Samenvatting van de aanvraag t.b.v. het indienen van zienswijzen door andere instellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting van de aanvraag t.b.v. het indienen van zienswijzen door andere instellingen"

Transcriptie

1 Samenvatting van de aanvraag t.b.v. het indienen van zienswijzen door andere instellingen Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding o Nieuwe opleiding hbo master o Nieuwe opleiding Joint Degree o Verplaatsing bestaande opleiding o Nevenvestiging bestaande opleiding Tilburg University School of Social and Behavioral Sciences Departement Tranzo Prof. dr. H.F.L. (Henk) Garretsen Departementsvoorzitter Tranzo, Tilburg University Prof. dr. I.M.B. (Inge) Bongers Hoogleraar Evidence Based Management in de (geestelijke) gezondheidszorg, Departement Tranzo, Tilburg University C.J.H. (Caroline) Beltman MSc, Beleidsadviseur Strategy & Policy Tilburg University School of Social and Behavioral Sciences Departement Tranzo T.a.v. prof. dr. I.M.B. Bongers Postbus LE Tilburg / Tilburg University Strategy & Policy T.a.v. C.J.H.Beltman MSc Postbus LE Tilburg Opleiding Naam (Nederlands en evt. Engels) Graad Inhoud (korte beschrijving programma) Master Transformatie in Zorg en Welzijn WO Master De Master Transformatie in Zorg en Welzijn is een éénjarig voltijds programma van 60 ECTS. De master vloeit voort uit het onderzoeksprogramma van het departement Tranzo, onderdeel van de School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. De opzet en inhoudelijke focus van de Master is in nauwe samenspraak met veldpartijen tot stand gekomen. Het onderwijs in deze nieuwe master is gestoeld op de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de onderzoeksprogramma s van de Academische Werkplaatsen van Tranzo.

2 De master leidt zogenaamde change agents op die in kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Het huidige systeem en structuur van het sociaal domein loopt vast, op dezelfde weg doorgaan is een gepasseerd station. Om een duurzaam sociaal domein te creëren en te waarborgen voor nu en in de toekomst is een fundamentele omslag nodig in organiseren, denken en doen binnen de zorg- en welzijnssector: een transformatie in de zorg- en welzijnssector. Verschillende beleidsnota's waaronder de recente kamerbrief van Systemen naar Mensen van minister Schippers en staatssecretaris van Rijn roepen hiertoe op. 1 De Master leidt Knowledge based professionals op die de maatschappelijk noodzakelijke transformatie daadwerkelijk in gang kunnen zetten, creëren en consolideren. Deze change agents, de katalysatoren voor de transformatie, zijn de academici in het midden en hoger kader van de overheid, zorginstellingen, verzekeraars, koepel-, belangen- en beroepsorganisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De master richt zich, wat toepassingsgebied betreft, op het gehele sociale domein en de samenhang van de verschillende sectoren daarbinnen met nadruk op de zorg- èn welzijnssector. De master is multidisciplinair van aard en bevat een integratie van verschillende kennisdomeinen. Als theoretisch fundament hanteert de master de transitiemanagement en change management theorie, verbijzonderd naar de publiek/privaat hybride context van het sociaal domein. De flankerende disciplines zijn innovatie- en implementatietheorie. Innovatietheorie besteedt aandacht aan innoveren vanuit verschillende perspectieven: o.a. sociale en technologische innovatie en innovatie van beleids- en bedrijfsconcepten binnen een hoog professionele context. Hierbij vormt evidence based en practice based implementeren in co-creatie met alle stakeholders in het sociaal domein de methode. Deze methode, in combinatie met implementatie- en evaluatietheorie en transitiemanagement, heeft als doel tot wetenschappelijk verantwoorde en praktisch zinvolle doorontwikkelingen te komen die daadwerkelijk zijn beslag krijgen in de praktijk. Binnen de master zullen practice based en evidence based kennis beide een plek hebben en met elkaar worden verbonden. Co-creatie waarin samenwerking met stakeholders in het sociaal domein voorop staat vormt hierbij het ankerpunt. De meerwaarde ligt in de integratie van verschillende typen kennis en ervaring. Het curriculum is nieuw en valt buiten het landelijk bestaand 1 Schippers, E. L., & Rijn, M.J. van (2013, 8 februari). Gezamenlijke agenda VWS Van systemen naar mensen, p. 1. Geraadpleegd op: -gezamenlijke-agenda-vws-van-systemen-naar-mensen.html

3 CONTEXT Inrichting van de opleiding (indicatie curriculum per jaar) masteraanbod. De bestaande masteropleidingen op het gebied van Management en Beleid in de gezondheidszorg zijn complementair in plaats van concurrerend aan de voorgestelde sectoroverstijgende Master Transformatie in Zorg en Welzijn. Ze kennen een fundamenteel ander curriculum, een andere inhoudelijke focus en theoretische grondslag en leiden op tot ander type functies binnen de zorg- en welzijnssector. Geen van deze opleidingen richt zich op het opleiden van change agents binnen het sociaal domein; de katalysatoren voor transitie en vernieuwing. Een vernieuwing binnen het bestaande aanbod zou een fundamentele switch van de grondslagen en inhoudelijke focus van bestaande opleidingen vergen. Daarmee zouden opleidingen verloren gaan die eveneens bewezen zinvol, nuttig, doelmatig en nodig zijn binnen het bestaande onderwijsaanbod. Het Curriculum van de Master Transformatie in Zorg en Welzijn omvat een zevental cursussen en een afrondende thesis. Het Master onderwijs zal starten met een tweetal cursussen waarin de huidige en toekomstige context binnen het sociaal domein centraal staat. Hierop voortbouwend wordt vervolgens in een drietal cursussen de theoretische grondslagen en denkkaders onderwezen. Hierna wordt in een tweetal cursussen de vertaalslag naar de maatschappelijke praktijk gemaakt en staat de daadwerkelijke transformatie en implementatie in het sociaal domein centraal. De Master wordt afgesloten met een thesis over een wetenschappelijk en praktijkrelevant onderzoek binnen het domein van de beoogde transformatie van de zorg. Onderstaand worden de cursussen en thesis nader toegelicht: Cursussen 1. Kennisvragen binnen het sociaal domein en de sectoren zorg en welzijn Ects 3 Studenten verwerven specifieke kennis op het gebied van zorginhoudelijke, beleidsmatige, technologische en organisatorische aspecten binnen het sociaal domein in het algemeen en het domein van zorg en welzijn in het bijzonder. 2. Veranderingen in beleid, organisatie en inrichting van het sociaal domein van zorg en welzijn 3

4 DENKKADERS Studenten krijgen inzicht in de huidige samenleving, de inrichting van het zorgsysteem en zorg- en welzijnsorganisaties. Daarnaast doen studenten kennis en inzicht op van de gevolgen van transformatie (van zorgen voor naar zorgen dat en van verzorgingsstaat naar eigen verantwoordelijkheid): zoals integrale samenwerking, taakherschikking, nieuwe beroepen, gezondheidstechnologie, intergemeentelijke samenwerking, kosten en arbeidsbesparende technologie. 3. Transitie management, innovatie, implementatie en evaluatie in theorie en praktijk 10 Studenten verwerven theoretische kennis van innovatie, implementatie en evaluatie èn leren dit toe te passen in beleid- en professionele servicegerichte organisaties binnen een complex krachtenveld met vele stakeholders (waaronder burgers) en hun belangen. Co-creatie staat hierbij centraal. Aandacht wordt besteed aan sociale interactiepatronen, groepsvorming, sociale media en communicatietheorie. 4. Nieuwe besturingsmechanismen in de zorg 4 Studenten verwerven inzicht in de grondslagen van vernieuwende besturingsmechanismen zoals personalized care, customization, compressie van morbiditeit, patiënt 3.0, participatie versus recht op zorg, sociale en technologische innovatie. 5. Gebruik van kennis 6 Studenten leren probleemoplossingen en innovaties ontwikkelen en ontwerpen op basis van best available knowledge, kennismanagement en disseminatie.

5 IMPLEMENTATIE VAN TRANSFORMATIE EN INNOVATIE Daarnaast verkrijgen studenten inzicht in en kennis van processen in beleid- en zorgorganisaties die een rol spelen bij beste guess, best practice en evidence based werken. Er vindt verdere verdieping plaats in onderzoeksvaardigheden ten behoeve van de Master thesis. 6. Change management, sociale innovatie en communicatie 6 Studenten doen kennis op over strategieën voor het implementeren van vernieuwingsen veranderingsprocessen in organisaties. Rendement halen uit Research & Development: wat betekent dit voor transitie management, flexibele organisatievormen en hoogwaardige samenwerkingsverbanden. 7. Bedrijfskunde Studenten verwerven inzicht in bedrijfskundige principes en leren deze toe te passen op de zorg en welzijn praktijk: o.a. ten aanzien van het opschalen en vermarkten van zorginnovaties, het implementeren van zorginnovaties waarbij zowel kwaliteit als efficiënte en effectiviteit geborgd wordt en het betrekken van verschillende stakeholders waaronder de burger/patiënt in het proces (co-creatie). Master thesis 24 Studenten voeren zelfstandig een wetenschappelijk en praktijkrelevant onderzoek uit binnen het domein van de beoogde transformatie van de zorg waarbij gebruik wordt gemaakt van innovatieve onderzoeksmethoden in samenwerking met praktijk en/of beleid. Studenten worden getoetst op hun wetenschappelijke onderzoek vaardigheden. Hierin wordt nauw samengewerkt met het

6 departement MTO (Methoden en Technieken van Onderzoek) van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Waar mogelijk en opportuun wordt de student gekoppeld aan een mentor/coach uit de praktijk: een cursist van een postacademische opleiding van Tranzo, TiasNimbas en/of het Erasmus CMDz. Studielast Vorm van de opleiding (voltijd, deeltijd, duaal) Gemeente waar de opleiding wordt gevestigd Doelgroep van de opleiding In totaal: 60 Ects Voltijd Tilburg De Master Transformatie in Zorg en Welzijn richt zich op studenten met een sociaal wetenschappelijke bacheloropleiding als vooropleiding die: a) zich willen specialiseren in transitie- en implementatie management binnen de zorg en welzijn sector; b) een academisch werk- en denkniveau willen (gaan) combineren met slag- en daadkracht om in het sociaal domein veranderingen te bewerkstelligen (ontwerp, innovatie en implementatie mentaliteit); c) de soft skills hebben en zich verder willen ontwikkelen in de werkzaamheden, competenties en verantwoordelijkheden van een change agent (zie beschrijving arbeidsmarktbehoefte onder art.6 b deel 2) Bovenstaande studentkenmerken worden in de toelatingsprocedure in een toelatingsgesprek getoetst (zie voor nadere uitleg motivering instroom beperking onder art. 6 onderdeel c). Concreet richt de Master Transformatie in Zorg en Welzijn zich op bachelorstudenten die aan bovenstaande uitgangspunten voldoen. Dit zijn bachelorstudenten van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, richting Gezondheid), de Tilburg School of Economics and Management (Economie, Bedrijfseconomie), en de Tilburg Law School (Bestuurskunde). Daarnaast sluit deze Master aan op de bacheloropleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg), Universiteit Maastricht (Health Sciences en European Public Health) en de Universiteit Twente (Gezondheidswetenschappen). Bachelorstudenten van deze opleidingen die zich willen specialiseren in transitie- en implementatie management binnen de gezondheidszorg en welzijnssector vinden dit niet bij de

7 Croho (sub)onderdeel en motivering Geplande startdatum opleiding September 2015 Indien nadere Niet van toepassing vooropleidingseisen worden gesteld; voorstel daartoe; Indien een capaciteitsbeperking wordt ingesteld; hoogte en motivering. Beschrijving arbeidsmarktmogelijkheden (beroepen en branches) huidige masteropleidingen aan hun eigen universiteit (zie beschrijving art. 6 a). Zij kunnen hun opleiding vervolgen met de nieuwe Master Transformatie in Zorg en Welzijn van Tilburg University. De Master Transformatie in Zorg en Welzijn richt zich vooralsnog niet op HBO-bachelor instromers. Prioriteit ligt bij een (relatief beperkte) instroom van WO bachelorstudenten. Zodra het programma zich in de praktijk heeft bewezen, doordat afgestudeerden een baan vinden in een functie waarvoor zij worden opgeleid (change agent), kan de instroom worden vergroot door het aanbieden van een Pre-Master programma voor HBO Bachelors. CROHO onderdeel Sectoroverstijgend Motivering: De Master Transformatie in Zorg en Welzijn richt zich op het sociaal domein waaronder zowel de gezondheidszorg- als de welzijnssector valt. Deze sectoroverstijgende invalshoek van de master leidt ertoe dat zowel het CROHO onderdeel Gedrag en Maatschappij als het CROHO onderdeel Gezondheidszorg van toepassing is. Daarom is het CROHO onderdeel Sectoroverstijgend het meest van toepassing. Niet van toepassing Studenten zullen na hun afstuderen terecht kunnen bij verschillende werkgevers in het sociaal domein: zoals het bij de overheid (landelijk en gemeentelijke overheden), zorginstellingen, woningbouwcorporaties, verzekeraars en koepel-, belangen- en beroepsorganisaties. Daarnaast kunnen studenten aan de slag bij kennisinstellingen en het bedrijfsleven (e.g. Philips) In deze werkgevers zullen de studenten in dienst kunnen komen als beleidsmedewerkers, staffunctionarissen, adviseurs, consultants, programma managers, projectleiders en/of science practitioners en onderzoekers. Overige aanvullende informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag Master Ontwerpen, Innoveren en Valoriseren HKU

Samenvatting aanvraag Master Ontwerpen, Innoveren en Valoriseren HKU Samenvatting aanvraag Master Ontwerpen, Innoveren en Valoriseren HKU Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding x Nieuwe opleiding hbo master Nieuwe opleiding Joint Degree

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Macrodoelmatigheidstoets Master Data Science and Entrepreneurship Samenvatting

Macrodoelmatigheidstoets Master Data Science and Entrepreneurship Samenvatting Macrodoelmatigheidstoets Master Data Science and Entrepreneurship Samenvatting Eindhoven / Tilburg, mei 2015 Algemeen Soort aanvraag Naam instelling(en) Contactpersoon Nieuwe opleiding, joint degree Technische

Nadere informatie

WILLEM DE KOONING ACADEMIE. 010-794 4777 Blaak 10, 3011 TA Rotterdam

WILLEM DE KOONING ACADEMIE. 010-794 4777 Blaak 10, 3011 TA Rotterdam Samenvatting aanvraag doelmatigheidstoets Master Design Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuwe

Nadere informatie

International Joint Research Master Work & Organizational Psychology

International Joint Research Master Work & Organizational Psychology Format samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master X Nieuwe joint degree Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag

Format samenvatting aanvraag Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014. Msc in Accounting & Financial Management

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014. Msc in Accounting & Financial Management Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Aanvraag macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014. Masteropleiding Human Movement, Performance and Health SAMENVATTING

Aanvraag macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014. Masteropleiding Human Movement, Performance and Health SAMENVATTING Aanvraag macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Masteropleiding Human Movement, Performance and Health SAMENVATTING Groningen, Mei 2015 Algemeen Soort aanvraag Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Behoefte aan een masteropleiding Healthy Lifestyle

Behoefte aan een masteropleiding Healthy Lifestyle Behoefte aan een masteropleiding Healthy Lifestyle Jos Frietman Joost van der Horst Frank Peters Nijmegen, mei 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Executive Master of Health Business Administration

Executive Master of Health Business Administration Executive Master of Health Business Administration Versterken van visie en vaardigheden De MHBA is bestemd voor hogere leidinggevenden in de gezondheidszorg die hun competenties en visie verder willen

Nadere informatie

Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs

Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs EDUCATIEVE MASTEROPLEIDINGEN BEELD VAN DE BEHOEFTE COLOFON Educatieve masteropleidingen. Beeld van de behoefte 2006 Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs

Nadere informatie

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling Teachers Academy Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling School of Education i.o. Top Institute for Evidence Based Education Research Universiteit Maastricht: Leading in Learning

Nadere informatie

PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015. Leeuwarden, oktober 2010

PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015. Leeuwarden, oktober 2010 PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015 Leeuwarden, oktober 2010 Inhoud Voorwoord 4 1Investeren in kennis: duurzame basis voor regionale vitaliteit 5 1.1. Strategische context 5 1.2. Economische

Nadere informatie

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project Businessplan 2015 & 2016 Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project 1 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Centre of Expertise Healthy Ageing... 5 2.2 Positionering...

Nadere informatie

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht April 2005 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

Parttime opleiding Master of Science in Marketing

Parttime opleiding Master of Science in Marketing Parttime opleiding Master of Science in Marketing Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Curriculum 2 2.1 Voor wie? 2 2.2 Jaarindeling 2 2.3 Vakken 2 2.4 Tijdschema 3 2.5 Docenten 4 3 Aanmelding- en toelatingsprocedure

Nadere informatie

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Faculteit der Geesteswetenschappen Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Datum 2 februari 2015 Status Vertrouwelijk, ter bespreking in raden en met OR en FSR Opsteller Dagelijks Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Vraag naar en aanbod van Hbo-Bestuurskundigen en Urban Managers in de metropoolregio Amsterdam

Vraag naar en aanbod van Hbo-Bestuurskundigen en Urban Managers in de metropoolregio Amsterdam Vraag naar en aanbod van Hbo-Bestuurskundigen en Urban Managers in de metropoolregio Amsterdam Onderzoek naar de macrodoelmatigheid van de hbo-bachelor Bestuurskunde en de hbo-master Urban Management Jos

Nadere informatie

Ten geleide 3. 1 Samenvatting 5. 2 Aanbevelingen 8. 3 Naar een nieuw kwalificatiemodel? 11

Ten geleide 3. 1 Samenvatting 5. 2 Aanbevelingen 8. 3 Naar een nieuw kwalificatiemodel? 11 Inhoudsopgave Ten geleide 3 SPECIFIEK DEEL 1 Samenvatting 5 2 Aanbevelingen 8 3 Naar een nieuw kwalificatiemodel? 11 ALGEMEEN DEEL 1 Arbeidsmarkt en instroom in opleiding en beroep 14 1.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Master Management en Innovatie. in maatschappelijke organisaties

Master Management en Innovatie. in maatschappelijke organisaties Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties Veranderingen: drijfveren voor innovaties Marktwerking, decentralisatie, vergrijzing, hogere kwaliteitseisen. In hoog tempo wordt u geconfronteerd

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie