De bibliotheek inspireert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bibliotheek inspireert"

Transcriptie

1 eemnes muiden weesp wijdemeren Gezamenlijk meerjarenbeleidsplan van De Bibliotheek en bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum De bibliotheek inspireert 1

2 Inhoud Inleiding 3 1. Context Externe ontwikkelingen Gemeenten als opdrachtgever Gemeenten als subsidieverlener Gemeenten als samenwerkingspartner Interne organisatie SWOT-analyse 7 2. De koers Missie en motto Visie Succesfactoren 9 3. Strategie en beleid Doelgroepen Kernfuncties Medewerkers Middelen Vestigings- en spreidingsbeleid Collectie Activiteiten voor doelgroepen Innovatie, marketing en kwaliteitszorg ICT beleid- en beheer Financiën Processen Evalueren en verbeteren werkprocessen Benchmarking Cultural governance Resultaten Klanttevredenheid Partnertevredenheid Medewerkertevredenheid Bestuur en financiers 27 Bijlage 1 Kengetallen De Bibliotheek en bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum 28 Bijlage 2 Strategie in één oogopslag 29 Bijlage 3 Overzicht speerpunten per INK-gebied 30 Bijlage 4 Dienstverleningsniveau De Bibliotheek 33 Bijlage 5 Dienstverleningsniveau Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum 38 2

3 Inleiding Voor u ligt het gezamenlijke meerjarenbeleidsplan van De Bibliotheek en Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. Beide bibliotheken hebben het voornemen om in de periode intensief samen te gaan werken. Een eerste start is dit meerjarenbeleidsplan dat in nauw overleg tussen de twee bibliotheken tot stand is gekomen. Samen hebben zij een aantal speerpunten voor de periode gekozen om de missie en visie van beide bibliotheken te realiseren. Aanleiding om te komen tot samenwerking zijn onder andere het willen vergroten van de innovatiekracht, de behoefte bij medewerkers om kennis te delen, het pareren van teruglopende subsidie-inkomsten en het beter kunnen inspelen op het veranderende mediagebruik. Bij de samenwerking is het behouden van de eigen identiteit van beide bibliotheken het uitgangspunt. Dat betekent dat de dienstverlening van de bibliotheken goed herkenbaar blijft voor de afzonderlijke gemeenten als opdrachtgever en hun inwoners. Brigitte van Ostaden Samenwerking betekent wel dat een aantal zaken anders worden ingericht en georganiseerd. De bibliotheken werken dit uit in een gezamenlijke strategie die medio 2012 vastgesteld moet zijn. De resultaten die gerealiseerd moeten worden zijn onder andere: Uitwisseling personeel voor het opvangen van bepaalde problemen en kennisdeling Gezamenlijke ontwikkeling van diensten en producten Efficiencyvoordelen Benchmarking De samenwerking is gestart door met beide managementteams terug en vooruit te kijken naar resultaten van de twee bibliotheken. In de achterliggende beleidsperiode stond het vormgeven van de nieuwe basisbibliotheek bij beiden centraal. De organisatiestrategie op het gebied van Informeren, Leren, Lezen, Cultuur en Ontmoeten werd vastgesteld en vertaald in beleid op de deelonderwerpen hrm, collectie, marketing, innovatie en dienstverleningsniveaus. Hiermee is het strategische kader voor de beide bibliotheken volledig op orde, wat zich vertaald heeft in certificering. De beleidsvoornemens op de diverse organisatiegebieden zijn door beide bibliotheken nagenoeg allemaal gerealiseerd. Beide bibliotheken hebben hun basisdienstverlening op orde, een goede relatie met de betrokken gemeenten en een omvangrijk klantenbestand dat tevreden is over de dienstverlening. Vanuit deze verstevigde basis is de tijd nu rijp de bibliotheken verder te positioneren voor de komende jaren. Het belangrijkste speerpunt is inspireren tot Lezen, Leren en Ontmoeten waarbij samenwerking lokaal en in het bibliotheeknetwerk een onontbeerlijke voorwaarde is. Om een indruk te krijgen van beide organisaties is een overzicht met kengetallen opgenomen in bijlage 1. 3

4 1. Context 1.1 Externe ontwikkelingen Een belangrijke factor waaraan is af te meten of een organisatie succesvol is, is de mate waarin zij in staat is te reageren op haar omgeving. Onze samenleving wordt meer en meer een informatiemaatschappij. De voortdurende beschikbaarheid van informatie en het gebruik van een breed scala aan informatiekanalen en communicatiemiddelen worden als vanzelfsprekend beschouwd. Een informatie-intensieve sector als het bibliotheekwezen wordt sterk geraakt door deze ontwikkelingen. Maar ook andere maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op het bibliotheekgebruik. De samenstelling van de bevolking verandert, gebruikers worden veeleisender en trends volgen elkaar in steeds hoger tempo op 1. 1 De openbare bibliotheek tien jaar van nu / Frank Huysmans en Carlien Hillebrink. Den Haag : Sociaal Cultureel Planbureau, april 2008 Externe ontwikkelingen Vergrijzing van de bevolking: steeds meer 65-plussers die langer actief blijven en hoger opgeleid zijn. Ouderen besteden meer tijd aan lezen van gedrukte media dan jongeren. Veranderende vrijetijdsbesteding. De hoeveelheid vrije tijd staat onder druk door het combineren van arbeids- en zorgtaken. Toename van het opleidingsniveau, maar nog steeds mensen met leer- en taalachterstanden. Een leven lang leren wordt gestimuleerd door de overheid. Gewenning aan keuzemogelijkheden, individualisering van dienstverlening -en voor bepaalde groepen een toenemende tijdsdruk- dwingen tot een ander- en een anders toegankelijk aanbod. Levenslange lidmaatschappen worden minder vanzelfsprekend. Voortschrijdende informatisering en veranderend mediagebruik. Online computers zijn al in verreweg de meeste Nederlandse huishoudens aanwezig. Vrijwel alle internetters gebruiken het web om informatie te zoeken en te communiceren. Ouderen en lager opgeleiden lopen hun achterstand in computergebruik in de komende tien jaar langzaam maar zeker in. Door de digitalisering is er meer, en sneller informatie toegankelijk. Kwantiteit (te veel) en kwaliteit (te weinig) op het terrein van informatie zijn inmiddels punten van zorg. De functie van de bibliotheek als bron van betrouwbare informatie is hierin belangrijk. Met als bijzondere uitdaging dat de bibliotheek ook een maatschappelijk relevant pakket blijft bieden. Hoeveelheid, snelheid en toegankelijkheid van nieuwe media zijn sterk toegenomen. Technologische ontwikkelingen als e-books en publishing on demand zullen invloed hebben op het productieproces van gedrukte media, maar het boek naar alle waarschijnlijkheid niet doen verdwijnen. Teruglopend bibliotheekgebruik sinds de jaren negentig (lidmaatschappen, bezoek, het percentage leners, het aantal geleende media). Echter door de economische crisis is momenteel een trendbreuk te signaleren en is er sprake van een lichte stijging in het bibliotheekgebruik. Bij Bibliotheek Huizen- Laren-Blaricum is per 31 december procent van de bevolking lid en bij De Bibliotheek 24 procent. Ter informatie: het landelijke gemiddelde was 24 procent in Verdergaande samenwerking in de bibliotheekbranche zowel op landelijk als provinciaal niveau. Op basis van deze ontwikkelingen heeft het netwerk van Nederlandse Bibliotheken een Agenda van de toekomst vastgesteld waarin speerpunten zijn benoemd die landelijk en/of lokaal worden aangepakt. 4

5 1.2 Gemeenten als opdrachtgever De gemeenten Huizen, Laren en Blaricum en Eemnes, Muiden, Weesp en Wijdemeren staan als opdrachtgever aan de basis van het bibliotheekbeleid van beide bibliotheken. Daarom is het belangrijk dat zij met haar vijf kernfuncties goed aansluiten op de gemeentelijke speerpunten uit de coalitieprogramma s. Daarin zijn de volgende beleidsprioriteiten benoemd die een relatie hebben met de kernfuncties van de bibliotheek: Versterken zelfstandigheid en zelfredzaamheid van burgers Maatschappelijke participatie: mee doen aan de samenleving Leefbaarheid en sociale cohesie Samenwerking tussen lokale organisaties Kunst en cultuur: ontsluiten cultuur en historisch erfgoed voor een breed publiek Bibliotheek als ontmoetingsplaats Specifiek beleid voor jeugd en ouderen Zelfredzaamheid Maatschappelijke participatie Informatie Beleidsuitgangspunten Gemeenten Doelgroepen Leefbaarheid / sociale cohesie Educatie Lezen Samenwerking Lokaal Kernfuncties bibliotheek Kunst & cultuur Cultuur/ historisch erfgoed Ontmoeting & debat Brigitte van Ostaden 1.3 Gemeenten als subsidieverlener Gemeenten, provincies en het Rijk hebben eind 2009 in het zogeheten BibliotheekCharter nieuwe afspraken gemaakt over hun rolverdeling en over de doelen van de bibliotheekinnovatie voor de periode 2010 tot en met In het Charter is vastgelegd dat de minister van OCW, de provincies en de gemeenten samen werken aan het vernieuwen van de openbare bibliotheek, met als doel de dienstverlening van de openbare bibliotheken beter te laten aansluiten bij maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en bij de behoefte van de burger. In het Charter is concreet afgesproken dat de gemeenten onder andere verantwoordelijk zijn voor het uitvoerend werk van de fysieke bibliotheek, de lokale component van de landelijke digitale bibliotheek en de implementatie van landelijk overeengekomen innovaties. Voor de gemeenten houdt dit convenant ondermeer in dat bij de subsidieverlening aan de openbare bibliotheek een aantal afspraken en voorwaarden worden vastgelegd. Belangrijk daarbij zijn dat het bestaande instapniveau van de subsidie tenminste gehandhaafd blijft in deze periode en dat bibliotheken de (financiële) mogelijkheden hebben om gecertificeerd te worden conform de Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken. 5

6 De uitvoering van het BibliotheekCharter komt onder druk te staan omdat de financiële positie van de gemeenten door de economische crisis verslechterd. Dit heeft uiteraard consequenties voor het financiële beleid en het bijbehorende subsidiebeleid van de gemeenten. De afspraak uit het Charter dat het bestaande instapniveau tenminste blijft gehandhaafd komt hiermee onder druk te staan. 1.4 Gemeenten als samenwerkingspartner In samenwerking met de gemeenten zorgen beide bibliotheken voor de invulling en uitvoering van verschillende gemeentelijke taken. Zo zijn de bibliotheken samen met de gemeenten actief op het terrein van de VVE (vroeg- en voorschoolse educatie). Ook nemen zij deel aan de samenwerkingsketen WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en/of leveren zij een bijdrage aan de invulling van een aantal prestatievelden binnen de WMO. Daarnaast wordt samengewerkt op het gebied van re-integratie en diversiteit. Beide bibliotheken willen de samenwerking met de gemeenten waar mogelijk uitbreiden en versterken. 1.5 Interne organisatie Beide bibliotheken zijn relatief kleine basisbibliotheken. Het grootste deel van de formatie wordt ingezet in de front office. In de back office zijn er specialisten die voor elke doelgroep een beperkt aantal uren ter beschikking hebben voor het (door)ontwikkelen van producten en diensten voor specifieke doelgroepen. Specifieke deskundigheid op het terrein van hrm, marketing, kwaliteitszorg en financiën is beperkt aanwezig. Daar waar nodig en financieel haalbaar wordt externe deskundigheid ingehuurd. Maar door de krimpende financiële middelen en stijgende tarieven van leveranciers zoals de provinciale service-organisatie ProBiblio, wordt dat steeds moeilijker. Hierdoor zijn de bibliotheken onvoldoende in staat op de vele externe ontwikkelingen in te spelen. Daarom hebben de twee bibliotheken het voornemen intensiever te gaan samen werken, met name op het terrein van (door)ontwikkelen van de dienstverlening op het terrein van leesbevordering en mediawijsheid en op het terrein van de bedrijfsvoering, met name marketing en communicatie. 2 Mediawijsheid staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Bron: Cultuur.nl 6

7 Samenwerking levert de volgende voordelen op: Uitwisseling personeel voor het opvangen van bepaalde problemen en kennisdeling Gezamenlijke ontwikkeling van diensten en producten Efficiencyvoordelen Benchmarking Een belangrijke voorwaarde voor samenwerking is wederzijds vertrouwen. Aandachtspunten bij de verdere uitwerking van de samenwerking is het verschil in organisatiestructuur en cultuur, de omvang en samenstelling van de formatie en de verschillen in de bedrijfsvoering. Beide bibliotheken zijn er van overtuigd dat deze samenwerking op afzienbare termijn concrete invulling moet krijgen. Op de middellange termijn kan deze samenwerking wellicht uitgebreid worden met andere bibliotheken in het Gooi. 1.6 SWOT-analyse Op basis van de hiervoor gesignaleerde ontwikkelingen kan de volgende SWOT-analyse voor de bibliotheken worden vastgesteld waarop de organisatiestrategie voor de komende jaren wordt afgestemd. Sterk Omvangrijk bereik onder de bevolking Naamsbekendheid Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen Toegang tot uitgebreide collectie media Stevige banden met het onderwijs Passie bij personeel voor de missie van de bibliotheek Zwak Marketing: te weinig kennis van markt- en klantbehoeften Niet optimaal kunnen volgen van de snelle IT-ontwikkelingen Onvoldoende zichtbaar in het digitale domein Imago bij burgers en politiek niet eigentijds genoeg: de bibliotheek is meer dan alleen boeken lenen Kans Maatschappelijke aandacht voor sociale cohesie Leven lang leren Aandacht voor mediawijsheid1 Aandacht voor specifieke doelgroepen zoals jeugd, ouderen, laaggeletterden, inburgeraars Economische crisis: kostenbewustzijn burgers leidt tot toename bibliotheekgebruik Samenwerking met bibliotheken Overheid bemoeit zich actief met het professionaliseren van de digitale bibliotheek Bedreiging Individualisering: veranderende behoeften van klanten vraagt om maatwerk Bezuinigingen bij de gemeenten, in het bibliotheeknetwerk, o.a. ProBiblio en bij partners Andere aanbieders Kleine back office, geen specifieke deskundigheid op het terrein van bedrijfsvoering Vergrijzing personeel; onvoldoende gekwalificeerd jonge aanwas 7

8 2. De koers In samenwerking hebben De Bibliotheek en Bibliotheek Huizen- Laren-Blaricum hun missie en visie onder de loep genomen en aangepast voor de komende beleidsperiode. 2.1 Missie en motto De Bibliotheek en Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum zijn fysiek en digitaal het eigentijdse lokale ontmoetingscentrum voor alle inwoners. Leesbevordering en leesplezier, kennis en informatie, mediawijsheid en cultuur staan daarbij centraal. Zij leveren hierdoor, vaak in samenwerking met andere educatieve en culturele organisaties, een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie en participatie in de gemeenten Eemnes, Muiden, Weesp en Wijdemeren en Huizen, Laren en Blaricum. Dit is vertaald in het motto: De bibliotheek inspireert. 2.2 Visie De bibliotheken willen met de huidige middelen zoveel mogelijk mensen toegang bieden tot educatie, literatuur, informatie en cultuur en daarmee bijdragen aan maatschappelijke participatie en sociale cohesie. Dat doen zij met een producten- en dienstenaanbod zowel vanuit de fysieke als de digitale bibliotheek. Hierbij krijgt het voorkomen en oplossen van problemen op het terrein van lezen en informatie- en mediavaardigheid prioriteit. Uitgangspunt is dat dit altijd in samenwerking met het onderwijs en andere begeleiders vorm wordt gegeven. Omdat leer-, taal- en leesachterstanden al op zeer jonge leeftijd ontstaan, wordt meer aandacht gegeven aan de leeftijdsgroep 0-4 jaar. De dienstverlening aan 4-18-jarigen en het onderwijs wordt meer vraaggericht vormgegeven. Daar waar mogelijk wordt in samenwerking met andere organisaties dienstverlening ontwikkeld voor volwassen laaggeletterden en inburgeraars. De dienstverlening aan individuele gebruikers moet inspireren tot blijvend of nieuw bibliotheekgebruik waarbij het uitlenen van boeken nog steeds core business is. Dit moet in 2014 leiden tot een gemiddelde ledengroei van 1,5 % in het werkgebied van beide bibliotheken. Het behouden van leden en bezoekers wordt bereikt door een gerichte inzet van marketing. Hiermee komt een goede match tussen aanbod van de bibliotheek en de vraag vanuit klantsegmenten tot stand. Marketing biedt kansen om het bibliotheekaanbod met behulp van ICT persoonlijker te maken. Ook door een andere samenstelling en presentatie van de collectie en een aantrekkelijk activiteitenaanbod worden bezoekers van de fysieke bibliotheek uitgenodigd en geïnspireerd tot (meer) bibliotheekgebruik. De bibliotheek is fysiek goed bereikbaar (binnen een straal van 6 kilometer is voor iedereen een fysieke vestiging aanwezig) en digitaal 24 uur per dag toegankelijk via de website. Professionele medewerkers beschikken over de juiste competenties om de organisatiestrategie waar te maken. Vakmanschap krijgt een andere invulling. De traditionele bibliothecaris transformeert in een mediacoach, cultureel ondernemer of informatiemakelaar die denkt vanuit de klant en altijd op zoek is hoe deze nog beter bediend kan worden in zijn persoonlijk lees- en informatiebehoeften. De bibliotheek heeft haar bedrijfsvoering op orde wat resulteert in certificering volgens de Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken. 8

9 2.3 Succesfactoren De belangrijkste factor om de missie en visie waar te maken is samen te vatten onder de noemer Inspirerend. Hierbij gaat het om het bieden van eigentijdse, op behoeften afgestemde dienstverlening waarbij de verwachtingen van de klant regelmatig worden overtroffen. Bij inspirerend gaat het om aspecten als verleiden, uitnodigend, klantgericht, eigentijds, dynamisch en cocreatie. Daarnaast zijn de factoren Professioneel en Betrouwbaar, die van oudsher het succes van de bibliotheek hebben bepaald, nog volop van kracht. Deskundige medewerkers adviseren klanten in hun zoektocht naar goede en betrouwbare informatie zowel in fysieke media als via het internet. Inspirerend Betrouwbaar Professioneel Samenwerken Verleiden Eigentijds Dynamisch Reuring Enthousiast Samen met klanten Uitnodigend Objectief Onafhankelijk Goede informatie Nakomen afspraken Diverse rollen: wegwijzer, acquisiteur, ontwikkelaar, ondernemer netwerker Klantgericht Vraaggericht Pro-actief Digitaal vaardig Beter realiseren organisatiedoelen Wederzijds voordeel Co-creatie Vertrouwen Vergroten innovatiekracht De vierde succesfactor die genoemd moet worden is die van Samenwerking. De bibliotheek is al decennia lang een belangrijke samenwerkingspartner in de lokale gemeenschap en levert een bijdrage aan een samenhangende sociaal-culturele infrastructuur in de zeven gemeenten. Ook maakt zij deel uit van van het landelijke en provinciale bibliotheeknetwerk. Samenwerking wordt in deze tijd van snelle (technologische) ontwikkelingen en krimpende budgetten nog relevanter. Door regionale en lokale samenwerking kunnen de klanten van de deelnemende bibliotheken nog beter worden bediend. 9

10 3. Strategie en beleid De financiële situatie van de bibliotheken bepaalt in belangrijke mate de mogelijkheden waarin zij de komende jaren haar aanbod en dienstverlening kan verbeteren. Hierbij hanteren zij de volgende uitgangspunten: Minimaal het handhaven en borgen van het huidige dienstverleningsniveau. Daar waar mogelijk inspelen op veranderend gebruikersgedrag. Focus op gemeentelijke beleidsuitgangspunten: maatschappelijke participatie, vergroten zelfredzaamheid en leefbaarheid. Daar waar mogelijk volgen en introduceren van landelijke en provinciale ontwikkelingen op het terrein van de vijf kernfuncties, HRM, marketing en IT. Certificering waardoor een minimale kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering gewaarborgd is. Intensiveren van de samenwerking in het (regionale) bibliotheeknetwerk. 3.1 Doelgroepen De bibliotheken hebben als taak alle burgers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden zodat zij zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de maatschappij. Dit gebeurt door klanten te helpen bij het selecteren van betrouwbare en betekenisvolle informatie uit de overvloed aan informatie die mensen dagelijks overspoelt. De bibliotheken bieden ook een plek voor ontmoeting. De bibliotheken zijn er voor iedereen. Maar er zijn groepen in de samenleving voor wie zij er speciaal zijn. Dat is in de eerste plaats de jeugd. Als centrum voor taal en lezen laat de bibliotheek de jeugd kennis maken met het plezier dat lezen biedt. Daarbij is extra aandacht voor kinderen met leerachterstanden, dyslexie of leesproblemen met een andere oorzaak. Ook voor ouderen en mensen met een visuele of een andere handicap bieden bibliotheken speciale programma s en andere voorzieningen, evenals voor laaggeletterden, nieuwkomers en allochtonen. Bij het bedienen van deze doelgroepen zoeken de twee bibliotheken altijd naar educatieve, culturele en maatschappelijke samenwerkingspartners. Speerpunten doelgroepen Jeugd van 0-18 jaar en hun begeleiders Om taal- en leesontwikkeling en mediawijsheid te bevorderen, en te voorkomen dat op deze terreinen achterstanden ontstaan, vormen kinderen en jeugd van 0-18 jaar een belangrijke doelgroep van de twee bibliotheken. Zij benaderen deze doelgroep bij voorkeur in samenwerking met het onderwijs en andere instellingen omdat zij op deze gebieden ook een taak hebben. Derhalve vormen leerkrachten en begeleiders ook een belangrijke doelgroep van de bibliotheek, alsmede de ouders. Laaggeletterden en leesgehandicapten 25 procent van de basisschoolverlaters heeft problemen met technisch en begrijpend lezen. Van de 15-jarigen is bijna 15% laaggeletterd en feitelijk functioneel analfabeet. Circa 15% van de bevolking tussen 15 en 74 jaar heeft te kampen met taal-en leesproblemen. De bibliotheken bieden deze groepen materialen die qua inhoud aansluiten bij hun emotionele niveau en die qua uiterlijk, presentatie en bladspiegel erg toegankelijk zijn. Daarnaast worden ouders en leerkrachten met achtergrondinformatie ondersteund in de begeleiding van moeilijk-lezenden. 55-plus Waar het de samenstelling van de bevolking betreft wordt een groei van het aantal 55-plussers verwacht. De bibliotheken ontwikkelen een passend aanbod voor deze groeiende groep actieve en bemiddelde senioren. Dit doet zij onder andere door zich toe te leggen op het aanbieden van materialen en activiteiten die het leven lang leren stimuleren en ondersteunen. 10

11 3.2 Kernfuncties De basis van de dienstverlening van de twee bibliotheken is weer te geven in vijf kernfuncties. 3 Deze kernfuncties zijn geen zelfstandige bedrijfsonderdelen, maar sluiten op elkaar aan en versterken elkaar. Het is niet mogelijk één van deze onderscheiden kerntaken te verwijderen of te reduceren zonder gevolgen voor de andere functies. De kernfuncties vormen in onderlinge samenhang de kern van een volledige openbare bibliotheek. De vijf kernfuncties zijn: 1. Informeren Goed geïnformeerde burgers hebben op tal van terreinen een voorsprong. In onze ingewikkelde informatiesamenleving is het voor mensen zonder voldoende kennis en informatie steeds moeilijker om als verantwoordelijke en mondige burger deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Voor het democratische proces en de sociale cohesie is het cruciaal dat de drempel tot kennis zo laag mogelijk is en dat burgers op een neutrale manier wegwijs worden gemaakt in het labyrint van informatie. De bibliotheek bemiddelt in kennis en informatie, zowel in fysieke zin als digitaal. Wat betreft het toegang geven tot betrouwbare digitale informatie hebben de bibliotheken landelijk hun krachten gebundeld in bibliotheek.nl. In de laagdrempelige fysieke bibliotheek kunnen mensen mondeling vragen stellen aan de informatiebalie en informatieve media raadplegen, fysiek en digitaal. 2. Leren Een leven lang leren begint al vroeg. Lezen is een noodzakelijke voorwaarde voor leren. Achterstanden bestrijden kan beter zo vroeg mogelijk worden gestart. Hierbij hebben beide bibliotheken bijzondere aandacht voor kinderen van 0-12 jaar, v(mb)o-leerlingen, leerkrachten, ouders en begeleiders en senioren. 3 Richtlijn voor basisbibliotheken in 2005 opgesteld door de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 11

12 De bibliotheken ondersteunen vrijwel alle vormen van onderwijs (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, basis- en voortgezet onderwijs) door aan groepen leerlingen lessen te geven in informatievaardigheden en taal- en leesbevordering. Onder de educatieve functie van de bibliotheek vallen ook alle activiteiten die het aanleren van kennis en zoekvaardigheden bij individuele gebruikers tot doel hebben, zoals de computercursussen in samenwerking tussen Seniorweb en De Bibliotheek. De bibliotheken willen hierdoor gebruikersgroepen in de gelegenheid stellen om op laagdrempelige wijze te leren kritisch en verantwoord om te gaan met internet en met media-uitingen in het algemeen. 3. Lezen Leesbevordering is van oudsher een belangrijke cultuurpolitieke opdracht van de bibliotheek. Hierbij richten de bibliotheken zich met name op de lees- en taalvaardigheid van kinderen, jongeren, laaggeletterden en nieuwkomers. Zij bieden voor jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en een daarop aansluitende collectie. De collectie voor volwassenen sluit aan op het leesgedrag van de lokale bevolking (gedifferentieerd naar doelgroepen en behoeften), maar biedt via de digitale dienst Aanvragen ook een eenvoudige toegang tot de totale collectie van de Nederlandse openbare bibliotheken. Feitelijk gaat het om leesbevorderingprojecten in de meest brede zin van het woord. Beide bibliotheken nemen deel aan landelijke leesbevorderingscampagnes zoals Kinderboekenweek, Nederland Leest en Nationale Voorleesdagen, het organiseren van literaire lezingen en het ondersteunen van leeskringen. Zij willen zo op een laagdrempelige manier het leesplezier en de leesvaardigheid van de burger vergroten en meewerken aan programma s die bedoeld zijn om lees- en taalachterstanden van jeugd, en jongeren aan te pakken. 4. Cultuur De bibliotheken zijn in brede zin actief op het gebied van kunst en cultuur. Zij organiseren lezingen, tentoonstellingen en debatten, vaak in samenwerking met andere culturele en kunstzinnige instellingen. Daarnaast wordt in de bibliotheken Weesp en Huizen kunst uitgeleend. In Huizen wordt in samenwerking met het onderwijs een programma voor cultuureducatie uitgevoerd. Ook werken de bibliotheken samen met de historische kringen en de plaatselijke musea. Het doel is om de gebruiker in aanraking te brengen met diverse aspecten van cultuur. Daardoor neemt het cultuurbesef en de kennis van cultuur toe. De bibliotheken willen vooral samen met partners een brugfunctie bekleden tussen culturele en educatieve instellingen. 5. Ontmoeten De virtuele wereld ten spijt, zowel voor gebruikers als medewerkers valt de bibliotheek nog altijd grotendeels samen met het gebouw. De zeven bibliotheekgebouwen zijn de ontmoetingsplaats voor lezen, leren en ontspanning in de zeven gemeenten. Voor velen is de bibliotheek een tweede huiskamer of werkplaats, waar iedereen de mogelijkheid heeft om te studeren, het complete scala aan media te raadplegen, gebruik te maken van digitale werkplekken of anderen te ontmoeten voor werk, studie of ontspanning. Ook worden de gebouwen verhuurd aan andere lokale organisaties om zo een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de eigen (maatschappelijke) omgeving. Daarnaast werken de bibliotheken er aan de website een plek te laten worden waar lezers elkaar ontmoeten voor het uitwisselen van leeservaringen. 12

13 Focus Door de ontwikkelingen op het terrein van informatietechnologie en vrijetijdsbesteding komen deze kernfuncties onder druk te staan. Dit vraagt om een heroriëntatie op de vijf kernfuncties. Binnen de bibliotheekbranche zijn in de afgelopen periode diverse strategiebijeenkomsten gehouden om te kijken welke thema s de komende jaren centraal staan. Ook is onderzocht op welke terreinen de krachten van de Nederlandse bibliotheken gebundeld kunnen worden. Het is namelijk onmogelijk om op lokaal niveau alle uitdagingen die zich voordoen, aan te gaan. Landelijk wordt vooral gefocust op de kernfuncties Informeren, Leren en Lezen in de thema s Digitale Bibliotheek, Collectie Nederland, Mediawijsheid en Lezen en Leesbevordering. Dit wordt ondersteund door de programma s marketing, hrm en ict-infrastructuur. 4 Hierbij zijn de concrete ontwikkelingen rondom retailmarketing, franchiseformules en bibliotheek.nl belangwekkend voor De Bibliotheek en Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. Datgene dat landelijk wordt aangepakt en ontwikkeld, hoeft niet op het lokale niveau te worden ingevuld. De bibliotheken volgen de landelijke ontwikkelingen kritisch en nemen deel daar waar mogelijk, zinvol (in relatie tot de missie, visie en strategie) en financieel haalbaar. Ook is onderzocht hoe het publiek de vijf kernfuncties van de bibliotheek ervaart. Bestaande leden zien de bibliotheek voornamelijk als uitleencentrum van boeken en hechten dus veel belang aan de kernfunctie Lezen. Zij zien de bibliotheek steeds minder als bron van informatie en lijken daarbij eerder te hechten aan gemak en snelheid bij het verkrijgen van informatie dan aan betrouwbaarheid. Er blijkt wel behoefte te zijn aan achtergrondinformatie over boeken en andere media. 4 Agenda voor de toekomst : de strategie van de Vereniging van Openbare Bibliotheken voor de jaren , juli 2008 De educatieve functie van de bibliotheek staat voor het publiek als een paal boven water, vooral voor de jeugd. Maar ook voor volwassen die niet deelnemen aan een formele onderwijsvorm is de bibliotheek belangrijk. Bij de sociale functie van de bibliotheek vinden zij de mogelijkheden voor ontmoeting belangrijk, maar niet persé als vooropgezet doel van bibliotheekbezoek maar meer als bijkomstigheid. Horecavoorzieningen als het leescafé in de bibliotheek leveren hieraan een goede bijdrage. In debat zijn zij minder geïnteresseerd. Na internet en niet-lezen is vooral tijdgebrek hét argument om niet naar de bibliotheek te komen. Door de bibliotheek bij de mensen thuis te brengen, wordt de tijdsdruk in elk geval enigszins verlicht. Beide bibliotheken bieden nu al de mogelijkheid om van huis uit materialen te reserveren en te verlengen. Daarnaast is het thuisbezorgen van materialen voor veel mensen een aantrekkelijke optie. Nu is deze dienst al beschikbaar voor minder mobiele senioren. Ook willen mensen van huis uit databanken kunnen raadplegen, zodat ze niet speciaal daarvoor naar de bibliotheek hoeven komen. In de bijlage wordt per organisatie- en resultaatgebied uit het INK-Managementmodel aangegeven welke concrete acties worden ondernomen om de strategie in de beleidsperiode inhoud te geven. 13

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2012 2014

Meerjaren beleidsplan 2012 2014 BIBLIOTHEEK OOSTLAND Meerjaren beleidsplan 2012 2014 - - AUGUSTUS 2011 -2- Inhoud Inleiding 4 1. Context 5 1.1 Gemeenten als opdrachtgever 6 1.2 Lokale samenwerking 6 2. De koers 7 2.1 Missie en motto

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur Aanwezigen: Dhr. R. van Lavieren, voorzitter Mw. P.M. Wennekes, PvdA Dhr. dr.ir. H. Boersma, SGP Dhr. J.H.E.

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

De bibliotheek anno morgen

De bibliotheek anno morgen De bibliotheek anno morgen de bibliotheek Feiten (waarom zijn wij op aard): Peuters met taalachterstand naar basisonderwijs Onderdeel van de oplossing: lezen!! Lees/taalachterstand jeugd Onderdeel van

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Project doorgaande lijn

Project doorgaande lijn Project doorgaande lijn Het project de doorgaande lijn 0-18 is er op gericht de dienstverlening van Gelderse bibliotheken aan educatieve instellingen en ouders/kinderen te optimaliseren. Binnen de dienstverlening

Nadere informatie

Meerjjareenb. plan. n 20

Meerjjareenb. plan. n 20 Meerjjareenb belleiddsp plan n 20 0155-20 018 8 MISSIE Om in de komende beleidsperiode gerichte resultaten te kunnen boeken, is het nodig in de veelheid aan maatschappelijke en lokale ontwikkelingen focus

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Bibliotheek Sint Anthonis

Bibliotheek Sint Anthonis Anthonis Knooppunt voor lezen, leren en informeren Cyril Crutz, Directeur-bestuurder Maandag 10 oktober Opzet van deze presentatie 1. Blik op de resultaten 2. Nieuwe koers van de Bibliotheek 3. Perspectief

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014 De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus 2013 - mei 2014 Inhoud 1. Aanleiding 2. Proces 3. Ontwikkelingen 4. Waarden voor de toekomst

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

Toekomstvisie Bibliotheek Venray

Toekomstvisie Bibliotheek Venray Toekomstvisie Bibliotheek Venray Sinds mensenheugenis vertellen mensen elkaar verhalen en geven zij informatie door. Aanvankelijk gebeurde dat vooral door het gesproken woord, maar in de loop van de tijd

Nadere informatie

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Strategisch beleidsplan 2013-2015 Een scherpe koers WAAROM EEN NIEUW BELEIDSPLAN? Oude beleidsplan loopt van 2010 t/m 2013

Nadere informatie

Als bepaalde documentatie op het moment van dit verzoek niet beschikbaar is, dan hoeft u hiervoor geen additionele inspanningen te verrichten.

Als bepaalde documentatie op het moment van dit verzoek niet beschikbaar is, dan hoeft u hiervoor geen additionele inspanningen te verrichten. Bijlage: Lijst van benodigde documenten Ter voorbereiding op de audit in uw bibliotheek is het noodzakelijk dat de auditor vooraf relevante documentatie over uw organisatie ontvangt. Hieronder is per onderdeel

Nadere informatie

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 4.e Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep Jeugd Wanneer je gaat netwerken is het handig om je verhaal scherp

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Samenvatting & conclusie

Samenvatting & conclusie Het is een dynamische tijd voor de samenwerkende bibliotheken in Westfriesland (bibliotheek Westfriesland Oost en bibliotheek WEB). De veranderingen in de samenleving en de vele digitale mogelijkheden

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 M. Deckers Strategisch adviseur mark.deckers@rijnbrinkgroep.nl Opbouw

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

Visie de Bibliotheek Amstelland Kiezen voor delen

Visie de Bibliotheek Amstelland Kiezen voor delen Visie de Bibliotheek Amstelland 2016-2020 Kiezen voor delen De functie van de bibliotheek blijft belangrijk Is er überhaupt nog wel een rol voor bibliotheken in de huidige tijd? Het antwoord op die vraag

Nadere informatie

Collectie, fysiek en digitaal, jeugd en volwassenen afgestemd op het werkgebied. Fysieke en digitale informatie over cultureel erfgoed

Collectie, fysiek en digitaal, jeugd en volwassenen afgestemd op het werkgebied. Fysieke en digitale informatie over cultureel erfgoed CULTUUR: partner in een lokaal netwerk (westers en niet-westers, aansluitend bij de lokale situatie) Activiteit Personeel Collectie Gebouw en toegankelijkheid BASISTAKEN Netwerk Presenteren en uitlenen

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Consulent leesbevordering & mediawijsheid (m/v)

Consulent leesbevordering & mediawijsheid (m/v) Wij zijn op zoek naar een Consulent leesbevordering & mediawijsheid (m/v) Circa 15 uur per week We zoeken een enthousiaste, ondernemende, leergierige collega die zelfstandig in staat is onze producten

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN GASTLENEN (landelijk)

IMPLEMENTATIEPLAN GASTLENEN (landelijk) Samenwerkende POI s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken IMPLEMENTATIEPLAN GASTLENEN (landelijk) Gastlenen is een onderdeel van het project de Nationale Bibliotheekpas IMPLEMENTATIEPLAN GASTLENEN

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Beleidsplan periode 2011-2014 Openbare Bibliotheek Amsterdam De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst

Nadere informatie

: Beleidsplan Bibliotheek De Kempen

: Beleidsplan Bibliotheek De Kempen Inleiding De bibliotheek verandert in hoog tempo. Dat heeft allerlei oorzaken. Als belangrijkste noemen we hier: de verdergaande digitalisering, de terugtrekkende overheid, de veranderende informatieconsumptie,

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

BELEIDSVISIE BIBLIOTHEEK HOORN 2011-2015 1

BELEIDSVISIE BIBLIOTHEEK HOORN 2011-2015 1 Onze missie: Bibliotheek Hoorn biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. BELEIDSVISIE BIBLIOTHEEK HOORN

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

De focus en verdieping van de komende jaren. VANnU bekent kleur. Strategisch beleidsplan 2012-2015. www.bibliotheekvannu.nl

De focus en verdieping van de komende jaren. VANnU bekent kleur. Strategisch beleidsplan 2012-2015. www.bibliotheekvannu.nl De focus en verdieping van de komende jaren VANnU bekent kleur Strategisch beleidsplan 2012-2015 www.bibliotheekvannu.nl Inhoud We zetten een koers uit voor de komende jaren Een woord vooraf 4-5 1 VANnU

Nadere informatie

AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland

AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland De nummers van de activiteiten corresponderen met de nummers in het document Beschrijving van de activiteiten ProBiblio 2015.

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek in het sociaal domein

De rol van de bibliotheek in het sociaal domein De rol van de bibliotheek in het sociaal domein Probiblio en BISC 19 juni 2014 Jantine Kriens Voorzitter Directieraad Maatschappelijke trends Participatiemaatschappij. - Burger is zelf aan het roer, de

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Inkoopcommissie digitale content

Inkoopcommissie digitale content Basispakket 2011 Inkoopcommissie digitale content Presentatie Hans van Velzen, voorzitter inkoopcommissie Lotte Sluyser, lid inkoopcommissie Peter van Eijk, lid inkoopcommissie Clementine Bevers, secretaris

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl 1 Nieuwe taken in een veranderende samenleving Internet heeft de samenleving veranderd. Lezen als vrijetijds besteding is voor de generatie van na 1990 niet vanzelfsprekend meer. Kinderen en jongeren houden

Nadere informatie

De Bibliotheek Op School. Pilotproject

De Bibliotheek Op School. Pilotproject De Bibliotheek Op School Pilotproject Bibliotheek Hilversum April 2012 Aanbeveling Jacques Vriens (was directeur basisonderwijs, is nu fulltime kinderboekenschrijver) Leeservaring opdoen is een van de

Nadere informatie

Individueel analyseverslag volgens het 7S-model

Individueel analyseverslag volgens het 7S-model Individueel analyseverslag volgens het 7S-model Lida van der Eijk VCR3A 0869366 Hogeschool Rotterdam ISO Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) 15-10-2014 Inhoudsopgave Strategy... 4 Situatieanalyse...

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Trends bij openbare bibliotheken

Trends bij openbare bibliotheken 100 jaar Trends bij openbare bibliotheken - 2015 157 bibliotheekorganisaties (in ca. 400 gemeenten) en 9 provinciale service organisaties verzorgen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland met ca. 800

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid

Aanbod. laaggeletterdheid Aanbod laaggeletterdheid voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend aanbod: meerdere

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan van de bibliotheek Langedijk

Meerjarenbeleidsplan van de bibliotheek Langedijk Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 van de bibliotheek Langedijk INHOUDSOPGAVE PAGINA Samenvatting 2 Inleiding 3 1. Missie en visie 4 2. Strategie en beleid 5 3. Management van medewerkers 8 4. Management van

Nadere informatie

De bibliotheek vernieuwt!

De bibliotheek vernieuwt! Bibliotheek Rivierenland De bibliotheek vernieuwt! Presentatie Gemeenteraad Geldermalsen Gaby Lafeber 21 oktober 2014 Opbouw presentatie 1. De fundamenten van Bibliotheek Rivierenland 2. Waarom een nieuw

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken

Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken Bijlage 1: Kerncijfers Stichting Heuvelland Bibliotheken en Bibliotheek Gulpen-Wittem Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken bibliotheek inwoners leden media uitleen

Nadere informatie

Kadernota ter voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota

Kadernota ter voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota Kadernota ter voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota Inleiding Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan de kwaliteit van ons bestaan, aan de kwaliteit van het leven van individuen en daarmee ook aan de

Nadere informatie

EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015

EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015 EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015 2 INHOUDSOPGAVE Dorpsbibliotheek Heukelum Blz. 3 Zelfservicepunt Asperen Blz. 5 Dorpsbibliotheek Herwijnen Blz. 7 Zelfservicepunt Vuren Blz. 10 Spijk Blz. 12 Conclusies

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

gemeentenieuwkoopafdelingfysiekeenmaatschappelijke ontwikkeling Het college van burgemeester & wethouders stelt de raadvoor hetvolgende te besluiten:

gemeentenieuwkoopafdelingfysiekeenmaatschappelijke ontwikkeling Het college van burgemeester & wethouders stelt de raadvoor hetvolgende te besluiten: OOCj.oo lo^( gemeentenieuwkoopafdelingfysiekeenmaatschappelijke ontwikkeling nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder L. van Leeuwen-Koster opgestelddoor Stefanie Peters /165 kenmerk/datum 09.0010408/19.08.09

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Productenboek 2016 1

Productenboek 2016 1 Productenboek 2016 1 Inleiding: Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking getreden. In deze wet staan de kerntaken van de bibliotheek beschreven: 1. Kennis

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

SAMEN DIGITAAL : de opgave

SAMEN DIGITAAL : de opgave SAMEN DIGITAAL : de opgave -> Bibliotheek Utrecht, Mariken van Meer Internetvaardigheden Utrechtse situatie De Utrechtse aanpak / Leven en Leren -> Stichting Digisterker, Piet Boekhoudt CBS typen internetvaardigheden

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie