Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf."

Transcriptie

1 Deelnemersreglement project Nieuwe energie in bedrijf Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Versie: 1 januari 2014 De bijdrageregeling wordt mogelijk gemaakt door een subsidiebijdrage vanuit de Provincie Overijssel (vallend onder het Energiepact van de provincie Overijssel) aan het projectvoorstel van MKB-Nederland (vanaf nu te noemen: Nieuwe energie in bedrijf ). Het werkingsgebied voor de bijdrageregeling omvat alle bedrijven vallend onder de definitie Midden- en Kleinbedrijf (< 250 werkzame personen), met een bedrijfspand met een vestigingsadres binnen de provinciegrenzen van de provincie Overijssel en met een energieverbruik (per pand) van < kwh of M 3 gas per jaar. Het bedrijfspand betreft eigendom of huur maar geen gemeentelijk gebouw. NB. Bedrijven met meerdere locaties kunnen meerdere scans aanvragen (met meerdere subsidies). Bedrijven gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw kunnen gezamenlijk één e- scan aanvragen Ook non-profitorganisaties kunnen van de energiescan en de subsidie gebruik maken mits zij voldoen aan de Europese definitie van MKB onderneming. NB: stichtingen, verenigingen en bijv. kerken vallen vaak ook onder deze definitie. Mkb-ondernemers (inclusief die uit de agrarische sector) in Overijssel kunnen voor 250 een energiescan (enkele scan) aanvragen. Dit is mogelijk tot 1 juli 2014, met een maximum aantal energiescans van 450 (dit maakt cumulatief met NEiB 1.0 een totaal van 1450 energiescans). Subsidieverstrekker van dit project is: Provincie Overijssel Partners bij de uitvoering van dit project zijn: MKB-Nederland MKB-Nederland/Midden Kamer van Koophandel Oost Nederland Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a) MKB: een onderneming waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen of het jaarlijks balanstotaal 43 miljoen niet overschrijdt. De onderneming mag niet voor 25% of meer in handen zijn van één of meer ondernemingen die niet aan de genoemde eisen voldoen. Conform de rekenmethodiek van de Europese Commissie (2003/361/EG). b) Energiescan: Een door het voormalige Energiecentrum mkb ontwikkelde onderzoeks- en rapportagesystematiek, voldoend aan eisen vanuit Infomil en branches in het mkb. Alleen uit te voeren door voor het project gekwalificeerde adviseurs. De scan is voor dit project alleen aan te vragen via een voor het project ingerichte website (www.energiescanoverijssel.nl) c) Groep: een economische eenheid waarin organisatorisch zijn verbonden: - een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of indirect de helft of

2 meer van het geplaatste kapitaal verschaft aan, volledig aansprakelijke vennoot is van of overwegende zeggenschap heeft over een of meer rechtspersonen of vennootschappen, en: - laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen. d) Aanvrager: een mkb-bedrijf dat zich aanmeldt voor de aankoop van een energiescan via e) adviseur: een energieadviseur die zich heeft gecommitteerd aan het uitvoeren van de hierboven bedoelde scans conform de (kwaliteits-)eisen die binnen deze methodiek aan adviseurs worden opgelegd. De eisen betreffen de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en de manier waarop wordt gerapporteerd. Artikel 2 1. Het project verstrekt op aanvraag een bijdrage aan een energieonderzoek aan een bedrijf die een energiescan wil laten uitvoeren en wil investeren in energiebesparende maatregelen, mits: a) de ondernemer behoort tot het midden- en kleinbedrijf; b) de ondernemer op 1 oktober 2011 stond ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland; c) de ondernemer kan aantonen - wanneer het vestigingsadres tevens het woonadres is - dat werkfunctie van het betreffende pand groter is dan de woonfunctie en het energieverbruik van de werkfunctie groter is dan het energieverbruik van de woonfunctie; d) het jaarlijks energieverbruik van het te onderzoeken pand niet hoger is dan kwh of M 3 gas. 2. Niet in aanmerking voor een energieonderzoeksbijdrage komt: a) een aanvrager aan wie door één of meer bestuursorganen in het betrokken fiscale jaar en de twee voorafgaande fiscale jaren reeds tot een hoger bedrag bijdrage is verstrekt zonder goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen dan voor de sector waartoe de betrokken onderneming behoort is vastgesteld in een de-minimis verordening; b) die failliet is verklaard, aan wie surseance van betaling is verleend, ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, of voor wie een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend. c) bedrijfspanden met een hoger energieverbruik dan genoemd in artikel 2.1 lid d. Artikel 3 Het project en de bijdrageregeling gaan in met ingang van 1 oktober 2011, aanvragen kunnen vanaf die datum ingediend worden. Het betreft een tijdelijke maatregel, die loopt tot het budget is uitgeput of tot en met 31 december Energiescans kunnen tot en met 1 juli 2014 worden aangevraagd. Artikel 4 1. Een energieonderzoek (energiescan) kent een kostprijs van (speciaal voor de provincie Overijssel): - 450,-- voor een enkele scan; - 900,-- voor een dubbele scan.

3 Hierbij gelden de criteria in onderstaande tabel: 2. De door de ondernemer te betalen bijdrage voor een energiescan bedragen: - 250,-- (ex btw) voor een enkele scan; - 500,-- (ex btw) voor een dubbele scan; - 900,-- (ex btw) voor een dubbele scan zonder subsidie (Mkb-bedrijven met een energieverbruik hoger dan kWh of m 3 gas hebben geen recht op subsidie omdat zij via de wet kunnen worden verplicht tot het uitvoeren van een energieonderzoek). Het betreffende bedrag zal worden geïncasseerd op het moment dat de afspraak voor de energiescan is gemaakt. Artikel 5 Aanvragen worden door de website (via MKB-Nederland/Service Desk) in volgorde van ontvangst in behandeling genomen, op voorwaarde dat deze compleet en correct zijn ingediend. Artikel 6 Per vestigingsadres wordt gedurende de looptijd van de regeling maximaal eenmaal een bijdrage toegekend. Artikel 7 1. MKB-Nederland (Service Desk) neemt de aanvraag in en de ondernemer krijgt binnen drie weken een datum voorgesteld waarop de scan uitgevoerd wordt. 2. De stuurgroep van het project (provincie Overijssel, MKB-Nederland en Kamer van Koophandel) kan, alvorens adviezen te geven, inlichtingen van derden inwinnen alsmede andere gegevens van het bedrijf of de instelling verlangen. 3. Wanneer de aanvraag niet wordt toegekend, stelt MKB-Nederland, of een daartoe door hen aangewezen partij de aanvrager daarvan onder opgaaf van redenen op de hoogte. 4. MKB-Nederland (Service Desk) verwerkt de bijdrageaanvraag (en verrekening) in de verrekening naar de adviseur zowel als naar de aanvrager van de scan. Artikel 8 1. De aanvrager laat een energiescan uitvoeren door één van de adviseurs genoemd op de site (en die is geselecteerd als adviseur) voor dit project. 2. De aanvrager voldoet aan hetgeen door de vragenlijst op de site wordt gevraagd. Niet volledig ingevulde aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen. Artikel 9 Voorschotten worden niet verstrekt. Artikel Wanneer de middelen voor de bijdragen aan een energie onderzoek zijn uitgeput, zal dit tevens het einde van de regeling betekenen.

4 2. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, wint MKB-Nederland advies in en neemt in relevante gevallen na bespreking met de stuurgroep van het project een besluit. 3. Het bedrijf of de instelling waaraan een bijdrage is verleend, kan gevraagd worden medewerking te verlenen aan publicaties rond het project Nieuwe energie in bedrijf. 4. Het project draagt de titel: Nieuwe energie in bedrijf (in communicatie-uitingen, ook door derden, dient deze naam vermeld te worden). Het project start op 1 oktober 2011 en heeft een looptijd tot en met 1 juli De regeling blijft van toepassing op tot en met 1 juli 2014 ingediende aanvragen of tot wanneer het beschikbare budget beschikbaar is. Artikel 11 De provincie stelt voor deelnemers aan de scan speciale vouchers ter beschikking waarmee een ondernemer 25% van de energiebesparende maatregelen kan terugkrijgen. De investering moet daarvoor minimaal zijn. De maximale teruggave is Deze actie is NIET van toepassing op duurzame opwekking. Voor deze Geld-terug-actie geldt: a) MKB-onderneming: onderneming als bedoeld in Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese Commissie van 6 mei 2003 (Publicatieblad Europese Gemeenschappen, L124, 20 mei 2003, p.36. b) Er is een energieonderzoek uitgevoerd die voldoet aan de eisen van MKB-NL, het Energiecentrum MKB, Agentschap NL, EPA-U, de achterliggende branchevereniging, of het energieonderzoek is uitgevoerd in opdracht van of met subsidie van de provincie Overijssel of uitgevoerd in opdracht van of met subsidie van een Overijsselse gemeente. Voor melkveehouders kan de digitale scan monitor energieverbruik van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) gebruikt worden; c) De energiescan dient uitgevoerd te zijn tussen 1 januari 2010 en 1 juli 2014; d) Het energieverbruik genoemd in het energieonderzoek bedraagt maximaal kwh of maximaal m 3 aardgas; e) De energiebesparende maatregelen hebben betrekking op het pand waarvoor het energieonderzoek is uitgevoerd; f) Het vestigingsadres van het pand waarvoor de maatregelen worden toegepast is in Overijssel; g) de investering in de geadviseerde energiebesparende maatregelen dient te zijn gedaan in de afgelopen 6 maanden, gerekend vanaf binnenkomst aanvraag bij de provincie.; h) De aanvrager kan zowel huurder als eigenaar zijn van het pand; i) Er mag maar één aanvraag per vestigingsadres gedaan worden. Voor meer informatie en de voorwaarden, zie Voorwaarden

5 Artikel 12 Voor alle bedrijven, dus ook die met een hoger energiegebruik, is er de mogelijkheid om een MKB Energielening aan te vragen. De rente hierbij ligt 3% lager dan de geldende marktrente waarbij een minimum van 1,5% wordt aangehouden. Leningen tot kunnen aangevraagd worden voor maatregelen van de energielijst, dit zijn de goedgekeurde maatregelen voor de fiscale EIA regeling. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Voor een energielening met rentekorting gelden de volgende voorwaarden: de aanvrager is een MKB-onderneming (MKB criteria zijn vaak van toepassing op agrariërs en sportverenigingen, onder formulieren kunt u middels de MKB-verklaring direct zien of uw organisatie kan worden aangemerkt als MKB-onderneming); de energiemaatregel dient voor een pand dat in Overijssel staat. Dit pand is ten minste 1 jaar oud; de energiemaatregel betreft: o een technische voorziening voor energiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen, zoals bedoeld in de Energielijst onder categorie A; o een technische voorziening voor energiebesparing bij processen, zoals o bedoeld in de Energielijst onder categorie B; een technische voorziening ten behoeve van Duurzame energie opwekking in of bij bedrijfsgebouwen, zoals bedoeld in de Energielijst onder D, met uitzondering van windturbines. de aanvrager vraagt een energielening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), voor een looptijd van 5 jaar; de onderneming staat ten minste drie jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en kan ten minste drie jaarverslagen van de meest recente boekjaren overleggen; de aangeboden rente door SVn bedraagt minimaal 1,5 procent; de hoofdsom van de energielening, bedraagt maximaal 75 procent van de energieinvestering met een minimum van euro en een maximum van euro; indien de energiemaatregel Photo-voltaïsche panelen betreft, bevat het dak waar de Photo-Voltaïsche panelen worden geplaatst geen asbest; indien de verleende subsidie een steunmaatregel is, dan moet de subsidie voldoen aan artikel 2 van de de-minimisverordening.