Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 24 augustus 2004.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 24 augustus 2004."

Transcriptie

1 GRIFFIE 1 Verslag MB d.d. 24 augustus 2004 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 24 augustus Aanwezig. mw J. Kamphuis (voorzitter), J. Hoek (secretaris), G. Kamsteeg (PvdA), mw M. van Berkum-Schouten (CDA), C. Schaap (CDA), W. Kukler (GroenLinks), mw A. Klaassen (VOCH), R. van Mierlo (Hoorns Belang), H. IJskes (D66); A. van der Meer (Ouderenunie), H. van Lunteren (VVD), G. Otten (VOCH), mw A. Ponte (GroenLinks). Afwezig met kennisgeving. Mw. A. Kraan (GroenLinks, niet raadslid); R. Roozeboom (Hoorns Belang), W. van Hilten (VVD); Mw M. Braam-Creebsburg (PvdA), P. Brandsen (PvdA). Overige aanwezigen. A. Helling (wethouder); afdelingshoofd Sociale zaken W. Krijgsman; mw D. Gelinck; J. Jhinnoe; M. Ooievaar; mw M. ten Harmsen van der Beek; E. Zeinstra. Samenvattend verslag. 1. Publieksrondvraag. Mw. De Vries spreekt in namens de Ouderenraad. Zij geeft aan dat men blij is dat het Sport- en Cultuurfonds (SCF) verhoogd is. De heer J. Ipema van de Cliëntenplusraad (CPR) heeft een aantal feitelijke opmerkingen en aanvullende vragen bij de kwartaalrapportage zoals die is geagendeerd onder punt 4. Men vindt de informatie in de kwartaalrapportage soms tekortschieten, of incompleet. Ook in de informatiemap zoals die verspreid wordt, mist men zaken. De heer Krijgsman zegt dat hij deze opvatting van de CPR niet zo begrepen heeft, in de gesprekken die zijn gevoerd. De heer Ipema geeft aan dat zijn mening hierover sinds de gesprekken niet veranderd is. Er zal opnieuw overleg met de wethouder plaatsvinden over dit punt. De heer Ipema vraagt verder of de commissie aandacht wil hebben voor de wijze van besteding in Hoorn van het budget dat het kabinet als extra ondersteuning heeft bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten. De heer Ligthert spreekt in over het onderwerp werk. Hij vindt dat er wel werk moet zijn, om het uitgangspunt iedereen aan het werk te hanteren, zoals het college doet. Verder is hij bang dat als mensen via OpMaat worden ingezet, andere, vaste werknemers hun baan zullen verliezen. De wethouder antwoordt dat er gelukkig tekenen zijn dat de economie weer wat aantrekt. Hij is het niet eens met de opmerking dat door OpMaat andere werknemers benadeeld zouden worden. OpMaat offreert tegen marktconforme prijzen, en is veelal duurder dan anderen. In reactie op vragen over hoge strafkortingen die worden opgelegd, geeft de wethouder aan dat dit alleen gebeurd is in die gevallen waar mensen wel konden werken, maar dit niet wilden. 2. Vaststellen agenda en mededelingen. Agenda wordt conform vastgesteld. 3. Vaststellen verslagen d.d. 18 mei en 10 juni Ongewijzigd vastgesteld.

2 GRIFFIE 2 Verslag MB d.d. 24 augustus Kwartaalrapportage Sociale Zaken tweede kwartaal De heer Kukler (GroenLinks) stelt de informatievraag van de Cliëntenplusraad (CPR) aan de orde. Hij vraagt zich af of het verzoek van de heer Ipema om extra feitelijke informatie betekent dat de Cliëntenplusraad de benodigde informatie niet via de daartoe geijkte weg, in overleg met de wethouder, kan verkrijgen. Als dit zo is, vindt hij dit zorgwekkend. De heer Van Lunteren (VVD) en mw. Van Berkum-Schouten (CDA) geven aan dat zij er geen probleem in zien wanneer de CPR tijdens de commissievergadering om aanvullende feitelijke informatie vraagt. De wethouder de heer A. Helling geeft aan dat er diverse momenten in het jaar zijn waarop de CPR in overleg is met de wethouder of het afdelingshoofd Sociale Zaken. Hij gaat er vanuit dat dit voldoende is en wijst in dit verband ook op de aanwezigheid van de CPR bij de commissievergadering. Daar is de CPR ook structureel bij. De voorzitter stelt hierop vast dat de status van de CPR in de commissie bewust niet anders is georganiseerd dan voor anderen. De CPR is een collegeadviesorgaan, maar is net als andere instanties welkom om in de commissie in te spreken over elk onderwerp. Over ditzelfde onderwerp meldt de heer Van der Meer (OuderenUnie) dat hij vindt dat de heer Kukler een punt heeft. Hij staat op het standpunt dat de CPR zijn grieven bij het college kwijt moet kunnen. In de kwartaalrapportage ziet de Ouderenunie tekenen dat de cijfers in de regio slecht zijn. Anders dan de wethouder is de Ouderenunie ook niet zo positief. De fractie vraagt aandacht voor de mensen die in nood komen door de slechte economie. In het feit dat de sociale recherche in Alkmaar enkele zware fraudegevallen heeft opgespoord, ziet de Ouderenunie een bewijs dat meer rechercheurs aanstellen helpt. Verder ziet de heer Van der Meer een sfeer van werkverschaffing ontstaan, waar hij tegen is. De heer Schaap (CDA) is het niet eens hiermee. Hij ziet in het werk van OpMaat een sociale inslag, gericht op mensen die elders niet aan de slag komen. Ook de heer Kukler ziet geen probleem omdat OpMaat duurder is dan andere werkgevers. De heer Van der Meer vraagt de wethouder er attent op te blijven dat vaste werknemers niet de dupe worden van de werving van OpMaat. De fractie is ook tegen de constructie waarbij de gemeente in fase 4-gevallen de intake doet in plaats van het CWI. De heer Van Lunteren (VVD) wijst op het feit dat dit een werkwijze is die landelijke aandacht trok en die de basis vormde voor de pilot die in enkele gemeenten is opgestart. De heer Van der Meer concludeert dat de Ouderenunie tegen deze werkwijze blijft. De heer Van Mierlo (Hoorns Belang) heeft geconstateerd dat enkele casussen van de tweede kwartaalrapportage hetzelfde zijn als in het eerste kwartaal. Hij vindt dit geen goede zaak. Ook vraagt hij zich af waarom onder meer Van Lent niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt voor de kwartaalrapportage. De stellers van de kwartaalrapportage krijgen een compliment van de heer Otten (VOCH). Hij heeft een aantal technische vragen, onder meer over het budget beschikbaar vanuit het werkdeel. Er zijn 173 medewerkers in de I/D regeling (169 fte noot jh), en de gemeente krijgt budget voor 208 fte s. Wat gebeurt er met het restant budget? Volgens de wethouder is het zo dat er geen budget overblijft en dat de rijksvergoeding zodanig is opgebouwd dat het net voldoende is voor 173 medewerkers. De commissie krijgt nog inzicht in hoe e.e.a. financieel werkelijk uitpakt. Over de schuldhulpverlening constateert de heer Otten dat hier de tendens is naar minder aanvragen. De fractie van de VOCH ziet hierin een goede ontwikkeling en vraagt om hoeveel aanvragen het gaat. In tegenstelling tot de VOCH vindt mw. Van Berkum-Schouten (CDA) het geen geweldig verslag. Er ontbreekt nogal wat. Bijvoorbeeld nadere informatie over het afnemen van de klachten. Over het feit dat minder mensen instromen in de bijstand meent het CDA dat hard werken hier beloond wordt. Wel vraagt men zich af hoe het zit met de cijfers van

3 GRIFFIE 3 Verslag MB d.d. 24 augustus 2004 het CWI van het tweede kwartaal. Het feit dat veel van de werkloze jongeren in de vierde fase vallen, vindt mw. Van Berkum-Schouten onacceptabel. Bij de schuldhulpverlening blijft het CDA hameren op het nemen van preventieve maatregelen. Namens de VVD-fractie geeft de heer Van Lunteren aan dat hij ook zaken mist in de kwartaalrapportage, waardoor hij als commissielid geen mogelijkheid ziet om goed te evalueren wat de effecten van het beleid zijn. De essentiële informatie ontbreekt vaak. De VVD mist inzicht in de knelpunten. De heer Kukler sluit zich aan bij deze constatering. De wethouder geeft als antwoord dat er geen knelpunten te melden zijn. Het college is goed op weg in de uitvoering, en het proces heeft wat tijd nodig. De feitelijke evaluatie zal plaatsvinden aan het einde van het jaar. De heer Kukler geeft aan dat dit in zijn herinnering niet is afgesproken, er zou eerder inzicht komen in de knelpunten. Hij mist nog altijd een analyse op basis van de cijfers. De heer IJskes (D66) vindt de rapportage zoals die er ligt goed. De heer Kamsteeg (PvdA) wijst op enkele onregelmatigheden in de rapportage. Verder prijst hij het door de sociale recherche behaalde resultaat. Hij vraagt zich wel af hoelang zaken al hebben doorgewoekerd. Over het toepassen van de 100% strafkorting is afgesproken dat dit nooit zonder goedkeuring van het college of minimaal de wethouder zou gebeuren. Hij vraagt zich af of de wethouder zich in alle gevallen hieraan gehouden heeft, en of hij dus van alle gevallen op de hoogte is. De heer Kamsteeg zegt dat in de fractie besproken is dat de situatie van Hoorn financieel gezien nog weer iets triester wordt. Hierop heeft de fractie aandacht besteed aan zaken waar mogelijk een nieuwe discussie over kan plaatsvinden. Men had als voorbeeld een discussie over het nut van de huisbezoeken. De PvdA vindt dat dit een onderdeel is dat aan verandering onderhevig kan zijn. Men vindt dat gezien het veranderende tijdsbeeld vragen gesteld kunnen worden bij voortzetting van deze vorm van huisbezoek. De fractie ziet andere mogelijkheden. Het gaat er dan niet om, om budget weg te halen, maar meer om andere toepassing ervan te bespreken. Volgens de heer Schaap is het onderwerp recent besproken en is vastgesteld dat dit beleid doorgang moet vinden. Hij vindt niet dat PvdA hierop kan terugkomen. In reactie zegt de heer Kamsteeg dat het de vraag is of dit niet kan. Antwoord van het college. De wethouder de heer Helling zegt over de in de kwartaalrapportage genoemde klachten, dat als er alleen staat dat het aantal gelijk is gebleven, dit betekent dat er verder weinig te melden valt. De meldingen over agressie kunnen in zijn ogen beter bekeken worden op een iets langere termijn. Wel stelt hij dat intern de lijn duidelijk is: bij fysiek geweld wordt er altijd aangifte gedaan. Het afdelingshoofd de heer Krijgsman meldt namens de wethouder dat als deze lijn wordt aangehouden, er in ieder geval niet over gediscussieerd hoeft te worden. De zwaarste strafmaatregel die wordt opgelegd, wordt volgens de wethouder in overeenstemming met de afspraken uitgevoerd. Hij keurt die maatregel goed. Het gaat daarbij alleen om cliënten die echt weigeren om aan het werk te gaan. Over de sociale recherche geeft de wethouder aan dat hier een voordeel is dat een groter team professioneler kan opereren. Een groter team is wat capaciteit betreft ook minder kwetsbaar dan een klein team. Toen de taak nog vanuit Hoorn werd ingevuld, waren er echter ook regelmatig grote vangsten. De opmerkingen van de Ouderenunie over de sfeer van werkverschaffing ziet hij nog niet gebeuren. Hij stelt voor dat de commissie, net als hijzelf, hier scherp op blijft letten. Werk Direct en andere projecten moeten doorstroming opleveren. Als projecten niet blijken te werken moet er wat anders verzonnen worden. De wethouder stelt verder

4 GRIFFIE 4 Verslag MB d.d. 24 augustus 2004 voor dat als er individuele gevallen zijn die men kent waar zaken mislopen, dit direct met hem besproken kan worden. In zijn algemeenheid geeft hij aan dat de inzet via OpMaat niet leidt tot een soort verdringing van werknemers. De wethouder gaat kort in op de problematiek van jongeren in fase 4. Dit is een speerpunt volgens hem. Er is bijna geen uitstroom meer. Dit kan een van de onderwerpen zijn waar extra aandacht aan moet worden besteed de komende maanden. Op wie ga je je richten, op de kansrijken, of niet? Mw. Van Berkum-Schouten zou graag meer willen weten dan wat de wethouder nu aangeeft. Zij vindt de zaak ernstig. Waarom juist in deze fase, is haar vraag, en welke maatregelen kan men nemen om hier iets aan te doen? 2 e termijn. In tweede termijn wordt door de heer Kukler (GroenLinks) gewezen op het feit dat hij behoefte blijft hebben aan een andere wijze van behandeling van onderwerpen van sociale zaken. Hij stelt voor om dit behandelen zelf eens als onderwerp op de agenda te zetten, zodat partijen er in het licht van de duale werkwijze- over kunnen hebben. Hij vindt dat de voorzet van de heer Kamsteeg een goede poging was tot een duale discussie, in dit geval over de huisbezoeken. De heer Van Lunteren (VVD) constateert dat men in veel gevallen technische vragen ook vooraf kan stellen via de mail. Dat scheelt veel behandeltijd die besteed kan worden aan een ander soort evaluatie. Ook hij geeft aan dat hij andere informatie zou willen, dan nu in de kwartaalrapportage te vinden is. Hij zou bijvoorbeeld graag een overzichtlijst krijgen met I/D functionarissen en hun respectievelijke werkgevers alsmede informatie over wat er met de mensen is gebeurd na invoering van de nieuwe wet, en wat de ervaringen zijn van de werkgevers tot op heden. Hij wil de knelpunten, die ongetwijfeld zijn ontstaan, beter inzichtelijk krijgen. De voorzitter mw Kamphuis constateert dat de meerderheid van de commissie een andere soort informatievoorziening en evaluatie wil. Zij stelt voor dat zij met de secretaris samen in gesprek gaat met de wethouder om op dit punt een voorstel te doen. De heer Kamsteeg (PvdA) vindt dat raadsleden een keer los van enige agenda kunnen praten over hoe je met elkaar de discussie aan kunt gaan. De voorzitter sluit de beraadslaging. Zij zal hierover overleg hebben met de wethouder. En er kan wellicht ook een vraag worden gesteld hierover aan het Presidium. De secretaris de heer Hoek wijst voor de volledigheid nog op de verbinding die te leggen is met de agendering van het Beleidsplan soza, zoals ook het afdelingshoofd Sociale zaken al meldde. In het kader van die agendering zou ook nog gesproken worden over de wijze waarop de commissie voortaan de benodigde informatie zou willen krijgen. Alleen bij uitzondering, omdat invoering van de WWB veel tijd en moeite kostte, is door de commissie besloten de kwartaalrapportage te agenderen ter bespreking. In principe werd dit document altijd ter kennisname geagendeerd. 5. Evaluatie Préstartersregeling BBZ. De heer Kamsteeg (PvdA) vindt de in de notitie vermelde resultaten goed. Ook de fractie was tevreden hierover. Het lijkt de PvdA ook zinvol om de regionalisatie vanuit Zaanstad in te zetten. Hij vraagt zich af of, en neemt eigenlijk aan dat, dit leidt tot goedkoper inkopen van trajecten. De heer Van Lunteren (VVD) sluit zich aan bij deze vraag. Hij vindt de doelstelling van 20 trajecten in de komende periode gezien de resultaten totnogtoe wat te hoog ingeschat. De heer Schaap (CDA) is het oneens met de stelling dat 4 gestarte trajecten van de 20 een goed resultaat is. Hij wil graag weten waarom de case-managers onvoldoende kennis hebben van de materie. Ook de regionalisatie vindt

5 GRIFFIE 5 Verslag MB d.d. 24 augustus 2004 hij geen goede zaak. Mw. Klaassen (VOCH) wil graag bevestigd krijgen dat veel kandidaten uit fase 4 komen. Zij vraagt zich af of dit klopt, en zo ja, of fase 3-cliënten niet kunnen worden toegevoegd aan de lijst. Met betrekking tot de voorgenomen regionalisatie vraagt zij zich af hoe de controle gaat plaatsvinden vanuit Zaanstad. Overige fracties vinden dit een goed initiatief. De wethouder geeft aan dat hij de doelstelling van 20 trajecten handhaven wil. Casemanagers krijgen het onderwerp in het opleidingstraject. Men wordt daar geleerd aandacht te krijgen voor dit fenomeen. Daarnaast wordt regionalisatie nagestreefd omdat het betekent dat krachten gebundeld kunnen worden. Bekeken is wel dat Zaanstad goed bereikbaar is, en dat mensen niet al te ver moeten reizen per trein. Er wordt ook spreekuur gehouden op locatie in Hoorn. Over de doelgroep meldt de wethouder dat fase 4 gewoon de grootste doelgroep is. In fase 3 zitten gewoon weinig mensen. De inkoop in 2005 blijft de gemeente overigens zelf doen. 6. Evaluatie Sport- en Cultuurfonds (SCF) Inspreker de heer J. Ipema geeft aan dat de Cliëntenplusraad tevreden is met de voorstellen. Over de genoemde peilleeftijden geeft de heer Van Lunteren (VVD) aan, dat hier een fout optreedt, maar waarover correspondentie is gevoerd met de wethouder. Dit wordt opgelost door van 18 jaar, 21 jaar te maken. De fractie is het nog altijd niet eens met voorstellen m.b.t. het vergoeden van keuring voor een rijbewijs voor ouderen. De heer Schaap (CDA) is het wel eens met de vergoeding van medische keuring voor minder draagkrachtige ouderen. Zijn fractie is blij met de uitbreiding van het Fonds. Omtrent de promotie blijft de heer Schaap aandringen op automatische toezending van het informatiepakket aan 65-plussers. Bij toezending alleen op aanvraag is hij bang dat belangrijke informatie niet bekend genoeg wordt bij de doelgroep. Mw Klaassen (VOCH) heeft vragen over het aantal weken dat de sportpas geldt. Duidelijk wordt dat er sprake is van twee sportpassen, één voor de zes weken vakantieactiviteiten, één voor deelname aan andere sportactiviteiten. Mw. Klaassen vraagt zich af hoe de controle op het gebruik van beide passen plaatsvindt. Verder vindt de fractie de verhoging relatief hoog, zeker gezien de bezuinigingen die plaatsvinden. De heer Kukler (GroenLinks) vraagt hierop of de VOCH ook voor deze doelgroep een trap-op-trap-af principe wil volgen. Hij is van mening dat dit iets anders is dan eerder in de commissie is besproken. Mw. Klaassen antwoordt dat het trap-op-trap-af principe wat de VOCH betreft ook in dit geval kan gelden. Zij herhaalt haar standpunt dat de stijging relatief gezien fors is. De heer Van der Meer (Ouderenunie) geeft aan niets te willen weten van een trap-op-trap-af principe in dit geval. Mw. Ponte (GroenLinks) vraagt zich af in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van de cultuurstrippen. Zij kreeg de indruk uit de praktijk dat mensen niet weten hoe ze de strippen kwijt konden raken. Wordt de doelgroep wel bereikt, is haar vraag. In dit verband suggereert de heer Van Lunteren (VVD) dat een vrijere besteding van de strippen overwogen kan worden. De overige leden hebben geen opmerkingen over deze evaluatie. De PvdA heeft in dit verband nog een opmerking over de werkgroep armoedebeleid. In de fractie is gesproken over het feit dat de belasting wordt benaderd om gegevens van mensen in sommige gevallen. De fractie is hier in het kader van bescherming van de privacy erg tegen. De heer Kamsteeg (PvdA) benadrukt dat de fractie niet wil stoppen met de werkgroep armoedebeleid, maar in dit verband wel vindt dat er grenzen zijn aan wat een dergelijke werkgroep moet oppakken. Andere leden wijzen erop dat de fractie van de PvdA ooit initiatiefnemer was voor het oprichten van deze werkgroep. De heer

