Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus 2003."

Transcriptie

1 GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus Aanwezig: De heer P. van der Hall (voorzitter), de heer J. Hoek (secretaris) de dames I. Tillema- Schuitmaker (D66), M. van Berkum-Schouten (CDA), M. Wilms (PvdA), A. Kraan (GroenLinks, niet-raadslid), J. Kamphuis (Hoorns Belang), A. Klaassen (VOCH, nietraadslid), de heren G. Otten (VOCH), W. van Hilten (VVD), W. Kukler (GroenLinks), H. van Lunteren (VVD), A. van der Meer (OuderenUnie), C. Schaap (CDA), de heer P. Brandsen (PVDA). Afwezig met afbericht: M. Braam-Creebsburg (PVDA), R. van Mierlo (Hoorns Belang, niet-raadslid), E. Fillet (Hoorns Belang). Uitgenodigd lid van het college van B & W: Wethouder A. Helling. Overige aanwezigen: De heer E. Oud (directeur VVV N-H Schiereiland Midden), mevrouw S. Christiaan en de heer J. Ipema (Cliëntenplusraad), mevrouw R. van Baar, de heren R. van Drongelen, W. Krijgsman, M. Ooievaar, J. Jhinnoe. Het onderwerp 'Uitwerking project Huisbezoek Ouderen' gaat op voorstel van de fractie van GroenLinks van de B-punten (ter kennisname) naar de A-punten (ter bespreking). 1 Publieksrondvraag. Geen vragen. 2 Verslag vergadering 3 juni. Het verslag wordt vastgesteld. 3 Toeristische monitor/0-meting. PvdA (P. Brandsen). De PvdA vindt het agenderen op deze wijze teveel een achterafzaak. De fractie heeft over de stukken zelf als opmerking dat een presentatie van onderzoeksresultaten toch eerder moeten kunnen dan de genoemde datum voorjaar CDA (M. van Berkum). De fractie van het CDA is het eens met de PvdA dat de agendering eerder had gekund. Men had graag mee willen denken over de lijst met vragen. Men mist in de enquête bijvoorbeeld een vraag over de woensdagmarkt, die Hoorn toch aantrekkelijk maakt. Aan de wethouder wordt gevraagd of hieraan, omdat het onderzoek nog gaande is, alsnog iets gedaan kan worden. De fractie vindt het in zijn algemeenheid wel een enorme waslijst aan vragen, die wordt voorgelegd aan de ondervraagden. VVD (H. van Lunteren). De VVD ziet de onderzoeksresultaten liefst sneller beschikbaar komen. Volgens de fractie moeten die als onderbouwing in de nota toerisme verwerkt worden. Over de resultaten die in het voorjaar 2004 bekend zullen worden, verwacht de VVD-fractie ook dat deze gebruikt gaan worden. De fractie vraagt zich bij de huidige

2 GRIFFIE 2 planning wel af, of dit betekent dat pas in de loop van 2005 iets van beleid in de praktijk terug te zien zal zijn. Als dit zo zou zijn, is dat voor de fractie niet aanvaardbaar. De VVD geeft aan dat wat de fractie betreft door de wethouder geprobeerd moet worden een nota toerisme te presenteren vóór het komende toeristenseizoen. GroenLinks (W. Kukler). GroenLinks stelt dat een goede nota toerisme samenhangt met een goede 0-meting. Men laat de uitwerking verder over aan de experts van de afdeling en ziet deze nota graag tegemoet. Hoorns Belang (J. Kamphuis). De fractie vraagt zich af of de vragenlijst ook aan inwoners van de gemeente of alleen aan toeristen wordt voorgelegd en heeft verder geen opmerkingen over de aangeboden stukken. VOCH (G. Otten). De VOCH vindt het jammer dat een peiling die dit najaar gepland staat door het SOW niet gekoppeld zit aan de aangeboden enquête. Verder constateert de fractie dat er enkele evenementen oververtegenwoordigd zijn, wat mogelijk een scheef beeld kan geven omdat hier slechts een bepaald soort toerist wordt bereikt. De VOCH zou de stadsfeesten graag toegevoegd zien aan de lijst met evenementen, gezien de brede belangstelling hiervoor. D66 (I. Tillema-Schuitmaker). De fractie van D66 vindt de stukken helder. D66 heeft alleen als kanttekening dat de stadsfeesten en een evenement als de stoomtram niet zijn meegenomen in het veldonderzoek. Ouderenunie (A. van der Meer). De Ouderenunie is het eens met de fractie van het CDA dat het erg veel vragen betreft. De wethouder geeft als reactie op de late aanlevering dat de wijze van agendering niet meer tot zijn verantwoordelijkheden behoort. Het had zijns inziens ook ter kennisname kunnen worden gebracht. Ten aanzien van de keuze voor de enquêteur geeft hij aan dat er diverse partijen zijn benaderd en dat het Nipo als beste uit de bus kwam. Voor wat betreft het gebruik van de resultaten voor de nota toerisme geeft mevr. Van Baar namens de wethouder aan dat de onderzoeksresultaten deels van de CVO komen, een landelijk onderzoek, en deels vanuit eigen veldonderzoek. Dit laatste onderzoek zal eerder afgerond zijn. Resultaten daarvan komen derhalve eerder vrij en zijn voldoende als basis voor de nota toerisme. Over de lijst van evenementen waar geeft de wethouder aan dat hierin een keuze moest worden gemaakt, daarbij zijn bepaalde incidentele evenementen afgevallen zoals de stroomtram. Verder geeft de wethouder op een vraag van de fractie van het CDA aan, dat bij het opstellen van de nota externe partijen zoals Stichting Stad Hoorn zullen worden betrokken. De voorzitter concludeert dat alle fracties de resultaten van de enquête zo gauw die bekend worden, ook willen kennen. De resultaten worden meegenomen t.b.v. de nota Toerisme. Of er uit de resultaten een tendens naar voren komt, zal dan blijken. De commissie zal hier kennis van nemen, met het oog op de beleidsvorming die nog komen gaat. 4 Overeenkomst met de Regio VVV. De heer Oud, directeur van de regio VVV waar de gemeente Hoorn onder valt, geeft een korte algemene toelichting bij de nieuwe overeenkomst. Hij geeft aan dat professionalisering van de VVV s een landelijk ondersteund proces is. Onder meer met

3 GRIFFIE 3 ministerie van Economische Zaken ondersteunt de veranderingen. Het is ook een gelijdelijk proces met financiele consequenties. VVV s in de regio zijn gaan praten, een aantal zijn inmiddels gefuseerd. In principe zal iedere organisatie die de naam VVV wil blijven dragen lid moeten zijn van de koepelorganisatie en de algemeen geldende afsrpaken moeten onderschrijven. De taken in het nieuwe stelsel zijn iets anders: van oudsher was de taak toeristische informatie en dienstverlening. Daar is bijgekomen de taak van toeristische promotie. Dit gebeurt op projectbasis waarbij financiering van diverse partners kan komen: van gemeenten maar ook private partners. De VVV blijft wel een stichting, dus zonder winstoogmerk. De nieuwe taak vindt alleen invulling als er voldoende financiering is. Financiele problemen waar andere regio s soms nog mee kampen, spelen hier volgens de heer Oud niet. PvdA (M. Wilms). De fractie van de PvdA is blij met de toelichting van de heer Oud. Men vindt het verwarrend welke nu de rol is van de gemeente in de nieuwe constructie. De gemeente verliest zeggenschap en zat vroeger bijvoorbeeld ook in het bestuur. Nu krijgt de PvdA het idee dat de gemeente alleen een doorgeefluik van subsidie is. Ook de stichtingsvorm vindt de fractie lastig: het wordt een zakelijk, bedrijfsmatige aanpak door een autonoom bedrijf. De fractie wil graag zekerheid zoals bij alle subsidieverstrekkingen dat wat de VVV doet, de bewoners ten goede blijft komen. Men tijfelt er overigens niet aan dat dit laatste wel zal blijven gebeuren. Bedenkingen zijn er vooral over de rol van de gemeente. Er ligt volgens de fractie een raakvlak met de nota toerisme. CDA (M. van Berkum). Het CDA vindt de aan de commissie aangeboden gegevens een goed inzicht geven in de bedrijfsvoering. De fractie wil wel graag de jaarrekening 2002 zien. Vragen van het CDA betreffen het stuklopen van de onderhandelingen met Enkhuizen en de stand van zaken m.b.t. de fusie met Castricum. De fractie is blij te horen dat er twee vertegenwoordiger namens de gemeente Hoorn in de Raad van Toezicht komen. Een vertegenwoordiger vond de fractie te weinig. VVD (H. van Lunteren). De VVD ziet de nieuwe zakelijke constructie van de VVV als een vooruitgang ten opzichte van de ledenconstructie. Deze vorm werkt volgens de fractie niet meer. Over de zeggenschap van de gemeente geeft de VVD aan dat ded voorwaarden waaronder de overdracht platsvindt in de stukken staat aangegeven. Hieronder valt ook een regeling voor de financiele verantwoording aan de gemeente. Wat de wijziging concreet zal opleveren, is in dit stadium volgens de VVD nog moeilijk aan te geven. Men zal in de nota toerisme hieraan ook aandacht moeten besteden. Duidelijkheid scheppen over de rollen kan in die nota. Ook over de mogelijke versnippering van budgetten wil de VVD graag weten hoe men dit denkt op te lossen. GroenLinks (W. Kukler). GroenLinks gaat akkoord met de uitleg van de heer Oud. Men vindt de term overeenkomst en de inhoud van het stuk wat ouderwets aandoen. De fractie is het eens met andere fracties dat er afstand moet zijn tussen gemeente en stichting. Dit uitgangspunt vindt de fractie terug in de stukken, en daar is men blij mee. De fractie stelt dat doelen nog beter geformuleerd kunnen worden, in goede prestatieafspraken. Verder is men voor het geven van ruimte aan de stichting om de afspraken uit te voeren. Hoorns Belang (J. Kamphuis). De fractie van Hoorns Belang vindt de toelichting helder, en ook de stukken van de overeenkomst vindt de fractie gedegen. Alleen met betrekking tot de prijsindexering en afspraken hierover krijgt de fractie soms het idee van handjeklap. Er wordt 2,5 % genoemd door de gemeente. De VVV vraagt oorspronkelijk 4 %. De fractie wil graag weten of hier een berekening aan ten grondslag ligt, of dat dit niet het geval is.

4 GRIFFIE 4 VOCH (G. Otten). De VOCH bedankt directeur Oud voor zijn presentatie. De fractie sluit zich aan bij de eerdere sprekers. De fractie vindt de invulling van de Raad van Advies namens Hoorns magertjes en men is tevreden dat er een tweede persoon namens de gemeente in de raad zal plaatsnemen. D66 (I. Tillema-Schuitmaker). D66 is blij met de benadering zoals uit de stukken blijkt. De fractie vindt is het eens met de administratieve verbeteringen zoals die zijn ingezet. Men is akkoord met de ingezette lijn. Ouderenunie (A. van der Meer). De Ouderunie vraagt zich af waarom er nu pas goedkeuring wordt gevraagd voor budgetten die voor 2003 moeten gelden. De fractie mist een meetinstrument waarmee de prestaties van de nieuwe regio VVV concreet kunnen worden gemeten. Verder vraagt de fractie waar de genoemde post van euro vandaan komt van achterstallig onderhoud m.b.t. het pand aan de Veemarkt. (Wethouder A. Helling.) De verandering van de rol van de gemeente is wezenlijk: de gemeente komt meer op een afstand te staan tot de VVV. Men is bijvoorbeeld niet meer verantwoordelijk voor de exploitatie. De wethouder vindt dat de expoitatie ook een molensteen om de nek was. Beter vindt hij het de stichting geregeld om verantwoording te vagen over wat men in deze stad, regio heeft opgepakt. Ook: welke basisdienstverlening kan men verwachten en betalen wij een reele prijs hiervoor? Hier is men in onderhandelingen uitgekomen, met een klein extra bedrag gereserveerd voor promotie. Voor zaken die nog moeten worden verbeterd, krijgt de VVV tijd om dit goed te doen. De controle is anders, minder direct: de Raad van Toezicht zal die rol deels overnemen. De gemeente zal blijven kijken naar de prijs van producten en diensten. Krachten bundelen kan hierbij voordelig zijn. Promotie kan ook nog verbeterd worden volgens de wethouder. Met betrekking tot de indexering die door de raad wordt vastgesteld volgt men nu dat percentage. Hier ligt een bezuinigingsmogelijkheid, maar dit geldt voor alle subsidies. Ten aanzien van de meting is de wethouder voorstander van een eenvoudig systeem, geen zware monitoring in dit geval. Meten kan al door gesprekken voeren over de eigen beleving van hoe het gaat. Bijhouden van klachten zal ook als meetinstrument worden toegepast. Reactie van de diercteur van de regio VVV: (de heer A. Oud) de directeur geeft antwoord op enkele vragen van fracties niet beantwoord door de wethouder. In zijn algemeenheid geeft hij aan dat de gemeente een van de belangrijkste partners blijft van de VVV. Er moest nog meer aanvulling komen uit Hoorn in de raad van advies. Met name de watersportsector is lastig te betrekken. Ten aanzien van de vragen over Enkhuizen, dat voorlopig buiten de regio blijft, geeft de heer Oud aan dat Enhuizen deze keuze heeft kunnen maken omdat de erkenningseisen niet worden gecontroleerd. Volgens de heer Oud heeft de koepelorganisatie inmiddels aangegeven dat de eisen onverkort gelden, zodat men mogelijk geen recht meer heeft op het dragen van de naam VVV als men de erkenningseisen niet onderschrijft. Enkhuizen zal in die situatie moeten kiezen: ofwel uit de regio blijven en de naam verliezen, ofwel bij de regio aansluiten. De vraag betreffende Castricum gaat volgens de heer Oud over inzetten van lokaal geld voor extra kosten. Een afspraak is dat lokale kosten ook met lokaal geld gedekt moeten worden. Over het door enkele fracties genoemde voorbeeld van de Gouden Cirkel geeft de heer Oud aan dat dit de thematische promotie is, die in het verleden bleef liggen. Nu zal

5 GRIFFIE 5 dergelijke thematische promotie complementair worden aangeboden, er zal geen overlap zijn met bestaande, andere promotionele activiteiten. Met betrekking tot de euro voor onderhoud van het pand aan de Veemarkt geeft de heer Oud aan dat tijdens de overgang naar een nieuwe overeenkomst het pand is aangehouden met als enige doel: openhouden van de winkel. Daarbij is het gebruikelijk onderhoud niet gepleegd. Dit bedrag kan derhalve gezien worden als opstartkosten. Alle fracties zijn akkoord met de overeenkomst met de regio VVV, zoals voorgelegd aan de commissie. 5 Subsidie studietoelagen. PvdA (M. Wilms). PvdA is voor de wijziging. In dit geval is er geen spraken van wijziging van de regeling voor de clienten/betrokkenen. Dit is een belangrijk gegeven voor de PvdA om terug te zien in de aangeboden stukken. CDA (C. Schaap). Het CDA is het niet eens met de argumentatie voor het opheffen van de in de regeling genoemde commissie. De opheffing werd opgehangen aan het feit dat de fequentie niet hoog was. Volgens de fractie van het CDA kan dit niet: dit kan opgevangen worden door verhogen van de frequentie. Dit is geen reden voor opheffing. Men wil graag weten hoe het beroep nu zal gaan. Bij de tekst over de toepassing van de prijsindexering wordt volgens de fractie de commissie wel weer ineens genoemd: dit moet een foutje zijn. VVD (W. Van Hilten). De VVD gaat akkoord. GroenLinks (W. Kukler). GroenLinks vraagt zich ook af hoe het zit met de onafhankelijke commissie die een besluit moet nemen: wie neemt die taak in de nieuwe situatie op zich? Hoorns Belang (J. Kamphuis). Hoorns belang stelt vragen bij het overdragen van de bevoegdheid aan het afdelingshoofd SoZa. Moet dit niet naar het college? VOCH (A. Klaassen). Er zijn geen nadelige gevolgen van de aanpassing, vindt de VOCH. De fractie is ook voor opheffing van de commissie. D66 (I. Tillema-Schuitmaker). D66 is akkoord, ook met de mandatering aan het afdelingshoofd. Ouderenunie (A. van der Meer). De Ouderenunie is bang dat de ASV waar de verordening bij ingevoegd wordt, de kennis van de regeling bij de doelgroep wegneemt. De fractie wil graag een inschatting van het aantal aanvragen jaarlijks. De Clientenraad vraagt waarom hersteltermijnen in dit verband ontbreken. Meestal zijn die er wel. (wethouder A. Helling) Omdat adviezen van de commissie altijd werden overgenomen, net zoals bij de fraudecommissie, rees de vraag naar de toegevoegde waarde. Conclusie was dat de adviesvraag eigenlijk alleen een nodeloze verlenging van het proces inhield. Dit leek redelijk, de verder is het als zodanig geen wijziging de verordening. (de heer W. Krijgsman, afdelingshoofd SoZa). De constructie onder de Algemene subsidieverordening van de gemeente betekent niet dat er geen normale aandacht zal zijn voor het bekendmaken van de verordening. Het blijft een als apart herkenbaar hoofdstuk van de algemene verordening. Het aantal aanvragen is volgens de heer

6 GRIFFIE 6 Krijgsman ca De hersteltermijn wordt niet toegepast omdat het regime van de verordening in vergelijking met bijvoorbeeld de Abw soepeler wordt toegepast. Prijsindex vaststellen gebeurt door het college, niet door de commissie. Dit zal worden aangepast. Agenderen voor de raad als B-stuk. 6 Evaluatie debiteurenbeleid. PvdA (R. Wilms). Kwijtschelden is een discussie die volgens de PvdA geregeld terugkomt. Ook bij frauduleuze handelingen is het lastig. De fractie heeft vragen bij de 5-jaar termijn en vraagt of het strijdig is met landelijk beleid. Verderis het de varag of bij de nieuwe WWB het verhaal op de onderhudsplicht bij de bijstandsgerechtigde zelf wordt gelegd. De PvdA zou dit zeer onwenselijk vinden omdat veelal vrouwen- dan zelf achter de alimentatie aan moeten. De PvdA zou hiervoor een oplossing willen vinden. CDA (C. Schaap). Het CDA vindt het verontrustend dat nog geen 20% van het totaalbedrag geind wordt. Men stelt dat het mogelijk beter zou zijn in het eerste jaar van terugvordering een lager bedrag te innen, zodat de druk op de betrokkene in het eerste jaar niet zo hoog is. Later kan dat bedrag steeds iets worden verhoogd. De CDA fractie heeft problemen met kwijtschelding bij geconstateerde fraude. VVD (W. van Hilten). De fractie van de VVD gaat akkoord met de evaluatie. Zij vindt wel dat de geconstateerde voortzetting van het beleid niet juist is: men vindt dat alle gevallen van fraude moeten leiden tot terugvordering. In de conclusies staat onder enkele punten een ruimhartige kwijtschelding. De fractie vindt dat dit niet te gemakkelijk moet worden gemaakt. Dat valt niet uit te leggen aan de burger. GroenLinks (W. Kukler). De fractie ziet nergens grote veranderingen. De notitie geeft aan dat die ook niet nodig zijn. De fractie is het hiermee eens en gaat akkoord met de evaluatie. Hoorns Belang (J. Kamphuis). De fractie van Hoorns Belang gaat akkoord met de evaluatie. Men is voor een wat soepeler uitvoering van beleid gezien de slechte eonomische situatie. VOCH (G. Otten). VOCH kan zich vinden in het voorstel, behalve in gevallen van fraude: daarbij is men voor een volledige terugbetaling. D66 (I. Tillema-Schuitmaker). De fractie gaat akkoord het huidige beleid voort te zetten. De fractie wil graag weten of het aantal kwijtscheldingsverzoeken niet aan de hoge kant is. Ouderenunie (A. van der Meer). De Ouderenunie wil de 30% in het eerste jaar van terugbetaling verlagen. Men vindt ook dat fraudeurs alles moeten terugbetalen. (Wethouder A. Helling) Kwijtschelden is een landelijk probleem, 4 miljoen euro is inderdaad hoog. Schuld valt gemakkelijker te maken dan te saneren. De discussie hierover zal blijven terugkeren. De voorstellen van enkele fracties de bedragen in het eerste jaar te verlagen zal volgens de wethouder de verkeerde resultaten opleveren. Ervaringsonderzoek heeft opgeleverd dat een oplpende schuld de meeste problemen oplevert in de terugbetaling. Hoe eerder iemand van zijn schuld af is, hoe minder snel de motivatie om te blijven aflossen slinkt. Het eerste jaar meer betalen, daarna minder werkt dus in de praktijk beter. Voor faudegevallen geldt een zwaarder regime. Er wordt

7 GRIFFIE 7 bij een verzoek tot kwijtschelding getoetst op 11 punten, dus het gebeurt grondig. Bij de invoering van de WB wordt de gemeente voor 100% risicodragend, dan kan het zijn dat juist een lichtere toets financieel gunstiger is voor onze gemeente. Maar de conslusie van de wethouder is dat dit een hellend vlak kan betekenen. Het is een maatschappelijk punt dat wellicht in een later stadium nog moet terugkomen in de raad. Over de terugvordering van alimentatie geeft het college aan dat dit niet onder de beleidsvrijheid van de gemeente valt, en dat hier derhalve weinig invloed op kan worden uitgeoefend. De commissie gaat akkoord met de evaluatie en voortzetting van de uitvoering van het beleid. 7 Schuldhulpverlening. PvdA (R. Wilms). De fractie stelt dat de wachttijd die imiddels is opgelopen tot 3 maanden niet nieuw is. De problematiek groeit. Dat is verontrustend. Wat nu wordt voorgesteld, in relatie ook tot het eerder in de commissie besproken contract met Planpraktijk, lijkt de fractie een soort lapmiddel. De fractie wil een structurele oplossig, geen tijdelijk en wil hierover een bredere discussie aangaan. De fractie wacht tot de 2-de termijn met akkoord of geen akkoord. CDA (M. van Berkum-Schouten). De factie vraagt zich af waar deze ontwikkelingen naar toegaan. Men is geschrokken van de groei van de wachtlijsten en vraagt zich af hoever dit doorgaat. Men vindt dat er van Rijkswege beter voorlichting zou moeten worden gegeven over bijvoorbeeld geld lenen. Kan Hoorn hier een rol in spelen met Hoorn op vijf, bijvoorbeeld? VVD (W. van Hilten). Over dit punt is al een geformuleerd beleid, stelt de VVD. Dat gaat uit van verwijderen van de zogenaamde draaideurclienten. De fractie denkt dat de wachtlijst dan een stuk zal krimpen. De VVD wil een meer principiele discussie over het niveau dat nagestreefd wordt. Men is het eens met het tijdelijk inschakelen van een extra conculent maar wijst op het reeds vastgestelde niveau van het beleid van de schuldhulpverlening. Als de wachtlijst groeit, dan zou er geld bij moeten, of het niveau moet omlaag. GroenLinks (W. Kukler). De fractie van GroenLinks vindt dat er in het voorstel al geknaagd wordt aan bestaand beleid. Men vindt dat dit beleid dan maar ter discussie moet komen te staan. De fractie gelooft niet dat 1 extra kracht kan leiden tot een vermindering van de wachtlijst. Men is akkoord als het een tijdelijke maatregel betreft en het later terugkomt ter discussie. De fractie geeft aan dat er zorgwekkende zorgmijders kunnen zijn, waardoor later weer andere problemen ontstaan. Dit moet grondig bestudeerd worden. Daarnaast vraagt men zich af hoe in het budget ineens ruimte kan zijn voor de directe inzet van een extra medewerker. Hoorns Belang (J. Kamphuis). De fractie vindt de berichten zeer verontrustend. Ook de termijn van drie maanden vindt men lang: het duurt nog enkele maanden voor er hulp komt. Over het niet-verschijnen vindt de fractie dat er meer moet worden gedaan naar de clienten. VOCH (L. Klaassen). De schuldhulpverlening is een middel om uit de narigheid te komen. Reden om niet op afspraken te komen moet zijn een gevoel van schaamte. Gezien de ontwikkelingen zullen nog meer mensen in de financiele problemen komen. De wachtlijst zal nog groeien, verwacht de VOCH. De fractie denkt dat een extra consulent kan helpen.

8 GRIFFIE 8 D66 (I. Tillema-Schuitmaker). De fractie van D66 gaat akkoord met het voorstel maar wil discussie over waar dit naartoe gaat. Dit groeiende probleem zal volgens de fractie beter inzichtelijk moeten worden gemaakt. Ouderenunie (A. van der Meer). De Ouderenunie vindt dat er veel teveel clienten niet op komen dagen, meer dan 50%. Dit zou omlaag moeten. De tendens die de fractie constateert en waar men het niet mee eens is, is: ik krijgt toch wel dit of dat. Ook constateert de fractie dat het probleem ouderen zowel als jongeren betreft. (wethouder A. Helling). Medio 2002 trad er een trendbreuk op. Een wachtlijst van 3 maanden zoals die nu is ontstaan, is eigenlijk niet acceptabel. Vandaar de tijdelijke maatregel. In het budget voor bijzondere bijstand zat nog ruimte, die nu hiervoor wordt ingezet. Het probleem is dermte dringend dat het onbeheersbaar wordt. Er zal nog wel ee principiele discussie gevoerd moeten worden. De wethouder zo hier andere onderwerpen zoals huisbezoeken voor ouderen en de nieuwe wetgeving bij willen betrekken, de discussie is niet solitair te voeren. Ook moeten prioriteiten gesteld worden, zoals het aanpakken van draaideurclienten. Volgens het college helpt het misschien als de wachtlijst opgeschoond zou worden. De draaideurclienten als groep loslaten betekent wellicht dat het een wachttijd van 2 maanden zou worden, maar zeker is dit niet. Het college is van mening dat zorgmijding een te zwaar woord is: het is meer laksigheid waarom sommige mensen niet op komen dagen. Na discussie over de consequenties van de drie voorstellen wordt geinventariseerd wat de meningen zijn over de voorstellen van het college. Uitkomst is dat voorstellen B en C akkoord zijn voor de commissie, en dat voorstel A wordt aangehouden tot in november een brede discussie wordt gevoerd. De PvdA fractie stelt hierbij als voorwaarde dat er duidleijke uitleg komt, ook of iets uit andere potjes kan worden gefinancierd. De voorzitter geeft aan dat voor het einde van het jaar over zowel de financiele als de inhoudelijke kant gediscussieerd zal worden. Met betrekking tot de invoering WWB wordt door de wethouder en de voorzitter samen gemeld dat voor de commissie MB een eerste informatieavond zal worden georganiseerd door het college op 11 september a.s.

9 GRIFFIE 9 B (Ter kennisname) 8 Tijdelijke Stimuleringsregeling Opsporing. 9 Vrijwilligerscentrale. De clientenraad geeft bij dit punt aan dat men vernomen heeft dat er weinig informatiebijeenkomsten zijn geweest. Ook is niet bekend of er screeming plaatsvindt en of er een geheidmhodingsverklaring bestaat alsmede of verzekering en aansprakelijkheid zijn geregeld Genoemde signalen zijn bekend bij de wethouder, die aangeeft dat eraan wordt gewerkt dit te verbeteren. 10 Uitwerking project Huisbezoek Ouderen. 11 Evaluatie WIK. 12 Termijnagenda van de commissie Mens en Bedrijf. CDA wil graag de Afasievereniging op de agenda: hiervoor wordt verwezen naar de commissie WV. VVD stelt vragen over het Centrummanagement en de nota Toerisme. De wethouder verwijst naar de kwartaalrapportage EZ: die moet er komen, in navolging van andere afdelingen, zodat de commissie beter kan volgen hoe de voortgang is van de onderwerpen die in de commissie aan bod zijn geweest of moeten komen. 13 Ingekomen stukken. Geen opmerkingen. 14 Rondvraag. CDA (M. van Berkum). Het CDA vraagt hoe het staat met het mogelijke weggaan van het belastingkantoor uit de stad. De wethouder geeft aan dat gebleken is dat de staffuncties wel deels weg gaan, maar dat andere belangrijke functies worden gehandhaafd. Het wordt derhalve minder ingrijpend dan eerder gedacht. Het blijft echter afwachten. 15 Sluiting.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 september 2003.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 september 2003. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 september 2003. Aanwezig: De heer P. van der Hall (voorzitter), de heer J. Hoek (secretaris) de dames

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 24 augustus 2004.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 24 augustus 2004. GRIFFIE 1 Verslag MB d.d. 24 augustus 2004 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 24 augustus 2004. Aanwezig. mw J. Kamphuis (voorzitter), J. Hoek (secretaris),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis.

Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis. GRIFFIE 1 Verslag WV d.d. 23 november 2005 Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis. Aanwezig. E. Ottens (PvdA, voorzitter),

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 2 november 2004.

Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 2 november 2004. GRIFFIE 1 Verslag MB d.d. 2 november 2004 Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 2 november 2004. Aanwezig mw J. Kamphuis (voorzitter), J. Hoek (secretaris), mw M. van

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 maart 2004.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 maart 2004. GRIFFIE 1 Verslag MB d.d. 16 maart 2004 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 16 maart 2004. Aanwezig P.J. Brandsen, G. Kamsteeg (PvdA); mw M.J.S. van Berkum-Schouten,

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Datum 11 september 2014 Betreft antwoorden vragen over brief inzake maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering

Datum 11 september 2014 Betreft antwoorden vragen over brief inzake maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

vragen Jaarrekening 2014

vragen Jaarrekening 2014 vragen Jaarrekening 201 Inhoud vragen Lokale Partij Grave... 2 vragen VP Grave... 3 vragen Keerpunt 20... vragen CDA... vragen VVD... vragen TROTS... vragen Fractie Eigenhuijsen... 1 vragen Jaarrekening

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Korte-termijnoplossing Hofke van Marijke Registratienummer: 00518414 Op voorstel B&W d.d.: 29-04-2014 Datum vergadering: 06-05-2014 Portefeuillehouder: J.P. Ragetlie

Nadere informatie

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Lijst toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Staten Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Incl. reacties GS; wijzigingen/aanvullingen in vet weergegeven Stand eind

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 1 april 2003

Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 1 april 2003 Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 1 april 2003 Aanwezig De heer P. van der Hall (voorzitter), mevrouw J. Kamminga (griffier), de heer J. Hoek (raadsadviseur) de dames

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 1 OPINIËRENDE NOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 oktober 2010 Raadsvergadering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2007.228 - BOW/2007.1305 RIS 151081 Doorkiesnummer 070-353 5000 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 Collegebesluit Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 1. Inleiding In de raad van 30 oktober jl. zijn de verordeningen sociaal domein vastgesteld. Voor de Participatiewet betrof dat

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 19 augustus 2009

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 19 augustus 2009 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI 36 Burgerzaken 19 augustus 2009 onderwerp Verordeningen en beleidsregels Kompas Inleiding Bij brief van 24 april jl. verzoekt het bestuur van Kompas het

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Wijziging wet sociale werkvoorziening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 bijlage(n) 3 datum 21 februari

Nadere informatie

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel Rechten van de cliëntenraad Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) staan de rechten van de cliëntenraad. Er zijn 3 soorten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl 112303 Betreft Antwoorden

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 3 december 2013

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 3 december 2013 B&W-vergadering d.d. 3 december 2013 Zaaknummer : 1017797 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

2) Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 14 juni 2012 Dit verslag wordt conform vastgesteld.

2) Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 14 juni 2012 Dit verslag wordt conform vastgesteld. Verslag raadscommissie Datum: 13 september 2012 Tijd: 20.00 uur Plaats: raadszaal 1) Opening en vaststellen agenda Dhr. van de Burgt opent de vergadering. Hij geeft aan dat de door de raad benoemde commissievoorzitter,

Nadere informatie

Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556) Aukje de Vries - VVD

Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556) Aukje de Vries - VVD Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556) Aukje de Vries - VVD De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en hierover nog een aantal vragen. I ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 'N12.02902 HU III IIIII III HUM ft Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur datum tijd locatie aanwezig afwezig 12 april 2012 10.00 uur -13.00 uur, kamer Jaap J. Modder, P. de Bruijn, M.

Nadere informatie

2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën inzake

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 DATUM UW BRIEF VAN UW KF.NMERK ONS KENMERK t H API?, 2010 RKc/u 1 00 2 9 90 contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 INGEKOMEN NR.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie Volglijst per 17 januari 2013 bijgewerkt tot en met 12 februari 2013 Nummer Datum toezegging Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen gemeente Eindhouen Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer o6.rz8q8.ooz Inboeknummer o6bstoargo Beslisdatum B&W aq oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysq OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om uur. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om 20.00 uur. Aanwezig 29 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), E. de Groot

Nadere informatie

Procesafspraken en plan van aanpak vrijwilligersbeheer buurthuizen

Procesafspraken en plan van aanpak vrijwilligersbeheer buurthuizen Zaaknummer 00444533 Onderwerp Procesafspraken en plan van aanpak vrijwilligersbeheer buurthuizen Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 7 juli 2015 stemde de raad in met de actualisering van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII IBR 13 februari 2014 onderwerp Reintegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld 2014 24673 zaakkenmerk Inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden

Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden Betreft : Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden Vergaderdatum 25 september 2014 Gemeenteblad 2014 / 57 Agendapunt 12 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 Statenstuk 853, Encyclopedie van Drenthe ter gelegenheid van het 400-jarig provinciaal bestuur in 2003 (voorstel o. Voorjaarsnota 2001) De heer VAN DER SCHOOT

Nadere informatie

Nr. 818/OWS (2007) Aan de Raad.

Nr. 818/OWS (2007) Aan de Raad. Nr. 818/OWS (27) Voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor het verstrekken van een bijdrage van maximaal. 9., - aan Scholen aan Zee in de bouwkosten van de multifunctionele sporthal in Julianadorp

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII mei 2016 Verzoek tot verruiming van de zondag-openstelling 64101

agendanummer afdeling Simpelveld VII mei 2016 Verzoek tot verruiming van de zondag-openstelling 64101 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII - 29 24 mei 2016 onderwerp Verzoek tot verruiming van de zondag-openstelling 64101 zaakkenmerk Inleiding In februari 2012 heeft de gemeenteraad de Verordening

Nadere informatie

Nr Houten, 17 maart In te stemmen met de vier beslispunten zoals verwoord in de Kadernota reintegratie.

Nr Houten, 17 maart In te stemmen met de vier beslispunten zoals verwoord in de Kadernota reintegratie. Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2009-011 Houten, 17 maart 2009 Onderwerp: Kadernota re-integratie Beslispunten: 1. In te stemmen met de vier beslispunten zoals verwoord in de Kadernota reintegratie.

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2012/2907 Registratiedatum: 10-07-2012 Afdeling: LO Agendapunt: 29-Vo-10 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Omzetten VVV-winkel naar VVV-agentschap Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4355488 Aan : Gemeenteraad Datum : 11 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 29 november 2006 Nummer voorstel: 215/2006 Onderwerp: Initiatiefvoorstel van

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening afstemmingsbeleid WWB

Onderwerp : Verordening afstemmingsbeleid WWB Aan de Gemeenteraad Raad Status 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Verordening afstemmingsbeleid WWB Punt no. 7 Korte toelichting In verband met de nieuwe Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude moet artikel

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Aanwezig: Alphons Olthof (voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maja de Graaf; Annie Ligtenbarg; Christina van Riemsdijk;

Nadere informatie

Ons kenmerk N800/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk N800/ Aantal bijlagen Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur Leden van de gemeenteraad Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024) 329 25 11 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Namens het college van B & W De burgemeester en wethouders de heren O. van Veldhuizen, J. van Es, C. van der Maat.

Namens het college van B & W De burgemeester en wethouders de heren O. van Veldhuizen, J. van Es, C. van der Maat. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 25 september 2007, aanvang 20.00 uur. Aanwezige raads- en commissieleden: W. van Hilten Voorzitter,

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Beantwoording vragen van mevrouw mevrouw J.M.J. Kropman inzake herindicering Huishoudelijke Verzorging PGB houders. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beantwoording vragen van mevrouw mevrouw J.M.J. Kropman inzake herindicering Huishoudelijke Verzorging PGB houders. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 41/2008 12 februari 2008 DV/bb 08/21831 Beantwoording vragen van mevrouw mevrouw J.M.J. Kropman inzake herindicering Huishoudelijke Verzorging PGB houders

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004.

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004. Nr. : 04. 0060 Dnst. : Griffie Beleidsuitgangspunten Cultuurnota Leiden, 13 april 2004. Uw Raad heeft in zijn vergadering van 12 november 2003 in een motie het College verzocht om met spoed een cultuurnota

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie