Evaluatie van de uitvoering van de Wmo in Gemeente Waterland juni 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie van de uitvoering van de Wmo in 2010. Gemeente Waterland juni 2011"

Transcriptie

1 Evaluatie van de uitvoering van de Wmo in 2010 Gemeente Waterland juni 2011

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING CLIENTTEVREDENHEID HET WMO-LOKET AANVRAGEN INDICATIES POPULATIE WMO HULP BIJ HET HUISHOUDEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET EIGEN BIJDRAGEN PARTICIPATIE WMO-RAAD BIJEENKOMSTEN COMMUNICATIE STAND VAN ZAKEN ACTIEPUNTEN CONCLUSIE EN HOE NU VERDER? BIJLAGEN

3 1. Inleiding Hier treft u de evaluatie aan van het verstrekken van Wmo-voorzieningen over het jaar Deze evaluatie is gericht op het verstrekken van individuele voorzieningen en de participatie van burgers bij het beleid. Voor het overige Wmo-beleid hebben wij in 2010 een uitvoeringsplan vastgesteld. Hierover is eerder dit jaar een evaluatie verschenen. Voor de evaluatie hebben wij gebruik gemaakt van informatie uit het Wmo-loket en van informatie van diverse organisaties zoals het Centraal administratiekantoor (CAK), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de zorgaanbieders. In deze evaluatie gaan wij in op de indicaties, het Wmo-loket, de hulp bij het huishouden, het PGB en de participatie. Wij gaan niet in op de financiële resultaten omdat hiervoor in het kader van de budgetcyclus andere verantwoordingsmomenten gelden. 1.1 Clienttevredenheid Anders dan voorgaande jaren is er over 2010 geen tevredenheidsonderzoek onder de klanten van de individuele Wmo-voorzieningen gedaan. De reden hiervoor is dat er drie jaar achter elkaar een tevredenheidsonderzoek is gehouden. De resultaten hiervan verschillen niet veel van elkaar. Bovendien zijn de acties die zijn ingezet om de klanttevredenheid te verhogen niet direct meetbaar in het onderzoek dat gehouden wordt in hetzelfde jaar van de acties. Het onderzoeksadviesbureau SGBO heeft ons daarom geadviseerd om het klanttevredenheidsonderzoek een keer per twee a drie jaar uit te voeren. Het is wettelijk wel verplicht om de tevredenheid te meten. Welk deel van de Wmo gemeten wordt is echter niet vastgelegd. De gemeente is vrij om elk jaar een andere deel van de Wmo te meten. Dit jaar is gekozen om een onderzoek uit te voeren onder mantelzorgers. Dit onderzoek is in het eerste kwartaal van 2011 gehouden, de resultaten hiervan worden separaat gepubliceerd. 2. Het Wmo-loket Sinds oktober 2010 is er in het wijksteunpunt op Marken een Wmo-loket gevestigd. Dit loket bestaat naast het Wmo-loket in het gemeentehuis. Het loket in het Wijksteunpunt is één dagdeel per open. Mensen kunnen er zonder afspraak terecht voor de ondersteuning zoals die ook in het gemeentehuis geboden wordt. De kerntaken van het loket zijn: - het innemen van aanvragen - het stellen van indicaties bij eenvoudige aanvragen - aanvragen van advies aan het CIZ voor aanvragen waarvoor specialistische kennis vereist is - voorbereiden van besluiten op aanvragen - beschikkingen afgeven - informatie verstrekken over voorzieningen en instellingen - doorverwijzen naar andere instellingen - adviseren over verlenging van invalidenparkeerkaarten aan afdeling Burgerzaken. 2.1 Aanvragen Het aanvragen van een Wmo-voorziening verloopt via een aanvraagformulier. Dit formulier is op te vragen bij de gemeente, te downloaden van de website van de gemeente en er is een digitaal aanvraagformulier dat met DigiD ingediend kan worden. Veelal bellen mensen eerst met de medewerkers van het Wmo-loket. Als mensen hulp nodig hebben maar ze weten nog niet precies wat dan gaan de consulenten met de mensen in gesprek en dan wordt daarna een aanvraag ingediend. Dat gesprek vindt meestal bij de mensen thuis plaats. 3

4 In 2010 zijn er totaal 499 Wmo-aanvragen ingediend. In 2009 waren dit er totaal 476. In tabel 1 staat het aantal aanvragen per soort Wmo-voorziening aangegeven en tevens is aangegeven of de aanvraag binnen de wettelijke AWB-termijn is afgehandeld. Tabel 1: Aantal aanvragen en doorlooptijden per soort Wmo-aanvraag (bron: GWS4All). Aantal aanvragen Doorlooptijden AWB¹ termijn >AWB termijn Rolstoelen Vervoersvoorzieningen Woonvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal aantal aanvragen 499 (100%) 441 (88%) 58 (12%) ¹ AWB= Algemene Wet Bestuursrecht De eerste wettelijke termijn om een aanvraag af te handelen is 8 weken. Deze afhandelingtermijn kan worden opgeschort met een redelijke termijn. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de aanvraag ingewikkeld is en er diverse voorzieningen gepast en uitgetest moeten worden voordat een voorziening definitief kan worden toegekend. Of als bepaalde informatie van een behandelend arts niet geleverd wordt. De doorlooptijden zijn veel beter dan in voorgaande jaren. In 2009 was 30% van de aanvragen te laat. Dit komt voor een deel doordat we procedures hebben aangepast, zo indiceren de Wmo-consulenten zelf meer in plaats van dat ze extern advies inwinnen, en voor een deel komt dit doordat de opschorting van de AWB termijn in het administratiesysteem geregistreerd wordt. 2.2 Indicaties Om voor een voorziening zoals een rolstoel of hulp bij het huishouden in aanmerking te komen moeten mensen een indicatie hebben. De indicaties worden indien mogelijk door de loketmedewerkers van de gemeente gesteld. Bij meervoudige problematiek of andersoortige ingewikkelde aanvragen wordt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ingeschakeld om de indicatie te stellen. Een indicatie wordt meestal op basis van een huisbezoek gesteld. Soms worden er indicaties in de spreekkamers van het loket of telefonisch gesteld. Het gaat in deze gevallen over eenvoudige aanvragen zoals een aanpassing op een bestaande voorziening. Tijdens de indicatiegesprekken worden specifieke vragen gesteld waardoor duidelijk wordt welk probleem iemand ervaart. Aan de hand hiervan wordt naar een oplossing gezocht. In 2010 zijn 70 aanvragen om advies doorgestuurd naar het CIZ, in 2009 waren dit er 162. Het CIZ heeft 67 adviezen uitgebracht aan de gemeente over de Wmo. In 3 gevallen is de aanvraag voortijdig beëindigd (door overlijden of intrekken van de aanvraag). In tabel 2 staat het aantal door het CIZ uitgebrachte Wmo-adviezen naar soort procedure en in tabel 3 staan de doorlooptijden van het CIZ per soort procedure. Tabel 2: Aantal adviezen door het Centrum Indicatiestelling Zorg naar soort procedure (bron: CIZmo.nl). Soort procedure² Soort aanvraag WRV³ HbhH Verkort 3 1 Standaard 37 2 Uitgebreid 23 1 Totaal 63 4 ² zie bijlage 1 voor uitleg van de procedures ³ WRV= Woon-, rol- of vervoersvoorziening. In tabel 3 staan de doorlooptijden en de overschrijdingen van deze doorlooptijden. In rood is het aantal adviezen waarvan de doorlooptijd is overschreden weergegeven. In de tabel is te zien dat het CIZ in 38 gevallen te laat advies uitbracht. De oorzaak ligt in 70% van de gevallen aan interne 4

5 processen binnen het CIZ. In 30% van de gevallen is de oorzaak het opvragen van medische informatie. Tabel 3: Doorlooptijden van het CIZ per soort procedure (bron: CIZmo.nl). Categorie Doorlooptijd Verkort 14 dagen Standaard 28 dagen Uitgebreid 35 dagen 0 t/m 7 dagen t/m 14 dagen t/m 28 dagen 2 ⁴ t/m 35 dagen > 35 dagen Totaal 4 (3) 39 (20) 24 (15) ⁴ In rood is het aantal te laat uitgebrachte adviezen weergegeven. 2.3 Populatie Wmo In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de leeftijdopbouw, per 31 december 2010, van de Wmo-cliënten per soort Wmo-voorziening. Er worden alleen percentages gegeven omdat absolute getallen niet voorhanden zijn. Het gaat hier om alle mensen die een Wmo-voorziening hebben per 31 december 2010, ook de mensen die de voorziening voor 2010 hebben gekregen. In de tabel is te zien dat 61 % van de mensen met een Wmo-voorziening 75 jaar of ouder is. Slechts 13% is jonger dan 55 jaar. Dit was ook te verwachten gezien de aard van de verstrekkingen binnen de Wmo. Tabel 4: leeftijdsopbouw cliënten per 31 december 2010, per soort Wmo-voorziening (bron: GWS4All). <18 jaar jaar jaar jaar >75 jaar Vervoersvoorziening 2% 1% 9% 29% 59% Woonvoorziening 2% 2% 14% 28% 54% Rolstoelen 3% 1% 18% 28% 50% Hulp bij het huishouden 0% 1% 5% 21% 73% Totaal gemiddelde 2% 1% 10% 26% 61% 3. Hulp bij het Huishouden Voor Hulp bij het Huishouden (HbhH) hebben wij met acht zorgaanbieders een contract gesloten. Bij deze aanbieders kan de gemeente drie producten afnemen, te weten HbhH 1, HbhH 2 en HbhH 3. Bij HbhH 1 worden huishoudelijke werkzaamheden uitgevoerd zoals stofzuigen en daarnaast moet de zorgverlener kunnen signaleren of deze vorm van HbhH voldoende is. Bij HbhH 2 doet de zorgverlener daarnaast de organisatie van het huishouden en moet de zorgverlener kunnen signaleren hoe de gezondheids- en sociale situatie van de klant is. HbhH 3 wordt ingezet als het huishouden ontregeld is bijvoorbeeld ten gevolge van psychische problemen of een verstandelijke beperking van de klant. In bijlage 2 staan de productspecificaties. Mensen mogen zelf kiezen van welke zorgleverancier zij de hulp willen ontvangen. In 2010 is er bij zes leveranciers zorg afgenomen. De verdeling van klanten naar soort product bij de zorgaanbieders is in tabel 5 weergegeven. Het aantal klanten is het aantal unieke personen dat in 2010 zorg heeft gekregen. Tabel 5: Aantal klanten per zorgaanbieder uitgesplitst naar product (bron: CAK monitor, 24 mei 2011). Zorgaanbieder Klanten⁵ Uren Omring (2%) TSN (Evean) (87,5%) T-zorg 2 198(0,5 %) Viva! Zorggroep (8%) Stichting Thuiszorg Diakonie 4 392(1%) 5

6 Stichting Wonen en Zorg (1 %) Totaal ⁶ (100%) ⁵ Het totale aantal personen dat zorg ontvangt van een zorgaanbieder komt niet overeen met het totale aantal aanvragen uit tabel 1 omdat mensen een meerjaren indicatie kunnen hebben en dit jaar dan wel zorg hebben ontvangen maar dit jaar geen aanvraag hebben ingediend omdat hun indicatie in 2009 of eerder is ingegaan. Totaal is er in Waterland uur zorg verleend in 2010, uur HbhH 1 en uur HbhH 2. Er is in 2010 geen HbhH 3 verleend. Het totaal aantal uur is hoger dan in 2009, toen is er uur zorg verleend. Het verlenen van zorg is in 2010 heel goed gegaan. Er zijn enkele klachten geweest over de inzet van zorg. Door bemiddeling van de Wmo-consulenten zijn deze klachten opgelost. 4. Persoonsgebonden budget In 2010 waren er 14 mensen met een Persoonsgebonden budget (Pgb) voor hulp in het huishouden. Voor de overige voorzieningen is geen Pgb verstrekt. Het is niet bekend waarom mensen bij een indicatie voor een voorziening niet kiezen voor een Pgb. Dit kan komen doordat de in natura verstrekte voorzieningen, dit zijn voorzieningen die door de gemeente worden ingekocht en aan de klant worden verstrekt, voldoen of dat mensen geen zin hebben in de rompslomp van zelf kopen. Het kan ook komen doordat bij het verstrekken van een voorziening in de vorm van een Pgb een eigen bijdrage betaald moet worden. Bij een natura verstrekking van een voorziening in bruikleen, zoals een scootmobiel of een traplift was dat in 2010 nog niet het geval. 5. Eigen bijdragen Mensen betalen voor HbhH, alle voorzieningen die in eigendom verstrekt worden en Pgb s een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Het opleggen en het innen van de eigen bijdrage doet het Centaal administratiekantoor (CAK). Het CAK doet dit ook voor de AWBZ. Deze eigen bijdrageregelingen zijn aan elkaar gekoppeld. Hierbij gaat de Wmo voor op de AWBZ. Dit betekent dat mensen die hun maximale eigen bijdrage voor een Wmo voorziening betalen en ook AWBZ zorg ontvangen hiervoor geen eigen bijdrage meer betalen. Als zij nog niet hun maximale eigen bijdrage betalen voor de Wmo dan betalen zij voor AWBZ zorg nog wel een eigen bijdrage totdat het maximum is bereikt. Voor inkomens boven ,- per jaar kan de eigen bijdrage oplopen tot de feitelijke kostprijs van de zorg of de voorziening. Dit is afhankelijk van het aantal uren zorg of de kostprijs van de voorziening die iemand nodig heeft. Alle mensen die hulp bij het huishouden ontvangen betaalden een eigen bijdrage en 24 mensen met een voorziening (in eigendom verstrekt) betaalden een eigen bijdrage. 124 mensen betaalden vanwege hun lage inkomen het minimum bedrag aan eigen bijdragen. Totaal is er in 2010 voor ,- aan eigen bijdrage opgelegd aan klanten. 6. Participatie In de Wmo is participatie, het betrekken van burgers bij het beleid, een belangrijk onderdeel. In Waterland wordt dit op diverse manieren gedaan. Dit is afhankelijk van het onderwerp. In 2010 bestond de participatie uit het vragen van adviezen aan de Wmo-raad, bijeenkomsten over alcohol en drugs en een bijeenkomst voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. 6

7 6.1 Wmo-raad In 2010 was de wisseling van voorzitter een belangrijk aandachtspunt voor de Wmo-raad. De voorzitter vanaf het eerste uur, de heer John, heeft in mei 2010 vanwege gezondheidsredenen besloten te stoppen met zijn werkzaamheden voor de Wmo-raad. De Wmo-raad is zelf verantwoordelijk voor het voordragen van een nieuwe kandidaat. In september hebben twee leden van de Wmo-raad, de voormalig voorzitter en de ambtelijk secretaris gesprekken gevoerd met twee kandidaten. In oktober is de heer Van Beijma op voordracht door de Wmo-raad als nieuwe voorzitter van de Wmo-raad benoemd door het college. De Wmo-raad heeft in 2010 zeven keer vergaderd en heeft het college geadviseerd over: - Conceptbestek aanbesteding indicatiestellingen - Conceptbestek aanbesteding hulpmiddelen - Voordracht voorzitter Wmo-raad 6.2 Bijeenkomsten De bijeenkomsten over alcohol en drugs zijn in vier kernen gehouden om met bewoners in gesprek te gaan over mogelijke problemen die lokaal spelen en om gezamenlijk oplossingen hiervoor te bedenken. Totaal hebben 70 mensen deelgenomen aan de gesprekken. De bijeenkomsten hebben bijgedragen aan het uitvoeringsplan alcohol en drugs gemeente Waterland. In het uitvoeringsplan staan concrete activiteiten om het alcohol- en drugsgebruik aan te pakken. De bijeenkomst voor jongeren is door ongeveer 100 mensen bezocht. De bijeenkomst was bedoeld om met elkaar in discussie te gaan en input te leveren voor het jeugdbeleid, dit heeft veel raakvlakken met de Wmo. De Wmo-raad heeft aan beide bijeenkomsten deelgenomen. 7. Communicatie In 2009 is het communicatieplan Wmo-loket vastgesteld. In die notitie is afgesproken om in deze evaluatie over de uitvoering van de Wmo 2010 de evaluatie van de activiteiten uit het communicatieplan mee te nemen. In onderstaande tabel staan de activiteiten weergegeven. Tabel 6: Activiteiten communicatieplan Wmo-loket. Activiteit deelactiviteiten Gereed? Opmerkingen Regelhulp - folder regelhulp Ja -- aanpassen aan Waterlandse situatie. - folder naar Regelhulp sturen om te drukken. - websitebanner plaatsen. - uitbrengen persbericht. - folder verspreiden. Wmo-krant - bijeenkomst over inhoud krant. - inhuren tekstschrijver. - aanleveren teksten aan ETT. - verspreiding Wmokrant. - persbericht Wmokrant. - link naar Wmo-krant op website. Ja De Wmo-raad heeft positief gereageerd op de krant. Voor burgers was de krant aanleiding om contact op te nemen met het Wmoloket voor meer informatie of voor het aanvragen van een voorziening. 7

8 Activiteit deelactiviteiten Gereed? Opmerkingen Folder Wmo-loket - aanpassen verordening/besluit en uitvoeringsregels. - opstellen folder. - drukken van folder. - folder verspreiden. - persbericht folder. - folder op website plaatsen. Nee De nieuwe folder is niet uitgebracht omdat de verordening pas in 2011 is aangepast. De reden hiervan is dat er gewacht werd op de nieuwe modelverordening van de VNG, deze is veel later uitgebracht dan verwacht. Mensen zijn geïnformeerd door middel van de oude folder die wel up tot Info in Ons Streekblad Aanpassen website - bepalen onderwerpen - planning. - opstellen en plaatsen berichten. - plaatsen van een Wmo- button op de website. Ja Ja date is gehouden. Er is maandelijks een bericht geplaatst. Mensen namen n.a.v. de berichten vaak contact op met het Wmo-loket. De Wmoraad heeft positief gereageerd op de berichten. Voor burgers waren de berichten aanleiding om contact op te nemen met het Wmoloket voor meer informatie of voor het aanvragen van een voorziening. In 2011 gaan we door met het plaatsen van de maandelijkse berichten als er ruimte is op de gemeentepagina. Dit wordt bemoeilijkt door de bezuiniging op de gemeentepagina. Naast het plaatsen van een button is ook de indeling van informatie over de Wmo aangepast. 8

9 8. Stand van zaken actiepunten In de voorgaande jaren hebben wij onder andere het Wmo-loket verder ontwikkeld. Verbeteringen hebben wij tevens uitgevoerd bij de inkoop van hulp bij het huishouden en in de communicatie rondom de Wmo. In onderstaande tabel staan de actiepunten uit de evaluatie over In de tabel is aangegeven wat de status van het actiepunt is. Tabel: 7 Status actiepunten naar aanleiding van de conclusie van de evaluatie van de Wmo Actiepunt Wie Gereed? 1. Wachttijd voor hulp bij het college huishouden na toekenning van zorg. Ja, meegenomen in programma van eisen aanbesteding HbhH. 2. Vervanging van de zorgverlener college Ja, meegenomen in programma van bij hulp bij het huishouden. eisen aanbesteding HbhH. 3. Verbeteren van het Wmo-loket. college Ja, in augustus 2009 hebben wij een notitie vastgesteld. 4. Afhandelen van aanvragen uitvoering Ja, interne processen en processen van bespoedigen. derden zijn aangescherpt. Wel blijft dit 5. Doorlooptijden van (medische) adviezen bespoedigen. uitvoering een aandachtspunt. Ja, in 2010 hebben we de indicatiestelling aanbesteed. De doorlooptijden zijn hierin een belangrijk onderdeel geweest. Het nieuwe contract waarin deze afspraken zijn vastgelegd gaat in op 1 maart Bekendheid van de Wmo. uitvoering Ja, we hebben het communicatieplan in 2010 verder uitgevoerd. 7. Bekendheid van de Wmo-raad. Wmo-raad Ja, dit is een onderdeel van het communicatieplan en wij hebben hierover afspraken gemaakt met de Wmo-raad. 9. Conclusie De uitvoering van de Wmo is in 2010 goed gegaan. Dat blijkt ook uit de ervaringen van klanten, de medewerkers en de Wmo-raad. Vooral punten waar wij de afgelopen jaren extra aandacht aan hebben besteed scoren nu beter dan in voorgaande jaren. Zo zijn er nog maar enkele klachten binnengekomen over hulp bij het huishouden. Ook bij het nabellen als mensen een voorziening hebben ontvangen blijkt dat de meeste mensen tevreden zijn over de voorziening. In 2010 zijn diverse actiepunten gecontinueerd en uitgevoerd. Het communicatieplan Wmo-loket is vrijwel geheel uitgevoerd, alleen de folder over de Wmo is niet uitgebracht. 10. En hoe nu verder? Uit de conclusie kan worden opgemaakt dat de uitvoering van het verstrekken van voorzieningen, en het Wmo-loket goed loopt in Waterland. Sinds de invoering van de Wmo in 2007 is er ingezet op een verbreding en verdieping van het Wmo-loket. Nu in 2011 kunnen we zeggen dat we dit 9

10 resultaat behaald hebben. Echter de ontwikkelingen op het gebied van de Wmo staan niet stil. Door onder andere de VNG is het project de Kanteling in het leven geroepen. Kantelen is er op gericht om de verantwoordelijkheid om belemmeringen in participatie te compenseren te herschikken van overheid naar burger (en maatschappij). De Wmo is een participatie wet en geen voorzieningenwet. Het doel is dat mensen mee kunnen doen aan de maatschappij. De nadruk ligt op zelfredzaamheid en betrokkenheid bij de samenleving. De Kanteling is in het leven geroepen om de compensatieplicht die gemeenten hebben te concretiseren. Maar de Kanteling is mede ingegeven door de toenemende vergrijzing waardoor meer mensen een beroep zullen doen op de Wmo en de bezuinigingen. Ook in Waterland is de toenemende vergrijzing aan de orde en de laatste jaren zien we een gestage toename van het aantal aanvragen. In Waterland zijn al stappen gemaakt om gekanteld te kunnen gaan werken. In 2011 gaan we hier verder mee aan de slag. Daarnaast staan de komende jaren weer wijzigingen in de AWBZ op stapel. De functie Begeleiding wordt geschrapt en naar verwachting vanaf 2013 ondergebracht bij gemeenten. In 2011 gaan wij hier al actief mee aan de slag. We richten ons in eerste instantie op het verzamelen van informatie. Dit doen we door deelname aan een regionale ambtelijke werkgroep en het afleggen van werkbezoeken bij organisaties die nu begeleiding aanbieden. De komende jaren zal naar verwachting ook de tijdelijke uitleen van voorzieningen zoals krukken, bedden en rolstoelen naar de gemeente komen. Wanneer dit zal zijn is nog niet bekend. Ook lokaal zijn er diverse wijzigingen. Zo hebben we sinds maart 2011 een contract met een nieuw adviesbureau voor indicatiestelling. Wij zien hier nu al de positieve resultaten van. Daarnaast hebben we sinds 1 april 2011 een nieuw contract met de leverancier van hulpmiddelen. In dit contract is de snelheid van het leveren van de voorzieningen een belangrijk kwaliteitsslag. In de komende jaren monitoren wij de afspraken met de contractpartners. In 2011 wordt verder het wijksteunpunt in Broek in Waterland geopend. De bedoeling was oorspronkelijk om daar een Wmo-loket te openen gedurende een dagdeel per week. In Marken hebben we hier inmiddels ervaring mee opgedaan. Het blijkt dat mensen geen gebruik maken van het loket. We hebben de dienstverlening daarom iets gewijzigd. Samen met WonenPlus houden we nu in t Trefpunt een keer per week een koffieochtend. Mensen kunnen onder het genot van een kopje koffie vragen stellen aan de aanwezige consulent van WonenPlus of de gemeente over uiteenlopende zaken op het gebied van wonen en welzijn. De koffieochtenden zijn medio mei 2011 gestart. Op basis van de ervaringen daar zullen we de dienstverlening in het wijksteunpunt in Broek in Waterland vorm geven. Communicatie is een punt dat we ook in 2011 blijven uitvoeren. Het communicatieplan voor het Wmo-loket dat in 2009 is opgesteld is uitgevoerd. We stellen geen nieuw communicatieplan op. Communicatie wordt een onderdeel van het Wmo-beleidsplan In 2011 maken we een start me dit beleidsplan. In het vierjaren beleidsplan verwerken we ook ideeën over individuele voorzieningen. Op deze manier krijgen we een integrale notitie over de Wmo. In 2012 wordt de uitvoering van de Wmo in 2011 geëvalueerd. Wij gaan dan onder andere in op het verstrekkingen van voorzieningen, het Wmo-loket en participatie. Daarnaast onderzoeken we de wensen, behoeften en tevredenheid van vrijwilligers in onze gemeente. 11. Bijlagen 1. Overzicht van afhandelingprocedures bij uitbesteding aan CIZ 2. Categorieën en productspecificaties 10

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO WMO Hulp bij het huishouden UNIT WMO 12 WMO Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen... soms zijn deze klussen door omstandig heden, zoals ziekte, ouderdom of een handicap, te zwaar geworden

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie Startnotitie: WMO 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie De drie gemeenten hebben de prestatievelden 3, 5 en 6 (uitvoering individuele voorzieningen WMO) op lende wijzen vorm gegeven. Op onderdelen

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HOUTEN 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, gelet op de artikelen 6.2, 11.6, 11.7, 13.2, 13.3, 14.2, 22.4 van de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015 Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Nr Onderwerp Opties Voorgestelde beslissing 1 Persoonsgebonden budget Optie

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening de geldende

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Beleidsregels eigen bijdrage Wmo 2014

Beleidsregels eigen bijdrage Wmo 2014 Beleidsregels eigen bijdrage Wmo 2014 1 januari 2014 BIVO/2014/30042 *Z01073BE080* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Doelstelling 5 Artikel 3 Kostprijs

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Beleidsregels eigen bijdrage Wmo gemeente Heemskerk 2012. 1 juli 2012

Beleidsregels eigen bijdrage Wmo gemeente Heemskerk 2012. 1 juli 2012 Beleidsregels eigen bijdrage Wmo gemeente Heemskerk 2012 1 juli 2012 B E L E I D S R E G E L S E I G E N B I J D R A G E W M O G E M E E N T E H E E M S K E R K 2 0 1 2 Inhoudsopgave Beleidsregel 1: kostprijs

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught mevrouw drs. K. du Long mevrouw drs. J. den Hartog PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Inleiding. Naast een Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Verstrekkingenboek Wmo is er ook een gemeentelijke Financieel Besluit Wmo. In dit besluit

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08. RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008 Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0822 Naam programma +onderdeel: Programma Welzijn en Zorg onderdeel

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

Op dit moment hoeft u zelf niets te doen. Wel is het belangrijk deze brief helemaal te lezen zodat u weet wat er verder in 2007 gebeurt.

Op dit moment hoeft u zelf niets te doen. Wel is het belangrijk deze brief helemaal te lezen zodat u weet wat er verder in 2007 gebeurt. Datum 13 december 2006 Onderwerp: Huishoudelijke Verzorging Geachte heer, mevrouw U ontvangt deze brief van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en het Zorgkantoor Groningen omdat u huishoudelijke verzorging

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Reactie/advies: WMO-raad Uden Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo 2010

Klanttevredenheid Wmo 2010 Klanttevredenheid Wmo 2010 Afdeling Samenleving november 2010 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene ontwikkelingen... 4 3. Tevredenheid gebruikers hulpmiddelen... 6 4. Tevredenheid klanten Servicetaxi Diemen...

Nadere informatie

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere VERSIE: Concept inspraakprocedure 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen

Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen ** Concept 15 december 2010 Sectie soza/wz Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen De Wmo op koers! Oktober 2010 Auteur(s): I. Avontuur en C. Jansens INHOUD

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13.

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13. nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Bussum, juni 2013 13.0004647 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Onderzoeksopzet 2 2.1 Algemene onderzoeksopzet

Nadere informatie

Beheersing uitgaven Wmo-voorzieningen

Beheersing uitgaven Wmo-voorzieningen Beheersing uitgaven Wmo-voorzieningen In deze notitie worden voorstellen gedaan die een bijdrage leveren aan het beheersen van de uitgaven voor individuele verstrekkingen. Hierbij wordt onder meer ingegaan

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Beknopte versie Handreiking voor lokale belangenbehartigers Bijgestelde versie maart 2008 Oorspronkelijke versie - juni 2006 Programma

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 0.RI4O.OOI Inboeknummer ogbstoxogs Dossiernummer Szo.6ox xr mei zoos Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft afhandelingstermijnen Wet voorzieningen gehandicapten.

Nadere informatie

WMO. Zelf regelen of uitbesteden? UNIT WMO. Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb).

WMO. Zelf regelen of uitbesteden? UNIT WMO. Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). WMO Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). UNIT WMO 6 2 Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in aanmerking voor huishoudelijke

Nadere informatie