is het stapelen van pakketten. In de meeste gevallen is dit niet

Nadere informatie

Overtredingen en daarbij horende mogelijkheden voor herstel of sancties

Overtredingen en daarbij horende mogelijkheden voor herstel of sancties Overtredingen en daarbij horende mogelijkheden voor herstel of sancties 1. Inleiding De collectieven hebben besloten zoveel mogelijk een lijn te hanteren voor het herstel en sanctieprotocol te hanteren

Nadere informatie

PILOT GROENBLAUWE DIENSTEN

PILOT GROENBLAUWE DIENSTEN PILOT GROENBLAUWE DIENSTEN Utrecht West 2008-2014 Wat zijn Groenblauwe diensten? 3 Waarom deze pilot? 3 Wie zijn erbij betrokken? 3 Welke Groenblauwe dienst(en) kunt u aanbieden? 3 1 Dienst Wandelpaden

Nadere informatie

Onderdeel B. Bijlage 3: Agrarisch natuurbeheer. Onderdeel A: Agrarisch natuurtype en bijbehorend agrarische beheertypen:

Onderdeel B. Bijlage 3: Agrarisch natuurbeheer. Onderdeel A: Agrarisch natuurtype en bijbehorend agrarische beheertypen: Bijlage 3: Agrarisch natuurbeheer Onderdeel A: Agrarisch natuurtype en bijbehorend agrarische beheertypen: Agrarisch natuurtype Agrarisch beheertype A01 Agrarische Faunagebieden A01.03 Ganzenfourageergebied

Nadere informatie

Opties en voorwaarden Akkerbouw-strokenpakket 2019

Opties en voorwaarden Akkerbouw-strokenpakket 2019 Opties en voorwaarden Akkerbouw-strokenpakket 2019 Laatst gewijzigd 28 februari 2019 Om aan de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied te voldoen kunt u in 2019 kiezen voor 1 of meer van de volgende

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSCOLLECTIEF MIDDEN-GRONINGEN BEHEERPAKKETTEN AKKERVOGELBEHEER. Versie 24 maart 2015

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSCOLLECTIEF MIDDEN-GRONINGEN BEHEERPAKKETTEN AKKERVOGELBEHEER. Versie 24 maart 2015 AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSCOLLECTIEF MIDDEN-GRONINGEN BEHEERPAKKETTEN AKKERVOGELBEHEER Aangepast landelijk pakket 2 Kuikenvelden Veldleeuwerik Naam beheerpakket Kuikenvelden Veldleeuwerik op grasland

Nadere informatie

Collectief Waddenvogels. Pakket Terschellinger elzen- en geriefhoutsingel

Collectief Waddenvogels. Pakket Terschellinger elzen- en geriefhoutsingel Beschrijving van het ANLb 2016 landschapspakket voor het beheer van elzen- en geriefhoutsingels op Terschelling, toe te passen in het leefgebied Droge Dooradering, door leden van het collectief Waddenvogels.

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten

Overzicht Beheerpakketten Overzicht Beheerpakketten Schoner Water Flevoland Beheerjaar 2018 FAC-versie 2.3 5 april 2018 Uitgave van: Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief Gebaseerd op: Beheerpakketten ANLb Versie Beheerjaar

Nadere informatie

Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Open akkerland

Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Open akkerland Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Open akkerland 15 Wintervoedselakker Beschrijving Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende vogels. Niet geoogste zaden

Nadere informatie

Beschrijvingen en beheervoorschriften van de beheerpakketten die in Westergo toegepast worden

Beschrijvingen en beheervoorschriften van de beheerpakketten die in Westergo toegepast worden Koöperatyf Kollektyf foar Agrarysk Natuer en Lânskipsbehear en en beheervoorschriften van de beheerpakketten die in Westergo toegepast worden Grasland met rustperiode Het in acht nemen van een rustperiode

Nadere informatie

Beheerpakketten Leefgebied Open Grasland

Beheerpakketten Leefgebied Open Grasland Pakket 1 Grasland met rustperiode Het in acht nemen van een rustperiode op grasland is vooral voor weidevogels van belang. Ze biedt rust aan broedende vogels door de kans op verstoring van de legsels te

Nadere informatie

BEHEERPAKKETTEN OPEN AKKER Onderdeel akker COLLECTIEF MIDDEN OVERIJSSEL 2019

BEHEERPAKKETTEN OPEN AKKER Onderdeel akker COLLECTIEF MIDDEN OVERIJSSEL 2019 BEHEERPAKKETTEN OPEN AKKER Onderdeel akker COLLECTIEF MIDDEN OVERIJSSEL 2019 Overzicht beheerpakketten Binnen het leefgebied Open AKKER zijn er in het werkgebied van Collectief Midden Overijssel enkele

Nadere informatie

Veenweiden en KRW Nutriënten. Verbinden van doelen en instrumenten. Wim Dijkman

Veenweiden en KRW Nutriënten. Verbinden van doelen en instrumenten. Wim Dijkman Veenweiden en KRW Nutriënten Verbinden van doelen en instrumenten Wim Dijkman Doelen KRW: waterkwaliteit Landbouw Natuur Waterkwantiteit Bodem Landschap Stad-land en recreatie Jook Bol, DLG Noord Holland

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. Versie 1.5d. 1 december 2015

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. Versie 1.5d. 1 december 2015 Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1.5d 1 december 2015 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Werken met (combinaties van) beheerpakketten ANLB 2016 5 Opbouw van de beheerpakketten

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten. Open Akker. Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer

Overzicht Beheerpakketten. Open Akker. Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Overzicht Beheerpakketten Open Akker Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Beheerjaar 2018 FAC-versie 2.3 5 april 2018 Uitgave van: Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief Gebaseerd op: Beheerpakketten

Nadere informatie

Waterschap Vechtstromen benut voor blauwe diensten de mogelijkheid van cofinanciering vanuit POP3, te weten:

Waterschap Vechtstromen benut voor blauwe diensten de mogelijkheid van cofinanciering vanuit POP3, te weten: Blauwe diensten NOT 1. Bronbeekpakket Inleiding blauwe diensten Het waterschap streeft naar doelmatig waterbeheer en toekomstbestendige, robuuste en duurzaam ingerichte watersystemen. Dat betekent onder

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten

Overzicht Beheerpakketten Overzicht Beheerpakketten Schoner Water Flevoland Beheerjaar 2019 FAC-versie 3.1 22 januari 2019 Uitgave van: Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief Gebaseerd op: Beheerpakketten ANLb Versie Beheerjaar

Nadere informatie

Beheerpakketten Limburg

Beheerpakketten Limburg Pakket Grasland met rustperiode Pakketten De rustperiode betreft de periode: a) 1 april tot 1 juni b) 1 april tot 8 juni c) 1 april tot 15 juni d) 1 april tot 22 juni e) 1 april tot 1 juli f) 1 april tot

Nadere informatie

Overzicht beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Open Grasland, Natte Dooradering, Water, beheerjaar 2019 (2)

Overzicht beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Open Grasland, Natte Dooradering, Water, beheerjaar 2019 (2) COLLECTIEF SÚ DWESTKÚST Overzicht beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Open Grasland, Natte Dooradering, Water, beheerjaar 2019 (2) Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Werken met (combinaties

Nadere informatie

COPYRIGHT. l Habitat verbeterende maatregelen voor aquatische. 02 juli Regiohoofd Veenweiden, Zuid-Hollands Landschap

COPYRIGHT. l Habitat verbeterende maatregelen voor aquatische. 02 juli Regiohoofd Veenweiden, Zuid-Hollands Landschap Veldwerkplaats: l Habitat verbeterende maatregelen voor aquatische fauna in poldergebieden 02 juli 2009 Rudi Terlouw, Regiohoofd Veenweiden, Zuid-Hollands Landschap KRIMPENERWAARD Veenweidepolder van

Nadere informatie

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de beheerpakketten binnen het leefgebied worden hieronder beschreven.

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de beheerpakketten binnen het leefgebied worden hieronder beschreven. Opengestelde beheerpakketten Collectief Rivierenland per leefgebied (gebaseerd op adviestarieven landelijke beheerpakketten ANLB2016 dd. 09-03-2015) let op: tarieven gewijzigd tov. medio februari 2015

Nadere informatie

Particulier Natuurbeheer bloemrijk grasland in Groot Mijdrecht Noord-Oost

Particulier Natuurbeheer bloemrijk grasland in Groot Mijdrecht Noord-Oost Particulier Natuurbeheer bloemrijk grasland in Groot Mijdrecht Noord-Oost De laatste jaren heeft de provincie in Groot Mijdrecht Noord-Oost gronden aangekocht voor de ontwikkeling van natuur. Natuurmonumenten

Nadere informatie

Bijlage 3 koppeltabel behorende bij Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016

Bijlage 3 koppeltabel behorende bij Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum tot datum y. Het grasland wordt vanaf 1 maart en vóór de rustperiode niet gemaaid. Het grasland is geïnundeerd (volledig drassig). De inundatieperiode

Nadere informatie

BEHEERPAKKETTEN OPEN AKKER Onderdeel akker COLLECTIEF MIDDEN OVERIJSSEL

BEHEERPAKKETTEN OPEN AKKER Onderdeel akker COLLECTIEF MIDDEN OVERIJSSEL BEHEERPAKKETTEN OPEN AKKER Onderdeel akker COLLECTIEF MIDDEN OVERIJSSEL 2018-2019 Overzicht beheerpakketten Binnen het leefgebied Open AKKER zijn er in het werkgebied van Collectief Midden Overijssel enkele

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer SCAN versie 1.5d 1 december 2015

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer SCAN versie 1.5d 1 december 2015 Bijlage 2. Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 SCAN versie 1.5d 1 december 2015 FAC versie 1.0 14 december 2016 ANLb Leefgebied Open Grasland versie 1.5d 1 december 2015

Nadere informatie

Ontwikkeling en beheer van natuurgraslanden in Utrecht: Kruiden- en faunarijk grasland

Ontwikkeling en beheer van natuurgraslanden in Utrecht: Kruiden- en faunarijk grasland Provincie Utrecht, afdeling FLO, team NEL, 5 februari 2015 is het basis-natuurgrasland. Het kan overal voorkomen op alle grondsoorten en bij alle grondwaterstanden, maar ziet er dan wel steeds anders uit.

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Versie 2019 Deelnemers ANLb

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Versie 2019 Deelnemers ANLb Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Versie 2019 Deelnemers ANLb INHOUDSOPGAVE Pagina Pakket A1 Grasland met rustperiode 3 A2 Kuikenvelden 4 A3 Plas-dras 5 A4 Legselbeheer 6

Nadere informatie

Agrarisch waterbeheer

Agrarisch waterbeheer Samenwerkingsproject Agrarisch waterbeheer 29 april 2015 www.waterlandendijken.nl 1 Wie zijn wij? > Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer > Werkgebied: Laag Holland en Noord Kennemerland

Nadere informatie

De Vogelvriendelijke weken van Ekoplaza en Vogelbescherming

De Vogelvriendelijke weken van Ekoplaza en Vogelbescherming De Vogelvriendelijke weken van Ekoplaza en Vogelbescherming Concept criteria voor akkerbouw om de mate van Vogelvriendelijk boeren te bepalen De grondstoffenleverancier van het product is een agrarisch

Nadere informatie

Wetland. Groot Wilnis-Vinkeveen

Wetland. Groot Wilnis-Vinkeveen Groot Wilnis-Vinkeveen Moeras met Lisdodde in de Krimpenerwaard Wetland Wetland is een mozaïek van open water, drijvende waterplanten, planten die met hun voeten in het water staan, riet dat in het water

Nadere informatie

Bijlage D. Clusterbeschrijvingen

Bijlage D. Clusterbeschrijvingen Bijlage D. Clusterbeschrijvingen 1 Thema I: op landbouwgronden en Door aangepast management op landbouwbedrijven kan de biodiversiteit van landbouwgronden worden vergroot. Het gaat daarbij om de volgende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17273 6 april 2016 Kennisgeving van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 maart 2016 nr. ELVV/16043244 ingevolge

Nadere informatie

Versie bij voorkeur breder

Versie bij voorkeur breder Pakketvoorwaarden A19c2 Versie 2019 Patrijzenrand Beschrijving Deze rand biedt dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor de patrijs en andere akkervogels. De rand bestaat uit 3 stroken. Eén strook

Nadere informatie

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Heeft u een perceel of grenst uw woning of bedrijf aan een watergang en wilt u uw oever veranderen in een natuurvriendelijke oever? Dan

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2 Bijlage 2. Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 SCAN versie 1.5d 1 december 2015 FAC versie 1.2 14 december 2015 ANLb Opbouw van de beheerpakketten De pakketten zijn opgebouwd

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten. Grasland en Open Akker. Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer

Overzicht Beheerpakketten. Grasland en Open Akker. Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Overzicht Beheerpakketten Grasland en Open Akker Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Beheerjaar 2018 FAC-versie 2.3 5 april 2018 Uitgave van: Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief Gebaseerd op: Beheerpakketten

Nadere informatie

Aanleiding nieuw stelsel

Aanleiding nieuw stelsel Aanleiding nieuw stelsel Nieuw EU landbouwbeleid per 1 januari 2016 Pijler 1: directe betalingen en vergroening Pijler 2: agrarisch natuur- & landschapsbeheer Natuurresultaat moet beter Uitvoeringskosten

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer. Versie 2017-1 CONCEPT

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer. Versie 2017-1 CONCEPT Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Versie 2017-1 CONCEPT Overzicht beheerpakketten Rivierenland Pakketcode Pakketnaam Pakketvariant A01 Grasland met rustperiode a rust van 1

Nadere informatie

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Heeft u een perceel of grenst uw woning of bedrijf aan een watergang en wilt u uw oever veranderen in een natuurvriendelijke oever? Dan

Nadere informatie

Het Agrarisch Natuurbeheer in vogelvlucht

Het Agrarisch Natuurbeheer in vogelvlucht Het Agrarisch Natuurbeheer in vogelvlucht Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Karin Cox 1 Aanleiding NATUURPACT 2013 -> Natuur- en biodiversiteitsbeleid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt bekend:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt bekend: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 70768 12 december 2017 Kennisgeving van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 december 2017, nr.

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. Versie 1.1. 16 december 2014

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. Versie 1.1. 16 december 2014 Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1.1 16 december 2014 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Wijzigingen ten opzichte van bestaande beheerpakketten... 5 Overzicht beheerpakketten...

Nadere informatie

Versie Een gehele akker max 5 ha. Meetellen mestplaatsingsruimte. 4 blokken met een verschillend mengsel. Patrijs, gele kwikstaart, bijen

Versie Een gehele akker max 5 ha. Meetellen mestplaatsingsruimte. 4 blokken met een verschillend mengsel. Patrijs, gele kwikstaart, bijen Pakketvoorwaarden A16a1 Versie 2018 Vogelakker (voor Patrijzen) Beschrijving Deze vogelakker biedt dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor de patrijs en andere akkervogels. De vogelakker bestaat

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer SCAN versie 1.5d 1 december FAC versie december 2016 ANLb

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer SCAN versie 1.5d 1 december FAC versie december 2016 ANLb Bijlage 2. Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 SCAN versie 1.5d 1 december 2015 FAC versie 1.3 14 december 2016 ANLb Opbouw van de beheerpakketten De pakketten zijn opgebouwd

Nadere informatie

Brabants Landschap Postbus ZH Haaren Tel: Fax: KWALITEITSIMPULS LANDSCHAP-

Brabants Landschap Postbus ZH Haaren Tel: Fax: KWALITEITSIMPULS LANDSCHAP- Brabants Landschap Postbus 80 5076 ZH Haaren Tel: 0411-622775 Fax: 0411-623691 E-mail: info@brabants.nl Datum opmaak: 25 3-2014 -KWALITEITSIMPULS LANDSCHAP- Naam Contactpersoon : J.C. Albers : J.C. Albers

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Versie 1.5d. 1 december 2015

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Versie 1.5d. 1 december 2015 Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1.5d 1 december 2015 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Werken met (combinaties van) beheerpakketten ANLB 2016 5 Opbouw van de beheerpakketten

Nadere informatie

Versie Een gehele akker max 5 ha. Meetellen mestplaatsingsruimte. 4 blokken met een verschillend mengsel. Patrijs, gele kwikstaart, bijen

Versie Een gehele akker max 5 ha. Meetellen mestplaatsingsruimte. 4 blokken met een verschillend mengsel. Patrijs, gele kwikstaart, bijen Pakketvoorwaarden A16a1 Versie 2019 Vogelakker (voor Patrijzen) Beschrijving Deze vogelakker biedt dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor de patrijs en andere akkervogels. De vogelakker bestaat

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Versie 2017 Deelnemers ANLB

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Versie 2017 Deelnemers ANLB Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Versie 2017 Deelnemers ANLB INHOUDSOPGAVE Pagina Pakket A1 Grasland met rustperiode 3 A2 Kuikenvelden 4 A3 Plas-dras 5 A4 Legselbeheer 6

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. Versie 1.4 1-5- 2015

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. Versie 1.4 1-5- 2015 Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1.4 1-5- 2015 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Toelichting werken met (combinaties van) beheerhpakketten ANLB 2016 5 Opbouw van de beheerpakketten

Nadere informatie

Opties en voorwaarden Veldleeuwerikpakket 2017

Opties en voorwaarden Veldleeuwerikpakket 2017 Opties en voorwaarden Veldleeuwerikpakket 2017 Om aan de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied te voldoen kunt u in 2017 kiezen voor 1 of meer van de volgende elementen van het Veldleeuwerikpakket.

Nadere informatie

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. De streek aan zet. Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. De streek aan zet. Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen De streek aan zet Pakketten agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer 2017 2021 Aanvullingen, wijzigingen pakketten landschapselementen en Natuurvriendelijke

Nadere informatie

Bermenplan Assen. Definitief

Bermenplan Assen. Definitief Definitief Opdrachtgever: Opdrachtgever: Gemeente Assen Gemeente Mevrouw Assen ing. M. van Lommel Mevrouw M. Postbus van Lommel 30018 Noordersingel 940033 RA Assen 9401 JW T Assen 0592-366911 F 0592-366595

Nadere informatie

Eindrapportage Slootkwaliteitsplan in de Braakpolder bij Kolhorn

Eindrapportage Slootkwaliteitsplan in de Braakpolder bij Kolhorn Eindrapportage Slootkwaliteitsplan in de Braakpolder bij Kolhorn Juni 2013 Foto s: Frode Numan, Paulien de Gaaij, Pieke Molenaar, Oda Bögels 1 INHOUD Pilot Slootkwaliteitsplan in de Braakpolder... - 3

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Versie 1.5b. 1 oktober 2015

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Versie 1.5b. 1 oktober 2015 Bijlage 2 Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1.5b 1 oktober 2015 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Werken met (combinaties van) beheerpakketten ANLB 2016 5 Opbouw van de

Nadere informatie

Ontwikkeling en beheer van natuurgraslanden in Utrecht: Nat schraalland

Ontwikkeling en beheer van natuurgraslanden in Utrecht: Nat schraalland Provincie Utrecht, afdeling FLO, team NEL, 5 februari 2015 Nat is zeer laagproductief hooiland op natte, onbemeste, basenrijke veen- en zandgrond dat gewoonlijk een keer per jaar worden gemaaid in de nazomer.

Nadere informatie

Agrariërs gezocht! Subsidie voor water en bodem

Agrariërs gezocht! Subsidie voor water en bodem Agrariërs gezocht! Subsidie voor water en bodem Meer informatie over de regeling: www.hdsr.nl/agrariers Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem Gezocht: agrariërs die de waterkwaliteit

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2017 vernieuwd stelsel agrarisch natuur- en waterbeheer

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2017 vernieuwd stelsel agrarisch natuur- en waterbeheer PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 319 31 mei 216 Openstellingsbesluit 217 vernieuwd stelsel agrarisch natuur- en waterbeheer Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water Natuurvriendelijke oevers Droge voeten, schoon water VOOR WIE IS DEZE FOLDER BESTEMD? Deze folder is bestemd voor eigenaren van oevers die in aanmerking komen om hun oever natuurvriendelijk in te richten.

Nadere informatie

Bijlage E bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord- Brabant

Bijlage E bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord- Brabant Bijlage E bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord- Brabant Pakketten maatregel vergroten recreatief medegebruik agrarisch cultuurlandschap Versie na tweede wijziging, 25 juli 2017 RECREATIEPAKKETTEN

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer. Versie 1.6 (Beheerjaar 2017)

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer. Versie 1.6 (Beheerjaar 2017) Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Versie 1.6 (Beheerjaar 2017) maart 2017 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Werken met (combinaties van) beheerpakketten ANLB 2016 5 Opbouw van de

Nadere informatie

BEHEERJAAR 2018 Op weg naar vereenvoudiging. 23, 27 en 30 oktober Gerard van Drooge, BoerenNatuur.nl Peter van de Boel, Rvo.

BEHEERJAAR 2018 Op weg naar vereenvoudiging. 23, 27 en 30 oktober Gerard van Drooge, BoerenNatuur.nl Peter van de Boel, Rvo. BEHEERJAAR 2018 Op weg naar vereenvoudiging 23, 27 en 30 oktober 2017 Gerard van Drooge, BoerenNatuur.nl Peter van de Boel, Rvo.nl Programma 13.00 uur: ANLB 2018, wat verandert er? 13.45 uur: PAUZE 14.00

Nadere informatie

Winst met water! > In Actie. Waarom nu? Hoe doen we dit? Eigen project! Doelstellingen. (Klik of scroll naar de volgende pagina)

Winst met water! > In Actie. Waarom nu? Hoe doen we dit? Eigen project! Doelstellingen. (Klik of scroll naar de volgende pagina) Winst met water! > In Actie > Waarom nu? > Hoe doen we dit? > Idee voor eigen project! > Doelstellingen (Klik of scroll naar de volgende pagina) Deltaplan Agrarisch Waterbeheer: winst met water! Het agrarisch

Nadere informatie

Aan de slag met uw watergang Dit moet u weten over onderhoud aan watergangen

Aan de slag met uw watergang Dit moet u weten over onderhoud aan watergangen Aan de slag met uw watergang Dit moet u weten over onderhoud aan watergangen 13.0634 brochure WT.indd 1 Onderhoud is belangrijk Watergangen zorgen voor aanvoer, afvoer en berging van water. Goed onderhoud

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen Index Natuur en Landschap Onderdeel Agrarische beheertypen 7 oktober 2012 1 A01.01 Weidevogelpakketten A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden A01.01.03

Nadere informatie

R i j n, V e c h t e n V e n e n Nieuwsbrief 7, februari 2017

R i j n, V e c h t e n V e n e n Nieuwsbrief 7, februari 2017 R i j n, V e c h t e n V e n e n Nieuwsbrief 7, februari 2017 Inleiding Het voorjaar staat alweer voor de deur en er zijn veel nieuwe ontwikkelingen te melden. Met deze nieuwsbrief willen we u bijpraten

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen Index Natuur en Landschap Onderdeel Agrarische beheertypen 7 oktober 2011 1 A01.01 Weidevogelpakketten A01.01.01 Weidevogelgrasland met een rustperiode A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden A01.01.03

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10564 13 april 2015 Kennisgeving van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 april 2015 nr. ELVV/15047696 ingevolge

Nadere informatie

Paarden in bloemenweiden. Filippien Koornneef

Paarden in bloemenweiden. Filippien Koornneef Paarden in bloemenweiden Filippien Koornneef Subsidie voor natuurbeheer Twee verschillende regelingen Agrarisch natuurbeheer Particulier natuurbeheer Waarvoor subsidie ANLb? Pakketten: Kruidenrijk grasland

Nadere informatie

Even (nou even..) bijpraten

Even (nou even..) bijpraten Even (nou even..) bijpraten Reageren? info@collectiefnhz.nl Meer informatie, ook persoonlijke documenten: www.collectiefnhz.nl Beste leden van Collectief Noord-Holland Zuid, De drukke tijd is voor iedereen

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen Index Natuur en Landschap Onderdeel Agrarische beheertypen 11 februari 2010 1 A01 Agrarische faunagebieden Beheertype A01.01: Weidevogelgebied Beheerpakket A01.01.01: Weidevogelgrasland met rustperiode

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer. Versie 1.6 (Beheerjaar 2017)

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer. Versie 1.6 (Beheerjaar 2017) Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Versie 1.6 (Beheerjaar 2017) maart 2017 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Werken met (combinaties van) beheerpakketten ANLB 2016 5 Opbouw van de

Nadere informatie

Verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014

Verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014 CVDR Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Rijnland. Nr. CVDR333036_1 13 februari 2018 Verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014 Artikel 1 In deze verordening wordt

Nadere informatie

Beheerpakketten Limburg

Beheerpakketten Limburg Pakket Grasland met rustperiode Pakketten De rustperiode betreft de periode: a) 1 april tot 1 juni b) 1 april tot 8 juni c) 1 april tot 15 juni d) 1 april tot 22 juni e) 1 april tot 1 juli f) 1 april tot

Nadere informatie

3.8 Praktische aanpak monitoring natte dooradering en water Rémon ter Harmsel Stichting RAVON

3.8 Praktische aanpak monitoring natte dooradering en water Rémon ter Harmsel Stichting RAVON 3.8 Praktische aanpak monitoring natte dooradering en water Rémon ter Harmsel Stichting RAVON Praktische aanpak monitoring natte dooradering en water Amfibieën & Vissen Rémon ter Harmsel Landelijke ANLb-dag,

Nadere informatie