I. RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN"

Transcriptie

1 I. RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN De wetgeving legt voortaan de externe financiering van de individuele toezeggingen op (met naleving van bepaalde voorwaarden en beperkingen - cfr. infra). Sinds 16 november 2003 kunnen enkel zelfstandige bedrijfsleiders die de hoedanigheid van mandataris hebben (zijnde de bedrijfsleiders van de eerste categorie, hetzij de bestuurders en de zaakvoerders) nog genieten van : pensioenkapitalen betaald via algemene onkosten; pensioenkapitalen gefinancierd door middel van interne voorzieningen; pensioenkapitalen gefinancierd door middel van een bedrijfsleidersverzekeringscontract. Als gevolg van de programmawet van 22 juni 2012 is dit niet meer toegelaten. pensioentoezeggingen moeten voortaan extern gefinancierd worden bij een pensioeninstelling. De De werknemers en de zelfstandige directeurs (zijnde de bedrijfsleiders van de tweede categorie, hetzij de zelfstandige directeurs die in de vennootschap een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard uitoefenen buiten een arbeidsovereenkomst) konden enkel nog collectieve pensioentoezeggingen en "individuele pensioentoezeggingen" die extern gefinancierd werden, genieten. Deze regels vloeien voort uit artikels 3, 74 en 75 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende de controle van instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen. Overzicht van de kenmerken van de individuele toezegging De individuele toezegging wordt gedefinieerd als een individueel levensverzekeringscontract afgesloten door een vennootschap / onderneming op het hoofd en ten gunste van een welbepaalde persoon (werknemer of zelfstandig bedrijfsleider). De WAP definieert de individuele toezegging die wordt afgesloten ten gunste van een werknemer als een occasionele en niet-stelselmatige pensioentoezegging ten gunste van een werknemer of zijn rechthebbenden. Voor de werknemers Wat het sociale luik betreft : enkel externe financiering; bestaan van een collectief plan voor alle werknemers, occasionele en niet-stelselmatige toezegging, niet afgesloten tijdens de laatste 36 maanden vóór de pensionering, de ingang van een werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen) of van een andere gelijksoortige regeling; reendementswaarborg, informatieplicht;

2 bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 8,86 % op de werkgeversbijdragen (exclusief taks van 4,4 %); bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1,5 % op de bedragen toegewezen aan de rekeningen die per aangeslotene euro/jaar overschrijden. Wat het fiscale luik betreft : maximaal aftrekbare werkgeversbijdrage : EUR per jaar (jaarlijks geïndexeerd bedrag) en naleving van de 80 %-regel; naleving van de bepalingen vermeld in de wet op de aanvullende pensioenen en van de verplichtingen betreffende de mededelingen aan SIGEDIS; bestaan van een collectief plan per categorie om de vrijstelling te genieten als voordeel van alle aard met betrekking tot de werkgeversbijdrage; voorschot en inpandgeving voor een onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte. Voor de zelfstandige mandatarissen Wat het sociale luik betreft : enkel externe financiering; voorwaarden van het sociale luik : niet van toepassing. Het occasionele en niet-stelselmatige karakter is voor de zelfstandige bedrijfsleiders niet van toepassing; bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1,5 % op de bijdragen van de onderneming toegewezen aan de rekeningen die per aangeslotene EUR / jaar overschrijden. Wat het fiscale luik betreft : enkel bedrijfsleider met een regelmatige bezoldiging; maximaal aftrekbaar premie voor de onderneming : naleving van de 80 %-regel; naleving van de verplichtingen betreffende de mededelingen aan SIGEDIS; voorschot en inpandgeving voor een onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte.

3 Voor de andere zelfstandige bedrijfsleiders Wat het sociale luik betreft : enkel externe financiering; voorwaarden van het sociale luik : niet van toepassing. Het occasionele en niet-stelselmatige karakter is voor de zelfstandige bedrijfsleiders niet van toepassing; bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1,5 % op de bijdragen van de ondernemming toegewezen aan de rekeningen die per aangeslotene EUR / jaar overschrijden. Wat het fiscale luik betreft : enkel bedrijfsleider met een regelmatige bezoldiging; maximaal aftrekbare premie voor de onderneming : naleving van de 80 %-regel; naleving van de verplichtingen betreffende de mededelingen aan SIGEDIS; voorschot en inpandgeving voor een onroerend goed gelegen in de Europese Econmische Ruimte. 1. Bijdrage van de werkgever / onderneming 1.1. Voor de werkgever / onderneming (artikelen 52, 3 b en 59 WIB) De werkgeversbijdragen en -premies kunnen slechts als beroepskosten worden afgetrokken onder de volgende voorwaarden en binnen de volgende perken : ze moeten definitief worden gestort aan een in de Europese Economische Ruimte gevestigde verzekeringsonderneming of voorzorgsinstelling; de wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen naar aanleiding van de pensionering, uitgedrukt in jaarlijkse renten, mogen niet meer bedragen dan 80 % van de laatste normale brutojaarbezoldiging en moeten worden berekend op basis van de normale duur van een beroepswerkzaamheid; de informatieverplichtingen tegenover SIGEDIS gevraagd in toepassing van het KB van 25 april 2007 dienen te zijn nagekomen. Het doel van deze nieuwe bepaling is om de overheid in staat te stellen via SIGEDIS (hoofdstuk III, punt XIV) onder meer een correcte controle uit te oefenen op de naleving van de 80%-regel of op de correcte inning van de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 8,86 % en van de bijdrage van de 1,5%. De controles kunnen enkel vruchten afwerpen indien de nodige gegevens tijdig in de databank SIGEDIS worden ingevoerd. Deze bepaling die door de programmawet van 22 juni 2012 wordt ingevoerd, is van toepassing op de werkgeversbijdragen betaalbaar vanaf 1 januari 2013.

4 De Memorie van Toelichting van de WAP bepaalt dat de aanvullende pensioenreglementen en pensioenovereenkomsten krachtens dewelke de bijdragen en premies worden betaald, de van openbare orde zijnde bepalingen inzake aanvullende pensioenen moeten naleven als voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid van de bijdrage of de premie. Deze vereiste is niet in de tekst van de wet zelf opgenomen. We vinden ze trouwens terug in het KB van 1 maart 2005 tot wijziging van artikel 35 van het KB tot uitvoering van het WIB. De begrenzing tot 80 % moet worden beoordeeld ten opzichte van het totale bedrag van de wettelijke pensioenen en van de op jaarbasis berekende bovenwettelijke pensioenen. De uitkeringen op grond van pensioensparen en van individuele levensverzekeringscontracten behorende tot de derde pijler (andere dan deze die worden gesloten ter uitvoering van een individuele aanvullende pensioentoezeg-ging inzake een rust- en/of overlevingspensioen of die voortvloeien uit een individuele voortzetting zoals bedoeld in artikel 33 van de wet), worden niet in aanmerking genomen. De bovenwettelijke pensioenen omvatten inzonderheid de pensioenen : die met persoonlijke bijdragen zijn gevormd, betaald door zelfstandigen in het kader van het VAPZ; die met persoonlijke bijdragen zijn gevormd; die met werkgeversbijdragen zijn gevormd; die door de werkgever ter uitvoering van een contractuele verplichting zijn toegekend. Voor de op fiscaal vlak zelfstandige bedrijfsleiders zijn de bijdragen van de onderneming aftrekbaar als beroepskosten indien de bedrijfsleider een regelmatige en maandelijkse bezoldiging krijgt. (artikel 195 WIB) Vanuit fiscaal standpunt zijn de zelfstandige bedrijfsleiders enerzijds : de natuurlijke personen die een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefenen, en anderzijds : de natuurlijke personen die in de vennootschap een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard, uitoefenen buiten een arbeidsovereenkomst. Buiten de beperking tot 80 % heeft de wetgever een forfaitair bedrag opgelegd dat van toepassing is op werknemers. De werkgeverspremie mag niet groter zijn dan het bedrag van EUR per jaar (jaarlijks geïndexeerd bedrag) (premie exclusief de taks op de verzekerings-contracten). Zodra dit bedrag van EUR per jaar wordt overschreden, wordt de aftrek tot dit maximumbedrag beperkt. Het surplus is niet aftrekbaar, maar zal aan dezelfde aanslag onderworpen worden als het gedeelte gevormd door de aanvaarde bijdragen.

5 Ten gevolge van een antwoord van de Belastingadministratie, moet de limiet van EUR begrepen worden met de taks op de verzekeringsverrichtingen van 4,4 %. De Memorie van Toelichting van de WAP preciseert dat dit maximumbedrag geldt per werknemer en dat het, in voorkomend geval, moet worden omgedeeld over de verschillende werkgevers die de werknemer tijdens hetzelfde jaar heeft gehad. De beperking tot EUR geldt dus voor alle werkgevers samen die een werknemer tijdens éénzelfde jaar kan hebben gehad. Het gaat hier om een voorwaarde die niet in de wettekst is voorzien en die dus geen enkele wettelijke waarde heeft. De werkgever/de sectorale inrichter moet ook een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage betalen van 8,86 % berekend op het bedrag van de werkgeversbijdrage (buiten de taks van 4,4% op de verzekeringsverrichtingen). Deze bijdrage is dezelfde als deze die van toepassing is op de werkgeversbijdragen voor de groepsverzekering. Zij is enkel verschuldigd indien de aangeslotene een werknemer is. Deze bijdrage wordt berekend op de werkgeversbijdrage pensioen, overlijden en overlijden door ongeval. Deze bijdrage is door de werkgever aftrekbaar als beroepskosten. De opbrengst van deze bijdrage moet door de werkgever/de sectorale inrichter aan de RSZ worden gestort, uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal waarin de stortingen werden gedaan. De werkgever/de sectorale inrichter moet alle bewijsdocumenten van de stortingen van het bedrag van de verschuldigde bijdrage gedurende 3 jaar bewaren. De bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1,5 % De kenmerken van deze bijdrage die ingevoerd werd door de programmawet van 22 juni 2012 werden volledig herzien in de programmawet van 27 december Voor uitvoerige uitleg over deze bijdrage, zie punt VI Voor de werknemer en de zelfstandige bedrijfsleider (artikel 38 1,18 en 19 en 3 WIB) Voor de werknemer De werkgeversbijdragen en -premies betaald in het kader van een individuele pensioentoezegging ten gunste van de aangesloten werknemer maken voor hem geen voordeel van alle aard uit indien er bij de werkgever een collectieve toezegging bestaat die voor de werknemers of een bijzondere categorie ervan op éénzelfde en niet-discriminerende wijze toegankelijk is. De wetgever heeft de deur willen openzetten voor het opbouwen van individuele toezeggingen, maar heeft ze tegelijkertijd maximaal willen beperken, niet alleen door het begrenzen van de werkgeverspremie tot EUR (jaarlijks geïndexeerd bedrag), maar ook door het eisen van een collectieve toezegging die voor alle werknemers of een bijzondere categorie ervan op eenzelfde en niet-discriminerende wijze toegankelijk is. Deze bijkomende voorwaarde moet ervoor zorgen dat zo veel mogelijk werkgevers een collectieve toezegging aan hun werknemers bieden.

6 De werknemer begunstigde van de individuele toezegging zal tegelijkertijd ook de begunstigde moeten zijn van een collectieve toezegging. Indien dit niet het geval is, zal hij op de in zijn voordeel betaalde premie worden belast als voordeel van alle aard.! Hier bestaat een verschil ten opzichte van het sociale luik. Artikel 6 van de WAP bepaalt dat een individuele pensioentoezegging enkel mag worden toegestaan op voorwaarde dat er voor alle werknemers een aanvullend pensioenstelsel bestaat. Alle werknemers van de onderneming moeten door een aanvullend pensioenstelsel zijn gedekt (onder voorbehoud van uitzendkrachten, studenten). Daar deze voorwaarde in het sociale luik van de wet is opgenomen, dient ze te worden nageleefd op straffe van de sancties voorzien in artikel 54 (hetzij een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en/of een geldboete van 25 tot 250 EUR) en fiscale sancties Voor de zelfstandige bedrijfsleider Voor de zelfstandige bedrijfsleiders is het nodig dat de betalingen van de bijdragen en premies van de onderneming of van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen 220 of 227, 3 WIB (de vzw s) betrekking hebben op bezoldigingen die regelmatig en ten minste om de maand worden betaald of toegekend vóór het einde van het belastbare tijdperk waarin de bezoldigde werkzaamheid die er recht op geeft is verricht en mits zij op de resultaten van dat tijdperk worden aangerekend. Bijgevolg vormen de door de onderneming gestorte bijdragen voor de bedrijfsleider een voordeel van alle aard indien hij niet beschikt over een regelmatig toegekende bezoldiging. Er werd nog een bijkomende voorwaarde aan toegevoegd voor de vrijstelling in hoofde van de aangeslotene, en dit ongeacht of hij een werknemer dan wel een zelfstandig bedrijfsleider is. Voor de plannen met meerdere toezeggingen zijn de vrijstellingen slechts van toepassing voor zover de verzekeringsonderneming of de voorzorgsinstelling deze op gedifferentieerde wijze beheert. Dit betekent dat te allen tijde voor elke belastingplichtige de toepassing van het specifieke regime inzake inkomstenbelastingen en diverse rechten en taksen kan worden gewaarborgd, zowel inzake de behandeling van de premies als van de uitkeringen. De verzekeringen bij leven, de verzekeringen bij overlijden, alsmede de gemengde verzekeringen vereisen geen andersoortig beheer. 2. Bijdrage van de aangeslotene (artikelen en WIB) Er wordt een belastingvermindering van 30 % toegekend op de persoonlijke bijdragen en premies die worden betaald door de werkgever via inhouding op de bezoldigingen van de werknemer of door de onderneming via inhouding op de bezoldigingen van de bedrijfsleider. De persoonlijke bijdragen en premies komen voor de vermindering in aanmerking op voorwaarde dat ze definitief zijn gestort aan een in de Europese Economische Ruimte gevestigde verzekeringsonderneming of voorzorgsinstelling en dat de wettelijke en bovenwettelijke toekenningen naar aanleiding van de pensionering, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet meer bedragen dan 80 % van de laatste normale brutojaarbezoldiging en worden berekend naar de normale duur van een beroepswerkzaamheid.

7 De Memorie van Toelichting van de WAP bepaalt dat de reglementen en de overeenkomsten van aanvullende pensioen op grond waarvan de bijdragen en premies worden gestort, de bepalingen van openbare orde inzake aanvullende pensioenen moeten naleven om de aftrekbaarheid van de bijdrage of de premie te waarborgen. Deze vereiste staat niet in de tekst van de wet zelf. Ze staat trouwens in het KB van 1 maart 2005 tot wijziging van artikel 35 van het KB tot uitvoering van het WIB (moet voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in de WAP). Wat betreft de begrenzing tot 80 %, cfr. bijdrage van de werkgever / onderneming. 3. Individuele voortzetting (artikel WIB) Voor zover er bij de nieuwe werkgever geen pensioentoezegging bestaat, kan de werknemer van zijn nieuwe werkgever eisen dat hij bijdragen op zijn loon inhoudt en deze aan de pensioeninstelling van zijn keuze stort. Naast de voorwaarden in verband met de persoonlijke bijdragen van de aangeslotene (zie hoger) moeten ook de volgende voorwaarden worden nageleefd : een aansluitingsperiode van minstens 42 maanden bij het vorige pensioenstelsel; beperking van het jaarlijkse bedrag tot EUR per jaar (jaarlijks geïndexeerd bedrag). Dit bedrag moet worden verminderd prorata van de dagen van aansluiting bij een pensioenstelsel tijdens het jaar. Deze stortingen vallen onder de tweede pijler (hoewel het om een individuele financiering gaat) en genieten dus de fiscale voordelen die van toepassing zijn op de tweede pijler. Zodra het bedrag van EUR per jaar wordt overschreden, wordt de aftrek tot dit bedrag beperkt. Het surplus zal niet aftrekbaar zijn, maar zal aan dezelfde aanslag onderworpen worden als het gedeelte gevormd door de fiscaal aanvaarde bijdragen. Is de volledige fiscaliteit eigen aan de tweede pijler van toepassing? Volgens de wettekst zullen de stortingen de fiscale voordelen van de tweede pijler genieten. De stortingen zullen de belastingvermindering van toepassing op de persoonlijke bijdragen genieten tot een maximum van EUR en mits naleving van de 80 %-regel. De kapitalen genieten de afzonderlijke aanslagvoet van 10 %. De taks van 4,40 % zal op de premies worden ingehouden, alsook de taks van 9,25 % op de winstdeelnemingen. Voor het overige zouden de bijzonderheden van de individuele levensverzekering van toepassing zijn : geen RIZIV-inhouding van 3,55 % en geen solidariteitsbijdrage van 2 %, toepassing van de successierechten. De bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 8,86 % zal evenmin verschuldigd zijn. Buiten deze mogelijkheid kan de individuele verderbetaling van de premies, zoals we die momenteel kennen, nog altijd worden toegepast. Deze betalingen blijven onder de derde pijler vallen (stelsel van individuele levensverzekering).

8 4. Belasting van de uitkeringen De uitkeringen worden altijd als een pensioeninkomen belast, zelfs indien de premie nooit een fiscaal voordeel heeft genoten Omzetting in fictieve lijfrenten (artikel WIB) Het stelsel van de omzetting in fictieve lijfrenten is van toepassing op de eerste schijf van EUR (jaarlijks geïndexeerd bedrag) van het kapitaal of van de afkoopwaarde van een aanvullend pensioen waarop voorschotten op prestaties zijn opgenomen of dat heeft gediend voor het waarborgen van een lening of het wedersamenstellen van een hypothecair krediet, in zover die voorschotten verleend of die leningen gesloten zijn voor het bouwen, het verwerven, het verbouwen, het verbeteren of het herstellen van de in de Europese Economische Ruimte gelegen enige woning die uitsluitend bestemd is voor het persoonlijk gebruik van de leningnemer en zijn gezinsleden. Onder "enige woning" moet worden verstaan de enige woning die de belastingplichtige bezit en niet de eerste woning waarvan hij de eigendom verkrijgt. Opdat het stelsel van de omzetting in fictieve rente van toepassing zou zijn, moet het kapitaal vereffend zijn op de normale afloopdatum van het contract, bij het overlijden van de aangeslotene of in een van de 5 jaar die aan de normale afloopdatum van het contract voorafgaan. De begunstigde van de uitkering moet in zijn aangifte in de personenbelasting de fictieve rente aangeven gedurende 13 jaar (indien de omzettingscoëfficiënt lager is dan 5 %) of 10 jaar (indien de coëfficiënt gelijk is aan 5 %) naargelang hij jonger is dan 65 jaar of hij die leeftijd heeft bereikt. Wanneer het kapitaal wordt vereffend ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd van de begunstigde die effectief actief is gebleven tot die leeftijd, wordt de eerste schijf waarop het omzettingsstelsel van toepassing is, slechts voor 80 % in aanmerking genomen. Hetzelfde geldt in geval van overlijden na de wettelijke pensioenleeftijd wanneer de overledene effectief actief is gebleven tot die leeftijd. Dat betekent dat de eerste schijf in aanmerking komt voor EUR in plaats van EUR voor de toepassing van het omzettingsstelsel. Er is dus een belastingvrijstelling voor de bedragen tussen EUR en EUR. Voor een gedetailleerde uitleg over het begrip "effectief actief", zie bijlage 1. Op het saldo van het kapitaal is het principe van de afzonderlijke belasting van toepassing voor zover de voorwaarden vervuld zijn (zie hierna) Belasting tegen afzonderlijke aanslagvoeten (artikel 171 WIB) Zijn belastbaar tegen 20% de kapitalen en afkoopwaarden gevormd door de bijdragen van de werkgever of de onderneming en vereffend in geval van leven aan de aangeslotene op de leeftijd van 60 jaar of aan de beroepssporter die voor de leeftijd van 61 jaar gepensioneerd is.

9 Zijn belastbaar tegen 18 % de kapitalen en afkoopwaarden gevormd door de bijdragen van de werkgever of van de onderneming en vereffend in geval van leven aan de aangeslotene op de leeftijd van 61 jaar. Zijn belastbaar tegen 16,5 % de kapitalen en afkoopwaarden gevormd door de bijdragen van de werkgever of van de onderneming en vereffend hetzij bij het overlijden van de aangeslotene hetzij in geval van leven van de aangeslotene bij pensionering of vanaf de leeftijd van 62 jaar. (Artikelen 171, 2bis, 3quater, 4f WIB) Volgens de fiscale commentaren is er sprake van "pensionering", wanneer er definitief een einde wordt gemaakt aan een welbepaalde bezoldigde beroepsactiviteit omdat de betrokkene een bepaalde leeftijd heeft bereikt, en hem, omwille van die omstandigheid, een wettelijk of bovenwettelijk pensioen wordt toegekend in de vorm van periodieke betalingen of in de vorm van een kapitaal. Het feit dat een werknemer een door de pensioenwetgeving toegelaten beroepsactiviteit voortzet bij dezelfde werkgever of bij een andere werkgever vormt geen obstakel voor de toepassing van het speciale belastingstelsel (171/71 en 171/73 Com. I.B. 1992). Het brugpensioen wordt niet beschouwd als pensionering. Krachtens artikel 85 van de programmawet van 22 december 2003 wordt het ogenblik van de pensionering voor een beroepssporter bedoeld in de wet van 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, vastgesteld op het ogenblik van de stopzetting van de onderwerping van deze sportbeoefenaar aan deze wet. Dit ogenblik van pensionering kan ten vroegste worden vastgesteld op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de betaalde sportbeoefenaar de leeftijd van 35 jaar heeft bereikt en hij zijn beroepssportactiviteit definitief en volledig stopzet. De uitkeringen in kapitaal gevormd door bijdragen van de werkgever of de onderneming en vereffend ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd van de aangeslotene die tot die leeftijd actief is gebleven of in geval van overlijden na de wettelijke pensioenleeftijd wanneer de aangeslotene effectief actief is gebleven tot die leeftijd zijn belastbaar tegen een aanslagvoet van 10 % (artikel 171, 2 b WIB). Voor een gedetailleerde uitleg over het begrip "effectief actief", zie bijlage 1. Zijn belastbaar tegen een aanslagvoet van 10 %, de kapitalen en afkoopwaarden van individuele pensioentoezeggingen gevormd door persoonlijke bijdragen en premies wanneer ze aan de aangeslotene worden uitgekeerd naar aanleiding van zijn pensionering of vanaf de leeftijd van 60 jaar, of naar aanleiding van zijn overlijden ten gunste van de aangeduide begunstigden (artikel 171, 2 b WIB). Zijn belastbaar in de personenbelasting tegen de progressieve aanslagvoet, de afkoopwaarden van individuele pensioentoezeggingen gevormd door werkgeversbijdragen en -premies wanneer ze aan de aangeslotene worden uitgekeerd in andere omstandigheden dan hierboven bedoeld. In die veronderstelling houdt de verzekeringsonderneming of voorzorgsinstelling een bedrijfsvoorheffing van 33 % in.

10 Zijn belastbaar tegen een aanslagvoet van 33 %, de afkoopwaarden van individuele pensioentoezeggingen gevormd door persoonlijke bijdragen en premies wanneer ze aan de aangeslotene worden uitgekeerd in andere omstandigheden dan hierboven bedoeld (artikel 171, 1 d WIB). Opmerking : Indien de aangeslotene het contract afkoopt vanaf de leeftijd van 60 jaar zal er geen enkele onmogelijkheid zijn op fiscaal vlak en zullen de uitkeringen de afzonderlijke aanslagvoet(en) genieten. Op technisch vlak is er echter een verplichting om de activiteiten in de vennootschap die het pensioenplan heeft afgesloten, stop te zetten indien dit plan niet voorziet in de mogelijkheid tot afkoop : "zolang de aangeslotene niet is uitgetreden, kan het recht op afkoop niet worden uitgeoefend, behoudens de in het pensioenreglement gespecifieerde gevallen en enkel ten voordele van de aangeslotene" (artikel 54 KB leven van 14 november 2003). Wat de sociale wetgeving betreft, zowel voor de loontrekkenden als voor de zelfstandige bedrijfsleiders, is het noodzakelijk dat het pensioenreglement voorziet in het recht op afkoop of de betaling van uitkeringen vanaf 60 jaar (artikel 27 WAP).! Worden belast aan 10 %, de kapitalen en afkoopwaarden toegekend aan een werknemer of een zelfstandige bedrijfsleider die voortvloeien uit een individuele pensioentoezegging, wanneer : (artikel 171, 2 d WIB) : er voor de werknemer gedurende de looptijd van de individuele toezegging in de onderneming geen collectieve aanvullende pensioentoezegging bestaat of heeft bestaan; de zelfstandige bedrijfsleider gedurende de looptijd van de individuele aanvullende pensioentoezegging tijdens geen enkel belastbaar tijdperk regelmatig is bezoldigd. Deze aanslagvoet is van toepassing voor de kapitalen en afkoopwaarden die worden vereffend bij het overlijden van de aangeslotene of bij het normale verstrijken van het contract, of in één van de vijf jaren die aan het normale verstrijken van het contract voorafgaan, voor zover die kapitalen en afkoopwaarden niet dienen voor de wedersamenstelling of het waarborgen van een hypothecaire lening (in dit laatste geval, toepassing van het stelsel van de omzetting in fictieve lijfrenten). De aanslagvoet van 33 % is van toepassing indien de vereffening gebeurt onder andere omstandigheden (artikel 171, 1 f WIB). Indien de individuele aanvullende pensioentoezeggingen de regels voor de vrijstelling van de werkgeversbijdragen als voordeel van alle aard niet naleven, worden deze bijdragen beschouwd als toekenningen van individuele levensverzekeringscontracten. Indien de aangeslotene de belastingvermindering voor de individuele levensverzekering opgeëist heeft, zal hij belast worden tegen de afzonderlijke aanslagvoet van 10 %. Indien hij echter het voordeel van de belastingvermindering niet heeft opgeëist, zou hij in principe vrijgesteld moeten zijn in toepassing van artikel 39, 2 a WIB (zelfs als de tekst van het artikel 171, 2 d WIB niet in deze mogelijkheid voorziet).

11 4.3. Vrijstelling van winstdeelnemingen (artikel 40 WIB) Deelnemingen in de winst ter zake van levensverzekeringscontracten, aanvullende pensioentoezeggingen of van aanvullende pensioenovereenkomsten zijn vrijgesteld op voorwaarde dat zij gelijktijdig met de uit die contracten, toezeggingen of overeenkomsten, voortvloeiende pensioenen worden vereffend. Daar de tekst van artikel 40 verwijst naar artikel 183bis WZGT, is voor de vrijstelling vereist dat de taks op de winstdeelnemingen werd ingehouden (behoudens de uitzonderingsgevallen die geen betrekking hebben op de tweede pijler) RIZIV-inhouding van 3,55 % Deze inhouding is van toepassing op het wettelijke ouderdoms-, rust- en overlevingspensioen, of op elk als zodanig geldend voordeel ten laste van een Belgisch of van een buitenlands pensioenstelsel, alsmede op elk voordeel bedoeld als aanvulling op een pensioen. Deze inhouding is enkel verschuldigd, indien de aangeslotene of de langstlevende echtgenoot de begunstigde is van de voordelen. Hetzelfde geldt indien de voordelen aan de wees worden betaald die een wezenpensioen geniet ten laste van de overheid. Deze inhouding worden verricht op het kapitaal (of op de rente), alsook op de winstdeel-nemingen vóór de inhouding van de afzonderlijke aanslagvoet(en). De RIZIV-inhouding is ook verschuldigd indien de prestatie wordt uitgekeerd aan een begunstigde (aangeslotene of echtgenoot) die in het buitenland verblijft maar die voor zijn geneeskundige verzorging ten laste is van België. (Wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de RIZIV-inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen) 4.5. Solidariteitsbijdrage van 2 % Het toepassingsgebied van deze bijdrage is hetzelfde als dat van de RIZIV-inhouding De Belgische uitbetalingsinstellingen van een na 31 december 1996 in de vorm van een kapitaal betaald aanvullend voordeel zijn verplicht een solidariteitsbijdrage in te houden van 2 % van het brutobedrag van het kapitaal (winstdeelnemingen inbegrepen). Deze bijdrage is voor de Rijksdienst voor Pensioenen bestemd. Het percentage van 2 % wordt 1 % : wanneer de bedragen betaald bij leven begrepen zijn tussen 2.478,94 EUR en ,36 EUR wanneer de bedragen betaald als gevolg van overlijden begrepen zijn tussen 2.478,94 EUR en ,06 EUR. Het percentage bedraagt 0 % : wanneer de bij leven betaalde sommen minder bedragen dan 2.478,94 EUR wanneer de bij overlijden betaalde sommen minder bedragen dan 2.478,94 EUR

12 Bij de vereffening van een prestatie in de vorm van kapitaal dient voor het bepalen van het percentage rekening te worden gehouden met alle kapitalen die aan dezelfde persoon zullen worden gestort, zelfs indien de vereffeningen op latere tijdstippen zullen gebeuren. Indien bij de eerste betaling van het definitieve bedrag van een wettelijk pensioen het percentage van de inhouding lager blijkt dan het bedrag van de inhouding die op het kapitaal werd gedaan, dan verricht de Rijksdienst voor Pensioenen een terugbetaling vermeerderd met een verwijlinterest van 4,75 %, indien deze terugbetaling plaatsvindt meer dan 6 maanden na de datum van de eerste uitbetaling van het definitieve bedrag van een wettelijk pensioen. De bijdrage is ook verschuldigd indien de uitkering in kapitaal wordt uitgekeerd aan een begunstigde (aangeslotene of echtgenoot) die in het buitenland verblijft en een wettelijk pensioen geniet ten laste van België maar geen wettelijk pensioen geniet in zijn woonstland. (Wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de RIZIV-inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen) 4.6. Vereffening in renten (artikel 17 1, 4 WIB) Wanneer de prestatie als een kapitaal wordt uitgekeerd, heeft de aangeslotene, of, in geval van overlijden, hebben zijn rechthebbenden, het recht om de omvorming in een rente te vragen. In die veronderstelling zal de pensioeninstelling de belastingen en parafiscale taksen (hetzij de afzonderlijke aanslagvoeten, de RIZIV-inhouding en de solidariteitsbijdrage) verschuldigd op het kapitaal inhouden. Daarna zal het nettokapitaal worden gestort op een rentecontract aangelegd tegen storting met afstand van kapitaal. Op een belastbare basis van 3 % van het gestorte kapitaal zal een afzonderlijke aanslag van 25 % als roerende inkomsten worden geheven. Een vrijstelling van roerende voorheffing kan worden toegepast wanneer de begunstigde onderworpen is aan de personenbelasting. (artikel 112 KB/WIB) Dit percentage maakt geen inkomsten uit pensioen uit. De rente maakt het voorwerp uit van een fiscale fiche opgesteld door de pensioeninstelling opdat de Belastingadministratie controle zou kunnen uitoefenen op de gestorte rente. De rente moet worden aangegeven en is aan de aanvullende gewest- en gemeentebelastingen onderworpen. Dit stelsel is niet van toepassing op de lopende rentes, noch op de toekomstige uitkeringen die rechtstreeks in renten worden vereffend en die hun huidige fiscaal stelsel blijven behouden (toepassing van een bedrijfsvoorheffingspercentage in functie van het jaarlijkse bedrag van het pensioen of de rente en belasting aan de progressieve aanslagvoet in de personenbelasting).

13 4.7. Successierechten De levensverzekeringskapitalen zijn onderworpen aan de successierechten op grond van artikel 8 van het wetboek van de successierechten. Ze worden op nettobasis geïnd. De vrijstelling voorzien voor de groepsverzekeringscontracten is niet van toepassing op de individuele pensioentoezeggingen Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting Er wordt eveneens een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting geïnd. De begunstigde moet dus het ontvangen bedrag en de bedragen die als belasting zijn ingehouden, op zijn aangifte vermelden Fiscale formaliteiten uit te voeren door de maatschappij uitgifte van een fiscale fiche of voor het afgestane kapitaal uitgifte van de RVP-aangifte (voor de RIZIV- en de solidariteitsinhouding) uitgifte van de lijst 201 (voor de successierechten) (artikel 97 van het wetboek van de successierechten) De uitgifte van de lijst 201 vormt een informatieplicht ten opzichte van de Administratie van de Registratie voor alle schuldenaars (hier de maatschappij) zodra een bedrag wordt betaald als gevolg van het overlijden van een rijksinwoner. Ze zal eveneens dienen te worden uitgegeven vanaf 1 januari 2015 in geval van overlijden van een niet-rijksinwoner. Deze informatieplicht is noodzakelijk, zelfs indien er geen successierechten zijn. Er is evenwel een uitzondering voorzien voor de bedragen van minder dan 750 EUR. 5. Taks op de verzekeringsverrichtingen Zie punt IV. 6. Taks op de winstdeelnemingen Zie punt V.

14 7. Bedrijfsleidersverzekering en de programmawet van 22 juni Voorgeschiedenis en beoogde doel Sinds de invoering van de wet op de aanvullende pensioenen (WAP) kunnen vanaf 16 november 2003 individuele pensioentoezeggingen die door een bedrijfsleidersverzekeringscontract worden gefinancierd enkel nog voor zelfstandige mandatarissen worden opgebouwd (bestuurders, zaakvoerders). Individuele toezeggingen die vanaf 16 november 2003 voor loontrekkende werknemers en zelfstandige directeurs (bedrijfsleiders van de tweede categorie) werden aangegaan, dienden extern te worden gefinancierd bij een pensioeninstelling. Voor het bedrijfsleidersverzekeringscontract met als begunstigde de verzekeringnemer van het contract heeft de verzekerde niet de waarborg dat hij zijn prestatie zal ontvangen, met name in geval van faillissement of vereffening. Het doel beoogd door de wetgever is om voortaan alle nieuwe individuele pensioentoezeggingen verplicht extern te laten financieren, in het bijzonder om de rechten van de verzekerden beter te beschermen. Vanaf 1 juli 2012 is het niet meer mogelijk om ten voordele van een zelfstandige mandataris een nieuwe pensioentoezegging aan te gaan gefinancierd door een bedrijfsleidersverzekeringscontract. Hiermee wordt een streep gezet onder de mogelijkheid om nieuwe bedrijfsleidersverzekeringen af te sluiten. Bedrijfsleidersverzekeringscontracten die voor 1 juli 2012 werden aangegaan (voor zelfstandige mandatarissen) en voor 16 november 2003 (voor loontrekkende werknemers en zelfstandige directeurs) kunnen wel worden voortgezet. De verhogingen van het verzekerd kapitaal voortvloeiend uit een verhoging van de al toegezegde pensioenprestaties, worden beschouwd als deel uitmakend van de oorspronkelijke bedrijfsleidersverzekering en zijn dus mogelijk. De wetgever heeft gelijklopend, om de externalisering van de bestaande individuele pensioentoezeggingen aan te moedigen, de mogelijkheid voorzien om binnen de 3 jaar, op een fiscaal neutrale manier, de bestaande bedrijfsleidersverzekeringscontracten naar een verzekeringsovereenkomst individuele pensioentoezegging over te dragen (vrijstelling van belasting en van de taks op de verzekeringsverrichtingen op het ogenblik van de overdracht). 7.2 Overdracht van een bedrijfsleidersverzekeringscontract naar een individuele pensioentoezegging (artikel 515 novies WIB) Om de externalisering van de individuele pensioentoezeggingen aan te moedigen, voorziet de wet in een vrijstelling in de personenbelasting in hoofde van de verzekerden bij de overdracht van de kapitalen en afkoopwaarden opgebouwd door premies afkomstig van een bedrijfsleidersverzekeringscontract aangegaan op het hoofd van een loontrekkende of van een zelfstandige bedrijfsleider naar een individuele pensioentoezegging. Deze overdracht wordt niet beschouwd als de betaling of de toekenning van een pensioen. De heffing zal gebeuren bij de latere betaling of toekenning door de instellingen of organismen aan de betrokken begunstigde.

15 Voorwaarden Aan verschillende voorwaarden dient te worden voldaan om deze vrijstelling te genieten. De overdracht moet gebeuren binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf 1 juli Deze vrijstellingsmogelijkheden zullen dus vervallen op 30 juni Deze bepaling is niet van toepassing op de overdrachten van kapitaal of afkoopwaarden naar een buiten de Europese Economische Ruimte gevestigde verzekeringsonderneming of een IBP. Het bedrijfsleidersverzekeringscontract moet afgesloten zijn voor 1 juli 2012 voor de toezeggingen aangegaan tegenover de zelfstandige mandatarissen (bestuurders, zaakvoerders) en voor 1 januari 2004 voor de toezeggingen aangegaan tegenover de loontrekkende werknemers en de zelfstandige directeurs. De naleving van de 80%-regel en de voorwaarden betreffende de bezoldiging van de zelfstandige bedrijfsleider (bezoldiging die regelmatig en ten minste om de maand worden betaald of toegekend voor het einde van het belastbare tijdperk waarin de bezoldigde werkzaamheid die er recht op geeft, is verricht en mits zij op de resultaten van dat tijdperk worden aangerekend) gelden tot op het ogenblik van de overdracht. Voor de loontrekkende werknemers wordt geëist dat er op eenzelfde en nietdiscriminerende wijze een collectieve pensioentoezegging ten voordele van de werknemers of van een specifieke categorie ervan bestaat. Aangezien voor de loontrekkende werknemers de reserve van het bedrijfsleidersverzekeringscontract betrekking heeft op een pensioentoezegging die afgesloten werd voor 1 januari 2004, is de fiscale grens van EUR niet van toepassing voor zover de pensioentoezegging niet verhoogd wordt. De individuele pensioentoezegging afgesloten door de werkgever of de rechtspersoon moet op het ogenblik van de overdracht worden aangepast. Praktische modaliteiten Externalisering betekent a priori de afsluiting van een nieuw verzekeringscontract individuele pensioentoezegging en de overdracht van de reserves naar dit contract. Wordt echter gelijkgesteld met een overdracht van kapitalen of van afkoopwaarden, de toekenning van het voordeel van het bestaande contract uitsluitend ten gunste van de werknemer of van de bedrijfsleider. Dit gebeurt door het opstellen van een bijvoegsel bij het bestaande bedrijfsleidersverzekeringscontract waarin akte wordt genomen van de nieuwe begunstiging toegekend ten voordele van de aangeslotene.

16 Taks op de verzekeringsverrichtingen en fiscaal stelsel De wet voorziet in de vrijstelling van de taks van 4,40% op de verzekeringsverrichtingen voor de premies en bijdragen die overeenstemmen met de overdracht van de kapitalen en afkoopwaarden krachtens artikel 515 novies WIB naar een verzekeringsonderneming of een IBP. Wat betreft de belasting op de afloopdatum, kunnen wij ons baseren op de ruling van 2 juni Deze ruling betreffende het probleem van de overdracht van de interne provisies ten voordele van de loontrekkende werknemers naar de IPT-contracten heeft verduidelijkt dat het later pensioenkapitaal zal belast worden volgens het fiscaal stelsel van de nieuwe toezegging, d.w.z. de IPT Fiscaal stelsel van de premies en prestaties van de bestaande bedrijfsleidersverzekeringen De premies gestort op een bedrijfsleidersverzekeringscontract dat bestond voor 1 januari 2004 (voor een loontrekkende werknemer of een zelfstandige directeur) of 1 juli 2012 (voor een zelfstandig mandataris) zijn aftrekbaar als beroepskosten op voorwaarde dat de 80%-regel wordt nageleefd. De kapitalen geïnd door de begunstigde onderneming zullen belastbaar zijn volgens het tarief van de vennootschapsbelasting en aftrekbaar als beroepskosten voor zover deze gestort worden in uitvoering van een contractuele verplichting en mits naleving van de 80%-regel, dit op basis van artikel 60 WIB. Indien de begunstigde een loontrekkende is, moet de werkgever de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 8,86% betalen op de toegekende prestatie (opgebouwd door de premies gestort vanaf 1 januari 1989). Wat betreft de belasting op de prestaties (deze worden beschouwd als gratis kapitalen) zal de afzonderlijke aanslagvoet van 16,5 % van toepassing zijn voor zover deze kapitalen door de onderneming aan de begunstigde worden toegekend: Indien zelfstandige bedrijfsleider ten vroegste op de normale pensioenleeftijd of in de loop van een van de 5 jaren die aan deze datum voorafgaan; naar aanleiding van het overlijden van de aangeslotene. Indien loontrekkend bedrijfsleider (voor een pensioentoezegging voor 1 januari 2004) ten vroegste op de normale pensioenleeftijd of in de loop van een van de 5 jaren die aan deze datum voorafgaan; naar aanleiding van het overlijden van de aangeslotene; naar aanleiding van de brugpensionering; op de normale leeftijd waarop de begunstigde zijn beroepsactiviteit volledig en definitief stopzet, reden waarom het kapitaal werd opgebouwd.

17 7.4. Bedrijfsleidersverzekering zonder pensioentoezegging Zijn nog toegelaten de verzekeringscontracten "Key Man" waarmee de rechtspersoon zich wil laten verzekeren tegen de verdwijning van zijn bedrijfsleider. Volgens artikel WIB, zijn de levensverzekeringspremies die betrekking hebben op contracten afgesloten door de onderneming in zijn voordeel (zonder pensioentoezegging) enkel aftrekbaar indien het contract afgesloten werd op het hoofd van een bedrijfsleider, mandataris van de onderneming, behalve indien het contract voorziet in voordelen in geval van overlijden. De bedrijfsleider moet een regelmatige maandelijkse bezoldiging ontvangen en de premie moet de 80%-regel respecteren. 8. Interne provisies en de programmawet van 22 juni Voorgeschiedenis en beoogde doel Sinds de invoering van de wet op de aanvullende pensioenen (WAP) kunnen vanaf 16 november 2003 provisies voor aanvullende pensioenen enkel nog worden opgebouwd voor zelfstandige mandatarissen (bestuurders, zaakvoerders). Individuele toezeggingen die vanaf 16 november 2003 voor loontrekkende werknemers en zelfstandige directeurs (bedrijfsleiders van de tweede categorie) werden aangegaan, dienden extern te worden gefinancierd bij een pensioeninstelling. Het doel beoogd door de wetgever is om voortaan alle nieuwe individuele pensioentoezeggingen verplicht extern te laten financieren, in het bijzonder om de rechten van de verzekerden beter te beschermen. Een onderneming die het geld in een specifieke interne provisie (passiva) bewaart, kan geneigd zijn om het geld te gebruiken (activa) voor activa met andere doeleinden dan de financiering van een pensioen. Bovendien, indien de onderneming failliet gaat, kunnen de bedragen bestemd voor de pensioenen tegelijk ook verdwijnen. Voor de bestaande provisies op het einde van het laatste boekjaar dat afgesloten werd voor 1 januari 2012, heeft de wetgever een nieuwe afzonderlijke bijdrage ingevoerd om het behoud van de interne provisies te ontmoedigen. De wetgever heeft gelijklopend, om de maximale externalisering van de bestaande individuele pensioentoezeggingen positief aan te moedigen, de mogelijkheid voorzien om de bestaande provisies naar een individuele pensioentoezegging over te dragen met vrijstelling van belasting en van de taks op de verzekeringsverrichtingen Verbod op nieuwe interne provisies Een individuele pensioentoezegging die vanaf het boekhoudkundig jaar 2012 voor een zelfstandige mandataris wordt aangegaan, moet worden uitgevoerd door een pensioeninstelling. De verplichting tot de externalisering bij een pensioeninstelling geldt niet voor de interne provisie die door de rechtspersoon (of de werkgever) werd opgebouwd en bestond op het einde van het laatste boekhoudkundig jaar afgesloten voor 1 januari Het bedrag van de aldus vrijgestelde interne provisie mag niet meer verhogen.

18 8.3. Afzonderlijke bijdrage Principe van de afzonderlijke bijdrage Een afzonderlijke bijdrage van 1,75 % wordt vastgesteld ten laste van de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, aan de rechtspersonenbelasting of aan de belasting van niet-inwoners op de interne provisies opgebouwd voor individuele toezeggingen ten voordele van loontrekkende werknemers of zelfstandige bedrijfsleiders. Kenmerken van de bijdrage Het gaat om een fiscale bijdrage verbonden aan de vennootschapsbelasting. Deze bijdrage wordt geheven op het totaalbedrag van de provisies die bestaan op het einde van het laatste boekhoudkundig jaar afgesloten voor 1 januari Deze bijdrage wordt tegelijkertijd als de basisbelasting voor het aanslagjaar 2013 ingekohierd. Deze bijdrage is in elk geval verschuldigd ongeacht of er een latere externalisering is. Deze bijdrage is niet aftrekbaar als beroepskosten (gekwalificeerd als niet aanvaarde uitgaven). Om de belastingplichtigen in staat te stellen deze nieuwe last te spreiden, staat de wet een betaling gespreid over 3 jaar toe naar rato van jaarlijks 0,60 %. Deze mogelijkheid is niet meer toegestaan indien de betrokken belastingplichtige voor het aanslagjaar 2014 niet langer onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of aan de rechtspersonenbelasting of aan de belasting van niet-inwoners. Indien een belastingplichtige gekozen heeft voor de spreiding en hij vanaf het boekjaar 2014 niet langer onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of aan de rechtspersonenbelasting of aan de belasting van niet-inwoners, zal het tarief van de bijdrage om de twee resterende periodes te dekken, 1,20 % bedragen. Inwerkingtreding Deze bepaling is van toepassing voor zover er op het einde van het laatste boekhoudkundig jaar afgesloten voor 1 januari 2012 een interne provisie bestond Overdracht van een interne provisie naar een individuele pensioentoezegging met vrijstelling van belasting en taks (artikel 515 septies WIB) Principe Indien interne provisies naar een verzekeringsonderneming, een voorzorgsinstelling of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening worden overgedragen, wordt deze verrichting niet beschouwd als de betaling of de toekenning van een pensioen. Dit betekent dat de overdracht naar een individuele pensioentoezegging gebeurt met vrijstelling van belasting. De belasting wordt geïnd bij de betaling van de latere toekenning, d.w.z. de vereffening van de prestaties.

19 Voorwaarden Aan verschillende voorwaarden dient te worden voldaan om deze vrijstelling te genieten. Deze overdrachten kunnen gebeuren vanaf 1 januari 2012 zonder beperking in de tijd. Deze bepaling is van toepassing op de aanvullende pensioenkapitalen opgebouwd in de vorm van provisies door belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de rechtspersonenbelasting of aan de belasting van niet-inwoners en die bestaan op het einde van het boekhoudkundig jaar afgesloten voor 1 januari Deze bepaling is niet van toepassing : op de overdracht naar een buiten de Europese Economische Ruimte gevestigde verzekeringsonderneming, een voorzorgsinstelling of IBP; op de overdracht van de interne provisies opgebouwd in uitvoering van een individuele pensioentoezegging aangegaan vanaf 1 januari 2004 naar een andere begunstigde dan een zelfstandige mandataris. De bedragen overgedragen ten voordele van de verzekerden zijn op het ogenblik van de overdracht vrijgesteld in de personenbelasting voor zover de 80%-regel nageleefd werd tot op het ogenblik van de overdracht en dat indien het gaat om een zelfstandige bedrijfsleider, de voorwaarden betreffende de bezoldiging (bezoldiging die regelmatig en ten minste om de maand wordt betaald of toegekend voor het einde van de belastbare tijdperk waarin de bezoldigde werkzaamheid die er recht op geeft, is verricht en mits zij op de resultaten van dat tijdperk worden aangerekend) werden nageleefd tot op het ogenblik van de overdracht. Indien het bedrag dat overeenstemt met de overgedragen provisie de 80 %-regel overschrijdt, zal deze overschrijding als een voordeel van alle aard worden beschouwd in hoofde van de begunstigde aangeslotene. Voor de loontrekkende werknemers wordt geëist dat er op eenzelfde en nietdiscriminerende wijze een collectieve pensioentoezegging ten voordele van de werknemers of van een specifieke categorie ervan bestaat. Aangezien voor de loontrekkende werknemers de provisie betrekking heeft op een pensioentoezegging die afgesloten werd voor 1 januari 2004, is de fiscale grens van EUR niet van toepassing voor zover de pensioentoezegging niet verhoogd wordt. Praktische modaliteiten Externalisering betekent a priori de afsluiting van een verzekeringscontract individuele pensioentoezegging en de overdracht van de provisies naar dit contract.

20 Taks op de verzekeringsverrichtingen en fiscaal stelsel De wet voorziet in de vrijstelling van de taks van 4,40 % op de verzekeringsverrichtingen voor de premies en bijdragen die overeenstemmen met de overdracht van de interne provisies naar een verzekeringsonderneming of een IBP. De beoogde provisies zijn die welke bestaan op het einde van het laatste boekhoudkundig jaar afgesloten voor 1 januari Wat betreft de belasting op de afloopdatum, kunnen wij ons baseren op de ruling van 2 juni Deze ruling betreffende het probleem van de overdracht van de interne provisies ten voordele van de loontrekkende werknemers naar de IPT-contracten heeft verduidelijkt dat het later pensioenkapitaal zal belast worden volgens het fiscaal stelsel van de nieuwe toezegging, d.w.z. de IPT. 8.5 Fiscaal stelsel van de gratis kapitalen (kapitalen betaald door de onderneming) De kapitalen geïnd door de begunstigde onderneming zijn belastbaar in de vennootschapsbelasting en aftrekbaar als beroepskosten voor zover deze gestort werden in uitvoering van een contractuele verplichting en mits naleving van de 80%- regel en dit volgens artikel 60 WIB. Indien de begunstigde een loontrekkende werknemer is, moet de werkgever de bijzondere bijdrage van 8,86% betalen op de toegekende prestatie (maar uitsluitend voor het deel dat betrekking heeft op de dienstjaren gepresteerd na 31 december 1988). Wat de belasting op de prestaties betreft, wordt de afzonderlijke aanslagvoet van 16,5 % toegepast voor zover deze kapitalen toegekend worden door de onderneming aan de begunstigde : Indien zelfstandige bedrijfsleider ten vroegste op de normale pensioenleeftijd of in de loop van een van de 5 jaren die aan deze datum voorafgaan; naar aanleiding van het overlijden van de aangeslotene; Indien loontrekkend bedrijfsleider (voor een pensioentoezegging voor 1 januari 2004) ten vroegste op de normale pensioenleeftijd of in de loop van een van de 5 jaren die aan deze datum voorafgaan; naar aanleiding van het overlijden van de aangeslotene; naar aanleiding van de brugpensionering; op de normale leeftijd waarop de begunstigde zijn beroepsactiviteit volledig en definitief stopzet, reden waarom het kapitaal werd opgebouwd.

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Dienst Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.332/621.312 (AAFisc Nr. 13/2013) dd. 23.04.2013 Personenbelasting Belastingstelsel van het aanvullend

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

(met inbegrip van de solidariteitstoezeggingen die tot doel hebben een aanvullend pensioen toe te kennen)

(met inbegrip van de solidariteitstoezeggingen die tot doel hebben een aanvullend pensioen toe te kennen) I. RUST - EN OVERLEVINGSPENSIOEN GROEPSVERZEKERING (met inbegrip van de solidariteitstoezeggingen die tot doel hebben een aanvullend pensioen toe te kennen) 1. Bijdrage van de werkgever / onderneming 1.1.

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider.

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be DE BEDRIJFSLEIDERSVERZEKERING www.iuslaboris.com De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2016 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 -------------------------------------------------- Fiscale aspecten van het voorontwerp van wet betreffende het

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Onder voorbehoud van wat volgt onder 2.8. geldt ook hier wat staat in hoofdstuk 2 van de aangifteinstructies

Onder voorbehoud van wat volgt onder 2.8. geldt ook hier wat staat in hoofdstuk 2 van de aangifteinstructies Betreft Aangifte-instructies DB2P Datum 14/01/2013 Versie ZS 01.00 1. Inleiding 1.1. Algemeen Dit document beschrijft de aan de Databank Aanvullende Pensioenen (hierna DB2P) aan te geven gegevens zoals

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a.

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat, 151 B-1210 Brussel Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 92 30 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402.236.531 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9

Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9 Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9 Programmawet van 27.12.2012: de bijzondere RSZ-bijdragen van 1,5% en van 8,86% betreffende de 2 de pijler Het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 publiceerde

Nadere informatie

Pensioen zelfstandigen

Pensioen zelfstandigen Pensioen zelfstandigen Aanleggen buitenwettelijk pensioen voor bedrijfsleiders en/of zelfstandigen Pijler 1: het wettelijk pensioen Binnen de 1 ste pijler zijn er drie pensioenstelsels: een pensioenstelsel

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Brussel, 10 december 2003 ADVIES N 3

Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Brussel, 10 december 2003 ADVIES N 3 Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Brussel, 10 december 2003 ADVIES N 3 Uitgebracht door de Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen betreffende de vragen die door

Nadere informatie

IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche

IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche Naam van het product Omschrijving Pensioentoezegging - IPT Een individuele pensioentoezegging van een vennootschap

Nadere informatie

Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag. Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente

Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag. Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente in elke werkzaamheid aanvangt wordt voor een volledig jaar geteld. art. 164. is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2004. (Art. 27, W 24.12.2002) B.S. 31.12.2002 art. 164. is van toepassing met

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING Newsletter 07/2016 Vragen & Antwoorden Evolutie van de reglementering van de tweede pijler Versterking van het aanvullende karakter van de tweede pijler (EBI flash Evolutie van de tweede pijler deel 3

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.332/583.327 (AOIF Nr. 42/2010). Personenbelasting. Beroepskosten. Voordeel van alle aard. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

De pensioenhervorming - een update

De pensioenhervorming - een update De pensioenhervorming - een update N E W S L E T T E R, 6 J U L I 2 0 1 2 I N H O U D : De Regering werkt intensief verder aan de grondige pensioenhervorming aangekondigd Nieuwe bijzondere sociale zekerheidsbijdrage

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 De wet van 18 december 2015 ter waarborging van de duurzaamheid en het sociale

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/004 BERAADSLAGING NR 11/003 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Rolnummer 5549. Arrest nr. 168/2013 van 19 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5549. Arrest nr. 168/2013 van 19 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5549 Arrest nr. 168/2013 van 19 december 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. een must voor elke zelfstandige bedrijfsleider 2. wie kan een IPT afsluiten? 3. hoe werkt de individuele pensioentoezegging?

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2015 41.059,92 EUR Loonplafond Riziv 01/04/2015 41.573,16 EUR Maximumpensioen 80 %-grens

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

Vandaag bouwen aan morgen. Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Paritair Comité 130 labeur

Vandaag bouwen aan morgen. Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Paritair Comité 130 labeur Vandaag bouwen aan morgen. Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Paritair Comité 130 labeur document bijgewerkt op datum van 17/07/2014 INHOUDSTAFEL: 1. Wat verstaan

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 1 SECTORAAL PENSIOENSTELSEL PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 2 Aanvullend

Nadere informatie

Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie

Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie PC 130 LABEUR Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Het sectoraal akkoord van 1 juli 2010: een aanvullend pensioen Met ingang van 1 juli 2010 werd, ingevolge het

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche

VAPZ Technische fiche VAPZ Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met

Nadere informatie

MEMENTO VAN DE AANVULLENDE PENSIOENEN

MEMENTO VAN DE AANVULLENDE PENSIOENEN MEMENTO VAN DE AANVULLENDE PENSIOENEN April 2005 MEMENTO VAN DE AANVULLENDE PENSIOENEN April 2005 MEMENTO VAN DE AANVULLENDE PENSIOENEN Na een uiterst chaotisch parcours is de wet Vandenbroucke de afgelopen

Nadere informatie

IPT. De Individuele Pensioentoezegging

IPT. De Individuele Pensioentoezegging IPT De Individuele Pensioentoezegging Vooraf Beste makelaar, Deze brochure geeft u nadere toelichting bij het aanbod van AG Insurance in het kader van de Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandige

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie

AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie Paul Van Eesbeeck Luc Vereycken Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 http://www.kluwer.be

Nadere informatie

SAMEN OP WEG NAAR EEN AANVULLEND PENSIOEN VOOR IEDEREEN

SAMEN OP WEG NAAR EEN AANVULLEND PENSIOEN VOOR IEDEREEN SAMEN OP WEG NAAR EEN AANVULLEND PENSIOEN VOOR IEDEREEN Frank Vandenbroucke Minister van sociale zaken en pensioenen Didier Reynders Minister van Financiën Een nieuw elan voor aanvullende pensioenen:!

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Employee Benefits Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P: aangifte-instructies De Gegevensbank Opbouw Aanvullende Pensioenen die in het leven werd geroepen

Nadere informatie

Echtscheiding en aanvullend pensioen. Verdeling van de aanvullende pensioenrechten. * Wanneer? Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding

Echtscheiding en aanvullend pensioen. Verdeling van de aanvullende pensioenrechten. * Wanneer? Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding 3//0 9:9:0 AM Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding Verdeling van de verworven rechten gebeurt op het ogenblik van de echtscheiding Verschillende opties voor de vereffeningvan de verworven rechten

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Update@Work. Aanvullende pensioenen in de wet van 15.5.2014 houdende diverse bepalingen. Nieuwsbrief over personeelsbeleid.

Update@Work. Aanvullende pensioenen in de wet van 15.5.2014 houdende diverse bepalingen. Nieuwsbrief over personeelsbeleid. Aon Hewitt Update@Work Augustus 2014 Nummer 5 Jaargang 10 Nieuwsbrief over personeelsbeleid Inhoudsopgave 01 Uittreding 03 Multi-inrichterspensioenstelsel 03 Databank opbouw aanvullende pensioenen (DB2P)

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie