Proeftuinen Intelligente Netten. >> Als het gaat om energie en klimaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proeftuinen Intelligente Netten. >> Als het gaat om energie en klimaat"

Transcriptie

1 Proeftuinen Intelligente Netten >> Als het gaat om energie en klimaat

2 Inhoudsopgave Introductie 3 Subsidieregeling Proeftuinen intelligente netten 4 Voorwaarden en beoordelingscriteria 5 Beoordelingscriteria voor uw aanvraag 6 Subsidiebedragen en uw projectkosten 1 7 Wat valt niet meer onder ontwikkeling? 8 De aanvraagprocedure in zes stappen 9 Onderdelen van de subsidieaanvraag 10 Als uw project subsidie krijgt toegekend 11 Bijlage 1: CO2-equivalenten 12 Bijlage 2: Verklarende woordenlijst 13 2 Handleiding - Proeftuinen Intelligente Netten

3 Introductie Het realiseren van proeftuinen is de belangrijkste aanbeveling van de Taskforce Intelligente Netten, die in juli 2010 zijn visie heeft gegeven in het discussiedocument 'Op weg naar Intelligente Netten in Nederland'. Specifiek voor de proeftuinen intelligente netten is in 2011 een budget van 16 miljoen beschikbaar. Afbakening De term intelligente netten is een overkoepelend begrip dat verschillende ontwikkelingen rond de energie-infrastructuur omvat (veelal elektriciteitsnetten, van het hoogspanningsnet tot en met het laagspanningsnet in de wijk en de energietoepassingen bij de consument). De kern van het begrip 'intelligent net' is het ontstaan van tweerichtingsverkeer van energie tussen producenten en gebruikers, en tussen gebruikers onderling. Dit is mogelijk door het toevoegen van informatietechnologie aan de energie-infrastructuur. Hierdoor ontstaan meer keuzemogelijkheden voor gebruikers en kunnen nieuwe partijen toetreden tot de energiemarkt. Met intelligente netten ( smart grids ) ontwikkelen zich geheel nieuwe perspectieven voor de energievoorziening. Er ontstaan mogelijkheden om decentrale opwekking van energie en opslag van energie - zoals bij elektrische auto's - beter in te passen en gebruikers te betrekken bij het flexibel maken van het energiesysteem. Dit leidt tot nieuwe diensten en producten. Bovendien wordt de passieve consument een actieve consument of tegelijkertijd een kleine producent. Daarmee is het mogelijk om investeringen in infrastructuur te beperken of uit te stellen en de betrouwbaarheid beter te borgen. Het gebied omvat verschillende soorten technologie (vermogenselektronica in de netten en bij de gebruikers, ICT gerelateerd aan vermogenselektronica, overkoepelende ICT-systemen). Minstens zo belangrijk als de verandering in de technologie is echter de verandering in de rollen van gebruikers (die prosumers worden), energieleveranciers, leveranciers van energiediensten, toeleveranciers en netbeheerders. Proeftuinen voor intelligente netten kunnen een belangrijke rol vervullen. Er is behoefte aan ten minste vijf en maximaal tien verschillende proeftuinen, op het niveau van een woonwijk, stadscentrum, industrieterrein, kantorenomgeving, combinaties met één of meer kassen of andere lokale combinaties. 3 Handleiding - Proeftuinen Intelligente Netten

4 Subsidieregeling Proeftuinen intelligente netten Bij de proeftuinen voor intelligente netten gaat het primair om investeringsprojecten met een voor Nederland nieuwe of vernieuwende technologie, functie, aanpak, samenwerking of een nieuw of vernieuwend systeem. Het kan ook gaan om een combinatie hiervan. Het doel is om ondernemers samen met andere partijen in staat te stellen om in een realistische gebruiksomgeving te leren over de mogelijkheden van intelligente toepassingen die optimaal kunnen bijdragen aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke baten. Het gaat om projecten met een technisch, economisch en/of maatschappelijk risico. Is er in het buitenland al ervaring opgedaan met een soortgelijke proeftuin? Dan moet u aantonen waarom het nodig is om deze proeftuin ook in Nederland op te zetten. In de proeftuinen staat leren centraal. De onderstaande tabel geeft een overzicht van een aantal intelligente toepassingen en effecten daarvan. Het doel is om zo veel mogelijk van de genoemde toepassingen en effecten in de tender aan bod te laten komen. In een proeftuin worden voor een lokaal energiesysteem leerervaringen opgedaan over wat werkt, wat juist niet werkt en wat iets oplevert. Bijvoorbeeld: 1 of intelligente toepassingen, waaronder decentrale energiebronnen, op grotere schaal en in combinatie met elkaar zijn te integreren in de energievoorziening; 2 hoe verschillende partijen gezamenlijk intelligente toepassingen kunnen realiseren met behulp van intelligente netten, zodat een economisch voordeel ontstaat en natuurlijk een bijdrage wordt geleverd aan een duurzame energievoorziening; 3 welke nieuwe functionaliteiten (via nieuwe diensten en producten) een slim lokaal energiesysteem kan bieden en wat de meerwaarde hiervan is voor eindgebruikers; 4 hoe eindgebruikers geïnteresseerd raken of zelfs actief meedoen in een of meer intelligente energietoepassingen met ondersteuning van intelligente netten; 5 welke ruimte wet- en regelgeving biedt en op welke gebieden behoefte is aan nieuwe standaarden. Meer informatie over het type proeftuinen waaraan behoefte is, vindt u in de bijlage bij de subsidieregeling. Deze staat op onze website: Tabel 1 (onder) toont een aantal intelligente toepassingen en effecten. Ook andere (combinaties van) intelligente toepassingen met hulp van intelligente netten zijn denkbaar. Zoals: aggregeren, virtueel bundelen van opwekkers, gebruikers en/of opslag van energie; leveren van en factureren voor producten en diensten in de energievoorzieningsketen; combinaties van toepassingen op grotere schaal: woningen, woonwijken, bedrijventerreinen, gebieden; aansluiting op en integratie van (duurzame) opwekkers, gebruikers en opslag in de energievoorziening; vraagsturing; onderhoud en bedrijfsvoering van energienetten en andere energie-installaties; toepassing van energienetten op kleinere of grotere schaal; meting en registratie van energie en vermogens; handhaven en/of verbeteren van kwaliteit van energie; balanceren over de energiedragers heen (gas, warmte, elektriciteit). Laat uw projectidee eerst toetsen! U kunt uw aanvraag voor een proeftuin intelligente netten indienen bij Agentschap NL. Niet alle aanvragen voor proeftuinen komen echter in aanmerking voor subsidie. Daarom raden wij u aan om niet meteen het aanvraagformulier in te vullen en uw projectplan op te stellen, maar eerst uw projectidee aan ons voor te leggen via het projectideeformulier. Na onze analyse krijgt u duidelijke aanbevelingen en kunt u snel beoordelen of het zinvol is een subsidieaanvraag in te dienen. Alle informatie die u verstrekt, behandelen we vertrouwelijk. Kijk op intelligentenetten voor meer informatie over deze dienst. Op deze website vindt u ook het projectideeformulier. Tabel 1: Effecten van intelligente toepassingen Effecten: Intelligente toepassingen Energiebesparing Optimale afstemming vraag/aanbod Besparing op netinvestering Vergroten marktparticipatie Nieuwe dienst of product Flexibiliteit en beperken reservevermogen Energiegedrag huishouden Energiegedrag bedrijf e-auto laden Warmtepompen HRe-ketel Zon-PV/wind 4 Handleiding - Proeftuinen Intelligente Netten

5 Voorwaarden en beoordelingscriteria Voor de regeling Proeftuinen intelligente netten geldt een aantal voorwaarden. Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, is het belangrijk dat u hier rekening mee houdt. Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden op een rijtje. Alleen samenwerkingsverbanden waarbij een ondernemer de rol van penvoerder vervult, kunnen een aanvraag indienen. Samenwerken wil zeggen dat de deelnemers ook voor eigen rekening en risico aan de proeftuin deelnemen. Het project wordt uitgevoerd in Nederland en de subsidieontvanger is gevestigd in Nederland. Een proeftuinproject duurt maximaal drie jaar en begint uiterlijk zes maanden na de beschikking. Uw project is primair een demonstratieproject waarin u investeert. Alleen wanneer de activiteiten niet onder de genoemde kostenposten vallen, kunt u gebruikmaken van de categorieën onderzoek en ontwikkeling. Een buitenlandse deelnemer mag meewerken aan uw project, maar de kosten van deze deelnemer zijn dan niet subsidiabel. Kosten van buitenlandse partijen die als derden optreden, zijn wel subsidiabel. Heeft uw project al subsidie ontvangen van een bestuursorgaan of de Europese Commissie? Dan wordt dat bedrag in principe afgetrokken van de subsidie of subsidiabele kosten die u via de regeling Proeftuinen intelligente netten kunt krijgen. Neem contact op met Agentschap NL om te horen wat dit voor uw situatie betekent. Projectkosten die u heeft gemaakt voordat u de aanvraag indiende, worden niet vergoed. Deze kosten houden we bij de verlening van de subsidie buiten beschouwing. We doelen hierbij ook op kosten die nog niet betaald zijn, maar waarvoor wel al verplichtingen zijn aangegaan. Afwijzingsgronden In de onderstaande gevallen wordt uw projectvoorstel in ieder geval afgewezen: Het is niet aannemelijk dat de proeftuin binnen drie jaar wordt voltooid. Er bestaat gegronde vrees dat de betrokkenen het project niet kunnen financieren of er is onvoldoende vertrouwen in de capaciteiten van de betrokkenen. Het project draagt niet genoeg bij aan de doelstellingen van de regeling Proeftuinen intelligente netten. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als het onvoldoende bijdraagt aan het verwerven van kennis over de mogelijkheden van intelligente toepassingen rondom het elektriciteitsnet. Er is onvoldoende vertrouwen in de technische en economische haalbaarheid van het project. De verwachte resultaten dragen onvoldoende bij aan de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding, mede gelet op het herhalingspotentieel. De proeftuin is onvoldoende innovatief. De internationale stand van de techniek/kennis vormt hierbij de referentie. Er is onvoldoende vertrouwen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het project. Er zijn onvoldoende positieve gevolgen voor de Nederlandse economie te verwachten. De toe te kennen subsidie bedraagt minder dan Handleiding - Proeftuinen Intelligente Netten

6 Beoordelingscriteria voor uw aanvraag Bij de beoordeling van uw aanvraag voor een proeftuin intelligente netten staan vier criteria centraal: innovatie; duurzaamheid; projectorganisatie; economisch perspectief. Omdat er gezocht wordt naar proeftuinen met verschillen in focus, houdt de adviescommissie bij de rangschikking van projecten ook rekening met een evenwichtige spreiding van de te subsidiëren projecten over de in tabel 1 (pag. 4) genoemde toepassingen en effecten. Criterium 1 Innovatie Dit criterium houdt in dat het moet gaan om een innovatie op het gebied van producten, processen, diensten, marktinrichting, samenwerking of combinaties van intelligente toepassingen. De stand van de techniek/kennis, internationaal gezien, is daarbij de maatstaf. Hoe meer sprake er is van vernieuwing, hoe groter de bijdrage aan de doelstelling. Dit alles bezien in het spectrum van marginale technische en organisatorische verbetering tot een technologische of organisatorische doorbraak. Ook wezenlijke vernieuwingen of wezenlijk nieuwe toepassingen van bestaande producten, processen of diensten zijn aan te merken als innovaties. Wel geldt dat de technische, economische en/of maatschappelijke risico's die aan een project verbonden zijn beheersbaar moeten zijn. Criterium 2 Duurzaamheid Uw project draagt bij aan verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding. Hierbij geldt dat energiehuishouding breder is dan energievoorziening. Het gaat om de hele keten: van bron, via conversie en infrastructuur tot het gebruik van schone, betrouwbare en betaalbare energie. Bij de beoordeling letten we ook op internationale energie- of CO2-reductie, eventuele andere duurzaamheidseffecten en op het herhalingspotentieel. We beoordelen uw aanvraag op de besparing van primaire energie (in PJ per jaar) en de besparing van CO2-emissie (equivalent) per jaar die optreden als gevolg van het project of die mogelijk gemaakt worden door de projectresultaten. Dit wordt afgezet tegen het subsidiebedrag dat u voor het project aanvraagt. Bovendien beoordelen we op het herhalingspotentieel in Nederland binnen vijf jaar na implementatie. Criterium 3 Projectorganisatie Uw project is doelmatig, doeltreffend en kwalitatief goed opgezet. We beoordelen op een goede verhouding tussen het aantal deelnemers en de omvang van het project, een realistische tijdsplanning en de organisatie van het project. Relevante capaciteiten van deelnemers, de gezamenlijke inhoudelijke aanpak, economische benutting van de projectresultaten en de visie op samenwerking spelen hierbij een rol. Het is positief als u bij uw project alle partijen betrekt die nodig zijn om het resultaat naderhand verder op de markt te introduceren. Denk hierbij zeker ook aan een afnemer. Criterium 4 Economisch perspectief In het kader van het economisch perspectief wordt onder meer beoordeeld in hoeverre het beoogde projectresultaat economische waarde creëert in Nederland. Deze economische waarde kan het gevolg zijn van opbrengsten en/of kostenvoordelen die de betrokken ondernemingen of andere in Nederland gevestigde ondernemingen kunnen realiseren in het verlengde van de projectresultaten. Opbrengsten uit export vallen hier ook onder. De verwachte schaalbaarheid van de toepassing wordt hier dus meegewogen. Bij de beoordeling van de economische waarde die u creëert, wordt gekeken naar een termijn van minimaal vijf jaar na marktintroductie/implementatie. Ook de aangevraagde subsidie weegt mee in de beoordeling. Voor het economisch perspectief is het van belang dat u de economische waarde, de slaagkans en het herhalingspotentieel van het project onderbouwt. De verwachtingen moeten uiteraard gerechtvaardigd zijn en goed onderbouwd worden in een beknopt ondernemingsplan. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vindt het belangrijk dat hieruit een strategische visie op de verdere vermarkting van de projectresultaten blijkt. In de strategische visie beschrijft u welke activiteiten u tijdens en na het project uitvoert om sociale, juridische en commerciële belemmeringen weg te nemen en een succesvolle marktintroductie te realiseren. Maak hierbij ook de beheersbaarheid van de commerciële risico s inzichtelijk, want het is belangrijk dat het project een reële kans van slagen heeft. Bij de strategische visie draait het om aspecten die de slaagkans en het herhalingspotentieel en daarmee het economische perspectief vergroten, zoals: betrokkenheid van en draagvlak onder eindgebruikers (consumenten, bedrijven) bij de voorbereiding en de uitvoering; de schaalbaarheid van het project (schaalgrootte en/of locatie); (rechtvaardige) verdeling van kosten en baten; het delen van leerervaringen over de proeftuinen heen; het delen van leerervaringen of het uitvoeren van activiteiten met buitenlandse deelnemers; bijdragen aan de ontwikkeling van standaardisatie en interoperabiliteit; inzichten in en oplossingen voor wet- en regelgeving en bijhorende gedragsaspecten; het inbedden van nieuwe leerervaringen uit de proeftuinen in R&D-agenda s; het communicatieplan. 6 Handleiding - Proeftuinen Intelligente Netten

7 Subsidiebedragen en uw projectkosten 1 Hoeveel subsidie kunt u ontvangen? U kunt per project maximaal subsidie krijgen. Voor 40 procent van de meerkosten van het demonstratieproject ontvangt u subsidie (zie volgende paragraaf ). Ondernemingen in het mkb krijgen 10 procent extra subsidie, berekend over de kosten die in aanmerking komen voor subsidie. De voorschotten voor alle deelnemers gaan automatisch naar de penvoerder, die het subsidiebedrag vervolgens verdeelt onder de deelnemers. Uw project is primair een demonstratieproject. Alleen wanneer activiteiten niet onder de bij demonstratieprojecten behorende subsidiabele kosten vallen, kunt u gebruikmaken van de categorieën industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling (zie kader). Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor (financiële) diensten of voor proeftuinen waarin zijdelings nog aan onderzoek en ontwikkeling gewerkt wordt. Fundamenteel onderzoek is niet subsidiabel. U kunt ook geen gebruik maken van de subsidiabele kosten van een demonstratieproject als u gedurende de looptijd van het project geen aantoonbare duurzaamheidsbijdrage realiseert. In dit geval kunt u eveneens nagaan of de categorieën industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling op uw project van toepassing zijn. Bij een demonstratieproject gaat het om het in een realistische gebruiksomgeving aantonen van het functioneren van een, voor Nederland, eerste toepassing van een nieuwe of vernieuwende technologie, functie (met bestaande technologie), aanpak of een nieuw of vernieuwend systeem. Het kan ook gaan om een toepassing van een combinatie van nieuwe en bestaande technologie en een (nieuwe) aanpak van de maatschappelijke, niettechnologische factoren die een rol spelen. Het gaat om projecten met een maatschappelijk, technisch of economisch risico. Voor welke kosten kunt u subsidie krijgen? U kunt subsidie krijgen voor de extra investeringskosten van de proeftuin, ook wel meerkosten genoemd, ten opzichte van de gangbare technologie. Dit zijn de investeringskosten van het project min de referentiekosten, extra opbrengsten en voordelen in de eerste vijf jaar van de gebruiksduur. Als de btw voor u niet aftrekbaar is, gaan we bij subsidieverstrekking uit van de kosten inclusief omzetbelasting. Referentiekosten zijn kosten voor een investering in voor Nederland gangbare systemen, apparaten of technieken die in technisch opzicht vergelijkbaar zijn met in Nederland uit te voeren projecten, maar waarmee niet hetzelfde niveau van milieubescherming te bereiken is als met het uit te voeren project. Dit betekent bijvoorbeeld dat de investeringskosten om energienetten, energietoepassingen en/of de bredere energievoorziening met elkaar te integreren, op elkaar af te stemmen en aan elkaar diensten te laten leveren, wel subsidiabel zijn. Kosten voor het alleen aansluiten van energietoepassingen op de energievoorziening zijn niet subsidiabel, net zomin als de kosten voor gangbare technologieën zoals PV-panelen, warmtepompen, huishoudelijke apparaten, elektrische voertuigen, microwarmtekrachteenheden, boilers, windturbines en eenheden voor energieopslag. Investeringskosten zijn: kosten van verwerving of op andere titel dan verwerving in gebruik verkregen bedrijfsterreinen; kosten van verwerving, huurkoop of lease van bedrijfsgebouwen en daartoe te rekenen centrale voorzieningen; kosten van aangeschafte machines en apparatuur; kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen; kosten van onderhoud en inspectie, administratie en beheer, ontmanteling, onvoorziene reparaties, verplichte milieumonitoring en verzekeringen; kosten van het geleidelijk opstarten en in gebruik nemen van het project en daartoe te rekenen productiekosten; kosten van tenaamstelling, verwerving en instandhouding van rechten van intellectueel eigendom; aan derden verschuldigde kosten. Alleen als uw activiteiten niet onder de kostenposten van demonstratieprojecten vallen, kunt u kijken of u in aanmerking komt voor de categorieën industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Bij industrieel onderzoek doet u nieuwe technische en wetenschappelijke kennis op met het doel deze te gebruiken bij de ontwikkeling van een nieuw product, proces of een nieuwe dienst, of om bestaande producten, processen of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Die kennis is deel van het resultaat van het project. U krijgt subsidie voor 50 procent van de kosten (mkb: + 10 procent). Experimentele ontwikkeling staat dichter bij de markt en gaat over het omzetten van industrieel onderzoek in plannen, schema's of ontwerpen. Binnen ontwikkeling valt de fabricage van een eerste prototype. Voor de kosten van de experimentele ontwikkeling en het testen van uw product, proces of dienst kunt u subsidie krijgen, voor zover deze activiteiten niet voor industriële toepassing of commerciële exploitatie te gebruiken of geschikt te maken zijn. U krijgt subsidie voor 25 procent van de kosten (mkb: + 10 procent). 1 Dit is een samenvatting van artikel 11-14a van het Kaderbesluit EZ subsidies De regelingsteksten zoals gepubliceerd in de Staatscourant zijn echter leidend. 7 Handleiding - Proeftuinen Intelligente Netten

8 Wat valt niet meer onder ontwikkeling? U mag een product, proces of dienst niet geschikt maken voor commerciële exploitatie. Ook routinematige of periodieke wijzigingen van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen of diensten zijn niet toegestaan, ook niet als het om verbeteringen gaat. Is er toch sprake van commercieel gebruik van demonstratieof proefprojecten? Dan brengen wij de eventuele inkomsten die hieruit voortvloeien in mindering op de subsidie. Kosten die bij industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling in aanmerking komen voor subsidie zijn: loonkosten, waarbij de volgende methodieken worden geaccepteerd: -- integrale kostensystematiek (kijk voor de voorwaarden op -- loonkosten + 50 procent opslagsystematiek; -- vast uurtarief van 60,00. kosten van aangeschafte machines en apparatuur; kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen; kosten van uitbesteding (kosten derden). Tabel 2: De belangrijkste kenmerken van de regeling Projectkenmerk Resultaat regeling Beoordelingscriteria Maximale looptijd Aanvang Maximaal subsidiebedrag Proeftuinen intelligente netten Ten minste vijf en maximaal tien verschillende proeftuinen (op het niveau van een woonwijk, stadscentrum, industrieterrein, kantorenomgeving, etc.) waarin leerervaringen worden opgedaan met intelligente toepassingen in de energie-infrastructuur. Vier criteria: innovatie, duurzaamheid, projectorganisatie en economisch perspectief. De adviescommissie houdt bij de rangschikking van projecten ook rekening met een evenwichtige spreiding van de te subsidiëren projecten over de in bovenstaande tabel 1 genoemde toepassingen en effecten. Drie jaar. Binnen zes maanden nadat de subsidie verleend is. 4 miljoen per project. Subsidiepercentages Toeslag Voorschotten Aanvrager/penvoerder Samenwerking Samenwerking internationaal 40 procent van de meerkosten ten opzichte van de referentie-investering. 10 procent voor aanvragers (en deelnemers) in het mkb. Automatisch per kwartaal. Ondernemer. Minimaal 1 Nederlandse deelnemer* verplicht. Een buitenlandse deelnemer mag meedoen, maar de kosten van deze deelnemer zijn niet subsidiabel. Kosten van buitenlandse partijen die als derden** optreden, zijn wel subsidiabel. * Deelnemer: neemt voor eigen rekening en risico deel in het project. ** Derde: voert werkzaamheden uit in opdracht en voor rekening en risico van de aanvrager of een deelnemer. 8 Handleiding - Proeftuinen Intelligente Netten

9 De aanvraagprocedure in zes stappen Stap 1 Benader Agentschap NL met een projectidee U heeft een innovatief idee op het gebied van energie, maar u weet niet of het voor subsidie in aanmerking komt? Dan is het verstandig om uw projectidee voor te leggen aan Agentschap NL voordat u het aanvraagformulier invult en een projectplan opstelt. Stap 2 Dien uw subsidieaanvraag in U kunt een subsidieaanvraag indienen tijdens de openstellingstermijn. Een subsidieaanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en de benodigde bijlagen, zoals een projectplan en een begroting. Sla het projectplan op als Word-document en de begroting als Excel-bestand en dien uw subsidieaanvraag bij voorkeur in via Maar u kunt uw aanvraag ook opsturen of persoonlijk afgeven aan de balie bij Agentschap NL in Utrecht of een van onze andere vestigingen. Als u uw aanvraag schriftelijk indient, ontvangen we graag twee extra kopieën (enkelzijdig en losbladig) plus een cd-rom of (maximaal 7 MB) met de bestanden. In deze fase controleren we ook de projectbegrotingen. Het komt regelmatig voor dat we begrotingen bijstellen op een aantal onderdelen. Ingrijpende correcties bespreken we vooraf met u. Stap 6 Uitsluitsel over toekenning of afwijzing De beoordeling van en berichtgeving over uw aanvraag nemen maximaal dertien weken in beslag. U hoort dan ook binnen dertien weken na de sluiting van de tender van ons of uw aanvraag is toegekend of afgewezen. Een overzicht van de openstellingstermijnen met de bijbehorende sluitingsdata vindt u op Zorg ervoor dat uw aanvraag voor uur op de sluitingsdatum binnen is bij Agentschap NL. Dit geldt ook als u de aanvraag per post verstuurt. Wij adviseren u dringend om uw aanvraag ruim op tijd in te dienen. Stap 3 Is uw aanvraag volledig? Bij ontvangst van uw aanvraag controleren wij of deze aan alle formele voorwaarden voldoet. Als dit het geval is, nemen we uw aanvraag in behandeling. Stap 4 Toetsing aan de vereisten Vervolgens toetsen wij of uw aanvraag voldoet aan de vereisten van de regeling. Is dit het geval, dan komt uw project in aanmerking voor beoordeling. Als uw aanvraag niet aan de vereisten voldoet, wordt deze afgewezen. Stap 5 Beoordeling van de aanvraag We leggen de proeftuinprojecten voor aan de adviescommissie van de regeling. Die beoordeelt ze aan de hand van de vier criteria: innovatie, duurzaamheid, projectorganisatie en economisch perspectief. Alle projecten krijgen hiervoor een score, waarbij elk criterium even zwaar weegt. De projecten worden vervolgens gerangschikt op totaalscore. Volgens deze rangschikking kennen we subsidie toe, totdat het budget op is. Bij de beoordeling wordt gekeken naar een evenwichtige spreiding van de te subsidiëren projecten over de in tabel 1 (pag. 4) genoemde toepassingen en effecten. 9 Handleiding - Proeftuinen Intelligente Netten

10 Onderdelen van de subsidieaanvraag Wij kunnen projecten alleen inhoudelijk en financieel beoordelen als u de subsidieaanvraag compleet aanlevert, dus inclusief alle onderdelen. Het is belangrijk dat alle projectplannen en begrotingen op dezelfde manier zijn opgesteld. Maak daarom gebruik van de modellen voor het aanvraagformulier, deelnemersformulier, projectplan en de begroting. Deze modellen kunt u downloaden via of opvragen bij Agentschap NL. Een subsidieaanvraag bestaat uit: het aanvraagformulier; Bijlage 1: Deelnemersformulier (voor iedere deelnemer); Bijlage 2: Projectplan; Bijlage 3: Begroting; Bijlage 4: Overige bijlage(n). Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier is het eerste officiële stuk van de aanvraag. Hierop staan de gegevens van de aanvrager (penvoerder) en van de projectdeelnemers. De penvoerder ondertekent het formulier. Het aanvraagformulier is alleen rechtsgeldig als het ondertekend is door iemand die tekeningsbevoegd is of daarvoor gemachtigd is via een apart bijgevoegde machtiging. Op het aanvraagformulier vindt u een toelichting bij de in te vullen velden. Alle correspondentie die op uw subsidieaanvraag volgt, stuurt Agentschap NL naar de penvoerder. Samenwerking Omdat u het project gezamenlijk uitvoert, is het belangrijk dat u goede afspraken maakt. Als u subsidie krijgt toegekend, adviseren wij u een samenwerkingsovereenkomst op te stellen met daarin de rechten, plichten en aansprakelijkheden van alle betrokkenen. Regel dit tijdig, want bij de verlening van de projectaanvraag letten we erop dat de in het projectplan omschreven activiteiten ook daadwerkelijk door de genoemde partij uitgevoerd worden. Als er tijdens de samenwerking problemen ontstaan, is het handig als u kunt terugvallen op de gemaakte afspraken. Wij adviseren u om de volgende punten in de samenwerkingsovereenkomst op te nemen: de deelnemers in het samenwerkingsverband; de doelstelling van de samenwerking; de manier waarop u samenwerkt; de duur van de samenwerking; de onderlinge verdeling van kosten en risico s; de onderlinge verdeling van de subsidie; de onderlinge verdeling van de intellectueeleigendomsrechten (verplicht als een van overheidswege gefinancierde onderzoeksorganisatie deel uitmaakt van het samenwerkingsverband). Bijlage 1: Deelnemersformulier Een samenwerkingsverband is verplicht. Op het deelnemersformulier vult u daarom de gegevens van alle deelnemers in. Iedere deelnemer ondertekent dit formulier en machtigt hiermee de penvoerder voor de subsidieaanvraag en verdere correspondentie hierover. Deze ondertekening is ook een verklaring dat er een samenwerkingsovereenkomst of uitbestedingovereenkomst komt als het project subsidie krijgt toegekend. Bijlage 2: Projectplan De inhoudelijke beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt op basis van het projectplan. Dit plan moet een gedetailleerd beeld geven van het project. Maak voor het opstellen hiervan gebruik van het modelprojectplan, te vinden op Een projectplan telt maximaal dertig pagina's. Wij adviseren u om uw projectidee te bespreken met een adviseur van Agentschap NL, voordat u een aanvraag indient. Bijlage 3: Begroting Op vindt u een begrotingsmodel. Hierin vermeldt u niet alleen de kosten van uw project, maar u zorgt er ook voor dat ze aannemelijk zijn. Dit kunt u doen door in de begroting een onderbouwing te geven en bijvoorbeeld offertes bij te voegen. Het is belangrijk dat u in ieder geval voldoet aan de volgende verplichtingen: Stuur van alle deelnemers een begroting op. Geef de meerkosten van de investering ten opzichte van de referentiesituatie op. Alleen als uw activiteiten en kosten niet in de voorgaande categorie passen: geef de kosten voor onderzoek en ontwikkeling apart aan. Voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten gelden verschillende subsidiepercentages. Overleg hierover vooraf met Agentschap NL om discussies achteraf te voorkomen. De penvoerder geeft een samenvatting van de totale projectkosten. Bijlage 4: Overige bijlagen Wij raden u aan om stukken die belangrijk zijn voor het project ter onderbouwing mee te sturen. Denk bijvoorbeeld aan: offertes; toezeggingen van de bank; uitbestedingsovereenkomsten; een letter of intent (bij een buitenlandse deelnemer); de samenwerkingsovereenkomst. 10 Handleiding - Proeftuinen Intelligente Netten

11 Als uw project subsidie krijgt toegekend Als de aanvraagprocedure positief is verlopen en uw project subsidie krijgt toegekend, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht in de vorm van een beschikking. Hierin staat hoeveel subsidie u krijgt, welke voorwaarden er mogelijk nog gelden en aan welke bepalingen u moet voldoen. U ontvangt het subsidiebedrag in delen. Aanvragers en deelnemers krijgen automatisch een voorschot binnen twee weken na aanvang van de activiteiten. U krijgt dan 90 procent van het bedrag waarvoor u dat kwartaal maximaal in aanmerking komt. Vervolgens krijgt u twee weken na de start van een nieuw kwartaal (14 januari, 14 april, 14 juli, 14 oktober) weer een voorschot, op dezelfde manier. Het totaal van de voorschotten bedraagt maximaal 90 procent van de subsidie. De laatste 10 procent van het subsidiebedrag wordt pas na afsluiting en bij vaststelling van het project uitbetaald. Als het project vertraging oploopt, heeft Agentschap NL het recht om de voorschotten op te schorten. Houd er rekening mee dat u aan een aantal verplichtingen moet voldoen als uw project subsidie krijgt. De belangrijkste zijn: U houdt een juiste projectadministratie bij, inclusief een sluitende urenadministratie. U voert het project uit volgens het projectplan en de bepalingen in de beschikking. Voor eventuele wijzigingen in de uitvoering van het project vraagt u vooraf schriftelijk toestemming aan Agentschap NL. U zorgt tot vijf jaar na de subsidievaststelling voor een verantwoord gebruik van de resultaten die uit het project voortkomen zoals deze in de subsidieaanvraag zijn beschreven. Zorg bijvoorbeeld voor een adequate tenaamstelling en bescherming van de intellectueeleigendomsrechten als die uit het project voortkomen. U rapporteert na afloop van elk jaar schriftelijk over de voortgang van het project. Het model voor de voortgangsrapportage vindt u op Binnen dertien weken na afloop van het project stuurt u ons een verzoek om de subsidie vast te stellen en een eindverslag. Voor deelnemers die meer dan subsidie krijgen, verstrekt u ook een controleverklaring. Wat als uw aanvraag wordt afgewezen? Als uw subsidieverzoek wordt afgewezen, ontvangt u hiervan ook schriftelijk bericht in de vorm van een beschikking. Heeft u behoefte aan een nadere toelichting? Dan kunt u ons hiervoor bellen. Afhankelijk van de reden van afwijzing, bekijken wij samen met u of er andere mogelijkheden zijn voor financiële ondersteuning door Agentschap NL. Houd er rekening mee dat al gemaakte kosten bij een eventuele tweede indiening niet voor subsidie in aanmerking komen. 11 Handleiding - Proeftuinen Intelligente Netten

12 Bijlage 1: CO2-equivalenten CO2-equivalenten Een CO2-equivalent is een rekeneenheid om de bijdrage van broeikasgassen aan het broeikaseffect onderling te kunnen vergelijken. Het is gebaseerd op het Global Warming Potential (GWP): de mate waarin een gas per gewichtshoeveelheid bijdraagt aan het broeikaseffect. Zo heeft methaan een GWP van 21, de fluorverbinding zwavelhexafluoride (SF6) een GWP van Dat houdt in dat 1 kilo methaan over een periode van 100 jaar 21 maal zoveel aan het broeikaseffect bijdraagt dan 1 kilo CO2. Zwavelhexafluoride is zelfs per gewichtshoeveelheid keer schadelijker dan CO2. Het GWP is ontwikkeld door het International panel on climate change (IPCC), een organisatie van de Verenigde Naties. Door het GWP kan de emissie van een broeikasgas worden omgerekend naar zogenaamde CO2-equivalenten (CO2 eq.). In de tabel vindt u van veel broeikasgassen het GWP. Hierbij wordt - conform de afspraken in Kyoto - een tijdhorizon van 100 jaar gehanteerd. Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van ROB (Reductieplan Overige Broeikasgassen) Omrekeningsfactoren broeikasgassen volgens IPCC Broeikasgas Chemische CO2 equivalent formule CO2 CO2 1 HFC-23 CHF HFC-32 CH2F2 650 HFC-41 CH3F 150 HFC-43-10mee C5H2F HFC-125 C2HF HFC-134 C2H2F HFC-134a CH2FCF HFC-152a C2H4F2 140 HFC-143 C2H3F3 300 HFC-143a C2H3F HFC-227ea C3HF HFC-236fa C3H2F HFC-245ca C3H3F5 560 Methaan CH4 21 Lachgas N Perfluorobutaan C4F Perfluorocylcobutaan c-c4f Perfluoroethaan C2F Perfluorohexaan C6F Perfluormethaan CF Perfluorpentaan C5F Perfluorpropaan C3F Stikstoftrifluoride NF Zwavelhexafluoride SF Handleiding - Proeftuinen Intelligente Netten

13 Bijlage 2: Verklarende woordenlijst Deelnemer (medeaanvrager) Een in Nederland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap die voor eigen rekening en risico activiteiten uitvoert binnen het samenwerkingsverband. Geen subsidie wordt verstrekt aan een provincie, gemeente of openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Derden (subcontractant) Een partij die een deel van het project uitvoert in opdracht en op kosten van de aanvrager of een deelnemer. Met een derde kan een uitbestedingsovereenkomst gesloten worden. MKB-onderneming Onder een kleine of middelgrote onderneming in de zin van de verordeningen 70/2001 en 364/2004 van de Europese Commissie inzake staatssteun voor kleine of middelgrote onderneming wordt verstaan een onderneming die: minder dan 250 werknemers heeft en een jaaromzet heeft van niet meer dan 50 miljoen óf een jaarlijks balanstotaal heeft van niet meer dan 43 miljoen, en niet voor 25 procent of meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen is van één of meerdere ondernemingen die niet aan deze definitie voldoen, met uitzondering van openbare participatiemaatschappijen, van ondernemingen van risicokapitaal of van institutionele beleggers, indien deze individueel noch gezamenlijk in enig opzicht zeggenschap over de onderneming hebben. Ondernemer Een natuurlijke persoon of rechtspersoon (niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld) die een onderneming in stand houdt (niet zijnde een onderneming die bij regeling van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is uitgesloten). Penvoerder De penvoerder is ondernemer en tevens deelnemer in een project dat uitgevoerd wordt door een samenwerkingsverband. De penvoerder dient mede namens de andere deelnemers de aanvraag in en verzorgt de correspondentie en de rapportage. De penvoerder zorgt ook voor de verdeling van de subsidie over de deelnemers. Referentiekosten Kosten voor een investering in voor Nederland gangbare systemen, apparaten of technieken die in technisch opzicht vergelijkbaar zijn met in Nederland uit te voeren projecten, maar waarmee niet hetzelfde niveau van milieubescherming te bereiken is als met het uit te voeren project. Terwijl in het geval van een uit te voeren project voor hernieuwbare energie de capaciteit voor de opwekking van energie van dat project ten minste overeenkomt met die van de eerstbedoelde investering. Samenwerkingsverband Een verband van ten minste twee niet in een groep verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, dat geen rechtspersoonlijkheid bezit. Van een samenwerkingsverband kunnen, naast bijvoorbeeld een ondernemer, ook kennisinstituten deel uitmaken. Deze fungeren in dat geval als volwaardige deelnemers in het samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband is verplicht bij deze regeling. Uitbesteding Een relatie tussen de aanvrager, die een project voor eigen rekening en risico uitvoert, en een derde aan wie de aanvrager een deel van de activiteiten van dat project uitbesteedt. De aanvrager, die overigens verplicht is om zelf werkzaamheden in het (samenwerkings)project uit te voeren, mag niet met de derde in een groep, commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma of een maatschap zijn verbonden. De uitbestedingsrelatie moet zijn vastgelegd in een overeenkomst tot uitbesteding. Uitbestedingsovereenkomst Als u subsidie krijgt toegekend en u essentiële onderdelen van het project uitbesteedt aan derden, moet u een overeenkomst tot uitbesteding sluiten. Een uitbesteding is essentieel als deze een belangrijke bijdrage levert aan het slagen van het project. Ook uitbestedingen met een grote omvang (meer dan 10 procent) ten opzichte van het totale project vallen hieronder. Niet essentiële uitbestedingen worden bij de beoordeling van de samenwerking buiten beschouwing gelaten. Projectkosten Noodzakelijke kosten die een subsidieontvanger na de indiening van de aanvraag heeft gemaakt en betaald, en die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de uitvoering van het samenwerkingsproject. 13 Handleiding - Proeftuinen Intelligente Netten

14 Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus RE Utrecht T +31 (0) E Agentschap NL juni 2011 Publicatie-nr. 2IPIN1101 Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst.

Subsidieregeling Energie en Innovatie. EOS: Demonstratie

Subsidieregeling Energie en Innovatie. EOS: Demonstratie Subsidieregeling Energie en Innovatie EOS: Demonstratie Inhoud 1. De subsidieregeling EOS: Demonstratie 1.1 Welke demonstratieprojecten komen in aanmerking? 2. Het subsidiebedrag en uw projectkosten 2.1

Nadere informatie

Subsidieregeling Energie en Innovatie. EOS-LT: nieuw energieonderzoek

Subsidieregeling Energie en Innovatie. EOS-LT: nieuw energieonderzoek Subsidieregeling Energie en Innovatie EOS-LT: nieuw energieonderzoek Inhoud 1. De subsidieregeling EOS-LT: nieuw energieonderzoek 1.1 Welke projecten komen in aanmerking? 1.2 Fundamenteel of industrieel

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

Verordening van 11 maart 2014 tot wijziging van de uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 11 maart 2014 tot wijziging van de uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Jaargang 2014 Nr. 127 Te raadplegen sinds vrijdag 21 maart 2014 11:56 Inhoudsopgave Verordening van 11 maart 2014 tot wijziging van de uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Nadere informatie

Subsidieregeling Energie en Innovatie. EOS: Lange Termijn

Subsidieregeling Energie en Innovatie. EOS: Lange Termijn Subsidieregeling Energie en Innovatie EOS: Lange Termijn Inhoud 1. De subsidieregeling EOS Lange Termijn 1.1 Welke onderzoekthema s komen in aanmerking? 1.2 Fundamenteel of industrieel onderzoek 1.3 Maatschappelijke

Nadere informatie

Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA)

Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA) Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA) 1. Algemene bepalingen Artikel 1 1. Voor de toepassing van de Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds

Nadere informatie

Subsidieregeling Energie en Innovatie. EOS: Korte Termijn Onderzoek

Subsidieregeling Energie en Innovatie. EOS: Korte Termijn Onderzoek Subsidieregeling Energie en Innovatie EOS: Korte Termijn Onderzoek Inhoud 1. De subsidieregeling EOS: Korte Termijn Onderzoek 1.1 Welke onderzoeksthema s komen in aanmerking? 1.2 Onderzoek- en Ontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 maart 2016, nr. 773758/773770 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE. die innoverende organisaties niet mogen missen.

SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE. die innoverende organisaties niet mogen missen. EI SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE die innoverende organisaties niet mogen missen. DE DEI IN HET KORT WAAROM DEI? DEI-SUBSIDIE IS BEDOELD OM: 1. Nederlandse energie-innovaties (internationaal)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65 65 33april 2009 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 maart 2009, nr. WJZ / 9057818, tot wijziging

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Handleiding Wind op Zee projecten 2013

Handleiding Wind op Zee projecten 2013 Topconsortium voor Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) Versie 21 mei 2013 Versiebeheer: 2 mei 2013 - eerste publicatie; 14 mei 2013 - correctie nummering voetnoot (pag. 7); 21 mei 2013 - toevoeging

Nadere informatie

Subsidies. Energie en Industrie Maurits Clement

Subsidies. Energie en Industrie Maurits Clement Subsidies Energie en Industrie 2016 Maurits Clement Regelingen in de Topsector Energie Topsector en TKI s bepalen prioriteiten en Bugetten RVO voert tenders uit om budgetten toe te kennen aan projecten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5545 13 april 2010 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 april 2010, nr. WJZ/10041846, tot wijziging van

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag subsidie Marktintroductie energie-innovaties

Toelichting Aanvraag subsidie Marktintroductie energie-innovaties Toelichting Aanvraag subsidie Marktintroductie energie-innovaties Waarom deze toelichting? Deze toelichting hoort bij het digitale aanvraagformulier 'Subsidie voor Marktintroductie energie-innovaties 2010'.

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.542 RIS 274416 SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. Vast te stellen

Nadere informatie

Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014

Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014 Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014 Als bijlage bij de subsidieaanvraag moet u een projectplan bijvoegen. Dit projectplan dient een beschrijving te geven

Nadere informatie

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

Subsidies. Energiebesparing Industrie TKI ISPT 2014. Maurits Clement maurits.clement@rvo.nl

Subsidies. Energiebesparing Industrie TKI ISPT 2014. Maurits Clement maurits.clement@rvo.nl Subsidies Energiebesparing Industrie TKI ISPT 2014 Maurits Clement maurits.clement@rvo.nl Overzicht regelingen Industrie Joint Industry Projects (JIP) - 5.200.000 Eur Early Adopter projects (EAP) - 500.000

Nadere informatie

Smart Grids. Ernst ten Heuvelhof 10-1-2011. Challenge the future. Delft University of Technology

Smart Grids. Ernst ten Heuvelhof 10-1-2011. Challenge the future. Delft University of Technology Smart Grids Ernst ten Heuvelhof Smart Grids Twee-richtingsverkeer stroom in laagspanningsnet Real time prijzen stroom zichtbaar voor afnemers Taskforce Smart Grids Ingesteld door Minister van EZ Secretariaat

Nadere informatie

gelet op de Kaderverordening subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000; besluiten

gelet op de Kaderverordening subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000; besluiten Verordening van 20 mei 2015, 26 mei 2015 en 27 mei 2015 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe,

Nadere informatie

Subsidieregeling Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014

Subsidieregeling Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014 Subsidieregeling Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 21 januari 2014, nr. 252216/252217, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Toelichting format projectplan

Toelichting format projectplan Toelichting format projectplan Algemeen Alle projecten die vallen onder het EFMZV leggen wij voor aan een adviescommissie. Deze commissie gaat de projecten rangschikken op basis van een aantal beoordelingscriteria.

Nadere informatie

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 juni

Nadere informatie

Handleiding. voor Nederlandse deelnemers in Eurostars-projecten

Handleiding. voor Nederlandse deelnemers in Eurostars-projecten Handleiding voor Nederlandse deelnemers in Eurostars-projecten 2 Inhoud 1 Eurostars 7 2 Een projectvoorstel indienen bij Eureka in Brussel 9 2.1 Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? 9 2.2 Waar en wanneer

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Handleiding Wind op Zee projecten 2013

Handleiding Wind op Zee projecten 2013 Topconsortium voor Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) Versie 2 mei 2013 Begrippenlijst (alfabetisch) Deelnemer (mede-aanvrager): een natuurlijke persoon of rechtspersoon neemt deel aan het samenwerkingsverband

Nadere informatie

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt:

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt: Regeling van 26 april 2016 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen. Gedeputeerde

Nadere informatie

Niet-productieve investeringen water KRW/EVZ (Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland)

Niet-productieve investeringen water KRW/EVZ (Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland) Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.1 Grootschalige sportevenementen Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; -./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast

Nadere informatie

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en Beleidsregel MKB-Regeling Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland; gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

TKI Tender en programmalijnen Switch2SmartGrid. Programmalijnen en speerpunten 2014

TKI Tender en programmalijnen Switch2SmartGrid. Programmalijnen en speerpunten 2014 TKI Tender en programmalijnen Switch2SmartGrid Programmalijnen en speerpunten 2014 Programmalijnen en aandachtspunten 1. Energiemanagement voor fleibiliteit van energiesysteem 2. Informatie en control

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Handleiding. voor Nederlandse deelnemers in Eurostars-projecten

Handleiding. voor Nederlandse deelnemers in Eurostars-projecten Handleiding voor Nederlandse deelnemers in Eurostars-projecten 2 Inhoud 1 Eurostars 7 2 Een projectvoorstel indienen bij Eureka in Brussel 9 2.1 Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? 9 2.2 Waar en wanneer

Nadere informatie

Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017

Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017 Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017 Achtergrond Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 is het derde programma voor de ontwikkeling van het platteland in Nederland,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fryslân Fernijt IV

Aanvraagformulier Fryslân Fernijt IV Aanvraagformulier Fryslân Fernijt IV Derde tender 2015 Fryslân Fernijt IV is onderdeel van de uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme (VO). Contact? Informatie kunt u vinden

Nadere informatie

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Handleiding. voor Nederlandse deelnemers in Eurostars-projecten. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Handleiding. voor Nederlandse deelnemers in Eurostars-projecten. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Handleiding voor Nederlandse deelnemers in Eurostars-projecten In opdracht van het ministerie van Economische Zaken >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal Ondernemen 2 Inhoud 1 Eurostars

Nadere informatie

Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst

Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst Postbus 1296 8900 CG Leeuwarden Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst Als u samen met andere partijen een subsidieaanvraag wilt doen, dan zult u onderlinge afspraken moeten maken.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-Nederland provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-Nederland provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3002 11 juni 2015 Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-Nederland provincie Groningen Besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Donderdag 2 april 2015 ISF Internal Security Fund Fonds voor interne veiligheid balancing Security and Mobility EUROPESE UNIE het Fonds voor interne

Nadere informatie

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 Het bestuur van het AFK, gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te

Nadere informatie

Toelichting Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland

Toelichting Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland Toelichting Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland Algemeen De afspraken zijn gemaakt in het kader van de samenwerkingsagenda tussen het ministerie van EZ, provincies, topsectoren

Nadere informatie

In dit document staan de instructies voor het invullen van deze budgetsheet.

In dit document staan de instructies voor het invullen van deze budgetsheet. Instructies invullen budgetsheet deel A (PPS-toeslag) Wanneer u gaat samenwerken in een project met bedrijven, dan kunt u indienen in deel A, waarbij de subsidie zal bestaan uit PPS-toeslag voor Onderzoek

Nadere informatie

Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017

Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017 Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017 Achtergrond Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 is het derde programma voor de ontwikkeling van het platteland in Nederland,

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Collectieve acties in de visketen

Collectieve acties in de visketen Collectieve acties in de visketen Periode 200 U wilt een project uitvoeren dat de samenwerkingsvormen in de visketen bevordert? Of een project dat praktijknetwerken versterkt die samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17949 30 juni 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 juni 2014, nr. WJZ / 14104796, tot wijziging

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

Toelichting projectplan Innovatieprojecten rendementsverbetering 2017

Toelichting projectplan Innovatieprojecten rendementsverbetering 2017 Toelichting projectplan Innovatieprojecten rendementsverbetering 2017 Algemeen Alle projecten die vallen onder het EFMZV leggen wij per openstelling voor aan een adviescommissie. Deze commissie gaat de

Nadere informatie

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten Salland 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe,

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

WJZ / De Minister van Economische Zaken,

WJZ / De Minister van Economische Zaken, WJZ / 9051042 Deze bijlage behoort als Bijlage 2 bij artikel 8 van de Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ / 9051027, houdende aanwijzing van categorieën productie-installaties voor

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. voorwaarden: de voorwaarden

Nadere informatie

Handleiding Wind op Zee-projecten 2014

Handleiding Wind op Zee-projecten 2014 Handleiding Wind op Zee-projecten 2014 Topconsortium voor Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) Versie 4 april 2014 Versiebeheer: 4 april 2014 - eerste publicatie; Begrippenlijst (alfabetisch) Deelnemer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie Alle vragen dienen volledig te worden ingevuld voor zover de subsidievereisten op u of uw project van toepassing zijn. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Veelgestelde vragen subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland Veelgestelde vragen subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland Projectaanvraag 1. Hoe kan ik mijn aanvraag indienen? Aanvragen kunnen via het e-formulier van de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verbetering van

Nadere informatie

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projecttitel: 1. Aanvrager en evt Medeaanvragers Wie vragen aan en nemen eventueel deel aan het samenwerkingsverband? Beschrijf

Nadere informatie

Handleiding Industriële Warmtebenutting

Handleiding Industriële Warmtebenutting Handleiding Industriële Warmtebenutting Inhoudsopgave 1 Samen bouwen aan efficiënt gebruik van warmte 4 1.1 Waarom deze regeling? 5 1.2 Voor wie is deze handleiding bestemd? 5 2 Programma Industriële

Nadere informatie

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven -

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is

Nadere informatie

Factsheet POP 3 Gelderland Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte voorzieningsketens

Factsheet POP 3 Gelderland Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte voorzieningsketens Factsheet POP 3 Gelderland Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte voorzieningsketens Openstelling: Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte voorzieningsketens (subsidieplafonds

Nadere informatie

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving Subsidieregeling DHK: ondersteunt MKB ondernemingen bij export en internationalisering in 3 soorten landen De DHK-regeling staat open voor 88 landen. Afhankelijk van het land en het beschikbare budget

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Regeling Energielening MKB Flevoland

Regeling Energielening MKB Flevoland I: Regeling Energielening MKB Flevoland Vastgesteld bij het besluit van de raad van Toezicht van de Stichting DE-on d.d. 27 juni 2016. A. OVERWEGINGEN: 1. STICHTING DE-ON is opgericht met als doel de energietransitie

Nadere informatie

Aanvraagformulier MKB Energieleningen

Aanvraagformulier MKB Energieleningen Aanvraagformulier MKB Energieleningen Dit aanvraagformulier is de eerste stap om een energielening met een rentekorting aan te vragen. Op basis van deze aanvraag besluit de provincie of de activiteiten

Nadere informatie

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Uitgegeven: 2 november 2012 2012, nr. 46 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken Postbus

Nadere informatie

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Stichting Zeldzame Huisdierrassen Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Innovatieadviesproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland -

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Het doel van de Regels topsectoren en innovatie (VITGETOPINNO2014) is het stimuleren van projecten binnen de prioritaire Programma's Topsectoren

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

GreenBrains voucherregeling Keyport 2020 Openstelling 1e tranche 23 februari 2015

GreenBrains voucherregeling Keyport 2020 Openstelling 1e tranche 23 februari 2015 GreenBrains voucherregeling Keyport 2020 Openstelling 1e tranche 23 februari 2015 Doelstelling GreenBrains kennisvouchers GreenBrains stelt kennisvouchers beschikbaar om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Doelstelling SMOM-tender 2009

Doelstelling SMOM-tender 2009 SMOM-tender 2009 Doelstelling SMOM-tender 2009 stimuleren van maatschappelijke organisaties voor het ontplooien van vernieuwende, maatschappelijke en oplossingsgerichte initiatieven op het terrein van

Nadere informatie

De Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen 1 wordt gewijzigd als volgt:

De Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen 1 wordt gewijzigd als volgt: Kenmerk WJZ / 9013801 Opschrift Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 januari 2009, nr. WJZ / 9013801, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING NOORDELIJKE INNOVATIE ONDERSTEUNINGSFACILITEIT 2010

SUBSIDIEREGELING NOORDELIJKE INNOVATIE ONDERSTEUNINGSFACILITEIT 2010 SUBSIDIEREGELING NOORDELIJKE INNOVATIE ONDERSTEUNINGSFACILITEIT 2010 Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. onderneming: duurzame organisatie die: - erop is gericht met

Nadere informatie

PEP 2011. Doelstelling Prioriteiten en criteria Financieel Aanvraag Formulieren Beoordeling en toewijzing Uitvoering na toekenning Tijdschema PEP 2011

PEP 2011. Doelstelling Prioriteiten en criteria Financieel Aanvraag Formulieren Beoordeling en toewijzing Uitvoering na toekenning Tijdschema PEP 2011 PEP 2011 PEP 2011 Doelstelling Prioriteiten en criteria Financieel Aanvraag Formulieren Beoordeling en toewijzing Uitvoering na toekenning Tijdschema PEP 2011 Doelstelling PEP De regeling Prekwalificatie

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Haalbaarheidsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2017 RIG 2017

Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2017 RIG 2017 Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2017 RIG 2017 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/rig. Neemt u voor vragen contact op met de provincie

Nadere informatie