6 GRIFFIE 6 Verslag MB d.d. 24 augustus 2004 Kamsteeg herhaalt daarop dat hij het niet heeft over stoppen maar over grenzen. De heer Van Lunteren (VVD) zegt dat hij nog steeds wel voorstander is van het stoppen met de werkgroep armoedebeleid. Antwoord van het college Wethouder Helling geeft aan dat het gebruik van de strippen en de hele regeling zal worden meegenomen in een te houden tevredenheidsonderzoek. Over het uitgeven van strippen geeft de wethouder aan dat er ingecalculeerd wordt dat een deel niet zal worden uitgegeven, of dat mensen de informatie over wat je ermee kan doen soms niet goed lezen. Het aanbod is al uitgebreid naar de stadsspeeltuin. Het verder vrijgeven van bestedingsmogelijkheden leidt echter tot meer uitgaven, omdat het niet-gebruik is ingecalculeerd bij de budgetvaststelling. Over het collectief toesturen van informatie aan ouderen is de wethouder van mening dat dit de juiste methode is. Iedereen weet dat het bestaat en men hoeft slechts één telefoontje te plegen en het pakket ligt in de bus. Collectief toesturen is omslachtig en duur. Over de verhoging van het fonds met euro geeft hij aan dat dit uit het Fonds werk en inkomen (FWI) komt, en dat beide fondsen toch een soort communicerende vaten zijn. Is er een tekort dan wordt het uit het FWI aangevuld, is er een overschot dan vloeit het daarin terug. 7. Ingekomen stukken. 7 d. Trapliften. Het CDA en de Ouderenunie zijn het niet eens met het in dit stuk beschreven primaat dat moet worden verhuisd i.p.v. dat aanpassingen worden gepleegd. De wethouder antwoordt dat met dit standpunt van de beide partijen rekening wordt gehouden en dat de afweging veel vaker dan in het verleden uitvalt in het voordeel van installeren van een traplift. De heer Schaap wil in dit verband nog weten hoe lang het duurt voor een lift verwijderd wordt, als deze verwijderd moet worden. 8. Termijnagenda. Geen opmerkingen. 9. Rondvraag. - De heer Kamsteeg (PvdA) wil graag informatie over de 110 miljoen euro extra door het Rijk bestemd voor chronisch zieken en gehandicapten: hoe gaat Hoorn met haar gedeelte van dit extra geld in het kader van bijzondere bijstand om, en welke opties zijn er? - Mw. Van Berkum-Schouten wil graag de volgende vergadering van de commissie meer informatie over de jongeren in fase 4. Verder vraagt zij zich af of de wethouder kan uitzoeken hoe de zaken staan m.b.t. de belastingdienst. Het gaat om circa 300 banen, geeft zij aan. Zij hoort het graag als er enig nieuws is. - De heer Otten (VOCH) heeft een vraag over grow-shops op de Compagnie en Hoorn 80: is de wethouder bekend of dit detail- of groothandel is? Volgens de wethouder is de aanvraag voor Hoorn 80 sowieso afgewezen, maar hij zal dit laten nazoeken. - Een tweetal andere vragen van de VOCH, de heer Otten, betreft de stand van zaken van de Blauwe Steen en het Wonen boven Winkels-project. Over de Blauwe Steen geeft de wethouder als antwoordt dat alle panden hier in ieder geval onder een eigenaar zijn gekomen, en dat dit de zaken vergemakkelijkt. De oplossing is er bijna, schat hij in. Over het tweede project wordt verwezen naar de commissie solo waar dit aan de orde komt. 10. Sluiting.

7 GRIFFIE 7 Verslag MB d.d. 24 augustus 2004 De voorzitter sluit om ca. 22:45 uur de vergadering.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 maart 2004.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 maart 2004. GRIFFIE 1 Verslag MB d.d. 16 maart 2004 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 maart 2004. Aanwezig P.J. Brandsen, G. Kamsteeg (PvdA); mw M.J.S. van Berkum-Schouten,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 1 april 2003

Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 1 april 2003 Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 1 april 2003 Aanwezig De heer P. van der Hall (voorzitter), mevrouw J. Kamminga (griffier), de heer J. Hoek (raadsadviseur) de dames

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus 2003.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus 2003. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus 2003. Aanwezig: De heer P. van der Hall (voorzitter), de heer J. Hoek (secretaris) de dames I.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis.

Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis. GRIFFIE 1 Verslag WV d.d. 23 november 2005 Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis. Aanwezig. E. Ottens (PvdA, voorzitter),

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij, gehouden op woensdag 19 april 2006, aanvang 20.00 uur.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij, gehouden op woensdag 19 april 2006, aanvang 20.00 uur. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij, gehouden op woensdag 19 april 2006, aanvang 20.00 uur. Aanwezig De dames J. Bakker (D66), J. van Diepen (HSP), L.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003 GRIFFIE 1 Verslag WV d.d. 27 augustus 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003 Aanwezig S. Broersma, mw. H. Kaplan, R.J.R.

Nadere informatie

Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011. Nummer Onderwerp Actie

Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011 Nummer Onderwerp Actie Opening en mededelingen De voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-raad

Notulen vergadering WMO-raad Notulen vergadering WMO-raad Datum: 30 september 2015 Locatie: MFC Carrousel te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte (kerken),

Nadere informatie

Een kans voor jongeren als chauffeur

Een kans voor jongeren als chauffeur SP fractie Nijmegen www.nijmegen.sp.nl Klik hier voor de reactie d.d. 22 januari 2008 van het college van B&W Postbus 9105 6500 HG Nijmegen T. 024 329 23 71 fractie@sp.nijmegen.nl I N I T I A T I E F V

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen.

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen. Verslag vergadering Presidium 22 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G. Zandbergen-Beishuizen

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Beleid ISD HAL+ Sanctie en handhaving

Beleid ISD HAL+ Sanctie en handhaving Beleid ISD HAL+ Sanctie en handhaving 1. Wettelijk kader Artikel 8, eerste lid onderdeel a en e van de Participatiewet Artikel 8b van de Participatiewet Artikel 35 van de Wet Inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 15 DECEMBER 2011 IN HET STADHUIS TE HAARLEM

CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 15 DECEMBER 2011 IN HET STADHUIS TE HAARLEM CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 15 DECEMBER 2011 IN HET STADHUIS TE HAARLEM Aanwezig de leden: De heer G.B. van Driel (CDA), de heer J. Fritz (PvdA), de

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering.

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R2 524. OOI Inboeknummer o8bstooyr6 Dossiernummer 8rS.por 8 april zoo8 Raads Inforn1atiebrief Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. 1 Inleiding

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

*BM1202845* BM1202845

*BM1202845* BM1202845 *BM1202845* BM1202845 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie RUIMTE & ECONOMIE Op: 28 november 2012 Aanvang: 19:30 uur Locatie: de raadszaal van het gemeentehuis Aanwezig: J. Ooms

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. aanpassing Geld-Terug-Regeling minimabeleid

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. aanpassing Geld-Terug-Regeling minimabeleid zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Werk, Inkomen en Zorg Regnr B&W dd 19-11-2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd B&W dd OR dd

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

B&W openbare notulen. Besluit. No. Onderwerp/voorstel. Notulen Vaststellen notulen d.d. 4 januari 2011. Worden vastgesteld

B&W openbare notulen. Besluit. No. Onderwerp/voorstel. Notulen Vaststellen notulen d.d. 4 januari 2011. Worden vastgesteld Datum: 11 januari 2011 Aanwezig: D. Bijl, Burgemeester J. Krieger, Wethouder B. Daan, Wethouder M.C.G. Keijzer, Wethouder R.J. Helm, Wethouder M.J.H. Smulders, Secretaris A. Heiner, Adviseur/notulist S.

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Bevoegd orgaan wettelijk toegekend

Bevoegd orgaan wettelijk toegekend Mandateringsregister Overzicht B Volgnr Omschrijving bevoegdheid 1. Het voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van raad, burgemeester en wethouders of de burgemeester, voor zover daar

Nadere informatie

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Commissie : Stedelijke ontwikkeling en beheer Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Datum : 4 februari 2010 Aanvang/einde : 20.00-21.53 uur Voorzitter

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Aanwezig 27 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66), M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA),

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Dhr. van Iersel, (voorzitter), mevr. D. Eikelenboom (SP) en dhr. W. Couwenberg (met kennisgeving)

Dhr. van Iersel, (voorzitter), mevr. D. Eikelenboom (SP) en dhr. W. Couwenberg (met kennisgeving) Opgemaakt door Mevr. M. Steenbergen Aanwezig Dhr.G. van der Put, (voorzitter), de heren A. de Laat (SP), J. van Gulik (LRG), J. Swaans (VVD), M. van Oosterwijk, (Pro Actief Goirle), en de dames mevr. M.

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

Commissie Algemeen Bestuur en Middelen donderdag 19 december 2002. de heren B. van Dijk en L. Krischer. de heren A. Goos en J.

Commissie Algemeen Bestuur en Middelen donderdag 19 december 2002. de heren B. van Dijk en L. Krischer. de heren A. Goos en J. Commissie Algemeen Bestuur en Middelen donderdag 19 december 2002 Aanwezig: namens PvdA: de heren B. van Dijk en L. Krischer namens Mayse Partij: de heren J. van Gurp en P. van Gurp namens Groen Drimmelen:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010 5 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010 Aanwezig: 10 15 Leden: de dames G.Th.M.van der Aar-van Lieshout (CDA) en C.C.J. Breed-Vlaar (VVD) en de heren B.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

Voorbij er Sociale Zaken. Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND. Geachte leden van de gemeenteraad,

Voorbij er Sociale Zaken. Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND. Geachte leden van de gemeenteraad, Postbus 15 P u R M E R E N *$iíi;i "ffi,ni\zl Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 7 juli 2015 Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W enlijst College van B&W Locatie: B&W-kamer Vergadertijdstip: 13.05.2003 08:30 uur tot 13.05.2003 10:00 uur Secretaris: Secretaris de heer mr. C.M.G.H. Wortel Aanwezig: J. Elzinga, drs.ir. F.J.M. Stoffels,

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De vaststelling van verordeningen als bedoeld in artikel 8 en artikel 35 IOAW dient door de gemeenteraad te gebeuren.

Foech ried/kolleezje: De vaststelling van verordeningen als bedoeld in artikel 8 en artikel 35 IOAW dient door de gemeenteraad te gebeuren. Riedsútstel Ried : 14 februari 2013 Status : Besluitvormend Agindapunt : 6 Eardere behandeling : Informerend: 10 januari 2013 Opiniërend: 24 januari 2013 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : Mw. R. Schievink-de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlem: 1. gegevens met betrekking tot haar persoonlijke omstandigheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel:

Raadsvoorstel. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 29 september 2005 Nummer : Raad 2005/087 Datum voorstel : 31 augustus 2005 Primaathouder Onderwerp : Jack t Lam 078 69 21 318 jack.t.lam@alblasserdam.nl : Waard norm Voorstel:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 10 juli 2014 H. Teussink UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t.

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D5 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 25 maart 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 9 april 2014 Inwerkingtreding op 10 april 2014 Olst-Wijhe, 17 maart 2014 doc. nr.: 14.013240 Het verrichten van zelfstandige

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 24 april 2008, aanvang 19.30 uur.

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 24 april 2008, aanvang 19.30 uur. Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 24 april 2008, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, voorzitter; De dames A.J. van der Beek-Baas

Nadere informatie

Advies van de Raad voor het Overheidspersone inzake de Proeve van Wet houdende een verbod maken van ongerechtvaardigd onderscheid op g handicap of

Advies van de Raad voor het Overheidspersone inzake de Proeve van Wet houdende een verbod maken van ongerechtvaardigd onderscheid op g handicap of Advies van de Raad voor het Overheidspersone inzake de Proeve van Wet houdende een verbod maken van ongerechtvaardigd onderscheid op g handicap of chronische ziekte Advies nummer 20 's-gravenhage, 23 juni

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 17 september 2012

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 17 september 2012 Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) J. Tholenaar inlichtingen j.tholenaar@caop.nl 070-3765705 bijlagen TWAV/12.00740 nummer ZD.931.2 zaaknummer 9 oktober 2012 Verzenddatum email Verslag van het

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2014, nr. 12A;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2014, nr. 12A; Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 85 Uitgifte: 29 december 2014 Bekendmaking van het besluit de gemeenteraad d.d. 15 december 2014, nr. 12C, tot vaststelling van Verordening

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad,

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad, RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen Aan de Raad, 1. Gevraagd Raadsbesluit In te stemmen met de navolgende richtlijn besteding fractievergoeding

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening afstemmingsbeleid WWB

Onderwerp : Verordening afstemmingsbeleid WWB Aan de Gemeenteraad Raad Status 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Verordening afstemmingsbeleid WWB Punt no. 7 Korte toelichting In verband met de nieuwe Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude moet artikel

Nadere informatie

Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009

Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009 Gemeenteraad Onderwerp: Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn Registratienummer: 09.13039 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Conform bespreking commissie FB van 11 december 2012

b Onvermijdelijk Conform bespreking commissie FB van 11 december 2012 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5174 Inboeknummer 13bst00044 Beslisdatum B&W 8 januari 2013 Dossiernummer 13.02.651 RaadsvoorstelKwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers Inleiding Naar

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 40245]

Raadsvoorstel Registratienr: [ 40245] Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: 1 Onderwerp Werkkostenregeling: Vaststellen aangewezen werkkosten 2013 voor raadsleden, collegeleden en medewerkers raadsgriffie. Voorgesteld besluit 1. Invoering van

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie