Jaar a v r ers r lag a 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaar a v r ers r lag a 2009"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009

2 2

3 Aanbiedingsbrief Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de programmarekening 2009 aan. Het verslag en de bijbehorende rekening dient om u inzicht te geven in de mate waarin de doelen die bij de begroting 2009 zijn gesteld, zijn gehaald. Het gaat hierbij zowel om de beleidsmatige als de financiële doelstellingen. In het eerste en tweede hoofdstuk vindt u de programmaverantwoording en de paragrafen. In het derde hoofdstuk vindt u de financieel technische verantwoording van het resultaat en de toelichting op de balans. Volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) volgt het jaarverslag de begroting. Dat betekent dat dit jaarverslag en de programmarekening zijn gebaseerd op de begroting die ruim anderhalf jaar geleden, in oktober 2008, aan u is gepresenteerd. Sinds de behandeling van de begroting 2009 is er veel gebeurd. Graag geven wij eerst een kort overzicht van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar, alvorens kort in te gaan op de inhoud van het jaarverslag en de programmarekening. Jaar van oogsten en de effecten van de kredietcrisis Het jaar 2009 is het laatste volledige jaar geweest waarin het PvdA/GroenLinks/SPcollege haar beleid heeft vormgegeven. Traditiegetrouw is dat het jaar van het oogsten, dat wil zeggen: na een periode van voorbereiding en plannen maken moeten de resultaten daadwerkelijk zichtbaar worden. De coalitie stelde bij de start van deze collegeperiode in het voorjaar 2006 een ambitieus programma op. Een programma waarbij vooral een andere wijze van besturen centraal stond: meer luisteren naar de mensen, beter betrekken van organisaties en belanghebbenden bij de beleidsvorming en streven naar een andere manier van (wijkgericht) werken. Tegelijkertijd diende zich bij de aanvang van de nieuwe coalitieperiode een groot financieel probleem aan: een fors (structureel) tekort op de lopende begroting en het meerjarenperspectief. Inhoudelijk wilde het college vooral vorm geven aan het beter bereikbaar maken van de diverse voorzieningen: zorg op maat en dichtbij de mensen. Ook wenste de coalitie te investeren in de diverse voorzieningen: sport, onderwijs en welzijn. En in ruimtelijk opzicht ging het om het nadrukkelijk vormgeven en introduceren van duurzaamheid en een kwalitatief betere leefomgeving. Het jaar 2009 is het jaar geweest van het definitief vorm geven van het gewenste beleid. Financieel gezien kan worden gesteld dat de doelstelling, om het forse begrotingstekort dat in de jaren 2004 tot en met 2006 speelde, terug te dringen is gehaald. Het afgelopen jaar stond in het teken van het afronden van de ombuigingsopdracht die eind 2006 is opgesteld en door de raad is vastgesteld. Ook de uitgangspunten dat bij die ombuigingen de voorzieningen betaalbaar en voor alle groepen bereikbaar dienden te blijven en dat de woonlasten in principe niet boven het provinciaal gemiddelde mochten uitstijgen zijn overeind gebleven. In de tweede helft van 2008 werden we geconfronteerd met de internationale kredietcrisis. Dat zorgde voor grote financiële onzekerheid voor de nabije toekomst. Maar de economische crisis die het gevolg was van de aanvankelijke problemen in de bankwereld, had op verschillende terreinen grote gevolgen. Bijvoorbeeld bij de woningbouw. De vraag naar nieuwe woningen liep sterk terug, de prijzen van woningen daalde fors en verschillende nieuwbouwprojecten zijn vertraagd. Ook is het aantal 3

4 werkzoekenden opgelopen en kwamen er vanuit het lokale bedrijfsleven verzoeken om ondersteuning. Vanuit de rijksoverheid en de provincie werd de mogelijkheid geboden om met eenmalige middelen de woningbouw te stimuleren, of op andere wijze (vervroegd) te investeren, bijvoorbeeld in schoolgebouwen. Daarvan heeft de gemeente Wijk bij Duurstede nadrukkelijk gebruik gemaakt. Ook is een lokaal Economisch Actieplan (EAP) opgesteld om de lokale bedrijvigheid te stimuleren. Al met al heeft de kredietcrisis een groot effect gehad op de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van de gemeente in Begin 2009 zijn op basis van verschillende scenario s ook besluiten genomen om de gemeentelijke begroting de komende jaren op orde te houden. Uitgangspunt daarbij is dat er niet alleen wordt bezuinigd, maar ook voldoende wordt geïnvesteerd om de effecten van de crisis zo goed mogelijk te bestrijden. Belangrijkste resultaten Wat betreft de belangrijkste concrete resultaten in 2009 willen we hier noemen: De reorganisatie van de ambtelijke organisatie krijgt steeds meer vorm en het project digitalisering levert de eerste tien producten op. Met buurgemeenten (bijvoorbeeld Bunnik en Houten) wordt steeds meer samengewerkt op het gebied van inkoop, ICT, en personeelsbeleid. De regionale gebiedsvisie Zuid Oost Utrecht en de structuurvisie Wijk bij Duurstede zijn vastgesteld. Daarmee is vastgelegd hoe de gemeente er in de toekomst gaat uitzien. Mogelijke bouwlocaties zijn aangewezen en hier is ook het gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd. De eerste fase van de werkzaamheden aan de Stadshaven zijn afgerond, er heeft een uitbreiding plaatsgevonden van de jachthaven en de fondsen zijn geworven voor de tweede fase van werkzaamheden aan de stadshaven. Het bedrijventerrein Broekweg is verder gerevitaliseerd en ondanks de economische crisis is inmiddels 75% van de uitgeefbare gronden in Langshaven verkocht. De geactualiseerde of nieuwe bestemmingsplannen voor de binnenstad, Langbroek, De Geer II en Oranjehof zijn vastgesteld. Er ligt een gemeentelijk rioleringsplan (GRP III) voor de komende periode. Het wijkgericht werken wordt ingevoerd en in Langbroek is een Dorpsplatform opgericht. Er is een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) opgesteld. Het project Jongeren Op Straat (JOS) gaat van start waarbij de burgemeester op onorthodoxe wijze met hangjongeren in gesprek gaat en afspraken maakt over voorzieningen en overlast. De voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan voor de nieuwe school voor voortgezet onderwijs inclusief havo-top (Revius Lyceum) en een nieuwe sporthal (op sportpark Mariënhoeve). Het Wmo-loket is op geheel eigenwijkse manier ingericht met een breed aanbod van voorzieningen en succesvolle spreekuren door de Regionale Sociale Dienst. Het signaleringsnetwerk, dat is opgezet om eenzaamheid en verwaarlozing aan te pakken, ontvangt begin 2009 een landelijke prijs. Er vindt een nieuwe aanbesteding plaats voor Hulp in de Huishouding, vanwege het stopzetten van deze hulp door Vitras/CMD. Alle cliënten en hulpen worden succesvol ondergebracht bij nieuwe aanbieders. Vanaf 2009 is de Sociale Werkvoorziening Zeist ondergebracht bij BIGA, een samenwerkingsverband van Bartimeus, Inclusief Groep en 4

5 Abrona. Dit moet leiden tot minder verliezen bij de Sociale Werkvoorziening en een gevarieerder aanbod van werkplekken voor cliënten en ook meer in de eigen gemeente. In Cothen vorderen de voorbereidingen voor de nieuwe wijk De Kamp. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met omwonenden en belanghebbenden. De stedenbouwkundige visie wordt vastgesteld. In Langbroek zijn de plannen voor de nieuwe wijk Oranjehof gereed. De bestemmingsplanprocedure wordt afgerond. Begin 2010 kan een start worden gemaakt met de verplaatsing van de sportvelden. Vervolgens komt er nieuwe multifunctionele accommodatie met ouderenwoningen, het dorpshuis, de buurtsuper en een school. En woningen vooral voor woningzoekenden in Langbroek. Ook wordt er een landschapspark aangelegd. De bestemmingsplanprocedure voor de nieuwbouwlocatie De Geer II wordt afgerond. Samen met de woningstichting Volksbelang worden plannen voor de bouw van 26 appartementen voor starters aan de Steenstraat afgerond. Eind 2009 is gestart met de verkoopprocedure van de woningen die volgens planning de eerste helft van 2010 worden gerealiseerd. Het afgelopen jaar zijn er ook woningen gebouwd op het Joliceterrein en het Veilingpark, waaronder 23 ouderenwoningen door de Willem van Abcoudestichting. Er is een start gemaakt met het project Dorestad Zichtbaar. Met dit project willen wij de archeologische en cultuurhistorische betekenis van Dorestad daadwerkelijk zichtbaar maken. Financiële situatie De uitgangspunten voor de begroting 2009 zijn in het voorjaar 2008 vastgesteld bij behandeling van de kadernota. De begroting is vervolgens in het najaar van 2008 vastgesteld. Voor het eerst sinds lange tijd heeft de gemeente Wijk bij Duurstede een licht positief resultaat zoals tevens was begroot. Hieruit kan in eerste instantie worden geconcludeerd dat we een stevige basis hebben ontwikkeld voor de toekomst, op grond van een solide begroting. De volgende grafiek geeft het verloop aan van de rekeningresultaten vanaf 2004: Jaarresultaat Jaarresultaat Financieel resultaat 2009 Het jaarresultaat van 2009 bedraagt uiteindelijk voordelig, inclusief de uit wet & regelgeving voortvloeiende budgetoverhevelingen (saldo na bestemming inclusief de bestemmingsvoorstellen, zie ook pagina 69). De budgetoverhevelingen op basis van eigen beleid zullen u separaat worden aangeboden. Bij de najaarsnota werd het resultaat nog geraamd op nadelig. Dit betekent dat de algemene reserve vrij aanwendbaar voor minder wordt belast dan bij de najaarsnota verwacht. In het volgende overzicht wordt de resultaatprognose voor het rekeningresultaat 2009 op de verschillende momenten nog eens samengevat:

6 Overzicht verloop resultaatprognose 2009 (N = nadelig, V = voordelig, bedragen in ) Resultaat Meerjarenbegroting V Mutaties N voorjaarsnota 2009 Resultaat na N voorjaarsnota 2009 Mutaties N najaarsnota 2009 Resultaat na N najaarsnota 2009 Mutaties V jaarrekening 2009 Resultaat V jaarrekening 2009 De afwijkingen tussen begroting en rekening worden uitgebreid toegelicht op de programma s in de jaarstukken. Een cijfermatig overzicht is te vinden in paragraaf Verschillen tussen begroting en rekening van en hoger. Een aantal verschillen wordt overigens veroorzaakt door de begrote doorrekening van de interne uren. De begroting is gebaseerd op een opgave van voorlopig ingeschatte urenbesteding, terwijl op een later tijdstip de afdelingsplannen zijn gemaakt. Dit heeft geleid tot een verschuiving van uren binnen en tussen programma s, waardoor de vergelijking met de begroting, op onderdelen, soms een vertekend beeld geeft. Bij de bepaling van het eindresultaat spelen daarnaast nog twee bijzondere zaken: Alle grondexploitaties zijn onlangs geactualiseerd. Volgens het principe bij grondexploitaties dat een toekomstig verlies direct dient te worden genomen en een mogelijke winstneming pas kan plaatsvinden als het verwachte resultaat daadwerkelijk behaald is, hebben wij ten laste van de jaarrekening een bedrag van ruim moeten brengen. Het betreft hier met name de exploitaties voor de ontwikkeling van de bouwlocaties Stookerterrein in Cothen en het Joliceterrein in Wijk bij Duurstede. U bent van beide dossiers en de gevolgen voor de exploitaties ook eerder op de hoogte gesteld. Daar staat tegenover dat een deel van de vorderingen/vermogensbestanddelen van het openbaar onderwijs in de gemeentelijke begroting kunnen vrijvallen. Het betreft een bedrag van zo n U bent hierover in november 2009 met een memo geïnformeerd. Het college heeft daarom besloten om geen bedragen over te hevelen ten laste van de jaarrekening 2009, die in 2010 zullen plaatsvinden. Het betreft hier voorgenomen uitgaven voor een totaalbedrag van , die een jaar zijn doorgeschoven. Bij de voorjaarsnota zullen wij u voorstellen om de genoemde daadwerkelijk te laten vrijvallen en de voorgenomen investeringen van 2009 die in 2010 plaatsvinden hiertegenover ten laste te brengen. Voor het overige verwijzen wij u naar de toelichting bij de verschillende paragrafen. Rechtmatigheid Inmiddels hebben wij het accountantsrapport bij deze jaarrekening ontvangen. Daarbij blijkt dat het niveau van de interne beheersing van voldoende niveau is om te komen tot een betrouwbare jaarrekening. Tevens verstrekt de accountant een goedkeurende verklaring voor het aspect rechtmatigheid. Vooral dit laatste aspect betekent dat de organisatie de nodige vorderingen heeft gemaakt om ook op dit vlak voldoende te kunnen presteren. Bezuinigingen De effecten van de kredietcrisis zullen medio 2010 concreet zichtbaar worden, met name in de ontwikkeling van de algemene uikering uit het gemeentefonds 6

7 en de verschillende doeluitkeringen. Het rijk heeft reeds aangekondigd dat dit vanaf 2011 gevolgen zal hebben. We zullen dus ook de komende jaren nadrukkelijk keuzes moeten maken in het uit te voeren beleid en de daarvoor beschikbaar te stellen middelen. 7

8 8

9 Leeswijzer Het verslag over het jaar 2009 is ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit 5 delen, te weten: programmaverantwoording 2009; de verplichte paragrafen; de jaarrekening 2009 zijnde het financieel verslag 2009; bijlagen. Programmaverantwoording De programmaverantwoording bevat de verantwoording op de door de raad vastgestelde programma s. Deze verantwoording is ingedeeld volgens het vastgestelde stramien. Het financiële resultaat over 2009 wordt toegelicht in de paragraaf 1.4 Bestemming rekeningresultaat. Paragrafen In de voorschriften wordt een aantal paragrafen verplicht gesteld. De paragrafen bieden een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Jaarrekening De jaarrekening geeft na de balans en daarbij horende toelichtingen een overzicht van de resultaten van de programma s. Daarbij hoort een analyse van verschillen tussen de begroting 2009 en de werkelijke lasten en baten Bijlagen In de bijlagen zijn de gespecificeerde staten opgenomen van onder andere de reserves en voorzieningen, de investeringen en de opgenomen langlopende geldleningen, de personeelsformatie, de grondexploitaties en de specifieke uitkering. (SISA) 9

10 10

11 Inhoudsopgave 1. Programmaverantwoording De programma s Programma 1 - Anders besturen 14 Programma 2 - Werken en Mobiliteit 21 Programma 3 - Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling 31 Programma 4 - Samenleven 41 Programma 5 - Financiën Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Rekening van baten en lasten Bestemming rekeningresultaat Paragrafen 2.1 Inleiding Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Treasury en financiering Lokale heffingen Jaarrekening 4. Bijlagen 3.1 Uitgangspunten samenstelling jaarrekening Balans per 31 december Toelichting op de balans Programmarekening met overzicht begrotingsafwijkingen Kostenverdeelstaat Accountantsverklaring Baten en lasten per hoofdproduct Baten en lasten per product Verschillen van en hoger Investeringsstaat activa Staat van over te brengen kredieten Staat van reserves en voorzieningen Staat van langlopende geldleningen Staat van personeel

12 4.7 Kerngegevens Grondexploitaties Specifieke uitkeringen (SISA)

13 1. Programmaverantwoording 13

14 1.1 De programma s Programma 1 Anders Besturen 1.1 Daar wilden wij naar toe Citaat begroting 2009: De gemeentelijke organisatie is er nu op toegerust naar buiten te gaan, om samen met de inwoners plannen te maken. Dat is de afgelopen twee jaar dan ook gebeurd. De plannen die in overleg met buurtbewoners en organisaties zijn opgesteld, moeten wij uitvoeren en daar zijn we volop mee bezig. Het zal duidelijk zijn dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Wat de één prima vindt, ervaart een ander als minder prettig. Het gemeentebestuur wil niet alleen luisteren, maar ook knopen kunnen doorhakken. Wij vinden het belangrijk dat voorzieningen waarvan mensen regelmatig gebruik maken zo dicht mogelijk bij hen in de buurt aanwezig zijn. Daarom willen we kinderopvang graag in een woonomgeving en niet op een bedrijventerrein. En zijn we blij met het theater in de binnenstad. 1.2 Waar stonden we 1 januari 2009? In 2009 stonden wij met het Programma Anders besturen voor de uitdaging om de reguliere activiteiten op een zo hoog mogelijk niveau te leveren. Anderzijds lagen er ambities op het gebied van wijkgericht werken, verdere uitbreiding van digitale dienstverlening en intergemeentelijke samenwerking, als instrumenten om tot anders in de betekenis van interactiever en efficiënter - besturen te komen. 1.3 Wat hebben wij bereikt? Betrokkenheid van de inwoners Wijkgericht werken De visie Wijkgericht werken is in 2009 vastgesteld; dat geldt ook voor de visie op 'Interactief werken'. Voor Langbroek is het Dorpsplatform Langbroek opgericht. We hebben een start gemaakt met een nieuwe werkwijze, met name in de binnenstad van Wijk bij Duurstede. De consulent externe contacten (voorheen consulent wijkgericht werken) maakt inmiddels deel uit van de afdeling BCA. Daarmee onderstrepen we het belang van een integrale aanpak. En adviseert de consulent alle onderdelen van de organisatie. Maatschappelijk debat structuurvisie Voorafgaand aan het vaststellen van de structuurvisie is aan inwoners gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren. Dat gebeurde in zogenoemde huiskamergesprekken, een werkatelier met scholieren van het Revius en een slotavond voor alle deelnemers. Jongeren Het college heeft er nadrukkelijk voor gekozen mogelijke problemen met jongeren niet aan te pakken via de lijn van de repressie, maar om met jongeren in gesprek te gaan. De burgemeester is daartoe een overleg gestart met (hang)jongeren uit de gemeente. Bewonersavonden Er zijn diverse bewonersavonden gehouden, met een wisselende opzet. Voorbeelden van zulke avonden in 2009 zijn de starterswoningen aan de Steenstraat 14, De Geer II, Oranjehof, De Kamp, Stookerterrein, uitbreiding Regionaal Historisch Centrum. De ontwikkeling van de digitale bestemmingsplannen van Langbroek, de Binnenstad en Wijk bij Duurstede zijn gepaard gegaan met bewonersavonden. Eind 2009 is voor de omgeving van De Boeg een speciale informatieavond georganiseerd vanwege 14

15 onrust in de buurt. Uit deze avond is een groep inwoners voortgekomen die regelmatig met de gemeente om tafel zit over veiligheid in hun buurt. Welkomstavond nieuwe inwoners Op 31 maart 2009 is een welkomstavond voor nieuwe inwoners georganiseerd. Er is gekozen voor een nieuwe opzet van de informatiemarkt. Meer kraampjes en informatie van maatschappelijke organisaties en verenigingen, minder van de gemeente. Organisaties die deelnamen waren: bibliotheek Z.O.U.T., de biljartvereniging, de jeu de boulesclub, vereniging Kunst bij de Bron, Platform Wijk Samen, de postzegelvereniging, speel-o-theek, Stichting Binding, de tennisvereniging, Historische vereniging Tussen Rijn en Lek, Wijks Atelier en de Wyck Lions. Daarnaast hebben diverse andere organisaties informatiemateriaal ter beschikking gesteld. In totaal bezochten 42 nieuwe inwoners de bijeenkomst. Zowel hun reacties als die van de deelnemende organisaties waren zeer positief. Burgerjaarverslag In 2009 is er geen burgerjaarverslag verschenen. Er is voor gekozen om de informatie 2008 en 2009 te bundelen in een jaarverslag dat uitkomt in Communicatie Informatievoorziening Om de inwoners goed te informeren over de besluitvorming van het college is in 2009 intensief gebruik gemaakt van de informatiepagina en persberichten. Het college heeft de raad wekelijks in memo s geïnformeerd over actuele zaken. Communicatiebeleidsplan Het communicatiebeleidsplan is in juni 2009 door het college en de raad vastgesteld. Het college geeft uitvoering aan het nieuwe beleid, bijvoorbeeld door te bewaken dat ieder voorstel of project vergezeld gaat van een communicatieparagraaf. Ook is in dit kader bijvoorbeeld de Dag van de Dialoog gesubsidieerd, om de communicatie binnen wijken een impuls te geven. Nieuwsbrieven In 2009 zijn vier nieuwsbrieven SEIN (voor senioren) verschenen. Twee keer kwam een nieuwsbrief voor Langbroek uit, één maal voor De Engk en ook één keer voor industrieterrein Broekweg. Het Jaarverslag voor de Leerplicht werd ook uitgegeven. Themabijlagen Wijkse Courant Over de Kadernota en de Begroting zijn speciale informatiepagina's ontwikkeld. Folders Voor het minimabeleid, het economische actieprogramma en de bestemmingsplannen werden in 2009 speciale folders ontwikkeld. Communicatie Communicatie is vast onderdeel van B&W-rapporten en projectplannen Digitale dienstverlening Programma Digitaal Werken In 2009 is het mogelijk geworden om via de gemeentelijke website een aantal diensten aan te vragen. Het gaat om: aanvraag uittreksel gemeentelijke basisadministratie (GBA); aanvraag uittreksel burgerlijke stand; verhuizing doorgeven; verzoek verlening parkeervergunning binnenstad; formulier hond aan- of afmelden voor de hondenbelasting; aanvraag huisvestingsvergunning koopwoning; aanvraag huisvestingsvergunning huurwoning; formulier aanvraag uitweg; aanvraagformulier ontheffing verbod op vuur te stoken; 15

16 aangifteformulier verloren of gevonden voorwerp. In de gemeentelijke organisatie wordt sinds 2009 gewerkt met digitaal in te vullen sjablonen voor: Raadsvoorstel en -besluit B&W-rapport Intern memo Brief In 2009 zijn twee nieuwe programma s aangeschaft om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren. Een voor de WABO (omgevingsvergunning). De implementatie daarvan vindt plaats in Voor de wettelijke regeling voor registratie van personen en reisdocumenten (WPR) is ook een applicatie aangeschaft. Deze zorgt voor eenduidige en centrale opslag van persoonsgegevens. Op termijn zal de klant zijn persoonsgegevens niet meer hoeven in te vullen bij digitale aanvragen, omdat deze dan al door de gemeente op het scherm vooringevuld zijn. Verder is in 2009 gewerkt aan de verdere implementatie van de registraties Adressen en Gebouwen (BAG). Tot slot is er een inhaalslag gemaakt op de digitale bestemmingsplannen en het ter beschikking stellen daarvan aan de inwoners via de gemeentelijke website. In 2009 is ook een zogenoemde gegevensmakelaar geselecteerd die behulpzaam moet zijn bij de uitwisseling van gegevens tussen de klant en de achterliggende informatiesystemen Waarden en normen Plan van aanpak ambtelijke integriteit/ ambtseed of -belofte In 2009 is de ambtseed ingevoerd en afgenomen bij alle medewerkers van de gemeente. Er zijn twee themabijeenkomsten met medewerkers georganiseerd. Het integriteitsbeleid wordt verder ontwikkeld in samenspraak met de organisatie. Daarvoor is een werkgroep ingesteld die nog uitgebreid wordt met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie. Dag van de Dialoog De Dag van de Dialoog was een groot succes met een deelname van bijna 50 tafels. De inwoners kwamen in groepjes bij elkaar om te praten over echte welvaart, maar vooral om elkaar te ontmoeten en te leren kennen Intergemeentelijke samenwerking Gebiedsvisie Zuidoost-Utrecht In het Bestuurlijk Platform Zuidoost Utrecht werken zes gemeenten aan het opstellen van een integrale gebiedsvisie, waarin de thema's volkshuisvesting, wonen, economie, werkgelegenheid, toerisme, recreatie, verkeer, vervoer en mobiliteit zijn uitgewerkt. Eind 2008 was de ontwerp gebiedsvisie gereed en werd afgesproken deze voor te leggen aan de gemeenteraden, ter vaststelling van de visie en ambities. In Wijk bij Duurstede heeft de raad zich in maart 2009 uitgesproken voor vaststelling van de gebiedsvisie, onder toevoeging van een amendement over infrastructuur. Samenwerking in de bedrijfsvoering Op het gebied van samenwerking in de ICT is een bedrijfsplan ontwikkeld voor de 'koude kant' van de ICT, zoals servers, werkplekken en hardware. De gemeenten Baarn, Soest, Bunnik en Wijk bij Duurstede kiezen daarbij voor duurzame samenwerking. De gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Regionale Sociale Dienst sluiten zich wellicht aan. Onderzoek daartoe is in 2009 gestart. In 2009 is onderzocht of het tot een gemeenschappelijke aanbesteding van de applicatie voor de WABO (omgevingsvergunning) kon komen. Er bleek geen overeenstemming te zijn over de uitgangspunten. Ook is onderzocht of er een aanbesteding op de midoffice (voor verwerking van digitale aanvragen en 16

17 gegevensstromen) zou kunnen plaatsvinden met de gemeenten Ede, Houten, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. De uitkomst van dit onderzoek wordt in 2010 bekend. De samenwerking met de gemeente Houten op het gebied van de website en het beheer is in 2009 bezegeld met een overeenkomst. Het betekent dat er 24 uur per dag en 7 dagen per week onderling personele achtervang is op (onderhoud van) de website. Er is twee keer een bijeenkomst georganiseerd met de afdelingen Beleid, Control en Advies van Wijk bij Duurstede en de afdeling Bestuur, Communicatie en Juridische zaken van Houten. Doel was om kennis uit te wisselen op het gebied van communicatie, juridische zaken en financiën. Met de gemeenten Nieuwegein en Houten is eind 2009 intensief samengewerkt in het kader van de griepvaccinatie. Personele uitwisseling is er geweest op het gebied van personeel en organisatie. Een medewerker uit Wijk bij Duurstede heeft een periode in Houten gewerkt. Omgekeerd heeft een P&O-adviseur in Wijk een half jaar gewerkt. Dit kijkje in elkaars keuken is alle partijen goed bevallen. Op het gebied van Inkoop is er samen met de gemeente Bunnik een zogenoemde spend-analyse uitgevoerd, die concrete aanknopingspunten biedt om goedkoper gezamenlijke inkoop te organiseren, bijvoorbeeld op civieltechnisch gebied, voertuigen en kantoorartikelen. Met de gemeente Bunnik is eind 2009 een bijeenkomst voorbereid met het managementteam van die gemeente en de directie en afdelingshoofden van Wijk bij Duurstede. Om elkaar beter te leren kennen en te verkennen op welke terreinen er op management- en directieniveau kan worden samengewerkt. 17

18 1.3 Wat hebben wij gerealiseerd? Onderwerp Resultaat Planning begroting 2009 Status eind 2009 Wijkgericht werken Wijkbeheer in Binnenstad 2009 Gereed Veranderprogramma organisatie (6 deelprojecten, waaronder cultuur) Verandertraject afgerond: Projectmatig werken ingevoerd Vernieuwde personeelsgesprekscyclus ingevoerd Visie op wijkgericht en interactief werken vastgesteld Loopt Gereed Gereed Integriteit Ambtseed ingevoerd en afgenomen 2009 Gereed Dag van de Dialoog Uitvoering 2009 Gereed Programma Digitaal Werken Diverse producten digitaal opvraagbaar Parkeervergunning digitaal af te handelen Implementatie van Basisregistratie Personen en Reisdocumenten Selectie en aanschaf WABO applicatie Selectie en aanschaf gegevensmakelaar Document Management Systeem geïmplementeerd 2009 Gereed 2009 Gereed 2009 Gereed 2009 Gereed 2009 Gereed 2009 Gereed Gebiedsvisie Zuidoost-Utrecht Visie en uitvoeringsprogramma voorbereid 2009 Gereed Stedenbouwkundige plannen Omwonenden / betrokkenen worden altijd actief bij de plannen betrokken 2009 Loopt 18

19 Programma 1 - Anders besturen - Recapitulatie Bedragen x Rekening Begroting Rekening Lasten Bestaand beleid: Bestuur Bestuursorganen Raadsgriffie Bestuurlijke samenwerking Internationale samenwerking Bedrijfsvoering Bestuursondersteuning B&W Rechtsbescherming Communicatie Voorlichting en communicatie Media Totaal lasten Baten Bestaand beleid: Bestuur Bestuursorganen Raadsgriffie Bestuurlijke samenwerking Internationale samenwerking Bedrijfsvoering Bestuursondersteuning B&W Rechtsbescherming Communicatie Voorlichting en communicatie Media Totaal baten Saldo programma

20 Programma 1 Toelichting op de budgetten Afwijkingen x Directe lasten 0 Uren 8 V Kapitaallasten 73 V Tot saldo lasten 81 V Inkomsten -8 V Saldo 89 V De belangrijkste verschillen zijn: Bestuursorganen (63 N) Per saldo is er een overschrijding op salarissen van en een overschrijding van op uitkeringen voormalig personeel. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door niet begrote pensioenpremies Bestuursondersteuning (97 V) Het nadeel op de post materieel wordt veroorzaakt door een kleine aan meerkosten voor organisatiebrede opleidingen. Daarnaast zijn de onderhoudskosten van kantoormachines hoger uitgevallen. Het voordeel op de kapitaallasten is ontstaan doordat onder andere de implementatie van de WABO nog moet plaatsvinden, de digitale factuurafhandeling, de implementatie van de BAG en het gegevensmagazijn in 2010 verder worden opgepakt. Het krediet is volledig in 2009 geraamd maar loopt dus in de uitvoering en daarmee financieel door in Raadsgriffie (37 V) De medewerker rekenkamer is eind 2008 in dienst gekomen, in plaats van dat hij ingehuurd wordt. Hierdoor is er een overschot op de post inhuur. De salariskosten laten een kleine overschrijding zien. Verder wordt het overschot veroorzaakt door een bijdrage van gemeenten voor het onderzoeksrapport RSD. 20

21 Programma 2 Werken & Mobiliteit 2.1 Daar wilden wij naar toe Citaat begroting 2009: Onze missie is dat Wijk bij Duurstede mooier, sterker en groener moet worden. Maak je deze gemeente mooier, dan is dat prettig voor de inwoners, voor de bezoekers en voor ondernemers die zich hier dan graag willen vestigen. Het mooier maken vindt plaats in de oude binnenstad en de dorpskernen, waar we zuinig zijn op het monumentale karakter, maar ook in het buitengebied. We zetten in op een vitaal, krachtig en prachtig platteland. Mooier betekent tegelijkertijd sterker. Wonen en werken komen meer met elkaar in evenwicht. De uitgifte van kavels op het nieuwe bedrijventerrein Langshaven verloopt goed, we gaan druk in de weer met de revitalisering van bestaande terreinen. 2.2 Waar stonden we 1 januari 2009? Toerisme en recreatie Stimuleren recreatie en toerisme/ rivierfront De deelvisie Toeristisch recreatief beleid was, vanwege ontoereikende ambtelijke capaciteit, nog niet in een actieplan omgezet. Samenwerking met andere gemeenten heeft geleid tot het opstellen van een regionaal marketing- en promotieplan. Ook werkten wij op toeristisch recreatief gebied met andere gemeenten samen in het kader van de Gebiedsvisie Zuidoost- Utrecht. De Visie Rivierfront is begin 2009 vastgesteld. De herontwikkeling van de Bosscherwaarden was gestart. Met de provincie werd een samenwerkingsagenda voor de gebiedsontwikkeling van het waterfront opgesteld. Buitengebied Het buitengebied is al langer in een overgangsfase van puur agrarisch naar agrarisch en natuur met recreatieve en toeristische activiteiten en kleinschalige, lichte bedrijvigheid op bestaande locaties. De mogelijkheden voor agrotoerisme (kleinschalige toeristische activiteiten bij de boer) werden onderzocht, maar waren nog niet planologisch geborgd. De economische ontwikkeling van het buitengebied is ook beschreven in programma 3 van de begroting 2009: Agenda Vitaal Platteland. Fietsroute Wijk bij Duurstede - Leersum In 2008 is op grond van vastgestelde natuurwaarden besloten dit fietspad niet aan te leggen. In overleg met het Recreatieschap zou worden gekeken naar alternatieven voor het oorspronkelijke plan en tracé. Herinrichting stadshaven Begin 2009 was de herinrichting van de stadshaven grotendeels voltooid. De centrale steiger voor historische schepen was geplaatst en voor grote schepen als de Henry Dunant werd de nieuwe aanmeerplaats in gebruik genomen. De oostelijke landtong en de westelijke oever waren groen ingericht. Grenzend aan de Havenweg was het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. De haven is hiermee aantrekkelijker voor toerisme dan voorheen Bedrijven Werkgelegenheid Vanaf 2006 streven we ernaar in vier jaar tijd een toename van het aantal arbeidsplaatsen met 500 te realiseren. Bedrijventerreinen De uitgifte van grond op bedrijventerrein Langshaven lag behoorlijk op schema. Er waren 13 kavels verkocht met een gezamenlijk uitgeefbaar oppervlak van m 2 (71 % van het totaal uitgeefbaar oppervlak). Op 3 van de 6 nog beschikbare kavels rustte een optie. De gedachte was dat in 2009 alle nog niet verkochte 21

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel.

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Raadsvergadering, 27 oktober 2009 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Onderdeel raadsprogramma: 2. Werken en Mobiliteit Portefeuillehouder: Henk Muis Voorgesteld besluit Nr: 332

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers .s 1 I r3 SS 4 0 ob lo CSI 1 o l Q. zaak nr. UI LU 2 5 WW W 1Datum: 9 mei 2008 c t:

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie Mastergrondexploitatie 2015 als onderdeel van de jaarrekening 2014

Onderwerp: Notitie Mastergrondexploitatie 2015 als onderdeel van de jaarrekening 2014 Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Nr.: Agendapunt: 7 20140515 7 RV Datum: 17 maart 2015 Onderwerp: Notitie Mastergrondexploitatie 2015 als onderdeel van de jaarrekening 2014 Onderdeel

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Antwoorden op vragen aan het college

Antwoorden op vragen aan het college Antwoorden op vragen aan het college Reg. nr.: 2015-28 Datum waarop de vragen zijn gesteld: (na raadsvergadering) 21 april 2015 Stellers vragen: Aart van Veen (D66), Wietze Smit (BBNu) en Gerrit Taute

Nadere informatie

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld.

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld. Groenestein 23 9301 TP RODEN telefoon: 050 5010342 website: www.qroennoordenveld.nl e-mail: groennoordenveld@home.nl Bankrekening: 3558.83.406 t.n.v. Groen Noordenveld Ingeschreven KvK Meppel nr. 04087156

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 24 januari 2008 Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

De nieuwe bekostigingssystematiek maakt een nieuw product RCF (61128) en een begrotingswijziging noodzakelijk.

De nieuwe bekostigingssystematiek maakt een nieuw product RCF (61128) en een begrotingswijziging noodzakelijk. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 december 2007 / 90/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: zsm Onderwerp Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Programma /

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Openen Exploitatie Stijn Streuvelslaan Registratienummer: 00539526 Op voorstel B&W d.d.: 28-04-2015 Datum vergadering: 07-07-2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

2. B.J. Lubbinge 13 december 2011. nvt BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

2. B.J. Lubbinge 13 december 2011. nvt BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 2. B.J. Lubbinge 13 december 2011 1 P&P 2011/10882 Onderwerp: Subsidieverzoek SWN voor het Programma Welzijn 2012 : De Stichting Welzijn Nieuwegein

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd.

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. Investeren in ontwikkelingen De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. B&W 11 februari 2003 1. INLEIDING 1.1. Algemeen In de notitie Ruimte voor ontwikkelen van de ruimte voorstel tot het

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. ONT Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zijn onlangs gewijzigd in verband met de overheveling van de taak en het

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014 enlijst B&W Smallingerland - week 4-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 16 januari 2014 Ont. 1. 958914 Omgevingsvergunning verbouw showroom tot bedrijfswoning De Kolken 56 te Drachten Het college heeft op

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Raadsvergadering, 24 maart 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Gebiedsvisie Zuidoost Utrecht

Raadsvergadering, 24 maart 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Gebiedsvisie Zuidoost Utrecht Raadsvergadering, 24 maart 2009 Voorstel aan de Raad Nr: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 10 februari 2009 Onderwerp: Gebiedsvisie Zuidoost Utrecht Onderdeel raadsprogramma: Anders besturen (programma

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 23 november 2015. Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis

Wijk bij Duurstede, 23 november 2015. Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis Wijk bij Duurstede, 23 november 2015 Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis Memo Van: het college van B&W Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team Nummer BD2014-002377 Zuidas Voordracht voor de Datum: 19-11-2014 Publicatiedatum 14 november 2014 Programma 13 Wijken Datum besluit DB 28-10- 2014 Te publiceren tekst Onderwerp Strategiebesluit Verplaatsing

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen.

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen. DB 06-04-2009 Agendapunt: o5 Sittard, 10 maart 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Vrijstellingsbesluit recreatief medegebruik wandelaars Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Verwerken onderhandenwerk grondexploitatie

Verwerken onderhandenwerk grondexploitatie Verwerken onderhandenwerk grondexploitatie Uit diverse reacties die bij de commissie BBV binnenkomen blijkt dat er nogal wat vragen bestaan over het administratief en verslaggevingstechnisch verwerken

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder:

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Onderwerp: Financiële dekking: Financiële dekking revitalisering

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen

Nota van B&W. Onderwerp kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen Onderwerp kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur A.M. Schneider Telefoon 5113691 E-mail: a.schneider@haarlem.nl WZ/OGV Reg.nr. 2008/38395 Bijlage

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Met deze notitie wordt uw Raad geadviseerd over aanpassing van de grondprijzen op bedrijvenpark Het Hoog.

Met deze notitie wordt uw Raad geadviseerd over aanpassing van de grondprijzen op bedrijvenpark Het Hoog. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Grondprijsaanpassing bedriivenpark Het Hoog Toelichting Met deze notitie wordt uw Raad geadviseerd over aanpassing van de grondprijzen op bedrijvenpark Het Hoog. De Raad heeft

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie