De bibliotheek inspireert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bibliotheek inspireert"

Transcriptie

1 eemnes muiden weesp wijdemeren Gezamenlijk meerjarenbeleidsplan van De Bibliotheek en bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum De bibliotheek inspireert 1

2 Inhoud Inleiding 3 1. Context Externe ontwikkelingen Gemeenten als opdrachtgever Gemeenten als subsidieverlener Gemeenten als samenwerkingspartner Interne organisatie SWOT-analyse 7 2. De koers Missie en motto Visie Succesfactoren 9 3. Strategie en beleid Doelgroepen Kernfuncties Medewerkers Middelen Vestigings- en spreidingsbeleid Collectie Activiteiten voor doelgroepen Innovatie, marketing en kwaliteitszorg ICT beleid- en beheer Financiën Processen Evalueren en verbeteren werkprocessen Benchmarking Cultural governance Resultaten Klanttevredenheid Partnertevredenheid Medewerkertevredenheid Bestuur en financiers 27 Bijlage 1 Kengetallen De Bibliotheek en bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum 28 Bijlage 2 Strategie in één oogopslag 29 Bijlage 3 Overzicht speerpunten per INK-gebied 30 Bijlage 4 Dienstverleningsniveau De Bibliotheek 33 Bijlage 5 Dienstverleningsniveau Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum 38 2

3 Inleiding Voor u ligt het gezamenlijke meerjarenbeleidsplan van De Bibliotheek en Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. Beide bibliotheken hebben het voornemen om in de periode intensief samen te gaan werken. Een eerste start is dit meerjarenbeleidsplan dat in nauw overleg tussen de twee bibliotheken tot stand is gekomen. Samen hebben zij een aantal speerpunten voor de periode gekozen om de missie en visie van beide bibliotheken te realiseren. Aanleiding om te komen tot samenwerking zijn onder andere het willen vergroten van de innovatiekracht, de behoefte bij medewerkers om kennis te delen, het pareren van teruglopende subsidie-inkomsten en het beter kunnen inspelen op het veranderende mediagebruik. Bij de samenwerking is het behouden van de eigen identiteit van beide bibliotheken het uitgangspunt. Dat betekent dat de dienstverlening van de bibliotheken goed herkenbaar blijft voor de afzonderlijke gemeenten als opdrachtgever en hun inwoners. Brigitte van Ostaden Samenwerking betekent wel dat een aantal zaken anders worden ingericht en georganiseerd. De bibliotheken werken dit uit in een gezamenlijke strategie die medio 2012 vastgesteld moet zijn. De resultaten die gerealiseerd moeten worden zijn onder andere: Uitwisseling personeel voor het opvangen van bepaalde problemen en kennisdeling Gezamenlijke ontwikkeling van diensten en producten Efficiencyvoordelen Benchmarking De samenwerking is gestart door met beide managementteams terug en vooruit te kijken naar resultaten van de twee bibliotheken. In de achterliggende beleidsperiode stond het vormgeven van de nieuwe basisbibliotheek bij beiden centraal. De organisatiestrategie op het gebied van Informeren, Leren, Lezen, Cultuur en Ontmoeten werd vastgesteld en vertaald in beleid op de deelonderwerpen hrm, collectie, marketing, innovatie en dienstverleningsniveaus. Hiermee is het strategische kader voor de beide bibliotheken volledig op orde, wat zich vertaald heeft in certificering. De beleidsvoornemens op de diverse organisatiegebieden zijn door beide bibliotheken nagenoeg allemaal gerealiseerd. Beide bibliotheken hebben hun basisdienstverlening op orde, een goede relatie met de betrokken gemeenten en een omvangrijk klantenbestand dat tevreden is over de dienstverlening. Vanuit deze verstevigde basis is de tijd nu rijp de bibliotheken verder te positioneren voor de komende jaren. Het belangrijkste speerpunt is inspireren tot Lezen, Leren en Ontmoeten waarbij samenwerking lokaal en in het bibliotheeknetwerk een onontbeerlijke voorwaarde is. Om een indruk te krijgen van beide organisaties is een overzicht met kengetallen opgenomen in bijlage 1. 3

4 1. Context 1.1 Externe ontwikkelingen Een belangrijke factor waaraan is af te meten of een organisatie succesvol is, is de mate waarin zij in staat is te reageren op haar omgeving. Onze samenleving wordt meer en meer een informatiemaatschappij. De voortdurende beschikbaarheid van informatie en het gebruik van een breed scala aan informatiekanalen en communicatiemiddelen worden als vanzelfsprekend beschouwd. Een informatie-intensieve sector als het bibliotheekwezen wordt sterk geraakt door deze ontwikkelingen. Maar ook andere maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op het bibliotheekgebruik. De samenstelling van de bevolking verandert, gebruikers worden veeleisender en trends volgen elkaar in steeds hoger tempo op 1. 1 De openbare bibliotheek tien jaar van nu / Frank Huysmans en Carlien Hillebrink. Den Haag : Sociaal Cultureel Planbureau, april 2008 Externe ontwikkelingen Vergrijzing van de bevolking: steeds meer 65-plussers die langer actief blijven en hoger opgeleid zijn. Ouderen besteden meer tijd aan lezen van gedrukte media dan jongeren. Veranderende vrijetijdsbesteding. De hoeveelheid vrije tijd staat onder druk door het combineren van arbeids- en zorgtaken. Toename van het opleidingsniveau, maar nog steeds mensen met leer- en taalachterstanden. Een leven lang leren wordt gestimuleerd door de overheid. Gewenning aan keuzemogelijkheden, individualisering van dienstverlening -en voor bepaalde groepen een toenemende tijdsdruk- dwingen tot een ander- en een anders toegankelijk aanbod. Levenslange lidmaatschappen worden minder vanzelfsprekend. Voortschrijdende informatisering en veranderend mediagebruik. Online computers zijn al in verreweg de meeste Nederlandse huishoudens aanwezig. Vrijwel alle internetters gebruiken het web om informatie te zoeken en te communiceren. Ouderen en lager opgeleiden lopen hun achterstand in computergebruik in de komende tien jaar langzaam maar zeker in. Door de digitalisering is er meer, en sneller informatie toegankelijk. Kwantiteit (te veel) en kwaliteit (te weinig) op het terrein van informatie zijn inmiddels punten van zorg. De functie van de bibliotheek als bron van betrouwbare informatie is hierin belangrijk. Met als bijzondere uitdaging dat de bibliotheek ook een maatschappelijk relevant pakket blijft bieden. Hoeveelheid, snelheid en toegankelijkheid van nieuwe media zijn sterk toegenomen. Technologische ontwikkelingen als e-books en publishing on demand zullen invloed hebben op het productieproces van gedrukte media, maar het boek naar alle waarschijnlijkheid niet doen verdwijnen. Teruglopend bibliotheekgebruik sinds de jaren negentig (lidmaatschappen, bezoek, het percentage leners, het aantal geleende media). Echter door de economische crisis is momenteel een trendbreuk te signaleren en is er sprake van een lichte stijging in het bibliotheekgebruik. Bij Bibliotheek Huizen- Laren-Blaricum is per 31 december procent van de bevolking lid en bij De Bibliotheek 24 procent. Ter informatie: het landelijke gemiddelde was 24 procent in Verdergaande samenwerking in de bibliotheekbranche zowel op landelijk als provinciaal niveau. Op basis van deze ontwikkelingen heeft het netwerk van Nederlandse Bibliotheken een Agenda van de toekomst vastgesteld waarin speerpunten zijn benoemd die landelijk en/of lokaal worden aangepakt. 4

5 1.2 Gemeenten als opdrachtgever De gemeenten Huizen, Laren en Blaricum en Eemnes, Muiden, Weesp en Wijdemeren staan als opdrachtgever aan de basis van het bibliotheekbeleid van beide bibliotheken. Daarom is het belangrijk dat zij met haar vijf kernfuncties goed aansluiten op de gemeentelijke speerpunten uit de coalitieprogramma s. Daarin zijn de volgende beleidsprioriteiten benoemd die een relatie hebben met de kernfuncties van de bibliotheek: Versterken zelfstandigheid en zelfredzaamheid van burgers Maatschappelijke participatie: mee doen aan de samenleving Leefbaarheid en sociale cohesie Samenwerking tussen lokale organisaties Kunst en cultuur: ontsluiten cultuur en historisch erfgoed voor een breed publiek Bibliotheek als ontmoetingsplaats Specifiek beleid voor jeugd en ouderen Zelfredzaamheid Maatschappelijke participatie Informatie Beleidsuitgangspunten Gemeenten Doelgroepen Leefbaarheid / sociale cohesie Educatie Lezen Samenwerking Lokaal Kernfuncties bibliotheek Kunst & cultuur Cultuur/ historisch erfgoed Ontmoeting & debat Brigitte van Ostaden 1.3 Gemeenten als subsidieverlener Gemeenten, provincies en het Rijk hebben eind 2009 in het zogeheten BibliotheekCharter nieuwe afspraken gemaakt over hun rolverdeling en over de doelen van de bibliotheekinnovatie voor de periode 2010 tot en met In het Charter is vastgelegd dat de minister van OCW, de provincies en de gemeenten samen werken aan het vernieuwen van de openbare bibliotheek, met als doel de dienstverlening van de openbare bibliotheken beter te laten aansluiten bij maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en bij de behoefte van de burger. In het Charter is concreet afgesproken dat de gemeenten onder andere verantwoordelijk zijn voor het uitvoerend werk van de fysieke bibliotheek, de lokale component van de landelijke digitale bibliotheek en de implementatie van landelijk overeengekomen innovaties. Voor de gemeenten houdt dit convenant ondermeer in dat bij de subsidieverlening aan de openbare bibliotheek een aantal afspraken en voorwaarden worden vastgelegd. Belangrijk daarbij zijn dat het bestaande instapniveau van de subsidie tenminste gehandhaafd blijft in deze periode en dat bibliotheken de (financiële) mogelijkheden hebben om gecertificeerd te worden conform de Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken. 5

6 De uitvoering van het BibliotheekCharter komt onder druk te staan omdat de financiële positie van de gemeenten door de economische crisis verslechterd. Dit heeft uiteraard consequenties voor het financiële beleid en het bijbehorende subsidiebeleid van de gemeenten. De afspraak uit het Charter dat het bestaande instapniveau tenminste blijft gehandhaafd komt hiermee onder druk te staan. 1.4 Gemeenten als samenwerkingspartner In samenwerking met de gemeenten zorgen beide bibliotheken voor de invulling en uitvoering van verschillende gemeentelijke taken. Zo zijn de bibliotheken samen met de gemeenten actief op het terrein van de VVE (vroeg- en voorschoolse educatie). Ook nemen zij deel aan de samenwerkingsketen WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en/of leveren zij een bijdrage aan de invulling van een aantal prestatievelden binnen de WMO. Daarnaast wordt samengewerkt op het gebied van re-integratie en diversiteit. Beide bibliotheken willen de samenwerking met de gemeenten waar mogelijk uitbreiden en versterken. 1.5 Interne organisatie Beide bibliotheken zijn relatief kleine basisbibliotheken. Het grootste deel van de formatie wordt ingezet in de front office. In de back office zijn er specialisten die voor elke doelgroep een beperkt aantal uren ter beschikking hebben voor het (door)ontwikkelen van producten en diensten voor specifieke doelgroepen. Specifieke deskundigheid op het terrein van hrm, marketing, kwaliteitszorg en financiën is beperkt aanwezig. Daar waar nodig en financieel haalbaar wordt externe deskundigheid ingehuurd. Maar door de krimpende financiële middelen en stijgende tarieven van leveranciers zoals de provinciale service-organisatie ProBiblio, wordt dat steeds moeilijker. Hierdoor zijn de bibliotheken onvoldoende in staat op de vele externe ontwikkelingen in te spelen. Daarom hebben de twee bibliotheken het voornemen intensiever te gaan samen werken, met name op het terrein van (door)ontwikkelen van de dienstverlening op het terrein van leesbevordering en mediawijsheid en op het terrein van de bedrijfsvoering, met name marketing en communicatie. 2 Mediawijsheid staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Bron: Cultuur.nl 6

7 Samenwerking levert de volgende voordelen op: Uitwisseling personeel voor het opvangen van bepaalde problemen en kennisdeling Gezamenlijke ontwikkeling van diensten en producten Efficiencyvoordelen Benchmarking Een belangrijke voorwaarde voor samenwerking is wederzijds vertrouwen. Aandachtspunten bij de verdere uitwerking van de samenwerking is het verschil in organisatiestructuur en cultuur, de omvang en samenstelling van de formatie en de verschillen in de bedrijfsvoering. Beide bibliotheken zijn er van overtuigd dat deze samenwerking op afzienbare termijn concrete invulling moet krijgen. Op de middellange termijn kan deze samenwerking wellicht uitgebreid worden met andere bibliotheken in het Gooi. 1.6 SWOT-analyse Op basis van de hiervoor gesignaleerde ontwikkelingen kan de volgende SWOT-analyse voor de bibliotheken worden vastgesteld waarop de organisatiestrategie voor de komende jaren wordt afgestemd. Sterk Omvangrijk bereik onder de bevolking Naamsbekendheid Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen Toegang tot uitgebreide collectie media Stevige banden met het onderwijs Passie bij personeel voor de missie van de bibliotheek Zwak Marketing: te weinig kennis van markt- en klantbehoeften Niet optimaal kunnen volgen van de snelle IT-ontwikkelingen Onvoldoende zichtbaar in het digitale domein Imago bij burgers en politiek niet eigentijds genoeg: de bibliotheek is meer dan alleen boeken lenen Kans Maatschappelijke aandacht voor sociale cohesie Leven lang leren Aandacht voor mediawijsheid1 Aandacht voor specifieke doelgroepen zoals jeugd, ouderen, laaggeletterden, inburgeraars Economische crisis: kostenbewustzijn burgers leidt tot toename bibliotheekgebruik Samenwerking met bibliotheken Overheid bemoeit zich actief met het professionaliseren van de digitale bibliotheek Bedreiging Individualisering: veranderende behoeften van klanten vraagt om maatwerk Bezuinigingen bij de gemeenten, in het bibliotheeknetwerk, o.a. ProBiblio en bij partners Andere aanbieders Kleine back office, geen specifieke deskundigheid op het terrein van bedrijfsvoering Vergrijzing personeel; onvoldoende gekwalificeerd jonge aanwas 7

8 2. De koers In samenwerking hebben De Bibliotheek en Bibliotheek Huizen- Laren-Blaricum hun missie en visie onder de loep genomen en aangepast voor de komende beleidsperiode. 2.1 Missie en motto De Bibliotheek en Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum zijn fysiek en digitaal het eigentijdse lokale ontmoetingscentrum voor alle inwoners. Leesbevordering en leesplezier, kennis en informatie, mediawijsheid en cultuur staan daarbij centraal. Zij leveren hierdoor, vaak in samenwerking met andere educatieve en culturele organisaties, een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie en participatie in de gemeenten Eemnes, Muiden, Weesp en Wijdemeren en Huizen, Laren en Blaricum. Dit is vertaald in het motto: De bibliotheek inspireert. 2.2 Visie De bibliotheken willen met de huidige middelen zoveel mogelijk mensen toegang bieden tot educatie, literatuur, informatie en cultuur en daarmee bijdragen aan maatschappelijke participatie en sociale cohesie. Dat doen zij met een producten- en dienstenaanbod zowel vanuit de fysieke als de digitale bibliotheek. Hierbij krijgt het voorkomen en oplossen van problemen op het terrein van lezen en informatie- en mediavaardigheid prioriteit. Uitgangspunt is dat dit altijd in samenwerking met het onderwijs en andere begeleiders vorm wordt gegeven. Omdat leer-, taal- en leesachterstanden al op zeer jonge leeftijd ontstaan, wordt meer aandacht gegeven aan de leeftijdsgroep 0-4 jaar. De dienstverlening aan 4-18-jarigen en het onderwijs wordt meer vraaggericht vormgegeven. Daar waar mogelijk wordt in samenwerking met andere organisaties dienstverlening ontwikkeld voor volwassen laaggeletterden en inburgeraars. De dienstverlening aan individuele gebruikers moet inspireren tot blijvend of nieuw bibliotheekgebruik waarbij het uitlenen van boeken nog steeds core business is. Dit moet in 2014 leiden tot een gemiddelde ledengroei van 1,5 % in het werkgebied van beide bibliotheken. Het behouden van leden en bezoekers wordt bereikt door een gerichte inzet van marketing. Hiermee komt een goede match tussen aanbod van de bibliotheek en de vraag vanuit klantsegmenten tot stand. Marketing biedt kansen om het bibliotheekaanbod met behulp van ICT persoonlijker te maken. Ook door een andere samenstelling en presentatie van de collectie en een aantrekkelijk activiteitenaanbod worden bezoekers van de fysieke bibliotheek uitgenodigd en geïnspireerd tot (meer) bibliotheekgebruik. De bibliotheek is fysiek goed bereikbaar (binnen een straal van 6 kilometer is voor iedereen een fysieke vestiging aanwezig) en digitaal 24 uur per dag toegankelijk via de website. Professionele medewerkers beschikken over de juiste competenties om de organisatiestrategie waar te maken. Vakmanschap krijgt een andere invulling. De traditionele bibliothecaris transformeert in een mediacoach, cultureel ondernemer of informatiemakelaar die denkt vanuit de klant en altijd op zoek is hoe deze nog beter bediend kan worden in zijn persoonlijk lees- en informatiebehoeften. De bibliotheek heeft haar bedrijfsvoering op orde wat resulteert in certificering volgens de Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken. 8

9 2.3 Succesfactoren De belangrijkste factor om de missie en visie waar te maken is samen te vatten onder de noemer Inspirerend. Hierbij gaat het om het bieden van eigentijdse, op behoeften afgestemde dienstverlening waarbij de verwachtingen van de klant regelmatig worden overtroffen. Bij inspirerend gaat het om aspecten als verleiden, uitnodigend, klantgericht, eigentijds, dynamisch en cocreatie. Daarnaast zijn de factoren Professioneel en Betrouwbaar, die van oudsher het succes van de bibliotheek hebben bepaald, nog volop van kracht. Deskundige medewerkers adviseren klanten in hun zoektocht naar goede en betrouwbare informatie zowel in fysieke media als via het internet. Inspirerend Betrouwbaar Professioneel Samenwerken Verleiden Eigentijds Dynamisch Reuring Enthousiast Samen met klanten Uitnodigend Objectief Onafhankelijk Goede informatie Nakomen afspraken Diverse rollen: wegwijzer, acquisiteur, ontwikkelaar, ondernemer netwerker Klantgericht Vraaggericht Pro-actief Digitaal vaardig Beter realiseren organisatiedoelen Wederzijds voordeel Co-creatie Vertrouwen Vergroten innovatiekracht De vierde succesfactor die genoemd moet worden is die van Samenwerking. De bibliotheek is al decennia lang een belangrijke samenwerkingspartner in de lokale gemeenschap en levert een bijdrage aan een samenhangende sociaal-culturele infrastructuur in de zeven gemeenten. Ook maakt zij deel uit van van het landelijke en provinciale bibliotheeknetwerk. Samenwerking wordt in deze tijd van snelle (technologische) ontwikkelingen en krimpende budgetten nog relevanter. Door regionale en lokale samenwerking kunnen de klanten van de deelnemende bibliotheken nog beter worden bediend. 9

10 3. Strategie en beleid De financiële situatie van de bibliotheken bepaalt in belangrijke mate de mogelijkheden waarin zij de komende jaren haar aanbod en dienstverlening kan verbeteren. Hierbij hanteren zij de volgende uitgangspunten: Minimaal het handhaven en borgen van het huidige dienstverleningsniveau. Daar waar mogelijk inspelen op veranderend gebruikersgedrag. Focus op gemeentelijke beleidsuitgangspunten: maatschappelijke participatie, vergroten zelfredzaamheid en leefbaarheid. Daar waar mogelijk volgen en introduceren van landelijke en provinciale ontwikkelingen op het terrein van de vijf kernfuncties, HRM, marketing en IT. Certificering waardoor een minimale kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering gewaarborgd is. Intensiveren van de samenwerking in het (regionale) bibliotheeknetwerk. 3.1 Doelgroepen De bibliotheken hebben als taak alle burgers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden zodat zij zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de maatschappij. Dit gebeurt door klanten te helpen bij het selecteren van betrouwbare en betekenisvolle informatie uit de overvloed aan informatie die mensen dagelijks overspoelt. De bibliotheken bieden ook een plek voor ontmoeting. De bibliotheken zijn er voor iedereen. Maar er zijn groepen in de samenleving voor wie zij er speciaal zijn. Dat is in de eerste plaats de jeugd. Als centrum voor taal en lezen laat de bibliotheek de jeugd kennis maken met het plezier dat lezen biedt. Daarbij is extra aandacht voor kinderen met leerachterstanden, dyslexie of leesproblemen met een andere oorzaak. Ook voor ouderen en mensen met een visuele of een andere handicap bieden bibliotheken speciale programma s en andere voorzieningen, evenals voor laaggeletterden, nieuwkomers en allochtonen. Bij het bedienen van deze doelgroepen zoeken de twee bibliotheken altijd naar educatieve, culturele en maatschappelijke samenwerkingspartners. Speerpunten doelgroepen Jeugd van 0-18 jaar en hun begeleiders Om taal- en leesontwikkeling en mediawijsheid te bevorderen, en te voorkomen dat op deze terreinen achterstanden ontstaan, vormen kinderen en jeugd van 0-18 jaar een belangrijke doelgroep van de twee bibliotheken. Zij benaderen deze doelgroep bij voorkeur in samenwerking met het onderwijs en andere instellingen omdat zij op deze gebieden ook een taak hebben. Derhalve vormen leerkrachten en begeleiders ook een belangrijke doelgroep van de bibliotheek, alsmede de ouders. Laaggeletterden en leesgehandicapten 25 procent van de basisschoolverlaters heeft problemen met technisch en begrijpend lezen. Van de 15-jarigen is bijna 15% laaggeletterd en feitelijk functioneel analfabeet. Circa 15% van de bevolking tussen 15 en 74 jaar heeft te kampen met taal-en leesproblemen. De bibliotheken bieden deze groepen materialen die qua inhoud aansluiten bij hun emotionele niveau en die qua uiterlijk, presentatie en bladspiegel erg toegankelijk zijn. Daarnaast worden ouders en leerkrachten met achtergrondinformatie ondersteund in de begeleiding van moeilijk-lezenden. 55-plus Waar het de samenstelling van de bevolking betreft wordt een groei van het aantal 55-plussers verwacht. De bibliotheken ontwikkelen een passend aanbod voor deze groeiende groep actieve en bemiddelde senioren. Dit doet zij onder andere door zich toe te leggen op het aanbieden van materialen en activiteiten die het leven lang leren stimuleren en ondersteunen. 10

11 3.2 Kernfuncties De basis van de dienstverlening van de twee bibliotheken is weer te geven in vijf kernfuncties. 3 Deze kernfuncties zijn geen zelfstandige bedrijfsonderdelen, maar sluiten op elkaar aan en versterken elkaar. Het is niet mogelijk één van deze onderscheiden kerntaken te verwijderen of te reduceren zonder gevolgen voor de andere functies. De kernfuncties vormen in onderlinge samenhang de kern van een volledige openbare bibliotheek. De vijf kernfuncties zijn: 1. Informeren Goed geïnformeerde burgers hebben op tal van terreinen een voorsprong. In onze ingewikkelde informatiesamenleving is het voor mensen zonder voldoende kennis en informatie steeds moeilijker om als verantwoordelijke en mondige burger deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Voor het democratische proces en de sociale cohesie is het cruciaal dat de drempel tot kennis zo laag mogelijk is en dat burgers op een neutrale manier wegwijs worden gemaakt in het labyrint van informatie. De bibliotheek bemiddelt in kennis en informatie, zowel in fysieke zin als digitaal. Wat betreft het toegang geven tot betrouwbare digitale informatie hebben de bibliotheken landelijk hun krachten gebundeld in bibliotheek.nl. In de laagdrempelige fysieke bibliotheek kunnen mensen mondeling vragen stellen aan de informatiebalie en informatieve media raadplegen, fysiek en digitaal. 2. Leren Een leven lang leren begint al vroeg. Lezen is een noodzakelijke voorwaarde voor leren. Achterstanden bestrijden kan beter zo vroeg mogelijk worden gestart. Hierbij hebben beide bibliotheken bijzondere aandacht voor kinderen van 0-12 jaar, v(mb)o-leerlingen, leerkrachten, ouders en begeleiders en senioren. 3 Richtlijn voor basisbibliotheken in 2005 opgesteld door de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 11

12 De bibliotheken ondersteunen vrijwel alle vormen van onderwijs (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, basis- en voortgezet onderwijs) door aan groepen leerlingen lessen te geven in informatievaardigheden en taal- en leesbevordering. Onder de educatieve functie van de bibliotheek vallen ook alle activiteiten die het aanleren van kennis en zoekvaardigheden bij individuele gebruikers tot doel hebben, zoals de computercursussen in samenwerking tussen Seniorweb en De Bibliotheek. De bibliotheken willen hierdoor gebruikersgroepen in de gelegenheid stellen om op laagdrempelige wijze te leren kritisch en verantwoord om te gaan met internet en met media-uitingen in het algemeen. 3. Lezen Leesbevordering is van oudsher een belangrijke cultuurpolitieke opdracht van de bibliotheek. Hierbij richten de bibliotheken zich met name op de lees- en taalvaardigheid van kinderen, jongeren, laaggeletterden en nieuwkomers. Zij bieden voor jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en een daarop aansluitende collectie. De collectie voor volwassenen sluit aan op het leesgedrag van de lokale bevolking (gedifferentieerd naar doelgroepen en behoeften), maar biedt via de digitale dienst Aanvragen ook een eenvoudige toegang tot de totale collectie van de Nederlandse openbare bibliotheken. Feitelijk gaat het om leesbevorderingprojecten in de meest brede zin van het woord. Beide bibliotheken nemen deel aan landelijke leesbevorderingscampagnes zoals Kinderboekenweek, Nederland Leest en Nationale Voorleesdagen, het organiseren van literaire lezingen en het ondersteunen van leeskringen. Zij willen zo op een laagdrempelige manier het leesplezier en de leesvaardigheid van de burger vergroten en meewerken aan programma s die bedoeld zijn om lees- en taalachterstanden van jeugd, en jongeren aan te pakken. 4. Cultuur De bibliotheken zijn in brede zin actief op het gebied van kunst en cultuur. Zij organiseren lezingen, tentoonstellingen en debatten, vaak in samenwerking met andere culturele en kunstzinnige instellingen. Daarnaast wordt in de bibliotheken Weesp en Huizen kunst uitgeleend. In Huizen wordt in samenwerking met het onderwijs een programma voor cultuureducatie uitgevoerd. Ook werken de bibliotheken samen met de historische kringen en de plaatselijke musea. Het doel is om de gebruiker in aanraking te brengen met diverse aspecten van cultuur. Daardoor neemt het cultuurbesef en de kennis van cultuur toe. De bibliotheken willen vooral samen met partners een brugfunctie bekleden tussen culturele en educatieve instellingen. 5. Ontmoeten De virtuele wereld ten spijt, zowel voor gebruikers als medewerkers valt de bibliotheek nog altijd grotendeels samen met het gebouw. De zeven bibliotheekgebouwen zijn de ontmoetingsplaats voor lezen, leren en ontspanning in de zeven gemeenten. Voor velen is de bibliotheek een tweede huiskamer of werkplaats, waar iedereen de mogelijkheid heeft om te studeren, het complete scala aan media te raadplegen, gebruik te maken van digitale werkplekken of anderen te ontmoeten voor werk, studie of ontspanning. Ook worden de gebouwen verhuurd aan andere lokale organisaties om zo een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de eigen (maatschappelijke) omgeving. Daarnaast werken de bibliotheken er aan de website een plek te laten worden waar lezers elkaar ontmoeten voor het uitwisselen van leeservaringen. 12

13 Focus Door de ontwikkelingen op het terrein van informatietechnologie en vrijetijdsbesteding komen deze kernfuncties onder druk te staan. Dit vraagt om een heroriëntatie op de vijf kernfuncties. Binnen de bibliotheekbranche zijn in de afgelopen periode diverse strategiebijeenkomsten gehouden om te kijken welke thema s de komende jaren centraal staan. Ook is onderzocht op welke terreinen de krachten van de Nederlandse bibliotheken gebundeld kunnen worden. Het is namelijk onmogelijk om op lokaal niveau alle uitdagingen die zich voordoen, aan te gaan. Landelijk wordt vooral gefocust op de kernfuncties Informeren, Leren en Lezen in de thema s Digitale Bibliotheek, Collectie Nederland, Mediawijsheid en Lezen en Leesbevordering. Dit wordt ondersteund door de programma s marketing, hrm en ict-infrastructuur. 4 Hierbij zijn de concrete ontwikkelingen rondom retailmarketing, franchiseformules en bibliotheek.nl belangwekkend voor De Bibliotheek en Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. Datgene dat landelijk wordt aangepakt en ontwikkeld, hoeft niet op het lokale niveau te worden ingevuld. De bibliotheken volgen de landelijke ontwikkelingen kritisch en nemen deel daar waar mogelijk, zinvol (in relatie tot de missie, visie en strategie) en financieel haalbaar. Ook is onderzocht hoe het publiek de vijf kernfuncties van de bibliotheek ervaart. Bestaande leden zien de bibliotheek voornamelijk als uitleencentrum van boeken en hechten dus veel belang aan de kernfunctie Lezen. Zij zien de bibliotheek steeds minder als bron van informatie en lijken daarbij eerder te hechten aan gemak en snelheid bij het verkrijgen van informatie dan aan betrouwbaarheid. Er blijkt wel behoefte te zijn aan achtergrondinformatie over boeken en andere media. 4 Agenda voor de toekomst : de strategie van de Vereniging van Openbare Bibliotheken voor de jaren , juli 2008 De educatieve functie van de bibliotheek staat voor het publiek als een paal boven water, vooral voor de jeugd. Maar ook voor volwassen die niet deelnemen aan een formele onderwijsvorm is de bibliotheek belangrijk. Bij de sociale functie van de bibliotheek vinden zij de mogelijkheden voor ontmoeting belangrijk, maar niet persé als vooropgezet doel van bibliotheekbezoek maar meer als bijkomstigheid. Horecavoorzieningen als het leescafé in de bibliotheek leveren hieraan een goede bijdrage. In debat zijn zij minder geïnteresseerd. Na internet en niet-lezen is vooral tijdgebrek hét argument om niet naar de bibliotheek te komen. Door de bibliotheek bij de mensen thuis te brengen, wordt de tijdsdruk in elk geval enigszins verlicht. Beide bibliotheken bieden nu al de mogelijkheid om van huis uit materialen te reserveren en te verlengen. Daarnaast is het thuisbezorgen van materialen voor veel mensen een aantrekkelijke optie. Nu is deze dienst al beschikbaar voor minder mobiele senioren. Ook willen mensen van huis uit databanken kunnen raadplegen, zodat ze niet speciaal daarvoor naar de bibliotheek hoeven komen. In de bijlage wordt per organisatie- en resultaatgebied uit het INK-Managementmodel aangegeven welke concrete acties worden ondernomen om de strategie in de beleidsperiode inhoud te geven. 13

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2012 2014

Meerjaren beleidsplan 2012 2014 BIBLIOTHEEK OOSTLAND Meerjaren beleidsplan 2012 2014 - - AUGUSTUS 2011 -2- Inhoud Inleiding 4 1. Context 5 1.1 Gemeenten als opdrachtgever 6 1.2 Lokale samenwerking 6 2. De koers 7 2.1 Missie en motto

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur Aanwezigen: Dhr. R. van Lavieren, voorzitter Mw. P.M. Wennekes, PvdA Dhr. dr.ir. H. Boersma, SGP Dhr. J.H.E.

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Meerjjareenb. plan. n 20

Meerjjareenb. plan. n 20 Meerjjareenb belleiddsp plan n 20 0155-20 018 8 MISSIE Om in de komende beleidsperiode gerichte resultaten te kunnen boeken, is het nodig in de veelheid aan maatschappelijke en lokale ontwikkelingen focus

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Strategisch beleidsplan 2013-2015 Een scherpe koers WAAROM EEN NIEUW BELEIDSPLAN? Oude beleidsplan loopt van 2010 t/m 2013

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN GASTLENEN (landelijk)

IMPLEMENTATIEPLAN GASTLENEN (landelijk) Samenwerkende POI s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken IMPLEMENTATIEPLAN GASTLENEN (landelijk) Gastlenen is een onderdeel van het project de Nationale Bibliotheekpas IMPLEMENTATIEPLAN GASTLENEN

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 M. Deckers Strategisch adviseur mark.deckers@rijnbrinkgroep.nl Opbouw

Nadere informatie

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Beleidsplan periode 2011-2014 Openbare Bibliotheek Amsterdam De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl 1 Nieuwe taken in een veranderende samenleving Internet heeft de samenleving veranderd. Lezen als vrijetijds besteding is voor de generatie van na 1990 niet vanzelfsprekend meer. Kinderen en jongeren houden

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

De focus en verdieping van de komende jaren. VANnU bekent kleur. Strategisch beleidsplan 2012-2015. www.bibliotheekvannu.nl

De focus en verdieping van de komende jaren. VANnU bekent kleur. Strategisch beleidsplan 2012-2015. www.bibliotheekvannu.nl De focus en verdieping van de komende jaren VANnU bekent kleur Strategisch beleidsplan 2012-2015 www.bibliotheekvannu.nl Inhoud We zetten een koers uit voor de komende jaren Een woord vooraf 4-5 1 VANnU

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

kloppendhart voor een ambitieuze stad

kloppendhart voor een ambitieuze stad kloppendhart voor een ambitieuze stad Edwin (VUT, hobbykok en opa van Tom) zoekt tussen de kooken reisboeken inspiratie voor de kooklessen die hij binnenkort gaat geven. Verbinden is vinden... plek van

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Product- en dienstontwikkeling 6 februari 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid

Aanbod. laaggeletterdheid Aanbod laaggeletterdheid voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend aanbod: meerdere

Nadere informatie

Productenboek 2016 1

Productenboek 2016 1 Productenboek 2016 1 Inleiding: Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking getreden. In deze wet staan de kerntaken van de bibliotheek beschreven: 1. Kennis

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j.

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. de Boer-Pontier)

Nadere informatie

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet Inleiding Naar aanleiding van vragen van de commissie over de voorbereiding van BiblioNu op de lopende en voortschrijdende digitale ontwikkelingen bied ik u hierbij een kort overzicht aan van de huidige

Nadere informatie

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Vastgesteld 4 april 2013 Bestuur Bibliotheek Brummen/Voorst Inleiding Het eigen beleidsplan van Bibliotheek Brummen/Voorst heeft een geldigheid

Nadere informatie

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen.

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen. Bijlage 3 Voorstel extra activiteiten vestiging Carnisselande Inleiding: Om de expertise en samenwerking tussen bibliotheek, gemeente en andere instellingen op het gebied van leesbevordering, informatie,

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Inkoopcommissie digitale content

Inkoopcommissie digitale content Basispakket 2011 Inkoopcommissie digitale content Presentatie Hans van Velzen, voorzitter inkoopcommissie Lotte Sluyser, lid inkoopcommissie Peter van Eijk, lid inkoopcommissie Clementine Bevers, secretaris

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

De Bibliotheek? Die gebruik ik ook voor Internet!

De Bibliotheek? Die gebruik ik ook voor Internet! Regionaal beleidsplan bibliotheken Gooi & Vechtstreek Plan van aanpak De Bibliotheek? Die gebruik ik ook voor Internet! Januari 2004 Voorwoord De bibliotheken in de Gooi en Vechtstreek zijn van oudsher

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Wierden

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Wierden Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Wierden Inhoud 1. Inleiding 2 blz 2. Trends en ontwikkelingen 3 2.1 Swot- analyse 4 3. Hoofdlijnen landelijk en provinciaal beleid 5 3.1 Landelijke ontwikkelingen 5 3.2 Overijssels

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Op de www.leespan.nl kun je je eigen (school)leesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen. Voor scholen die niet meedoen aan de aanpak de Bibliotheek

Nadere informatie

Bibliotheekvoorzieningen

Bibliotheekvoorzieningen Bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen en wijken in de Provincie Utrecht Bibliotheekspreekuur Leestafel Bibliotheek aan Huis Servicepunt Teleweide Bestelbibliotheek Jeugdbibliobus Schoolbieb Zorgbibliotheek

Nadere informatie

SAMEN DIGITAAL : de opgave

SAMEN DIGITAAL : de opgave SAMEN DIGITAAL : de opgave -> Bibliotheek Utrecht, Mariken van Meer Internetvaardigheden Utrechtse situatie De Utrechtse aanpak / Leven en Leren -> Stichting Digisterker, Piet Boekhoudt CBS typen internetvaardigheden

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda Openbaar Onderwerp Subsidie informele taalondersteuning 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051/ Werk & Inkomen/ 1061 B. Frings/ T. Tankir Samenvatting Met dit voorstel verlenen wij een

Nadere informatie

Morgen begint vandaag

Morgen begint vandaag Morgen begint vandaag naar een nieuwe Nieuwe Veste Samenvatting strategiedocument September 2012 2 3 Morgen begint vandaag Inhoudsopgave Onze missie 4 Cultureel ondernemerschap 5 Onze missie 5 Onze kernwaarden

Nadere informatie

Aantoonbaarheid Conformiteit. Certificeringnorm Openbare bibliotheken

Aantoonbaarheid Conformiteit. Certificeringnorm Openbare bibliotheken Aantoonbaarheid Conformiteit Certificeringnorm Openbare bibliotheken 2010 tot en met 2013 definitief Aantoonbaarheid conformiteit 1 juni 2010 Het voorliggende stuk is een handvat voor de auditoren bij

Nadere informatie

Regionale visie op bibliotheekbeleid

Regionale visie op bibliotheekbeleid Regionale visie op bibliotheekbeleid 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord...4 2 Aanleiding...4 3 Kaders, ontwikkelingen en trends...5 3.1 Wettelijk kader... 5 3.1.1 Wet specifiek cultuurbeleid (Wsc)... 5 3.1.2

Nadere informatie

Daar kom je verder mee

Daar kom je verder mee Beleidsplan 2014 t/m 2017 De Bibliotheek Lek & IJssel: Daar kom je verder mee Over dit Beleidsplan In elk van onze gemeentes is de Bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek, waar iedereen zich thuis

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Bieb search. bibliotheek op school

Bieb search. bibliotheek op school Bieb De De bibliotheek wacht niet langer tot jongeren naar de bibliotheek komen, maar zoekt ze in plaats daarvan actief op in de omgeving waar ze in schoolverband het meest vertoeven: de elektronische

Nadere informatie

Certificeringnorm Openbare bibliotheken 2006-2009. Definitieve versie juni 2006

Certificeringnorm Openbare bibliotheken 2006-2009. Definitieve versie juni 2006 Certificeringnorm Openbare bibliotheken 2006-2009 Definitieve versie juni 2006 INHOUDSOPGAVE Inleiding Achtergrond Doel Reikwijdte Normatieve verwijzingen Structuur en opbouw Toepassing en interpretatie

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurlijke afspraken openbare bibliotheekwerk en conceptwetsvoorstel

Nadere informatie

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Profielschets Manager Marketing & Sales Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

Een leven lang lezen. samen in actie tegen laaggeletterdheid. onderzoek oplossingen samenwerking

Een leven lang lezen. samen in actie tegen laaggeletterdheid. onderzoek oplossingen samenwerking Een leven lang lezen samen in actie tegen laaggeletterdheid onderzoek oplossingen samenwerking 2 Een leven lang lezen samen in actie tegen laaggeletterdheid In deze publicatie: 5 Een leven lang lezen:

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen.

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen. TOELICHTING OP DE PRESTATIE-OVEREENKOMST 2014 Registratienr: 13.0008128 1. Inleiding Als bijlage treft u de prestatieovereenkomst educatie voor het jaar 2014 aan. Omdat het gemeenschappelijke orgaan educatie

Nadere informatie

Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen BELEIDSPLAN

Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen BELEIDSPLAN Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen BELEIDSPLAN 2010-2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. CONTEXT... 4 3. MISSIE EN VISIE... 6 4. STRATEGIE EN BELEID... 9 5. STRATEGISCHE SPEERPUNTEN... 11

Nadere informatie

Vastgesteld : 13 september 2004. Nieuwe koers, nieuwe kansen Beleidsplan Bibliotheek Schiedam 2004-2006. 1. Inleiding. 2. Missie, Doel en Ambitie

Vastgesteld : 13 september 2004. Nieuwe koers, nieuwe kansen Beleidsplan Bibliotheek Schiedam 2004-2006. 1. Inleiding. 2. Missie, Doel en Ambitie Vastgesteld : 13 september 2004 VR2004/105 Nieuwe koers, nieuwe kansen Beleidsplan Bibliotheek Schiedam 2004-2006 1. Inleiding 2. Missie, Doel en Ambitie 3. Instrumenten 3.1 Dienstverlening op 4 niveaus

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips Hoe kun je op een snelle manier je financiële resultaten aanzienlijk verbeteren? Welke ingangen kun je daarvoor zoal gebruiken? financiële eindcijfers op zich

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Bedrijfsplan Bibliotheekservice Fryslân 2013-2016 De toekomst tegemoet

Bedrijfsplan Bibliotheekservice Fryslân 2013-2016 De toekomst tegemoet Bedrijfsplan Bibliotheekservice Fryslân 2013-2016 De toekomst tegemoet 5 Waarom dit bedrijfsplan 9 Bibliotheekservice Fryslân in 2016 11 Nieuwe uitdagingen 16 Kiezen voor de toekomst 24 Aan de slag 27

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs 2014 2015 Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs Yvonne Weijers Consulent educatie E yweijers@bibliotheekvenlo.nl T 06 83 66 78 97 1 INLEIDING De Openbare bibliotheek Venlo is ook dit schooljaar

Nadere informatie

de bibliotheek in 2012-2014

de bibliotheek in 2012-2014 de bibliotheek in 2012-2014 Inleiding... 1 1. Teruglopende middelen... 2 2. De nadruk op functies... 3 3. De kwaliteit van de dienstverlening... 3 4. De kernfuncties van de bibliotheek... 4 4.1 Kennis

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN 1. Inleiding Heuvellandbibliotheken is een basisbibliotheek met 6 vestigingen. In de gemeente Eijsden- Margraten (3 vestingen), Valkenburg (2 vestigingen)

Nadere informatie

Bibliotheek Heiloo. Beleidsplan 2013-2016. Lezen maakt meedoen mogelijk

Bibliotheek Heiloo. Beleidsplan 2013-2016. Lezen maakt meedoen mogelijk Bibliotheek Heiloo Beleidsplan 2013-2016 Lezen maakt meedoen mogelijk Inhoud Inleiding 2 1 Lezen maakt meedoen mogelijk 6 2 Onze missie, visie en strategie 9 3 Onze basis: lezen, leren en informeren 10

Nadere informatie

Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren

Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren Projectvoorstel Informatievaardigheden voor senioren (SeniorWeb, februari 2009) 1 / 8 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Bedrijfsplan mkb. hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen. analyse. speerpunten. actieplannen

Bedrijfsplan mkb. hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen. analyse. speerpunten. actieplannen Bedrijfsplan mkb hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen analyse speerpunten actieplannen inleiding Binnen veel mkb-ondernemingen worden beschikbare middelen lang niet altijd even efficiënt en verstandig

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie