Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING"

Transcriptie

1 Newsletter 07/2016 Vragen & Antwoorden Evolutie van de reglementering van de tweede pijler Versterking van het aanvullende karakter van de tweede pijler (EBI flash Evolutie van de tweede pijler deel 3 februari 2016) I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING Principes De afloop van de pensioentoezegging (pensioenleeftijd) mag niet lager liggen dan de wettelijke pensioenleeftijd van kracht op het ogenblik van de invoering (dit is 65 jaar in 2016, 66 jaar vanaf februari 2025 en 67 jaar vanaf februari 2030) - Voor de nieuwe pensioentoezeggingen ingevoerd vanaf 1 januari In geval van wijziging van de pensioenleeftijd (afloop) in een pensioentoezegging die bestaat op 31 december - Voor de nieuwe aangeslotenen vanaf 1 januari 2019 in een pensioentoezegging die bestaat op 31 december Van toepassing op de werknemers en de zelfstandige bedrijfsleiders Wat is de afloop (pensioenleeftijd) van de nieuwe pensioentoezeggingen ingevoerd vanaf 1 januari 2016? De afloop waarin het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst die vanaf 1 januari 2016 werd ingevoerd, voorziet, mag niet lager liggen dan de wettelijke pensioenleeftijd die van kracht is op het ogenblik van de invoering, d.w.z. de afloop moet minstens 65 jaar zijn. De afloop staat los van de leeftijd waarop elke aangeslotene gepensioneerd is. Moet de afloop (pensioenleeftijd) van 60 jaar in de pensioenreglementen of Pensioenovereenkomsten die bestaan voor 2016 gewijzigd worden? Neen, de afloop van deze toezeggingen wordt niet gewijzigd. Een aangesloten werknemer die op 60 jaar nog altijd bij zijn werkgever in dienst is, blijft aangesloten bij de pensioentoezegging zolang hij in dienst is. Dit is het gevolg van artikel 13 lid 2 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen. De afloop van zijn pensioentoezegging wordt met 5 jaar verlengd. Een aangesloten zelfstandige bedrijfsleider die op 60 jaar in functie is bij de onderneming, kan actieve aangeslotene blijven van de pensioentoezegging. De afloop van zijn pensioentoezegging wordt met 5 jaar verlengd. Voor de nieuwe aangeslotenen van deze pensioentoezeggingen vanaf 1 januari 2019, mag de afloop niet lager liggen dan 65 jaar. De afloop van de pensioentoezegging mag 60 jaar blijven voor de aangeslotenen voor 1 januari 2019 en is 65 jaar voor de nieuwe aangeslotenen vanaf deze datum. 1/10

2 Wat is het gevolg van de verplichting om in een afloop (pensioenleeftijd) van minimum 65 jaar te voorzien voor de nieuwe pensioentoezeggingen op de dekking arbeidsongeschiktheid die ook door de werkgever/ondernemer wordt onderschreven? In principe geldt de verplichting om een pensioenleeftijd op 65 jaar te voorzien uitsluitend voor de pensioentoezeggingen en niet voor de dekking arbeidsongeschiktheid. Wij raden echter aan om ook te voorzien in een afloop van 65 jaar voor de dekking arbeidsongeschiktheid. Heeft de wijziging van de afloop van de pensioentoezegging gevolgen voor de methode die gekozen wordt voor de wettelijke rendementswaarborg voor werknemers? De toepassing van de verticale of horizontale methode (zie EBI flash van februari 2016: Evolutie van de tweede pijler de rendementswaarborg) hangt af van het feit of de verzekeraar voor het geheel van de pensioentoezegging al dan niet een rendement waarborgt tot op de pensioenleeftijd. De toegepaste methode verandert niet ten gevolge van een individuele of collectieve verlenging van de afloop van de pensioentoezegging. II. UITBETALING BIJ DE PENSIONERING Principes Het aanvullend pensioen moet worden vereffend bij de pensionering van de aangeslotene in het statuut van werknemer (als het aanvullend pensioen opgebouwd werd als werknemer) of van zelfstandige (als het aanvullend pensioen opgebouwd werd als zelfstandige), ongeacht de in het pensioenreglement/de pensioenovereenkomst vermelde afloopleeftijd. Uitzonderingen 1. Hoewel een aangeslotene nog niet gepensioneerd is, kan het aanvullend pensioen hem op zijn vraag al worden uitbetaald als aan de volgende voorwaarden is voldaan: - Ofwel heeft hij de wettelijke pensioenleeftijd die van kracht is op het ogenblik van de aanvraag bereikt - Ofwel voldoet hij aan de voorwaarden om te genieten van het vervroegd wettelijk pensioen. Beide omstandigheden moeten in het pensioenreglement/de pensioenovereenkomst opgenomen zijn als uitzondering op het principe van de vereffening als gevolg van de pensionering. Voorwaarden voor het vervroegd wettelijk pensioen: Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarden Uitzondering lange loopbaan jaar 40 jaar 60 jaar 42 jaar 61 jaar 41 jaar ,5 jaar 41 jaar 60 jaar 43 jaar 61 jaar 42 jaar jaar 41 jaar 60 jaar 43 jaar 61 jaar 42 jaar jaar 42 jaar 60 jaar 44 jaar 61 jaar 43 jaar 2/10

3 2. Overgangsbepalingen van toepassing op het pensioenreglement/de pensioenovereekomst die bestaat op 31/12/2015 en voorziet in de afkoop vanaf 60 jaar. Geboortedatum van de aangeslotene jaar jaar jaar 1958 en vroeger 60 jaar Wat bedoelen we met pensionering? Leeftijd vanaf wanneer de aangeslotene zijn aanvullend pensioen kan bekomen op voorwaarde dat het pensioenreglement/de pensioenovereenkomst die bestaat op 31/12/2015 voorziet in de afkoop vanaf 60 jaar Dit is de effectieve ingang van het rustpensioen met betrekking tot de beroepsactiviteit die aanleiding gaf tot de opbouw van de prestaties, ofwel onder het statuut van werknemer, ofwel onder het statuut van zelfstandige. Momenteel is de wettelijke pensioenleeftijd vastgesteld op 65 jaar. Vanaf februari 2025 zal dit 66 jaar en vanaf februari 2030, 67 jaar worden. Het vervroegd wettelijk pensioen stemt overeen met een pensionering. Het brugpensioen of het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag (SWT) stemt niet overeen met een pensionering. Wanneer is de maatschappij verplicht om prestaties uit te betalen? De maatschappij is verplicht om het aanvullend pensioen te storten wanneer de aangeslotene werknemer of zelfstandige effectief wettelijk op pensioen gaat met betrekking tot de beroepsactiviteit op basis waarvan het aanvullend pensioen werd opgebouwd. De prestaties worden berekend op de datum van de effectieve ingang van het pensioen. Het bedrag van het pensioen wordt gestort te laatste binnen 30 dagen nadat de aangeslotene aan de maatschappij de gegevens heeft verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitbetaling. Indien de informatie die noodzakelijk is voor de uitbetaling met vertraging aan de maatschappij wordt bezorgd, worden geen nalatigheidsintresten berekend ten gunste van de aangeslotene. Hoe wordt de maatschappij op de hoogte gebracht van de pensionering? In principe moet de werkgever of de werknemer (indien hij zijn werkgever verlaten heeft) de maatschappij minstens drie maanden op voorhand op de hoogte brengen van de pensionering. Indien de aangeslotene zelfstandig is, moet hij de maatschappij binnen dezelfde termijn op de hoogte brengen van zijn pensionering. Vanaf 2017 zal de vzw Sigedis de maatschappij op de hoogte brengen van de pensionering van de aangeslotenen. 3/10

4 Wanneer mag de maatschappij het aanvullend pensioen aan een actieve aangeslotene uitbetalen op een ander tijdstip dan de pensionering? Pensioentoezeggingen die bestaan op 31/12/ Indien de aangeslotene voldoet aan de voorwaarden om de overgangsbepalingen te genieten (aangeslotenen geboren in 1961 of vroeger), kan zijn aanvullend pensioen eerder opnemen voor zover het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst die bestaat op 31/12/2015 de vervroegde betaling voor actieve aangeslotene toelaat. Voorbeeld: het pensioenreglement dat op 31/12/2015 bestaat, voorziet dat de actieve aangeslotene vanaf 60 jaar de gedeeltelijke uitbetaling van zijn aanvullend pensioen kan vervroegen. Een actieve aangeslotene die geboren is in 1957 kan op de leeftijd van 60 jaar de vervroegde uitbetaling aanvragen terwijl hij nog niet gepensioneerd is. Een actieve aangeslotene die geboren is in 1960 kan op 62 jaar de vervroegde uitbetaling aanvragen terwijl hij nog niet gepensioneerd is. Een actieve aangeslotene die geboren is in 1965 kan niet de vervroegde uitbetaling aanvragen in het kader van de overgangsbepalingen omdat hij er niet meer van kan genieten. - De vervroegde uitbetaling van het aanvullend pensioen is mogelijk vanaf het ogenblik dat voldaan is aan de voorwaarden om van het vervroegd wettelijk pensioen te genieten. De aangeslotene kan zijn eerste pensioendatum opvragen (P datum) op de website De vervroegde uitbetaling is ook mogelijk vanaf de leeftijd die overeenstemt met de wettelijke pensioendatum die van kracht is op het ogenblik van de vereffening zonder dat de aangeslotene zijn rustpensioen aanvraagt. De aangeslotene is «pensioneerbaar» maar hij vraagt zijn pensionering niet aan. Deze mogelijkheden moeten opgenomen zijn in het pensioenreglement/de pensioenovereenkomst voor de slapende aangeslotenene en/of voor de actieve aangeslotenen (keuze van de werkgever/onderneming). - Enkel voor de werknemers: De aangeslotenen die minstens 55 jaar zijn en ontslagen worden met het oog op een werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag (SWT) in het kader van een herstructureringsplan dat bestaat op 1 oktober 2015 kunnen de vervroegde uitbetaling van hun aanvullend pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar aanvragen voor zover het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst die bestaat op 31/12/2015 de vervroegde uitbetaling toelaat. Pensioentoezeggingen ingevoerd vanaf 1/01/2016 -De vervroegde uitbetaling van het aanvullend pensioen is mogelijk vanaf het ogenblik dat voldaan is aan de voorwaarden om te genieten van het vervroegd wettelijk pensioen. Voorbeeld: de firma A onderschrijft in april 2016 een IPT voor zijn bedrijfsleider, de heer Janssens, geboren in De afloop (pensioenleeftijd) van de pensioentoezegging is 65 jaar. Vanaf de afloopdatum in 2035 zal de heer Janssens zijn aanvullend pensioen nog niet kunnen innen (aangezien in 2035 de geldende wettelijke pensioenleeftijd 67 jaar is) tenzij hij op dat ogenblik voldoet aan de voorwaarden voor het vervroegd wettelijk pensioen. - De vervroegde uitbetaling is ook mogelijk vanaf de leeftijd die overeenstemt met de wettelijke pensioenleeftijd die geldt op het ogenblik van de vereffening. De aangeslotene is «pensioneerbaar» maar vraagt zijn pensionering niet aan. Deze mogelijkheden moeten opgenomen zijn in het pensioenreglement/de pensioenovereenkomst voor de slapende aangeslotenene en/of voor de actieve aangeslotenen (keuze van de werkgever/onderneming). 4/10

5 Wat kan een slapende aangeslotene doen in een pensioentoezegging met een afloop op 60 jaar? Er mag niet uit het oog verloren worden dat vanaf 2016 de vereffening van het aanvullend pensioen bij de pensionering moet gebeuren. Pensioentoezeggingen die bestaan op 31/12/ Indien de aangeslotene voldoet aan de voorwaarden om te genieten van de overgangsbepalingen (aangeslotenen geboren in 1961 en vroeger) kan hij vervroegd zijn aanvullend pensioen opnnemen voor zover het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst die bestaat op 31/12/2015 de vervroegde uitbetaling voor de slapende aangeslotenen toelaat (deze bepaling is in nagenoeg al onze documenten overgenomen). Voorbeeld: het pensioenreglement dat bestaat op 31/12/2015 bepaalt dat de slapende aangeslotene zijn aanvullend pensioen vervroegd kan opnemen vanaf 60 jaar. Een slapende aangeslotene die geboren is in 1957 kan op de leeftijd van 60 jaar de vervroegde uitbetaling aanvragen indien hij nog niet gepensioneerd is. Een slapende aangeslotene die geboren is in 1960 kan op de leeftijd van 62 jaar de vervroegde uitbetaling aanvragen terwijl hij nog niet gepensioneerd is. Een slapende aangeslotene die geboren is in 1965 kan niet de vervroegde uitbetaling aanvragen in het kader van de overgangsbepalingen omdat hij er niet meer van kan genieten. - Indien de aangeslotene niet kan genieten van de overgangsbepalingen (omdat hij bijv. geboren is in 1965) kan hij de verefffening op 60 jaar niet aanvragen (terwijl de afloop van de pensioentoezegging 60 jaar is). De afloop van de pensioentoezegging zal worden verlengd tot de leeftijd van 65 jaar. De aangeslotene kan uitbetaling aanvragen bij zijn pensionering, al dan niet vervroegd. Hij behoudt nog altijd de mogelijkheid om zijn reserves over te dragen naar het contract onthaalstructuur of naar een van de andere opties waarin de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen voorziet. - Indien het pensioenreglement/ de pensioenovereenkomst voorziet in de mogelijkheid voor de slapende aangeslotene om het aanvullend pensioen te ontvangen vanaf het ogenblik dat voldaan is aan de voorwaarden om te genieten van het vervroegd wettelijk pensioen vanaf de leeftijd die overeenstemt met de wettelijke pensioenleeftijd die van kracht is op het ogenblik van de aanvraag tot vereffening kan de aangeslotene de vereffening van zijn aanvullend pensioen aanvragen terwijl hij niet op pensioen gaat. Hij is «pensioneerbaar» (keuze van de werkgever/onderneming). Pensioentoezeggingen onderschreven vanaf 2016 De pensioentoezeggingen onderschreven vanaf 2016 mogen niet voorzien in een termijn die lager ligt dan de wettelijke pensioenleeftijd op het ogenblik van de contractsluiting (65 jaar tot op 31/01/2025). 5/10

6 Wat kan een slapende aangeslotene doen in een pensioentoezegging met een afloop op 65 jaar? Er mag niet uit het oog verloren worden dat vanaf 2016 de vereffening van het aanvullend pensioen bij de pensionering gebeurt. Pensioentoezeggingen die bestaan op 31/12/ Indien de aangeslotene voldoet aan de voorwaarden om te genieten van de overgangsbepalingen (aangeslotenen geboren in 1961 en vroeger), is een vervroegde uitbetaling van het aanvullend pensioen mogelijk voor zover het bestaande reglement of de bestaande overeenkomst op 31/12/2015 de vervroegde uitbetaling toelaat voor de slapende aangeslotenen. - Indien de aangeslotene niet kan genieten van de overgangsbepalingen (omdat hij bijv. geboren is in 1965) zal hij zijn aanvullend pensioen bij zijn pensionering, al dan niet vervroegd, ontvangen. Tot op zijn pensionering behoudt hij nog altijd de mogelijkheid om zijn reserves over te dragen naar een contract onthaalstructuur of naar een van de andere opties waarin de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen voorziet. - Indien het pensioenreglement/ de pensioenovereenkomst voorziet in de mogelijkheid voor de slapende aangeslotene om het aanvullend pensioen te ontvangen vanaf het ogenblik dat voldaan is aan de voorwaarden om te genieten van het vervroegd wettelijk pensioen vanaf de leeftijd die overeenstemt met de wettelijke pensioenleeftijd die van kracht is op het ogenblik van de aanvraag tot vereffening kan de aangeslotene de vereffening van zijn aanvullend pensioen aanvragen terwijl hij niet op pensioen gaat. Hij is «pensioneerbaar» (keuze van de werkgever/onderneming). Pensioentoezeggingen onderschreven vanaf Aangezien de pensioentoezegging vanaf 2016 onderschreven is, zijn de overgangsbepalingen niet van toepassing. De aangeslotene zal zijn aanvullend pensioen bij zijn pensionering ontvangen, al dan niet vervroegd. - Indien het pensioenreglement/ de pensioenovereenkomst voorziet in de mogelijkheid voor de slapende aangeslotene om het aanvullend pensioen te ontvangen vanaf het ogenblik dat voldaan is aan de voorwaarden om te genieten van het vervroegd wettelijk pensioen vanaf de leeftijd die overeenstemt met de wettelijke pensioenleeftijd die van kracht is op het ogenblik van de aanvraag tot vereffening kan de aangeslotene de vereffening van zijn aanvullend pensioen aanvragen terwijl hij niet op pensioen gaat. Hij is «pensioneerbaar» (keuze van de werkgever/onderneming). 6/10

7 Hoe zit het met de slapende aangeslotenen die al op wettelijk pensioen zijn voor 1 januari 2016? De maatschappij hoeft het aanvullend pensioen niet onmiddellijk te vereffenen. Deze aangeslotenen hebben de keuze om de uitbetaling van hun aanvullend pensioen nu al aan te vragen indien ze onder de overgangsbepalingen vallen ofwel te wachten tot de afloop. Voorbeeld: een slapende aangeslotene is gepensioneerd in 2013 op de leeftijd van 60 jaar. De afloop van zijn pensioentoezegging is 65 jaar. Zijn pensioenreglement voorziet in een mogelijkheid tot vervroegde vereffening vanaf de leeftijd van 60 jaar. Aangezien hij kan genieten van de overgangsbepalingen, kan de slapende aangeslotene vanaf 2016 aan de maatschappij vragen om zijn aanvullend pensioen te vereffenen. Hoe zit het met de aangeslotenen die op 60 jaar actief zijn bij de werkgever/onderneming van wie de afloop van de pensioentoezegging 60 jaar is? Voor deze aangeslotenen wordt de afloop met 5 jaar verlengd. Indien de aangeslotene werknemer is, is de werkgever verplicht om de aansluiting voort te zetten. Hoe zit het met de aangeslotenen die op 65 jaar actief zijn bij de werkgever/onderneming van wie de afloop van de pensioentoezegging 65 jaar is? Voor deze aangeslotenen wordt de afloop verlengd met een hernieuwbaar jaar. Indien de aangeslotene werknemer is, is de werkgever verplicht om de aansluiting voort te zetten. Hoe zit als een aangeslotene meerdere pensioentoezeggingen heeft als zelfstandige en werknemer en hij een afkoop of een vereffening van zijn contract aanvraagt? Indien de aangeslotene gepensioneerd is voor zijn activiteit als werknemer, moeten enkel de pensioenplannen die met dit statuut overeenstemmen, vereffend worden. Hetzelfde geldt voor zijn statuut van zelfstandige. Indien hij niet gepensioneerd is, zal de maatschappij enkel het aanvullend pensioen vereffenen dat het voorwerp is van de aanvraag en op voorwaarde dat de aangeslotene voldoet aan de voorwaarden om van een vervroegde uitbetaling te genieten. Houden de nieuwe bepalingen wijzigingen in voor beroepssporters onder arbeidscontract? Voor de beroepssporter onder arbeidscontract, is het ogenblik van de pensionering vastgesteld op het einde van de periode waarin de aangeslotene onderworpen is aan de hoedanigheid van beroepssporter. Dit tijdstip kan ten vroegste vastgesteld zijn vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de 35ste verjaardag van de aangeslotene die zijn activiteit van beroepssporter definitief stopzet. Voor deze categorie van werknemers verandert er niets. Dit is dus een uitzondering op het principe dat de afloop van de nieuwe pensioentoezeggingen niet lager mag liggen dan 65 jaar. 7/10

8 Houden de nieuwe bepalingen wijzigingen in voor de voorschotten en inpandgevingen? Deze hypothesen zijn ook een uitzondering op het principe dat de uitbetaling van het aanvullend pensioen gebeurt bij de pensionering van de aangeslotene. Indien de aangeslotene de interesten van zijn voorschot niet terugbetaalt, kan de maatschappij altijd het voorschot afkopen dat overeenstemt met het bedrag van het voorschot en met de onbetaalde interesten. Welk bewijs van pensionering moet de aangeslotene aan de maatschappij bezorgen? Een officieel attest (papieren document of ) van de Federale pensioendienst (FPD) (vroeger de Rijksdienst voor pensioenen (RVP)) dat de pensionering van de aangeslotene op datum X bevestigt. Welk bewijs moet de aangeslotene aan de maatschappij bezorgen betreffende de voorwaarden van zijn vervroegde pensionering? De aangeslotene kan het detail van zijn wettelijk pensioen opvragen op de website www. mypension.be. De eerste pensioendatum is op het scherm vermeld. Een kopie van het scherm volstaat. Kan een gepensioneerde bij een pensioentoezegging aangesloten zijn? Het antwoord is negatief. Aangezien de persoon gepensioneerd is, bouwt hij geen wettelijke pensioenrechten meer op. De wetgever staat echter toe dat de aansluiting van de werknemers/zelfstandige bedrijfsleiders die gepensioneerd zijn voor 2016 wordt voortgezet. 8/10

9 III. VERBOD OP GUNSTIGE ANTICIPATIEMAATREGELEN Principes Zijn volstrekt ongeldig: - De bepalingen die de gevolgen van een uittreding of pensionering voor de wettelijke pensioenleeftijd wegwerken of beperken wat betreft de omvang van de aanvullende pensioenprestatie; - Voor de zelfstandige bedrijfsleiders: de bepalingen die de gevolgen van het feit dat de bedrijfsleider niet langer bedrijfsleider van de inrichter is wegwerken of beperken wat betreft de omvang van de aanvullende pensioenprestatie; - De bepalingen die bijkomende voordelen toekennen omwille van het vertrek of de pensionering; Met als gevolg een verhoging van de verworven reserves en/of prestaties of elk ander bijkomend voordeel wegens de vervroegde uittreding. Deze ongeldigheid is van toepassing zowel op de pensioentoezeggingen die bestaan op 31/12/2015 als op de pensioentoezeggingen onderschreven vanaf Er geldt één uitzondering voor de aangeslotenen geboren voor Welke maatregelen worden beoogd? - Voor de pensioentoezeggingen van het type vaste prestaties waarin het pensioenreglement voorziet in gunstige actualisatieregels voor de prestatie (verbeterde anticipatie); - Voor de pensioentoezeggingen van het type vaste prestaties, van het type vaste bijdragen of van het type cash balance waarbij het pensioenreglement bij de ingang van het vervroegd wettelijk pensioen of van een ontslag op oudere leeftijd of een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voorziet in de storting door de werkgever/onderneming van een eenmalige premie voor toekomstige dienst. Kortom alle bepalingen van het pensioenreglement die de aangeslotene ertoe aanzetten niet actief te blijven tot de wettelijke pensioenleeftijd. Welke maatregelen worden niet beoogd? - De bepalingen van het pensioenreglement die voorzien in een inhaalbeweging van de verleden loopbaan voor de inwerkingtreding van de pensioentoezegging of sommige bonussen tijdens de loopbaan van de aangeslotene; - De bepalingen van het pensioenreglement die vastleggen dat de aanvullende pensioenvoordelen evolueren afhankelijk van de anciënniteit of zelfs afhankelijk van de leeftijd met inachtneming van de bepalingen van de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007; - De bepalingen van het pensioenreglement die de aangeslotenen ertoe aanzetten in dienst te blijven na de wettelijke pensioenleeftijd; - De bepalingen van het pensioenreglement die voorzien in de uitbetaling van een eenmalige premie voor een periode gedekt door de compenserende opzeggingsvergoeding; - De bepalingen van het pensioenreglement die de gevolgen van sommige vormen van tijdskrediet neutraliseren (bijvoorbeeld de landingsbanen). 9/10

10 Hoe moet de uitzondering op de gunstige anticipatiebepalingen worden geïnterpreteerd? De aangeslotenen die geboren zijn voor 1962 kunnen nog genieten van de gunstige anticipatiemaatregelen, ongeacht of deze maatregelen opgenomen zijn in een pensioentoezegging die bestaat op 31/12/2015 of in een pensioentoezegging onderschreven vanaf Voor deze aangeslotenen kunnen niet alleen gunstige anticipatiemaatregelen blijven bestaan, ze kunnen bovendien ook nog worden ingevoerd in een bestaand pensioenplan of in een nieuw plan. Gunstige anticipatiemaatregelen zijn ongeldig voor aangeslotenen die geboren zijn na Heeft de ongeldigheid van gunstige anticipatiemaatregelen gevolgen voor de verworven rechten? Het verbod op gunstige anticipatiemaatregelen mag in geen geval leiden tot een vermindering van de verworven reserves die bestonden op 1/01/ /10

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 De wet van 18 december 2015 ter waarborging van de duurzaamheid en het sociale

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

PENSIOENLEEFTIJD EN ANTICIPATIE

PENSIOENLEEFTIJD EN ANTICIPATIE Aanvullende pensioenen Hervorming 2020-2040 Serge Tubeeckx 30/09/2014 Extract uit het verslag van de experten: Serge TUBEECKX - 30/09/2014-115067 - CONTASSUR 2 I. De aanvullende pensioenprestaties mogen

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanvullende Pensioenen. Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen. Invoering van een uniforme verjaringstermijn

Informatiebrochure Aanvullende Pensioenen. Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen. Invoering van een uniforme verjaringstermijn Informatiebrochure Aanvullende Pensioenen Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen De wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd op het vlak van de

Nadere informatie

ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112

ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112 ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112 Dit addendum bevat een aantal wijzigingen aan de bovengenoemde algemene en

Nadere informatie

Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering!

Opgelet voor de WAP-rendementsgarantie in uw groepsverzekering! Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering! Mrs. Alexia Hoste alexia.hoste@marlex.be Heel wat grote bedrijven maar ook KMO s in Vlaanderen, hebben intussen wel één of meerdere aanvullende

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche BV07083 24.05.2007 Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche

Nadere informatie

Newsletter: Pension wake-up call

Newsletter: Pension wake-up call Newsletter: Pension wake-up call Januari 2016 Inhoudstafel 1 Variabele rentevoet voor de berekening van de WAP rendementsgarantie... 2 2 Verplichte minimale overlijdensdekking voor passieve aangeslotenen...

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

Seminarie De gevolgen van de wet van 18/12/2015 inzake aanvullende pensioenen in de 2 de pijler

Seminarie De gevolgen van de wet van 18/12/2015 inzake aanvullende pensioenen in de 2 de pijler Seminarie De gevolgen van de wet van 18/12/2015 inzake aanvullende pensioenen in de 2 de pijler Historiek Wet 18/12/2016 Rendement uitkering bedrijfspensioen : wanneer? Overlijdensdekking voor slapers

Nadere informatie

Echtscheiding en aanvullend pensioen. Verdeling van de aanvullende pensioenrechten. * Wanneer? Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding

Echtscheiding en aanvullend pensioen. Verdeling van de aanvullende pensioenrechten. * Wanneer? Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding 3//0 9:9:0 AM Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding Verdeling van de verworven rechten gebeurt op het ogenblik van de echtscheiding Verschillende opties voor de vereffeningvan de verworven rechten

Nadere informatie

Raf De Grote (INSZ: ) Fonsnylaan Brussel Status aansluiting op 01/01/2016: actief

Raf De Grote (INSZ: ) Fonsnylaan Brussel Status aansluiting op 01/01/2016: actief Pensioenfiche als werknemer Afgedrukt op 20/12/2016 Mijn pensioenplan Pensioenplan van de werkgever Referentie : 1234-123456 Ingericht door mijn werkgever ondernemingsnummer 0807.790.161 Beheerd door Delta

Nadere informatie

Uitkeringsdatum aanvullend pensioen

Uitkeringsdatum aanvullend pensioen Uitkeringsdatum aanvullend pensioen wet 18/12/2015, vanaf 1/1/2016 Kempische Verzekeringskring Luc.Vereycken@Vereycken.be Inhoud workshop 2 Overzicht van het pensioenlandschap Nieuwe wet: uitkeren op pensioneringsdatum

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 15. de dato. 7 december 2006

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 15. de dato. 7 december 2006 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 15 de dato 7 december 2006 Gelet dat de commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

Newsletter. Nieuwe spelregels voor aanvullende pensioenen in 2016. Februari 2016

Newsletter. Nieuwe spelregels voor aanvullende pensioenen in 2016. Februari 2016 Newsletter Februari 2016 Nieuwe spelregels voor aanvullende pensioenen in 2016 De wet van 18 december 2015 om de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen te waarborgen en het

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 1 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/A INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 22 september 2015 Inleiding Definities Voor

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

BIJLAGE: CIJFERS OVER AANVULLENDE PENSIOENEN

BIJLAGE: CIJFERS OVER AANVULLENDE PENSIOENEN BIJLAGE: CIJFERS OVER AANVULLENDE PENSIOENEN Deze bijlage bevat enkele steekkaarten met kerncijfers over aanvullende pensioenen. Het gaat telkens om de situatie op 1 januari 2016, zoals die gekend was

Nadere informatie

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Employee Benefits Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P: aangifte-instructies De Gegevensbank Opbouw Aanvullende Pensioenen die in het leven werd geroepen

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 2 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/B INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels waarvan het beheer is toevertrouwd aan instellingen voor

Nadere informatie

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02 Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie Paritair Subcomité 106.02 Voorwoord Vanaf 1 oktober 2006 wordt voor iedere arbeider of arbeidster van de betonindustrie voorzien

Nadere informatie

9. Aanvullende pensioenen

9. Aanvullende pensioenen 9. Aanvullende pensioenen In de privé-sector heeft ongeveer 1 werknemer op 3 een aanvullend pensioen. Daarmee situeert België zich gelijk aan het Europees gemiddelde, maar duidelijk onder het Verenigd

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Onderstaande wijzigingen zijn op de wettelijke ingangsdatum in voege getreden.

Onderstaande wijzigingen zijn op de wettelijke ingangsdatum in voege getreden. ADDENDUM (dd. 07/2017) aan - de algemene voorwaarden van de pensioentoezegging met ref. 6128 ( inclusief addendum dd. 12/2013); - de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging met ref.

Nadere informatie

CMS VERZEKERIN2EN. Groepsverzekering. Extra voordeel en meer. Voordeel voor de werkgever. Voordelen voor de medewerker

CMS VERZEKERIN2EN. Groepsverzekering. Extra voordeel en meer. Voordeel voor de werkgever. Voordelen voor de medewerker Groepsverzekering De Groepsverzekering zorgt voor een aanvullend pensioen en kan werknemers bovendien financiële zekerheid bieden in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Als onderneming kunt

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor de verzekeringscontracten tweede pensioenpijler

Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor de verzekeringscontracten tweede pensioenpijler Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor de verzekeringscontracte... http://www.fsma.be/nl/news/article/faq/faqapraleven.aspx 1 of 1 04/10/2012 09:06 PM Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop Binnen de Groep van tien werd op 14 oktober 2015 een compromis bereikt over de herziening van de wettelijke rendementsgarantie op de aanvullende pensioenen. De rendementsgarantie zal voortaan worden berekend

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Vragen met betrekking tot de wet van 18 december Verslag van de werkgroep van de CAP

Vragen met betrekking tot de wet van 18 december Verslag van de werkgroep van de CAP Inhoudstafel Vragen met betrekking tot de wet van 18 december 2015 1 Verslag van de werkgroep van de CAP 1 Inleiding... 5 2 Invoering van de mogelijkheid tot een overlijdensdekking bij uittreding... 6

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Wet betreffende de aanvullende pensioenen - multi-inrichterspensioenstelsels

Wet betreffende de aanvullende pensioenen - multi-inrichterspensioenstelsels Circulaire ONTWERP van 30/11/2015 Wet betreffende de aanvullende pensioenen - multi-inrichterspensioenstelsels Toepassingsgebied: De multi-inrichterspensioenstelsels als bedoeld in de wet van 28 april

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1 Inhoudsopgave WIE EN WAT?... 3 Het aanvullend pensioen chemie vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen... 3 Wat is het aanvullend pensioen chemie?...

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Update@Work. Aanvullende pensioenen in de wet van 15.5.2014 houdende diverse bepalingen. Nieuwsbrief over personeelsbeleid.

Update@Work. Aanvullende pensioenen in de wet van 15.5.2014 houdende diverse bepalingen. Nieuwsbrief over personeelsbeleid. Aon Hewitt Update@Work Augustus 2014 Nummer 5 Jaargang 10 Nieuwsbrief over personeelsbeleid Inhoudsopgave 01 Uittreding 03 Multi-inrichterspensioenstelsel 03 Databank opbouw aanvullende pensioenen (DB2P)

Nadere informatie

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a.

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat, 151 B-1210 Brussel Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 92 30 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402.236.531 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/046 BERAADSLAGING NR 11/032 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Welcome Plan Werkingsreglement

Welcome Plan Werkingsreglement Werkingsreglement Onthaalstructuur Inhoud 1. Definities 3 2. Mogelijke prestaties 3 2.1. Welke prestaties kan de aangeslotene kiezen? 3 2.1.1. Kapitaal leven en kapitaal overlijden 3 2.1.2. Kapitaal leven

Nadere informatie

Wat gaan we behandelen vandaag?

Wat gaan we behandelen vandaag? Update Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno 2016 Kris De Schutter 31 januari 2017 Wat gaan we behandelen vandaag? Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno 2016 2 1 Het wettelijk pensioen Upate

Nadere informatie

21/03/2012. Echtscheiding en Aanvullend Pensioen. Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding. Verdeling bij echtscheiding Pensioentoezegging

21/03/2012. Echtscheiding en Aanvullend Pensioen. Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding. Verdeling bij echtscheiding Pensioentoezegging Echtscheiding en Aanvullend Pensioen Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding Philippe Demol Actuaris 19/03/2012 Aangeslotene(n)? Echtgeno(o)t(en)? Ex-echtgeno(o)t(en) Pensioentoezegging Werkgever

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/023 BERAADSLAGING NR 11/018 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Begripsomschrijving... 2 3 Aansluiting... 3 4 De pensioentoelage

Nadere informatie

Het recht op tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet Het recht op tijdskrediet Op 28 december 2011 verscheen er in het Staatblad een Koninklijk Besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbrekingsrecht waarbij de voorwaarden om aanspraak te kunnen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 1 SECTORAAL PENSIOENSTELSEL PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 2 Aanvullend

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

I. RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN

I. RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN I. RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN De wetgeving legt voortaan de externe financiering van de individuele toezeggingen op (met naleving van bepaalde voorwaarden en beperkingen - cfr. infra). Sinds 16 november

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/057 BERAADSLAGING NR 11/036 VAN 3 MEI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt.

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt. 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op januari 200 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens het

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Vastklikken van rechten: een nieuwe trend in HR Datum december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

F2PL FONDS 2 de pijler PC 130 labeur fbz www.f2pl.be

F2PL FONDS 2 de pijler PC 130 labeur fbz www.f2pl.be Naam Voornaam Adres Brussel, datum Geachte Mevrouw, Mijnheer, BETREFT: Sectoraal pensioen voor de arbeiders uit de sector voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Uw individueel rekeningnummer:

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel.

Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel. Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel. *** 1. Voorwerp 1.1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd: De stap is gezet

Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd: De stap is gezet Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd: De stap is gezet Mr. Eric Carlier Partner ec@tetralaw.com Mrs. Sylvie Lacombe Partner sl@tetralaw.com Na talrijke analyses door een commissie van deskundigen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/317 BERAADSLAGING NR. 12/095 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord.

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord. T O E L I C H T I N G B I J O N T W E R P - A K K O O R D G R O E P V A N T I E N V A N 1 4 O K T O B E R 2015 De Groep van Tien bereikte op 14 oktober 2015 een ontwerp-akkoord over enkele belangrijke

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

Vandaag bouwen aan morgen. Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Paritair Comité 130 labeur

Vandaag bouwen aan morgen. Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Paritair Comité 130 labeur Vandaag bouwen aan morgen. Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Paritair Comité 130 labeur document bijgewerkt op datum van 17/07/2014 INHOUDSTAFEL: 1. Wat verstaan

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN»)

TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN») RÉGIMES PARTICULIERS : CONDITIONS D ACCÈS AU RCC TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN») De regering Michel

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie