Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom"

Transcriptie

1 Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom Documentnummer: Zaaknummer: 12IT ZK09281 DEEL 1: Aanleg van natuurvriendelijke oevers in de vijver van het Van Duinkerkenpark te Bergen op Zoom 1. Aanleiding en doel Dit projectplan betreft de herinrichting van de vijver in het Anton van Duinkerkenpark met natuurvriendelijke oevers. Gemeente Bergen op Zoom en het waterschap (toen waterschap Het Scheldekwartier en het Hoogheemraadschap van West-Brabant)spraken in juni 2002 in het waterplan af de vijver van het Anton van Duinkerkenpark te baggeren en de oevers deels natuurvriendelijk in te richten. In het waterplan maakten de gemeente en het waterschap afspraken over de kostenverdeling. Het doel van de maatregelen is een verbetering van de waterkwaliteit vooral door het beheersen van blauwalgen. Het waterschap voerde in 2008 de baggerwerkzaamheden uit en de gemeente begon met het opstellen van een plan voor de herinrichting van het park( met de oevers als onderdeel). 2. Ligging en begrenzing van het plangebied Het Anton van Duinkerkenpark ligt in het stedelijk gebied van de de gemeente Bergen op Zoom. De vijver is markant gelegen centraal in het park (zie onderstaand kaartje).

2 3. Beschrijving van de waterstaatswerken Dit projectplan beschrijft de werkzaamheden aan de oevers van de vijver. Deze werkzaamheden met als doel verbetering van de waterkwaliteit zijn: - Aanbrengen van 3 betonbruggen. - Aanbrengen van oeverconstructie type A (zie omschrijving onderstaande tekst). - Aanbrengen van oeverconstructie type B (zie omschrijving onderstaande tekst). - Asfaltverharding op het voetpad. De werkzaamheden die niet bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit zijn: - Aanbrengen oeverconstructie type C. - Aanbrengen oeverconstructie type D. - Herstel van de bestaande brug naar het eiland. Als opruimingswerk wordt voorafgaand aan de inrichting de bestaande betonrand over de gehele lengte rondom de vijver verwijderd. De totale oeverlengte van vijver en inliggende eiland bedraagt 945 m. Hiervan wordt 300 m. natuurvriendelijke ingericht met de oevertypes A en B. -Oevertype A (190 m) is een flauw talud zonder harde oevers met een helling van 1:5 en een breedte van 5,5 meter. -Oevertype B is een moeraszone van 7 m breed met een lengte van 110 m. Tussen de vijver en de moeraszone blijft een asfalt pad. Ten oosten van de moeraszone wordt gras gezaaid dit is tevens een onderhoud pad en hier verdwijnt het oorspronkelijke asfalt pad. Het moeras is verbonden met de vijver door 3 openingen in het onderhoud pad, elk 8 meter breed, waarover 3 bruggen komen. Naast de aanleg van zachte oevers komt over de resterende lengte van 645 m. een harde oever met basaltton, met als doel behoud van het historische karakter van de vijver. Meer details over de werkzaamheden zijn te vinden in bijlagen 1 t/m Beschikbare gronden Het park is eigendom van de gemeente. 5. Effecten van het plan Het plan heeft positieve effecten op het watersysteem van de vijver en omgeving. De natuurvriendelijke oeverinrichting verbetert de waterkwaliteit met een duurzaam karakter. De moeraszone en de met riet begroeide flauwe oever hebben een zuiverende werking. 6. Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd De werken zijn omschreven in een RAW bestek. dat de gemeente Bergen op Zoom via een onderhandse aanbesteding op de markt zet (Bijlage 4 is het concept-bestek.) In de planning is rekening gehouden met de Flora en Fauna wet en gaat uit van 16 weken uitvoering. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt er rekening gehouden met het verlagen van het waterpeil of het droogzetten van de vijver. In de vijver lozen diverse regenwateruitlaten, in het bestek is opgenomen dat de regenwateruitlaten niet gestremd mogen worden. Het waterpeil worden verlaagd door het aflaten van het water in de vijver via leegloopleiding naar de Zoom. Als de vijver daarmee niet voldoende is leeggelopen zal het resterende water worden weggepompt via dezelfde leegloopleiding naar de Zoom. In het het bestek zal worden opgenomen dat de totale pompcapaciteit minder dan 50 m3 per uur moet zijn. In het bestek staan in deel 3 alle randvoorwaarden die van toepassing zijn op het uitvoeren van de werkzaamheden. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: Het uitvoeren van opruimwerkzaamheden (kappen van bomen, verwijderen van beschoeiing, etc.). Het uitvoeren van grondwerk (aanleg van natuurvriendelijke oevers, moeraszone, etc.). Het aanbrengen van beschoeiing. Het aanbrengen van bruggen en keerconstructies. Diverse kleine werkzaamheden (asfalt aanbrengen, uitstroomconstructies, etc.). Nadelige gevolgen van het plan Van de te treffen voorzieningen zijn geen blijvende nadelige effecten voor de omgeving te verwachten. -2-

3 Een deel van de bestaande verharde oever wordt vervangen door een nieuwe harde oever, dit levert geen waterkwaliteitsvoordeel op. Een ander deel krijgt een natuurvriendelijke oever, dit levert een positief effect op de waterkwaliteit op. Er vinden geen werkzaamheden plaats die de waterstanden blijvend in de vijver beïnvloeden. Tijdelijke nadelige gevolgen van de uitvoering Het waterpeil zal tijdens de uitvoering verlaagd worden (of de vijver wordt droog gezet). Dit is ook gedaan tijdens het baggeren in Het waterpeil in het nabij gelegen Ravelijn zal niet zakken omdat de verbinding tussen het Ravelijn en de vijver met schotbalken dicht wordt gezet. De regenwateruitlaten die op de vijver uitkomen, worden niet gestremd, er komt geen wateroverlast in de wijken die het regenwater op de vijver lozen. De tijdelijke waterstandsverlaging heeft geen blijvende invloed op de omgeving, dit komt ook omdat de afvoer van regenwater via de vijver in tact blijft. Hoe lang de verlaging duurt, is afhankelijk van de werkmethode van de aannemer, maar de aannemer moet de werkzaamheden binnen 16 weken na gunning opleveren. De vissen zullen afgevangen worden voor met het verlagen van het waterpeil begonnen wordt. Financieel nadeel Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in de weg staat. Er is een bij de aannemer gelegd risico op toename van wateroverlast of overstroming ten gevolge van het plan omdat hij maatregelen moet nemen die waterstanden in de omgeving van de vijver binnen normen moet houden. Er zal geen sprake zijn van wateroverlast in de wijken die het regenwater op de vijver lozen. 7. Legger, beheer en onderhoud Legger Het plan heeft geen gevolgen voor de legger. Het betreft hier een categorie C waterloop. De maatvoering hiervan is niet in de legger opgenomen. Beheer en onderhoud De vijver is in onderhoud van de gemeente. In de toekomst wordt mogelijk het onderhoud overgedragen aan het waterschap. De inrichting is aangepast aan de wensen voor beheer en onderhoud van het waterschap. Bij de overname van de vijver in beheer door het waterschap, zal bezien worden welke gedeelten of doelen dit betreft. In ieder geval is het waterschap al waterkwaliteitsbeheerder vanuit haar functie. De beleidsnota "Waterlopen op orde" zal leidend zijn bij de bepaling van de waterschapsverantwoording. 8. Samenwerking De inrichting van de vijver is een samenwerking tussen de gemeente Bergen op Zoom en het waterschap. De gemeente is de trekker van het project. De plannen zijn opgesteld in overleg met en met goedkeuring van het waterschap, waarbij de bijdrage van het waterschap realisatie van waterschapsdoelen als doel heeft. -3-

4 DEEL 2.: Verantwoording 1.Verantwoording op basis van wet- en regelgeving Het plan beoogt een verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. In die zin draagt het bij aan de doelstellingen van de Waterwet en dient op grond van artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld. In het kader van de Kaderrichtlijn Water hebben overheden, dus ook gemeente en waterschappen, afspraken gemaakt om gezamenlijk maatregelen te nemen ter verbetering van de chemische en de ecologische waterkwaliteit. Dit projectplan levert een bijdrage aan die afspraken. 2. Verantwoording op basis van beleid Toets beleid waterschap Met de komst van de Waterwet geldt dat de waterbeheerder zichzelf geen vergunning geeft voor het uitvoeren van werkzaamheden die nodig zijn voor de taakuitoefening. Het waterschap Brabantse Delta is voornemens, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot herinrichting van de vijver van het Van Duinkerkenpark vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan. Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. In het beroepschrift worden de beroepsgronden opgenomen. Deze kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Het verbeteren van stadswateren valt onder de doelstelling Gezonde Natuur uit het waterbeheerplan van het waterschap. Hier staan met name de verbeteringen van de stadswateren als gezamenlijke taak van gemeente en waterschap, zoals de vijver in het Anton van Duinkerkenpark, genoemd. De Beleidsregel toepassing Waterwet en keur van waterschap Brabantse Delta (hierna te noemen het waterschap) is een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In deze beleidsregel zijn de uitgangspunten voor het al dan niet verlenen van vergunningen nader uitgewerkt. Deze uitgangspunten zijn ook van toepassing op dit projectplan. 3. Verantwoording van de keuzen in het project De vijver van het Anton van Duinkerkenpark is onderdeel van het Waterplan Bergen op Zoom vanwege een regelmatig terugkerende overmatige blauwalgenbelasting. Met name een hoge fosfaatbelasting veroorzaakt toename van blauwalgen. In dit geval ligt de oorzaak bij onder andere een riool overstort die loost op de parkvijver. Deze riool overstort is inmiddels gesaneerd en er stroomt geen rioolwater meer in de vijver. Vervolgmaatregel is het verhogen van het zelfreinigend vermogen van het water, bereikt door het aanleggen van riet en moeraszones als natuurvriendelijke oevers. Deze maatregel wordt uitgevoerd op advies van de blauwalg-deskundige van het waterschap die daar onderzoek naar heeft uitgevoerd voor vergelijkbare situaties. 4. Uit te voeren werken Uit te voeren werken omvatten: - Aanbrengen van 4 typen oeverconstructies waaronder het aanbrengen van een flauwe oever en een moeraszone. - Plaatsen van 3 bruggen. - Herstel van een bestaande brug. - Aanbrengen van asfalt voor een wandelpad. Werk Verflauwen oevers/ vergraven oppervlaktewater Aanleg bruggen Aanbrengen taluds Uitgangspunten (in overleg met Plantoetsing De verflauwing van de oevers tot een helling van 1:5 realiseert een stabiele met riet begroeide oever. De vijver is een categorie C waterloop, de vergraving heeft geen invloed op de waterhuishouding in en rond de vijver Bruggen worden aangelegd over de verbinding tussen de vijver en de nieuw aan te leggen moeraszoen. Deze verbinding zijn nieuw en hebben geen vaarwegfunctie, ze zijn is niet van belang voor de doorstroming en belemmeren niet het onderhoud van de moeraszone. De bruggen realiseren een betere doorstroming en daarmee een verbetering van de waterkwaliteit. De vijver is een categorie C waterloop, de genoemde oeverconstructie realiseert een stabiele oever. -4-

5 5. Benodigde vergunningen en meldingen Vanwege de aanleg van bruggen is een zogenaamde Omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Bergen op Zoom, hiervoor zijn de sterkteberekeningen aangeleverd. Behalve dan de aanleg van de moeraszone verandert er niets aan de inrichting van het park, alles past binnen het bestemmingsplan. Er is contact geweest met de afdeling van de gemeente Bergen op Zoom die zich bezig houdt met monumenten, dit omdat enkele onderdelen van het park een monumentale status hebben. Daarnaast is het plan mede opgesteld met de landschapsarchitect van de gemeente Bergen op Zoom. Er zijn 3 bijeenkomsten gehouden waarbij de omwonenden en overige belangstellenden geïnformeerd zijn over de plannen. Dit betrof niet alleen de plannen voor de werkzaamheden in en om de vijver maar ook de plannen voor de overige herinrichting van het park. -5-

6 DEEL 3. Rechtsbescherming Uitgebreide procedure conform afdeling 3.4 Awb Zienswijze Het ontwerp- projectplan wordt vastgesteld oor het dagelijks bestuur van het waterschap. Na vaststelling ligt het plan gedurende 6 weken ter inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen gedurende deze periode hun zienswijze op dit ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Een reactie moet voor de afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend. In beginsel kunnen uitsluitend degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, tegen het definitief vastgesteld plan beroep in stellen. Beroep en hoger beroep Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende 6 weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Belanghebbenden kunnen beroep indienen. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State. Verzoek om voorlopige voorziening Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dit geval is griffierecht verschuldigd. -6-

7 DEEL 4. Bijlagen Bijlage 1. Opruimwerkzaamheden 12IT Bijlage 2. Aanlegtekening 12IT Bijlage 3. Dwarsprofielen en details 12IT

Ontwerp-projectplan Plaatsen van twee Beaver deceiver bij een duiker ter hoogte van de Beugense Maasstraat te Beugen

Ontwerp-projectplan Plaatsen van twee Beaver deceiver bij een duiker ter hoogte van de Beugense Maasstraat te Beugen Ontwerp-projectplan Plaatsen van twee Beaver deceiver bij een duiker ter hoogte van de Beugense Maasstraat te Beugen Auteur: N. van Rooij District: Raam Inhoudsopgave Pagina 1 van 7 Leeswijzer... 3 DEEL

Nadere informatie

PROJECTPLAN voor de wijziging van een waterstaatswerk Artikel 5.4 Waterwet

PROJECTPLAN voor de wijziging van een waterstaatswerk Artikel 5.4 Waterwet PROJECTPLAN voor de wijziging van een waterstaatswerk Artikel 5.4 Waterwet Verwijderen 2 bruggen vervangen door 2 duikers in Zandhoekse Loop en Landmeersche Loop Pagina 1 van 6 26-3-2019 projectplan verwijderen

Nadere informatie

Projectplan Waterwet Aanpassen duikers District Raam 2019

Projectplan Waterwet Aanpassen duikers District Raam 2019 Projectplan Waterwet Aanpassen duikers District Raam 2019 Pagina 1 van 7 november 2018 Inhoudsopgave Projectplan Waterwet Deel I Deel II Deel III Deel IV Aanleg of wijziging van duiker Verantwoording Rechtsbescherming

Nadere informatie

Projectplan verbeteren waterkwaliteit Kleine Melanen

Projectplan verbeteren waterkwaliteit Kleine Melanen Zaaknr. : 14.ZK06736 Kenmerk : 14IT019601 Barcode : *14IT004804* Projectplan verbeteren waterkwaliteit Kleine Melanen Opgesteld door : Ivan de Wit / Simon Hofstra Datum : 19-06-2017 Versie : 10 Waterschap

Nadere informatie

Projectplan Aflaat Nieuwe Vecht Zwolle

Projectplan Aflaat Nieuwe Vecht Zwolle Projectplan Aflaat Nieuwe Vecht Zwolle Definitieve versie, april 2013 Waterschap Groot Salland Daartoe gemandateerd door het dagelijks bestuur van het waterschap, besluit de secretaris-directeur van het

Nadere informatie

Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther. Waterschap Aa en Maas

Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther. Waterschap Aa en Maas Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 12 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 DEEL I: VERRUIMING PROFIELEN

Nadere informatie

Projectplan Holsdiek Orvelte

Projectplan Holsdiek Orvelte Projectplan Holsdiek Orvelte Waterschap Drents Overijsselse Delta Dokter van Deenweg 186 Postbus 60, 8000 AB Zwolle e-mail: info@wdodelta.nl website: www.wdodelta.nl Telefoonnummer: 088 2331200 Datum:

Nadere informatie

Ontwerp-Projectplan Waterwet Herprofileren Rijnwijckse Wetering

Ontwerp-Projectplan Waterwet Herprofileren Rijnwijckse Wetering Documentnummer: DM 1489616 Ontwerp-Projectplan Waterwet Herprofileren Rijnwijckse Wetering Leeswijzer Dit ontwerp-projectplan bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat

Nadere informatie

Ontwerp Projectplan verbeteren waterkwaliteit Groote Melanen

Ontwerp Projectplan verbeteren waterkwaliteit Groote Melanen Zaaknr. : 14.ZK02125 Kenmerk : 14IT004807 Barcode : 14IT004807 Ontwerp Projectplan verbeteren waterkwaliteit Groote Melanen Opgesteld door : Ivan de Wit/ Guido Waajen Datum : 03-02-2015 Versie : 17 Waterschap

Nadere informatie

ontwerp-projectplan Waterwet Renovatie en vispassage stuw Schenkel Lopik

ontwerp-projectplan Waterwet Renovatie en vispassage stuw Schenkel Lopik ontwerp-projectplan Waterwet Renovatie en vispassage stuw Schenkel Lopik Voornemen Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is voornemens, gelet op artikel

Nadere informatie

Projectplan: Realisatie natuurvriendelijke oever Linthorst Homankanaal te Beilen

Projectplan: Realisatie natuurvriendelijke oever Linthorst Homankanaal te Beilen Projectplan: Realisatie natuurvriendelijke oever Linthorst Homankanaal te Beilen Waterschap Drents Overijsselse Delta Dokter van Deenweg 186 8025 BM Zwolle Postbus 60, 8000 AB Zwolle e-mail: info@wdodelta.nl

Nadere informatie

Projectplan Waterwet

Projectplan Waterwet Projectplan Waterwet Verplaatsen stuw 280 DHS Nieuwe Ervenloop nabij de Ploegstraat te Someren-Eind Document titel Projectplan Waterwet Verplaatsen stuw 280 DHS Nieuwe Ervenloop nabij de Ploegstraat te

Nadere informatie

Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering

Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering Opsteller: Datum: Status: Waterschap Groot Salland Dokter van Thienenweg 1 8025 AL Zwolle 21 november 2014 concept Het

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet Realiseren open water verbinding vijver Coehoornsingel in Zutphen met de Berkel

: Projectplan Waterwet Realiseren open water verbinding vijver Coehoornsingel in Zutphen met de Berkel Onderwerp Status : Projectplan Waterwet Realiseren open water verbinding vijver Coehoornsingel in Zutphen met de Berkel : Besluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 21 november

Nadere informatie

Projectplan vervanging klepkering Kampen-Midden

Projectplan vervanging klepkering Kampen-Midden Projectplan vervanging klepkering Kampen-Midden Waterschap Drents Overijsselse Delta Dokter Van Deenweg 186 8025 BM Zwolle Postbus 60, 8000 AB Zwolle e-mail: info@wdodelta.nl website: www.wdodelta.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 juli 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 8 december 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Van Omme &

Nadere informatie

Projectplan Regionale keringen Overijsselse Vecht

Projectplan Regionale keringen Overijsselse Vecht Projectplan Regionale keringen Overijsselse Vecht Projectplan Regionale keringen Overijsselse Vecht 2 15 Projectplan Regionale keringen Overijsselse Vecht 3 15 Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Opsteller: N. Verhoof-Schuil Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Voorontwerpfase 701700 Datum: 17-01-2013 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT pagina 1 Van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschrijving

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Aanleg windwatermolen Schouw 14 te Deurne

Aanleg windwatermolen Schouw 14 te Deurne Ontwerp-Projectplan Aanleg windwatermolen Schouw 14 te Deurne (voorbeeld windwatermolen) Waterschap Aa en Maas s Hertogenbosch, juli 2016 LEESWIJZER... 3 DEEL I AANLEG VAN EEN WINDWATERMOLEN TER VOORKOMING

Nadere informatie

Projectplan. verplaatsen stuw BZ 135-AA

Projectplan. verplaatsen stuw BZ 135-AA Projectplan Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud Naam: 249250 Vessem, Kuilenhurk, plaatsen stuw BZ 127 en Mr.van Hasseltweg 1. Doel Optimaliseren waterbeheer (doelrealisatie)

Nadere informatie

Projectplan Vervanging inlaat Brunstingerveld

Projectplan Vervanging inlaat Brunstingerveld Projectplan Vervanging inlaat Brunstingerveld Waterschap Drents Overijsselse Delta Dokter Van Deenweg 186 8025 BM Zwolle Postbus 60, 8000 AB Zwolle e-mail: info@wdodelta.nl website: www.wdodelta.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 18 mei 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Centaur Projecten

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 24 juni 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Stichting ALS

Nadere informatie

Ontwerp-projectplan verleggen watergang westelijke Bosscherwaarden

Ontwerp-projectplan verleggen watergang westelijke Bosscherwaarden Ontwerp-projectplan verleggen watergang westelijke Bosscherwaarden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Status : definitief Hoogheemraadschap De Stichtse Datum : maart 2017 Poldermolen 2 Projectnummer

Nadere informatie

Projectplan Anti-verdrogingsmaatregelen in Gilze (Lijndonk en Molenakkerweg)

Projectplan Anti-verdrogingsmaatregelen in Gilze (Lijndonk en Molenakkerweg) Zaaknummer Djuma: 11396 Nummer projectplan Djuma: 19024 Projectplan Anti-verdrogingsmaatregelen in Gilze (Lijndonk en Molenakkerweg) 1. Aanleiding Aan de Lijndonk en Molenakkerweg te Gilze liggen twee

Nadere informatie

Projectplan Watergebiedsplan Zoeterwoude- Zoetermeer

Projectplan Watergebiedsplan Zoeterwoude- Zoetermeer Projectplan Watergebiedsplan Zoeterwoude- Zoetermeer projectnummer: (Ontwerp) Projectplan op basis van Archimedesweg 1 CORSA nummer: 17.038168 postadres: postbus 156 auteur: Marieke Desmense 2300 AD Leiden

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 27 september Zaaknummer 16570

Watervergunning. Datum 27 september Zaaknummer 16570 Watervergunning Voor het dempen, graven en verbreden van (een) watergang(en) en het aanleggen van plasbermen op de locatie bij Heeswijk 120 in Montfoort Datum 27 september 2017 Zaaknummer 16570 Poldermolen

Nadere informatie

Projectplan Waterwet Verbetering waterbeheersing Molenweg te Doorn Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Projectplan Waterwet Verbetering waterbeheersing Molenweg te Doorn Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Projectplan Waterwet Verbetering waterbeheersing Molenweg te Doorn Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Afdeling Watersysteembeheer Arjan Koerhuis/Erika Copier

Nadere informatie

Projectplan Waterwet No-Regret maatregelen regionale keringen Groningen; deelgebied A2

Projectplan Waterwet No-Regret maatregelen regionale keringen Groningen; deelgebied A2 Groningen; deelgebied A2 projectnr. 343811 revisie 0 9 oktober 2018 auteur(s) Opdrachtgever Waterschap Noorderzijlvest Postbus 18 9700 AA Groningen Inhoud 1 No-Regret... 2 1.1 Aanleiding en doel... 2 1.2

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet Herinrichten Schipbeek; traject Kloosterstuw N348 (Deventerweg) te Deventer

: Projectplan Waterwet Herinrichten Schipbeek; traject Kloosterstuw N348 (Deventerweg) te Deventer Onderwerp Status : Projectplan Waterwet Herinrichten Schipbeek; traject Kloosterstuw N348 (Deventerweg) te Deventer : Definitief besluit Datum vastgesteld door het college van Dijkgraaf en Heemraden :

Nadere informatie

Projectplan Verbeteren waterkwaliteit Thurledevijver gemeente Rotterdam

Projectplan Verbeteren waterkwaliteit Thurledevijver gemeente Rotterdam Projectplan Verbeteren waterkwaliteit Thurledevijver gemeente Rotterdam Opsteller: Nienke Schuil Status: definitief Projectfase: Projectnummer: Bestekfase 701832 Datum: 02/10/2015 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Opsteller: Rienke Dekker Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Definitief ontwerp 701581 Datum: 25 april 2012 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Projectplan Knelpunten uit de watersysteemanalyse in de gemeenten Westland, Den Haag, Leidschendam- Voorburg en Pijnacker-Nootdorp

Projectplan Knelpunten uit de watersysteemanalyse in de gemeenten Westland, Den Haag, Leidschendam- Voorburg en Pijnacker-Nootdorp Projectplan Knelpunten uit de watersysteemanalyse in de gemeenten Westland, Den Haag, Leidschendam- Voorburg en Pijnacker-Nootdorp Opsteller: Jankees Grootjans Status: Definitief Projectfase: Projectnummer:

Nadere informatie

Verslag van inspraak. Bij dijkverbeteringsplan Nieuweweg en Waterleidingkade. A. Schopman I. Mulders. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Verslag van inspraak. Bij dijkverbeteringsplan Nieuweweg en Waterleidingkade. A. Schopman I. Mulders. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Verslag van inspraak Bij dijkverbeteringsplan Nieuweweg en Waterleidingkade A. Schopman I. Mulders Datum 15 december 2015 Ons kenmerk 15.139115 Projectnummer 00.9007

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 30 september 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Bode Project-

Nadere informatie

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Projectplan Waterwet (definitief besluit) Datum 08-09-2014 Projectnummer P2200C Onderwerp Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet 'Beekherstel Ratumse Beek, Willinkbeek, Boven Slinge en Osink-Bemersbeek'

: Projectplan Waterwet 'Beekherstel Ratumse Beek, Willinkbeek, Boven Slinge en Osink-Bemersbeek' Onderwerp Status : Projectplan Waterwet 'Beekherstel Ratumse Beek, Willinkbeek, Boven Slinge en Osink-Bemersbeek' : Definitief besluit Datum vaststelling : 17 juli 2018 Bijlage(n) : Bijlage 1: Overzicht

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Watervergunning Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Datum 4 juli 2017 Zaaknummer 13832 Poldermolen 2 Postbus

Nadere informatie

Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost

Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Ter inzage van 3 november tot en met 14 december 2015 Verantwoording Titel: Ontwerp-projectplan Waterwet

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Projectplan Afkoppelen gemaal Eensgezindheid Gemeente Midden-Delfland

Projectplan Afkoppelen gemaal Eensgezindheid Gemeente Midden-Delfland Projectplan Afkoppelen gemaal Eensgezindheid Gemeente Midden-Delfland Opsteller: J. Snijders (PMB) Status: definitief Projectfase: Projectnummer: Contract 100078 Datum: 13 april 2016 Datum: 13 april 2016

Nadere informatie

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Datum 17 april 2018 Kenmerk DMS2018-0011879 Zaaknummer WN2018-000943 Watervergunning voor het aanbrengen van 2.550 m 2 verhard oppervlak op het voormalige voetbalveld

Nadere informatie

Verslag van inspraak Dijkverbeteringsplan Linnaeuskade

Verslag van inspraak Dijkverbeteringsplan Linnaeuskade Datum 8 mei 2017 Verslag van inspraak Dijkverbeteringsplan Linnaeuskade Versie 1.0 Projectnummer 01.0371/001 R. Kuipers Inhoud Inhoud 3 1 Inleiding 5 2 Procedure 5 3 Advertentie 5 4 Reacties 8 5 Rechtsbescherming

Nadere informatie

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 1 Onderwerp Toepassen van artikel 4.7, lid 1 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas met betrekking tot het vrijstellen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd agendapunt 3.b.5 1228963 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERGUNNING PROJECT PLAN EN LEGGERWIJZIGING VLIETZONE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 december 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING Aanhef Op 17 januari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Provincie Utrecht mevrouw

Nadere informatie

Verslag van inspraak dijkverbeteringsplan Ringdijk Watergraafsmeer

Verslag van inspraak dijkverbeteringsplan Ringdijk Watergraafsmeer Datum 8 juni 2018 Verslag van inspraak dijkverbeteringsplan Ringdijk Watergraafsmeer Ons kenmerk 18.030662 Projectnummer 01.1015 S.L.S. Versluis Inhoud Inhoud 3 1 Inleiding 5 2 Procedure 5 3 Advertentie

Nadere informatie

WATERVERGUNNING (RAAM)

WATERVERGUNNING (RAAM) WATERVERGUNNING (RAAM) Voor het aanleggen van glasvezel bij watergangen op de locatie nabij Burgemeester Middelweerdbaan 1 in De Meern Datum 30 augustus 2018 Zaaknummer 31735 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1

Nadere informatie

Op 6 november 2017 heb ik een aanvraag op grond van Rijnlands Keur ontvangen.

Op 6 november 2017 heb ik een aanvraag op grond van Rijnlands Keur ontvangen. uw kenmerk: uw brief van: 6 november 2017 ons kenmerk: bijlagen: inlichtingen: 17.119700 V65755 7 (6 tekeningen/ grondslag en procedure) A.C. den Heijer doorkiesnummer: 071-3063461 onderwerp: Besluit met

Nadere informatie

Projectplan Vervangen stuw , polder Schieveen. Gemeente Rotterdam

Projectplan Vervangen stuw , polder Schieveen. Gemeente Rotterdam Projectplan Vervangen stuw 217472, polder Schieveen Gemeente Rotterdam Opsteller: Esmeralda Jansens Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Schetsontwerp 100087-03.430925 Datum: 21 juni 2018 Datum:

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal Onderwerp Status : Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal : Ontwerpbesluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 3 december

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 8 april 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Civil Support

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 mei 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

De Vergunninghouder. Watervergunning. voor het herstellen van een legakker nabij Muyeveldse Wetering 8 in Loosdrecht. Datum 1 augustus 2018

De Vergunninghouder. Watervergunning. voor het herstellen van een legakker nabij Muyeveldse Wetering 8 in Loosdrecht. Datum 1 augustus 2018 De Vergunninghouder Datum 1 augustus 2018 Kenmerk DMS2018-0032491 Zaaknummer WN2018-003342 Watervergunning voor het herstellen van een legakker nabij Muyeveldse Wetering 8 in Loosdrecht. Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk bij watergangen in het buitengebied van de Kromme Rijnstreek. Datum 22 augustus 2018

WATERVERGUNNING. Voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk bij watergangen in het buitengebied van de Kromme Rijnstreek. Datum 22 augustus 2018 WATERVERGUNNING Voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk bij watergangen in het buitengebied van de Kromme Rijnstreek Datum 22 augustus 2018 Zaaknummer 30405 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Datum 18 april Ons kenmerk Verslag van inspraak. Projectnummer dijkverbeteringsplan Amsteldijk. S.

Datum 18 april Ons kenmerk Verslag van inspraak. Projectnummer dijkverbeteringsplan Amsteldijk. S. Datum 18 april 2018 Verslag van inspraak dijkverbeteringsplan Amsteldijk Ons kenmerk 18.020093 Projectnummer 01.0374-002 S. Nij Bijvank Inhoud 1 Inleiding 5 2 Procedure 5 3 Advertentie 6 4 Reacties 7

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017.

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017. Watervergunning Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht Datum 16 juni 2017 Zaaknummer 13429 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634 57 00 post@hdsr.nl

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 8 september 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van AAB BM Nederland

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Zaaknummer: 2017-Z10922 Datum watervergunning: 29 januari zaaknr Z10922 doc.nr D / D91901

WATERVERGUNNING. Zaaknummer: 2017-Z10922 Datum watervergunning: 29 januari zaaknr Z10922 doc.nr D / D91901 18-12-2017Wijziging watervergunning 2011.07802Wijziging watervergunning 2011.07802 WATERVERGUNNING Tekening toevoegen aan vergunning 2011.07802 ( en gewijzigde watervergunning 2017-Z8776) voor een wandelroute

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 14 september Zaaknummer 16280

Watervergunning. Datum 14 september Zaaknummer 16280 Watervergunning Voor het aanleggen van een steiger bij een primaire watergang en een regionale waterkering op de locatie Jacob Barneveldstraat 99 in Linschoten. Datum 14 september 2017 Zaaknummer 16280

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Zaaknummer: 2017-Z8776 Datum watervergunning: 10 oktober zaaknr Z8776 doc.nr D / D71840

WATERVERGUNNING. Zaaknummer: 2017-Z8776 Datum watervergunning: 10 oktober zaaknr Z8776 doc.nr D / D71840 9-10-2017Watervergunning 2017-Z8776Watervergunning 2017-Z8776 WATERVERGUNNING Wijziging tenaamstelling vergunning 2011.07802 voor een wandelroute in de gemeenten Peel en Maas en Leudal van Plattelandscooperatie

Nadere informatie

Projectplan NEZ Nieuweweg Honselersdijk gemeente Westland

Projectplan NEZ Nieuweweg Honselersdijk gemeente Westland Projectplan NEZ Nieuweweg Honselersdijk gemeente Westland Opsteller: Rienke Dekker Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: schetsontwerp 701917 DMS-nr: 1303167 Datum: 11 april 2017 Datum: 11 april

Nadere informatie

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DATUM 30 april 2017 BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DEEL I VERVANGEN DAMWANDEN REGIONALE WATERKERING PLUUTHAVEN ZEEWOLDE 1. Aanleiding en doel Het waterschap is naar aanleiding van het AV besluit

Nadere informatie

Ontwerp-projectplan Waterwet Aanleg vispassage stuw 211H Leijgraaf

Ontwerp-projectplan Waterwet Aanleg vispassage stuw 211H Leijgraaf Ontwerp-projectplan Waterwet Aanleg vispassage stuw 211H Leijgraaf datum 8 maart 2019 pagina 1 van 12 1 AANLEG VISPASSAGE LEIJGRAAF 4 1.1 Aanleiding en doel 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 5 1.3

Nadere informatie

Watergebiedsplan Meeslouwerpolder. projectnummer: (ontwerp-)projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet

Watergebiedsplan Meeslouwerpolder. projectnummer: (ontwerp-)projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet Watergebiedsplan Meeslouwerpolder projectnummer: (ontwerp-)projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet Archimedesweg 1 CORSA nummer: 17.100911 postadres: postbus 156 auteurs: Arnold Osté/Jos de

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Woensdag 13 juli 2011, nr 3 Uitgave van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Pagina 1 van 7 Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta publiceert sinds

Nadere informatie

Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel

Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel Contactpersoon M.C.E. Faasse Doorkiesnummer 1 AANLEIDING EN DOEL De ligging van de direct secundaire waterkering

Nadere informatie

Projectplan Aanleg stuwen skivijver te Naaldwijk, Gemeente Westland

Projectplan Aanleg stuwen skivijver te Naaldwijk, Gemeente Westland Projectplan Aanleg stuwen skivijver te Naaldwijk, Gemeente Westland Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief (versie 2) Projectfase: Projectnummer: Schetsontwerp 702048 Datum: 24 juli 2018 Datum:

Nadere informatie

B Projectplan Stuw Enkbrug (FE20), gemeente Rotterdam, wijk Feijenoord en Charlois

B Projectplan Stuw Enkbrug (FE20), gemeente Rotterdam, wijk Feijenoord en Charlois Vergaderdatum: 5 januari 2016 Agendapunt : B1600004 BESLUIT D&H Projectplan Stuw Enkbrug (FE20), gemeente Rotterdam, wijk Feijenoord en Charlois aterschac Hollandse Delta HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het lozen van afvalwater van Land Development Aviation Valley Maastricht N.V. op een zuiveringtechnisch werk

WATERVERGUNNING. Voor het lozen van afvalwater van Land Development Aviation Valley Maastricht N.V. op een zuiveringtechnisch werk 6 juli 2017 WATERVERGUNNING Voor het lozen van afvalwater van Land Development Aviation Valley Maastricht N.V. op een zuiveringtechnisch werk Zaaknummer: 2017-Z4357 Documentnummer: 2017-D49288 Datum: 31

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Zaaknummer: 2017-Z4754 Datum: 29 mei zaaknr Z4754 doc.nr D / D34848

WATERVERGUNNING. Zaaknummer: 2017-Z4754 Datum: 29 mei zaaknr Z4754 doc.nr D / D34848 WATERVERGUNNING Voor het tijdelijk bouwen en tijdelijk behouden van een houten oversteek constructie in de Geul en het houden van de Cavemanrun op 25 juni 2017 te Valkenburg aan de Geul Zaaknummer: 2017-Z4754

Nadere informatie

EVZ Oude IJssel; Linkeroever de Pol te Etten (gemeente Oude IJsselstreek)

EVZ Oude IJssel; Linkeroever de Pol te Etten (gemeente Oude IJsselstreek) BIJLAGE 1 Onderwerp Status : Projectplan Waterwet EVZ Oude IJssel; Linkeroever de Pol te Etten (gemeente Oude IJsselstreek) : Definitief besluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden

Nadere informatie

WIJZIGINGSBESLUIT (watervergunning) D /

WIJZIGINGSBESLUIT (watervergunning) D / WIJZIGINGSBESLUIT (watervergunning) 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 15 november 2017 een aanvraag voor een wijziging van een watervergunning

Nadere informatie

(ONTWERP) PROJECTPLAN WATERWET

(ONTWERP) PROJECTPLAN WATERWET DAT UM 10 juni 2016 (ONTWERP) PROJECTPLAN WATERWET DEEL I AANLEG ZONNEWEIDE GEMAAL LOVINK 1. Aanleiding en doel Op grond van de Waterwet is het nodig, wanneer er sprake is van een aanpassing aan een waterstaatskundig

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 17 oktober Zaaknummer 16866

Watervergunning. Datum 17 oktober Zaaknummer 16866 Watervergunning Voor het slopen van een woning en het afdekken van de fundering met grond bij een waterkering op de locatie bij Provincialeweg Oost 29 in Haastrecht Datum 17 oktober 2017 Zaaknummer 16866

Nadere informatie

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op bijgevoegd document met kenmerk: i-4

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op bijgevoegd document met kenmerk: i-4 Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen Datum:4 februari 2019 Kenmerk: Z-1921353/u19066259 Het dagelijks bestuur heeft op 1 februari 2019 een aanvraag van de gemeente Almelo ontvangen voor een vergunning

Nadere informatie

Projectplan Sluiskant Klein Plaspoelpolder Gemeente Leidschendam-Voorburg

Projectplan Sluiskant Klein Plaspoelpolder Gemeente Leidschendam-Voorburg Versie 16 juni 2016 701948 Projectplan Sluiskant Klein Plaspoelpolder Gemeente Leidschendam-Voorburg Opsteller: C.M. Woltering Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Datum: 16-06-2016 Datum: 16-06-2016

Nadere informatie

Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen

Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen Opsteller: M. van Amelsvoort Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Realisatiefase 701806 Datum: 17 juni 2015 Kopie: Archief Projectleider

Nadere informatie

WATERVERGUNNING (RAAM)

WATERVERGUNNING (RAAM) WATERVERGUNNING (RAAM) Voor het leggen van een medium voerende buis ter hoogte van De Rede en Loodsboot in Houten Datum 5 juli 2018 Zaaknummer 27359 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3 HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN...4

Nadere informatie

Projectplan maatregelen verbetering Kasteelgracht (ontwerpbesluit)

Projectplan maatregelen verbetering Kasteelgracht (ontwerpbesluit) Projectplan maatregelen verbetering Kasteelgracht (ontwerpbesluit) 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? De Kasteelgracht is een waterpartij in Apeldoorn gelegen in de wijk Woudhuis

Nadere informatie

Q waternet. Waternet, Sector KMR. Dammerweg 1 in Weesp. Watervergunning. voor het plaatsen van een boothuis in de Vecht in Weesp

Q waternet. Waternet, Sector KMR. Dammerweg 1 in Weesp. Watervergunning. voor het plaatsen van een boothuis in de Vecht in Weesp Waternet, Sector KMR Dammerweg 1 in Weesp Datum 1 november 2016 Casecode W-16.02577 Kenmerk 16.095154 Watervergunning voor het plaatsen van een boothuis in de Vecht in Weesp Q waternet waterschap amstel

Nadere informatie

Nota van Beantwoording. zienswijzen. Projectplan Ipensloter- en Diemerdammersluis. W. Bogaard. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Nota van Beantwoording. zienswijzen. Projectplan Ipensloter- en Diemerdammersluis. W. Bogaard. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Nota van Beantwoording zienswijzen Projectplan Ipensloter- en Diemerdammersluis W. Bogaard Datum 10 augustus 2015 Ons kenmerk 15.094836 Projectnummer 00.9816 Korte

Nadere informatie

Datum 14 december Herstel Meander Lunterse Beek Scherpenzeel. Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

Datum 14 december Herstel Meander Lunterse Beek Scherpenzeel. Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe PROJECTPLAN WATERWET Datum 14 december 2015 Projectnummer P205508 Onderwerp Herstel Meander Lunterse Beek Scherpenzeel Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit het

Nadere informatie

BESLUIT. De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag ingediende tekening met kenmerk: SIO-64552, dd. 24 oktober 2018.

BESLUIT. De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag ingediende tekening met kenmerk: SIO-64552, dd. 24 oktober 2018. Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen Datum: 18 december 2018 Kenmerk: Z-1820093/u18063304 Het dagelijks bestuur heeft op 22 november 2018 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Woensdag 16 November, nr. 19 Uitgave van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Pagina 1 van 8 Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta publiceert sinds

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Projectplan Verbetering Laakkade fase 3a/ Laakverbreding/ Laakzone fase A

Ontwerpbesluit Projectplan Verbetering Laakkade fase 3a/ Laakverbreding/ Laakzone fase A Ontwerpbesluit Projectplan Verbetering Laakkade fase 3a/ Laakverbreding/ Laakzone fase A 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? De Laakkades moeten voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het aanleggen van een tuin en terras bij een waterkering op de locatie Hof van Voorvliet 37 in Linschoten. Datum 20 juli 2018

WATERVERGUNNING. Voor het aanleggen van een tuin en terras bij een waterkering op de locatie Hof van Voorvliet 37 in Linschoten. Datum 20 juli 2018 WATERVERGUNNING Voor het aanleggen van een tuin en terras bij een waterkering op de locatie Hof van Voorvliet 37 in Linschoten Datum 20 juli 2018 Zaaknummer 29592 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017 Watervergunning Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt Datum 19 juni 2017 Zaaknummer 13121 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 25 april 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Planburo Infra

Nadere informatie

Watervergunning II: aan Enduris B.V., Postbus 399, 4460 AT GOES (hierna: vergunninghouder) de gevraagde vergunning te verlenen voor:

Watervergunning II: aan Enduris B.V., Postbus 399, 4460 AT GOES (hierna: vergunninghouder) de gevraagde vergunning te verlenen voor: Watervergunning Datum : 24 september 2018 Documentnummer : 2018033630 Case nr. : WV118.0311 AANHEF Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 6 april 2018 een aanvraag ontvangen van

Nadere informatie

vergunninghouder Wijziging Watervergunning Stammerdijk 41 in Diemen realiseren van een uitbouw 31 augustus 2015 W

vergunninghouder Wijziging Watervergunning Stammerdijk 41 in Diemen realiseren van een uitbouw 31 augustus 2015 W vergunninghouder Stammerdijk 41 in Diemen Datum 31 augustus 2015 Casecode W-15.02322 Kenmerk 15.102675 Wijziging Watervergunning realiseren van een uitbouw Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 15 mei Zaaknummer 11154

Watervergunning. Datum 15 mei Zaaknummer 11154 Watervergunning Voor het aanpassen van de waterhuishouding t.b.v. de uitbreiding van de carpoolvoorziening op de locatie Streektransferium Linielanding te Nieuwegein Datum 15 mei 2017 Zaaknummer 11154

Nadere informatie

Registratienummer

Registratienummer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier De heer M. Zon, Ingenieursbureau Postbus 250 1700 AG HEERHUGOWAARD Uw kenmerk Contactpersoon I. Willemse Onderwerp Definitief vaststellingsbesluit Registratienummer

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het aanpassen van de waterhuishouding ten behoeve van de aanleg van de toekomstige woonwijk Rijnvliet in Utrecht

WATERVERGUNNING. Voor het aanpassen van de waterhuishouding ten behoeve van de aanleg van de toekomstige woonwijk Rijnvliet in Utrecht WATERVERGUNNING Voor het aanpassen van de waterhuishouding ten behoeve van de aanleg van de toekomstige woonwijk Rijnvliet in Utrecht Datum 4 februari 2019 Zaaknummer 37747 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het (ver)planten en verwijderen van bomen langs watergangen aan de Amerongerwetering in Wijk bij Duurstede

WATERVERGUNNING. Voor het (ver)planten en verwijderen van bomen langs watergangen aan de Amerongerwetering in Wijk bij Duurstede WATERVERGUNNING Voor het (ver)planten en verwijderen van bomen langs watergangen aan de Amerongerwetering in Wijk bij Duurstede Datum 28 november 2017 Zaaknummer 19098 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3

Nadere informatie