Namens het college van B & W De burgemeester en wethouders de heren O. van Veldhuizen, J. van Es, C. van der Maat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Namens het college van B & W De burgemeester en wethouders de heren O. van Veldhuizen, J. van Es, C. van der Maat."

Transcriptie

1 GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 25 september 2007, aanvang uur. Aanwezige raads- en commissieleden: W. van Hilten Voorzitter, VVD P. Bruijns PvdA T. van de Wijdeven PvdA Mw. J. de Jong PvdA H. den Boer VOC Hoorn P. Mol VOC Hoorn J. Stokkink VOC Hoorn M. Pijl CDA Mw. M. van Berkum CDA C. Schaap CDA Mw. A. Ponte GroenLinks Mw. P. Kusters GroenLinks P. Manshanden GroenLinks H. van Lunteren VVD Mw. I. Wiebes VVD Mw. L. Molema HSP A. van der Meer HSP C. Teunen* HSP Mw. J. Hermans* D66 L. Pinxten* D66 Mw. J. Kamphuis Hoorns Belang R. Roozeboom* Hoorns Belang * alleen commissielid Secretaris De heer J. Hoek. Namens het college van B & W De burgemeester en wethouders de heren O. van Veldhuizen, J. van Es, C. van der Maat. Insprekers - Samenvattend verslag 1 Publieksrondvraag Er heeft zich niemand gemeld voor de publieksrondvraag. 2 Vaststellen agenda, mededelingen De commissie stelt de agenda vast.

2 GRIFFIE 2 3 Algemeen Bestuur a. 3e wijziging Verordening Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften 2004 Samenvatting van de fractiestandpunten. De commissie gaat unaniem akkoord met de 3-de wijziging. Vraag van Hoorns Belang, mw. Kamphuis, is of er niet een minimum en/of maximum aantal leden moet staan, in plaats van genoegzaam. De burgemeester stelt dat dit niet zonder reden is gebeurd. Hij zal nog even laten bekijken of het genoegzaam, gevolgd door een maximum kan worden. De heer Pijl (CDA) herhaalt het verzoek om voortaan in een voorloper duidelijk te maken welke wijzigingen er exact zijn doorgevoerd als het gaat om de oude verordening versus de nieuw vast te stellen artikelen. De voorzitter de heer Van Hilten geeft aan dat nog even contact gezocht zal worden met mw. Kamphuis over de exacte formulering van het door haar genoemde artikel. Advies: Agenderen voor de raad van 9 oktober als B-onderwerp b. Beëindigen Jumelage Blokker Beersel Inspreker de heer Van Iersel licht het besluit van het bestuur van de stichting toe. Hij houdt verder een pleidooi om een nieuwe initiatiefnemer die zich recent heeft gemeld een kans, en enige tijd, te geven om een nieuwe groep van enthousiastelingen om hem heen te verzamelen. Samenvatting van de fractiestandpunten. De commissie ziet de beëindiging op zich als een logisch gevolg van de windstilte die al enige tijd was ingetreden. Maar gezien het feit dat zich iemand heeft gemeld om de stedenband nieuw leven in te blazen, geeft de commissie het advies het onderwerp niet nu al ten finale te besluiten. De raad zou het beste even de nieuwe initiatieven af kunnen wachten. De meeste fracties geven wel aan, dat de stedenband dan een concrete invulling moet krijgen. Enkele fracties vinden dat de stedenband sowieso kan worden ontbonden, en dat elk informele, particuliere initiatief uiteraard wel toegejuicht wordt. Het gaat tenslotte om de formele stedenband die wordt verbroken, niet de bestaande vriendschapsbanden en -relaties. Voor de fractie van D66 is die scheiding tussen een vriendschapsrelatie en een formele stedenband niet correct in het raadsvoorstel verwoord. De fractie kan om die reden niet instemmen met het voorstel. D66 stemt wel in met het advies het conceptbesluit nog even op te schorten tot meer duidelijk is over nieuwe initiatieven. Het college geeft bij monde van de burgemeester de heer Van Veldhuizen aan dat men zeker kan leven met het tijdelijk terugnemen van het voorstel tot duidelijk is welke initiatieven wel of niet nog levensvatbaar zijn.

3 GRIFFIE 3 Advies: Agenderen als A-onderwerp voor de raad van 9 oktober 2007, en dan besluiten om gezien de actuele ontwikkelingen het besluit pas in januari te nemen. Ofwel, gezien het standpunt van het college, en in lijn met het Reglement van Orde, een mogelijkheid zoeken om dit onderwerp -tot januari niet te agenderen. Dit geeft enkele externe, enthousiaste partijen de mogelijkheid nog eens na te gaan of de stedenband alsnog toch levensvatbaar is. c. Bijdrage regionale ambulancedienst (RAD) De burgemeester de heer Van Veldhuizen geeft de leden een terugblik op route die men gegaan is met de RAD, de stand van zaken op dit moment en de stappen die in de nabije toekomst nog genomen moeten worden als het gaat om deze aparte gemeenschappelijke regeling. Het hoofd van de RAD, de heer M. Smeekes, geeft een toelichting bij de Wet op de Ambulancezorg, die er aankomt. Hij stelt dat de prestaties van de ambulancedienst in de regio Hoorn goed zijn. Er is een daling in de percentages van de overschreden aanrijtijden, waardoor de gemeente landelijk gezien zeer hoog scoort. Het is zaak dit -ook regiobreed- zo te houden. Samenvatting van de fractiestandpunten. De commissie geeft unaniem positief advies aan de raad. De commissie stelt verder vast dat er nog kosten aan staan te komen, en adviseert de raad om zich voor te bereiden op het feit dat de rekening 2007 net als 2006 een nadeel zal laten zien. In de beraadslagingen wordt door de PvdA (mevrouw De Jong) naar voren gebracht dat het een goed idee is om het tweede bedrag uit het besluit niet structureel op te nemen. Er zijn nog veel onzekerheden om dit goed te kunnen besluiten. Men wil graag actuele informatie over de ontwikkelingen als die zich voordoen. D66 (de heer Pinxten) vraagt zich af of de bedragen niet in een of andere vorm te voorzien waren geweest en of ze dientengevolge niet in de begroting konden worden opgenomen. De VOC Hoorn (de heer Mol) vindt het positief dat er uitstekende resultaten worden gescoord door de RAD in deze regio. Voor wat betreft de interim-kosten is de vraag wat er voor is gedaan. De bedragen zijn voor een jaar, en zijn in dat opzicht redelijk hoog te noemen. Men wil graag antwoord op het punt van de financiën. De fractie is het eens met de vragen die D66 stelt over de voorzienbaarheid van de extra kosten. Hoorns Belang (mevrouw Kamphuis) heeft in wezen dezelfde vragen als de VOC Hoorn. Verder vraagt de fractie zich af of er over 2007 dan ook een extra aanvraag zal komen. De inzet liep door tot augustus van dit jaar, dus het valt te voorzien dat er nog extra kosten aankomen die verband houden met de fusie en de gevolgen van het FLO. De VVD (de heer Van Lunteren) geeft aan niet blij te zijn met de begroting, maar wel positief te adviseren over het voorstel. Hij is benieuwd naar de antwoorden op de door de commissie gestelde vragen. Ook de heer Manshanden van GroenLinks is het eens met de vragen van de VOC Hoorn. Hij geeft aan de uitkomsten van de discussie nog mee te terug te willen nemen naar de fractie, voor er advies komt van de kant van GroenLinks. De heer Pijl van het CDA wijst op het feit dat dit de jaarrekening 2006 was. Welke ontwikkelingen zijn er nog gaande en hoe wordt dit straks voor de rekening 2007? Volgens het Hoofd RAD de heer Smeekes zijn de genoemde kosten niet vreemd als het gaat om een geheel team dat de organisatie doorlicht en voorbereidt op de definitieve overgang naar de veiligheidsregio in (naar verwachting) De burgemeester de heer Van Veldhuizen geeft aan dat hij de situatie over 2007 niet exact kan inschatten. Het is nog niet op orde, daarvoor moet er nog teveel gebeuren. Maar de kosten zullen zoals hij

4 GRIFFIE 4 het nu kan inschatten zeker lager zijn dan in Het moet voor de toekomst mogelijk zijn om er iets goed van te maken en er wellicht zelfs iets aan over te houden. Het zegt natuurlijk wat, dat in een deel van Noord-Holland er een private onderneming in is gestapt. Die doen dat niet voor niks. De burgemeester zegt in dit verband toe om de raad en de commissie direct op de hoogte te brengen van negatieve of andere relevante financiële ontwikkelingen n.a.v. de rekening 2007, zo gauw die bij hem bekend worden. Volgens de heer Smeekes was de FLO-aanpassing vanuit het Rijk niet te voorzien. Hij verwacht in 2007 nog eenzelfde of zelfs een iets hoger bedrag. De commissie is tevreden over de verkregen achtergrondinformatie van het Hoofd RAD en de burgemeester. Ook de fracties van GroenLinks en VOC Hoorn geven in tweede termijn aan positief over de aanvraag te kunnen adviseren. De voorzitter concludeert dat de commissie positief adviseert over de kredietaanvraag en adviseert om het stuk te agenderen als B-onderwerp voor de raad van 9 oktober. Advies (unaniem): Agenderen als B-onderwerp voor de raad van 9 oktober 2007 Toezeggingen van de wethouder: De burgemeester zegt toe om de raad en de commissie direct op de hoogte te brengen van negatieve of andere relevante financiële ontwikkelingen bij de RAD n.a.v. de rekening 2007, zo gauw die bij hem bekend worden. d. Rondvraag Vraag van mevrouw J. de Jong (PvdA): het incident met het watergebrek vanwege de breuk van de leiding, leidde in de fractie tot een discussie. Het bleek erg moeilijk om aan goede, recente informatie te komen over wat er aan de hand was. De fractie vindt dat hier lessen uit te trekken zijn, en wil graag weten van de burgemeester horen of hij dit standpunt deelt. De burgemeester geeft aan dat het hem in ieder geval was opgevallen hoe snel sommige andere partijen in deze gevallen opereren. Hij zal met alle partijen samen evalueren hoe de inbreng is geweest. Er komt dus nog een bevraging van de partners. Er is al vrij snel opgeschaald naar de hoogste staat binnen de categorieën van rampenbeheersing: GRIP 4. De burgemeester constateert dat een speler als met name de pers wél in staat is om snel zeer actuele informatie op het net te krijgen. Hij vindt dat men daar veel van kan leren. De pers staat bijzonder snel met een camera en mensen ter plekke, daar waar het probleem zich voordoet. 4 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening a. Bouwkundige aanpassingen van het Westfries museum. De VVD, mw. Wiebes, wijst op de rapporten uit het verleden waaronder onder meer de Quickscan uit 2005 en het onderhoudsrapport uit 2007 dat ter inzage ligt. Zij constateert dat er heel lang niets is gedaan aan een risicovolle, onveilige situatie. Zij wil weten waarom er niet eerder iets is gebeurd met de rapporten. Volgens de fractie van de PvdA (de heer Van de Wijdeven) is duidelijk dat de situatie moet worden aangepakt. Dat is ook de reden dat men haast wil maken met de uitvoering van de verbeteringen, na het ter beschikking stellen van het benodigde krediet. Het CDA (de heer Pijl) is het eens met die redenering, maar men wil wel een verklaring waarom het allemaal zo lang moet duren. Waarom is het reguliere onderhoud niet eerder ter hand genomen? De VOC

5 GRIFFIE 5 Hoorn, de heer Stokkink, is het eens met het voorstel. De fractie vindt de kosten wel snel omhoog gaan. Men vraagt zich af of de eigenaar van het gebouw niet ook een bijdrage moet leveren; die eigenaar is het Rijk. De Hoornse seniorenpartij wil weten waarom het reguliere onderhoud niet heeft plaatsgevonden, en is het inhoudelijk verder eens met de VVD. Hoorns belang en D66 (de heer Pinxten) zijn het eens met de vragen die de VVD stelt maar zijn wel akkoord met het voorstel. Volgens Hoorns Belang (de heer Roozenboom) moet men nu snel aan de gang. Ook de fractie van GroenLinks (mevrouw Ponte) kan zich vinden in de vragen van de VVD en men constateert dat de situatie niet lang zo mag blijven. Onder die voorwaarde gaat men akkoord met de kredietaanvraag. De portefeuillehouder de heer Van der Maat is blij met de steun voor de aanpassingen. Hij heeft in het verleden als raadslid vaker vragen gesteld over dit probleem. Er zijn totnogtoe geen kredieten aangevraagd, ook doordat de beheerscommissie zaken te lang liet liggen. De interim directeur die er is gekomen, is fors aan de slag gegaan. Dit is dan ook de eerste van meerdere kredietaanvragen. In januari volgend jaar komt nog een kredietaanvraag voor een interim manager, en een kredietaanvraag voor achterstallige restauratie van schilderijen en meubels. Hij geeft aan dat hij bovenop de problemen zit. De commissie staat wel unaniem achter de kredietaanvraag, constateert de voorzitter, maar met de door de diverse fracties gemaakte, uiteenlopende opmerkingen. Advies (unaniem): De commissie adviseert om het conceptbesluit te agenderen als B-onderwerp. b. Evaluatie Affichemuseum. De fractie van de VOC Hoorn is niet tevreden met het functioneren van het museum. Er zijn volgens de fractie te weinig bezoekers om de hoogte van de subsidie, bijna euro voor de huur van het pand aan de Roode Steen, te rechtvaardigen. De overige fracties geven wel positief advies over aanpassing van de meerjarenraming. D66 (de heer Pinxten) gaat akkoord, naast de budgetten voor het lopende jaar, ook met een uitbreiding van de subsidie voor aanstellen van een coördinator. De collectie is top, daar moet iets mee gedaan worden, ook in het bredere verband van het Oostereiland en in de geplande debatten tussen gesubsidieerde culturele instellingen over meer samenwerking. Ook de PvdA (de heer Van de Wijdeven) is blij met de gesprekken die er in oktober gaan komen tussen enkele Hoornse musea en instellingen. Samenwerking zal voordelig zijn voor alle betrokkenen. Hij is benieuwd naar de uitkomsten van die bijeenkomst. De plannen rondom het Oostereiland hebben volgens de VVD (mevrouw Wiebes) later zeker nog invloed op de ontwikkelingen. De fractie vindt het aantal bezoekers toch niet mis. Men mist een discussie over het algehele museumbeleid. En de visie op dat beleid. Wanneer komt die discussie, vraagt men zich af. GroenLinks (mevrouw Ponte) wijst op de 25 vrijwilligers die de zaak draaiende houden. Zij vindt dat die uitstekend werk verrichten. De commissie is het eens met die stelling. De 5500 te halen bezoekers vindt de fractie wat weinig ambitieus. Dat kunnen er meer zijn. De Hoornse Seniorenpartij (mevrouw Molema) stelt vraagtekens bij de extra subsidie zoals D66 die voorstelt. Dit komt op een ander moment nog aan de orde, namelijk bij de behandeling van het onderwerp i/d functionarissen in zijn algemeenheid. Ook voor Hoorns Belang (de heer

6 GRIFFIE 6 Roozenboom) komt die discussie te vroeg, hij vindt dat andere instellingen en organisaties in een soortgelijke situatie verkeren. Het CDA (mevrouw Van Berkum) vindt dat aan de inkomstenkant beter kan bekeken worden of die inkomsten met inzet van externen verder verhoogd kunnen worden. Het aantal bezoekers vindt de fractie van het CDA toch wat tegenvallen. De portefeuillehouder de heer Van der Maat geeft aan, dat er nog gestreefd wordt naar een registratie als museum, zodat ook daar mogelijk extra subsidie vandaan kan komen. De ambitie voor extra bezoekers staat op grond van de evaluatie voor 10% in de boeken. Dat is een prima nieuwe doelstelling, en dat is ook het maximaal haalbare. De aanstaande conferentie door en met diverse stedelijke musea en culturele instellingen kan ook gezien worden als de start van een nieuwe museumbeleid in Hoorn. Hij zal daarna, op basis van de resultaten van de conferentie, met een voorstel naar de raad kunnen komen over dit beleid. De voorzitter vraagt zich af of er gezien de verschillende opmerkingen van fracties sprake is van een bespreekonderwerp. Hij stelt vast dat de commissie in meerderheid adviseert om het als B-onderwerp naar de raadsvergadering te brengen. Advies (verdeeld advies): De commissie adviseert om het conceptbesluit te agenderen als B-onderwerp. c. Rondvraag sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. De heer Pijl (CDA) heeft een vraag over huiselijk geweld. In het voorjaar heeft het college geantwoord (o.a. op vragen van D66) dat ze positief tegenover een huisverbod voor daders staan, en dat het streven is om er ook in Hoorn direct mee te gaan werken zodra de wet er is, dus begin De vraag is of het college dat nog steeds van plan is? De tweede vraag is of de gemeente ook ver genoeg is met de keten die nodig is voor een dergelijke nieuwe aanpak? De burgemeester geeft aan dat de vraag zal worden doorgegeven aan de heer De Boer in zijn rol van projectwethouder. Die zal schriftelijk antwoorden, aangezien hij niet aanwezig is vanavond. 5 Sociale voorzieningen en dienstverlening a. Vaststellen van de Huisvestingsverordening De VVD, de heer van Lunteren, vraagt of de evaluatie van het aanbodmodel naar de raad kan worden gestuurd. De wethouder de heer Van Es geeft aan dat dit zal gebeuren. De HSP, de heer Van der Meer, heeft meer problemen met de nieuwe regeling. De fractie mist het advies van de commissie Wonen en Woonomgeving (W & W). Men is verder bang voor discriminatie als de uitgangspunten worden ingevuld. Dan gaat het om het koppelen van de grootte van het huishouden in relatie tot de grootte van de woning, en de relatie tussen salaris en de huurprijs. Hoe zit het in die situaties bijvoorbeeld met mensen met een pensioen? De fractie is het wel eens met andere uitgangspunten van de regeling. Het gaat dan om het naar voren halen van mensen met hogere urgentie. Ook het verkorten van de termijnen waarbinnen zij een huis toegewezen krijgen vindt de fractie prima. Mevrouw Kusters (GroenLinks) heeft een vraag over de inzicht die bestaat in het passendheidscriterium. Is dit voldoende duidelijk uit de wet te halen? Verder is de vraag of tussentijds aanpassen van urgentie mogelijk is. Hoorns Belang (mevrouw

7 GRIFFIE 7 Kamphuis) zou het advies van de collegeadviescommissie W & W nog graag zien als dit komt. De heer Schaap (CDA) vindt da aanpassing van de oude verordening na 5 jaar nodig was. Hij ziet voordelen voor de efficiency in de hele regio. De heer Stokkink (VOC Hoorn) vindt dat huiseigenaren ook een kans moeten krijgen op een urgentiebewijs, als het gaat om calamiteiten. PvdA en D66 zijn het eens met de gemaakte aanpassingen. De wethouder de heer Van Es stelt vast dat de wijzigingen toch vooral beperkte, technische aanpassingen betreffen. Wat nieuw is in de regeling, stond al zo in de oude. Voor de uitwerking, in reactie op vragen, verwijst hij naar de prestatie-afspraken met Intermaris. Advies (unaniem): De commissie adviseert om het conceptbesluit te agenderen als B-onderwerp. b. Vaststellen van de woonconsumentenverordening gemeente Hoorn Vraag van GroenLinks is of de 1,25 euro per lid nu vervallen is. De heer H. Pijl, de beleidsmedewerker, antwoordt dat dit het geval is. De bijdragen gelden voor sociale woningbouw, huur of koop, en alleen voor oprichtingskosten. Er zijn n.a.v. een advies van de collegeadviescommissie wonen en woonomgeving enkele wijzigingen die ambtshalve nog zullen worden doorgevoerd vóór de raadsbehandeling. Het gaat dan om het verhogen van het bedrag van de bijdrage naar 2000 euro de subsidie was al in jaren niet meer bijgesteld. Op vraag van de VAK wordt er ook 500 euro toegevoegd voor opleidingskosten. De commissie gaat unaniem akkoord met de vaststelling. Advies (unaniem): De commissie adviseert om het conceptbesluit te agenderen als B-onderwerp. c. Rondvraag Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting - De heer Schaap (CDA) heeft een vraag over de TSH. De fractie ziet niet veel gebeuren en vraagt zich af of de uitvoering soms stil ligt? Het college zegt toe een brief of mailbericht te sturen naar de raad met informatie over de TSH. - De fractie van GroenLinks (mw. Kusters) vraagt of het procedureel gezien wel goed ging met de bomenkap voor het gemeentehuis. De wethouder meldt dat niet alles helemaal goed is gegaan, maar dat er wel gezorgd wordt voor herplant. Verder is de gemeente op gelijke wijze beoordeeld als bij een individuele bewoner zou zijn gebeurd, indien de situatie zich daar had voorgedaan. Daarin wordt geen verschil gemaakt. 6 Stukken ter kennisname van het college a. Jaarverslag commissie HAB.

8 GRIFFIE 8 De heer Van Lunteren (VVD) vraagt om toezending van het gehele rapport. De voorzitter zegt toe dat dit zal gebeuren. 7 Termijnagenda Er zijn geen opmerkingen. 8 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering.

Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis.

Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis. GRIFFIE 1 Verslag WV d.d. 23 november 2005 Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis. Aanwezig. E. Ottens (PvdA, voorzitter),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Aanwezig 27 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66), M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA),

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 2 oktober 2007, aanvang 20.00 uur.

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 2 oktober 2007, aanvang 20.00 uur. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 2 oktober 2007, aanvang 20.00 uur. Aanwezige raads- en commissieleden: J. van der Tuin Voorzitter,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om uur. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om 20.00 uur. Aanwezig 29 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), E. de Groot

Nadere informatie

Aandacht besteden aan preventie zodat er minder voedsel onnodig wordt weggegooid.

Aandacht besteden aan preventie zodat er minder voedsel onnodig wordt weggegooid. Nr. Vergadering Cie Toezegging/ actie Portefeuillehouder 18 23-04- SOB 33 20-05- SOB Wethouder herhaalt de toezegging aan de PvdA dat aanpassing van het percentage sociale woningbouw in de Kop West nog

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 23 oktober 2007, aanvang uur.

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 23 oktober 2007, aanvang uur. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 23 oktober 2007, aanvang 20.00 uur. Aanwezige raads- en commissieleden: Mw. L. Hortensius Voorzitter,

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003 GRIFFIE 1 Verslag WV d.d. 27 augustus 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003 Aanwezig S. Broersma, mw. H. Kaplan, R.J.R.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 24 augustus 2004.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 24 augustus 2004. GRIFFIE 1 Verslag MB d.d. 24 augustus 2004 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 24 augustus 2004. Aanwezig. mw J. Kamphuis (voorzitter), J. Hoek (secretaris),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 5 juni 2003

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 5 juni 2003 GRIFFIE 1 Verslag BM d.d. 5 juni 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 5 juni 2003 Aanwezig P.J. Bruins, E.P. Wagemaker (PvdA); S. van der Meer

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 mei 2007 om uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 mei 2007 om uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 mei 2007 om 20.00 uur Aanwezig 32 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66 - gedeeltelijk), M.J.S. van Berkum-Schouten

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 18 september 2007, aanvang uur.

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 18 september 2007, aanvang uur. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 18 september 2007, aanvang 20.00 uur. Aanwezige raads- en commissieleden: Mw. L. Hortensius Voorzitter,

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de commissievergadering.

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de commissievergadering. Aan de leden van de gemeenteraad, de algemene raadscommissie van de raad en het college van burgemeester en wethouders Secretaris: Chris Waal doorkiesnummer 0229 252388 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 13 november 2013 Verslaggecombineerde vergadering commissies Financiën en Bestuur

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissie Middelen

Besluitenlijst van de commissie Middelen Besluitenlijst van de commissie Middelen Datum: 14-06-2014 Opening: 20:00 uur Sluiting: 23:20 uur Agendapunt Onderwerp en besluit 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 2. Spreekrecht

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP Arts, Marian RB S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW131029 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni 2010 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken 1 Politieke Markt - 2 Vaststellen besluitenlijst voorrondes d.d. 18 mei

Nadere informatie

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren.

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren. B&W-vergadering van 20 mei 2014 Zaaknummer : 1039394 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006.

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. 2006. Nr.: 06.0025 Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. In maart 2005 heeft de fractie van D66 de Notitie Bestuurlijke Vernieuwing uitgebracht, met als ondertitel: Het Forum Lugdunum:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD. VAN DE GEMEENTE HAREN, gehouden op maandag 30 maart 2009

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD. VAN DE GEMEENTE HAREN, gehouden op maandag 30 maart 2009 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gehouden op maandag 30 maart 2009 Ter behandeling ligt voor de volgende agenda: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Ingekomen stukken (bijlage)

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves en voorzieningen (bij het opstellen uan de jaarrekening)

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves en voorzieningen (bij het opstellen uan de jaarrekening) Concernstaf Raadsnummer O6.RZ85O.OOI Inboeknummer o6bstoarbs Beslisdatum B5MT a4 oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysr OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 20:15 uur Wijzigingenregister: 13-10:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij, gehouden op woensdag 19 april 2006, aanvang 20.00 uur.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij, gehouden op woensdag 19 april 2006, aanvang 20.00 uur. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij, gehouden op woensdag 19 april 2006, aanvang 20.00 uur. Aanwezig De dames J. Bakker (D66), J. van Diepen (HSP), L.

Nadere informatie

Actie/info Onderwerp Besluit

Actie/info Onderwerp Besluit BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 1 oktober 2003

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 1 oktober 2003 GRIFFIE 1 Verslag BM d.d. 1 oktober 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 1 oktober 2003 Aanwezig P.J. Bruins (PvdA); J. van der Tuin, S. van der

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 september 2003.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 september 2003. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 september 2003. Aanwezig: De heer P. van der Hall (voorzitter), de heer J. Hoek (secretaris) de dames

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 5 november 2003, aanvang 20:20 uur

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 5 november 2003, aanvang 20:20 uur GRIFFIE 1 Verslag BM d.d. 5 november 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 5 november 2003, aanvang 20:20 uur Aanwezig P.J. Bruijns, E.S. Ottens

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 3 oktober 2002.

Verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 3 oktober 2002. Verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 3 oktober 2002. Aanwezig De heer S. Commandeur (VVD, voorzitter), de dames M. van der Ven (PvdA), J. Willemsma (CDA), en I.

Nadere informatie

Bijlagen Brieven college Onderwerp Nazending en nieuwe agenda

Bijlagen Brieven college Onderwerp Nazending en nieuwe agenda GRIFFIE GEMEENTE HOORN Aan de leden van de gemeenteraad, de algemene raadscommissie van de raad en het college van burgemeester en wethouders. Secretaris: mr. J. Hoek Telefoonnummer: 0229 252389 Contact:

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Aanwezig: S. Derks (PvdA), M. van der Staak (PvdA), W. Pluk (ABC), A. Geboers (ABC), F. van Diemen (GroenLinks), I. Artz (GroenLinks), M.

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 onderwerp Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 zaakkenmerk Inleiding Op grond van de Wet op de

Nadere informatie

Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering

Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering 29-11-2016 Betreft vergadering van dinsdag 22 november 2016, locatie Burgemeester Witte kamer, aanvang

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Besluitenlijst Not

Besluitenlijst Not Besluitenlijst Not14-0161 Onderwerp: Aanwezigen: Afwezigen: Bestuurlijk: Raadscommissie Middelen/Stadsbeheer d.d. 12 mei 2014, 20.00 uur De heer A. Harren (voorzitter), mevrouw E.A.Schreiner raadsgriffier

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Middelen en Algemene Projecten Datum: 01-11-2011

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Middelen en Algemene Projecten Datum: 01-11-2011 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Middelen en Algemene Projecten Datum: 01-11-2011 NR. TITEL: Bestemmingsreserve gemeentelijke gebouwen KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Onderwerp Wabo-taken in 2018 niet meer afnemen bij de Omgevingsdienst Groningen en per 1 januari 2018 zelf uit te voeren.

Onderwerp Wabo-taken in 2018 niet meer afnemen bij de Omgevingsdienst Groningen en per 1 januari 2018 zelf uit te voeren. RAADSVOORSTEL Datum collegevergadering : 14 september 2017 Datum raadsvergadering: 12 oktober Portefeuillehouder BA Huizing Volgnummer Omschrijving bijlagen: Rapport MasterMeester Overzicht deskundigheidsgebieden

Nadere informatie

1. OPENING Het college besluit conformstuk 4c,6c, en 9c te bespreken. 2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 21 MAART 2017

1. OPENING Het college besluit conformstuk 4c,6c, en 9c te bespreken. 2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 21 MAART 2017 804 V E R SL AG van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg van 28 maart 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam Aanwezig: de heer

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Dhr. G.A. Suanet QC, loco-secretaris Dhr. C.P.M. Rood Dhr. M. Steeman Dhr.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Dhr. van Iersel, (voorzitter), mevr. D. Eikelenboom (SP) en dhr. W. Couwenberg (met kennisgeving)

Dhr. van Iersel, (voorzitter), mevr. D. Eikelenboom (SP) en dhr. W. Couwenberg (met kennisgeving) Opgemaakt door Mevr. M. Steenbergen Aanwezig Dhr.G. van der Put, (voorzitter), de heren A. de Laat (SP), J. van Gulik (LRG), J. Swaans (VVD), M. van Oosterwijk, (Pro Actief Goirle), en de dames mevr. M.

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

2. Vaststelling besluitenlijst en lijst van te paraferen stukken en de vertrouwelijke lijst van te paraferen stukken van 12 mei 2015.

2. Vaststelling besluitenlijst en lijst van te paraferen stukken en de vertrouwelijke lijst van te paraferen stukken van 12 mei 2015. Agenda Periode: april 2014 april 2018 Nummer: 50 Datum en tijd: Plaats: Aanwezig: dinsdag 19 mei 2015, 09.00 uur Gemeentehuis Damwâld, Benw-kamer vergadering van burgemeester en wethouders burgemeester

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuibouievard 300

Gemeentebestuur Spuibouievard 300 DORDRECHT Aan da gemeenteraad Gemeentebestuur Spuibouievard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 22 februari 2011 Ons kenmerk MO/531453 Begrotingsprogramma Economisch en culturele ontwikkeling Betreft Burgerinitiatief

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Bestuur Datum : 23 april 2013 Tijd : 19.00 uur (!!) Locatie : Raadszaal (Stadhuis)

Agenda Raadscommissie Bestuur Datum : 23 april 2013 Tijd : 19.00 uur (!!) Locatie : Raadszaal (Stadhuis) genda Raadscommissie estuur Datum : 23 april 2013 Tijd : 19.00 uur (!!) Locatie : Raadszaal (Stadhuis) genda I. Opening en mededelingen van de voorzitter. II. anmelding insprekers. Insprekers dienen zich

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS.

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS. UITKOMSTEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 30 november 2010 Nummer Onderwerp Actie 10-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Aan het College van B&W Hoorn Onderwerp: verwerven van VOC replica De Halve Maen Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Hoorn, 17 oktober 2014 Geacht College, Dinsdag

Nadere informatie

Conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de ODMH, gehouden op 19 maart 2015 om 15.00 uur in het Midden-Hollandhuis te Gouda

Conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de ODMH, gehouden op 19 maart 2015 om 15.00 uur in het Midden-Hollandhuis te Gouda Conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de ODMH, gehouden op 19 maart 2015 om 15.00 uur in het Midden-Hollandhuis te Gouda Aanwezig: Afwezig: C. van der Kamp, Bodegraven-Reeuwijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar. : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019

Raadsvoorstel. 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar. : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019 Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer Onderwerp : 11RV000004 : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019 Informatie aan de raad : - Debat in de raad : 16 maart 2011 Besluit

Nadere informatie

AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari Agendapunt : 11. Voorstelnummer :

AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari Agendapunt : 11. Voorstelnummer : AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari 2015 Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 15.01.11. Onderwerp : Goedkeuring begroting 2015 Stichting Westerwijs c.a. Marum : 27 januari 2015 Doel raadsvoorstel

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009

Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009 Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009 Aanwezig Afwezig Mevr. A. Hegger (voorzitter) Dhr. D. Van Bunder (commissiegriffier) Dhr. P. de Cock (lid) Dhr. F. Smits (lid) Dhr. W. Waumans (plv. lid)

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 november 2011 Nummer Onderwerp Actie 11-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Nadere informatie