Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 1 april 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 1 april 2003"

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 1 april 2003 Aanwezig De heer P. van der Hall (voorzitter), mevrouw J. Kamminga (griffier), de heer J. Hoek (raadsadviseur) de dames M. van Berkum-Schouten (CDA), L. Klaassen (VOCH), A. Kraan (GroenLinks), de heren E. Fillet (Hoorns Belang), W. van Hilten (VVD), W. Kukler (GroenLinks), H. van Lunteren (VVD), A. van der Meer (OuderenUnie), R. van Mierlo (Hoorns Belang), G.Otten (VOCH), C. Schaap (CDA) en R. Witteveen (PVDA). De heer W. Krijgsman (secretaris) en mevrouw M. Smeding (notulist). Afwezig met afbericht De dames H. Kaplan (PVDA) en I. Tillema-Schuitmaker (D66), de heer S. Broersma (PVDA) Overige aanwezigen De heer A. Helling (wethouder), mevrouw S. Christiaan en de heer J. Ipema (Cliëntenplusraad), de dames D. Gelinck en M. ten Harmsen van der Beek (beleidsmedewerkers gemeente Hoorn) 1 Publieksrondvraag Van de publieksrondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 2. Evaluatie witgoedregeling De heer Schaap merkt op dat de regeling weinig afwijkt van de vorige, met uitzondering van de periode op bijstandsniveau. Is het terecht dat de begroting voor 2003 lager is dan die van 2002 terwijl meer niet-cliënten, vooral door het bezoek aan ouderen, gebruik maken van de regeling. Pas 50 % van deze groep is bezocht en de verwachting bestaat dat meer niet-cliënten zich zullen melden. Is de begroting in dat geval hoog genoeg? Is de bijdrage van het Rijk van structureel of eenmalig? Er wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de reserve. Het mag, gezien de dalende conjunctuur, geen opzet zijn tot bezuiniging. De heer Kukler stelt dat de regeling goed was en hij is geen voorstander van een uitgeklede variant. Dit is een evaluatie door en vanuit het college. Hij zou graag vanuit de commissie een aantal criteria toegevoegd zien, t.w. de verhouding jong-oud, allochtoonautochtoon en jongeren met studiefinanciering. Op deze manier wordt duidelijk wat de doelgroep is. In het verleden is gesproken te komen tot 115 % terwijl nu uitgegaan wordt van 85 %. Het rekeningmodel om gefaseerd te komen naar 125 % ontbreekt. De zin over het arbeidsperspectief na 4 jaar vindt hij compromitterend en kwalificerend en is naar zijn mening schokkend. Wellicht zitten er bij deze groep cliënten met een startkwalificatie of bijna startkwalificatie. Er moet communicatie zijn naar andere doelgroepen. Wet X is pas in 2004 van kracht. Dit jaar deze wet omarmen zal leiden tot verschraling. De uitvoering bij 1 baliemedewerker neerleggen maakt de regeling kwetsbaar. T.a.v. de begroting merkt hij op dat het denkbaar is dat de groep zal groeien. Hij wil het bedrag van ,- niet toevoegen aan de reserve, maar deze zelfs aanspreken en onderzoeken of de regeling kan opgerekt worden naar 118 %. De heer Fillet had graag eerder een discussiestuk gezien. De commissie wordt nu gevraagd in te stemmen en er is sprake van een ombuiging. Hij is het er niet mee eens dat de zwakste schouders zwaarder belast worden. Een periode van 3 jaar op 1

2 bijstandniveau is al rijkelijk lang en hij kan niet instemmen met een verlenging van deze periode tot 4 jaar. Hij stelt dat beter gekeken kan worden naar de brief van FNV/CNV. Hij kan niet akkoord gaan met de punten 2, 5 en 6 en stelt voor het bedrag van ,- niet toe te voegen aan de reserve maar te gebruiken voor het in stand houden van I/D banen. Hij stelt tevens voor de vergoedingen te verhogen. Mevrouw Klaassen is het eens met GroenLinks t.a.v. de periode van 4 jaar en kan zich vinden in de andere punten. De heer Van der Meer is van mening dat een goede regeling gekoesterd moet worden. In afwachting van landelijke regelingen is dit sociaal noodzakelijk. Een verhoging van de vergoedingen zou een aanbeveling zijn. Vooruitlopend op wet X is hij voorstander de periode op 3 jaar te laten. Tevens stelt hij voor een eenmalige uitkering te geven uit het totale overschot. De heer Witteveen kan zich stellen achter de argumenten van GroenLinks. We hebben te maken met verschraling. Het arbeidsperspectief is erg absoluut gesteld en hij wijst in dit verband op de situatie rond de I/D banen. Het is onrechtvaardig mensen die al jaren in een I/D of WIW baan werken buiten de regeling te stellen en wil dit herstellen. Ook hij is van mening dat 1 baliemedewerker kwetsbaar is. Met betrekking tot de periode van 3 jaar haalt hij de uitspraken van minister De Geus aan in het najaarsoverleg. Er is voldoende budget en de bal ligt bij de gemeenten. Waarom anticiperen op een wet die er nog niet is? Waarom zijn we zo karig? Er is geen sprake van een trendmatige verhoging en er is sprake van een behoorlijke reserve. Wat is de reden dat zelfstandig alleenwonende jongeren vanaf 25 jaar in aanmerking komen i.p.v. vanaf 18 jaar? De heer Van Hilten vindt het een uitstekende notitie en heeft geen behoefte aan de door GroenLinks gevraagde criteria. Wel moeten we ons goed afvragen voor welke doelgroep de regeling bedoeld is. De inkomenspercentages zijn gelijkgeschakeld zoals die zijn afgesproken in de werkgroep minimabeleid, zodat er sprake is van een eenduidige doelgroep. Den Haag zou de regeling overnemen en heeft een verbod gelegd bij de gemeenten. Hij vindt het goed en noodzakelijk dat geanticipeerd wordt op de komende landelijke regeling. Indien de aanbevelingen niet worden overgenomen is er sprake van grote tekorten. De heer Kukler merkt op dat op deze manier een grote groep de kans ontnomen wordt te anticiperen op de komende regeling m.b.t. de aanschaf van duurzame goederen. Ook als je financieel aan de onderkant zit heb je recht op eigen keuzes. De heer Van Hilten refereert aan de discussies over de bereikbaarheid van niet-cliënten. Hij gaat eerst liever van 3 naar 4 jaar dan straks in een keer naar 5 jaar. Ten aanzien van de baliemedewerkers vindt hij dat er back-up ter vervanging moet zijn. T.a.v. de hoogte van de vergoeding is het goed te anticiperen en hij is het eens met het voorstel het overschot toe te voegen aan de reserve. Een hogere vergoeding vraagt het dubbele. Hij is het niet eens met de brief van de Cliëntenplusraad en is voorstander te anticiperen op wet X. De heer Ipema wil wijzen op de mensen die vorig jaar niet in aanmerking zijn gekomen. Wet X is niet meer dan een wetsvoorstel van een demissionair kabinet. Hij pleit ervoor dat Hoorn laat zien een sociale gemeente te zijn en te bezien wat er morgen gebeurt. De heer Van Hilten geeft aan dat Hoorn een goed functionerende regeling heeft en met het voorstel naar 4 jaar te gaan kan dit verder op hetzelfde niveau. De voorzitter constateert dat met uitzondering van de VVD de commissie wil vasthouden aan een periode van 3 jaar. Enkele partijen wensen een verhoging. Het advies van de 2

3 commissie wordt meegenomen. De heer Helling merkt op dat de commissie gaat voor handhaving van de bestaande regeling. Hier en daar bespeurt hij zelfs een wens tot intensivering, Het verbaast hem wel. Welk kabinet er ook zal komen, het is duidelijk dat er forse bezuinigingen aankomen. Het jaar 2003 blijft vooralsnog gelijk, 2004 wordt moeilijk en 2005 zelfs rampzaling. De komende bezuinigingen zullen doorwerken naar de gemeenten. Het kabinet heeft keer op keer aangegeven paal en perk te willen stellen aan regelingen van de gemeenten. Het voorliggende voorstel is riant, nu kan het nog, maar er zullen op veel terreinen keuzes gemaakt moeten worden en de klap zal hard aankomen. De heer Witteveen kan zich niet voorstellen dat een kabinet CDA/PVDA zal bezuinigen op de sociale paragraaf. De heer Krijgsman merkt op dat wet X op dit moment bij de Raad van State ligt. Politiek is het geen onderwerp van discussie. Niemand gaat ervan uit dat de wet zal wijzigen t.a.v. het ontwerp. De heer Helling geeft aan dat elke partij met bezuinigingen geconfronteerd zal worden en er zal geen sprake zijn van meevallers. De heer Schaap wijst op de woorden van minister De Geus. Nu vasthouden op een periode van drie jaar en dan naar 5 jaar gaan houdt in dat er een groep uitvalt. De heer Krijgsman geeft een dat er dit jaar sprake is van een overgangsjaar, daarna is er wel degelijk sprake van 5 jaar. De heer Helling maakt duidelijk dat er ten aanzien van het percentage afspraken zijn gemaakt voor alle regelingen dezelfde categorie te handhaven. Met betrekking tot de doelgroep wordt er voor de toekomst naar het toetsmoment gekeken. Informatie wordt gegeven via de nieuwsbrief, de Kleine Beurs en Hoorn op vijf. Met betrekking tot het gestelde t.a.v. 1 loket is het duidelijk dat meer dan 1 medewerker op de hoogte zal zijn van de regeling. Een eventueel overschot aan de reserve toevoegen wil niet zeggen dat dit weg is voor de I/D banen, die discussie komt later. T.a.v. het verlagen van de leeftijd naar 18 jaar merkt hij op dat de witgoedregeling niet bedoeld is als inkomensondersteuning. De heer Krijgsman geeft aan dat de leeftijd nooit in deze commissie is besproken, indien nodig is er bij de start de mogelijkheid tot het aanvragen van inrichtingskosten. De heer Van der Meer is voorstander van een ontheffing voor WIW ers i.h.k.v. arbeidsperspectief. De heer Krijgsman maakt duidelijk dat cliënten met een WIW of I/D baan in 2002 niet langer in fase 4 zijn ingedeeld. Vandaar dat zij zijn uitgesloten. Indien men 25 jaar is en 3 jaar werkloos komt men in aanmerking voor de regeling. De heer Kukler beseft dat de toekomst niet rooskleurig is maar is desondanks geen voostander van het toevoegen aan de reserve. Er staat een grote groep in de kou, kiezen we voor dit jaar wel of anticiperen we op de toekomst? De heer Van Hilten wijst op de motie lang laag, die een verbod inhoudt en wil gaan voor een uniforme regeling. Volgens de heer Kukler verandert dit niets aan de stelling dit jaar de jaar de regeling niet uit te kleden. Hij realiseert zich dat er dit jaar niets aan de reserve kan worden toegevoegd. Liever dit jaar 100 % en volgend jaar zien we wel weer. De heer Schaap is het hiermee eens. Conform het wetsvoorstel krijgt men waarschijnlijk 2 jaar niets, dan liever dit jaar nog wel. De heer Witteveen sluit zich hierbij aan. De heer Van Hilten vraagt of er bijgesteld moet worden indien de daling van de conjunctuur van invloed is op meer cliënten? De heer Kukler merkt op dat er dan gesneden moet worden, maar niet aan de onderkant 3

4 De voorzitter wenst de wethouder sterkte in het college. 3. Gesubsidieerde arbeid Afdrukken van de presentatie van mevrouw Gelinck worden toegevoegd aan dit verslag. De heer Witteveen reageert op een brief aan de werkgevers of I/D banen zijn om te zetten in reguliere banen. Hij heeft wel de brief ontvangen maar beschikte nog niet over de kennis van vanavond. Mevrouw Gelinck maakt duidelijk dat dit verhaal nog besproken wordt in de klankbordgroep waarna wellicht een 1 op 1 benadering zal plaatsvinden. Zij wijst op de intentie van de gemeente Rotterdam 1000 banen over te nemen, maar de praktijk blijkt anders. De heer Van Hilten merkt op dat dit aansluit op het marktgebeuren. Er is ervaring nodig om te komen tot uitstroom. In het verleden is een ander doel gediend, met name zorg en onderwijs. De werkgever vraagt werkervaring. In een I/D baan wordt dit opgedaan. De heer Witteveen is van mening dat doorstroom primair wordt gesteld en de organisatie secundair. Dit gebeurt ook in bestaande situaties. Het kan zijn dat organisaties in de kou komen te staan. Er wordt weinig belang gehecht aan de continuïteit van de organisatie. Hij wijst in dit verband op nonprofit organisaties zoals het onderwijs. Taken zullen terugvallen op de leerkrachten die over het algemeen al moeilijk te vinden zijn. Er zal een gat ontstaan tussen oude en nieuwe werkgevers. Wat betreft de maximale vergoeding van 1600,- maximaal voor begeleiding, reiskosten etc. Merkt hij op dat een I/D er ook werkzaamheden moet kunnen uitvoeren en daarvoor faciliteiten nodig kan hebben. Er kan sprake zijn van aangepast meubilair etc. Hij wijst op de plannen van de gemeente I/D banen om te zetten in reguliere zoals b.v. 28 bij de Stadswacht. Het plan heeft goede kanten. De beleidsvrijheid en het regelen op maat is goed. Werkgevers staan echter in korte tijd voor het blok. Natuurlijk moet er sprake zijn van doorstroom, maar bestaande organisaties en individuen mogen hier niet de dupe van worden. De heer Otten merkt op dat het risico dat betrokkenen weg gaan altijd bestaat. De heer Van Hilten geeft aan dat per FWI de gemeenten 100 % verantwoordelijkheid geeft. Er is sprake van meer vrijheid, meer risico en minder geld. Het is wel zo, dat wil je tot kans van slagen komen, meer naar een cliëntvolgsysteem gekeken moet worden. Hij is blij met de vacaturestop van vorig jaar, waardoor nu geanticipeerd kan worden op nieuw beleid. Hij deelt de zorg van de heer Witteveen t.a.v. de profit en non profitsector. De heer Witteveen merkt op dat tot zijn verrassing 14 miljoen meer beschikbaar komt voor onderwijs. Mevrouw Van Berkum vindt het een vervelende zaak dat veel ID ers in een vast contract zitten. Hoe groot is deze groep? Het is goed te wisselen naar beide kanten. Stimulering van uitstroom is een goede zaak. En zij kan na deze presentatie meegaan met de vacaturestop. Een breed opgezette klankbordgroep is een goed idee. Zij pleit ervoor wel de flexibiliteit vast te houden. Hoeveel reacties zijn er gekomen op de brief van 13 februari? Zij gaat akkoord met het gestelde dat een jongere 2 jaar maximaal gebruik kan maken en met de inzet van een casemanager. Is er verschil tussen het type werknemer in de profit of non profit sector? Een reïntegratietraject kan aantrekkelijk zijn t.o.v. een gesubsidieerde baan zijn met het oog op de premies. Zij vindt het zorgelijk dat de kans bestaat dat er mensen thuis komen te zitten. De heer Kukler komt tot de conclusie dat kennis uit de realiteit komt. Hij wil een compliment geven voor deze notitie en de kwaliteit van het beleid. Er is verschil tussen werk en werknemer, zonder I/D blijft in de non profit sector werk liggen. Worden 4

5 tarieven t.b.v. uitleen verhoogd of aangepast en levert dit problemen op voor de non progfitsector? Er wordt prioriteit gegeven aan, liefst ongesubsidieerde, uitstroom. Hij is het eens met de heer Witteveen dat een aantal mensen niet meer kunnen en spreekt zijn zorg uit voor een te hoge druk. Indien zij het niet aankunnen komen zij met schade terug in een uitkeringspositie. Is hier aan gedacht? Hij wil graag een rekenmodel. Hij is blij dat de trein op de rails staat en zal het met de fractie nader bestuderen. De heer Otten spreekt ook zijn complimenten uit voor de presentatie en wijst op Rotterdam als voorbeeld. Werkgevers worden aangeschreven en de gemeente kan als voorbeeld beginnen met Stadstoezicht. Het past volledig in de doelstelling van een schone en veilige stad. Het is wel zaak de bevoegdheden op te schalen. Betaling kan uit het parkeerfonds en de premie. Hiermee kunnen werkgevers over de streep getrokken worden. Het is jammer dat de brief voor de presentatie is verzonden. Bij de aanbevelingen wil hij toevoegen het punt van GroenLinks t.a.v. de nonprofit instellingen. De heer Van der Meer is van mening dat dit een boodschap is die ellende gaat veroorzaken. Mensen en bedrijven zullen het slachtoffer worden. Het is ernstig en triest voor mensen die niet volwaardig in het bedrijfsleven mee kunnen. Hij stelt dat de OuderenUnie geen kennis van zaken heeft zich hierover uit te spreken en heeft geen mening over de aanbevelingen. Mevrouw Christiaan merkt op dat de Cliëntenplusraad graag wil meepraten in de klankbordgroep. De heer Van Hilten geeft aan dat in de klankbordgroep wel de non profit sector is vertegenwoordigd en niet de profitsector. Hij vraagt dit in overweging te nemen. De voorzitter constateert dat er complimenten zijn voor de presentatie en de notitie. Het is een goed idee en moet een kans krijgen. Er liggen echter wel wat vragen. De heer Helling sluit zich aan bij de zorgen die uitgesproken worden. Er is sprake van veel beleidsvrijheid maar ook van bezuinigingen. De kostprijs blijft voor de gemeente gelijk Het model is nog niet af, er wordt nog aan gesleuteld en we moeten creatief zijn. Organisaties voor de uitvoering zijn er nog niet. Het was de bedoeling met de brief de regeling zo snel mogelijk onder de aandacht te brengen. We hopen met de klankbordgroep verder te komen. De meeste ID ers komen uit het stadswachtproject en daar zijn nauwelijks kandidaten voor te vinden. Sectoren dienen met landelijke bedragen zelf een verdeelsleutel te vinden. Alleen voor de zorg is er een uitgewerkt convenant. Naast de werkgevers is ook de gemeente voor het blok gezet. Gaandeweg dit jaar komen voorstellen de bezuiniging te realiseren, zodat het ook in 2004 weer mogelijk zal zijn een aantal I/D ers in dienst te nemen. Het volgsysteem en de begeleiding zijn belangrijk en inmiddels is er software aanwezig. Op dit moment is er sprake van te weinig uitstroom. Het meeste succes is te behalen in 1 op 1 situaties met de werkgevers. Flexibiliteit wordt belangrijk en in het model wordt men op de wenken bediend. Uitgangspunt is te proberen de juiste man op de juiste plaats te krijgen. Daarbij is begeleiding een belangrijke taak. Reïntegratie of I/D, in geval van maatwerk groeit het naar elkaar toe. Voorkomen moet worden dat mensen thuis komen te zitten. Bij het slechter worden van de arbeidsmarkt kan het gevaar ontstaan dat een groep langer moet wachten. Indien de economie langdurig slecht gaat is de WW een vertragende factor in fase 1. Vroeg of lat komt de klap en d.m.v. de kwartaalrapportage wordt u op de hoogte gehouden. Met betrekking tot de inleen vergoedingen is er grosso mode geen wijziging voor de nonprofit organisaties. Jongeren zijn duurder dan ouderen. Bij profit organisaties speelt de vergoeding niet zo n rol. Hij gaat akkoord met het participeren van de Cliëntenplusraad bij de klankbordgroep. Wat betreft de psychische druk merkt hij op dat mensen waarin veel geïnvesteerd is de dupe dreigen te worden. Het is de bedoeling te blijven investeren, al zal het door de conjunctuur niet altijd lukken. 5

6 De heer Kukler is bang dat t.a.v. punt 2 de casemanager zich zal overschreeuwen op het moment dat de cliënt er nog niet aan toe is. De heer Helling merkt op dat de gesprekken met de werkgevers anders zullen zijn maar forceren niets oplost. Hij heeft het idee dat men nu te lang in een I/D baan blijft hangen. Hij gaat akkoord met participatie van werkgevers uit het bedrijfsleven bij de klankbordgroep. Mevrouw Gelinck maakt duidelijk dat t.a.v. de besteding 1600,- er een beperking is ingesteld omdat werkgevers er soms erg creatief mee omgingen. B.v. een stoel of trap om werkzaamheden uit te kunnen voeren kan altijd, maar er zal vooraf overleg moeten zijn. De voorzitter constateert dat de heer Helling verder kan met het uitwerken en ontwikkelen van plannen t.a.v. de gesubsidieerde arbeid. 4. Verslag van de vergadering van 5 maart Mevrouw Klaassen: pag. 5 het bedrag van 31,50 voor een abonnement bij Frits van der Werff is niet per week maar per maand. De heer Van Hilten: pag. 8 de heer Otten heeft gevraagd naar aankoop van het gebouw van arbeidsvoorziening, niet naar sloop. Met deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. 5. Ingekomen Stukken Een uitnodiging voor de jaarvergadering van de Westfriese Bedrijvengroep op 11 april Termijnagenda Toevoegen voor de commissievergadering van mei a.s. het raadsvoorstel regionaal stimuleringsprogramma. 6. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 7. Rondvraag De heer Van Hilten bedankt de notulist voor de afgelopen vijf jaar. De heer Witteveen verwelkomt de raadsadviseur J. Hoek. De voorzitter sluit onder dankzegging voor ieders inbreng de vergadering om uur. 6

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 24 augustus 2004.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 24 augustus 2004. GRIFFIE 1 Verslag MB d.d. 24 augustus 2004 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 24 augustus 2004. Aanwezig. mw J. Kamphuis (voorzitter), J. Hoek (secretaris),

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.ss8.oox Inboeknummer os Toox684 Classificatienummer x.888 Dossiernummer s4o.6 s oktober soos Raads informatiebrief Betreft Aanpassingen gesubsidieerde arbeid 1 Inleiding

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 september 2003.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 september 2003. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 september 2003. Aanwezig: De heer P. van der Hall (voorzitter), de heer J. Hoek (secretaris) de dames

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII 18 IBR 10 april 2012 onderwerp Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 zaakkenmerk Inleiding Vooruitlopend op de in ontwikkeling zijnde

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII IBR 13 februari 2014 onderwerp Reintegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld 2014 24673 zaakkenmerk Inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 1. Preambule Het kabinet, sociale partners en de VNG zetten zich in om met een tijdelijke impuls de doorstroom van werknemers in gesubsidieerde arbeid naar reguliere

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R O*

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R O* -O* RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00027 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 26 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) : Sociaal Domein; Participatie,

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Gescand archiot 17 AUG. 2009

Gescand archiot 17 AUG. 2009 Publiekszaken Werk, Inkomen en Zorg Gescand archiot Doorkiesnummers: Telefoon 2195323 Fax 2602061 17 AUG. 2009 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 23-04-2009 Ons kenmerk 973499 Opsteller Michel

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer 3.23634 Portefeuillehouder mevr. H.T.M. Scholten Korte inhoud

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Agendanummer: 11-31 Registratienummer raad: 612390 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer: 612389 Moet in elk geval behandeld zijn in

Nadere informatie

07.0. Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie

07.0. Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie 07.0. Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie Inhoudsopgave 07.0. Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie... 2 Raadsvoorstel Notitie aan de slag met behoud

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/64

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/64 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-9-2012 Nummer voorstel: 2012/64 Voor raadsvergadering d.d.: 18-09-2012 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 maart 2004.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 maart 2004. GRIFFIE 1 Verslag MB d.d. 16 maart 2004 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 maart 2004. Aanwezig P.J. Brandsen, G. Kamsteeg (PvdA); mw M.J.S. van Berkum-Schouten,

Nadere informatie

D e n H a a g 12 juni 2012

D e n H a a g 12 juni 2012 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 12/10.937/12-017/MF/Gau

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Datum 19juni2012. Informatie N. van Meer

Datum 19juni2012. Informatie N. van Meer ~Q~ ~A~ Gemeente Breda College van Burgemeester en Wethouders Aan de leden van de raad van de gemeente Breda Stadskantoor Claudius Prinsenlaan 10 Postbus 90156, 4800 RH Breda Telefoon 14076 Fax (076) 529

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 3 september 2002.

Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 3 september 2002. Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 3 september 2002. Aanwezig De heer W. van Hilten (verv voorzitter), de heer A. Helling (wethouder), de dames M. van Berkum-Schouten

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen gemeente Eindhouen Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer o6.rz8q8.ooz Inboeknummer o6bstoargo Beslisdatum B&W aq oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysq OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003 GRIFFIE 1 Verslag WV d.d. 27 augustus 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003 Aanwezig S. Broersma, mw. H. Kaplan, R.J.R.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

I org MBAN SZ Nr Houten, 11 december 2012 t34 Onderwerp: Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie

I org MBAN SZ Nr Houten, 11 december 2012 t34 Onderwerp: Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie Raadsvoorstel *2012-082* I org.00000714 MBAN SZ Nr. 2012-082 Houten, 11 december 2012 t34 Onderwerp: Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie Beslispunten: 1. De notitie aan de slag

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT KADERNOTA 2015 Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2015, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Bundel amendementen en moties. Begrotingsraad 10 november 2016

Bundel amendementen en moties. Begrotingsraad 10 november 2016 Bundel amendementen en moties Begrotingsraad 10 november 2016 2016 AMENDEMENT Programma leefbaarheid, punt 2.1 O Onderwerp: Fietspad langs de Ruinerweg te Echten. De raad van de gemeente De Wolden in vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Vaststellen nota Beleidskaders 2014-2015 Participatiewet/Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg en instemmen met de daarin opgenomen beleidskaders alsmede instemmen

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij, gehouden op woensdag 19 april 2006, aanvang 20.00 uur.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij, gehouden op woensdag 19 april 2006, aanvang 20.00 uur. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij, gehouden op woensdag 19 april 2006, aanvang 20.00 uur. Aanwezig De dames J. Bakker (D66), J. van Diepen (HSP), L.

Nadere informatie

Vraag 1: Kunt u bevestigen dat alle ID ers die bij SDW in dienst zijn ontslag is aangezegd?

Vraag 1: Kunt u bevestigen dat alle ID ers die bij SDW in dienst zijn ontslag is aangezegd? Rotterdam, 6 november 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden J. Strörmann (SP) en de heren N. el Ouali (GroenLinks) en M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen

Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen Beleid gesubsidieerde arbeid met ingang van 2004 Voorwoord De landelijke bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid (Wiw-dienstbetrekkingen en - werkervaringsplaatsen,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 29 november 2006 Nummer voorstel: 215/2006 Onderwerp: Initiatiefvoorstel van

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer eo Inboeknummer oa Toooogt Beslisdatum B&W ss februari 2002 Dossiernummer 209.6oS Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan

Nadere informatie

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN houdens advies van de commis ie SW Aanbiedingsformulier Onderwerp Herschikking van taken SOZA en DZB In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.1305/16

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november 2007

Nr Houten, 6 november 2007 Nr. 2007-077 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: VMBO Houten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten bij het voornemen van College De Heemlanden en Anna van Rijn College

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente Raadsvoorstel Besluitvormend Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden aan: de raad van de gemeente zaaknummer: Z-17-018336 datum voorstel: 9 augustus 2017 datum collegevergadering: 29 augustus 2017

Nadere informatie

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00009 Beslisdatum B&W 14 januari 2014 Dossiernummer 14.03.252 Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return Inleiding Iedereen moet

Nadere informatie

Op pagina 2 beginnen

Op pagina 2 beginnen Op pagina 2 beginnen 2020312220 Vragen van het lid Van Gent (Groen Links) over misbruik en oneigenlijk gebruik van IDbanen Vraag 1 Bent u bereid het onderzoek van het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam

Nadere informatie

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 22 januari 2013 : 4 februari 2013 Documentnr. Zaaknummer : 990 : B0305-2047 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie en zorg

Maatschappelijke participatie en zorg initiatiefvoorstel datum vergadering 9 november 2015 agendapunt 12 volgnummer 15-166 onderwerp De gemeenteraad op zoek naar het verhaal achter de cijfers van Wmo en Jeugdhulp behandelen in raadscommissie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein)

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein) gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5353 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein) Inleiding In de raadsvergadering van 26 maart 2013

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem Haarlem, mei 2011 Geachte voorzitter, Conform artikel 36 van het Reglement van Orde, doe ik u hierbij een initiatiefvoorstel Haarlemse Banen Begeleid Werken.

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper. B&W Nr: / Dienst : CS CS SWMG BESLUITEN

In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper. B&W Nr: / Dienst : CS CS SWMG BESLUITEN Onderwerp Omzetten van WSW-detacheringsplaatsen en ID-banen in reguliere ambtelijke functies en voorstel om het budget voor ambtelijke aanstelling van WSW-medewerkers mede voor het omzetten van IDbanen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere banen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere banen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Inboeknummer osbstors6s Besiisdatum BBA 6 juni soos Dossiernummer 523.652 Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere

Nadere informatie

Toekomst gesubsidieerde arbeid. Concept

Toekomst gesubsidieerde arbeid. Concept Toekomst gesubsidieerde arbeid Concept Toekomst gesubsidieerde arbeid Concept Gemeente Breda Februari 2012 Inhoudsopgave > Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 1. Achtergrondinformatie... 5 2. Beschrijving

Nadere informatie

aantal bijstandsontvangers per 1000 inwoners

aantal bijstandsontvangers per 1000 inwoners Actiepunten n.a.v Commissie SL 25 november 2014 Beleidsplan Werk en Inkomen en onderliggende verordeningen Document Beleidsplan Werk en Inkomen Vraag /opmerking Pag. 4 grafieken, mist vergelijking regio

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 644 Wachtgeldontwikkeling sector onderwijs Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

Economie en Werk A 12 onderwerp

Economie en Werk A 12 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 130 Economie en Werk A 12 onderwerp Extra middelen minima Aan de raad Wijzigingen in het minimabeleid in 2004 Met ingang van 1 januari

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om uur. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om 20.00 uur. Aanwezig 29 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), E. de Groot

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Programma / Programmanummer 9230/ Werk en Inkomen BW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting In de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 9 december 2013 Beleidsplan Werk, Inkomen en Sociale Zorg 24579

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 9 december 2013 Beleidsplan Werk, Inkomen en Sociale Zorg 24579 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 9 december 2013 onderwerp Beleidsplan Werk, Inkomen en Sociale Zorg 24579 zaakkenmerk Inleiding In het transitieproces dat Kompas heeft doorgemaakt,

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake besteding resterende incidentele middelen kinderopvang

Raadsvoorstel inzake besteding resterende incidentele middelen kinderopvang gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R992. OOI Inboeknummer o4uooaq4o Beslisdatum Bikw 46 oktober 2004 Dossiernummer 444.a Sa Raadsvoorstel inzake besteding resterende

Nadere informatie