Jaar a v r ers r lag a 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaar a v r ers r lag a 2009"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009

2 2

3 Aanbiedingsbrief Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de programmarekening 2009 aan. Het verslag en de bijbehorende rekening dient om u inzicht te geven in de mate waarin de doelen die bij de begroting 2009 zijn gesteld, zijn gehaald. Het gaat hierbij zowel om de beleidsmatige als de financiële doelstellingen. In het eerste en tweede hoofdstuk vindt u de programmaverantwoording en de paragrafen. In het derde hoofdstuk vindt u de financieel technische verantwoording van het resultaat en de toelichting op de balans. Volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) volgt het jaarverslag de begroting. Dat betekent dat dit jaarverslag en de programmarekening zijn gebaseerd op de begroting die ruim anderhalf jaar geleden, in oktober 2008, aan u is gepresenteerd. Sinds de behandeling van de begroting 2009 is er veel gebeurd. Graag geven wij eerst een kort overzicht van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar, alvorens kort in te gaan op de inhoud van het jaarverslag en de programmarekening. Jaar van oogsten en de effecten van de kredietcrisis Het jaar 2009 is het laatste volledige jaar geweest waarin het PvdA/GroenLinks/SPcollege haar beleid heeft vormgegeven. Traditiegetrouw is dat het jaar van het oogsten, dat wil zeggen: na een periode van voorbereiding en plannen maken moeten de resultaten daadwerkelijk zichtbaar worden. De coalitie stelde bij de start van deze collegeperiode in het voorjaar 2006 een ambitieus programma op. Een programma waarbij vooral een andere wijze van besturen centraal stond: meer luisteren naar de mensen, beter betrekken van organisaties en belanghebbenden bij de beleidsvorming en streven naar een andere manier van (wijkgericht) werken. Tegelijkertijd diende zich bij de aanvang van de nieuwe coalitieperiode een groot financieel probleem aan: een fors (structureel) tekort op de lopende begroting en het meerjarenperspectief. Inhoudelijk wilde het college vooral vorm geven aan het beter bereikbaar maken van de diverse voorzieningen: zorg op maat en dichtbij de mensen. Ook wenste de coalitie te investeren in de diverse voorzieningen: sport, onderwijs en welzijn. En in ruimtelijk opzicht ging het om het nadrukkelijk vormgeven en introduceren van duurzaamheid en een kwalitatief betere leefomgeving. Het jaar 2009 is het jaar geweest van het definitief vorm geven van het gewenste beleid. Financieel gezien kan worden gesteld dat de doelstelling, om het forse begrotingstekort dat in de jaren 2004 tot en met 2006 speelde, terug te dringen is gehaald. Het afgelopen jaar stond in het teken van het afronden van de ombuigingsopdracht die eind 2006 is opgesteld en door de raad is vastgesteld. Ook de uitgangspunten dat bij die ombuigingen de voorzieningen betaalbaar en voor alle groepen bereikbaar dienden te blijven en dat de woonlasten in principe niet boven het provinciaal gemiddelde mochten uitstijgen zijn overeind gebleven. In de tweede helft van 2008 werden we geconfronteerd met de internationale kredietcrisis. Dat zorgde voor grote financiële onzekerheid voor de nabije toekomst. Maar de economische crisis die het gevolg was van de aanvankelijke problemen in de bankwereld, had op verschillende terreinen grote gevolgen. Bijvoorbeeld bij de woningbouw. De vraag naar nieuwe woningen liep sterk terug, de prijzen van woningen daalde fors en verschillende nieuwbouwprojecten zijn vertraagd. Ook is het aantal 3

4 werkzoekenden opgelopen en kwamen er vanuit het lokale bedrijfsleven verzoeken om ondersteuning. Vanuit de rijksoverheid en de provincie werd de mogelijkheid geboden om met eenmalige middelen de woningbouw te stimuleren, of op andere wijze (vervroegd) te investeren, bijvoorbeeld in schoolgebouwen. Daarvan heeft de gemeente Wijk bij Duurstede nadrukkelijk gebruik gemaakt. Ook is een lokaal Economisch Actieplan (EAP) opgesteld om de lokale bedrijvigheid te stimuleren. Al met al heeft de kredietcrisis een groot effect gehad op de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van de gemeente in Begin 2009 zijn op basis van verschillende scenario s ook besluiten genomen om de gemeentelijke begroting de komende jaren op orde te houden. Uitgangspunt daarbij is dat er niet alleen wordt bezuinigd, maar ook voldoende wordt geïnvesteerd om de effecten van de crisis zo goed mogelijk te bestrijden. Belangrijkste resultaten Wat betreft de belangrijkste concrete resultaten in 2009 willen we hier noemen: De reorganisatie van de ambtelijke organisatie krijgt steeds meer vorm en het project digitalisering levert de eerste tien producten op. Met buurgemeenten (bijvoorbeeld Bunnik en Houten) wordt steeds meer samengewerkt op het gebied van inkoop, ICT, en personeelsbeleid. De regionale gebiedsvisie Zuid Oost Utrecht en de structuurvisie Wijk bij Duurstede zijn vastgesteld. Daarmee is vastgelegd hoe de gemeente er in de toekomst gaat uitzien. Mogelijke bouwlocaties zijn aangewezen en hier is ook het gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd. De eerste fase van de werkzaamheden aan de Stadshaven zijn afgerond, er heeft een uitbreiding plaatsgevonden van de jachthaven en de fondsen zijn geworven voor de tweede fase van werkzaamheden aan de stadshaven. Het bedrijventerrein Broekweg is verder gerevitaliseerd en ondanks de economische crisis is inmiddels 75% van de uitgeefbare gronden in Langshaven verkocht. De geactualiseerde of nieuwe bestemmingsplannen voor de binnenstad, Langbroek, De Geer II en Oranjehof zijn vastgesteld. Er ligt een gemeentelijk rioleringsplan (GRP III) voor de komende periode. Het wijkgericht werken wordt ingevoerd en in Langbroek is een Dorpsplatform opgericht. Er is een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) opgesteld. Het project Jongeren Op Straat (JOS) gaat van start waarbij de burgemeester op onorthodoxe wijze met hangjongeren in gesprek gaat en afspraken maakt over voorzieningen en overlast. De voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan voor de nieuwe school voor voortgezet onderwijs inclusief havo-top (Revius Lyceum) en een nieuwe sporthal (op sportpark Mariënhoeve). Het Wmo-loket is op geheel eigenwijkse manier ingericht met een breed aanbod van voorzieningen en succesvolle spreekuren door de Regionale Sociale Dienst. Het signaleringsnetwerk, dat is opgezet om eenzaamheid en verwaarlozing aan te pakken, ontvangt begin 2009 een landelijke prijs. Er vindt een nieuwe aanbesteding plaats voor Hulp in de Huishouding, vanwege het stopzetten van deze hulp door Vitras/CMD. Alle cliënten en hulpen worden succesvol ondergebracht bij nieuwe aanbieders. Vanaf 2009 is de Sociale Werkvoorziening Zeist ondergebracht bij BIGA, een samenwerkingsverband van Bartimeus, Inclusief Groep en 4

5 Abrona. Dit moet leiden tot minder verliezen bij de Sociale Werkvoorziening en een gevarieerder aanbod van werkplekken voor cliënten en ook meer in de eigen gemeente. In Cothen vorderen de voorbereidingen voor de nieuwe wijk De Kamp. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met omwonenden en belanghebbenden. De stedenbouwkundige visie wordt vastgesteld. In Langbroek zijn de plannen voor de nieuwe wijk Oranjehof gereed. De bestemmingsplanprocedure wordt afgerond. Begin 2010 kan een start worden gemaakt met de verplaatsing van de sportvelden. Vervolgens komt er nieuwe multifunctionele accommodatie met ouderenwoningen, het dorpshuis, de buurtsuper en een school. En woningen vooral voor woningzoekenden in Langbroek. Ook wordt er een landschapspark aangelegd. De bestemmingsplanprocedure voor de nieuwbouwlocatie De Geer II wordt afgerond. Samen met de woningstichting Volksbelang worden plannen voor de bouw van 26 appartementen voor starters aan de Steenstraat afgerond. Eind 2009 is gestart met de verkoopprocedure van de woningen die volgens planning de eerste helft van 2010 worden gerealiseerd. Het afgelopen jaar zijn er ook woningen gebouwd op het Joliceterrein en het Veilingpark, waaronder 23 ouderenwoningen door de Willem van Abcoudestichting. Er is een start gemaakt met het project Dorestad Zichtbaar. Met dit project willen wij de archeologische en cultuurhistorische betekenis van Dorestad daadwerkelijk zichtbaar maken. Financiële situatie De uitgangspunten voor de begroting 2009 zijn in het voorjaar 2008 vastgesteld bij behandeling van de kadernota. De begroting is vervolgens in het najaar van 2008 vastgesteld. Voor het eerst sinds lange tijd heeft de gemeente Wijk bij Duurstede een licht positief resultaat zoals tevens was begroot. Hieruit kan in eerste instantie worden geconcludeerd dat we een stevige basis hebben ontwikkeld voor de toekomst, op grond van een solide begroting. De volgende grafiek geeft het verloop aan van de rekeningresultaten vanaf 2004: Jaarresultaat Jaarresultaat Financieel resultaat 2009 Het jaarresultaat van 2009 bedraagt uiteindelijk voordelig, inclusief de uit wet & regelgeving voortvloeiende budgetoverhevelingen (saldo na bestemming inclusief de bestemmingsvoorstellen, zie ook pagina 69). De budgetoverhevelingen op basis van eigen beleid zullen u separaat worden aangeboden. Bij de najaarsnota werd het resultaat nog geraamd op nadelig. Dit betekent dat de algemene reserve vrij aanwendbaar voor minder wordt belast dan bij de najaarsnota verwacht. In het volgende overzicht wordt de resultaatprognose voor het rekeningresultaat 2009 op de verschillende momenten nog eens samengevat:

6 Overzicht verloop resultaatprognose 2009 (N = nadelig, V = voordelig, bedragen in ) Resultaat Meerjarenbegroting V Mutaties N voorjaarsnota 2009 Resultaat na N voorjaarsnota 2009 Mutaties N najaarsnota 2009 Resultaat na N najaarsnota 2009 Mutaties V jaarrekening 2009 Resultaat V jaarrekening 2009 De afwijkingen tussen begroting en rekening worden uitgebreid toegelicht op de programma s in de jaarstukken. Een cijfermatig overzicht is te vinden in paragraaf Verschillen tussen begroting en rekening van en hoger. Een aantal verschillen wordt overigens veroorzaakt door de begrote doorrekening van de interne uren. De begroting is gebaseerd op een opgave van voorlopig ingeschatte urenbesteding, terwijl op een later tijdstip de afdelingsplannen zijn gemaakt. Dit heeft geleid tot een verschuiving van uren binnen en tussen programma s, waardoor de vergelijking met de begroting, op onderdelen, soms een vertekend beeld geeft. Bij de bepaling van het eindresultaat spelen daarnaast nog twee bijzondere zaken: Alle grondexploitaties zijn onlangs geactualiseerd. Volgens het principe bij grondexploitaties dat een toekomstig verlies direct dient te worden genomen en een mogelijke winstneming pas kan plaatsvinden als het verwachte resultaat daadwerkelijk behaald is, hebben wij ten laste van de jaarrekening een bedrag van ruim moeten brengen. Het betreft hier met name de exploitaties voor de ontwikkeling van de bouwlocaties Stookerterrein in Cothen en het Joliceterrein in Wijk bij Duurstede. U bent van beide dossiers en de gevolgen voor de exploitaties ook eerder op de hoogte gesteld. Daar staat tegenover dat een deel van de vorderingen/vermogensbestanddelen van het openbaar onderwijs in de gemeentelijke begroting kunnen vrijvallen. Het betreft een bedrag van zo n U bent hierover in november 2009 met een memo geïnformeerd. Het college heeft daarom besloten om geen bedragen over te hevelen ten laste van de jaarrekening 2009, die in 2010 zullen plaatsvinden. Het betreft hier voorgenomen uitgaven voor een totaalbedrag van , die een jaar zijn doorgeschoven. Bij de voorjaarsnota zullen wij u voorstellen om de genoemde daadwerkelijk te laten vrijvallen en de voorgenomen investeringen van 2009 die in 2010 plaatsvinden hiertegenover ten laste te brengen. Voor het overige verwijzen wij u naar de toelichting bij de verschillende paragrafen. Rechtmatigheid Inmiddels hebben wij het accountantsrapport bij deze jaarrekening ontvangen. Daarbij blijkt dat het niveau van de interne beheersing van voldoende niveau is om te komen tot een betrouwbare jaarrekening. Tevens verstrekt de accountant een goedkeurende verklaring voor het aspect rechtmatigheid. Vooral dit laatste aspect betekent dat de organisatie de nodige vorderingen heeft gemaakt om ook op dit vlak voldoende te kunnen presteren. Bezuinigingen De effecten van de kredietcrisis zullen medio 2010 concreet zichtbaar worden, met name in de ontwikkeling van de algemene uikering uit het gemeentefonds 6

7 en de verschillende doeluitkeringen. Het rijk heeft reeds aangekondigd dat dit vanaf 2011 gevolgen zal hebben. We zullen dus ook de komende jaren nadrukkelijk keuzes moeten maken in het uit te voeren beleid en de daarvoor beschikbaar te stellen middelen. 7

8 8

9 Leeswijzer Het verslag over het jaar 2009 is ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit 5 delen, te weten: programmaverantwoording 2009; de verplichte paragrafen; de jaarrekening 2009 zijnde het financieel verslag 2009; bijlagen. Programmaverantwoording De programmaverantwoording bevat de verantwoording op de door de raad vastgestelde programma s. Deze verantwoording is ingedeeld volgens het vastgestelde stramien. Het financiële resultaat over 2009 wordt toegelicht in de paragraaf 1.4 Bestemming rekeningresultaat. Paragrafen In de voorschriften wordt een aantal paragrafen verplicht gesteld. De paragrafen bieden een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Jaarrekening De jaarrekening geeft na de balans en daarbij horende toelichtingen een overzicht van de resultaten van de programma s. Daarbij hoort een analyse van verschillen tussen de begroting 2009 en de werkelijke lasten en baten Bijlagen In de bijlagen zijn de gespecificeerde staten opgenomen van onder andere de reserves en voorzieningen, de investeringen en de opgenomen langlopende geldleningen, de personeelsformatie, de grondexploitaties en de specifieke uitkering. (SISA) 9

10 10

11 Inhoudsopgave 1. Programmaverantwoording De programma s Programma 1 - Anders besturen 14 Programma 2 - Werken en Mobiliteit 21 Programma 3 - Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling 31 Programma 4 - Samenleven 41 Programma 5 - Financiën Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Rekening van baten en lasten Bestemming rekeningresultaat Paragrafen 2.1 Inleiding Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Treasury en financiering Lokale heffingen Jaarrekening 4. Bijlagen 3.1 Uitgangspunten samenstelling jaarrekening Balans per 31 december Toelichting op de balans Programmarekening met overzicht begrotingsafwijkingen Kostenverdeelstaat Accountantsverklaring Baten en lasten per hoofdproduct Baten en lasten per product Verschillen van en hoger Investeringsstaat activa Staat van over te brengen kredieten Staat van reserves en voorzieningen Staat van langlopende geldleningen Staat van personeel

12 4.7 Kerngegevens Grondexploitaties Specifieke uitkeringen (SISA)

13 1. Programmaverantwoording 13

14 1.1 De programma s Programma 1 Anders Besturen 1.1 Daar wilden wij naar toe Citaat begroting 2009: De gemeentelijke organisatie is er nu op toegerust naar buiten te gaan, om samen met de inwoners plannen te maken. Dat is de afgelopen twee jaar dan ook gebeurd. De plannen die in overleg met buurtbewoners en organisaties zijn opgesteld, moeten wij uitvoeren en daar zijn we volop mee bezig. Het zal duidelijk zijn dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Wat de één prima vindt, ervaart een ander als minder prettig. Het gemeentebestuur wil niet alleen luisteren, maar ook knopen kunnen doorhakken. Wij vinden het belangrijk dat voorzieningen waarvan mensen regelmatig gebruik maken zo dicht mogelijk bij hen in de buurt aanwezig zijn. Daarom willen we kinderopvang graag in een woonomgeving en niet op een bedrijventerrein. En zijn we blij met het theater in de binnenstad. 1.2 Waar stonden we 1 januari 2009? In 2009 stonden wij met het Programma Anders besturen voor de uitdaging om de reguliere activiteiten op een zo hoog mogelijk niveau te leveren. Anderzijds lagen er ambities op het gebied van wijkgericht werken, verdere uitbreiding van digitale dienstverlening en intergemeentelijke samenwerking, als instrumenten om tot anders in de betekenis van interactiever en efficiënter - besturen te komen. 1.3 Wat hebben wij bereikt? Betrokkenheid van de inwoners Wijkgericht werken De visie Wijkgericht werken is in 2009 vastgesteld; dat geldt ook voor de visie op 'Interactief werken'. Voor Langbroek is het Dorpsplatform Langbroek opgericht. We hebben een start gemaakt met een nieuwe werkwijze, met name in de binnenstad van Wijk bij Duurstede. De consulent externe contacten (voorheen consulent wijkgericht werken) maakt inmiddels deel uit van de afdeling BCA. Daarmee onderstrepen we het belang van een integrale aanpak. En adviseert de consulent alle onderdelen van de organisatie. Maatschappelijk debat structuurvisie Voorafgaand aan het vaststellen van de structuurvisie is aan inwoners gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren. Dat gebeurde in zogenoemde huiskamergesprekken, een werkatelier met scholieren van het Revius en een slotavond voor alle deelnemers. Jongeren Het college heeft er nadrukkelijk voor gekozen mogelijke problemen met jongeren niet aan te pakken via de lijn van de repressie, maar om met jongeren in gesprek te gaan. De burgemeester is daartoe een overleg gestart met (hang)jongeren uit de gemeente. Bewonersavonden Er zijn diverse bewonersavonden gehouden, met een wisselende opzet. Voorbeelden van zulke avonden in 2009 zijn de starterswoningen aan de Steenstraat 14, De Geer II, Oranjehof, De Kamp, Stookerterrein, uitbreiding Regionaal Historisch Centrum. De ontwikkeling van de digitale bestemmingsplannen van Langbroek, de Binnenstad en Wijk bij Duurstede zijn gepaard gegaan met bewonersavonden. Eind 2009 is voor de omgeving van De Boeg een speciale informatieavond georganiseerd vanwege 14

15 onrust in de buurt. Uit deze avond is een groep inwoners voortgekomen die regelmatig met de gemeente om tafel zit over veiligheid in hun buurt. Welkomstavond nieuwe inwoners Op 31 maart 2009 is een welkomstavond voor nieuwe inwoners georganiseerd. Er is gekozen voor een nieuwe opzet van de informatiemarkt. Meer kraampjes en informatie van maatschappelijke organisaties en verenigingen, minder van de gemeente. Organisaties die deelnamen waren: bibliotheek Z.O.U.T., de biljartvereniging, de jeu de boulesclub, vereniging Kunst bij de Bron, Platform Wijk Samen, de postzegelvereniging, speel-o-theek, Stichting Binding, de tennisvereniging, Historische vereniging Tussen Rijn en Lek, Wijks Atelier en de Wyck Lions. Daarnaast hebben diverse andere organisaties informatiemateriaal ter beschikking gesteld. In totaal bezochten 42 nieuwe inwoners de bijeenkomst. Zowel hun reacties als die van de deelnemende organisaties waren zeer positief. Burgerjaarverslag In 2009 is er geen burgerjaarverslag verschenen. Er is voor gekozen om de informatie 2008 en 2009 te bundelen in een jaarverslag dat uitkomt in Communicatie Informatievoorziening Om de inwoners goed te informeren over de besluitvorming van het college is in 2009 intensief gebruik gemaakt van de informatiepagina en persberichten. Het college heeft de raad wekelijks in memo s geïnformeerd over actuele zaken. Communicatiebeleidsplan Het communicatiebeleidsplan is in juni 2009 door het college en de raad vastgesteld. Het college geeft uitvoering aan het nieuwe beleid, bijvoorbeeld door te bewaken dat ieder voorstel of project vergezeld gaat van een communicatieparagraaf. Ook is in dit kader bijvoorbeeld de Dag van de Dialoog gesubsidieerd, om de communicatie binnen wijken een impuls te geven. Nieuwsbrieven In 2009 zijn vier nieuwsbrieven SEIN (voor senioren) verschenen. Twee keer kwam een nieuwsbrief voor Langbroek uit, één maal voor De Engk en ook één keer voor industrieterrein Broekweg. Het Jaarverslag voor de Leerplicht werd ook uitgegeven. Themabijlagen Wijkse Courant Over de Kadernota en de Begroting zijn speciale informatiepagina's ontwikkeld. Folders Voor het minimabeleid, het economische actieprogramma en de bestemmingsplannen werden in 2009 speciale folders ontwikkeld. Communicatie Communicatie is vast onderdeel van B&W-rapporten en projectplannen Digitale dienstverlening Programma Digitaal Werken In 2009 is het mogelijk geworden om via de gemeentelijke website een aantal diensten aan te vragen. Het gaat om: aanvraag uittreksel gemeentelijke basisadministratie (GBA); aanvraag uittreksel burgerlijke stand; verhuizing doorgeven; verzoek verlening parkeervergunning binnenstad; formulier hond aan- of afmelden voor de hondenbelasting; aanvraag huisvestingsvergunning koopwoning; aanvraag huisvestingsvergunning huurwoning; formulier aanvraag uitweg; aanvraagformulier ontheffing verbod op vuur te stoken; 15

16 aangifteformulier verloren of gevonden voorwerp. In de gemeentelijke organisatie wordt sinds 2009 gewerkt met digitaal in te vullen sjablonen voor: Raadsvoorstel en -besluit B&W-rapport Intern memo Brief In 2009 zijn twee nieuwe programma s aangeschaft om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren. Een voor de WABO (omgevingsvergunning). De implementatie daarvan vindt plaats in Voor de wettelijke regeling voor registratie van personen en reisdocumenten (WPR) is ook een applicatie aangeschaft. Deze zorgt voor eenduidige en centrale opslag van persoonsgegevens. Op termijn zal de klant zijn persoonsgegevens niet meer hoeven in te vullen bij digitale aanvragen, omdat deze dan al door de gemeente op het scherm vooringevuld zijn. Verder is in 2009 gewerkt aan de verdere implementatie van de registraties Adressen en Gebouwen (BAG). Tot slot is er een inhaalslag gemaakt op de digitale bestemmingsplannen en het ter beschikking stellen daarvan aan de inwoners via de gemeentelijke website. In 2009 is ook een zogenoemde gegevensmakelaar geselecteerd die behulpzaam moet zijn bij de uitwisseling van gegevens tussen de klant en de achterliggende informatiesystemen Waarden en normen Plan van aanpak ambtelijke integriteit/ ambtseed of -belofte In 2009 is de ambtseed ingevoerd en afgenomen bij alle medewerkers van de gemeente. Er zijn twee themabijeenkomsten met medewerkers georganiseerd. Het integriteitsbeleid wordt verder ontwikkeld in samenspraak met de organisatie. Daarvoor is een werkgroep ingesteld die nog uitgebreid wordt met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie. Dag van de Dialoog De Dag van de Dialoog was een groot succes met een deelname van bijna 50 tafels. De inwoners kwamen in groepjes bij elkaar om te praten over echte welvaart, maar vooral om elkaar te ontmoeten en te leren kennen Intergemeentelijke samenwerking Gebiedsvisie Zuidoost-Utrecht In het Bestuurlijk Platform Zuidoost Utrecht werken zes gemeenten aan het opstellen van een integrale gebiedsvisie, waarin de thema's volkshuisvesting, wonen, economie, werkgelegenheid, toerisme, recreatie, verkeer, vervoer en mobiliteit zijn uitgewerkt. Eind 2008 was de ontwerp gebiedsvisie gereed en werd afgesproken deze voor te leggen aan de gemeenteraden, ter vaststelling van de visie en ambities. In Wijk bij Duurstede heeft de raad zich in maart 2009 uitgesproken voor vaststelling van de gebiedsvisie, onder toevoeging van een amendement over infrastructuur. Samenwerking in de bedrijfsvoering Op het gebied van samenwerking in de ICT is een bedrijfsplan ontwikkeld voor de 'koude kant' van de ICT, zoals servers, werkplekken en hardware. De gemeenten Baarn, Soest, Bunnik en Wijk bij Duurstede kiezen daarbij voor duurzame samenwerking. De gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Regionale Sociale Dienst sluiten zich wellicht aan. Onderzoek daartoe is in 2009 gestart. In 2009 is onderzocht of het tot een gemeenschappelijke aanbesteding van de applicatie voor de WABO (omgevingsvergunning) kon komen. Er bleek geen overeenstemming te zijn over de uitgangspunten. Ook is onderzocht of er een aanbesteding op de midoffice (voor verwerking van digitale aanvragen en 16

17 gegevensstromen) zou kunnen plaatsvinden met de gemeenten Ede, Houten, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. De uitkomst van dit onderzoek wordt in 2010 bekend. De samenwerking met de gemeente Houten op het gebied van de website en het beheer is in 2009 bezegeld met een overeenkomst. Het betekent dat er 24 uur per dag en 7 dagen per week onderling personele achtervang is op (onderhoud van) de website. Er is twee keer een bijeenkomst georganiseerd met de afdelingen Beleid, Control en Advies van Wijk bij Duurstede en de afdeling Bestuur, Communicatie en Juridische zaken van Houten. Doel was om kennis uit te wisselen op het gebied van communicatie, juridische zaken en financiën. Met de gemeenten Nieuwegein en Houten is eind 2009 intensief samengewerkt in het kader van de griepvaccinatie. Personele uitwisseling is er geweest op het gebied van personeel en organisatie. Een medewerker uit Wijk bij Duurstede heeft een periode in Houten gewerkt. Omgekeerd heeft een P&O-adviseur in Wijk een half jaar gewerkt. Dit kijkje in elkaars keuken is alle partijen goed bevallen. Op het gebied van Inkoop is er samen met de gemeente Bunnik een zogenoemde spend-analyse uitgevoerd, die concrete aanknopingspunten biedt om goedkoper gezamenlijke inkoop te organiseren, bijvoorbeeld op civieltechnisch gebied, voertuigen en kantoorartikelen. Met de gemeente Bunnik is eind 2009 een bijeenkomst voorbereid met het managementteam van die gemeente en de directie en afdelingshoofden van Wijk bij Duurstede. Om elkaar beter te leren kennen en te verkennen op welke terreinen er op management- en directieniveau kan worden samengewerkt. 17

18 1.3 Wat hebben wij gerealiseerd? Onderwerp Resultaat Planning begroting 2009 Status eind 2009 Wijkgericht werken Wijkbeheer in Binnenstad 2009 Gereed Veranderprogramma organisatie (6 deelprojecten, waaronder cultuur) Verandertraject afgerond: Projectmatig werken ingevoerd Vernieuwde personeelsgesprekscyclus ingevoerd Visie op wijkgericht en interactief werken vastgesteld Loopt Gereed Gereed Integriteit Ambtseed ingevoerd en afgenomen 2009 Gereed Dag van de Dialoog Uitvoering 2009 Gereed Programma Digitaal Werken Diverse producten digitaal opvraagbaar Parkeervergunning digitaal af te handelen Implementatie van Basisregistratie Personen en Reisdocumenten Selectie en aanschaf WABO applicatie Selectie en aanschaf gegevensmakelaar Document Management Systeem geïmplementeerd 2009 Gereed 2009 Gereed 2009 Gereed 2009 Gereed 2009 Gereed 2009 Gereed Gebiedsvisie Zuidoost-Utrecht Visie en uitvoeringsprogramma voorbereid 2009 Gereed Stedenbouwkundige plannen Omwonenden / betrokkenen worden altijd actief bij de plannen betrokken 2009 Loopt 18

19 Programma 1 - Anders besturen - Recapitulatie Bedragen x Rekening Begroting Rekening Lasten Bestaand beleid: Bestuur Bestuursorganen Raadsgriffie Bestuurlijke samenwerking Internationale samenwerking Bedrijfsvoering Bestuursondersteuning B&W Rechtsbescherming Communicatie Voorlichting en communicatie Media Totaal lasten Baten Bestaand beleid: Bestuur Bestuursorganen Raadsgriffie Bestuurlijke samenwerking Internationale samenwerking Bedrijfsvoering Bestuursondersteuning B&W Rechtsbescherming Communicatie Voorlichting en communicatie Media Totaal baten Saldo programma

20 Programma 1 Toelichting op de budgetten Afwijkingen x Directe lasten 0 Uren 8 V Kapitaallasten 73 V Tot saldo lasten 81 V Inkomsten -8 V Saldo 89 V De belangrijkste verschillen zijn: Bestuursorganen (63 N) Per saldo is er een overschrijding op salarissen van en een overschrijding van op uitkeringen voormalig personeel. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door niet begrote pensioenpremies Bestuursondersteuning (97 V) Het nadeel op de post materieel wordt veroorzaakt door een kleine aan meerkosten voor organisatiebrede opleidingen. Daarnaast zijn de onderhoudskosten van kantoormachines hoger uitgevallen. Het voordeel op de kapitaallasten is ontstaan doordat onder andere de implementatie van de WABO nog moet plaatsvinden, de digitale factuurafhandeling, de implementatie van de BAG en het gegevensmagazijn in 2010 verder worden opgepakt. Het krediet is volledig in 2009 geraamd maar loopt dus in de uitvoering en daarmee financieel door in Raadsgriffie (37 V) De medewerker rekenkamer is eind 2008 in dienst gekomen, in plaats van dat hij ingehuurd wordt. Hierdoor is er een overschot op de post inhuur. De salariskosten laten een kleine overschrijding zien. Verder wordt het overschot veroorzaakt door een bijdrage van gemeenten voor het onderzoeksrapport RSD. 20

21 Programma 2 Werken & Mobiliteit 2.1 Daar wilden wij naar toe Citaat begroting 2009: Onze missie is dat Wijk bij Duurstede mooier, sterker en groener moet worden. Maak je deze gemeente mooier, dan is dat prettig voor de inwoners, voor de bezoekers en voor ondernemers die zich hier dan graag willen vestigen. Het mooier maken vindt plaats in de oude binnenstad en de dorpskernen, waar we zuinig zijn op het monumentale karakter, maar ook in het buitengebied. We zetten in op een vitaal, krachtig en prachtig platteland. Mooier betekent tegelijkertijd sterker. Wonen en werken komen meer met elkaar in evenwicht. De uitgifte van kavels op het nieuwe bedrijventerrein Langshaven verloopt goed, we gaan druk in de weer met de revitalisering van bestaande terreinen. 2.2 Waar stonden we 1 januari 2009? Toerisme en recreatie Stimuleren recreatie en toerisme/ rivierfront De deelvisie Toeristisch recreatief beleid was, vanwege ontoereikende ambtelijke capaciteit, nog niet in een actieplan omgezet. Samenwerking met andere gemeenten heeft geleid tot het opstellen van een regionaal marketing- en promotieplan. Ook werkten wij op toeristisch recreatief gebied met andere gemeenten samen in het kader van de Gebiedsvisie Zuidoost- Utrecht. De Visie Rivierfront is begin 2009 vastgesteld. De herontwikkeling van de Bosscherwaarden was gestart. Met de provincie werd een samenwerkingsagenda voor de gebiedsontwikkeling van het waterfront opgesteld. Buitengebied Het buitengebied is al langer in een overgangsfase van puur agrarisch naar agrarisch en natuur met recreatieve en toeristische activiteiten en kleinschalige, lichte bedrijvigheid op bestaande locaties. De mogelijkheden voor agrotoerisme (kleinschalige toeristische activiteiten bij de boer) werden onderzocht, maar waren nog niet planologisch geborgd. De economische ontwikkeling van het buitengebied is ook beschreven in programma 3 van de begroting 2009: Agenda Vitaal Platteland. Fietsroute Wijk bij Duurstede - Leersum In 2008 is op grond van vastgestelde natuurwaarden besloten dit fietspad niet aan te leggen. In overleg met het Recreatieschap zou worden gekeken naar alternatieven voor het oorspronkelijke plan en tracé. Herinrichting stadshaven Begin 2009 was de herinrichting van de stadshaven grotendeels voltooid. De centrale steiger voor historische schepen was geplaatst en voor grote schepen als de Henry Dunant werd de nieuwe aanmeerplaats in gebruik genomen. De oostelijke landtong en de westelijke oever waren groen ingericht. Grenzend aan de Havenweg was het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. De haven is hiermee aantrekkelijker voor toerisme dan voorheen Bedrijven Werkgelegenheid Vanaf 2006 streven we ernaar in vier jaar tijd een toename van het aantal arbeidsplaatsen met 500 te realiseren. Bedrijventerreinen De uitgifte van grond op bedrijventerrein Langshaven lag behoorlijk op schema. Er waren 13 kavels verkocht met een gezamenlijk uitgeefbaar oppervlak van m 2 (71 % van het totaal uitgeefbaar oppervlak). Op 3 van de 6 nog beschikbare kavels rustte een optie. De gedachte was dat in 2009 alle nog niet verkochte 21

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 23-05-2014. 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking

Jaarrekening 2013 23-05-2014. 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking Jaarrekening 23-05-2014 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Algemeen...8 Waar staan we op financieel gebied... 11 Jaarverslag...17 Programmaverantwoording...19

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Oost Gelre

JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Oost Gelre JAARSTUKKEN 2013 Gemeente Oost Gelre Inhoud Voorwoord 4 1 Jaarverslag 6 Inleiding 6 Financieel resultaat 2013 6 Resultaatbepaling 6 Bestemming resultaat 7 Analyse van het rekeningresultaat 7 Programma

Nadere informatie

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9 2 3 Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 9 Programma 1. Burger en Bestuur 10 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 15 Programma 3. Verkeer en Vervoer 18 Programma 4. Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING. 13 november 2014

PROGRAMMABEGROTING. 13 november 2014 PROGRAMMABEGROTING 2015 13 november 2014 Programmabegroting 2015 - gemeente Geldermalsen 2 Inhoudsopgave Programmabegroting 2015 Inleiding 5 Programma 1 - Bestuur, burgers en veiligheid 7 Programma in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens... 13 Jaarverslag... 15 Programmaverantwoording... 17 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening... 19 Programma 1 Veiligheid en

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 5. Programma s inhoudelijk 11. Programma s financieel 43. paragraaf 1 lokale heffingen 47. paragraaf 2 weerstandsvermogen 53

Hoofdstuk 1 Inleiding 5. Programma s inhoudelijk 11. Programma s financieel 43. paragraaf 1 lokale heffingen 47. paragraaf 2 weerstandsvermogen 53 Jaarstukken 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Jaarverslag Hoofdstuk 2 Programma s Programma s inhoudelijk 11 Programma s financieel 43 Hoofdstuk 3 Paragrafen paragraaf 1 lokale heffingen 47 paragraaf

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarstukken

Inhoudsopgave jaarstukken Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave jaarstukken 1. Inleiding en leeswijzer 5 2. Kerngegevens 9 3. Algemene beschouwingen 13 Jaarverslag 4. Programmaverantwoording 25 0. Voorwoord bij de programma s 25 1. Financiën

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Jaarverslag...6 De programma's...7 Programma 1 Dienstverlenend...8 Programma 2 Stimulerend...16 Programma 3 Leefbaar...21 Programma 4 Groeiend...24

Nadere informatie

Programmarekening 2007

Programmarekening 2007 JAARSTUKKEN 2007 2 Programmarekening 2007 INLEIDING Algemeen Programma s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid. Doel van de rekening

Nadere informatie

Begroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017

Begroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 Begroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 PAGINA 2 Aanbieding Voor u ligt de programmabegroting 2014 inclusief de meerjarenraming 2015 2017. Het is de laatste begroting van het huidige college en die

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programma 2015 Programma 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding Trends 4 Voorwoord 5 2015: Ruimte voor innovatie en vernieuwing 8 De staat van de gemeente 18 Begroting 2015 in grafieken en tabellen 20 Programma

Nadere informatie