Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree"

Transcriptie

1 Bijlage 11: Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het bureau van de CDHO. Het bureau zal dan na ontvangst van uw expliciete schriftelijke toestemming de gehele aanvraag op de website (www.cdho.nl) publiceren. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling Saxion Hogeschool Contactpersoon/contactpersonen Mevrouw C.S.J.M. oude groote Beverborg Contactgegevens Saxion Hogeschool M.H.Tromplaan 28 Postbus KB Enschede Mevr. Chantel oude groote Beverborg Algemene beschrijving van de opleiding Naam (Nederlands en evt. Engels) In geval van een Ad: van welke bacheloropleiding maakt het Ad deel uit In geval van een Ad, indien van toepassing: welke bve-instelling verzorgt mede het programma Graad Inhoud (korte beschrijving programma) Master Applied Nanotechnology N.v.t. N.v.t. Master of Engineering Het unieke kenmerk van deze opleiding is: Ontwerpen en innovatie in Nanotechnologie. Ontwerpen en innovatie betekent dat afgestudeerde master Applied Nanotechnology vanuit een brede en diepe kennis van de funderende disciplines (chemie, natuurkunde, biologie en ICT) en vanuit ervaring met ontwerp-,

2 lab- en fabricagetechnieken, komt tot vernieuwende producten en/of productieprocessen in de brede zin van het woord nanotechnologie en de aanpalende micro-technologie. Hij doet dit vanuit een ondernemende, creatieve en onderzoekende houding en is gericht op het creëren van nieuwe bedrijvigheid door kennis afkomstig uit fundamenteel onderzoek te valoriseren. De afgestudeerden zijn geoefend in creatief denken en zoeken tijdens het onderzoeks- en ontwikkelproces de grenzen op om nanotechnologische kennis vernieuwend in te zetten. In de opleiding zijn het ontwerpen, bouwen en testen van nieuwe producten en processen en het creëren van meerwaarde voor de (eind)gebruiker nauw met elkaar verweven. De studie heeft een cross-sectoraal karakter de studenten werken aan nanotechnologie voor uiteenlopende sectoren zoals energie, gezondheid, duurzaamheid, chemie, waterzuivering en defensie en zorgt voor toegevoegde economische en maatschappelijke waarde. De afgestudeerde is resultaatgericht en zorgt als onderzoekende ontwerper en probleemoplosser voor de valorisatie van kennis van nanotechnologie in concrete, maatschappelijk gewenste producten. Daarbij heeft hij oog voor ethische consequenties. De student leert tijdens de opleiding alles over innovaties in de nanotechnologie (inclusief de microtechnologie), de onderliggende disciplines en beheerst het technische ontwerpproces volledig. Hij is in staat om vanuit problemen en wensen van de gebruiker, nieuwe oplossingen te bedenken, prototypes te bouwen en te testen en richt zich tevens op het realiseren van (massa) fabricage. Hij is in staat om prototypes alsmede commercieel haalbare producten, toepassingen en/of diensten te ontwikkelen. Steeds is zijn aanpak gegrondvest in multidisciplinaire kennis uit de funderende disciplines en benut hij zijn high-tech skills op het gebied van ontwerpen, lab-werk, protypes en (massa) fabricage. In concrete projecten verdiept hij zijn theoretische kennis, maar het doel is niet om op alle terreinen diepgaande kennis te verwerven. De studenten leren een ondernemende houding aan te nemen en er zijn keuzemodules voor studenten die zich willen specialiseren in de bedrijfsmatige aspecten van start-ups en innovatie. De afgestudeerde is bekwaam om in complexe en vaak unieke beroepssituaties samen te werken in een multidisciplinair team en kan na enige jaren werkervaring- de leiding nemen in

3 multidisciplinaire ontwikkeltrajecten. In de opleiding wordt nauw samengewerkt met start-ups, onderzoeksgroepen en andere organisaties in de keten die de nieuwe kennis vertalen in nanotechnologische producten en processen. Bij deze partijen is een verschuiving naar toegepast onderzoek, valorisatie en vermarkten waar te nemen. De student wordt opgeleid voor complexe beroepssituaties die steeds vaker te vinden zijn in de innovatienetwerken van Twente en elders. Het gaat om het ontwikkelen van prototypes en demonstratiemodellen, het bedienen van de eerste klanten en massafabricage. Ook zullen de afgestudeerden werkzaam zijn in cross-overs met toepassingen gebaseerd op nanotechnologie zoals de gezondheidszorg, defensie, voeding etc. Nanotechnologie, ontwerpen, probleem oplossen voor uiteenlopende doelgroepen/sectoren, high tech lab en fabricage skills en multidisciplinaire kennis lopen daarom als een rode draad door de opleiding. Het is een vervolg op de ingezette lijn in de minor nanotechnologie (gericht op multidisciplinair samenwerken). Ook bachelors uit de funderende disciplines kunnen instromen, zij leren het multidisciplinair ontwikkelen in de master. De Master Applied Nanotechnology werkt met de 8 engineering competenties die in de master kunnen worden verworven op vier niveaus. Verspreid over de opleiding komen alle competenties aan bod. Het leerproces is geordend via drie lijnen: de integratieve/ontwerpende, de cognitieve en de innovatie leerlijn. Aan het einde van de opleiding beschikt de student, uiteraard, over het complete assortiment van competenties op masterniveau. De afgestudeerde hbo-master Applied Nanotechnology kan in de praktijk in een verscheidenheid aan technische functies aan de slag, bijvoorbeeld als Product Development ingenieur, Project ingenieur, Proces-ingenieur (voor batch en massa-fabricage) of als R&D ingenieur gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek en ontwerpen. Ze maken deel uit van onderzoeks- en ontwikkelteams bij start-ups, cross-overs en kennisinstituten. Daarnaast kan de afgestudeerde in business-gerichte functies aan de slag waarin hij zijn technische/ontwerpkennis inzet om vernieuwende toepassingen voor klanten te signaleren en op

4 maat te realiseren. Inrichting van de opleiding (indicatie curriculum per jaar) De hbo-masteropleiding Applied Naotechnology heeft een nominale studieduur van 2 jaar (120 credits) verdeeld over vier semesters. De opbouw van het eerste leerjaar bestaat uit de volgende leerlijnen : A. Integratieve/ontwerpende leerlijn. Deze is gebaseerd op een authentieke leeromgeving, waarbij de omvang en complexiteit toeneemt. Leidend zijn hier de competenties. De integratieve/ontwerpende leerlijn bestaat in semester I uit practicum I ( Use/Build ) en Practicum II ( Apply/Verify ) waarbij naast een vaardigheidstraining met belangrijke technieken uit het werkveld, vooral de methode van het gericht innoverend ontwikkelen centraal staat. De student wordt uitgedaagd om met een aantal beschikbare technieken/onderdelen een opstelling te ontwerpen en te realiseren. Het doel is steeds vrij te kiezen door de student, maar behoeft natuurlijk wel onderbouwing. Hierdoor wordt een beroep gedaan op de competenties Onderzoeken, Analyseren, Ontwerpen en Realiseren. Door de (nog) geringe complexiteit en de ondersteunende begeleiding is het mogelijk overzicht te verkrijgen op de processen/taken die in het latere deel van de opleiding centraal staan. In semester II werkt de student aan een individueel geïntegreerd R&D project dat op het geleerde van het eerste semester aansluit. Het gaat hierbij om de ontwikkeling of demonstratie van een Proof of Concept dat vanuit samenwerkende partijen wordt aangedragen. De student maakt een keuze voor het subsysteem waarin hij zich meer wil ontwikkelen zoals Mechatronic & Vision, Photonic & Optic, Electronic, Chemistry, Surfaces and Materials en Fluidics & Vacuum. De benodigde kennis zal de student in belangrijke mate zelfstandig moeten verkrijgen, maar wordt wel ondersteund door middel van tutorials door deskundigen die mede het project hebben aangedragen. B. Cognitieve leerlijn, waarbij de vorm en inhoud in belangrijke mate op de integratieve/ontwerpende leerlijn is afgestemd.

5 In het eerste semester staan onderwerpen op de agenda om voor een voldoende basis te zorgen. Het betreft de onderdelen Intro to Physical Concepts in Microsystems, Intro to Chemical Concepts in Microsystems, Micro-Nanoscale Technology I & II en Visualisation and Simulation. Deze onderwerpen zijn verplicht voor alle studenten en garanderen een aansluiting op de vooropleiding. In het tweede semester is kennisaanbod op maat voor de uitvoering van het individuele R&D project. De doelstelling is ook - naast kennisoverdracht - dat een student zich zelfstandig specifieke nieuwe kennis kan verwerven voor het succesvol uitvoeren van zijn opdracht. Coaching zal er mede voor moeten zorgen dat de student zich op deze wijze ontwikkelt binnen de competentie Professionalisering. Het zelfstandig kennis kunnen verwerven zal altijd een essentieel onderdeel van zijn latere rol blijven uitmaken. In het eerste en tweede semester zorgt een aantal aanvullende colleges voor een bredere ontwikkeling van de Master Applied Nanotechnology. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de ethische aspecten van het vakgebied. C. De Innovatie leerlijn Hierin worden aanvullende vaardigheden en kennis overgedragen die noodzakelijk zijn voor de rol die de Master Applied Nanotechnology heeft bij de toepassing van technologie in nieuwe ontwikkelingen en producten. Het gaat hierbij om meer bedrijfskundige, creatieve en communicatieve aspecten in de vorm van modulen als Creative Facilitation, Business & Money en High-Tech Products and Applications. Het tweede leerjaar bestaat uit drie kwartielen thesis (buitenschools) en een eerste kwartiel voorbereidend hierop (binnenschools). In dit eerste kwartiel vindt de definitie van de thesis plaats, hiervoor is het noodzakelijk ook kennis te hebben op het gebied van de nano-toxicologie en de technology readiness levels. Ook volgt de student een aantal keuze modulen als voorbereiding op het onderwerp van zijn thesis. Deze modulen worden aangeboden vanuit de UT op master niveau. Op deze wijze wordt geborgd dat actuele wetenschappelijk kennis toegepast gaat worden binnen iedere thesis, Tijdens de thesisfase komt de student een drietal keren

6 terug om zijn resultaten met de andere studenten en docenten te delen. Het programma van het eerste en tweede leerjaar is schematisch weergegeven in bijlage 1. Hierin is ook aangeduid hoe de studiepunten over de verschillende onderdelen zijn verdeeld. De inhoud van de verschillende onderdelen is te vinden in de modulebeschrijvingen. Studielast Vorm van de opleiding (voltijd, deeltijd, duaal) Gemeente of gemeenten waar de opleiding wordt gevestigd Doelgroep van de opleiding 120 credits Voltijd Enschede Doelgroep van deze Engelstalige master zijn studenten die doorstromen vanuit een hbo-bacheloropleiding. Toegang hebben studenten met de volgende bachelor diploma s van de academie LED: chemie en chemische technologie, technische natuurkunde, biologie en medisch laboratoriumonderzoek. Voor de overige opleidingen binnen de academie LED gaat dat een afgeronde bachelor of engineering opleiding toegang geeft tot de hbo-master. De opleiding is ook toegankelijk voor studenten die elders een vergelijkbare hbo opleiding of een andere bachelor of engineering opleiding succesvol hebben afgerond. Voorts wordt ook belangstelling verwacht van studenten uit het buitenland, onder andere uit Duitsland en Azië. Ook kunnen studenten met een WO bachelor diploma instromen. Alle afgestudeerden van de genoemde opleidingen hebben ongeclausuleerd toegang tot de nieuwe hbo master. Studenten die de minor Nanotechnologie of de major/ studieroute Nanotechnology bij Saxion hebben gevolgd, hebben wel een voorsprong ten opzichte van de mono-disciplinaire bachelors als het gaat om multidisciplinair probleem-oplossen/ontwikkelen, basiskennis funderende disciplines en lab/fabricage skills in de nano- en microtechnologie. Bij de start van de opleiding leren alle instromende studenten voor zover nodig dezelfde taal te spreken. Croho (sub)onderdeel en motivering Croho-onderdeel techniek. De hbo masteropleiding Applied Nanotechnology valt onder het domein Engineering.

7 Geplande startdatum opleiding 1 september 2015 Indien nadere vooropleidingseisen worden gesteld; voorstel daartoe. Indien capaciteitsbeperking wordt ingesteld; hoogte en motivering. Korte beschrijving arbeidsmarktmogelijkheden (beroepen en branches) Voor deze opleiding gelden geen nadere vooropleidingseisen als bedoeld in art WHW. Wel worden er eisen gesteld aan de beheersing van de Engelse taal. Voor niet Engelstalige internationale studenten wordt IELST6.0 gevraagd. Voor Nederlandse studenten borgt de vooropleiding het niveau. Voor deze opleiding wordt geen capaciteitsbeperking als bedoeld in artikel 7.53 e.v. WHW. De afgestudeerde hbo-master Applied Nanotechnology kan in de praktijk in een verscheidenheid aan technische functies aan de slag, bijvoorbeeld als Product Development ingenieur, Project ingenieur, Proces-ingenieur (voor batch en massa-fabricage) of als R&D ingenieur gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek en ontwerpen. Ze maken deel uit van onderzoeks- en ontwikkelteams bij start-ups, cross-overs en kennisinstituten. Daarnaast kan de afgestudeerde in business-gerichte functies aan de slag waarin hij zijn technische/ontwerpkennis inzet om vernieuwende toepassingen voor klanten te signaleren en op maat te realiseren. Deze functies worden met name gerealiseerd binnen de HTSM sector. Voeg toe als bijlagen: Volledig ingevuld DUO-formulier; Samenvatting van de aanvraag t.b.v. het indienen van zienswijzen door andere instellingen; Overzicht van vergelijkbare bekostigde en niet-bekostigde opleidingen in Nederland (bijlage 4).

8

Samenvatting aanvraag Master Ontwerpen, Innoveren en Valoriseren HKU

Samenvatting aanvraag Master Ontwerpen, Innoveren en Valoriseren HKU Samenvatting aanvraag Master Ontwerpen, Innoveren en Valoriseren HKU Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding x Nieuwe opleiding hbo master Nieuwe opleiding Joint Degree

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle Bijlage A Opleidingsprogramma (voltijds en duaal) A.1 Introductie A.1.1 Inleiding In deze bijlage wordt aangegeven hoe de Stenden Hogeschool in Emmen haar beroepsprofiel voor werktuigbouwkundig ingenieurs

Nadere informatie

WILLEM DE KOONING ACADEMIE. 010-794 4777 Blaak 10, 3011 TA Rotterdam

WILLEM DE KOONING ACADEMIE. 010-794 4777 Blaak 10, 3011 TA Rotterdam Samenvatting aanvraag doelmatigheidstoets Master Design Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuwe

Nadere informatie

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Elektrotechniek CROHO-nummer:34267 CROHO-nummer AD:80017 Voltijd, duaal, AD voltijd en AD duaal Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Samenvatting van de aanvraag t.b.v. het indienen van zienswijzen door andere instellingen

Samenvatting van de aanvraag t.b.v. het indienen van zienswijzen door andere instellingen Samenvatting van de aanvraag t.b.v. het indienen van zienswijzen door andere instellingen Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Engineering, Design & Innovation Voltijd CROHO: 39240 Datum: Juli 2014 De opleiding is positief geaccrediteerd op 1 januari 2010

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Bedrijfskunde-MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] voltijd / deeltijd Accreditatie: 2009 tot 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen Opleidingsstatuut Instituut Engineering Bacheloropleidingen (en Ad-programma s): - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag

Format samenvatting aanvraag Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Geodesie/ Geo-Informatica Voltijd duaal. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Geodesie/ Geo-Informatica Voltijd duaal. Hogeschool Utrecht Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Geodesie/ Geo-Informatica Voltijd duaal Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

ATGM. BioBased TeCh. Major-Handboek 2013-2014. Colofon. datum 22 augustus 2013

ATGM. BioBased TeCh. Major-Handboek 2013-2014. Colofon. datum 22 augustus 2013 ATGM Major-Handboek 013-014 Colofon datum augustus 013 auteurs Nathalie Márquez Luzardo, Majorcoördinator versie 013 pagina van 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Werkveld 4.1 Biobased TeCh 4. Waar werk je

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bio-informatica voltijd Hogeschool Leiden Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

hbo-bachelor Technische Bedrijfskunde Hogeschool PBNA 30 september 2011 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Technische Bedrijfskunde Hogeschool PBNA 30 september 2011 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Technische Bedrijfskunde Hogeschool PBNA 30 september 2011 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 2.1 Ter inleiding 5 2.2 Samenstelling

Nadere informatie