Mee kunnen doen in Hengelo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mee kunnen doen in Hengelo"

Transcriptie

1 Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006

2 Inhoud 1. Inleiding Aanbesteding huishoudelijke verzorging De vraag naar individuele voorzieningen (aantallen)

3 1. Inleiding Na de inwerkingtreding van de WMO is de gemeente verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. De huishoudelijke verzorging maakt hier deel van uit. De gemeente zal moeten beslissen welke diensten en voorzieningen in het kader van de WMO worden geboden en wie die diensten en voorzieningen zal gaan leveren. Daarbij is de gemeente gehouden aan de regelgeving rond subsidiëring, inkoop en aanbesteding. Hoewel de aanbestedingsregels met de komst van de WMO niet veranderen, is het nog lastig om een correcte naleving in gang te zetten. De WMO brengt nieuwe ontwikkelingen in de markt teweeg. Nieuwe aanbieders zullen bij de gemeente aankloppen. De gemeente zal ervaring moeten opdoen om hier goed mee om te gaan en de kwaliteit van de geleverde diensten te kunnen waarborgen. Het bestek hebben we met de 14 Twentse gemeenten gezamenlijk voorbereid, Ook de procedure stappen, met coördinatie en ondersteuning door de gemeente Enschede, worden gezamenlijk genomen. Hulpmiddelen, rolstoelen, scootmobielen en trapliften zijn voorbeelden van voorzieningen die boven het daarvoor vastgestelde drempelbedrag moeten worden aanbesteed. De gemeente Hengelo heeft voor deze voorzieningen dan ook al in een eerder stadium Europese aanbestedingtrajecten doorlopen. Ook diensten zoals schoonmaak, gehandicaptenvervoer en aanpassingen in woningen vallen onder het regime van de aanbestedingsregels. Boven een drempelbedrag van ,- (excl. BTW) zijn decentrale overheden verplicht tot het uitvoeren van een Europese aanbesteding. Er is voor de WMO geen ontheffing van deze regels. Een deel van de WMO diensten (zoals maatschappelijke dienstverlening en indicatiestelling) kunnen als 2B diensten worden aangemerkt waardoor slechts een beperkt deel van de richtlijn van toepassing is. Dit geldt voor het onderdeel schoonmaken van de huishoudelijke verzorging echter niet, zodat we toch gehouden zijn aan de 2A procedure. Aangezien deze zaken bij huishoudelijke verzorging niet gemakkelijk uit elkaar te halen zijn, adviseert de VNG om te kiezen voor een 2A procedure. Het beeld is als volgt: Welzijnsdiensten kunnen op basis van subsidie worden geleverd. De organisatie wordt voor wat betreft de gesubsidieerde activiteiten niet als onderneming gezien. Er worden voornamelijk wettelijke taken verricht van algemeen belang. Het subsidiëren van huishoudelijke verzorging ligt niet voor de hand gezien het feit dat huishoudelijke verzorging ook commercieel rendabel kan worden uitgevoerd en dus zal gekozen moeten worden voor aanbesteding. Dit geldt ook voor de huidige voorzieningen in het kader van de Wvg. Wanneer de gemeente er voor zou kiezen om de indicatiestelling niet zelf te doen is ook hiervoor Europese aanbesteding noodzakelijk. Alleen uitbesteden aan het CIZ, mits de taken die het CIZ dan op zich neemt zijn vastgelegd in de verordening, kan zonder aanbesteding. Wanneer we de indicatiestelling zelf uitvoeren hoeft er geen aanbesteding plaats te vinden. Er bestaat nog enige onduidelijkheid over wanneer er sprake kan zijn van een subsidierelatie zoals we nu kennen met bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk, Welzijn Ouderen en SCALA en wanneer de gemeente diensten moet inkopen. Daar wordt in deze nota niet verder op ingegaan. Voor de korte termijn is duidelijk geworden dat de gemeente met betrekking tot de huishoudelijke verzorging geen andere optie heeft dan te kiezen voor Europese aanbesteding. Ten aanzien van diverse andere bestaande diensten/voorzieningen die onder de werking van de WMO gaan vallen wordt nog nadere studie gemaakt. In de gemeente Hengelo is een projectgroep bezig om een antwoord te formuleren op de volgende vraag: Wat betekent het Europees recht aangaande staatsteun en aanbesteden voor financiële transacties ten behoeve van de uitvoering van gemeentelijk beleid en op welke wijze kan de naleving van het recht verder worden bevorderd en geborgd. 3

4 De conclusies van dit stuk kunnen van invloed zijn op de wijze waarop ook binnen de WMO met deze materie moet worden omgegaan. Gelijktijdig zijn we ons aan het verdiepen de ontwikkeling van een gemeentelijk inkoop-en aanbestedingsbeleid. Daarnaast is de subsidieverordening aangepast. 2. Aanbesteding huishoudelijke verzorging In eerste instantie leek het een optie om voor het eerste jaar van de WMO te kiezen voor een overgangsjaar en het zorgkantoor te vragen de huidige contracten met een jaar te verlengen. Inmiddels is duidelijk geworden dat dan ook het zorgkantoor een aanbesteding moet starten op basis van de Europese regelgeving. Er is derhalve geen sprake van tijdswinst. Na de behandeling in de Tweede Kamer is duidelijk geworden dat de gemeente een klant, wanneer die kiest voor zorg in natura, minimaal de keuze moet bieden tussen twee zorgaanbieders. Verder stelt de wet dat bij alle individuele WMO-voorzieningen de klant moet kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget. Hierop kan slechts in bijzondere situaties een uitzondering worden gemaakt. We zullen toe moeten werken naar een raamovereenkomst met een leverancier voor huishoudelijke verzorging. Belangrijke aandachtspunten zijn: transparantie, objectiviteit en non-discriminatie. De Europese aanbesteding komt voort uit een verplichting, maar werkt ook als een beleidsinstrument. Er moeten vragen worden beantwoord als wat wil de gemeente met de WMO bereiken, hoe gaat de gemeente het beleid integreren en welke bijdrage kunnen leveranciers leveren. De aanbesteding zal verbeteringen teweeg brengen op het gebied van prijs en kwaliteit. De Twentse gemeenten hebben besloten het proces van aanbesteding gezamenlijk in te gaan. Samenwerking heeft zowel inhoudelijke als financiële voordelen. Er is overeenstemming bereikt over de te stellen criteria en of de kwaliteit of prijs bepalend is. Het aantal aanbieders dat gecontracteerd wordt, verschilt per gemeente. Wanneer we een traject starten met andere gemeenten zullen we het eens moeten worden over Ter voorbereiding op het programma van eisen zijn er diverse gegevens uitgezocht en keuzes gemaakt. - Wat wordt de omvang (financieel en in aantallen) van de huishoudelijke verzorging. - Geven we ruimte voor onderaanneming of samenwerking tussen aanbieders. - Kiezen we voor een aanbesteding op percelen, en betreffen die percelen dan delen van de stad of specifieke doelgroepen? - Voor hoelang gaan we een contract of raamovereenkomst sluiten. - Wat worden de uitsluitingscriteteria en wat de selectie en gunningcriteria - In het programma van eisen zal vervolgens aandacht moeten zijn voor aspecten als personeelsbeleid, borging van kwaliteitszorg, klachtenprocedure, de privacy van de klanten etc. - Hoe de betrokkenheid bij de lokale netwerken en zijn aanbieders bereid iets te doen in het kader van de social return. Al deze zaken waren op het moment van schrijven van de concept nota voor de inspraak nog onvoldoende bediscussieerd en uitgewerkt. Inmiddels is het bestek afgerond en de procedure gestart. 4

5 3. De vraag naar individuele voorzieningen (aantallen) De toekomstige vraag naar huishoudelijke verzorging hangt onder andere samen met de groei van de bevolking. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van deze ontwikkeling. Als ijkpunten zijn 2010 en 2015 opgenomen. Tabel 1: bevolking in personen naar leeftijdsklassen (2005, 2010 en 2015, Hengelo) aantal % aantal % aantal % Bevolking leeftijd -14 jaar , , ,1 Bevolking leeftijd jaar , , ,2 Bevolking leeftijd jaar , , ,0 Bevolking leeftijd jaar , , ,5 Bevolking leeftijd jaar , , ,6 Bevolking leeftijd 75 jaar en ouder , , ,5 Bevolking totaal , , ,0 Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek (2005), ABF Research - Primos prognose In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt onder andere geregeld dat de huishoudelijke verzorging van de AWBZ onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gaat vallen. Om goed te kunnen inspringen op deze verandering is er een aantal kerncijfers voor de huishoudelijke verzorging op een rij gezet. Tevens is het aantal pgb-houders met een indicatie voor huishoudelijke verzorging opgenomen. De onderstaande tabel geeft het gebruik van huishoudelijke verzorging weer. Deze wordt in de tabel afgekort met HHV. De informatie over het gebruik van de huishoudelijke verzorging is afkomstig van het Centraal Administratie Kantoor en van de zorgkantoren (via het College Voor Zorgverzekeringen) en is op onderdelen bewerkt door Cebeon. Tabel 2: gebruik huishoudelijke verzorging (alphahulp en overig) in uren (x 1000) en personen (2004) en het aantal pgb-houders (voorjaar 2005) Hengelo (O) aantal per aantal Nederland HHV-alphahulp in uren (x 1000) 121,7 10, ,8 4,9 HHV-overig in uren (x 1000) 157,8 13, ,5 12,6 HHV-totaal in uren (x 1000) 279,6 23, ,4 17,5 HHV-totaal in personen Aantal PGB-houders per Bron: CAK/zorgkantoren - bewerkingen Cebeon, ABF Research (per ) Naast de cijfers over het gebruik van huishoudelijke verzorging zijn er ook gegevens beschikbaar over de indicaties voor huishoudelijke verzorging. De indicaties zoals ze in de onderstaande tabel zijn weergegeven, zijn gebaseerd op informatie van het bureau GINO. Het betreft derhalve schattingen op basis van representatieve gegevens. 5

6 Tabel 3: indicaties HHV in uren (x 1000) en personen, 2004 Hengelo (O) Nederland aantal per aantal per Indicaties HHV in uren (x 1000) 210,0 17, ,1 13,2 Indicaties HHV in personen Bron: GINO - bewerking ABF Research De overheveling van huishoudelijke verzorging uit de AWBZ heeft ook financiële consequenties. Bij kosten van de huishoudelijke verzorging worden de kosten voor de PGB-houders opgeteld. Indien men rekening houdt met de eigen bijdrage van cliënten, kan men de totale uitgaven berekenen van de huishoudelijke verzorging. Tabel 4: kosten HHV in (x 1000 euro), 2004 Hengelo (O) Nederland Uitgaven HHV-alphahulp 1.716, ,7 Uitgaven HHV-overig 4.151, ,2 Eigen bijdragen HHV , ,1 Uitgaven PGB 529, ,2 Totale uitgaven HHV 5.082, ,0 Totale budget HHV volgens model 5.063, ,0 Bron: Cebeon Tabel 5: Wvg voorzieningen in 2005 Voorziening op hoofdgroep aangevraagd in 2005 gehandicapten parkeerkaart/plaats 408 rolstoelen 869 woonvoorzieningen 1060 totaal 2337 bron: gemeente Hengelo, afd. Wvg 6

Opmerking AanbestedingenOnline.nl bij Handreiking inkopen en aanbesteden in de Wmo

Opmerking AanbestedingenOnline.nl bij Handreiking inkopen en aanbesteden in de Wmo Opmerking AanbestedingenOnline.nl bij Handreiking inkopen en aanbesteden in de Wmo Sinds de publicatie van de Handreiking inkopen en aanbesteden in de Wmo zijn een aantal zaken gewijzigd: - de Europese

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering Strijen 20 december 2005 Kadernotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Raadsvergadering Strijen 20 december 2005 Kadernotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Raadsvergadering Strijen 20 december 2005 Kadernotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning HW/eg 0 OWZ/wdj/10-05 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Wmo op hoofdlijnen 4 2.1. Doel van de wet

Nadere informatie

08UIT01103 DOORKIESNUMMER 010-2465806

08UIT01103 DOORKIESNUMMER 010-2465806 gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam C.A.C. Daskalakis Wethouder voor Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Welzijn en Volksgezondheid, Sport en Recreatie Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Handreiking Inkoop hulpmiddelen AFWEGINGEN, UITDAGINGEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR GEMEENTEN BIJ DE INKOOP VAN WMO-HULPMIDDELEN

Handreiking Inkoop hulpmiddelen AFWEGINGEN, UITDAGINGEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR GEMEENTEN BIJ DE INKOOP VAN WMO-HULPMIDDELEN Handreiking Inkoop hulpmiddelen AFWEGINGEN, UITDAGINGEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR GEMEENTEN BIJ DE INKOOP VAN WMO-HULPMIDDELEN Handreiking Inkoop hulpmiddelen Afwegingen, uitdagingen en mogelijkheden voor

Nadere informatie

Plan van aanpak. voor de regionale procesmanager WMO. in de regio NWN

Plan van aanpak. voor de regionale procesmanager WMO. in de regio NWN Plan van aanpak voor de regionale procesmanager WMO in de regio NWN Versie 4 13 september 2005 Vooraf De aard van het plan en de keuzes in het plan Dit Plan van Aanpak voor de regionale procesmanager beschrijft

Nadere informatie

Strategie sturing en opdrachtgeverschap 3 decentralisaties: lokale inkoop

Strategie sturing en opdrachtgeverschap 3 decentralisaties: lokale inkoop Strategie sturing en opdrachtgeverschap 3 decentralisaties: lokale inkoop 1. Aanleiding Op 1 januari 2015 worden taken inzake AWBZ, jeugdzorg en participatie gedecentraliseerd naar gemeenten toe. Deze

Nadere informatie

Persoongebonden Budget. en de rol van de gemeente

Persoongebonden Budget. en de rol van de gemeente Persoongebonden Budget WMO en de rol van de gemeente Advies uitgebracht door de Adviesraad Gehandicaptenbeleid 1 oktober 2006 1 Inleiding. De Adviesraad Gehandicaptenbeleid (Adviesraad) heeft besloten

Nadere informatie

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Van hangmat naar vangnet? Opsteller team 7 Datum 15 april 2012 Versie def2 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Proces/bouwstenen

Nadere informatie

Meer zicht, beter gericht

Meer zicht, beter gericht 1 1 Meer zicht, beter gericht 4. Aanbevelingen De Wmo is nu bijna vier jaar van kracht. De wet schrijft voor dat de gemeenteraden ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan moeten vaststellen

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) D NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE

Nadere informatie

Handreiking inkoop participatievoorzieningen

Handreiking inkoop participatievoorzieningen Handreiking inkoop participatievoorzieningen Handreiking inkoop participatievoorzieningen Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie inkoop Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen GGZ Oost-Veluwe 2015

Uitgangspuntennotitie inkoop Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen GGZ Oost-Veluwe 2015 Uitgangspuntennotitie inkoop Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen GGZ Oost-Veluwe 2015 Inkoop MO en BW 31-3-2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Regionale contractering, lokale uitvoering... 5

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN Oktober 2014 1 Inhoudsopgave blz. Samenvatting 3 1. Inleiding 4-5 2. Visie en uitgangspunten 5 2.1 Een foto

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden 2013

Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden 2013 Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden 2013 Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Toelichting op Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Toelichting op Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 Toelichting op Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 ALGEMENE TOELICHTING Opdracht Wmo2015 aan de gemeente Op 18 juli 2014 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gepubliceerd

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 4 2.1 De Wmo 2007 4 2.2 De Wmo 2015 4 2.3 Wmo cliënten 5 3 Visie, uitgangspunten en beleidskeuzes binnen het Westerkwartier

Nadere informatie

Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken

Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken College voor zorgverzekeringen Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken augustus 26 6.66/OSV/ln 26 KPMG Business Advisory Services B.V., lid van KPMG International, een Zwitserse coöperatie.

Nadere informatie