Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus 2003.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus 2003."

Transcriptie

1 GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus Aanwezig: De heer P. van der Hall (voorzitter), de heer J. Hoek (secretaris) de dames I. Tillema- Schuitmaker (D66), M. van Berkum-Schouten (CDA), M. Wilms (PvdA), A. Kraan (GroenLinks, niet-raadslid), J. Kamphuis (Hoorns Belang), A. Klaassen (VOCH, nietraadslid), de heren G. Otten (VOCH), W. van Hilten (VVD), W. Kukler (GroenLinks), H. van Lunteren (VVD), A. van der Meer (OuderenUnie), C. Schaap (CDA), de heer P. Brandsen (PVDA). Afwezig met afbericht: M. Braam-Creebsburg (PVDA), R. van Mierlo (Hoorns Belang, niet-raadslid), E. Fillet (Hoorns Belang). Uitgenodigd lid van het college van B & W: Wethouder A. Helling. Overige aanwezigen: De heer E. Oud (directeur VVV N-H Schiereiland Midden), mevrouw S. Christiaan en de heer J. Ipema (Cliëntenplusraad), mevrouw R. van Baar, de heren R. van Drongelen, W. Krijgsman, M. Ooievaar, J. Jhinnoe. Het onderwerp 'Uitwerking project Huisbezoek Ouderen' gaat op voorstel van de fractie van GroenLinks van de B-punten (ter kennisname) naar de A-punten (ter bespreking). 1 Publieksrondvraag. Geen vragen. 2 Verslag vergadering 3 juni. Het verslag wordt vastgesteld. 3 Toeristische monitor/0-meting. PvdA (P. Brandsen). De PvdA vindt het agenderen op deze wijze teveel een achterafzaak. De fractie heeft over de stukken zelf als opmerking dat een presentatie van onderzoeksresultaten toch eerder moeten kunnen dan de genoemde datum voorjaar CDA (M. van Berkum). De fractie van het CDA is het eens met de PvdA dat de agendering eerder had gekund. Men had graag mee willen denken over de lijst met vragen. Men mist in de enquête bijvoorbeeld een vraag over de woensdagmarkt, die Hoorn toch aantrekkelijk maakt. Aan de wethouder wordt gevraagd of hieraan, omdat het onderzoek nog gaande is, alsnog iets gedaan kan worden. De fractie vindt het in zijn algemeenheid wel een enorme waslijst aan vragen, die wordt voorgelegd aan de ondervraagden. VVD (H. van Lunteren). De VVD ziet de onderzoeksresultaten liefst sneller beschikbaar komen. Volgens de fractie moeten die als onderbouwing in de nota toerisme verwerkt worden. Over de resultaten die in het voorjaar 2004 bekend zullen worden, verwacht de VVD-fractie ook dat deze gebruikt gaan worden. De fractie vraagt zich bij de huidige

2 GRIFFIE 2 planning wel af, of dit betekent dat pas in de loop van 2005 iets van beleid in de praktijk terug te zien zal zijn. Als dit zo zou zijn, is dat voor de fractie niet aanvaardbaar. De VVD geeft aan dat wat de fractie betreft door de wethouder geprobeerd moet worden een nota toerisme te presenteren vóór het komende toeristenseizoen. GroenLinks (W. Kukler). GroenLinks stelt dat een goede nota toerisme samenhangt met een goede 0-meting. Men laat de uitwerking verder over aan de experts van de afdeling en ziet deze nota graag tegemoet. Hoorns Belang (J. Kamphuis). De fractie vraagt zich af of de vragenlijst ook aan inwoners van de gemeente of alleen aan toeristen wordt voorgelegd en heeft verder geen opmerkingen over de aangeboden stukken. VOCH (G. Otten). De VOCH vindt het jammer dat een peiling die dit najaar gepland staat door het SOW niet gekoppeld zit aan de aangeboden enquête. Verder constateert de fractie dat er enkele evenementen oververtegenwoordigd zijn, wat mogelijk een scheef beeld kan geven omdat hier slechts een bepaald soort toerist wordt bereikt. De VOCH zou de stadsfeesten graag toegevoegd zien aan de lijst met evenementen, gezien de brede belangstelling hiervoor. D66 (I. Tillema-Schuitmaker). De fractie van D66 vindt de stukken helder. D66 heeft alleen als kanttekening dat de stadsfeesten en een evenement als de stoomtram niet zijn meegenomen in het veldonderzoek. Ouderenunie (A. van der Meer). De Ouderenunie is het eens met de fractie van het CDA dat het erg veel vragen betreft. De wethouder geeft als reactie op de late aanlevering dat de wijze van agendering niet meer tot zijn verantwoordelijkheden behoort. Het had zijns inziens ook ter kennisname kunnen worden gebracht. Ten aanzien van de keuze voor de enquêteur geeft hij aan dat er diverse partijen zijn benaderd en dat het Nipo als beste uit de bus kwam. Voor wat betreft het gebruik van de resultaten voor de nota toerisme geeft mevr. Van Baar namens de wethouder aan dat de onderzoeksresultaten deels van de CVO komen, een landelijk onderzoek, en deels vanuit eigen veldonderzoek. Dit laatste onderzoek zal eerder afgerond zijn. Resultaten daarvan komen derhalve eerder vrij en zijn voldoende als basis voor de nota toerisme. Over de lijst van evenementen waar geeft de wethouder aan dat hierin een keuze moest worden gemaakt, daarbij zijn bepaalde incidentele evenementen afgevallen zoals de stroomtram. Verder geeft de wethouder op een vraag van de fractie van het CDA aan, dat bij het opstellen van de nota externe partijen zoals Stichting Stad Hoorn zullen worden betrokken. De voorzitter concludeert dat alle fracties de resultaten van de enquête zo gauw die bekend worden, ook willen kennen. De resultaten worden meegenomen t.b.v. de nota Toerisme. Of er uit de resultaten een tendens naar voren komt, zal dan blijken. De commissie zal hier kennis van nemen, met het oog op de beleidsvorming die nog komen gaat. 4 Overeenkomst met de Regio VVV. De heer Oud, directeur van de regio VVV waar de gemeente Hoorn onder valt, geeft een korte algemene toelichting bij de nieuwe overeenkomst. Hij geeft aan dat professionalisering van de VVV s een landelijk ondersteund proces is. Onder meer met

3 GRIFFIE 3 ministerie van Economische Zaken ondersteunt de veranderingen. Het is ook een gelijdelijk proces met financiele consequenties. VVV s in de regio zijn gaan praten, een aantal zijn inmiddels gefuseerd. In principe zal iedere organisatie die de naam VVV wil blijven dragen lid moeten zijn van de koepelorganisatie en de algemeen geldende afsrpaken moeten onderschrijven. De taken in het nieuwe stelsel zijn iets anders: van oudsher was de taak toeristische informatie en dienstverlening. Daar is bijgekomen de taak van toeristische promotie. Dit gebeurt op projectbasis waarbij financiering van diverse partners kan komen: van gemeenten maar ook private partners. De VVV blijft wel een stichting, dus zonder winstoogmerk. De nieuwe taak vindt alleen invulling als er voldoende financiering is. Financiele problemen waar andere regio s soms nog mee kampen, spelen hier volgens de heer Oud niet. PvdA (M. Wilms). De fractie van de PvdA is blij met de toelichting van de heer Oud. Men vindt het verwarrend welke nu de rol is van de gemeente in de nieuwe constructie. De gemeente verliest zeggenschap en zat vroeger bijvoorbeeld ook in het bestuur. Nu krijgt de PvdA het idee dat de gemeente alleen een doorgeefluik van subsidie is. Ook de stichtingsvorm vindt de fractie lastig: het wordt een zakelijk, bedrijfsmatige aanpak door een autonoom bedrijf. De fractie wil graag zekerheid zoals bij alle subsidieverstrekkingen dat wat de VVV doet, de bewoners ten goede blijft komen. Men tijfelt er overigens niet aan dat dit laatste wel zal blijven gebeuren. Bedenkingen zijn er vooral over de rol van de gemeente. Er ligt volgens de fractie een raakvlak met de nota toerisme. CDA (M. van Berkum). Het CDA vindt de aan de commissie aangeboden gegevens een goed inzicht geven in de bedrijfsvoering. De fractie wil wel graag de jaarrekening 2002 zien. Vragen van het CDA betreffen het stuklopen van de onderhandelingen met Enkhuizen en de stand van zaken m.b.t. de fusie met Castricum. De fractie is blij te horen dat er twee vertegenwoordiger namens de gemeente Hoorn in de Raad van Toezicht komen. Een vertegenwoordiger vond de fractie te weinig. VVD (H. van Lunteren). De VVD ziet de nieuwe zakelijke constructie van de VVV als een vooruitgang ten opzichte van de ledenconstructie. Deze vorm werkt volgens de fractie niet meer. Over de zeggenschap van de gemeente geeft de VVD aan dat ded voorwaarden waaronder de overdracht platsvindt in de stukken staat aangegeven. Hieronder valt ook een regeling voor de financiele verantwoording aan de gemeente. Wat de wijziging concreet zal opleveren, is in dit stadium volgens de VVD nog moeilijk aan te geven. Men zal in de nota toerisme hieraan ook aandacht moeten besteden. Duidelijkheid scheppen over de rollen kan in die nota. Ook over de mogelijke versnippering van budgetten wil de VVD graag weten hoe men dit denkt op te lossen. GroenLinks (W. Kukler). GroenLinks gaat akkoord met de uitleg van de heer Oud. Men vindt de term overeenkomst en de inhoud van het stuk wat ouderwets aandoen. De fractie is het eens met andere fracties dat er afstand moet zijn tussen gemeente en stichting. Dit uitgangspunt vindt de fractie terug in de stukken, en daar is men blij mee. De fractie stelt dat doelen nog beter geformuleerd kunnen worden, in goede prestatieafspraken. Verder is men voor het geven van ruimte aan de stichting om de afspraken uit te voeren. Hoorns Belang (J. Kamphuis). De fractie van Hoorns Belang vindt de toelichting helder, en ook de stukken van de overeenkomst vindt de fractie gedegen. Alleen met betrekking tot de prijsindexering en afspraken hierover krijgt de fractie soms het idee van handjeklap. Er wordt 2,5 % genoemd door de gemeente. De VVV vraagt oorspronkelijk 4 %. De fractie wil graag weten of hier een berekening aan ten grondslag ligt, of dat dit niet het geval is.

4 GRIFFIE 4 VOCH (G. Otten). De VOCH bedankt directeur Oud voor zijn presentatie. De fractie sluit zich aan bij de eerdere sprekers. De fractie vindt de invulling van de Raad van Advies namens Hoorns magertjes en men is tevreden dat er een tweede persoon namens de gemeente in de raad zal plaatsnemen. D66 (I. Tillema-Schuitmaker). D66 is blij met de benadering zoals uit de stukken blijkt. De fractie vindt is het eens met de administratieve verbeteringen zoals die zijn ingezet. Men is akkoord met de ingezette lijn. Ouderenunie (A. van der Meer). De Ouderunie vraagt zich af waarom er nu pas goedkeuring wordt gevraagd voor budgetten die voor 2003 moeten gelden. De fractie mist een meetinstrument waarmee de prestaties van de nieuwe regio VVV concreet kunnen worden gemeten. Verder vraagt de fractie waar de genoemde post van euro vandaan komt van achterstallig onderhoud m.b.t. het pand aan de Veemarkt. (Wethouder A. Helling.) De verandering van de rol van de gemeente is wezenlijk: de gemeente komt meer op een afstand te staan tot de VVV. Men is bijvoorbeeld niet meer verantwoordelijk voor de exploitatie. De wethouder vindt dat de expoitatie ook een molensteen om de nek was. Beter vindt hij het de stichting geregeld om verantwoording te vagen over wat men in deze stad, regio heeft opgepakt. Ook: welke basisdienstverlening kan men verwachten en betalen wij een reele prijs hiervoor? Hier is men in onderhandelingen uitgekomen, met een klein extra bedrag gereserveerd voor promotie. Voor zaken die nog moeten worden verbeterd, krijgt de VVV tijd om dit goed te doen. De controle is anders, minder direct: de Raad van Toezicht zal die rol deels overnemen. De gemeente zal blijven kijken naar de prijs van producten en diensten. Krachten bundelen kan hierbij voordelig zijn. Promotie kan ook nog verbeterd worden volgens de wethouder. Met betrekking tot de indexering die door de raad wordt vastgesteld volgt men nu dat percentage. Hier ligt een bezuinigingsmogelijkheid, maar dit geldt voor alle subsidies. Ten aanzien van de meting is de wethouder voorstander van een eenvoudig systeem, geen zware monitoring in dit geval. Meten kan al door gesprekken voeren over de eigen beleving van hoe het gaat. Bijhouden van klachten zal ook als meetinstrument worden toegepast. Reactie van de diercteur van de regio VVV: (de heer A. Oud) de directeur geeft antwoord op enkele vragen van fracties niet beantwoord door de wethouder. In zijn algemeenheid geeft hij aan dat de gemeente een van de belangrijkste partners blijft van de VVV. Er moest nog meer aanvulling komen uit Hoorn in de raad van advies. Met name de watersportsector is lastig te betrekken. Ten aanzien van de vragen over Enkhuizen, dat voorlopig buiten de regio blijft, geeft de heer Oud aan dat Enhuizen deze keuze heeft kunnen maken omdat de erkenningseisen niet worden gecontroleerd. Volgens de heer Oud heeft de koepelorganisatie inmiddels aangegeven dat de eisen onverkort gelden, zodat men mogelijk geen recht meer heeft op het dragen van de naam VVV als men de erkenningseisen niet onderschrijft. Enkhuizen zal in die situatie moeten kiezen: ofwel uit de regio blijven en de naam verliezen, ofwel bij de regio aansluiten. De vraag betreffende Castricum gaat volgens de heer Oud over inzetten van lokaal geld voor extra kosten. Een afspraak is dat lokale kosten ook met lokaal geld gedekt moeten worden. Over het door enkele fracties genoemde voorbeeld van de Gouden Cirkel geeft de heer Oud aan dat dit de thematische promotie is, die in het verleden bleef liggen. Nu zal

5 GRIFFIE 5 dergelijke thematische promotie complementair worden aangeboden, er zal geen overlap zijn met bestaande, andere promotionele activiteiten. Met betrekking tot de euro voor onderhoud van het pand aan de Veemarkt geeft de heer Oud aan dat tijdens de overgang naar een nieuwe overeenkomst het pand is aangehouden met als enige doel: openhouden van de winkel. Daarbij is het gebruikelijk onderhoud niet gepleegd. Dit bedrag kan derhalve gezien worden als opstartkosten. Alle fracties zijn akkoord met de overeenkomst met de regio VVV, zoals voorgelegd aan de commissie. 5 Subsidie studietoelagen. PvdA (M. Wilms). PvdA is voor de wijziging. In dit geval is er geen spraken van wijziging van de regeling voor de clienten/betrokkenen. Dit is een belangrijk gegeven voor de PvdA om terug te zien in de aangeboden stukken. CDA (C. Schaap). Het CDA is het niet eens met de argumentatie voor het opheffen van de in de regeling genoemde commissie. De opheffing werd opgehangen aan het feit dat de fequentie niet hoog was. Volgens de fractie van het CDA kan dit niet: dit kan opgevangen worden door verhogen van de frequentie. Dit is geen reden voor opheffing. Men wil graag weten hoe het beroep nu zal gaan. Bij de tekst over de toepassing van de prijsindexering wordt volgens de fractie de commissie wel weer ineens genoemd: dit moet een foutje zijn. VVD (W. Van Hilten). De VVD gaat akkoord. GroenLinks (W. Kukler). GroenLinks vraagt zich ook af hoe het zit met de onafhankelijke commissie die een besluit moet nemen: wie neemt die taak in de nieuwe situatie op zich? Hoorns Belang (J. Kamphuis). Hoorns belang stelt vragen bij het overdragen van de bevoegdheid aan het afdelingshoofd SoZa. Moet dit niet naar het college? VOCH (A. Klaassen). Er zijn geen nadelige gevolgen van de aanpassing, vindt de VOCH. De fractie is ook voor opheffing van de commissie. D66 (I. Tillema-Schuitmaker). D66 is akkoord, ook met de mandatering aan het afdelingshoofd. Ouderenunie (A. van der Meer). De Ouderenunie is bang dat de ASV waar de verordening bij ingevoegd wordt, de kennis van de regeling bij de doelgroep wegneemt. De fractie wil graag een inschatting van het aantal aanvragen jaarlijks. De Clientenraad vraagt waarom hersteltermijnen in dit verband ontbreken. Meestal zijn die er wel. (wethouder A. Helling) Omdat adviezen van de commissie altijd werden overgenomen, net zoals bij de fraudecommissie, rees de vraag naar de toegevoegde waarde. Conclusie was dat de adviesvraag eigenlijk alleen een nodeloze verlenging van het proces inhield. Dit leek redelijk, de verder is het als zodanig geen wijziging de verordening. (de heer W. Krijgsman, afdelingshoofd SoZa). De constructie onder de Algemene subsidieverordening van de gemeente betekent niet dat er geen normale aandacht zal zijn voor het bekendmaken van de verordening. Het blijft een als apart herkenbaar hoofdstuk van de algemene verordening. Het aantal aanvragen is volgens de heer

6 GRIFFIE 6 Krijgsman ca De hersteltermijn wordt niet toegepast omdat het regime van de verordening in vergelijking met bijvoorbeeld de Abw soepeler wordt toegepast. Prijsindex vaststellen gebeurt door het college, niet door de commissie. Dit zal worden aangepast. Agenderen voor de raad als B-stuk. 6 Evaluatie debiteurenbeleid. PvdA (R. Wilms). Kwijtschelden is een discussie die volgens de PvdA geregeld terugkomt. Ook bij frauduleuze handelingen is het lastig. De fractie heeft vragen bij de 5-jaar termijn en vraagt of het strijdig is met landelijk beleid. Verderis het de varag of bij de nieuwe WWB het verhaal op de onderhudsplicht bij de bijstandsgerechtigde zelf wordt gelegd. De PvdA zou dit zeer onwenselijk vinden omdat veelal vrouwen- dan zelf achter de alimentatie aan moeten. De PvdA zou hiervoor een oplossing willen vinden. CDA (C. Schaap). Het CDA vindt het verontrustend dat nog geen 20% van het totaalbedrag geind wordt. Men stelt dat het mogelijk beter zou zijn in het eerste jaar van terugvordering een lager bedrag te innen, zodat de druk op de betrokkene in het eerste jaar niet zo hoog is. Later kan dat bedrag steeds iets worden verhoogd. De CDA fractie heeft problemen met kwijtschelding bij geconstateerde fraude. VVD (W. van Hilten). De fractie van de VVD gaat akkoord met de evaluatie. Zij vindt wel dat de geconstateerde voortzetting van het beleid niet juist is: men vindt dat alle gevallen van fraude moeten leiden tot terugvordering. In de conclusies staat onder enkele punten een ruimhartige kwijtschelding. De fractie vindt dat dit niet te gemakkelijk moet worden gemaakt. Dat valt niet uit te leggen aan de burger. GroenLinks (W. Kukler). De fractie ziet nergens grote veranderingen. De notitie geeft aan dat die ook niet nodig zijn. De fractie is het hiermee eens en gaat akkoord met de evaluatie. Hoorns Belang (J. Kamphuis). De fractie van Hoorns Belang gaat akkoord met de evaluatie. Men is voor een wat soepeler uitvoering van beleid gezien de slechte eonomische situatie. VOCH (G. Otten). VOCH kan zich vinden in het voorstel, behalve in gevallen van fraude: daarbij is men voor een volledige terugbetaling. D66 (I. Tillema-Schuitmaker). De fractie gaat akkoord het huidige beleid voort te zetten. De fractie wil graag weten of het aantal kwijtscheldingsverzoeken niet aan de hoge kant is. Ouderenunie (A. van der Meer). De Ouderenunie wil de 30% in het eerste jaar van terugbetaling verlagen. Men vindt ook dat fraudeurs alles moeten terugbetalen. (Wethouder A. Helling) Kwijtschelden is een landelijk probleem, 4 miljoen euro is inderdaad hoog. Schuld valt gemakkelijker te maken dan te saneren. De discussie hierover zal blijven terugkeren. De voorstellen van enkele fracties de bedragen in het eerste jaar te verlagen zal volgens de wethouder de verkeerde resultaten opleveren. Ervaringsonderzoek heeft opgeleverd dat een oplpende schuld de meeste problemen oplevert in de terugbetaling. Hoe eerder iemand van zijn schuld af is, hoe minder snel de motivatie om te blijven aflossen slinkt. Het eerste jaar meer betalen, daarna minder werkt dus in de praktijk beter. Voor faudegevallen geldt een zwaarder regime. Er wordt

7 GRIFFIE 7 bij een verzoek tot kwijtschelding getoetst op 11 punten, dus het gebeurt grondig. Bij de invoering van de WB wordt de gemeente voor 100% risicodragend, dan kan het zijn dat juist een lichtere toets financieel gunstiger is voor onze gemeente. Maar de conslusie van de wethouder is dat dit een hellend vlak kan betekenen. Het is een maatschappelijk punt dat wellicht in een later stadium nog moet terugkomen in de raad. Over de terugvordering van alimentatie geeft het college aan dat dit niet onder de beleidsvrijheid van de gemeente valt, en dat hier derhalve weinig invloed op kan worden uitgeoefend. De commissie gaat akkoord met de evaluatie en voortzetting van de uitvoering van het beleid. 7 Schuldhulpverlening. PvdA (R. Wilms). De fractie stelt dat de wachttijd die imiddels is opgelopen tot 3 maanden niet nieuw is. De problematiek groeit. Dat is verontrustend. Wat nu wordt voorgesteld, in relatie ook tot het eerder in de commissie besproken contract met Planpraktijk, lijkt de fractie een soort lapmiddel. De fractie wil een structurele oplossig, geen tijdelijk en wil hierover een bredere discussie aangaan. De fractie wacht tot de 2-de termijn met akkoord of geen akkoord. CDA (M. van Berkum-Schouten). De factie vraagt zich af waar deze ontwikkelingen naar toegaan. Men is geschrokken van de groei van de wachtlijsten en vraagt zich af hoever dit doorgaat. Men vindt dat er van Rijkswege beter voorlichting zou moeten worden gegeven over bijvoorbeeld geld lenen. Kan Hoorn hier een rol in spelen met Hoorn op vijf, bijvoorbeeld? VVD (W. van Hilten). Over dit punt is al een geformuleerd beleid, stelt de VVD. Dat gaat uit van verwijderen van de zogenaamde draaideurclienten. De fractie denkt dat de wachtlijst dan een stuk zal krimpen. De VVD wil een meer principiele discussie over het niveau dat nagestreefd wordt. Men is het eens met het tijdelijk inschakelen van een extra conculent maar wijst op het reeds vastgestelde niveau van het beleid van de schuldhulpverlening. Als de wachtlijst groeit, dan zou er geld bij moeten, of het niveau moet omlaag. GroenLinks (W. Kukler). De fractie van GroenLinks vindt dat er in het voorstel al geknaagd wordt aan bestaand beleid. Men vindt dat dit beleid dan maar ter discussie moet komen te staan. De fractie gelooft niet dat 1 extra kracht kan leiden tot een vermindering van de wachtlijst. Men is akkoord als het een tijdelijke maatregel betreft en het later terugkomt ter discussie. De fractie geeft aan dat er zorgwekkende zorgmijders kunnen zijn, waardoor later weer andere problemen ontstaan. Dit moet grondig bestudeerd worden. Daarnaast vraagt men zich af hoe in het budget ineens ruimte kan zijn voor de directe inzet van een extra medewerker. Hoorns Belang (J. Kamphuis). De fractie vindt de berichten zeer verontrustend. Ook de termijn van drie maanden vindt men lang: het duurt nog enkele maanden voor er hulp komt. Over het niet-verschijnen vindt de fractie dat er meer moet worden gedaan naar de clienten. VOCH (L. Klaassen). De schuldhulpverlening is een middel om uit de narigheid te komen. Reden om niet op afspraken te komen moet zijn een gevoel van schaamte. Gezien de ontwikkelingen zullen nog meer mensen in de financiele problemen komen. De wachtlijst zal nog groeien, verwacht de VOCH. De fractie denkt dat een extra consulent kan helpen.

8 GRIFFIE 8 D66 (I. Tillema-Schuitmaker). De fractie van D66 gaat akkoord met het voorstel maar wil discussie over waar dit naartoe gaat. Dit groeiende probleem zal volgens de fractie beter inzichtelijk moeten worden gemaakt. Ouderenunie (A. van der Meer). De Ouderenunie vindt dat er veel teveel clienten niet op komen dagen, meer dan 50%. Dit zou omlaag moeten. De tendens die de fractie constateert en waar men het niet mee eens is, is: ik krijgt toch wel dit of dat. Ook constateert de fractie dat het probleem ouderen zowel als jongeren betreft. (wethouder A. Helling). Medio 2002 trad er een trendbreuk op. Een wachtlijst van 3 maanden zoals die nu is ontstaan, is eigenlijk niet acceptabel. Vandaar de tijdelijke maatregel. In het budget voor bijzondere bijstand zat nog ruimte, die nu hiervoor wordt ingezet. Het probleem is dermte dringend dat het onbeheersbaar wordt. Er zal nog wel ee principiele discussie gevoerd moeten worden. De wethouder zo hier andere onderwerpen zoals huisbezoeken voor ouderen en de nieuwe wetgeving bij willen betrekken, de discussie is niet solitair te voeren. Ook moeten prioriteiten gesteld worden, zoals het aanpakken van draaideurclienten. Volgens het college helpt het misschien als de wachtlijst opgeschoond zou worden. De draaideurclienten als groep loslaten betekent wellicht dat het een wachttijd van 2 maanden zou worden, maar zeker is dit niet. Het college is van mening dat zorgmijding een te zwaar woord is: het is meer laksigheid waarom sommige mensen niet op komen dagen. Na discussie over de consequenties van de drie voorstellen wordt geinventariseerd wat de meningen zijn over de voorstellen van het college. Uitkomst is dat voorstellen B en C akkoord zijn voor de commissie, en dat voorstel A wordt aangehouden tot in november een brede discussie wordt gevoerd. De PvdA fractie stelt hierbij als voorwaarde dat er duidleijke uitleg komt, ook of iets uit andere potjes kan worden gefinancierd. De voorzitter geeft aan dat voor het einde van het jaar over zowel de financiele als de inhoudelijke kant gediscussieerd zal worden. Met betrekking tot de invoering WWB wordt door de wethouder en de voorzitter samen gemeld dat voor de commissie MB een eerste informatieavond zal worden georganiseerd door het college op 11 september a.s.

9 GRIFFIE 9 B (Ter kennisname) 8 Tijdelijke Stimuleringsregeling Opsporing. 9 Vrijwilligerscentrale. De clientenraad geeft bij dit punt aan dat men vernomen heeft dat er weinig informatiebijeenkomsten zijn geweest. Ook is niet bekend of er screeming plaatsvindt en of er een geheidmhodingsverklaring bestaat alsmede of verzekering en aansprakelijkheid zijn geregeld Genoemde signalen zijn bekend bij de wethouder, die aangeeft dat eraan wordt gewerkt dit te verbeteren. 10 Uitwerking project Huisbezoek Ouderen. 11 Evaluatie WIK. 12 Termijnagenda van de commissie Mens en Bedrijf. CDA wil graag de Afasievereniging op de agenda: hiervoor wordt verwezen naar de commissie WV. VVD stelt vragen over het Centrummanagement en de nota Toerisme. De wethouder verwijst naar de kwartaalrapportage EZ: die moet er komen, in navolging van andere afdelingen, zodat de commissie beter kan volgen hoe de voortgang is van de onderwerpen die in de commissie aan bod zijn geweest of moeten komen. 13 Ingekomen stukken. Geen opmerkingen. 14 Rondvraag. CDA (M. van Berkum). Het CDA vraagt hoe het staat met het mogelijke weggaan van het belastingkantoor uit de stad. De wethouder geeft aan dat gebleken is dat de staffuncties wel deels weg gaan, maar dat andere belangrijke functies worden gehandhaafd. Het wordt derhalve minder ingrijpend dan eerder gedacht. Het blijft echter afwachten. 15 Sluiting.

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur Zaaknummer: 103755 Inzake: Consultatie Modelcontract Aanwezig namens de Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna de Raad

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie