Jaar a v r ers r lag a 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaar a v r ers r lag a 2009"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009

2 2

3 Aanbiedingsbrief Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de programmarekening 2009 aan. Het verslag en de bijbehorende rekening dient om u inzicht te geven in de mate waarin de doelen die bij de begroting 2009 zijn gesteld, zijn gehaald. Het gaat hierbij zowel om de beleidsmatige als de financiële doelstellingen. In het eerste en tweede hoofdstuk vindt u de programmaverantwoording en de paragrafen. In het derde hoofdstuk vindt u de financieel technische verantwoording van het resultaat en de toelichting op de balans. Volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) volgt het jaarverslag de begroting. Dat betekent dat dit jaarverslag en de programmarekening zijn gebaseerd op de begroting die ruim anderhalf jaar geleden, in oktober 2008, aan u is gepresenteerd. Sinds de behandeling van de begroting 2009 is er veel gebeurd. Graag geven wij eerst een kort overzicht van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar, alvorens kort in te gaan op de inhoud van het jaarverslag en de programmarekening. Jaar van oogsten en de effecten van de kredietcrisis Het jaar 2009 is het laatste volledige jaar geweest waarin het PvdA/GroenLinks/SPcollege haar beleid heeft vormgegeven. Traditiegetrouw is dat het jaar van het oogsten, dat wil zeggen: na een periode van voorbereiding en plannen maken moeten de resultaten daadwerkelijk zichtbaar worden. De coalitie stelde bij de start van deze collegeperiode in het voorjaar 2006 een ambitieus programma op. Een programma waarbij vooral een andere wijze van besturen centraal stond: meer luisteren naar de mensen, beter betrekken van organisaties en belanghebbenden bij de beleidsvorming en streven naar een andere manier van (wijkgericht) werken. Tegelijkertijd diende zich bij de aanvang van de nieuwe coalitieperiode een groot financieel probleem aan: een fors (structureel) tekort op de lopende begroting en het meerjarenperspectief. Inhoudelijk wilde het college vooral vorm geven aan het beter bereikbaar maken van de diverse voorzieningen: zorg op maat en dichtbij de mensen. Ook wenste de coalitie te investeren in de diverse voorzieningen: sport, onderwijs en welzijn. En in ruimtelijk opzicht ging het om het nadrukkelijk vormgeven en introduceren van duurzaamheid en een kwalitatief betere leefomgeving. Het jaar 2009 is het jaar geweest van het definitief vorm geven van het gewenste beleid. Financieel gezien kan worden gesteld dat de doelstelling, om het forse begrotingstekort dat in de jaren 2004 tot en met 2006 speelde, terug te dringen is gehaald. Het afgelopen jaar stond in het teken van het afronden van de ombuigingsopdracht die eind 2006 is opgesteld en door de raad is vastgesteld. Ook de uitgangspunten dat bij die ombuigingen de voorzieningen betaalbaar en voor alle groepen bereikbaar dienden te blijven en dat de woonlasten in principe niet boven het provinciaal gemiddelde mochten uitstijgen zijn overeind gebleven. In de tweede helft van 2008 werden we geconfronteerd met de internationale kredietcrisis. Dat zorgde voor grote financiële onzekerheid voor de nabije toekomst. Maar de economische crisis die het gevolg was van de aanvankelijke problemen in de bankwereld, had op verschillende terreinen grote gevolgen. Bijvoorbeeld bij de woningbouw. De vraag naar nieuwe woningen liep sterk terug, de prijzen van woningen daalde fors en verschillende nieuwbouwprojecten zijn vertraagd. Ook is het aantal 3

4 werkzoekenden opgelopen en kwamen er vanuit het lokale bedrijfsleven verzoeken om ondersteuning. Vanuit de rijksoverheid en de provincie werd de mogelijkheid geboden om met eenmalige middelen de woningbouw te stimuleren, of op andere wijze (vervroegd) te investeren, bijvoorbeeld in schoolgebouwen. Daarvan heeft de gemeente Wijk bij Duurstede nadrukkelijk gebruik gemaakt. Ook is een lokaal Economisch Actieplan (EAP) opgesteld om de lokale bedrijvigheid te stimuleren. Al met al heeft de kredietcrisis een groot effect gehad op de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van de gemeente in Begin 2009 zijn op basis van verschillende scenario s ook besluiten genomen om de gemeentelijke begroting de komende jaren op orde te houden. Uitgangspunt daarbij is dat er niet alleen wordt bezuinigd, maar ook voldoende wordt geïnvesteerd om de effecten van de crisis zo goed mogelijk te bestrijden. Belangrijkste resultaten Wat betreft de belangrijkste concrete resultaten in 2009 willen we hier noemen: De reorganisatie van de ambtelijke organisatie krijgt steeds meer vorm en het project digitalisering levert de eerste tien producten op. Met buurgemeenten (bijvoorbeeld Bunnik en Houten) wordt steeds meer samengewerkt op het gebied van inkoop, ICT, en personeelsbeleid. De regionale gebiedsvisie Zuid Oost Utrecht en de structuurvisie Wijk bij Duurstede zijn vastgesteld. Daarmee is vastgelegd hoe de gemeente er in de toekomst gaat uitzien. Mogelijke bouwlocaties zijn aangewezen en hier is ook het gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd. De eerste fase van de werkzaamheden aan de Stadshaven zijn afgerond, er heeft een uitbreiding plaatsgevonden van de jachthaven en de fondsen zijn geworven voor de tweede fase van werkzaamheden aan de stadshaven. Het bedrijventerrein Broekweg is verder gerevitaliseerd en ondanks de economische crisis is inmiddels 75% van de uitgeefbare gronden in Langshaven verkocht. De geactualiseerde of nieuwe bestemmingsplannen voor de binnenstad, Langbroek, De Geer II en Oranjehof zijn vastgesteld. Er ligt een gemeentelijk rioleringsplan (GRP III) voor de komende periode. Het wijkgericht werken wordt ingevoerd en in Langbroek is een Dorpsplatform opgericht. Er is een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) opgesteld. Het project Jongeren Op Straat (JOS) gaat van start waarbij de burgemeester op onorthodoxe wijze met hangjongeren in gesprek gaat en afspraken maakt over voorzieningen en overlast. De voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan voor de nieuwe school voor voortgezet onderwijs inclusief havo-top (Revius Lyceum) en een nieuwe sporthal (op sportpark Mariënhoeve). Het Wmo-loket is op geheel eigenwijkse manier ingericht met een breed aanbod van voorzieningen en succesvolle spreekuren door de Regionale Sociale Dienst. Het signaleringsnetwerk, dat is opgezet om eenzaamheid en verwaarlozing aan te pakken, ontvangt begin 2009 een landelijke prijs. Er vindt een nieuwe aanbesteding plaats voor Hulp in de Huishouding, vanwege het stopzetten van deze hulp door Vitras/CMD. Alle cliënten en hulpen worden succesvol ondergebracht bij nieuwe aanbieders. Vanaf 2009 is de Sociale Werkvoorziening Zeist ondergebracht bij BIGA, een samenwerkingsverband van Bartimeus, Inclusief Groep en 4

5 Abrona. Dit moet leiden tot minder verliezen bij de Sociale Werkvoorziening en een gevarieerder aanbod van werkplekken voor cliënten en ook meer in de eigen gemeente. In Cothen vorderen de voorbereidingen voor de nieuwe wijk De Kamp. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met omwonenden en belanghebbenden. De stedenbouwkundige visie wordt vastgesteld. In Langbroek zijn de plannen voor de nieuwe wijk Oranjehof gereed. De bestemmingsplanprocedure wordt afgerond. Begin 2010 kan een start worden gemaakt met de verplaatsing van de sportvelden. Vervolgens komt er nieuwe multifunctionele accommodatie met ouderenwoningen, het dorpshuis, de buurtsuper en een school. En woningen vooral voor woningzoekenden in Langbroek. Ook wordt er een landschapspark aangelegd. De bestemmingsplanprocedure voor de nieuwbouwlocatie De Geer II wordt afgerond. Samen met de woningstichting Volksbelang worden plannen voor de bouw van 26 appartementen voor starters aan de Steenstraat afgerond. Eind 2009 is gestart met de verkoopprocedure van de woningen die volgens planning de eerste helft van 2010 worden gerealiseerd. Het afgelopen jaar zijn er ook woningen gebouwd op het Joliceterrein en het Veilingpark, waaronder 23 ouderenwoningen door de Willem van Abcoudestichting. Er is een start gemaakt met het project Dorestad Zichtbaar. Met dit project willen wij de archeologische en cultuurhistorische betekenis van Dorestad daadwerkelijk zichtbaar maken. Financiële situatie De uitgangspunten voor de begroting 2009 zijn in het voorjaar 2008 vastgesteld bij behandeling van de kadernota. De begroting is vervolgens in het najaar van 2008 vastgesteld. Voor het eerst sinds lange tijd heeft de gemeente Wijk bij Duurstede een licht positief resultaat zoals tevens was begroot. Hieruit kan in eerste instantie worden geconcludeerd dat we een stevige basis hebben ontwikkeld voor de toekomst, op grond van een solide begroting. De volgende grafiek geeft het verloop aan van de rekeningresultaten vanaf 2004: Jaarresultaat Jaarresultaat Financieel resultaat 2009 Het jaarresultaat van 2009 bedraagt uiteindelijk voordelig, inclusief de uit wet & regelgeving voortvloeiende budgetoverhevelingen (saldo na bestemming inclusief de bestemmingsvoorstellen, zie ook pagina 69). De budgetoverhevelingen op basis van eigen beleid zullen u separaat worden aangeboden. Bij de najaarsnota werd het resultaat nog geraamd op nadelig. Dit betekent dat de algemene reserve vrij aanwendbaar voor minder wordt belast dan bij de najaarsnota verwacht. In het volgende overzicht wordt de resultaatprognose voor het rekeningresultaat 2009 op de verschillende momenten nog eens samengevat:

6 Overzicht verloop resultaatprognose 2009 (N = nadelig, V = voordelig, bedragen in ) Resultaat Meerjarenbegroting V Mutaties N voorjaarsnota 2009 Resultaat na N voorjaarsnota 2009 Mutaties N najaarsnota 2009 Resultaat na N najaarsnota 2009 Mutaties V jaarrekening 2009 Resultaat V jaarrekening 2009 De afwijkingen tussen begroting en rekening worden uitgebreid toegelicht op de programma s in de jaarstukken. Een cijfermatig overzicht is te vinden in paragraaf Verschillen tussen begroting en rekening van en hoger. Een aantal verschillen wordt overigens veroorzaakt door de begrote doorrekening van de interne uren. De begroting is gebaseerd op een opgave van voorlopig ingeschatte urenbesteding, terwijl op een later tijdstip de afdelingsplannen zijn gemaakt. Dit heeft geleid tot een verschuiving van uren binnen en tussen programma s, waardoor de vergelijking met de begroting, op onderdelen, soms een vertekend beeld geeft. Bij de bepaling van het eindresultaat spelen daarnaast nog twee bijzondere zaken: Alle grondexploitaties zijn onlangs geactualiseerd. Volgens het principe bij grondexploitaties dat een toekomstig verlies direct dient te worden genomen en een mogelijke winstneming pas kan plaatsvinden als het verwachte resultaat daadwerkelijk behaald is, hebben wij ten laste van de jaarrekening een bedrag van ruim moeten brengen. Het betreft hier met name de exploitaties voor de ontwikkeling van de bouwlocaties Stookerterrein in Cothen en het Joliceterrein in Wijk bij Duurstede. U bent van beide dossiers en de gevolgen voor de exploitaties ook eerder op de hoogte gesteld. Daar staat tegenover dat een deel van de vorderingen/vermogensbestanddelen van het openbaar onderwijs in de gemeentelijke begroting kunnen vrijvallen. Het betreft een bedrag van zo n U bent hierover in november 2009 met een memo geïnformeerd. Het college heeft daarom besloten om geen bedragen over te hevelen ten laste van de jaarrekening 2009, die in 2010 zullen plaatsvinden. Het betreft hier voorgenomen uitgaven voor een totaalbedrag van , die een jaar zijn doorgeschoven. Bij de voorjaarsnota zullen wij u voorstellen om de genoemde daadwerkelijk te laten vrijvallen en de voorgenomen investeringen van 2009 die in 2010 plaatsvinden hiertegenover ten laste te brengen. Voor het overige verwijzen wij u naar de toelichting bij de verschillende paragrafen. Rechtmatigheid Inmiddels hebben wij het accountantsrapport bij deze jaarrekening ontvangen. Daarbij blijkt dat het niveau van de interne beheersing van voldoende niveau is om te komen tot een betrouwbare jaarrekening. Tevens verstrekt de accountant een goedkeurende verklaring voor het aspect rechtmatigheid. Vooral dit laatste aspect betekent dat de organisatie de nodige vorderingen heeft gemaakt om ook op dit vlak voldoende te kunnen presteren. Bezuinigingen De effecten van de kredietcrisis zullen medio 2010 concreet zichtbaar worden, met name in de ontwikkeling van de algemene uikering uit het gemeentefonds 6

7 en de verschillende doeluitkeringen. Het rijk heeft reeds aangekondigd dat dit vanaf 2011 gevolgen zal hebben. We zullen dus ook de komende jaren nadrukkelijk keuzes moeten maken in het uit te voeren beleid en de daarvoor beschikbaar te stellen middelen. 7

8 8

9 Leeswijzer Het verslag over het jaar 2009 is ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit 5 delen, te weten: programmaverantwoording 2009; de verplichte paragrafen; de jaarrekening 2009 zijnde het financieel verslag 2009; bijlagen. Programmaverantwoording De programmaverantwoording bevat de verantwoording op de door de raad vastgestelde programma s. Deze verantwoording is ingedeeld volgens het vastgestelde stramien. Het financiële resultaat over 2009 wordt toegelicht in de paragraaf 1.4 Bestemming rekeningresultaat. Paragrafen In de voorschriften wordt een aantal paragrafen verplicht gesteld. De paragrafen bieden een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Jaarrekening De jaarrekening geeft na de balans en daarbij horende toelichtingen een overzicht van de resultaten van de programma s. Daarbij hoort een analyse van verschillen tussen de begroting 2009 en de werkelijke lasten en baten Bijlagen In de bijlagen zijn de gespecificeerde staten opgenomen van onder andere de reserves en voorzieningen, de investeringen en de opgenomen langlopende geldleningen, de personeelsformatie, de grondexploitaties en de specifieke uitkering. (SISA) 9

10 10

11 Inhoudsopgave 1. Programmaverantwoording De programma s Programma 1 - Anders besturen 14 Programma 2 - Werken en Mobiliteit 21 Programma 3 - Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling 31 Programma 4 - Samenleven 41 Programma 5 - Financiën Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Rekening van baten en lasten Bestemming rekeningresultaat Paragrafen 2.1 Inleiding Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Treasury en financiering Lokale heffingen Jaarrekening 4. Bijlagen 3.1 Uitgangspunten samenstelling jaarrekening Balans per 31 december Toelichting op de balans Programmarekening met overzicht begrotingsafwijkingen Kostenverdeelstaat Accountantsverklaring Baten en lasten per hoofdproduct Baten en lasten per product Verschillen van en hoger Investeringsstaat activa Staat van over te brengen kredieten Staat van reserves en voorzieningen Staat van langlopende geldleningen Staat van personeel

12 4.7 Kerngegevens Grondexploitaties Specifieke uitkeringen (SISA)

13 1. Programmaverantwoording 13

14 1.1 De programma s Programma 1 Anders Besturen 1.1 Daar wilden wij naar toe Citaat begroting 2009: De gemeentelijke organisatie is er nu op toegerust naar buiten te gaan, om samen met de inwoners plannen te maken. Dat is de afgelopen twee jaar dan ook gebeurd. De plannen die in overleg met buurtbewoners en organisaties zijn opgesteld, moeten wij uitvoeren en daar zijn we volop mee bezig. Het zal duidelijk zijn dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Wat de één prima vindt, ervaart een ander als minder prettig. Het gemeentebestuur wil niet alleen luisteren, maar ook knopen kunnen doorhakken. Wij vinden het belangrijk dat voorzieningen waarvan mensen regelmatig gebruik maken zo dicht mogelijk bij hen in de buurt aanwezig zijn. Daarom willen we kinderopvang graag in een woonomgeving en niet op een bedrijventerrein. En zijn we blij met het theater in de binnenstad. 1.2 Waar stonden we 1 januari 2009? In 2009 stonden wij met het Programma Anders besturen voor de uitdaging om de reguliere activiteiten op een zo hoog mogelijk niveau te leveren. Anderzijds lagen er ambities op het gebied van wijkgericht werken, verdere uitbreiding van digitale dienstverlening en intergemeentelijke samenwerking, als instrumenten om tot anders in de betekenis van interactiever en efficiënter - besturen te komen. 1.3 Wat hebben wij bereikt? Betrokkenheid van de inwoners Wijkgericht werken De visie Wijkgericht werken is in 2009 vastgesteld; dat geldt ook voor de visie op 'Interactief werken'. Voor Langbroek is het Dorpsplatform Langbroek opgericht. We hebben een start gemaakt met een nieuwe werkwijze, met name in de binnenstad van Wijk bij Duurstede. De consulent externe contacten (voorheen consulent wijkgericht werken) maakt inmiddels deel uit van de afdeling BCA. Daarmee onderstrepen we het belang van een integrale aanpak. En adviseert de consulent alle onderdelen van de organisatie. Maatschappelijk debat structuurvisie Voorafgaand aan het vaststellen van de structuurvisie is aan inwoners gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren. Dat gebeurde in zogenoemde huiskamergesprekken, een werkatelier met scholieren van het Revius en een slotavond voor alle deelnemers. Jongeren Het college heeft er nadrukkelijk voor gekozen mogelijke problemen met jongeren niet aan te pakken via de lijn van de repressie, maar om met jongeren in gesprek te gaan. De burgemeester is daartoe een overleg gestart met (hang)jongeren uit de gemeente. Bewonersavonden Er zijn diverse bewonersavonden gehouden, met een wisselende opzet. Voorbeelden van zulke avonden in 2009 zijn de starterswoningen aan de Steenstraat 14, De Geer II, Oranjehof, De Kamp, Stookerterrein, uitbreiding Regionaal Historisch Centrum. De ontwikkeling van de digitale bestemmingsplannen van Langbroek, de Binnenstad en Wijk bij Duurstede zijn gepaard gegaan met bewonersavonden. Eind 2009 is voor de omgeving van De Boeg een speciale informatieavond georganiseerd vanwege 14

15 onrust in de buurt. Uit deze avond is een groep inwoners voortgekomen die regelmatig met de gemeente om tafel zit over veiligheid in hun buurt. Welkomstavond nieuwe inwoners Op 31 maart 2009 is een welkomstavond voor nieuwe inwoners georganiseerd. Er is gekozen voor een nieuwe opzet van de informatiemarkt. Meer kraampjes en informatie van maatschappelijke organisaties en verenigingen, minder van de gemeente. Organisaties die deelnamen waren: bibliotheek Z.O.U.T., de biljartvereniging, de jeu de boulesclub, vereniging Kunst bij de Bron, Platform Wijk Samen, de postzegelvereniging, speel-o-theek, Stichting Binding, de tennisvereniging, Historische vereniging Tussen Rijn en Lek, Wijks Atelier en de Wyck Lions. Daarnaast hebben diverse andere organisaties informatiemateriaal ter beschikking gesteld. In totaal bezochten 42 nieuwe inwoners de bijeenkomst. Zowel hun reacties als die van de deelnemende organisaties waren zeer positief. Burgerjaarverslag In 2009 is er geen burgerjaarverslag verschenen. Er is voor gekozen om de informatie 2008 en 2009 te bundelen in een jaarverslag dat uitkomt in Communicatie Informatievoorziening Om de inwoners goed te informeren over de besluitvorming van het college is in 2009 intensief gebruik gemaakt van de informatiepagina en persberichten. Het college heeft de raad wekelijks in memo s geïnformeerd over actuele zaken. Communicatiebeleidsplan Het communicatiebeleidsplan is in juni 2009 door het college en de raad vastgesteld. Het college geeft uitvoering aan het nieuwe beleid, bijvoorbeeld door te bewaken dat ieder voorstel of project vergezeld gaat van een communicatieparagraaf. Ook is in dit kader bijvoorbeeld de Dag van de Dialoog gesubsidieerd, om de communicatie binnen wijken een impuls te geven. Nieuwsbrieven In 2009 zijn vier nieuwsbrieven SEIN (voor senioren) verschenen. Twee keer kwam een nieuwsbrief voor Langbroek uit, één maal voor De Engk en ook één keer voor industrieterrein Broekweg. Het Jaarverslag voor de Leerplicht werd ook uitgegeven. Themabijlagen Wijkse Courant Over de Kadernota en de Begroting zijn speciale informatiepagina's ontwikkeld. Folders Voor het minimabeleid, het economische actieprogramma en de bestemmingsplannen werden in 2009 speciale folders ontwikkeld. Communicatie Communicatie is vast onderdeel van B&W-rapporten en projectplannen Digitale dienstverlening Programma Digitaal Werken In 2009 is het mogelijk geworden om via de gemeentelijke website een aantal diensten aan te vragen. Het gaat om: aanvraag uittreksel gemeentelijke basisadministratie (GBA); aanvraag uittreksel burgerlijke stand; verhuizing doorgeven; verzoek verlening parkeervergunning binnenstad; formulier hond aan- of afmelden voor de hondenbelasting; aanvraag huisvestingsvergunning koopwoning; aanvraag huisvestingsvergunning huurwoning; formulier aanvraag uitweg; aanvraagformulier ontheffing verbod op vuur te stoken; 15

16 aangifteformulier verloren of gevonden voorwerp. In de gemeentelijke organisatie wordt sinds 2009 gewerkt met digitaal in te vullen sjablonen voor: Raadsvoorstel en -besluit B&W-rapport Intern memo Brief In 2009 zijn twee nieuwe programma s aangeschaft om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren. Een voor de WABO (omgevingsvergunning). De implementatie daarvan vindt plaats in Voor de wettelijke regeling voor registratie van personen en reisdocumenten (WPR) is ook een applicatie aangeschaft. Deze zorgt voor eenduidige en centrale opslag van persoonsgegevens. Op termijn zal de klant zijn persoonsgegevens niet meer hoeven in te vullen bij digitale aanvragen, omdat deze dan al door de gemeente op het scherm vooringevuld zijn. Verder is in 2009 gewerkt aan de verdere implementatie van de registraties Adressen en Gebouwen (BAG). Tot slot is er een inhaalslag gemaakt op de digitale bestemmingsplannen en het ter beschikking stellen daarvan aan de inwoners via de gemeentelijke website. In 2009 is ook een zogenoemde gegevensmakelaar geselecteerd die behulpzaam moet zijn bij de uitwisseling van gegevens tussen de klant en de achterliggende informatiesystemen Waarden en normen Plan van aanpak ambtelijke integriteit/ ambtseed of -belofte In 2009 is de ambtseed ingevoerd en afgenomen bij alle medewerkers van de gemeente. Er zijn twee themabijeenkomsten met medewerkers georganiseerd. Het integriteitsbeleid wordt verder ontwikkeld in samenspraak met de organisatie. Daarvoor is een werkgroep ingesteld die nog uitgebreid wordt met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie. Dag van de Dialoog De Dag van de Dialoog was een groot succes met een deelname van bijna 50 tafels. De inwoners kwamen in groepjes bij elkaar om te praten over echte welvaart, maar vooral om elkaar te ontmoeten en te leren kennen Intergemeentelijke samenwerking Gebiedsvisie Zuidoost-Utrecht In het Bestuurlijk Platform Zuidoost Utrecht werken zes gemeenten aan het opstellen van een integrale gebiedsvisie, waarin de thema's volkshuisvesting, wonen, economie, werkgelegenheid, toerisme, recreatie, verkeer, vervoer en mobiliteit zijn uitgewerkt. Eind 2008 was de ontwerp gebiedsvisie gereed en werd afgesproken deze voor te leggen aan de gemeenteraden, ter vaststelling van de visie en ambities. In Wijk bij Duurstede heeft de raad zich in maart 2009 uitgesproken voor vaststelling van de gebiedsvisie, onder toevoeging van een amendement over infrastructuur. Samenwerking in de bedrijfsvoering Op het gebied van samenwerking in de ICT is een bedrijfsplan ontwikkeld voor de 'koude kant' van de ICT, zoals servers, werkplekken en hardware. De gemeenten Baarn, Soest, Bunnik en Wijk bij Duurstede kiezen daarbij voor duurzame samenwerking. De gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Regionale Sociale Dienst sluiten zich wellicht aan. Onderzoek daartoe is in 2009 gestart. In 2009 is onderzocht of het tot een gemeenschappelijke aanbesteding van de applicatie voor de WABO (omgevingsvergunning) kon komen. Er bleek geen overeenstemming te zijn over de uitgangspunten. Ook is onderzocht of er een aanbesteding op de midoffice (voor verwerking van digitale aanvragen en 16

17 gegevensstromen) zou kunnen plaatsvinden met de gemeenten Ede, Houten, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. De uitkomst van dit onderzoek wordt in 2010 bekend. De samenwerking met de gemeente Houten op het gebied van de website en het beheer is in 2009 bezegeld met een overeenkomst. Het betekent dat er 24 uur per dag en 7 dagen per week onderling personele achtervang is op (onderhoud van) de website. Er is twee keer een bijeenkomst georganiseerd met de afdelingen Beleid, Control en Advies van Wijk bij Duurstede en de afdeling Bestuur, Communicatie en Juridische zaken van Houten. Doel was om kennis uit te wisselen op het gebied van communicatie, juridische zaken en financiën. Met de gemeenten Nieuwegein en Houten is eind 2009 intensief samengewerkt in het kader van de griepvaccinatie. Personele uitwisseling is er geweest op het gebied van personeel en organisatie. Een medewerker uit Wijk bij Duurstede heeft een periode in Houten gewerkt. Omgekeerd heeft een P&O-adviseur in Wijk een half jaar gewerkt. Dit kijkje in elkaars keuken is alle partijen goed bevallen. Op het gebied van Inkoop is er samen met de gemeente Bunnik een zogenoemde spend-analyse uitgevoerd, die concrete aanknopingspunten biedt om goedkoper gezamenlijke inkoop te organiseren, bijvoorbeeld op civieltechnisch gebied, voertuigen en kantoorartikelen. Met de gemeente Bunnik is eind 2009 een bijeenkomst voorbereid met het managementteam van die gemeente en de directie en afdelingshoofden van Wijk bij Duurstede. Om elkaar beter te leren kennen en te verkennen op welke terreinen er op management- en directieniveau kan worden samengewerkt. 17

18 1.3 Wat hebben wij gerealiseerd? Onderwerp Resultaat Planning begroting 2009 Status eind 2009 Wijkgericht werken Wijkbeheer in Binnenstad 2009 Gereed Veranderprogramma organisatie (6 deelprojecten, waaronder cultuur) Verandertraject afgerond: Projectmatig werken ingevoerd Vernieuwde personeelsgesprekscyclus ingevoerd Visie op wijkgericht en interactief werken vastgesteld Loopt Gereed Gereed Integriteit Ambtseed ingevoerd en afgenomen 2009 Gereed Dag van de Dialoog Uitvoering 2009 Gereed Programma Digitaal Werken Diverse producten digitaal opvraagbaar Parkeervergunning digitaal af te handelen Implementatie van Basisregistratie Personen en Reisdocumenten Selectie en aanschaf WABO applicatie Selectie en aanschaf gegevensmakelaar Document Management Systeem geïmplementeerd 2009 Gereed 2009 Gereed 2009 Gereed 2009 Gereed 2009 Gereed 2009 Gereed Gebiedsvisie Zuidoost-Utrecht Visie en uitvoeringsprogramma voorbereid 2009 Gereed Stedenbouwkundige plannen Omwonenden / betrokkenen worden altijd actief bij de plannen betrokken 2009 Loopt 18

19 Programma 1 - Anders besturen - Recapitulatie Bedragen x Rekening Begroting Rekening Lasten Bestaand beleid: Bestuur Bestuursorganen Raadsgriffie Bestuurlijke samenwerking Internationale samenwerking Bedrijfsvoering Bestuursondersteuning B&W Rechtsbescherming Communicatie Voorlichting en communicatie Media Totaal lasten Baten Bestaand beleid: Bestuur Bestuursorganen Raadsgriffie Bestuurlijke samenwerking Internationale samenwerking Bedrijfsvoering Bestuursondersteuning B&W Rechtsbescherming Communicatie Voorlichting en communicatie Media Totaal baten Saldo programma

20 Programma 1 Toelichting op de budgetten Afwijkingen x Directe lasten 0 Uren 8 V Kapitaallasten 73 V Tot saldo lasten 81 V Inkomsten -8 V Saldo 89 V De belangrijkste verschillen zijn: Bestuursorganen (63 N) Per saldo is er een overschrijding op salarissen van en een overschrijding van op uitkeringen voormalig personeel. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door niet begrote pensioenpremies Bestuursondersteuning (97 V) Het nadeel op de post materieel wordt veroorzaakt door een kleine aan meerkosten voor organisatiebrede opleidingen. Daarnaast zijn de onderhoudskosten van kantoormachines hoger uitgevallen. Het voordeel op de kapitaallasten is ontstaan doordat onder andere de implementatie van de WABO nog moet plaatsvinden, de digitale factuurafhandeling, de implementatie van de BAG en het gegevensmagazijn in 2010 verder worden opgepakt. Het krediet is volledig in 2009 geraamd maar loopt dus in de uitvoering en daarmee financieel door in Raadsgriffie (37 V) De medewerker rekenkamer is eind 2008 in dienst gekomen, in plaats van dat hij ingehuurd wordt. Hierdoor is er een overschot op de post inhuur. De salariskosten laten een kleine overschrijding zien. Verder wordt het overschot veroorzaakt door een bijdrage van gemeenten voor het onderzoeksrapport RSD. 20

21 Programma 2 Werken & Mobiliteit 2.1 Daar wilden wij naar toe Citaat begroting 2009: Onze missie is dat Wijk bij Duurstede mooier, sterker en groener moet worden. Maak je deze gemeente mooier, dan is dat prettig voor de inwoners, voor de bezoekers en voor ondernemers die zich hier dan graag willen vestigen. Het mooier maken vindt plaats in de oude binnenstad en de dorpskernen, waar we zuinig zijn op het monumentale karakter, maar ook in het buitengebied. We zetten in op een vitaal, krachtig en prachtig platteland. Mooier betekent tegelijkertijd sterker. Wonen en werken komen meer met elkaar in evenwicht. De uitgifte van kavels op het nieuwe bedrijventerrein Langshaven verloopt goed, we gaan druk in de weer met de revitalisering van bestaande terreinen. 2.2 Waar stonden we 1 januari 2009? Toerisme en recreatie Stimuleren recreatie en toerisme/ rivierfront De deelvisie Toeristisch recreatief beleid was, vanwege ontoereikende ambtelijke capaciteit, nog niet in een actieplan omgezet. Samenwerking met andere gemeenten heeft geleid tot het opstellen van een regionaal marketing- en promotieplan. Ook werkten wij op toeristisch recreatief gebied met andere gemeenten samen in het kader van de Gebiedsvisie Zuidoost- Utrecht. De Visie Rivierfront is begin 2009 vastgesteld. De herontwikkeling van de Bosscherwaarden was gestart. Met de provincie werd een samenwerkingsagenda voor de gebiedsontwikkeling van het waterfront opgesteld. Buitengebied Het buitengebied is al langer in een overgangsfase van puur agrarisch naar agrarisch en natuur met recreatieve en toeristische activiteiten en kleinschalige, lichte bedrijvigheid op bestaande locaties. De mogelijkheden voor agrotoerisme (kleinschalige toeristische activiteiten bij de boer) werden onderzocht, maar waren nog niet planologisch geborgd. De economische ontwikkeling van het buitengebied is ook beschreven in programma 3 van de begroting 2009: Agenda Vitaal Platteland. Fietsroute Wijk bij Duurstede - Leersum In 2008 is op grond van vastgestelde natuurwaarden besloten dit fietspad niet aan te leggen. In overleg met het Recreatieschap zou worden gekeken naar alternatieven voor het oorspronkelijke plan en tracé. Herinrichting stadshaven Begin 2009 was de herinrichting van de stadshaven grotendeels voltooid. De centrale steiger voor historische schepen was geplaatst en voor grote schepen als de Henry Dunant werd de nieuwe aanmeerplaats in gebruik genomen. De oostelijke landtong en de westelijke oever waren groen ingericht. Grenzend aan de Havenweg was het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. De haven is hiermee aantrekkelijker voor toerisme dan voorheen Bedrijven Werkgelegenheid Vanaf 2006 streven we ernaar in vier jaar tijd een toename van het aantal arbeidsplaatsen met 500 te realiseren. Bedrijventerreinen De uitgifte van grond op bedrijventerrein Langshaven lag behoorlijk op schema. Er waren 13 kavels verkocht met een gezamenlijk uitgeefbaar oppervlak van m 2 (71 % van het totaal uitgeefbaar oppervlak). Op 3 van de 6 nog beschikbare kavels rustte een optie. De gedachte was dat in 2009 alle nog niet verkochte 21

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Antwoorden op vragen aan het college

Antwoorden op vragen aan het college Antwoorden op vragen aan het college Reg. nr.: 2015-28 Datum waarop de vragen zijn gesteld: (na raadsvergadering) 21 april 2015 Stellers vragen: Aart van Veen (D66), Wietze Smit (BBNu) en Gerrit Taute

Nadere informatie

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel.

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Raadsvergadering, 27 oktober 2009 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Onderdeel raadsprogramma: 2. Werken en Mobiliteit Portefeuillehouder: Henk Muis Voorgesteld besluit Nr: 332

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht

Nadere informatie

De herziene residuele grondwaarden zijn hieronder vetgedrukte aangegeven.

De herziene residuele grondwaarden zijn hieronder vetgedrukte aangegeven. Nummer : 12-10.2010 Onderwerp : Herziening exploitatieopzetten Korte inhoud : Herziening exploitatieopzetten Uithuizen, 27 mei 2010 AAN DE RAAD. Inleiding Jaarlijks dienen de exploitatieopzetten van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Datum: : 16 oktober 2012 Aan : Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan : Van Voor informatie Onderwerp: : Wethouder van Zwanenburg : G.B.J. Overbeek, Ruimtelijke

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Nr Houten, 13 mei 2008

Nr Houten, 13 mei 2008 Nr. 2008-022 Houten, 13 mei 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Proefverkaveling De Groes II te Schalkwijk Beslispunten: De proefverkaveling De Groes II te Schalkwijk vast te stellen. Inleiding: Het huidige

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers .s 1 I r3 SS 4 0 ob lo CSI 1 o l Q. zaak nr. UI LU 2 5 WW W 1Datum: 9 mei 2008 c t:

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 24 januari 2008 Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Steller : A.F.M.E. Marinus Telefoonnummer: (0343) 565910 E-mailadres : Adrie.marinus@heuvelrug.nl Onderwerp : 4e Bestuurlijk Financiële rapportage

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 42, 4 november 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 42, 4 november 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 42, 4 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Wethouder: Guus Swillens Janneke Louisa-Muller Aukje Boer Jan

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie Mastergrondexploitatie 2015 als onderdeel van de jaarrekening 2014

Onderwerp: Notitie Mastergrondexploitatie 2015 als onderdeel van de jaarrekening 2014 Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Nr.: Agendapunt: 7 20140515 7 RV Datum: 17 maart 2015 Onderwerp: Notitie Mastergrondexploitatie 2015 als onderdeel van de jaarrekening 2014 Onderdeel

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0077 Rv. nr.: 10.0077 B&W-besluit d.d.: 27-4-2010 B&W-besluit nr.: 10.0478 Naam programma +onderdeel: Programma nummer 6 Stedelijke Ontwikkeling (product 810.02 Lokaal Ruimtelijk ordeningsbeleid)

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

3 0 JAN : dhr. J.L.M. Vlaar : Onderwerp: Beleid zelfbeheer openbaar groen en verkoop snippergroen en illegaal ingebruikname gemeentegrond 2016

3 0 JAN : dhr. J.L.M. Vlaar : Onderwerp: Beleid zelfbeheer openbaar groen en verkoop snippergroen en illegaal ingebruikname gemeentegrond 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 1 6 JAN. 2017 Zaaknummer : 171831 Datum Raadsvergadering 3 0 JAN. 2017 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: :

Nadere informatie

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld.

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld. Groenestein 23 9301 TP RODEN telefoon: 050 5010342 website: www.qroennoordenveld.nl e-mail: groennoordenveld@home.nl Bankrekening: 3558.83.406 t.n.v. Groen Noordenveld Ingeschreven KvK Meppel nr. 04087156

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 28-5-2013 B en W-besluit nr.: 13.0508 Naam programma: Programma Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp: Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL) 2013 Het

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant.

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en jaarverslag 2010. Nummer: 8e. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 mei 2011 Aanleiding Ingevolge artikel 197 van

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

w w Raadsvoorstel (gewijzigd) accoord voor kennisgeving bespreken afwijzen eerst rapport int00978

w w Raadsvoorstel (gewijzigd) accoord voor kennisgeving bespreken afwijzen eerst rapport int00978 "l.u-iols C\. ^ tt-oc n.{ GEMEENTE accoord voor kennisgeving aann. w w m I Y \/t f P y s! fr Raadsvoorstel (gewijzigd) bespreken afwijzen eerst rapport raadsvergadering 14-4-2015 agendapunt nummer 15int00978

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Hierbij nodig ik u namens de commissievoorzitter, de heer H. (Henk) Veldhuizen, uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte van de gemeente

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Stuknummer Programma In te vullen door raadsgriffie. B. Programma Corsanummer Dienstverlening In te vullen door opsteller stuk. Onderwerp Enschede Gemeenterekening 2012 7

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Camperplaatsen stadscentrum

Camperplaatsen stadscentrum Projectopdracht en Plan van aanpak Camperplaatsen stadscentrum Datum: november 2015 Bert Hansma, SBC Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet

Nadere informatie