Evaluatie van de uitvoering van de Wmo in Gemeente Waterland juni 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie van de uitvoering van de Wmo in 2010. Gemeente Waterland juni 2011"

Transcriptie

1 Evaluatie van de uitvoering van de Wmo in 2010 Gemeente Waterland juni 2011

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING CLIENTTEVREDENHEID HET WMO-LOKET AANVRAGEN INDICATIES POPULATIE WMO HULP BIJ HET HUISHOUDEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET EIGEN BIJDRAGEN PARTICIPATIE WMO-RAAD BIJEENKOMSTEN COMMUNICATIE STAND VAN ZAKEN ACTIEPUNTEN CONCLUSIE EN HOE NU VERDER? BIJLAGEN

3 1. Inleiding Hier treft u de evaluatie aan van het verstrekken van Wmo-voorzieningen over het jaar Deze evaluatie is gericht op het verstrekken van individuele voorzieningen en de participatie van burgers bij het beleid. Voor het overige Wmo-beleid hebben wij in 2010 een uitvoeringsplan vastgesteld. Hierover is eerder dit jaar een evaluatie verschenen. Voor de evaluatie hebben wij gebruik gemaakt van informatie uit het Wmo-loket en van informatie van diverse organisaties zoals het Centraal administratiekantoor (CAK), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de zorgaanbieders. In deze evaluatie gaan wij in op de indicaties, het Wmo-loket, de hulp bij het huishouden, het PGB en de participatie. Wij gaan niet in op de financiële resultaten omdat hiervoor in het kader van de budgetcyclus andere verantwoordingsmomenten gelden. 1.1 Clienttevredenheid Anders dan voorgaande jaren is er over 2010 geen tevredenheidsonderzoek onder de klanten van de individuele Wmo-voorzieningen gedaan. De reden hiervoor is dat er drie jaar achter elkaar een tevredenheidsonderzoek is gehouden. De resultaten hiervan verschillen niet veel van elkaar. Bovendien zijn de acties die zijn ingezet om de klanttevredenheid te verhogen niet direct meetbaar in het onderzoek dat gehouden wordt in hetzelfde jaar van de acties. Het onderzoeksadviesbureau SGBO heeft ons daarom geadviseerd om het klanttevredenheidsonderzoek een keer per twee a drie jaar uit te voeren. Het is wettelijk wel verplicht om de tevredenheid te meten. Welk deel van de Wmo gemeten wordt is echter niet vastgelegd. De gemeente is vrij om elk jaar een andere deel van de Wmo te meten. Dit jaar is gekozen om een onderzoek uit te voeren onder mantelzorgers. Dit onderzoek is in het eerste kwartaal van 2011 gehouden, de resultaten hiervan worden separaat gepubliceerd. 2. Het Wmo-loket Sinds oktober 2010 is er in het wijksteunpunt op Marken een Wmo-loket gevestigd. Dit loket bestaat naast het Wmo-loket in het gemeentehuis. Het loket in het Wijksteunpunt is één dagdeel per open. Mensen kunnen er zonder afspraak terecht voor de ondersteuning zoals die ook in het gemeentehuis geboden wordt. De kerntaken van het loket zijn: - het innemen van aanvragen - het stellen van indicaties bij eenvoudige aanvragen - aanvragen van advies aan het CIZ voor aanvragen waarvoor specialistische kennis vereist is - voorbereiden van besluiten op aanvragen - beschikkingen afgeven - informatie verstrekken over voorzieningen en instellingen - doorverwijzen naar andere instellingen - adviseren over verlenging van invalidenparkeerkaarten aan afdeling Burgerzaken. 2.1 Aanvragen Het aanvragen van een Wmo-voorziening verloopt via een aanvraagformulier. Dit formulier is op te vragen bij de gemeente, te downloaden van de website van de gemeente en er is een digitaal aanvraagformulier dat met DigiD ingediend kan worden. Veelal bellen mensen eerst met de medewerkers van het Wmo-loket. Als mensen hulp nodig hebben maar ze weten nog niet precies wat dan gaan de consulenten met de mensen in gesprek en dan wordt daarna een aanvraag ingediend. Dat gesprek vindt meestal bij de mensen thuis plaats. 3

4 In 2010 zijn er totaal 499 Wmo-aanvragen ingediend. In 2009 waren dit er totaal 476. In tabel 1 staat het aantal aanvragen per soort Wmo-voorziening aangegeven en tevens is aangegeven of de aanvraag binnen de wettelijke AWB-termijn is afgehandeld. Tabel 1: Aantal aanvragen en doorlooptijden per soort Wmo-aanvraag (bron: GWS4All). Aantal aanvragen Doorlooptijden AWB¹ termijn >AWB termijn Rolstoelen Vervoersvoorzieningen Woonvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal aantal aanvragen 499 (100%) 441 (88%) 58 (12%) ¹ AWB= Algemene Wet Bestuursrecht De eerste wettelijke termijn om een aanvraag af te handelen is 8 weken. Deze afhandelingtermijn kan worden opgeschort met een redelijke termijn. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de aanvraag ingewikkeld is en er diverse voorzieningen gepast en uitgetest moeten worden voordat een voorziening definitief kan worden toegekend. Of als bepaalde informatie van een behandelend arts niet geleverd wordt. De doorlooptijden zijn veel beter dan in voorgaande jaren. In 2009 was 30% van de aanvragen te laat. Dit komt voor een deel doordat we procedures hebben aangepast, zo indiceren de Wmo-consulenten zelf meer in plaats van dat ze extern advies inwinnen, en voor een deel komt dit doordat de opschorting van de AWB termijn in het administratiesysteem geregistreerd wordt. 2.2 Indicaties Om voor een voorziening zoals een rolstoel of hulp bij het huishouden in aanmerking te komen moeten mensen een indicatie hebben. De indicaties worden indien mogelijk door de loketmedewerkers van de gemeente gesteld. Bij meervoudige problematiek of andersoortige ingewikkelde aanvragen wordt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ingeschakeld om de indicatie te stellen. Een indicatie wordt meestal op basis van een huisbezoek gesteld. Soms worden er indicaties in de spreekkamers van het loket of telefonisch gesteld. Het gaat in deze gevallen over eenvoudige aanvragen zoals een aanpassing op een bestaande voorziening. Tijdens de indicatiegesprekken worden specifieke vragen gesteld waardoor duidelijk wordt welk probleem iemand ervaart. Aan de hand hiervan wordt naar een oplossing gezocht. In 2010 zijn 70 aanvragen om advies doorgestuurd naar het CIZ, in 2009 waren dit er 162. Het CIZ heeft 67 adviezen uitgebracht aan de gemeente over de Wmo. In 3 gevallen is de aanvraag voortijdig beëindigd (door overlijden of intrekken van de aanvraag). In tabel 2 staat het aantal door het CIZ uitgebrachte Wmo-adviezen naar soort procedure en in tabel 3 staan de doorlooptijden van het CIZ per soort procedure. Tabel 2: Aantal adviezen door het Centrum Indicatiestelling Zorg naar soort procedure (bron: CIZmo.nl). Soort procedure² Soort aanvraag WRV³ HbhH Verkort 3 1 Standaard 37 2 Uitgebreid 23 1 Totaal 63 4 ² zie bijlage 1 voor uitleg van de procedures ³ WRV= Woon-, rol- of vervoersvoorziening. In tabel 3 staan de doorlooptijden en de overschrijdingen van deze doorlooptijden. In rood is het aantal adviezen waarvan de doorlooptijd is overschreden weergegeven. In de tabel is te zien dat het CIZ in 38 gevallen te laat advies uitbracht. De oorzaak ligt in 70% van de gevallen aan interne 4

5 processen binnen het CIZ. In 30% van de gevallen is de oorzaak het opvragen van medische informatie. Tabel 3: Doorlooptijden van het CIZ per soort procedure (bron: CIZmo.nl). Categorie Doorlooptijd Verkort 14 dagen Standaard 28 dagen Uitgebreid 35 dagen 0 t/m 7 dagen t/m 14 dagen t/m 28 dagen 2 ⁴ t/m 35 dagen > 35 dagen Totaal 4 (3) 39 (20) 24 (15) ⁴ In rood is het aantal te laat uitgebrachte adviezen weergegeven. 2.3 Populatie Wmo In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de leeftijdopbouw, per 31 december 2010, van de Wmo-cliënten per soort Wmo-voorziening. Er worden alleen percentages gegeven omdat absolute getallen niet voorhanden zijn. Het gaat hier om alle mensen die een Wmo-voorziening hebben per 31 december 2010, ook de mensen die de voorziening voor 2010 hebben gekregen. In de tabel is te zien dat 61 % van de mensen met een Wmo-voorziening 75 jaar of ouder is. Slechts 13% is jonger dan 55 jaar. Dit was ook te verwachten gezien de aard van de verstrekkingen binnen de Wmo. Tabel 4: leeftijdsopbouw cliënten per 31 december 2010, per soort Wmo-voorziening (bron: GWS4All). <18 jaar jaar jaar jaar >75 jaar Vervoersvoorziening 2% 1% 9% 29% 59% Woonvoorziening 2% 2% 14% 28% 54% Rolstoelen 3% 1% 18% 28% 50% Hulp bij het huishouden 0% 1% 5% 21% 73% Totaal gemiddelde 2% 1% 10% 26% 61% 3. Hulp bij het Huishouden Voor Hulp bij het Huishouden (HbhH) hebben wij met acht zorgaanbieders een contract gesloten. Bij deze aanbieders kan de gemeente drie producten afnemen, te weten HbhH 1, HbhH 2 en HbhH 3. Bij HbhH 1 worden huishoudelijke werkzaamheden uitgevoerd zoals stofzuigen en daarnaast moet de zorgverlener kunnen signaleren of deze vorm van HbhH voldoende is. Bij HbhH 2 doet de zorgverlener daarnaast de organisatie van het huishouden en moet de zorgverlener kunnen signaleren hoe de gezondheids- en sociale situatie van de klant is. HbhH 3 wordt ingezet als het huishouden ontregeld is bijvoorbeeld ten gevolge van psychische problemen of een verstandelijke beperking van de klant. In bijlage 2 staan de productspecificaties. Mensen mogen zelf kiezen van welke zorgleverancier zij de hulp willen ontvangen. In 2010 is er bij zes leveranciers zorg afgenomen. De verdeling van klanten naar soort product bij de zorgaanbieders is in tabel 5 weergegeven. Het aantal klanten is het aantal unieke personen dat in 2010 zorg heeft gekregen. Tabel 5: Aantal klanten per zorgaanbieder uitgesplitst naar product (bron: CAK monitor, 24 mei 2011). Zorgaanbieder Klanten⁵ Uren Omring (2%) TSN (Evean) (87,5%) T-zorg 2 198(0,5 %) Viva! Zorggroep (8%) Stichting Thuiszorg Diakonie 4 392(1%) 5

6 Stichting Wonen en Zorg (1 %) Totaal ⁶ (100%) ⁵ Het totale aantal personen dat zorg ontvangt van een zorgaanbieder komt niet overeen met het totale aantal aanvragen uit tabel 1 omdat mensen een meerjaren indicatie kunnen hebben en dit jaar dan wel zorg hebben ontvangen maar dit jaar geen aanvraag hebben ingediend omdat hun indicatie in 2009 of eerder is ingegaan. Totaal is er in Waterland uur zorg verleend in 2010, uur HbhH 1 en uur HbhH 2. Er is in 2010 geen HbhH 3 verleend. Het totaal aantal uur is hoger dan in 2009, toen is er uur zorg verleend. Het verlenen van zorg is in 2010 heel goed gegaan. Er zijn enkele klachten geweest over de inzet van zorg. Door bemiddeling van de Wmo-consulenten zijn deze klachten opgelost. 4. Persoonsgebonden budget In 2010 waren er 14 mensen met een Persoonsgebonden budget (Pgb) voor hulp in het huishouden. Voor de overige voorzieningen is geen Pgb verstrekt. Het is niet bekend waarom mensen bij een indicatie voor een voorziening niet kiezen voor een Pgb. Dit kan komen doordat de in natura verstrekte voorzieningen, dit zijn voorzieningen die door de gemeente worden ingekocht en aan de klant worden verstrekt, voldoen of dat mensen geen zin hebben in de rompslomp van zelf kopen. Het kan ook komen doordat bij het verstrekken van een voorziening in de vorm van een Pgb een eigen bijdrage betaald moet worden. Bij een natura verstrekking van een voorziening in bruikleen, zoals een scootmobiel of een traplift was dat in 2010 nog niet het geval. 5. Eigen bijdragen Mensen betalen voor HbhH, alle voorzieningen die in eigendom verstrekt worden en Pgb s een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Het opleggen en het innen van de eigen bijdrage doet het Centaal administratiekantoor (CAK). Het CAK doet dit ook voor de AWBZ. Deze eigen bijdrageregelingen zijn aan elkaar gekoppeld. Hierbij gaat de Wmo voor op de AWBZ. Dit betekent dat mensen die hun maximale eigen bijdrage voor een Wmo voorziening betalen en ook AWBZ zorg ontvangen hiervoor geen eigen bijdrage meer betalen. Als zij nog niet hun maximale eigen bijdrage betalen voor de Wmo dan betalen zij voor AWBZ zorg nog wel een eigen bijdrage totdat het maximum is bereikt. Voor inkomens boven ,- per jaar kan de eigen bijdrage oplopen tot de feitelijke kostprijs van de zorg of de voorziening. Dit is afhankelijk van het aantal uren zorg of de kostprijs van de voorziening die iemand nodig heeft. Alle mensen die hulp bij het huishouden ontvangen betaalden een eigen bijdrage en 24 mensen met een voorziening (in eigendom verstrekt) betaalden een eigen bijdrage. 124 mensen betaalden vanwege hun lage inkomen het minimum bedrag aan eigen bijdragen. Totaal is er in 2010 voor ,- aan eigen bijdrage opgelegd aan klanten. 6. Participatie In de Wmo is participatie, het betrekken van burgers bij het beleid, een belangrijk onderdeel. In Waterland wordt dit op diverse manieren gedaan. Dit is afhankelijk van het onderwerp. In 2010 bestond de participatie uit het vragen van adviezen aan de Wmo-raad, bijeenkomsten over alcohol en drugs en een bijeenkomst voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. 6

7 6.1 Wmo-raad In 2010 was de wisseling van voorzitter een belangrijk aandachtspunt voor de Wmo-raad. De voorzitter vanaf het eerste uur, de heer John, heeft in mei 2010 vanwege gezondheidsredenen besloten te stoppen met zijn werkzaamheden voor de Wmo-raad. De Wmo-raad is zelf verantwoordelijk voor het voordragen van een nieuwe kandidaat. In september hebben twee leden van de Wmo-raad, de voormalig voorzitter en de ambtelijk secretaris gesprekken gevoerd met twee kandidaten. In oktober is de heer Van Beijma op voordracht door de Wmo-raad als nieuwe voorzitter van de Wmo-raad benoemd door het college. De Wmo-raad heeft in 2010 zeven keer vergaderd en heeft het college geadviseerd over: - Conceptbestek aanbesteding indicatiestellingen - Conceptbestek aanbesteding hulpmiddelen - Voordracht voorzitter Wmo-raad 6.2 Bijeenkomsten De bijeenkomsten over alcohol en drugs zijn in vier kernen gehouden om met bewoners in gesprek te gaan over mogelijke problemen die lokaal spelen en om gezamenlijk oplossingen hiervoor te bedenken. Totaal hebben 70 mensen deelgenomen aan de gesprekken. De bijeenkomsten hebben bijgedragen aan het uitvoeringsplan alcohol en drugs gemeente Waterland. In het uitvoeringsplan staan concrete activiteiten om het alcohol- en drugsgebruik aan te pakken. De bijeenkomst voor jongeren is door ongeveer 100 mensen bezocht. De bijeenkomst was bedoeld om met elkaar in discussie te gaan en input te leveren voor het jeugdbeleid, dit heeft veel raakvlakken met de Wmo. De Wmo-raad heeft aan beide bijeenkomsten deelgenomen. 7. Communicatie In 2009 is het communicatieplan Wmo-loket vastgesteld. In die notitie is afgesproken om in deze evaluatie over de uitvoering van de Wmo 2010 de evaluatie van de activiteiten uit het communicatieplan mee te nemen. In onderstaande tabel staan de activiteiten weergegeven. Tabel 6: Activiteiten communicatieplan Wmo-loket. Activiteit deelactiviteiten Gereed? Opmerkingen Regelhulp - folder regelhulp Ja -- aanpassen aan Waterlandse situatie. - folder naar Regelhulp sturen om te drukken. - websitebanner plaatsen. - uitbrengen persbericht. - folder verspreiden. Wmo-krant - bijeenkomst over inhoud krant. - inhuren tekstschrijver. - aanleveren teksten aan ETT. - verspreiding Wmokrant. - persbericht Wmokrant. - link naar Wmo-krant op website. Ja De Wmo-raad heeft positief gereageerd op de krant. Voor burgers was de krant aanleiding om contact op te nemen met het Wmoloket voor meer informatie of voor het aanvragen van een voorziening. 7

8 Activiteit deelactiviteiten Gereed? Opmerkingen Folder Wmo-loket - aanpassen verordening/besluit en uitvoeringsregels. - opstellen folder. - drukken van folder. - folder verspreiden. - persbericht folder. - folder op website plaatsen. Nee De nieuwe folder is niet uitgebracht omdat de verordening pas in 2011 is aangepast. De reden hiervan is dat er gewacht werd op de nieuwe modelverordening van de VNG, deze is veel later uitgebracht dan verwacht. Mensen zijn geïnformeerd door middel van de oude folder die wel up tot Info in Ons Streekblad Aanpassen website - bepalen onderwerpen - planning. - opstellen en plaatsen berichten. - plaatsen van een Wmo- button op de website. Ja Ja date is gehouden. Er is maandelijks een bericht geplaatst. Mensen namen n.a.v. de berichten vaak contact op met het Wmo-loket. De Wmoraad heeft positief gereageerd op de berichten. Voor burgers waren de berichten aanleiding om contact op te nemen met het Wmoloket voor meer informatie of voor het aanvragen van een voorziening. In 2011 gaan we door met het plaatsen van de maandelijkse berichten als er ruimte is op de gemeentepagina. Dit wordt bemoeilijkt door de bezuiniging op de gemeentepagina. Naast het plaatsen van een button is ook de indeling van informatie over de Wmo aangepast. 8

9 8. Stand van zaken actiepunten In de voorgaande jaren hebben wij onder andere het Wmo-loket verder ontwikkeld. Verbeteringen hebben wij tevens uitgevoerd bij de inkoop van hulp bij het huishouden en in de communicatie rondom de Wmo. In onderstaande tabel staan de actiepunten uit de evaluatie over In de tabel is aangegeven wat de status van het actiepunt is. Tabel: 7 Status actiepunten naar aanleiding van de conclusie van de evaluatie van de Wmo Actiepunt Wie Gereed? 1. Wachttijd voor hulp bij het college huishouden na toekenning van zorg. Ja, meegenomen in programma van eisen aanbesteding HbhH. 2. Vervanging van de zorgverlener college Ja, meegenomen in programma van bij hulp bij het huishouden. eisen aanbesteding HbhH. 3. Verbeteren van het Wmo-loket. college Ja, in augustus 2009 hebben wij een notitie vastgesteld. 4. Afhandelen van aanvragen uitvoering Ja, interne processen en processen van bespoedigen. derden zijn aangescherpt. Wel blijft dit 5. Doorlooptijden van (medische) adviezen bespoedigen. uitvoering een aandachtspunt. Ja, in 2010 hebben we de indicatiestelling aanbesteed. De doorlooptijden zijn hierin een belangrijk onderdeel geweest. Het nieuwe contract waarin deze afspraken zijn vastgelegd gaat in op 1 maart Bekendheid van de Wmo. uitvoering Ja, we hebben het communicatieplan in 2010 verder uitgevoerd. 7. Bekendheid van de Wmo-raad. Wmo-raad Ja, dit is een onderdeel van het communicatieplan en wij hebben hierover afspraken gemaakt met de Wmo-raad. 9. Conclusie De uitvoering van de Wmo is in 2010 goed gegaan. Dat blijkt ook uit de ervaringen van klanten, de medewerkers en de Wmo-raad. Vooral punten waar wij de afgelopen jaren extra aandacht aan hebben besteed scoren nu beter dan in voorgaande jaren. Zo zijn er nog maar enkele klachten binnengekomen over hulp bij het huishouden. Ook bij het nabellen als mensen een voorziening hebben ontvangen blijkt dat de meeste mensen tevreden zijn over de voorziening. In 2010 zijn diverse actiepunten gecontinueerd en uitgevoerd. Het communicatieplan Wmo-loket is vrijwel geheel uitgevoerd, alleen de folder over de Wmo is niet uitgebracht. 10. En hoe nu verder? Uit de conclusie kan worden opgemaakt dat de uitvoering van het verstrekken van voorzieningen, en het Wmo-loket goed loopt in Waterland. Sinds de invoering van de Wmo in 2007 is er ingezet op een verbreding en verdieping van het Wmo-loket. Nu in 2011 kunnen we zeggen dat we dit 9

10 resultaat behaald hebben. Echter de ontwikkelingen op het gebied van de Wmo staan niet stil. Door onder andere de VNG is het project de Kanteling in het leven geroepen. Kantelen is er op gericht om de verantwoordelijkheid om belemmeringen in participatie te compenseren te herschikken van overheid naar burger (en maatschappij). De Wmo is een participatie wet en geen voorzieningenwet. Het doel is dat mensen mee kunnen doen aan de maatschappij. De nadruk ligt op zelfredzaamheid en betrokkenheid bij de samenleving. De Kanteling is in het leven geroepen om de compensatieplicht die gemeenten hebben te concretiseren. Maar de Kanteling is mede ingegeven door de toenemende vergrijzing waardoor meer mensen een beroep zullen doen op de Wmo en de bezuinigingen. Ook in Waterland is de toenemende vergrijzing aan de orde en de laatste jaren zien we een gestage toename van het aantal aanvragen. In Waterland zijn al stappen gemaakt om gekanteld te kunnen gaan werken. In 2011 gaan we hier verder mee aan de slag. Daarnaast staan de komende jaren weer wijzigingen in de AWBZ op stapel. De functie Begeleiding wordt geschrapt en naar verwachting vanaf 2013 ondergebracht bij gemeenten. In 2011 gaan wij hier al actief mee aan de slag. We richten ons in eerste instantie op het verzamelen van informatie. Dit doen we door deelname aan een regionale ambtelijke werkgroep en het afleggen van werkbezoeken bij organisaties die nu begeleiding aanbieden. De komende jaren zal naar verwachting ook de tijdelijke uitleen van voorzieningen zoals krukken, bedden en rolstoelen naar de gemeente komen. Wanneer dit zal zijn is nog niet bekend. Ook lokaal zijn er diverse wijzigingen. Zo hebben we sinds maart 2011 een contract met een nieuw adviesbureau voor indicatiestelling. Wij zien hier nu al de positieve resultaten van. Daarnaast hebben we sinds 1 april 2011 een nieuw contract met de leverancier van hulpmiddelen. In dit contract is de snelheid van het leveren van de voorzieningen een belangrijk kwaliteitsslag. In de komende jaren monitoren wij de afspraken met de contractpartners. In 2011 wordt verder het wijksteunpunt in Broek in Waterland geopend. De bedoeling was oorspronkelijk om daar een Wmo-loket te openen gedurende een dagdeel per week. In Marken hebben we hier inmiddels ervaring mee opgedaan. Het blijkt dat mensen geen gebruik maken van het loket. We hebben de dienstverlening daarom iets gewijzigd. Samen met WonenPlus houden we nu in t Trefpunt een keer per week een koffieochtend. Mensen kunnen onder het genot van een kopje koffie vragen stellen aan de aanwezige consulent van WonenPlus of de gemeente over uiteenlopende zaken op het gebied van wonen en welzijn. De koffieochtenden zijn medio mei 2011 gestart. Op basis van de ervaringen daar zullen we de dienstverlening in het wijksteunpunt in Broek in Waterland vorm geven. Communicatie is een punt dat we ook in 2011 blijven uitvoeren. Het communicatieplan voor het Wmo-loket dat in 2009 is opgesteld is uitgevoerd. We stellen geen nieuw communicatieplan op. Communicatie wordt een onderdeel van het Wmo-beleidsplan In 2011 maken we een start me dit beleidsplan. In het vierjaren beleidsplan verwerken we ook ideeën over individuele voorzieningen. Op deze manier krijgen we een integrale notitie over de Wmo. In 2012 wordt de uitvoering van de Wmo in 2011 geëvalueerd. Wij gaan dan onder andere in op het verstrekkingen van voorzieningen, het Wmo-loket en participatie. Daarnaast onderzoeken we de wensen, behoeften en tevredenheid van vrijwilligers in onze gemeente. 11. Bijlagen 1. Overzicht van afhandelingprocedures bij uitbesteding aan CIZ 2. Categorieën en productspecificaties 10

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf 15524\2526 Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf Een onderzoek naar het verstrekken van hulpmiddelen Wmo April 2013 2 - Inhoudsopgave pag. Voorwoord 5 1. Analyse en aanbevelingen 1.1 Inleiding 6 1.2 Beleid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN Oktober 2014 1 Inhoudsopgave blz. Samenvatting 3 1. Inleiding 4-5 2. Visie en uitgangspunten 5 2.1 Een foto

Nadere informatie

ondersteuning wmo voor iedereen

ondersteuning wmo voor iedereen m a a t s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n i n g 2 0 1 0 ondersteuning wmo voor iedereen 1 Inhoudsopgave Inleiding 5 Samenvat ting 7 1. Feiten en cijfers INDIVIDUELE VOORZIENINGEN Wmo 2010 9 1.1

Nadere informatie

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Van hangmat naar vangnet? Opsteller team 7 Datum 15 april 2012 Versie def2 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Proces/bouwstenen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo Investeren in vertrouwen Colofon Programma Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering van het ministerie

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Jaarstukken 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Ten opzichte van de begroting is er over het boekjaar 2014

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden 16 september 2014; besluit tijdens de behandeling

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 21 februari 2012. Deelsessie: 20.25 21.15 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Tevredenheidonderzoek en benchmark Wmo. Toelichting: Het college is

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 4 2.1 De Wmo 2007 4 2.2 De Wmo 2015 4 2.3 Wmo cliënten 5 3 Visie, uitgangspunten en beleidskeuzes binnen het Westerkwartier

Nadere informatie

Wmo beleid 2011 tot heden

Wmo beleid 2011 tot heden Wmo beleid 2011 tot heden Samenstelling Rekenkamercommissie Hr. B.A. Graal (voorzitter) Hr. F.J.M. Duits (lid) Mevr. I.C. Vink (extern lid) Hr. M. Tjallema (extern lid) Hr. G.M.M. Wehkamp (extern lid)

Nadere informatie

De klant aan het woord. Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik

De klant aan het woord. Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik De klant aan het woord Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik Wmo-raad Bunnik juni 2008 INHOUD HOOFDSTUK 1 AANPAK VAN HET ONDERZOEK 3 1.1 Aanleiding voor het onderzoek 3 1.2 Werkwijze, uitvoering van het

Nadere informatie

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal Auditrapport De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal 1 INHOUD INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 Het toeleidingstraject tot ondersteuning in de gemeente

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2010. Resultaten over 2009, Basisbenchmark. Gemeente HOUTEN. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Benchmark Wmo 2010. Resultaten over 2009, Basisbenchmark. Gemeente HOUTEN. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 Benchmark Wmo 2010 Resultaten over 2009, Basisbenchmark Gemeente HOUTEN SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Na ruim drie jaar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een veelgehoorde

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie