Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 24 augustus 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 24 augustus 2004."

Transcriptie

1 GRIFFIE 1 Verslag MB d.d. 24 augustus 2004 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 24 augustus Aanwezig. mw J. Kamphuis (voorzitter), J. Hoek (secretaris), G. Kamsteeg (PvdA), mw M. van Berkum-Schouten (CDA), C. Schaap (CDA), W. Kukler (GroenLinks), mw A. Klaassen (VOCH), R. van Mierlo (Hoorns Belang), H. IJskes (D66); A. van der Meer (Ouderenunie), H. van Lunteren (VVD), G. Otten (VOCH), mw A. Ponte (GroenLinks). Afwezig met kennisgeving. Mw. A. Kraan (GroenLinks, niet raadslid); R. Roozeboom (Hoorns Belang), W. van Hilten (VVD); Mw M. Braam-Creebsburg (PvdA), P. Brandsen (PvdA). Overige aanwezigen. A. Helling (wethouder); afdelingshoofd Sociale zaken W. Krijgsman; mw D. Gelinck; J. Jhinnoe; M. Ooievaar; mw M. ten Harmsen van der Beek; E. Zeinstra. Samenvattend verslag. 1. Publieksrondvraag. Mw. De Vries spreekt in namens de Ouderenraad. Zij geeft aan dat men blij is dat het Sport- en Cultuurfonds (SCF) verhoogd is. De heer J. Ipema van de Cliëntenplusraad (CPR) heeft een aantal feitelijke opmerkingen en aanvullende vragen bij de kwartaalrapportage zoals die is geagendeerd onder punt 4. Men vindt de informatie in de kwartaalrapportage soms tekortschieten, of incompleet. Ook in de informatiemap zoals die verspreid wordt, mist men zaken. De heer Krijgsman zegt dat hij deze opvatting van de CPR niet zo begrepen heeft, in de gesprekken die zijn gevoerd. De heer Ipema geeft aan dat zijn mening hierover sinds de gesprekken niet veranderd is. Er zal opnieuw overleg met de wethouder plaatsvinden over dit punt. De heer Ipema vraagt verder of de commissie aandacht wil hebben voor de wijze van besteding in Hoorn van het budget dat het kabinet als extra ondersteuning heeft bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten. De heer Ligthert spreekt in over het onderwerp werk. Hij vindt dat er wel werk moet zijn, om het uitgangspunt iedereen aan het werk te hanteren, zoals het college doet. Verder is hij bang dat als mensen via OpMaat worden ingezet, andere, vaste werknemers hun baan zullen verliezen. De wethouder antwoordt dat er gelukkig tekenen zijn dat de economie weer wat aantrekt. Hij is het niet eens met de opmerking dat door OpMaat andere werknemers benadeeld zouden worden. OpMaat offreert tegen marktconforme prijzen, en is veelal duurder dan anderen. In reactie op vragen over hoge strafkortingen die worden opgelegd, geeft de wethouder aan dat dit alleen gebeurd is in die gevallen waar mensen wel konden werken, maar dit niet wilden. 2. Vaststellen agenda en mededelingen. Agenda wordt conform vastgesteld. 3. Vaststellen verslagen d.d. 18 mei en 10 juni Ongewijzigd vastgesteld.

2 GRIFFIE 2 Verslag MB d.d. 24 augustus Kwartaalrapportage Sociale Zaken tweede kwartaal De heer Kukler (GroenLinks) stelt de informatievraag van de Cliëntenplusraad (CPR) aan de orde. Hij vraagt zich af of het verzoek van de heer Ipema om extra feitelijke informatie betekent dat de Cliëntenplusraad de benodigde informatie niet via de daartoe geijkte weg, in overleg met de wethouder, kan verkrijgen. Als dit zo is, vindt hij dit zorgwekkend. De heer Van Lunteren (VVD) en mw. Van Berkum-Schouten (CDA) geven aan dat zij er geen probleem in zien wanneer de CPR tijdens de commissievergadering om aanvullende feitelijke informatie vraagt. De wethouder de heer A. Helling geeft aan dat er diverse momenten in het jaar zijn waarop de CPR in overleg is met de wethouder of het afdelingshoofd Sociale Zaken. Hij gaat er vanuit dat dit voldoende is en wijst in dit verband ook op de aanwezigheid van de CPR bij de commissievergadering. Daar is de CPR ook structureel bij. De voorzitter stelt hierop vast dat de status van de CPR in de commissie bewust niet anders is georganiseerd dan voor anderen. De CPR is een collegeadviesorgaan, maar is net als andere instanties welkom om in de commissie in te spreken over elk onderwerp. Over ditzelfde onderwerp meldt de heer Van der Meer (OuderenUnie) dat hij vindt dat de heer Kukler een punt heeft. Hij staat op het standpunt dat de CPR zijn grieven bij het college kwijt moet kunnen. In de kwartaalrapportage ziet de Ouderenunie tekenen dat de cijfers in de regio slecht zijn. Anders dan de wethouder is de Ouderenunie ook niet zo positief. De fractie vraagt aandacht voor de mensen die in nood komen door de slechte economie. In het feit dat de sociale recherche in Alkmaar enkele zware fraudegevallen heeft opgespoord, ziet de Ouderenunie een bewijs dat meer rechercheurs aanstellen helpt. Verder ziet de heer Van der Meer een sfeer van werkverschaffing ontstaan, waar hij tegen is. De heer Schaap (CDA) is het niet eens hiermee. Hij ziet in het werk van OpMaat een sociale inslag, gericht op mensen die elders niet aan de slag komen. Ook de heer Kukler ziet geen probleem omdat OpMaat duurder is dan andere werkgevers. De heer Van der Meer vraagt de wethouder er attent op te blijven dat vaste werknemers niet de dupe worden van de werving van OpMaat. De fractie is ook tegen de constructie waarbij de gemeente in fase 4-gevallen de intake doet in plaats van het CWI. De heer Van Lunteren (VVD) wijst op het feit dat dit een werkwijze is die landelijke aandacht trok en die de basis vormde voor de pilot die in enkele gemeenten is opgestart. De heer Van der Meer concludeert dat de Ouderenunie tegen deze werkwijze blijft. De heer Van Mierlo (Hoorns Belang) heeft geconstateerd dat enkele casussen van de tweede kwartaalrapportage hetzelfde zijn als in het eerste kwartaal. Hij vindt dit geen goede zaak. Ook vraagt hij zich af waarom onder meer Van Lent niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt voor de kwartaalrapportage. De stellers van de kwartaalrapportage krijgen een compliment van de heer Otten (VOCH). Hij heeft een aantal technische vragen, onder meer over het budget beschikbaar vanuit het werkdeel. Er zijn 173 medewerkers in de I/D regeling (169 fte noot jh), en de gemeente krijgt budget voor 208 fte s. Wat gebeurt er met het restant budget? Volgens de wethouder is het zo dat er geen budget overblijft en dat de rijksvergoeding zodanig is opgebouwd dat het net voldoende is voor 173 medewerkers. De commissie krijgt nog inzicht in hoe e.e.a. financieel werkelijk uitpakt. Over de schuldhulpverlening constateert de heer Otten dat hier de tendens is naar minder aanvragen. De fractie van de VOCH ziet hierin een goede ontwikkeling en vraagt om hoeveel aanvragen het gaat. In tegenstelling tot de VOCH vindt mw. Van Berkum-Schouten (CDA) het geen geweldig verslag. Er ontbreekt nogal wat. Bijvoorbeeld nadere informatie over het afnemen van de klachten. Over het feit dat minder mensen instromen in de bijstand meent het CDA dat hard werken hier beloond wordt. Wel vraagt men zich af hoe het zit met de cijfers van

3 GRIFFIE 3 Verslag MB d.d. 24 augustus 2004 het CWI van het tweede kwartaal. Het feit dat veel van de werkloze jongeren in de vierde fase vallen, vindt mw. Van Berkum-Schouten onacceptabel. Bij de schuldhulpverlening blijft het CDA hameren op het nemen van preventieve maatregelen. Namens de VVD-fractie geeft de heer Van Lunteren aan dat hij ook zaken mist in de kwartaalrapportage, waardoor hij als commissielid geen mogelijkheid ziet om goed te evalueren wat de effecten van het beleid zijn. De essentiële informatie ontbreekt vaak. De VVD mist inzicht in de knelpunten. De heer Kukler sluit zich aan bij deze constatering. De wethouder geeft als antwoord dat er geen knelpunten te melden zijn. Het college is goed op weg in de uitvoering, en het proces heeft wat tijd nodig. De feitelijke evaluatie zal plaatsvinden aan het einde van het jaar. De heer Kukler geeft aan dat dit in zijn herinnering niet is afgesproken, er zou eerder inzicht komen in de knelpunten. Hij mist nog altijd een analyse op basis van de cijfers. De heer IJskes (D66) vindt de rapportage zoals die er ligt goed. De heer Kamsteeg (PvdA) wijst op enkele onregelmatigheden in de rapportage. Verder prijst hij het door de sociale recherche behaalde resultaat. Hij vraagt zich wel af hoelang zaken al hebben doorgewoekerd. Over het toepassen van de 100% strafkorting is afgesproken dat dit nooit zonder goedkeuring van het college of minimaal de wethouder zou gebeuren. Hij vraagt zich af of de wethouder zich in alle gevallen hieraan gehouden heeft, en of hij dus van alle gevallen op de hoogte is. De heer Kamsteeg zegt dat in de fractie besproken is dat de situatie van Hoorn financieel gezien nog weer iets triester wordt. Hierop heeft de fractie aandacht besteed aan zaken waar mogelijk een nieuwe discussie over kan plaatsvinden. Men had als voorbeeld een discussie over het nut van de huisbezoeken. De PvdA vindt dat dit een onderdeel is dat aan verandering onderhevig kan zijn. Men vindt dat gezien het veranderende tijdsbeeld vragen gesteld kunnen worden bij voortzetting van deze vorm van huisbezoek. De fractie ziet andere mogelijkheden. Het gaat er dan niet om, om budget weg te halen, maar meer om andere toepassing ervan te bespreken. Volgens de heer Schaap is het onderwerp recent besproken en is vastgesteld dat dit beleid doorgang moet vinden. Hij vindt niet dat PvdA hierop kan terugkomen. In reactie zegt de heer Kamsteeg dat het de vraag is of dit niet kan. Antwoord van het college. De wethouder de heer Helling zegt over de in de kwartaalrapportage genoemde klachten, dat als er alleen staat dat het aantal gelijk is gebleven, dit betekent dat er verder weinig te melden valt. De meldingen over agressie kunnen in zijn ogen beter bekeken worden op een iets langere termijn. Wel stelt hij dat intern de lijn duidelijk is: bij fysiek geweld wordt er altijd aangifte gedaan. Het afdelingshoofd de heer Krijgsman meldt namens de wethouder dat als deze lijn wordt aangehouden, er in ieder geval niet over gediscussieerd hoeft te worden. De zwaarste strafmaatregel die wordt opgelegd, wordt volgens de wethouder in overeenstemming met de afspraken uitgevoerd. Hij keurt die maatregel goed. Het gaat daarbij alleen om cliënten die echt weigeren om aan het werk te gaan. Over de sociale recherche geeft de wethouder aan dat hier een voordeel is dat een groter team professioneler kan opereren. Een groter team is wat capaciteit betreft ook minder kwetsbaar dan een klein team. Toen de taak nog vanuit Hoorn werd ingevuld, waren er echter ook regelmatig grote vangsten. De opmerkingen van de Ouderenunie over de sfeer van werkverschaffing ziet hij nog niet gebeuren. Hij stelt voor dat de commissie, net als hijzelf, hier scherp op blijft letten. Werk Direct en andere projecten moeten doorstroming opleveren. Als projecten niet blijken te werken moet er wat anders verzonnen worden. De wethouder stelt verder

4 GRIFFIE 4 Verslag MB d.d. 24 augustus 2004 voor dat als er individuele gevallen zijn die men kent waar zaken mislopen, dit direct met hem besproken kan worden. In zijn algemeenheid geeft hij aan dat de inzet via OpMaat niet leidt tot een soort verdringing van werknemers. De wethouder gaat kort in op de problematiek van jongeren in fase 4. Dit is een speerpunt volgens hem. Er is bijna geen uitstroom meer. Dit kan een van de onderwerpen zijn waar extra aandacht aan moet worden besteed de komende maanden. Op wie ga je je richten, op de kansrijken, of niet? Mw. Van Berkum-Schouten zou graag meer willen weten dan wat de wethouder nu aangeeft. Zij vindt de zaak ernstig. Waarom juist in deze fase, is haar vraag, en welke maatregelen kan men nemen om hier iets aan te doen? 2 e termijn. In tweede termijn wordt door de heer Kukler (GroenLinks) gewezen op het feit dat hij behoefte blijft hebben aan een andere wijze van behandeling van onderwerpen van sociale zaken. Hij stelt voor om dit behandelen zelf eens als onderwerp op de agenda te zetten, zodat partijen er in het licht van de duale werkwijze- over kunnen hebben. Hij vindt dat de voorzet van de heer Kamsteeg een goede poging was tot een duale discussie, in dit geval over de huisbezoeken. De heer Van Lunteren (VVD) constateert dat men in veel gevallen technische vragen ook vooraf kan stellen via de mail. Dat scheelt veel behandeltijd die besteed kan worden aan een ander soort evaluatie. Ook hij geeft aan dat hij andere informatie zou willen, dan nu in de kwartaalrapportage te vinden is. Hij zou bijvoorbeeld graag een overzichtlijst krijgen met I/D functionarissen en hun respectievelijke werkgevers alsmede informatie over wat er met de mensen is gebeurd na invoering van de nieuwe wet, en wat de ervaringen zijn van de werkgevers tot op heden. Hij wil de knelpunten, die ongetwijfeld zijn ontstaan, beter inzichtelijk krijgen. De voorzitter mw Kamphuis constateert dat de meerderheid van de commissie een andere soort informatievoorziening en evaluatie wil. Zij stelt voor dat zij met de secretaris samen in gesprek gaat met de wethouder om op dit punt een voorstel te doen. De heer Kamsteeg (PvdA) vindt dat raadsleden een keer los van enige agenda kunnen praten over hoe je met elkaar de discussie aan kunt gaan. De voorzitter sluit de beraadslaging. Zij zal hierover overleg hebben met de wethouder. En er kan wellicht ook een vraag worden gesteld hierover aan het Presidium. De secretaris de heer Hoek wijst voor de volledigheid nog op de verbinding die te leggen is met de agendering van het Beleidsplan soza, zoals ook het afdelingshoofd Sociale zaken al meldde. In het kader van die agendering zou ook nog gesproken worden over de wijze waarop de commissie voortaan de benodigde informatie zou willen krijgen. Alleen bij uitzondering, omdat invoering van de WWB veel tijd en moeite kostte, is door de commissie besloten de kwartaalrapportage te agenderen ter bespreking. In principe werd dit document altijd ter kennisname geagendeerd. 5. Evaluatie Préstartersregeling BBZ. De heer Kamsteeg (PvdA) vindt de in de notitie vermelde resultaten goed. Ook de fractie was tevreden hierover. Het lijkt de PvdA ook zinvol om de regionalisatie vanuit Zaanstad in te zetten. Hij vraagt zich af of, en neemt eigenlijk aan dat, dit leidt tot goedkoper inkopen van trajecten. De heer Van Lunteren (VVD) sluit zich aan bij deze vraag. Hij vindt de doelstelling van 20 trajecten in de komende periode gezien de resultaten totnogtoe wat te hoog ingeschat. De heer Schaap (CDA) is het oneens met de stelling dat 4 gestarte trajecten van de 20 een goed resultaat is. Hij wil graag weten waarom de case-managers onvoldoende kennis hebben van de materie. Ook de regionalisatie vindt

5 GRIFFIE 5 Verslag MB d.d. 24 augustus 2004 hij geen goede zaak. Mw. Klaassen (VOCH) wil graag bevestigd krijgen dat veel kandidaten uit fase 4 komen. Zij vraagt zich af of dit klopt, en zo ja, of fase 3-cliënten niet kunnen worden toegevoegd aan de lijst. Met betrekking tot de voorgenomen regionalisatie vraagt zij zich af hoe de controle gaat plaatsvinden vanuit Zaanstad. Overige fracties vinden dit een goed initiatief. De wethouder geeft aan dat hij de doelstelling van 20 trajecten handhaven wil. Casemanagers krijgen het onderwerp in het opleidingstraject. Men wordt daar geleerd aandacht te krijgen voor dit fenomeen. Daarnaast wordt regionalisatie nagestreefd omdat het betekent dat krachten gebundeld kunnen worden. Bekeken is wel dat Zaanstad goed bereikbaar is, en dat mensen niet al te ver moeten reizen per trein. Er wordt ook spreekuur gehouden op locatie in Hoorn. Over de doelgroep meldt de wethouder dat fase 4 gewoon de grootste doelgroep is. In fase 3 zitten gewoon weinig mensen. De inkoop in 2005 blijft de gemeente overigens zelf doen. 6. Evaluatie Sport- en Cultuurfonds (SCF) Inspreker de heer J. Ipema geeft aan dat de Cliëntenplusraad tevreden is met de voorstellen. Over de genoemde peilleeftijden geeft de heer Van Lunteren (VVD) aan, dat hier een fout optreedt, maar waarover correspondentie is gevoerd met de wethouder. Dit wordt opgelost door van 18 jaar, 21 jaar te maken. De fractie is het nog altijd niet eens met voorstellen m.b.t. het vergoeden van keuring voor een rijbewijs voor ouderen. De heer Schaap (CDA) is het wel eens met de vergoeding van medische keuring voor minder draagkrachtige ouderen. Zijn fractie is blij met de uitbreiding van het Fonds. Omtrent de promotie blijft de heer Schaap aandringen op automatische toezending van het informatiepakket aan 65-plussers. Bij toezending alleen op aanvraag is hij bang dat belangrijke informatie niet bekend genoeg wordt bij de doelgroep. Mw Klaassen (VOCH) heeft vragen over het aantal weken dat de sportpas geldt. Duidelijk wordt dat er sprake is van twee sportpassen, één voor de zes weken vakantieactiviteiten, één voor deelname aan andere sportactiviteiten. Mw. Klaassen vraagt zich af hoe de controle op het gebruik van beide passen plaatsvindt. Verder vindt de fractie de verhoging relatief hoog, zeker gezien de bezuinigingen die plaatsvinden. De heer Kukler (GroenLinks) vraagt hierop of de VOCH ook voor deze doelgroep een trap-op-trap-af principe wil volgen. Hij is van mening dat dit iets anders is dan eerder in de commissie is besproken. Mw. Klaassen antwoordt dat het trap-op-trap-af principe wat de VOCH betreft ook in dit geval kan gelden. Zij herhaalt haar standpunt dat de stijging relatief gezien fors is. De heer Van der Meer (Ouderenunie) geeft aan niets te willen weten van een trap-op-trap-af principe in dit geval. Mw. Ponte (GroenLinks) vraagt zich af in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van de cultuurstrippen. Zij kreeg de indruk uit de praktijk dat mensen niet weten hoe ze de strippen kwijt konden raken. Wordt de doelgroep wel bereikt, is haar vraag. In dit verband suggereert de heer Van Lunteren (VVD) dat een vrijere besteding van de strippen overwogen kan worden. De overige leden hebben geen opmerkingen over deze evaluatie. De PvdA heeft in dit verband nog een opmerking over de werkgroep armoedebeleid. In de fractie is gesproken over het feit dat de belasting wordt benaderd om gegevens van mensen in sommige gevallen. De fractie is hier in het kader van bescherming van de privacy erg tegen. De heer Kamsteeg (PvdA) benadrukt dat de fractie niet wil stoppen met de werkgroep armoedebeleid, maar in dit verband wel vindt dat er grenzen zijn aan wat een dergelijke werkgroep moet oppakken. Andere leden wijzen erop dat de fractie van de PvdA ooit initiatiefnemer was voor het oprichten van deze werkgroep. De heer

6 GRIFFIE 6 Verslag MB d.d. 24 augustus 2004 Kamsteeg herhaalt daarop dat hij het niet heeft over stoppen maar over grenzen. De heer Van Lunteren (VVD) zegt dat hij nog steeds wel voorstander is van het stoppen met de werkgroep armoedebeleid. Antwoord van het college Wethouder Helling geeft aan dat het gebruik van de strippen en de hele regeling zal worden meegenomen in een te houden tevredenheidsonderzoek. Over het uitgeven van strippen geeft de wethouder aan dat er ingecalculeerd wordt dat een deel niet zal worden uitgegeven, of dat mensen de informatie over wat je ermee kan doen soms niet goed lezen. Het aanbod is al uitgebreid naar de stadsspeeltuin. Het verder vrijgeven van bestedingsmogelijkheden leidt echter tot meer uitgaven, omdat het niet-gebruik is ingecalculeerd bij de budgetvaststelling. Over het collectief toesturen van informatie aan ouderen is de wethouder van mening dat dit de juiste methode is. Iedereen weet dat het bestaat en men hoeft slechts één telefoontje te plegen en het pakket ligt in de bus. Collectief toesturen is omslachtig en duur. Over de verhoging van het fonds met euro geeft hij aan dat dit uit het Fonds werk en inkomen (FWI) komt, en dat beide fondsen toch een soort communicerende vaten zijn. Is er een tekort dan wordt het uit het FWI aangevuld, is er een overschot dan vloeit het daarin terug. 7. Ingekomen stukken. 7 d. Trapliften. Het CDA en de Ouderenunie zijn het niet eens met het in dit stuk beschreven primaat dat moet worden verhuisd i.p.v. dat aanpassingen worden gepleegd. De wethouder antwoordt dat met dit standpunt van de beide partijen rekening wordt gehouden en dat de afweging veel vaker dan in het verleden uitvalt in het voordeel van installeren van een traplift. De heer Schaap wil in dit verband nog weten hoe lang het duurt voor een lift verwijderd wordt, als deze verwijderd moet worden. 8. Termijnagenda. Geen opmerkingen. 9. Rondvraag. - De heer Kamsteeg (PvdA) wil graag informatie over de 110 miljoen euro extra door het Rijk bestemd voor chronisch zieken en gehandicapten: hoe gaat Hoorn met haar gedeelte van dit extra geld in het kader van bijzondere bijstand om, en welke opties zijn er? - Mw. Van Berkum-Schouten wil graag de volgende vergadering van de commissie meer informatie over de jongeren in fase 4. Verder vraagt zij zich af of de wethouder kan uitzoeken hoe de zaken staan m.b.t. de belastingdienst. Het gaat om circa 300 banen, geeft zij aan. Zij hoort het graag als er enig nieuws is. - De heer Otten (VOCH) heeft een vraag over grow-shops op de Compagnie en Hoorn 80: is de wethouder bekend of dit detail- of groothandel is? Volgens de wethouder is de aanvraag voor Hoorn 80 sowieso afgewezen, maar hij zal dit laten nazoeken. - Een tweetal andere vragen van de VOCH, de heer Otten, betreft de stand van zaken van de Blauwe Steen en het Wonen boven Winkels-project. Over de Blauwe Steen geeft de wethouder als antwoordt dat alle panden hier in ieder geval onder een eigenaar zijn gekomen, en dat dit de zaken vergemakkelijkt. De oplossing is er bijna, schat hij in. Over het tweede project wordt verwezen naar de commissie solo waar dit aan de orde komt. 10. Sluiting.

7 GRIFFIE 7 Verslag MB d.d. 24 augustus 2004 De voorzitter sluit om ca. 22:45 uur de vergadering.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 maart 2004.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 maart 2004. GRIFFIE 1 Verslag MB d.d. 16 maart 2004 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 maart 2004. Aanwezig P.J. Brandsen, G. Kamsteeg (PvdA); mw M.J.S. van Berkum-Schouten,

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 september 2003.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 september 2003. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 september 2003. Aanwezig: De heer P. van der Hall (voorzitter), de heer J. Hoek (secretaris) de dames

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 2 november 2004.

Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 2 november 2004. GRIFFIE 1 Verslag MB d.d. 2 november 2004 Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 2 november 2004. Aanwezig mw J. Kamphuis (voorzitter), J. Hoek (secretaris), mw M. van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 1 april 2003

Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 1 april 2003 Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 1 april 2003 Aanwezig De heer P. van der Hall (voorzitter), mevrouw J. Kamminga (griffier), de heer J. Hoek (raadsadviseur) de dames

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus 2003.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus 2003. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus 2003. Aanwezig: De heer P. van der Hall (voorzitter), de heer J. Hoek (secretaris) de dames I.

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis.

Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis. GRIFFIE 1 Verslag WV d.d. 23 november 2005 Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis. Aanwezig. E. Ottens (PvdA, voorzitter),

Nadere informatie

Namens het college van B & W De burgemeester en wethouders de heren O. van Veldhuizen, J. van Es, C. van der Maat.

Namens het college van B & W De burgemeester en wethouders de heren O. van Veldhuizen, J. van Es, C. van der Maat. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 25 september 2007, aanvang 20.00 uur. Aanwezige raads- en commissieleden: W. van Hilten Voorzitter,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 1 OPINIËRENDE NOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 oktober 2010 Raadsvergadering

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij, gehouden op woensdag 19 april 2006, aanvang 20.00 uur.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij, gehouden op woensdag 19 april 2006, aanvang 20.00 uur. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij, gehouden op woensdag 19 april 2006, aanvang 20.00 uur. Aanwezig De dames J. Bakker (D66), J. van Diepen (HSP), L.

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

mening** R: 1 R: 1 R: 6 F: 7 F: 0 F: 0

mening** R: 1 R: 1 R: 6 F: 7 F: 0 F: 0 Evaluatie agendacommissie (20 formulieren ingeleverd, 10 raad en 10 forum) Verwachtingen m.b.t. de agendacommissie Stelling Oneens Neutraal Eens Geen 1 Het is de verantwoordelijkheid van de agendacommissie

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 29 november 2006 Nummer voorstel: 215/2006 Onderwerp: Initiatiefvoorstel van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.ss8.oox Inboeknummer os Toox684 Classificatienummer x.888 Dossiernummer s4o.6 s oktober soos Raads informatiebrief Betreft Aanpassingen gesubsidieerde arbeid 1 Inleiding

Nadere informatie

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Bijlage(n): Antwoorden op vragen van de vaste kamercommissie SZW

Bijlage(n): Antwoorden op vragen van de vaste kamercommissie SZW Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA S-GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen gemeente Eindhouen Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer o6.rz8q8.ooz Inboeknummer o6bstoargo Beslisdatum B&W aq oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysq OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII IBR 13 februari 2014 onderwerp Reintegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld 2014 24673 zaakkenmerk Inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003 GRIFFIE 1 Verslag WV d.d. 27 augustus 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003 Aanwezig S. Broersma, mw. H. Kaplan, R.J.R.

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni 2010 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken 1 Politieke Markt - 2 Vaststellen besluitenlijst voorrondes d.d. 18 mei

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Een kans voor jongeren als chauffeur

Een kans voor jongeren als chauffeur SP fractie Nijmegen www.nijmegen.sp.nl Klik hier voor de reactie d.d. 22 januari 2008 van het college van B&W Postbus 9105 6500 HG Nijmegen T. 024 329 23 71 fractie@sp.nijmegen.nl I N I T I A T I E F V

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-raad

Notulen vergadering WMO-raad Notulen vergadering WMO-raad Datum: 30 september 2015 Locatie: MFC Carrousel te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte (kerken),

Nadere informatie

B&W openbare notulen. Besluit. No. Onderwerp/voorstel. Notulen Vaststellen notulen d.d. 4 januari 2011. Worden vastgesteld

B&W openbare notulen. Besluit. No. Onderwerp/voorstel. Notulen Vaststellen notulen d.d. 4 januari 2011. Worden vastgesteld Datum: 11 januari 2011 Aanwezig: D. Bijl, Burgemeester J. Krieger, Wethouder B. Daan, Wethouder M.C.G. Keijzer, Wethouder R.J. Helm, Wethouder M.J.H. Smulders, Secretaris A. Heiner, Adviseur/notulist S.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.00 Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05)

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011. Nummer Onderwerp Actie

Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011 Nummer Onderwerp Actie Opening en mededelingen De voorzitter

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw.

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. aanpassing Geld-Terug-Regeling minimabeleid

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. aanpassing Geld-Terug-Regeling minimabeleid zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Werk, Inkomen en Zorg Regnr B&W dd 19-11-2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd B&W dd OR dd

Nadere informatie

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schouwen- Duiveland 2015

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schouwen- Duiveland 2015 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schouwen- Duiveland 2015 De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014;

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Afstemmingsverordening Wwb, Ioaw en Ioaz 2013 Verordening verrekening bestuurlijke boete en recidive Wwb 2013 Verordening handhaving inkomens- en re-integratievoorzieningen 2013 Toeslagenverordening

Nadere informatie

Cliëntenbestand. Vangnetuitkering. RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. Geachte leden van de raad,

Cliëntenbestand. Vangnetuitkering. RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. Geachte leden van de raad, RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 9-8-2016 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon Uw brief van: Onderwerp: ZK16001249 Samenleving R. Knoop Aanvraag

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte om over het rapport van de Nationale Ombudsman

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : 14.1.015 Klacht 1. Verzoeker stelt dat zijn klantmanager hem tijdens het evaluatiegesprek op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE

VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE Agendering door griffie Betreft : Brede Commissie d.d. 25-08-2014 Agendapunt 4a Vraag en / of opmerking door: Naam / fractie : CDA - Van Helden Onderwerp : Hulp bij

Nadere informatie

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN houdens advies van de commis ie SW Aanbiedingsformulier Onderwerp Herschikking van taken SOZA en DZB In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.1305/16

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen.

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen. Verslag vergadering Presidium 22 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G. Zandbergen-Beishuizen

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Eenmalige uitkering 2004 BESLUITEN

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Eenmalige uitkering 2004 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SWMG Aanbiedingsformulier Onderwerp Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Eenmalige uitkering 2004 In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning Ontwerper Parafanten

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering.

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R2 524. OOI Inboeknummer o8bstooyr6 Dossiernummer 8rS.por 8 april zoo8 Raads Inforn1atiebrief Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. 1 Inleiding

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Nr Houten, 17 augustus 2010

Nr Houten, 17 augustus 2010 Raadsvoorstel Nr. 2010-030 Houten, 17 augustus 2010 Onderwerp: Diverse verordeningen sociale zaken Beslispunten: 1. De wijzigingsverordening Afstemmingsverordening WIJ vast te stellen 2. De navolgende

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Notitie voor Commissie Middelen/Algemeen Bestuur Pag. 1 Datum vergadering 23 januari 2008 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het kennisnemen van de notitie "Inhuur externen". wethouder

Nadere informatie

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd.

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd. Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 14 oktober 2013 onderwerp Verordening Wet Inburgering & Verordening Wet Kinderopvang 7740 zaakkenmerk Inleiding Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de commissie Welzijn en Onderwijs. in de raadzaal van het gemeentehuis te Ouderkerk aan den IJssel

Verslag van de openbare vergadering van de commissie Welzijn en Onderwijs. in de raadzaal van het gemeentehuis te Ouderkerk aan den IJssel Verslag van de openbare vergadering van de commissie Welzijn en Onderwijs gehouden op 16 september 2008 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Ouderkerk aan den IJssel Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt 7. Sliedrecht, 20 mei Voortgang Home Start

RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt 7. Sliedrecht, 20 mei Voortgang Home Start RAADSVOORSTEL De raad der gemeente Sliedrecht. Agendapunt 7 Sliedrecht, 20 mei 2005 Onderwerp: Voortgang Home Start Home-Start algemeen. Home-Start is een programma dat ondersteuning, praktische hulp en

Nadere informatie

Beleid ISD HAL+ Sanctie en handhaving

Beleid ISD HAL+ Sanctie en handhaving Beleid ISD HAL+ Sanctie en handhaving 1. Wettelijk kader Artikel 8, eerste lid onderdeel a en e van de Participatiewet Artikel 8b van de Participatiewet Artikel 35 van de Wet Inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM 20.00 UUR Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Dhr. F. van Dalum, Dhr. E.A. Druppel,

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 25 november 2014 Onderwerp: RVS notitie en verordening Aan de raad. tegenprestatie Beslispunten *Z002849116 1. De notitie Tegenprestatie

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie