Subsidieregeling Energie en Innovatie. EOS-LT: nieuw energieonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieregeling Energie en Innovatie. EOS-LT: nieuw energieonderzoek"

Transcriptie

1 Subsidieregeling Energie en Innovatie EOS-LT: nieuw energieonderzoek

2 Inhoud 1. De subsidieregeling EOS-LT: nieuw energieonderzoek 1.1 Welke projecten komen in aanmerking? 1.2 Fundamenteel of industrieel onderzoek 1.3 Wie kan subsidie aanvragen? 2. Het subsidiebedrag en uw projectkosten 2.1 Hoeveel subsidie kunt u ontvangen? 2.2 Voor welke projectkosten kunt u subsidie krijgen? 2.3 Wanneer kunt u extra subsidie krijgen? 3. Beperkingen, voorwaarden en criteria 3.1 Beperkingen en specifieke voorwaarden 3.2 Beoordelingscriteria Criterium 1: Het betreffende onderzoek is niet-conventioneel en nieuw Criterium 2: Bijdragen aan de verduurzaming van de energiehuishouding Criterium 3: Een project moet uiteindelijk kunnen leiden tot een nieuw speerpunt of en nieuwe richting binnen een bestaand speerpunt Criterium 4: De kwaliteit van het projectvoorstel 3.3 Aandachtspunten bij de aanvraag van EOS-LT: nieuw energieonderzoek 3.4 Afwijzingsgronden 4. Subsidie aanvragen 4.1 De procedure in zes stappen 4.2 De onderdelen van de subsidieaanvraag 4.3 Als uw project subsidie krijgt toegekend 4.4 Wat gebeurt er bij afwijzing van uw aanvraag? Bijlage 1 Overzicht bestaande onderzoeksthema s en speerpunten Bijlage 2 MKB-toets Verklarende woordenlijst 2 Handleiding - De subsidieregeling EOS LT: nieuw energieonderzoek

3 Introductie De subsidieregeling Energie Onderzoek Subsidie (EOS) LT: nieuw energieonderzoek stimuleert niet-conventioneel en nieuw energieonderzoek dat kan bijdragen aan een schone, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding. Het gaat hier om de hele keten: van bron, via conversie en transport, tot gebruik. Projecten moeten de potentie hebben om uit te groeien tot een nieuw speerpunt of een nieuwe richting binnen een bestaand speerpunt. Agentschap NL voert deze regeling uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. EOS-LT: nieuw energieonderzoek is onderdeel van de Subsidieregeling Energie en Innovatie. Wat vindt u in deze handleiding? In hoofdstuk 1 leest u wat voor soort onderzoek in aanmerking komt voor de subsidieregeling EOS-LT: nieuw energieonderzoek. Vervolgens leest u in hoofdstuk 2 hoeveel subsidie u kunt ontvangen, en voor welke projectkosten. In hoofdstuk 3 staan alle beperkingen, voorwaarden en criteria van de subsidieregeling op een rijtje. In het laatste hoofdstuk staat beschreven hoe u in zes stappen subsidie kunt aanvragen. Het bevat ook een overzicht van de onderdelen waaruit een subsidieaanvraag bestaat. Verder vindt u bij deze handleiding twee bijlagen. Bijlage 1 geeft een overzicht van de bestaande onderzoeksthema s en speerpunten. De tweede bijlage bevat de MKB-toets. Tot slot vindt u een verklarende woordenlijst met een omschrijving van alle onderstreepte begrippen uit deze handleiding. 3 Handleiding - De subsidieregeling EOS-LT: nieuw energieonderzoek

4 1. De subsidieregeling EOS: Nieuw Energie Onderzoek 1.1 Welke projecten komen in aanmerking? De regeling EOS-LT: nieuw energieonderzoek is de kraamkamer voor nieuwe ideeën: subsidie voor haalbaarheidsonderzoek en onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die kunnen leiden tot een nieuw speerpunt of een nieuwe richting binnen een bestaand speerpunt. We maken onderscheid tussen haalbaarheidsonderzoek en onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten: Haalbaarheidsprojecten zijn gericht op het tot stand brengen van een schriftelijk rapport. In dat rapport staat een systematisch opgezette en afgeronde analyse. Ook bevat het een inschatting van de technische en economische mogelijkheden van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of een combinatie hiervan. Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten richten zich op de ontwikkeling van een apparaat, systeem of techniek. Praktisch werk dus. De onderzoeker probeert het technisch-wetenschappelijk inzicht in een apparaat, systeem of techniek te vergroten. Of hij probeert deze geschikt te maken voor toepassing in de praktijk. Het onderzoek kan betrekking hebben op fundamenteel en/of industrieel onderzoek. 1.3 Wie kan subsidie aanvragen? De subsidieregeling EOS-LT: nieuw energieonderzoek staat open voor iedereen met een goed idee voor niet-conventioneel en nieuw energieonderzoek, zoals: Onderzoekers en innovators in het bedrijfsleven, van kleine zelfstandige tot multinational Onderzoekers aan universiteiten en hogescholen, van student tot professor Medewerkers van onderzoeksinstellingen Uitvinders Sinds 2006 kan het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) geen aanvragen meer indienen of als deelnemende partij optreden. ECN kan nog wel als opdrachtnemer worden ingeschakeld. Als er sprake is van samenwerking tussen personen of organisaties, moet één van de deelnemende partijen als penvoerder optreden. De overige partijen worden dan beschouwd als medeaanvrager. In dit geval moet er ook een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld. Tijdens de uitvoering van het project zult u een inzichtelijke projectadministratie en een sluitende tijdregistratie moeten hanteren. Deze eis wordt ook aan zelfstandigen gesteld. Projecten met betrekking tot kernfusie of nucleair onderzoek vallen niet binnen dit programma. Voor de subsidies voor haalbaarheidsprojecten en onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten geldt een andere indieningstermijn en beoordeling. Op uw aanvraagformulier geeft u aan voor welke projecttype u subsidie aanvraagt. U kunt geen combinatie van beide type projecten indienen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Agentschap NL. 1.2 Fundamenteel of industrieel onderzoek Bij beide projecttypen ondersteunt de regeling EOS-LT: nieuw energieonderzoek fundamenteel of industrieel onderzoek. Fundamenteel onderzoek is gericht op het uitbreiden van de algemene wetenschappelijke en technische kennis, zonder industriële en/of commerciële doelstellingen. Industrieel onderzoek is gericht op het opdoen van nieuwe kennis, met het doel deze te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten, of om bestaande producten, processen of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Laat uw projectidee eerst toetsen! U kunt uw aanvraag voor EOS-LT: nieuw energieonderzoek bij Agentschap NL indienen. Maar niet alle aanvragen voor onderzoeksprojecten komen in aanmerking voor subsidie. Het is daarom verstandig dat u, vóórdat u het aanvraagformulier invult en uw projectplan opstelt, uw projectidee eerst door ons laat bekijken. Na onze analyse krijgt u duidelijke aanbevelingen en kunt u snel beoordelen of het zinvol is een subsidieaanvraag in te dienen. Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen we vertrouwelijk. Kijk op voor meer informatie over deze dienst. Op deze site kunt u het projectideeformulier vinden. 4 Handleiding - De subsidieregeling EOS LT: nieuw energieonderzoek

5 2. Het subsidiebedrag en uw projectkosten 2.1 Hoeveel subsidie kunt u ontvangen? De maximale subsidiebijdrage verschilt per projectcategorie. Deze is afhankelijk van de totale subsidiabele projectkosten tot een maximum subsidiebedrag. Haalbaarheidsprojecten U kunt maximaal subsidie krijgen per project. Agentschap NL subsidieert de projectkosten voor fundamenteel onderzoek met 100 procent, en voor industrieel onderzoek met 65 procent. Onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten U kunt maximaal subsidie krijgen per project. Agentschap NL subsidieert de projectkosten voor fundamenteel onderzoek met 100 procent, en voor industrieel onderzoek met 50 procent. Voert u in uw project zowel fundamenteel als industrieel onderzoek uit? Dan krijgt u het gewogen gemiddelde van deze percentages aan subsidie. Bij een samenwerkingsverband zorgt de aanvrager (penvoerder) voor de verdeling van het subsidiebedrag onder de overige deelnemers. Per tender is er een subsidiebudget beschikbaar, dat per jaar varieert. De subsidiebudgetten vindt u op 2.2 Voor welke projectkosten kunt u subsidie krijgen? U kunt subsidie krijgen voor projectkosten die worden gemaakt door partijen die in Nederland gevestigd zijn. U kunt subsidie krijgen voor de volgende projectkosten: Loonkosten, waarbij de volgende methodieken worden geaccepteerd: 1. Integrale kostensystematiek (Kijk voor de voorwaarden op 2. Loonkosten + 50 procent opslagsystematiek 3. Vast uurtarief van 35,00 Kosten van aangeschafte machines en apparatuur Kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen Kosten van uitbesteding (kosten derden). 2.3 Wanneer kunt u extra subsidie krijgen? De overheid wil de deelname van MKB ers en de samenwerking tussen bedrijven en Nederlandse kennisinstellingen of Europese partners extra stimuleren. Daarom is in een aantal situaties extra subsidie mogelijk bovenop het normale subsidiepercentage: 1. MKB-ondernemingen die deelnemen in industrieel onderzoek (en dus de eigen projectkosten betalen) krijgen voor hun aandeel in het project 10 procent extra subsidie. MKB ers die alleen uitbesteden, komen niet in aanmerking voor deze opslag. 2. De projectkosten voor industrieel onderzoek komen in aanmerking voor 10 procent extra subsidie wanneer: Een Nederlandse kennisinstelling en een ondernemer deelnemen aan het project. Dit kennisinstituut betaalt zijn eigen aandeel in de projectkosten. Eén van de deelnemers aan het project gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie, en niet behoort tot de groep van een in Nederland gevestigde deelnemer. Deze buitenlandse partner levert een wezenlijke bijdrage aan het project en betaald zijn eigen aandeel in de projectkosten, maar ontvangt geen subsidie. Uw project kan maar één keer 10 procent extra subsidie krijgen bij onderdeel 2, ook als u aan beide voorwaarden voldoet. 5 Handleiding - De subsidieregeling EOS LT: nieuw energieonderzoek

6 3. Beperkingen, voorwaarden en criteria 3.1 Beperkingen en specifieke voorwaarden De regeling heeft een aantal beperkingen en voorwaarden waar u rekening mee moet houden als u voor subsidie in aanmerking wilt komen. De belangrijkste hebben we voor u op een rijtje gezet: Heeft uw project al subsidie gehad van een bestuursorgaan of de Europese Commissie? Dan wordt het toegezegde subsidiebedrag in principe afgetrokken van de subsidie die u bij EOS LT: nieuw energieonderzoek kunt krijgen. Neem contact op met Agentschap NL om te horen wat dat voor uw situatie betekent. Projectkosten die gemaakt zijn voordat u de aanvraag indiende, worden niet vergoed. Deze kosten houden we bij de verlening van de subsidie buiten beschouwing. We doelen hierbij ook op kosten die nog niet betaald zijn, maar waarvoor wel al verplichtingen zijn aangegaan. De maximale looptijd van een haalbaarheidsproject is één jaar, en voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject staat maximaal twee jaar. U kunt het project niet volledig uitbesteden, omdat u het voor eigen kosten en risico uit moet voeren. 3.2 Beoordelingscriteria De algemene beleidsdoelstelling voor energie van het ministerie van Economische Zaken luidt: Het bevorderen van een doelmatige en duurzame energiehuishouding in Nederland. Met de regeling EOS LT: nieuw energieonderzoek wil het ministerie energieonderzoek ondersteunen dat nieuw is en dat kan bijdragen aan de verduurzaming van de energiehuishouding. Dit is vertaald in de volgende vier criteria: Criterium 1: Het betreffende onderzoek is niet-conventioneel en nieuw Met niet-conventioneel en nieuw wordt bedoeld dat het onderzoek afwijkt van de bekende en gebaande paden en dat het zoekt naar afwijkende oplossingsrichtingen. Het moet gaan om prille ideeën, die nog niet of nauwelijks onderzocht zijn. Dit betekent dat projecten ook een hoog technologisch risico mogen hebben. EOS-LT: nieuw energieonderzoek is bedoeld om nieuwe en niet-conventionele ideeën slechts een korte tijd te ondersteunen en een klein stukje op weg te helpen. Criterium 2: Bijdragen aan de verduurzaming van de energiehuishouding Met verduurzaming van de energiehuishouding wordt een bijdrage aan een schone, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding bedoeld. Energiehuishouding is breder dan energievoorziening: het gaat hier om de hele keten van bron, via conversie en infrastructuur tot gebruik. We beoordelen in hoeverre uw project een bijdrage levert aan de verduurzaming van de energiehuishouding. Bij deze inschatting kan het een pre zijn als het bedrijfsleven betrokken is bij het voorgestelde project. Want de kans dat een idee daadwerkelijk wordt toegepast, is groter als het bedrijfsleven betrokken is. Criterium 3: Een project moet uiteindelijk kunnen leiden tot een nieuw speerpunt of een nieuwe richting binnen een bestaand speerpunt Een project moet uiteindelijk kunnen leiden tot een nieuw speerpunt of een nieuwe richting binnen een bestaand speerpunt. Bij de inschatting hiervan, is het van belang dat de Nederlandse kennisinfrastructuur verdergaande ontwikkeling van het nieuwe gebied mogelijk kan maken. Criterium 4: De kwaliteit van het projectvoorstel We beoordelen de kwaliteit van het projectvoorstel, mede in relatie tot het gevraagde subsidiebedrag. Hierbij kijken we naar de betrokken partijen (samenwerkende partners, inhuur van derden), de wijze waarop het project aansluit bij de (bedrijfs-)strategie van de deelnemers in het project en de kennis en ervaring van de deelnemers. Weging van de criteria Bij de beoordeling van de criteria hanteren we de volgende wegingsfactoren: Criterium 1 weegt mee voor 2/5 Criterium 2 weegt mee voor 1/5 Criterium 3 weegt mee voor 1/5 Criterium 4 weegt mee voor 1/5 6 Handleiding - De subsidieregeling EOS LT: nieuw energieonderzoek

7 3.3 Aandachtspunten bij de aanvraag van EOS-LT: nieuw energieonderzoek Een haalbaarheidsstudie is géén inventarisatie van mogelijke technieken om een gegeven probleem op te lossen. EOS-LT: nieuw energieonderzoek vereist strikt dat de aanvrager al een oplossingsroute voor ogen staat, die hij beoordeelt op technische en economische haalbaarheid. Energieonderzoeksprojecten, waarvan reeds bij voorbaat vaststaat dat de ontwikkelde techniek onvoldoende voordelen biedt, komen niet in aanmerking voor subsidie, omdat de verwachte bijdrage aan de verduurzaming nul is. Dit geldt bijvoorbeeld als de techniek economisch slechter zal presteren dan reeds beschikbare alternatieven. Als er onvoldoende zicht is op technische en economische haalbaarheid bij een onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten kan uw project om die reden afgewezen worden. Wij bevelen u in dat geval aan om een haalbaarheidsaanvraag in te dienen. Betreft uw aanvraag geen nieuw onderzoek, maar een nieuwe toepassing van reeds onderzochte principes? Dan zal de aanvraag niet binnen EOS-LT: nieuw energieonderzoek passen. Geen reden tot afwijzing, maar wel vaak reden voor aanvullende vragen van Agentschap NL is het verkeerd omgaan met het onderscheid tussen subcontractant en medeaanvrager. Elk van uw projectpartner(s) kan slechts één van beiden zijn. 3.4 Afwijzingsgronden In onderstaande gevallen wordt een projectvoorstel in ieder geval afgewezen: Het is onaannemelijk dat het project binnen de gestelde periode wordt voltooid. Haalbaarheidsprojecten moeten binnen één jaar na subsidieverlening voltooid worden en voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten staat twee jaar. Er bestaat gegronde vrees dat de betrokkenen het project niet kunnen financieren of er is onvoldoende vertrouwen dat de betrokkenen de capaciteiten hebben om het project uit te voeren. Het project draagt onvoldoende bij aan de doelstellingen van het programma. Er bestaat onvoldoende vertrouwen in de technische haalbaarheid van het project. Het voorstel heeft onvoldoende potentie om bij te dragen aan de opbouw van een sterkere kennispositie in Nederland. 7 Handleiding - De subsidieregeling EOS LT: nieuw energieonderzoek

8 4. Subsidie aanvragen 4.1 De procedure in zes stappen Stap 1 - Agentschap NL benaderen Heeft u een projectidee? Het is verstandig om uw projectidee voor te leggen aan Agentschap NL, voordat u het aanvraagformulier invult en een projectplan opstelt. We letten op het volgende: Is het idee technisch (waarschijnlijk) haalbaar? Dit beoordelen de Agentschap NL-adviseurs op grond van hun expertise en algemeen aanvaarde fysische grondbeginselen. Is het idee economisch interessant? Een idee moet een reëel probleem oplossen en de concurrentie met andere oplossingen aankunnen. Past het idee binnen de EOS LT: nieuw energieonderzoeksubsidieregeling, of is er een andere geldgever (subsidieregeling, marktpartijen) waar uw project een betere kans maakt? Wilt u persoonlijk contact met Agentschap NL, dan kunt u bellen met nummer of contact opnemen per Stap 2 - Subsidieaanvraag indienen Een subsidieaanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en de benodigde bijlagen, waaronder een projectplan (waarin de criteria zijn uitgewerkt) en een begroting. Sla het projectplan als Worddocument op en de begroting als Excel-document. Dien uw subsidieaanvraag bij voorkeur via internet in (www.agentschapnl. nl/ediensten). U kunt uw aanvraag ook per post naar Agentschap NL sturen of persoonlijk afgeven aan de balie van Agentschap NL in Utrecht. Als u uw aanvraag op papier indient, ontvangen we graag twee extra kopieën (enkelzijdig en losbladig). Als aanvulling op uw papieren aanvraag ontvangen we ook graag een CD-rom of (maximaal 7 MB). Er zijn aparte openstellingstermijnen voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en voor haalbaarheidsprojecten. Tijdens de opstellingstermijn kunt u een subsidieaanvraag voor Energie Onderzoek Subsidie LT: nieuw energieonderzoek indienen. Een overzicht van de openstellingstermijnen met bijbehorende sluitingsdata vindt u op Zorg dat uw aanvraag uiterlijk voor uur op de sluitingsdatum binnen is bij Agentschap NL. Dit geldt ook voor de aanvraag die u per post verstuurt. Wij adviseren u dringend om uw aanvraag ruim van tevoren in te dienen. Stap 3 - Is uw aanvraag volledig? Als uw aanvraag bij Agentschap NL binnen is, controleren wij of deze aan alle formele voorwaarden voldoet. Als uw aanvraag compleet is, nemen we uw aanvraag in behandeling. Stap 4 - Toetsing aan de vereisten Vervolgens toetsen wij of uw aanvraag voldoet aan de vereisten van de regeling. Is dit het geval, dan komt uw project in aanmerking voor beoordeling. Is dit niet het geval, dan wordt uw aanvraag afgewezen. Stap 5 - Beoordeling van de aanvraag Haalbaarheidsprojecten De voorstellen voor haalbaarheidsonderzoek worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Agentschap NL toetst uw aanvraag aan de criteria van de regeling zie paragraaf 3.2. Als uw aanvraag aan de criteria voldoet, wordt uw aanvraag gehonoreerd. Zodra het budget is uitgeput, kunnen er geen voorstellen meer worden toegekend. Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten Agentschap NL legt de ingediende projecten ter beoordeling voor aan de Adviescommissie: Nieuw Energie Onderzoek. Deze commissie rangschikt de voorstellen aan de hand van vier criteria, zie paragraaf 3.2. Stap 6 - Uitsluitsel over toekenning of afwijzing De duur van de beoordeling van en berichtgeving over EOS-LT: nieuw energieonderzoek verschilt per projectcategorie. Binnen de hieronder gestelde termijnen krijgt u uitsluitsel over de toekenning of afwijzing van uw subsidieaanvraag. Haalbaarheidsprojecten De beoordeling van haalbaarheidsprojecten neemt, nadat uw aanvraag compleet is, maximaal acht weken in beslag. Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten Voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten geldt een termijn van maximaal dertien weken na tendersluiting. 4.2 De onderdelen van de subsidieaanvraag Om projecten inhoudelijk en financieel te kunnen beoordelen, is het nodig dat u alle onderdelen van de subsidieaanvraag levert. Daarbij is het belangrijk dat alle projectplannen en begrotingen op dezelfde manier zijn opgesteld. Daarom is er een model beschikbaar voor het aanvraagformulier, deelnemersformulier, projectplan en de begroting. Deze modellen kunt u downloaden via of opvragen bij Agentschap NL. Een subsidieaanvraag bestaat uit: Het aanvraagformulier Bijlage 1: Deelnemersformulier (indien van toepassing) Bijlage 2: Projectplan Bijlage 3: Begroting Bijlage 4: Jaarverslag, jaarrekening en een accountantsrapport Bijlage 5: Overige bijlage(n) 8 Handleiding - De subsidieregeling EOS LT: nieuw energieonderzoek

9 Vertrouwelijkheid van gegevens Agentschap NL gaat vertrouwelijk om met uw (soms concurrentiegevoelige) gegevens. Verzoeken van derden om informatie hierover wijzen we dan ook af. Maar als het om milieu-informatie gaat, dan moeten we bij de behandeling van informatieverzoeken een belangenafweging maken. U kunt over de gedragslijn van Agentschap NL meer lezen op onder de zoektermen Wob, milieuregister, vertrouwelijk en bedrijfsgegevens. Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier is het eerste officiële stuk van de aanvraag. Op het aanvraagformulier staan de gegevens van de aanvrager (penvoerder) en de namen van eventuele projectpartners. De penvoerder moet het aanvraagformulier rechtsgeldig ondertekenen. Op het aanvraagformulier vindt u een toelichting bij de vragen. De penvoerder ontvangt alle correspondentie van Agentschap NL, die na uw subsidieaanvraag volgt. Bijlage 1: Deelnemersformulier Is er sprake van een samenwerkingsverband? Vul dan de deelnemersgegevens in op het deelnemersformulier. Iedere deelnemer ondertekent dit formulier en machtigt hiermee de penvoerder voor de subsidieaanvraag en verdere correspondentie hierover. Deze ondertekening is ook een verklaring dat er een samenwerkingsovereenkomst of uitbestedingovereenkomst komt als het project subsidie krijgt toegekend. Bijlage 2: Projectplan Uw subsidieaanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld op grond van het projectplan. Het projectplan moet een gedetailleerd beeld geven van het project en volgens een vast stramien zijn opgesteld. Hiervoor is een modelprojectplan beschikbaar. Wij adviseren u, voordat u een aanvraag indient, uw projectidee te bespreken met een adviseur van Agentschap NL. Bijlage 3: Begroting In het begrotingsmodel geeft u de kosten van uw project aan en maakt u deze kosten aannemelijk. Dit kunt u doen door in de begroting een onderbouwing te geven en bijvoorbeeld offertes te sturen. U moet in ieder geval voldoen aan de volgende verplichtingen: Stuur van alle partners een begroting op. Geef de kosten voor fundamenteel en industrieel onderzoek apart aan. Hiervoor gelden verschillende subsidiepercentages. De penvoerder geeft een samenvatting van de totale projectkosten. Bijlage 4: Jaarverslag, jaarrekening en een accountantsrapport Stuur ons per aanvrager of deelnemer een jaarverslag of -rekening en een accountantsrapport over het laatst afgesloten boekjaar. Als dit via internet verkrijgbaar is, of als u dit al eerder aan Agentschap NL heeft verstrekt, kunt u hiernaar verwijzen. Bedrijven jonger dan één jaar moeten een businessplan en openingsbalans bijvoegen. Deze stukken gebruiken we bij de beoordeling van uw eigen aandeel in de financiering van het project. Blijkt uit deze stukken niet dat u het eigen aandeel kunt financieren? Stuur dan andere bewijsstukken mee, bijvoorbeeld een bankafschrift. Bijlage 5: Overige bijlage(n) Wij raden u aan stukken, die van belang zijn voor het project, ter onderbouwing mee te sturen. Voorbeelden hiervan zijn: Offertes Toezeggingen van de bank Uitbestedingsovereenkomst Letter of intent Samenwerkingsovereenkomst Is er nog geen samenwerkingsovereenkomst tussen alle betrokken partijen? Dan adviseren wij u dringend om deze zo snel mogelijk te sluiten. Goede gezamenlijke afspraken zijn nodig een project goed uit te voeren. Bovendien bent u verplicht een samenwerkingsovereenkomst op te stellen als u subsidie krijgt toegekend. Mochten er problemen bij de samenwerking ontstaan, dan is het handig om op de gemaakte afspraken te kunnen terugvallen. In een samenwerkingsovereenkomst zijn rechten en plichten van alle betrokkenen vastgelegd. Zo kunt u hier bepaalde aansprakelijkheden regelen. Wij adviseren om de volgende punten in deze overeenkomst op te nemen: De deelnemers in het samenwerkingsverband De doelstelling van de samenwerking De manier waarop u samenwerkt De duur van de samenwerking De onderlinge verdeling van kosten en risico s De onderlinge verdeling van de subsidie De onderlinge verdeling van de intellectuele eigendomsrechten. Dit is verplicht als een van overheidswege gefinancierde onderzoeksorganisatie deel uit maakt van het samenwerkingsverband. 4.3 Als uw project subsidie krijgt toegekend Als uw project voor subsidie in aanmerking komt, krijgt u dit bedrag in delen uitgekeerd. Projectduur maximaal 1 jaar Automatisch wordt er één voorschot verstrekt binnen twee weken na de datum van de beschikking tot subsidieverlening en bedraagt 90 procent van de subsidie. Projectduur langer dan 1 jaar Het eerste voorschot wordt automatisch verstrekt binnen twee weken na aanvang van de activiteiten. Het tweede voorschot ontvangt u een jaar later. Het totaal van de voorschotten bedraagt maximaal 90 procent van de subsidie. De laatste 10 procent van het subsidiebedrag wordt pas na afsluiting en bij vaststelling van het project uitbetaald. 9 Handleiding - De subsidieregeling EOS LT: nieuw energieonderzoek

10 Houd er rekening mee dat als uw project subsidie krijgt, u aan een aantal verplichtingen moet voldoen. De belangrijkste zijn: U houdt een adequate projectadministratie bij, inclusief sluitende urenadministratie (ook voor machines of apparatuur die niet uitsluitend zijn aangeschaft voor het project). U voert het project uit volgens het projectplan en conform de bepalingen in de beschikking. Voor eventuele wijzigingen in de uitvoering van het project vraagt u vooraf schriftelijk toestemming aan Agentschap NL. U dient tot vijf jaar na de subsidievaststelling te zorgen voor een verantwoord gebruik van de uit het project voortvloeiende resultaten overeenkomstig de subsidieaanvraag. Dit gaat onder andere om een adequate tenaamstelling en bescherming van de uit het project voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten. Indien uw project langer dan twaalf maanden duurt, rapporteert u na afloop van elk jaar schriftelijk over de voortgang van het project. Het model van een voortgangsrapportage vindt u op Aan het einde van het project verstrekt u binnen dertien weken een eindverslag en een eindafrekening. 4.4 Wat gebeurt er bij afwijzing van uw aanvraag? In het geval van een afwijzing van uw subsidieverzoek ontvangt u schriftelijk bericht in de vorm van een beschikking. U kunt dan telefonisch een nadere toelichting krijgen op de afwijzing. Afhankelijk van de reden voor afwijzing, bekijken wij samen met u of opnieuw indienen (in een volgende tender) zinvol is. Hierbij dient u er rekening mee te houden, dat bij een eventuele tweede indiening al gemaakte kosten niet voor subsidie in aanmerking komen. Ook kunnen wij u informeren over mogelijkheden van andere subsidieregelingen. 10 Handleiding - De subsidieregeling EOS LT: nieuw energieonderzoek

11 Bijlage 1 Overzicht met alle speerpunten van het EOS-onderzoeksprogramma lange termijn onderzoek en korte termijn onderzoek en ontwikkeling. Speerpunt Groene Grondstoffen Nieuw Gas Duurzame Elektriciteitsvoorziening Ketenefficiency Gebouwde Omgeving Duurzame Mobiliteit Carbon Capture and Storage Kas als Energiebron 1 Bioraffinage 2 Geïntegreerde concepten voor teelt, oogst en raffinage van aquatische biomassa 3 Beschikbaarheid, maatschappelijke aanvaardbaarheid, infrastructurele inpassing van biomassa 4 Brandstofcel PEMFC SOFC MFC 5 Waterstofproductie en geavanceerde conversie 6 Waterstofinfrastructuur: netwerken en opslag 7 Vergassing, gasreiniging, -conditionering en syngasproductie en -toepassing 8 Transport en distributie van energie (transitie en exploitatie van de energie-infrastructuur) 9 Zon PV: (multi)kristallijn-silicium PV-technologie 10 Zon PV: dunnefilm PV-technologie 11 Windconversie offshore (ontwerpkennis en netinpassing 6 GW tot 20 GW) 12 Elektriciteit en warmte uit biomassa 13 Membraanscheiding 14 Procesintensificatie 15 Warmtehuishouding in de industrie 16 Thermische behandelingsprocessen 17 Systeembenadering in de industrie 18 Integrale systemen en concepten voor nieuw te bouwen of te renoveren gebouwen, wijken of bedrijventerreinen 19 Innovatieve systemen en componenten 20 Elektrisch rijden en rijden op waterstof, biogas en hogere blends biobrandstoffen 21 C02-scheiding, transport en veilige opslag ondergronds 22 C02-afvang 23 Geavanceerde kolenconversie met C02-afscheiding 24 Aardgasconversie, gasturbinetechnologie 25 Systeembenadering in de glastuinbouw, inclusief warmtehuishouding 11 Handleiding - De subsidieregeling EOS LT: nieuw energieonderzoek

12 Bijlage 2 MKB-toets MKB-definitie gebaseerd op EG-Verordening 70/2001 en Verordening 364/2004 Binnen de regeling EOS: Lange termijn krijgen MKB-ondernemingen extra aandacht. MKB-ondernemingen die deelnemen aan een onderzoeksproject (i.e. hun eigen projectaandeel betalen) krijgen een toeslag van 10 procent voor hun aandeel in de projectkosten voor industrieel onderzoek. Aan de hand van het schema hieronder kunt u zien of uw onderneming wordt aangemerkt als MKB-onderneming. 1. Heeft de aanvrager meer dan 250 medewerkers in dienst? ja nee 1. Heeft de aanvrager meer dan 2. Bedraagt de jaaromzet meer dan 50 miljoen? of Bedraagt het balanstotaal meer dan 43 miljoen? nee ja Beschikken (geen MKB-er) 3. Is de aanvrager een verbonden onderneming (zie schema 2)? ja nee 4. Is de aanvrager een partner onderneming (zie schema 3)? nee ja Blijven de opgetelde waardes van de ondernemingen onder de bij 1 en 2 genoemde grenzen? ja nee MKB-er 12 Handleiding - De subsidieregeling EOS LT: nieuw energieonderzoek

13 Verklarende woordenlijst Deelnemer (mede-aanvrager) Een natuurlijke persoon of rechtspersoon neemt deel aan het samenwerkingsverband voor eigen kosten en risico en hanteert geen commerciële tarieven. Derden (subcontractant) Derden voeren een deel van het project uit in opdracht en op kosten van de aanvrager of een deelnemer. Met een derde kan een uitbestedingsovereenkomst gesloten worden. Fundamenteel onderzoek Onderzoek dat is gericht op het uitbreiden van de algemene wetenschappelijke en technische kennis, zonder industriële of commerciële doelstellingen. Groep Een groep is een economische eenheid waarin organisatorisch zijn verbonden: Een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon, die direct of indirect: - meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan, - volledig aansprakelijk vennoot is van, of - overwegende zeggenschap heeft over een of meer rechtspersonen of vennootschappen, en laatst bedoelde rechtspersonen of vennootschappen. Haalbaarheidsstudie Haalbaarheidsprojecten zijn gericht op het tot stand brengen van een schriftelijk rapport, dat een systematisch opgezette en afgeronde analyse bevat. Dit rapport bevat tevens een inschatting van de technische en economische mogelijkheden van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of een combinatie van deze fundamenteel- en industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Industrieel onderzoek Het opdoen van nieuwe kennis met het doel die te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten of om bestaande producten, processen of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Kennisinstelling 1. Een in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek genoemde instelling voor hoger onderwijs. 2. Een andere dan onder 1 bedoelde geheel of gedeeltelijk door de rijksoverheid gefinancierde onderzoeksinstelling die activiteiten verricht met als doel de algemene wetenschappelijke en technische kennis uit te breiden. 3. Een geheel of gedeeltelijk door een andere staat gefinancierde openbare instelling voor hoger onderwijs en een daaraan verbonden ziekenhuis gelijkwaardig aan een instelling respectievelijk academisch ziekenhuis als bedoeld onder Een geheel of gedeeltelijk door een andere staat gefinancierde onderzoeksinstelling die activiteiten verricht met als doel de algemene wetenschappelijke en technische kennis uit te breiden. Letter of intent Een door de buitenlandse partners ondertekende verklaring waarin de activiteiten beschreven worden die het bedrijf of instelling ten behoeve van het project zal uitvoeren. Machtiging De aanvrager (penvoerder) moet door de Nederlandse deelnemers gemachtigd worden om de subsidieaanvraag in te dienen. De machtiging is in het deelnemersformulier opgenomen. MKB-onderneming Onder een kleine of middelgrote onderneming in de zin van de verordening van de Europese Commissie van 12 januari 2001 inzake staatssteun voor kleine of middelgrote onderneming wordt verstaan een onderneming die: minder dan 250 werknemers heeft en een jaaromzet heeft van niet meer dan 50 miljoen óf een jaarlijks balanstotaal heeft van niet meer dan 43 miljoen, en niet voor 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen is van één of meerdere ondernemingen die niet aan deze definitie voldoen, met uitzondering van openbare participatiemaatschappijen, van ondernemingen van risicokapitaal of van institutionele beleggers, indien deze individueel noch gezamenlijk in enig opzicht zeggenschap over de onderneming hebben (zie ook de MKB-toets). Ondernemer Een natuurlijke persoon of rechtspersoon (niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld) die een onderneming in stand houdt (niet zijnde een onderneming die bij regeling van de Minister van Economische Zaken is uitgesloten). Onderzoeksterrein Een verzameling van onderling samenhangende onderzoeksthema s. Onderzoeksthema Een gespecialiseerd en afgebakend onderwerp of veld van onderzoek. Het Ministerie van Economische Zaken heeft de onderzoeksthema s van Energie Onderzoek Subsidie Lange Termijn vastgesteld na uitgebreid overleg met marktpartijen en kennisinstellingen in Nederland. De verschillende onderzoeksthema s zijn te vinden in bijlage 1. Per onderzoeksthema zijn doelstellingen en/of doorbraken geformuleerd, en wordt de richting van het onderzoek beschreven. De onderzoeksthema s zijn onderverdeeld in speerpunten. Penvoerder Eén van de deelnemers in een project dat uitgevoerd wordt door een samenwerkingsverband. De penvoerder dient mede namens de andere deelnemers de aanvraag in verzorgt de correspondentie en de rapportage. De penvoerder zorgt ook voor de verdeling van de subsidie over de deelnemers. 13 Handleiding - De subsidieregeling EOS LT: nieuw energieonderzoek

14 Projectkosten Kosten die een subsidieontvanger na de indiening van de aanvraag heeft gemaakt en betaald en die noodzakelijk zijn en rechtstreeks aan de uitvoering van het samenwerkingsproject zijn toe te rekenen. De kosten bestaan uit: Loonkosten, waarbij de volgende methodieken worden geaccepteerd: 1. Integrale kostensystematiek (Kijk voor de voorwaarden op 2. Loonkosten + 50 procent opslagsystematiek 3. Vast uurtarief van 35,00 Kosten van machines en apparatuur. Kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen. Aan derden verschuldigde kosten. Samenwerkingsproject Een voor Nederland nieuwe, planmatige activiteit, bestaande uit fundamenteel of industrieel onderzoek. commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma of een maatschap zijn verbonden. De uitbestedingsrelatie moet worden vastgelegd in een overeenkomst tot uitbesteding. Uitbestedingsovereenkomst Bij uitbesteding van essentiële onderdelen van het project aan derden moet u een overeenkomst tot uitbesteding sluiten als u subsidie krijgt toegekend. Essentiële uitbestedingen zijn uitbestedingen die een belangrijke bijdrage leveren aan het slagen van het project. Ook uitbestedingen met een grote omvang (meer dan 10 procent) ten opzichte van het totale project vallen hieronder. Niet essentiële uitbestedingen worden bij de beoordeling van de samenwerking buiten beschouwing gelaten. Samenwerkingsverband Een verband dat bestaat uit ten minste twee niet in een groep verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, dat geen rechtspersoonlijkheid bezit. In een samenwerkingsverband kunnen, naast bijvoorbeeld een ondernemer, kennisinstituten deelnemen. Deze fungeren in dat geval als volwaardige partners in een samenwerkingsverband. Speerpunt Onderzoeksgebied dat een grote bijdrage levert aan de duurzame energiehuishouding, en waarin Nederland een goede kennispositie heeft. Tender Periode waarin u een subsidieaanvraag kunt indienen. Uitbesteding Een relatie tussen de aanvrager, die een project voor eigen rekening en risico uitvoert, en een derde aan wie de aanvrager een essentieel deel van de activiteiten van dat project uitbesteedt. De aanvrager dient zelf werkzaamheden in het (samenwerkings) project uit te voeren. De aanvrager mag dan overigens niet met de derde in een groep, 14 Handleiding - De subsidieregeling EOS LT: nieuw energieonderzoek

15 Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus RE Utrecht T Agentschap NL februari 2010 Publicatie-nr. 2EOSN1001 Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst.

Subsidieregeling Energie en Innovatie. EOS: Lange Termijn

Subsidieregeling Energie en Innovatie. EOS: Lange Termijn Subsidieregeling Energie en Innovatie EOS: Lange Termijn Inhoud 1. De subsidieregeling EOS Lange Termijn 1.1 Welke onderzoekthema s komen in aanmerking? 1.2 Fundamenteel of industrieel onderzoek 1.3 Maatschappelijke

Nadere informatie

Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA)

Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA) Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA) 1. Algemene bepalingen Artikel 1 1. Voor de toepassing van de Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

Subsidies. Energiebesparing Industrie TKI ISPT 2014. Maurits Clement maurits.clement@rvo.nl

Subsidies. Energiebesparing Industrie TKI ISPT 2014. Maurits Clement maurits.clement@rvo.nl Subsidies Energiebesparing Industrie TKI ISPT 2014 Maurits Clement maurits.clement@rvo.nl Overzicht regelingen Industrie Joint Industry Projects (JIP) - 5.200.000 Eur Early Adopter projects (EAP) - 500.000

Nadere informatie

Handleiding. voor Nederlandse deelnemers in Eurostars-projecten

Handleiding. voor Nederlandse deelnemers in Eurostars-projecten Handleiding voor Nederlandse deelnemers in Eurostars-projecten 2 Inhoud 1 Eurostars 7 2 Een projectvoorstel indienen bij Eureka in Brussel 9 2.1 Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? 9 2.2 Waar en wanneer

Nadere informatie

Handleiding Industriële Warmtebenutting

Handleiding Industriële Warmtebenutting Handleiding Industriële Warmtebenutting Inhoudsopgave 1 Samen bouwen aan efficiënt gebruik van warmte 4 1.1 Waarom deze regeling? 5 1.2 Voor wie is deze handleiding bestemd? 5 2 Programma Industriële

Nadere informatie

Collectieve acties in de visketen

Collectieve acties in de visketen Collectieve acties in de visketen Periode 200 U wilt een project uitvoeren dat de samenwerkingsvormen in de visketen bevordert? Of een project dat praktijknetwerken versterkt die samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

Proeftuinen Intelligente Netten. >> Als het gaat om energie en klimaat

Proeftuinen Intelligente Netten. >> Als het gaat om energie en klimaat Proeftuinen Intelligente Netten >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoudsopgave Introductie 3 Subsidieregeling Proeftuinen intelligente netten 4 Voorwaarden en beoordelingscriteria 5 Beoordelingscriteria

Nadere informatie

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf.

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Deelnemersreglement project Nieuwe energie in bedrijf Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Versie: 1 januari 2014 De

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en Beleidsregel MKB-Regeling Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland; gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Margreet

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Contactpersoon inhoudelijk:

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

InnovatieHaalbaarheid Subsidieregeling

InnovatieHaalbaarheid Subsidieregeling InnovatieHaalbaarheid Subsidieregeling Een instrument van het programma LimburgMakers Revisie: V08 Datum: 28 april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1 Doelstelling 2 2 Doelgroep 2 3 Inhoud

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65 65 33april 2009 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 maart 2009, nr. WJZ / 9057818, tot wijziging

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Esther

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Haalbaarheidsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verbetering van

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Uitgegeven: 2 november 2012 2012, nr. 46 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde

Nadere informatie

Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015

Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015 De OP EFRO Tender Valorisatie 2015 is onderdeel van het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020. Contact? Informatie kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst OP EFRO Tender Valorisatie 2015. Joep Hoveling

Voorlichtingsbijeenkomst OP EFRO Tender Valorisatie 2015. Joep Hoveling Voorlichtingsbijeenkomst OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Joep Hoveling Inhoud presentatie OP EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Budget en doel van de Tender Valorisatie 2015 Subsidiebedragen en percentages

Nadere informatie

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam STADSRECI.^^ "^"^ ROTTERDAM Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam Vastgesteld in de regioraad van 17 december 2008 BOUWEN AAN SAMENHANG Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

MIT2015 beknopte toelichting. Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend

MIT2015 beknopte toelichting. Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend MIT2015 beknopte toelichting Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 1 update dd 6 mei 2015 Afspraken MKB samenwerkingsagenda gezamenlijke instrumentenkoffer

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling leefbaarheid@brabant Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 530613-530615, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Gedeputeerde

Nadere informatie

_ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Ministerie van Economische Zaken

_ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Ministerie van Economische Zaken \We rt..x67-fn Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Directoraat-generaal Natuur & Regio Directie Natuur en. Blodiversiteit Bezoekadres Bezuldenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Reglement Subsidiefondsen Student Union

Reglement Subsidiefondsen Student Union Kenmerk: SU 08/098 Reglement Subsidiefondsen Student Union Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1 Het Basisreglement Student Union is op dit reglement van toepassing. 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven -

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (Geconsolideerde versie van de reeds op 3 februari 2015 vastgestelde beleidsregel en de op 21 april 2015 vastgestelde wijziging van deze

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

Subsidieregeling Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014

Subsidieregeling Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014 Subsidieregeling Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 21 januari 2014, nr. 252216/252217, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving Subsidieregeling DHK: ondersteunt MKB ondernemingen bij export en internationalisering in 3 soorten landen De DHK-regeling staat open voor 88 landen. Afhankelijk van het land en het beschikbare budget

Nadere informatie

KennisCheque Subsidieregeling

KennisCheque Subsidieregeling KennisCheque Subsidieregeling Een instrument van het programma LimburgMakers Revisie: V09 Datum: 28 april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1 Doelstelling 2 2 Doelgroep 2 3 Inhoud van het

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Kaderbesluit EZ-subsidies Staatsblad 2008, nr.499

Kaderbesluit EZ-subsidies Staatsblad 2008, nr.499 Kaderbesluit EZ-subsidies Staatsblad 2008, nr.499 Samenvatting met meest relevante artikelen voor HTAS-Innovatieprojecten Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende

Nadere informatie

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013

Nadere informatie

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen STEP-subsidie en FEH-lening uitgelegd In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verhuurt u

Nadere informatie

7 april 2015 Corr.nr. 2015-14.576, ECP Nummer 21/2015 Zaaknr. 567222

7 april 2015 Corr.nr. 2015-14.576, ECP Nummer 21/2015 Zaaknr. 567222 7 april 2015 Corr.nr. 2015-14.576, ECP Nummer 21/2015 Zaaknr. 567222 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de Verordening subsidieregeling MKB Innovatiestimulering

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Beknopte toelichting MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 15-4-2015 I 1 Afspraken MKB samenwerkingsagenda

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen Informatie voor werkgevers Een reguliere baan voor 10.000 ID-werknemers Van 1 maart

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

Innovatieprojecten. openstelling 2009

Innovatieprojecten. openstelling 2009 Inkomen en subsidie Innovatieprojecten openstelling 2009 Houdt u bedrijfsmatig dieren? Wilt u vernieuwen met het oog op de toekomst? U kunt subsidie krijgen voor innovatieve projecten die de concurrentiepositie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fair Fryslân

Aanvraagformulier Fair Fryslân Aanvraagformulier Fair Fryslân Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 7 (Fairtrade-activiteiten) Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013

Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013 TKI toeslagregeling 2014 Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013 Zie voor meer informatie de publicatie in de Staatscourant (WJZ/13135860),

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn?

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn? HANDLEIDING ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER FLEXIBELE SUBSIDIE VRIJWILLIGERSORGANISATIES WELZIJN EN ZORG 2015: Vrijwilligers koesteren Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik zodat

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. voorwaarden: de voorwaarden

Nadere informatie

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding -versie 31 mei 2007- pag. 1 1. Inleiding Deze toelichting heeft betrekking op het controleprotocol Stichting Transumo, versie 31 mei 2007, en heeft tot doel een nader invulling te geven aan een aantal

Nadere informatie

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete bij niet-naleving meldingsplichten subsidies Op 1 januari 2013 is de Wet bestuurlijke

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN TENDER GELDERSE MAAT RONDE 2

VRAGEN EN ANTWOORDEN TENDER GELDERSE MAAT RONDE 2 VRAGEN EN ANTWOORDEN TENDER GELDERSE MAAT RONDE 2 De provincie Gelderland zoekt drie pilots voor lokale duurzame energie in het kader van de Tender Gelderse Maat. Deze tender bestaat uit twee rondes. In

Nadere informatie

Aanvraagformulier MKB Energieleningen

Aanvraagformulier MKB Energieleningen Aanvraagformulier MKB Energieleningen Dit aanvraagformulier is de eerste stap om een energielening met een rentekorting aan te vragen. Op basis van deze aanvraag besluit de provincie of de activiteiten

Nadere informatie

Welkom. Bij de IPC voorlichtingsbijeenkomst 2016

Welkom. Bij de IPC voorlichtingsbijeenkomst 2016 Welkom Bij de IPC voorlichtingsbijeenkomst 2016 Programma IPC-regeling 2016 Indienen Do s en don ts Voorbeelden Vraag en antwoord 2 IPC in het kort 10-20 MKB-ers o.l.v. een penvoerder Met name gezamenlijk,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Voorbeeld Aanvraagformulier EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Actie: ASIEL Stap 1 2 Stap 1 Projectnaam: Geef het project een logische naam van maximaal 50 tekens inclusief spaties. Toegestaan zijn

Nadere informatie

Handleiding Wind op Zee projecten 2013

Handleiding Wind op Zee projecten 2013 Topconsortium voor Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) Versie 2 mei 2013 Begrippenlijst (alfabetisch) Deelnemer (mede-aanvrager): een natuurlijke persoon of rechtspersoon neemt deel aan het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Kaderbesluit EZ-subsidies - BWBR0024...

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Kaderbesluit EZ-subsidies - BWBR0024... wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Kaderbesluit EZ-subsidies - BWBR002.. pagina 1 van 16 Kaderbesluit EZ-subsidies (Tekst geldend op: 21-01-2014) Besluit van 21 november 2008, houdende regels voor

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum s-hertogenbosch

Toelichting bij aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum s-hertogenbosch Algemeen: De Stichting (SOCH) beheert het budget van het Ondernemersfonds Binnenstad conform de werkwijze en voorwaarden zoals vastgelegd in: del 11 maart 2014 Deze documenten zijn beschikbaar op www.soch.nl

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Wetstechnische informatie : Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

Programma van Eisen Frisse Scholen april 2012

Programma van Eisen Frisse Scholen april 2012 Programma van Eisen Frisse Scholen april 2012 Voor u ligt het Programma van Eisen Frisse Scholen. Dit Programma van Eisen dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw- en verbouw van scholen (schoolbesturen

Nadere informatie

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland -

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Het doel van de Regels topsectoren en innovatie (VITGETOPINNO2014) is het stimuleren van projecten binnen de prioritaire Programma's Topsectoren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

Kosteloos innovatie: Innoveren met subsidies.

Kosteloos innovatie: Innoveren met subsidies. 1. Wat is innovatie. Kosteloos innovatie: Innoveren met subsidies. Innovatie is een ruim begrijp. Het is het vernieuwen en ontwikkelingen van nieuw producten, diensten of proces om iets nieuws waarde te

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar.

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar. AANVRAAGFORMULIER Versie april 2012 Doelstelling De gemeente Utrecht stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en stelt in het kader van de stimuleringsmaatregelen voor schoon vervoer een bedrage

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 32, onderdeel a en b, 4 en 6 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 32, onderdeel a en b, 4 en 6 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 4342 16 juli 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 juli 2015, nr. 81581F5F tot wijziging van de Uitvoeringsverordening Economic

Nadere informatie

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, vastgesteld op 30 juni 2010: BESLUIT vast te stellen: NADERE REGELS

Nadere informatie

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij: SenterNovem Postbus 10073 8000 GB Zwolle Telefoon 038 455 34 50 Bezoekadres

Nadere informatie

Reglement Subsidiefonds Cultuur

Reglement Subsidiefonds Cultuur Reglement Subsidiefonds Cultuur Februari 2015 Reglement Subsidiefonds Cultuur Artikel 1. Definities 1.1 Apollo: Cultuurkoepel van de Universiteit Twente en beheerder van het fonds. 1.2 Algemene Vergadering

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Subsidieprogramma walstroom zeehavens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Subsidieprogramma walstroom zeehavens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14026 13 september 2010 Besluit Subsidieprogramma walstroom zeehavens 3 september 2010 Nr. CEND/HDJZ-2010/1274 SCH Gelet

Nadere informatie

*Hier geeft u de naam van de Aanvrager 1 (penvoerder) van het samenwerkingsverband. relatienummer indien u zich registreert op MijnRVO.

*Hier geeft u de naam van de Aanvrager 1 (penvoerder) van het samenwerkingsverband. relatienummer indien u zich registreert op MijnRVO. Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

PEP 2011. Doelstelling Prioriteiten en criteria Financieel Aanvraag Formulieren Beoordeling en toewijzing Uitvoering na toekenning Tijdschema PEP 2011

PEP 2011. Doelstelling Prioriteiten en criteria Financieel Aanvraag Formulieren Beoordeling en toewijzing Uitvoering na toekenning Tijdschema PEP 2011 PEP 2011 PEP 2011 Doelstelling Prioriteiten en criteria Financieel Aanvraag Formulieren Beoordeling en toewijzing Uitvoering na toekenning Tijdschema PEP 2011 Doelstelling PEP De regeling Prekwalificatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap.

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder OP EFRO Tender Valorisatie 2015

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband ter uitvoering van een project als bedoeld in

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 november 2012, nr. 80148/80148, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord- Holland 2012.

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 10-09-2014) Titel 3.10. Seed capital technostarters. Artikel 3.10.1. Begripsomschrijvingen. 1. In deze titel wordt verstaan onder:

(Tekst geldend op: 10-09-2014) Titel 3.10. Seed capital technostarters. Artikel 3.10.1. Begripsomschrijvingen. 1. In deze titel wordt verstaan onder: (Tekst geldend op: 10-09-2014) Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 juli 2014, nr. WJZ / 13125043, houdende vaststelling van nationale subsidieinstrumenten op het terrein van Economische

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2015/0083118

Provinciaal blad nr. 2015/0083118 Provinciaal blad nr. 2015/0083118 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 24 maart 2015 kenmerk: 2015/0053579 gepubliceerd op: 25 maart 2015 inwerkingtreding

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) over de subsidieregeling van Partners voor Water ' Wereldwijd werken met water'

Veel gestelde vragen (FAQ) over de subsidieregeling van Partners voor Water ' Wereldwijd werken met water' Veel gestelde vragen (FAQ) over de subsidieregeling van Partners voor Water ' Wereldwijd werken met water' 1. Informatie /contact 1.1 Vraag Waar kan ik terecht met vragen over de regeling? Voor vragen

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 55

Provinciaal blad 2012, 55 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 55 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BFD9C0, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Vraag en antwoord over de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs op basis van vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten

Vraag en antwoord over de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs op basis van vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten Vraag en antwoord over de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs op basis van vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten Versie 6-11-2015 Deelname en projectpartners - Kunnen meerdere

Nadere informatie